Notulen Wijkberaad 17 maart 2016

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark 17 maart 2016 voorzitter: Mr. Arnout Offers notulist: Mr. Aashna Bhikhari

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering: er zijn geen mededelingen. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. Geen overige opmerkingen. De ingekomen vragen van F. Bruins worden beantwoord bij punt 3, werkgroepen.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 21 januari 2016 Verzoek van E. Ponsen: Graag de marges in de zijlijn verruimen en meer tekst per pagina. Een compacter geheel kan ook makkelijker uitgeprint worden. Notulist zal hierop letten. B. Huisman mist de rondvraag. De secretaris en notuliste zullen hier ook aandacht aan geven. Voor het overige worden de notulen goedgekeurd en voor akkoord bevonden, met dank aan A. Bhikhari.

3. Mededelingen van het bestuur

Aftreden Arnout Offers / vacature in het bestuur A. Offers heeft de rol van voorzitter vier jaren vervuld en kiest er thans om hem moverende redenen voor om niet nog een termijn aan te blijven, maar zijn functie neer te leggen. Hij benadrukt dat het bestuur zelf zoekt naar geschikte bestuursleden, maar ook eenieder oproept om een waardige opvolger aan te dragen. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een kandidaat met een juridische achtergrond. Tot 1 mei heeft men de gelegenheid om kandidaten aan te dragen. Het bestuur zal daarna contact met betrokkene(n) opnemen en maakt uiteindelijk zelf een keuze uit geschikte kandidaten. De oproep om met suggesties voor bestuursleden te komen is eveneens geplaatst op/in alle wijkmedia.

Financieel jaarverslag en activiteitenverslag 2015 Penningmeester R. Klein licht de stukken, houdende de balans en het winst- en verliesoverzicht 2015 toe. Het winst- en verliesoverzicht is opgedeeld per subsidie om de Gemeente als verstrekker inzicht te geven in de besteding. Per subsidiepost geeft de penningmeester een korte toelichting: de post ‘subsidie derden’ ziet op het project ‘Classic cars’ dat plaatsvond in de Frederikstraat; de post ‘Kas’ heeft betrekking op de opgebouwde rente. Resumerend stelt de penningmeester dat over het jaar 2015 een verlies is geleden ad € 131,72. Dit tekort is toe te schrijven aan de egalisatiereserve. Aansluitend licht de penningmeester de balans 2015 toe. De penningmeester benadrukt dat de overzichten zijn gecontroleerd door de Kascommissie (bestaande uit D. Hazekamp en W.F. Hooft Graafland). K. Beekman heeft het activiteitenverslag opgesteld om – zowel richting Gemeente als naar de wijkbewoners – inzicht te geven wat de vele vrijwilligers van de werkgroepen in het afgelopen jaar concreet hebben gedaan voor de wijk. Mochten er nog vragen/aanvullingen zijn, dan worden die z.s.m. door haar ingewacht. Het stuk zal mét de notulen van het wijkberaad worden geplaatst op de website.

Structuur en werkwijze bewonersorganisatie A&W K. Beekman: Dit document is opgesteld om inzicht te geven hoe de wijkorganisatie is georganiseerd, zodat (nieuwe) bewoners kunnen zien wat er allemaal voor de wijk wordt gedaan en door wie. Dit stuk wordt ook op de website geplaatst en zal wanneer nodig wordt geüpdatet.

