Verslag stadsdeelplan-overleg Verkeer

Stadsdeeltafel Archipel / Willemsbuurt,

gehouden op donderdag 25 juni 2015, Het Klokhuis Celebesstraat 4 te Den Haag,

van 19.30 tot 21.30 uur. 

Aanwezig:

Hans Hoogvorst                    – gespreksleider

Luc Brocken                          – stadsdeelmanager

Louis Eggen                           – DSO (verkeerskundige)

Marcel van Es                        – DSO (verkeerskundige)

Judith Zeijlmans                   – verslag

 1. Opening

 

De voorzitter opent de sessie om 19.30 uur. Vanavond worden de volgende onderwerpen besproken:

 • wonen en duurzaamheid,
 • verkeer / bereikbaarheid,
 • wijkleefbaarheid,
 • sociale samenhang.

Er wordt geconstateerd dat er een aperte tegenstelling is tussen de cijfers (van verkeer) en de perceptie van de bewoners.

 

 1. Gesprekstafels, ronde 1 Verkeer

Er vindt een kennismakingsrondje plaats. Men constateert dat verkeer een heikel onderwerp is. Dat is bij de opening ook al aan de orde gekomen.

De volgende knelpunten worden gesignaleerd:

 • Er is onnodig doorgaand verkeer: hier is men al tien jaar mee bezig. Er zijn te veel ‘inprikmomenten’ aan de ene kant (dertien) en te weinig aan de andere kant (twee). Dit zorgt voor overlast / luchtvervuiling en geluidsoverlast, onveiligheid en slechtere oversteekbaarheid. Er zijn veel verbeterpunten mogelijk. De rijrichting zou bijvoorbeeld veranderd moeten worden.
 • De gemeente zoekt naar een totaaloplossing in de wijk zelf en wat betreft de rijrichting. Deze problemen vind je bijvoorbeeld ook bij de Mauritskade. Onder verkeer verstaat men niet alleen auto’s, maar ook fietsers en voetgangers.
 • Er zijn parkeerproblemen in de Surinamestraat: het betreft parkeren en de duur van de parkeerregeling. Er is gebrek aan parkeerruimte doordat de restaurants in de Javastraat hun gasten in de Surinamestraat laten parkeren. Daardoor kunnen bewoners niet parkeren.
 • Er zijn vrij smalle fietspaden.
 • Er is geen zebra in de Bankastraat. Het betreft de oversteekbaarheid bij de Bankastraat / het Nassauplein.
 • Er zijn geen zebra’s bij een rood fietspad.
 • Er is sprake van fijnstof door autoverkeer.
 • De grote oorzaak van deze problemen is volgens de bewoners de Centrum Ring.

Men wil naar maatregelen kijken om minder verkeer door de wijk te krijgen. Men wil zoveel mogelijk verkeer afleiden. De gemeente moet verkeer buiten de wijk zoveel mogelijk faciliteren om linksaf te gaan. Een bewoner tekent de genoemde oplossingen in een kaart in.

De volgende oplossingen worden aangedragen:

 • Het transitoverkeer moet buiten de wijken geleid worden. Zie uitwerking op de kaart. De Mauritskade is een soort trechter en dat zorgt ervoor dat er twee wegen zijn die overbelast zijn. De problemen rond de Mauritskade zijn nauwelijks oplosbaar, maar er zou een rotonde aangelegd kunnen worden om het verkeer af te laten buigen. Het aantal ‘inprikpunten’ zou verminderd moeten worden, want het verkeer moet over de hele stad verspreid worden.
 • De Scheveningseweg moet aantrekkelijker gemaakt worden.
 • De rijrichting moet omgedraaid worden naar de Koninginnegracht richting Bosbrug.
 • Er moet een fietspad komen op de Koninginnegracht, maar die is erg smal.
 • Veel stilstaand verkeer veroorzaakt vervuiling. Waarom loopt het in een keer vol met verkeer? Een mogelijke oplossing zou een 30 km-zone kunnen zijn. Er zijn allerlei uitwerkingsvragen over de manier waarop je de volle wegen in Archipel / Willemspark kunt ontlasten. De buurt wil graag dat het doorgaande verkeer teruggebracht wordt op de grote ringen. Het verkeer moet naar de Waldeck Pyrmontkade en de Koningin Emmakade, terwijl er minder verkeer over de Laan Copes van Cattenburch geleid moet worden. De aansluiting is heel krakkemikkig, want het had een vloeiende bocht moeten zijn.
 • De parkeerregeling van Archipel moet gelijkgetrokken worden met Willemspark tussen de Javastraat en de Laan Copes van Cattenburch. Dit is één gebied. Als je het partieel aanpakt, schept dat verwarring.
 • De oversteekbaarheid van de Laan Copes van Cattenburch is niet goed. Er is vaak om zebra’s gevraagd. Maar dat verzoek is steeds geweigerd. Bij de Balistraat en de Surinamestraat zou een oversteekplaats moeten komen. Zebra’s bieden echter ook schijnzekerheid. Daarom moet er een zebra met verkeerslichten komen.