4. Verslag diverse werkgroepen

Openbare ruimte, o.a. plannen Madurodam voor uitbreiding – D. Struik: Madurodam heeft het plan om uit te breiden, richting de achterkant, richting de Scheveningse bosjes. De bewoners zijn hier allerminst verheugd over, gezien het verlies aan ‘groen’. Dringend advies van de Gemeente aan Madurodam om in gesprek te gaan met de bewoners. Het plan voor deze uitbreiding heeft nogal wat losgemaakt in de wijk. Dus: een team van bewoners en belanghebbende partijen zijn in sessies in gesprek Madurodam. Vanuit Archipel & Willemspark nemen deel: Derk Hazekamp en David Struik (werkgroep OR), Arnout Offers en Rupert van Heiningen (jurist en betrokken bij de vorige uitbreidingsplannen van jaren geleden). Centrale vraag: wat zijn de alternatieven voor de uitbreiding? Kan er op een andere manier uitgebreid worden in plaats van het ‘inpikken van groen’? Madurodam staat hier niet onwelwillend tegenover en onderzoekt verschillende varianten. Zodra Madurodam een plan opgesteld heeft zal zij een openbare voorlichting voor de buurt organiseren. P.P. Tobi: Wat zal de invulling van de uitbreiding zijn? Waarom is er behoefte aan uitbreiding van een specifiek formaat? D. Struik: Er zijn plannen om een interactief attractiepark aan te leggen. Vanuit M. Mizee: Wanneer wordt de uitvoering voorzien. D. Struik: Die zal, naar verwachting, gefaseerd en langdurig zijn. B. Bos: Het standpunt van de bewoners moet duidelijk zijn, geen landje pik! Men moet van de achterkant (ter hoogte van de Verhuellweg) afblijven! D. Struik: Vooralsnog komt Madurodam met een plan. B. Blom: Madurodam wil uitbreiden en werkt toe naar de acceptatie van bewoners. Maar moet Madurodam niet ergens anders heen? D. Struik: Wij doen nadrukkelijk niet aan co-creatie, maar geven gewoon feedback. Madurodam komt het maar uitleggen. En met het pressiemiddel van vertrek moet wel voorzichtigheid worden betracht, daar het een blokkade voor de dialoog kan vormen. Bert Bos voegt toe dat je dan ook niet weet wat je er dan komt op zulke dure grond. B. Blom: uitbreiding van de parkeerplaats? D. Struik: Daar zijn geen concrete plannen voor. – D. Hazekamp: Wethouder Revis heeft de plannen voor de aanleg van het omstreden internationaal park ingetrokken omdat zijn voorstellen niet op ‘voldoende draagvlak’ in de stad kunnen rekenen. Hij gaat nu eerst uitgebreid met bewoners en betrokkenen praten om te kijken of er een nieuw plan kan worden gemaakt. – D. Hazekamp: Er staat op de website van de gemeente een brochure met richtlijnen ten aanzien van boomspiegels, met duidelijke informatie over hoe te handelen, ook voor de gezondheid van de boom. De brochure zal door C. Padmos ook op de website worden geplaatst.

Verkeer, o.a. werkzaamheden Javastraat – T. Dike: Fase 2 is bijna afgerond – in het weekend wordt het stuk tot de Surinamestraat geasfalteerd. Fase 3 staat in de steigers, er is regulier overleg met de aannemer. De overlast is beperkt en de werkzaamheden vlotten boven verwachting: de aannemer werkt aardig door en is zeer benaderbaar. Nu al lijkt het erop dat de parkeerhavens in de Javastraat bezwaarlijk smal zijn. Vrachtwagens kunnen er niet of nauwelijks parkeren zonder de doorgang (van auto’s of fietser) te belemmeren. Het streven vanuit de werkgroep verkeer blijft onverminderd om zo min mogelijk verkeer door de wijken te laten rijden. De Haagse Stadspartij zet stevig in op het creëren van stadsleefgebieden. T. Dike blijft nadrukkelijk de Gemeente ervan te doordringen dat het verkeer veel eerder af moet buigen (bijvoorbeeld bij de Beeklaan) richting Telderstracé. Er zouden permanente verwijzingsborden kunnen staan, die de verwijzing zoals nu zouden kunnen aangeven. – B. Bos: De werkzaamheden in de Laan van Meerdervoort zullen aansluitend aanvangen. De hoge Bankstraat gaat open van oktober t/m december. Na 1 januari 2017 volgt het opbreken van de brede en smalle Bankastraat. Alles nadrukkelijk in overleg met de winkeliers. Gekeken wordt nog naar de parkeerruimte en de vluchtstrook bij de Laan Copes. Er komen “oude” lantarenpalen. Er is een nieuw plan: fietssuggestiestroken. De AH truck krijgt een nieuwe laad- en losplek en hoeft dan niet meer achteruit de Surinamestraat in, wat gevaarlijk was. Maar bij die nieuwe plek zal de truck wel over de nieuwe fietssuggestiestroken moeten rijden, dus voorzichtigheid blijft geboden. T. Dedel: Hoe wordt het verkeer omgeleid naar de A. Jacobsweg? B. Bos: Er is nu een verwijzingsbord aan het einde van de Riouwstraat voor de omleiding via de Koninginnegracht.

Wijkfeest 2016 B. Bos: Vanwege een eigen drukke agenda stapt hij uit de wijkfeestcommissie. E. Verhulst neemt zijn taak over. E. Verhulst: Het wijkfeest staat gepland op 10 september a.s. Er zal een buurtmaaltijd geserveerd worden waarvoor koks uit de wijk gezamenlijk de maaltijd verzorgen. Er komt een programma voor jong en oud. De wijkfeestcommissie doet een oproep om musici/voordrachtskunstenaars aan te bevelen voor een open podium. Ook vrijwilligers, mensen die willen koken en sponsoren zijn van harte welkom. Ideeën kunnen naar: wijkfeest@archipelwillemspark.nl Voorzitter uit zijn dank naar E. Verhulst en de commissie voor hun inspanningen. E. Ponsen: Zodra er meer bekend is, dat graag aan haar melden ivm publicatie in de wijkkrant (juni as).

Duurzaamheid C. Jansen van Raaij doet verslag van het evenement energie vierdaagse. De website van de werkgroep www.groenebuurt.nl is inmiddels een kenniscentrum voor in de wijk geworden op het gebied van duurzaamheid, met informatie en tips over duurzaamheidsmaatregelen in- en rondom het huis. Het gaat hard: bij de zonnepanelenactie van A&W met drie andere wijken zijn in totaal 1000 panelen geplaatst. Ook op het wijkfeest zal het onderwerp duurzaamheid belicht worden, d.m.v. een aparte stand.

Ruimtelijke ordening T. Dike: allereerst een oproep voor leden tbv deze werkgroep! Vervolgens doet T. Dike verslag van de activiteiten van deze werkgroep en enkele gevallen waarin zij bezwaar maakte tegen verleende vergunningen die in strijd waren met het bestemmingsplan. Ook het toenemend aantal splitsingen in panden (vooral aan de Laan van Copes Cattenburgh) heeft de aandacht heeft van de werkgroep die erop toeziet dat er niet te kleine wooneenheden ontstaan. Mevrouw de Waal (?) vraagt naar de situatie inzake het betaald parkeren op de Mallemolen ter hoogte van de Javastraat? Buren waren in de veronderstelling dat zij daar onbetaald konden bekeuren, maar werden toch bekeurd. M. Hoogerbrugge: de buren kunnen hun beklag hierover doen bij de politie. ArchipelPoëzie D. Hazekamp: omstreeks 21 mei as wordt het 11e muurgedicht in het kader van

Archipel Poëzie onthuld. Tip van de sluier: dit gedicht is opgesteld in het teken van vrede en recht. Zorg & welzijn E. Ponsen: Kondigt aan dat het 25-jarig bestaan van het Schakelpunt feestelijk zal worden gevierd.

5. Behandeling door gemeente en politie van suggesties, opmerkingen en klachten E. Struick geeft aan dat er bij de Sumatrastraat velerlei punten voor verbetering vatbaar zijn als men kijkt naar de straatverlichting en de bestrating, de verkeerssituatie bij het Sumatrahof, de overlast door fietsen en bestemming pand 215A. Ter illustratie begint zij de opsomming vanaf het begin van de Sumatrastraat (zijde Koninginnegracht) en geeft zij suggesties voor oplossingen/ verbeteringen/ actie vanuit de Gemeente: inefficiënt en gevaarlijk geparkeerde auto’s, hobbelig kruispunt thv Balistraat, de vele zwerffietsen, lantaarns geven onvoldoende licht, gevaarlijke situatie met een stellage. Verder vraagt men zich in de straat af wat er in het pand nr. 215A komt en ook op de muur. Het is geen gezicht, doet afbreuk aan het straatbeeld. D. Hazekamp: wellicht kan er contact komen met de eigenaar over plaatsing van een gedicht? Verder: AH-truck in het weekend graag door de Bankastraat en niet door de Surinamestraat. G. Spierenburg stelt voor om samen met deskundigen van de gemeente een schouw te houden (lopend langs de route Sumatrastraat, Soendastraat, hoek Borneostraat) om te kijken wat de gemeente kan betekenen voor de bewoners. Ook neemt hij contact op de medewerkers van de openbare verlichting. Bert Bos raadt aan om klachten inzake de openbare ruimte vooral te melden, via telefoonnr. 14070. (Dit kan ook op www.denhaag.nl bij melding openbare ruimte of via app “Meldingen Den Haag”).