 

 1. Gesprekstafels, ronde 2 Verkeer

Er vindt een kennismakingsrondje plaats.

De volgende knelpunten worden gesignaleerd:

 • Er is grote druk van autoverkeer in de wijk en er rijden te zware wagens. De Laan Copes van Cattenburch wordt als doorvoerweg gebruikt.
 • Er is sprake van luchtvervuiling.
 • De oversteekbaarheid van de wegen is een probleem. Dat zou anders gedaan moeten worden.
 • De ontsluiting van het Willemspark is een probleem. Vanaf de Frederikstraat zou men rechtsaf de Mauritskade op moeten kunnen, maar daar is maar één uitgaande weg. Vanuit Willemspark zou men rechtstreeks de Nassaukade op moeten kunnen.
 • De Alexanderstraat heeft slechte bestrating: er zitten gigantische kuilen en kieren in. Dat zou verbeterd moeten worden. De gemeente is hier al mee bezig.
 • Er is overlast van fietsen: weesfietsen en fietsparkeren. Er zou een parkeergelegenheid voor scooters moeten komen.
 • De oversteekbaarheid voor scholieren is een probleem bij de Raamweg, Scheveningseweg. Arie van der Spuyweg en Jacob Catslaan.
 • Bij de Raamweg liggen losse stoeptegels. Daarom zou het fietspad geasfalteerd moeten worden.
 • Het openbaar vervoer is niet goed ontsloten, want er is geen directe verbinding meer met Bronovo en ook de verbinding met het Centraal Station is beperkt. Men mist bus 5.
 • De oversteekplaats Laan Copes van Cattenburch / Balistraat schept verwarring. Het is geen zebra en het schept schijnzekerheid. Het is gevaarlijk voor voetgangers.
 • De oversteekplaats op het Burgemeester de Monchyplein naar de Javastraat is geen oversteekplaats. Het lijkt alleen zo door de belijning van de weg.
 • Er was een plan voor de herinrichting van de Bankastraat, maar dat is op de lange baan geschoven.
 • Op de Bankastraat is een rare belijning die lijkt op parkeervakken. Daardoor parkeren auto’s daar op de hoek. Dit kan voorkomen worden door oren aan te leggen.

De volgende oplossingen worden aangedragen:

 • Er zou een spiegel bij de uitgang van de Surinamestraat en de Laan Copes van Cattenburch moeten komen, omdat je daar als automobilist niets kunt zien. Een iets andere inrichting van de weg zou ook een oplossing kunnen zijn.
 • Er moet gehandhaafd worden op de regel dat een kruispunt vrijgehouden moet worden. Bij de kruising Laan Copes van Cattenburch / Javastraat rijdt men in de spits de laan op. Het vrijlaten van de kruising is belangrijk voor de doorstroming. De politie handhaaft hier echter niet op.
 • Onnodig doorgaand verkeer kan tegengegaan worden door het verkeer aan het eind van de Carnegielaan via een rotonde naar Scheveningen te leiden.
 • Fietsparkeren: Er zijn heel veel fietsen en fietsers in de wijk. De hoeveelheid weesfietsen moet teruggebracht worden. Er is een weesfietsenproject en er moet een speurtocht naar fietsenstallingen gehouden worden. Tot nu toe heeft niemand zich voor de realisatie van een fietsenstalling gemeld. Mogelijk zijn de vierkante meters te duur in deze wijk. Er kunnen ook fietstrommels geplaatst worden, maar daar kunnen maar vier fietsen geplaatst worden en dat kost een parkeerplaats.
 • Luchtvervuiling kan verminderd worden door brommers en scooters met tweetaktmotors te weren. Er moet een strenger scooterbeleid komen.
 • Openbaar vervoer kan verbeterd worden door een verbinding met Bronovo en met het Centraal Station. De bewoners zijn geen voorstander van een buurtbus. Voorgesteld wordt om een routeaanpassing te onderzoeken.
 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.