Mededelingen van de politie (M. Hoogerbrugge) – Wijst op de mogelijkheid een WhatsApp groep voor de wijk of een buurt. Zij licht nog het eea toe over de functionaliteit van zo’n WhatsApp groep en toont wat onderliggende folders. Geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een nadere toelichting of folders. materiaal. Zij benadrukt dat zo’n groep alleen voor bewoners is, de politie is geen deelnemer van deze groep. Als er zo’n WhatsApp-groep wordt opgericht, graag bij haar melden. Bij onraad: bel altijd de politie 112! – Vanaf januari jl. zijn er meldingen gedaan van slechts drie auto-inbraken. Er wordt nog altijd door de politie ingezet op het voorkomen van auto-inbraken. Vorige week was er een actie. Ruim 250 auto’s zijn gecontroleerd, waarvan 16 niet waren afgesloten. In 10 auto’s waren waardevolle zaken zichtbaar. Oproep aan de bewoners om zich bewust te zijn van het eigen gedrag. – P. Tobi: hoe zit het met het verstrekken van de borden buurtpreventie? M. Hoogerbrugge: er kan een bord worden opgehangen, maar dan moet er wel daadwerkelijk sprake zijn van de waarborging van de buurtveiligheid. Bijvoorbeeld door zo’n WhatsApp-groep. – G. Spierenburg wijst nog eens op de BIT (buurt interventie team)-groep. Indien men zo’n team wil vormen, graag melden bij de gemeente. B. Bos: er vindt op 31/3 as vanaf 17.30 uur een borrel van de ondernemersorganisatie AWOC plaats in de Brasserie Archipel. Daar zal M. Hoogerbrugge een presentatie houden mbt de veiligheid. Mededelingen van de gemeente (G. Spierenburg) – Melding overlast hondenpoep: graag melden aan de gemeente. Er is een soort stofzuiger om dit probleem te verhelpen. Hier is ook extra subsidie voor beschikbaar gesteld. – Namens F. Bruins: overlast van parkeerde fietsen op straat en tegen bomen etc. G. Spierenburg: er is een bomenspecialist, die zich zal buigen over deze problematiek en zal bekijken of er hekjes worden gezet rondom de bomen. Fietsen vast te ketenen? – Namens F. Bruins: wijkschouw op het Nassauplein. G. Spierenburg: er zal worden onderzocht of er onrechtmatig grond in bezit is genomen. Betreft hoek Nassauplein, Burg. Monchyplein. – T. Dike: er wordt gebouwd op de Schelpkade in het stuk met tweerichtingsverkeer, waarbij geparkeerd wordt tegen de rijrichting in. Geen handhaving? – T. Dike: aan de kop van de Riouwstraat bij de Koninginnegracht is niet gebouwd volgens de regels: de gevellijn van de lantaarnpalen loopt niet zoals deze zou moeten. Als er een vrachtauto langsrijdt, dan kunnen de oren van de lantaarnpalen worden meegenomen. De weg is ook veel te smal geworden voor passerend verkeer. I. vn Milligen: de weg loopt gevaarlijk schuin is en is veel te smal bij de Italiaan. M. Siegmund: nieuwe beplanting bij de rails (zijde voetpad)? G. Spierenburg: Gemeente zal hier actie op ondernemen. En er zal een schouw plaatsvinden. – T. Dedel en T. Dike: concept plan Orac’s? G. Spierenburg: daarover komt nog officieel bericht van de gemeente. – Hr. Gerla: Einde zomer ’15 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden mbt het bestemmingsplan. Er was hem gevraagd om vragen te stellen. Deze vragen zouden onderdeel vormen van een onderzoek. Het onderzoek zou ter tafel komen. Hij zou dat rapport graag willen zien en antwoord willen op zijn vragen. G. Spierenburg: gaat dit navragen bij de gemeente.

6. Rondvraag D. Hazekamp: stalling van fietsen. Heeft men een lege garagebox? Oproep om dit aan te geven. Er wordt subsidie verstrekt aan bewoners, die hun ruimte hier ter beschikking willen stellen. D. Hazekamp vraagt aandacht voor de onderhoudsmiddag van de Archipeltuin op 23-3 as te 15:00 uur. M. Mizee: bomen langs de Scheveningseweg? B. Bos: er zal een verbreding van de rails plaatsvinden en dan zullen de bomen verdwijnen. Er zijn momenteel wel plannen om de bomen te redden. T. Dike: er was een politieke discussie over de bestelling van de brede trams. Maar de order is geplaatst. E. Struick: Hoe zit het mensen die uit de witte poorten (Sumatrastraat) komen en tegen het verkeer inrijden? Zijn dit bewoners, werknemers? Is dit nodig? Politie graag opletten. I. van Milligen: Bussen rijden te hard door de Bankastraat. De VVD schrijft de HTM-directie hierover. F. Hooft Graafland: Walking Dinner zal zaterdag as plaatsvinden; er wordt een grote opkomst verwacht. D. Bussink: Er is een daling in de inbraakcijfers door de komst van het grote bord? M. Hoogerbrugge: Er zijn geen bijna geen meldingen van inbraak. D. Bussink: Graag aandacht van de politie voor verkeerssituatie op de Laan Copes van Cattenburgh, ook vanuit de Balistraat: is net een wild west situatie, met name in de ochtend gevaarlijke situaties. M. Hoogerbrugge: zal haar collega’s ook vragen om hierop alert te zijn. De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens aanwezigheid. Het volgende wijkberaad is op donderdag 16 juni 2016 om 20.00 uur in ’t Klokhuis. Actiepunten: – aandragen kandidaten voor vacature bestuur (tot 1 mei a.s.) iedere bewoner – aanvullingen activiteitenverslag : alle aanwezigen (z.s.m. aan K. Beekman) – informatiefolder Gemeente over boomspiegels op A&W-website: C. Padmos – vrijwilligers wijkfeest: iedere bewoner – informatie over programma wijkfeest: z.s.m. van wijkfeestcommissie naar wijkkrant – nieuwe leden werkgroep verkeer en ruimtelijke ordening: alle bewoners – G. Spierenburg/Gemeente – schouwen Surinamestraat en Koninginnegracht – hekjes rond bomen i.v.m. fietsen? – onrechtmatig grondbezit Nassauplein? – plan ORAC’s – reactie naar / beantwoording van de heer Gerla 2

aanwezig: W.F. Hooft Graafland, G. Spierenburg (Gem DH), D. Hazekamp, C. Scheidel, B. Bos, I. van Milligen, O. de Savornin Lohman, R. Lubach, C. Padmos, E. Struick, E. Ponsen, K. Hoogsteder, M. van der Loeff, M. Bussink, H. Bussink, L. Punt, A. Verberk, R. Klein, M. Mizee, A. de Waal, S. de Jager, A. Poorter, A. Beekman, J. de Vijlder, A. Gerla, T. Dedel, E. Verhulst, I. Hylkema, B. Aardewerk, M. Hoogerbrugge, H. Fonhof, M. Weimar, P.P. Tobi, B. Huisman , T. Dike, R. van Moorsel, M. Siegmund, N. Klamer, C. Janssen van Raay, D. Struik, K. Beekman

verhinderd: F. Bruins, D. van der Laan, R. van Eybergen, Y. de Vreese, H. de Vreese, J. de Vreese, M-L de Ridder, T. Heijstraten, M. Rogier (CDA)

CJP 29 april 2016

Bijlage activiteitenverslag

Activiteitenoverzicht Archipel & Willemspark in 2015

 De bewonersorganisatie Archipel & Willemspark is zeer actief, wat te danken is aan de inzet van circa tachtig vrijwilligers uit de wijk: zij zijn lid van een werkgroep, redacteur van wijkkrant, website of muurkrant, bestuurslid, adviseur of bezorger van de wijkkrant dan wel organisator van het wijkfeest of van andere wijkactiviteiten.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd aan voorzitter Hans van Gent van stichting Wijkbus Stap-In de A&W Ereprijs 2014 uitgereikt, bedoeld voor alle vrijwilligers – chauffeurs, telefonisten en bestuur – als blijk van erkentelijkheid en respect voor hun werk en betrokkenheid bij het vervoer van ouderen en mindervaliden in de wijk.

Het jaar stond in het teken van de herinrichting van wegen die de wijk doorkruisen. De gemeente organiseerde begin februari een inloopavond over de aanpassingen van de Javastraat: tweerichtingsverkeer voor fietsers ten koste van een rijbaan voor auto’s plus het nodige onderhoud zoals vernieuwing riolen en grondsanering.

Vanuit de bewonersorganisatie werd met nadruk gevraagd om handhaving van de stoplichten op de hoek van de Frederikstraat i.v.m. de veiligheid van fietsers en om de toch al grote overlast voor winkeliers en bewoners zoveel mogelijk te beperken.

De voorjaar 2014 begonnen werkzaamheden rond de vervanging van de Mauritsbrug en Dr. Kuyperdam werden nog voor de zomer 2015 afgerond. Direct na de zomer werden het riool en het spoor langs de Koninginnegracht vervangen, waarvoor de Laan Copes tijdelijk werd afgesloten. Al in november werd nieuwe hangende verlichting in de Javastraat aangebracht. Mede op aandringen van de winkeliers werd besloten het overige werk aan de Javastraat uit te stellen tot na nieuwjaar.

 

In 1993 werd het gebied Archipel, Willemspark l en ll tot Beschermd Stadsgezicht verklaard. In 2015 werd het uit 1982 daterende bestemmingsplan voor A&W door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Helaas moet worden geconstateerd dat het bestemmingsplan niet altijd gehandhaafd wordt. Met name werden vergunningen verleend voor dakopbouwen en voor splitsing van een pand in meer dan 1 appartement per etage – beide strijdig is met het bestemmingsplan. Dit heeft de aandacht van de werkgroep ruimtelijke ordening.

In april waren stadsdeeldirecteur Centrum Marc Prins en gemeentemedewerker Gerard Spierenburg te gast bij het bestuur. Daarbij kwamen met name aan de orde:

  • het handhaven van het bestemmingsplan, vooral wat betreft ruimtelijke ordening en de wijkontsluitende functie van de Laan Copes van Cattenburgh;
  • het stadsdeelplan voor de komende vier jaar en de rol en input van de bewoners- organisatie bij de totstandkoming daarvan;
  • pleidooien voor: bestrijding meeuwenoverlast zolang er geen ORAC’s zijn, zoveel mogelijk behoud van bomen, en een nieuw hekwerk

 

De werkgroep Verkeer bleef onvermoeibaar de zienswijze van A&W onder de aandacht brengen van de gemeentelijke politiek, dat de wijkontsluitende functie van de Laan Copes ingevolge het bestemmingsplan ook in de praktijk bewaarheid moet worden en dat deze dus geen deel mag uitmaken van het verkeerscirculatieplan (VCP).

 

Maatregelen die het onmogelijk maken voor het verkeer uit het westen van de stad om af te buigen naar het Telderstracé moeten ongedaan worden gemaakt. Vanwege de vervuiling die de trage verkeerstromen in de wijk veroorzaken maar ook omdat men zo rechtstreeks de St. Hubertustunnel in kan en niet onnodig richting A12 rijdt.

Na de rondetafelconferentie Luchtkwaliteit en Gezondheid in maart werd hierover een schrijven aan organiserend wethouder De Bruijn gestuurd. Begin juni had een delegatie van bestuur, werkgroep verkeer en de ondernemersvereniging Frederikstraat een gesprek met de wethouder, waarbij ideeën werden toegelicht om te voorkomen dat het verkeer de richting van A&W opgaat maar linea reactie naar het Telderstracé rijdt.

De werkgroep duurzaamheid Archipel & Willemspark ‘Groene Buurt’ organiseert sinds 2011 diverse projecten zoals de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen, energiecafés waar experts op het gebied van duurzaamheid hun kennis delen met buurtgenoten.

Daarmee wil ‘Groene Buurt’ buurtgenoten inspireren tot het zelf opwekken van energie, het minder gebruiken van energie en grondstoffen en het vergroenen van de wijk. Op de website groenebuurt.net staan alle activiteiten aangekondigd, worden de meest recente ontwikkelingen toegelicht en staan allerlei inkoopvoordelen vermeld. Door de inspanningen van ‘Groene Buurt’ steeg het aantal zonnepanelen in de wijk binnen één jaar tot 460 (een CO2-besparing van 60 ton): een respectabel resultaat!

In april kwam er een eind aan het Centrum voor Bezinning, Cultuur en Ontmoeting in de Vredeskapel, dat daar een jaar eerder was opgericht. De gemeente besloot de Vredeskapel tegelijk met andere kerken te verkopen. Door mankementen aan het dak waren de activiteiten in de Vredeskerk al opgeschort. De Initiatiefgroep Vredeskerk Men bezint zich op alternatieve vormen en plaatsen voor de beoogde bijeenkomsten.

 

In juni organiseerde de gemeente een Haagse Kracht bijeenkomst voor A&W. Bewoners, ondernemers en andere wijkpartners hebben met elkaar én met gemeente- diensten prioriteiten gesteld voor de wijk voor de komende vier jaar op het vlak van:

  • wonen, duurzaamheid en leefbaarheid
  • verkeer (bereikbaarheid/mobiliteit)

-sociale samenhang/participatie

De resultaten stonden in een concept-gebiedsprogramma waarop in september binnen een week gereageerd kon worden voor het naar de gemeenteraad ging. Bij die gelegenheid, maar ook in december bij de bespreking met de wijk (werkgroepen, belanghebbenden en bestuur) van het definitieve A&W programma 2016-2020 werd erop aangedrongen dat de gemeente het niet houdt bij onderzoeken van aspecten maar zoveel mogelijk probeert doelen, te kwantificeren in concrete getallen of termijnen. Maar in elk geval aangeeft wat eind 2016 moet zijn bereikt.

In december werden A&W én andere, omliggende bewonersorganisaties onaangenaam verrast door het concept ambitiedocument Internationaal Park, waarmee de gemeente Den Haag een impuls wilde geven aan de groengebieden van de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark/Waterpartij. In het plan werd het accent verlegd van behoud en versterking van het groen naar evenementen en ondernemerschap.

Intensief overleg van m.n. de werkgroep ruimtelijke ordening van A&W met andere wijkorganisaties en de AVN leidde tot een gezamenlijke reactie die de ambities op

hoofdpunten afwijst en zich duidelijk verzet tegen een evenementenpark, waarvoor bovendien nog onnodig vele bomen zouden moeten sneuvelen.

In aanvulling daarop stuurde A&W nog een eigen zienswijze, samenvattend: Stel een goed beheersplan op voor de groengebieden, gebruik het beperkte budget voor een investering in langdurig onderhoud van de bestaande padenstructuur en het meubilair. Kies voor een overkluizing van (een deel van) de B.M. Teldersweg.

In weerwil van de toezegging van de gemeente uit de jaren 90 dat de destijds na vele protesten bijgestelde uitbreiding van Madurodam de laatste zou zijn, werd in de plannen voor het Internationaal Park ook een door Madurodam gewenste uitbreiding genoemd. Terwijl daarover juist een overlegtraject gaande was waaraan A&W met andere wijkverenigingen deelneemt.

Ook bevreemdde het de deelnemers aan het door de gemeente geïnitieerde Beheer- platform Scheveningse Bosjes dat zij niet zijn gekend in het ambitiedocument.

In 2015 werd twee keer een schouw georganiseerd door de gemeente met wijkbewoners: voor het Javalaantje/Bosje van Repelaer en voor het Nassauplein. De werkgroep ruimtelijke ordening monitort de follow-up van gemaakte afspraken.

De imkers van de Blije Bijen, die voorlichting geven over de organisatie van honingbijen en hun belang voor de omgeving, werden de gelukkige winnaar van de gedeelde Piet Vinkprijs 2015, die op 20 november werd uitgereikt door wethouder Van Engelshoven na jurering van oud-raadsleden van Den Haag op voordracht van het A&W-bestuur.

Het inmiddels jaarlijkse Walking Dinner in maart – waarbij wijkbewoners van huis tot huis lopen en bij drie verschillende koks/bewoners kunnen genieten van telkens een andere gang – resulteerde wederom in een gezellige sfeer en spannende menu’s.

De Stichting ArchipelpoëZie ging voortvarend door met nieuwe muurgedichten: in 2015 kwamen er maar liefst drie bij – twee zelfs net buiten de wijkgrens. Mooie gedichten, die prachtig werden voorgelezen en afgebeeld in door de Ontwerpvloot geselecteerde lettertypes, en passend werden onthuld met speeches van bekende Hagenaars.

Hulde aan de organisatoren die hiermee bijdragen aan een prettige sfeer in de wijk!

Ook door de redacties van de wijkmedia wordt wezenlijk werk verricht. Zij zorgen dat de wijkbewoners zich optimaal op de hoogte kunnen stellen: met hun actuele informatie en archieffunctie op de website en in digitale nieuwsbrief, achtergrond- verhalen en praktische informatie voor mensen zonder internet in de wijkkrant, en korte visuele informatie die de aandacht trekt op de muurkrant (beeldschermen).

Een aparte redactie vertaalt de website en nieuwsbrief in het Engels en redigeert teksten waardoor de vele expats die in de wijk wonen op een uitstekende manier geïnformeerd worden.

In 2015 namen twee gewaardeerde bestuursleden afscheid.

Auke Bloembergen trad in het najaar terug omdat hij zijn functie helaas niet meer kon combineren met zijn werk.

En onze zeer actieve vicevoorzitter Tieke Dedel stelde zich niet meer herkiesbaar aan het eind van het jaar, maar blijft wel actief op het gebied van ruimtelijke ordening.

Wij zijn hen allebei zeer veel dank verschuldigd.

In november werd het bestuur versterkt met David Struik, architect en ervaren in vastgoed en ruimtelijke ordening, op welk laatste vlak hij het werk van Tieke in het bestuur heeft overgenomen.

Karin Hoogsteder nam de taak van Auke Bloembergen – liaison naar de werkgroepen – over. Katja Beekman fungeert nu als secretaris en vicevoorzitter.

Het bestuur vergaderde 11 maal in 2014.

In 2015 namen bestuursleden onder andere deel aan: ontvangsten van andere wijk- organisaties, rondetafelconferentie luchtkwaliteit en gezondheid, informatieavonden voor wijkorganisaties door wethouder Baldewsingh c.s., bijeenkomsten van gemeentelijke politieke partijen, het burenoverleg Dr. Kuyperdam/Mauritsbrug, voorbereiding van de herinneringsroute Atlantikwall (Museon), herdenking bevrijding van Den Haag, presentatie over Haags horecabeleid, prijsuitreiking Piet Vink-prijs aan Blije Bijen en – uiteraard – de onthulling van muurgedichten in A&W.

 

Er werd vijf keer een wijkberaad gehouden. Deze bijeenkomsten hebben de functie van een platform, waarbij niet alleen uitwisseling en aanvulling van informatie een rol spelen, maar ook de afweging van voorstellen of nieuwe initiatieven aan de orde kunnen komen. Het bestuur brengt er algemene zaken naar voren, werkgroepen en commissies doen verslag over hun werkzaamheden en kondigen activiteiten aan.

Ook is er gelegenheid voor afgevaardigden en individuele belangstellenden om informatie te geven of kritiek te uiten over dan wel aandacht te vragen voor zaken, die hen ter harte gaan. Hierbij wordt de aanwezigheid van wijkagenten en gemeenteambtenaren (met name van Stadsbeheer) – die ter zake kundige antwoorden kunnen geven – zeer op prijs gesteld.

Katja Beekman,

secretaris Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Bijlage Samenstelling en structuur Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark (versie febr. 2016)

Achtergrond stichting A&W

Den Haag kent ruim 50 bewonersorganisaties, waarin bewoners zich als vrijwilliger inzetten voor hun wijk. Ook Archipelbuurt en Willemspark hebben samen al sinds eind jaren ’70 zo’n bewonersorganisatie. Deze is ondergebracht in een Stichting Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark, hierna te noemen A&W.

Doordat het een stichting is, kan A&W gemeentelijke subsidie ontvangen en beheren. Dat doet het bestuur van A&W, dat ook bevoegd is tot het namens A&W doen van rechtshandelingen.

De werkzaamheden voor A&W worden uitgevoerd door circa tachtig vrijwilligers, allen afkomstig uit de wijk. Als lid van een werkgroep, redactielid van wijkkrant, muurkrant en website, organisatoren van andere activiteiten, bestuurslid, adviseur of als bezorger van de krant zijn zij allen actief betrokken bij het wel en wee van de wijk.

 

Doel A&W

Het doel van de A&W is:

-­‐    bevorderen van de sociale samenhang tussen bewoners en ondernemers van de wijk

-­‐     bevorderen van een goed woon-­‐ en leefmilieu en veiligheid in de wijk en het stimuleren van de belangstelling daarvoor

-­‐    streven naar de instandhouding van al hetgeen bepalend is voor het karakter, de architectuur en de sfeer van de wijk en al dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk schoon en het bestrijden van al hetgeen daarvoor een bedreiging vormt.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

-­‐   het stimuleren van overleg met de wijkbewoners en ondernemers over al hetgeen voor de wijk van belang is en het voeren van overleg daarover met de gemeente en haar vertegenwoordigers en met derden

-­‐   het stimuleren van deelneming van bewoners en ondernemers aan de activiteiten van de wijkorganisatie

-­‐    het uitgeven van een wijkkrant, het onderhouden van een website en het uitgeven van een muurkrant (schermen) en een digitale nieuwsbrief

-­‐    het ondersteunen, stimuleren en coördineren van de activiteiten van werkgroepen op diverse deelterreinen

-­‐     het kritisch volgen van, en zo nodig optreden, tegen bouw-­‐ en (her)inrichtingspIannen en verkeersmaatregelen in de wijk

-­‐   het zo nodig voeren van gerechtelijke procedures ter verwezenlijking van haar doelstellingen.

 

Op basis van een aanvraag met begroting, jaarplan en jaarverslag verstrekt de gemeente Den Haag jaarlijks subsidie aan A&W. Het bestuur gebruikt dit voor administratieve ondersteuning op het secretariaat, voor het huren van kantoor-­‐ en vergaderruimte, voor het budget van de wijkmedia en voor het organiseren van activiteiten. Ook worden onkosten van vrijwilligers vergoed en kan financiële ondersteuning voor begrote activiteiten in de wijk worden verstrekt.

A&W ondersteunt en faciliteert ook aanvragen voor subsidies voor activiteiten in de wijk door wijkbewoners of organisaties.

 

In Archipel & Willemspark vinden wij de volgende zaken belangrijk:

-­‐  (Ondersteuning geven aan) belangenbehartiging (door anderen) in de wijk, waardoor de leefbaarheid er verbetert en recht wordt gedaan aan het specifieke karakter van A&W.

-­‐  Terugkoppeling naar, uitwisseling met en informatieverstrekking aan de wijkbewoners.

-­‐   Het betrekken van bewoners bij de werkzaamheden van de organisatie in Archipel & Willemspark c.q. het werven van vrijwilligers

-­‐  Op wijkniveau het aanspreekpunt zijn voor bewoners, gemeenteraad en gemeentelijke diensten of anderszins geïnteresseerden.

-­‐   Controle op de taken van de gemeente en initiatieven ter verbetering van de uitvoering daarvan.

De bewonersorganisatie zal indien nodig een beroep doen op ondersteuning door adviseurs met juridische, architectonische, historische en communicatiedeskundigheid.

 

Bestuur stichting A&W

Het bestuur is sedert januari 2016 samengesteld uit:                      (her-­‐)benoemd per:

-­‐    voorzitter: Arnout Offers                                                                     27 sept. 2012

-­‐    secretaris / vicevoorzitter: Katja Beekman                                     1 jan. 2014

-­‐   penningmeester: Ruud Klein                                                            1 jan. 2015

-­‐    bestuurslid, ook contactpersoon werkgroepen: Karin Hoogsteder         1 jan. 2014

-­‐    bestuurslid, ook belast met ruimtelijke ordening: David Struik  13 nov. 2015

 

Naast het bestuur maken vrijwilligers van bewonersorganisatie A&W deel uit van werkgroepen, redacties en commissies.

Bij haar activiteiten zal de stichting A&W zich steeds oriënteren op de wensen van de wijkbewoners en daartoe roept zij elk kwartaal een wijkberaad bijeen.

Algemene zaken die daar aan de orde komen, worden in het bestuur besproken.

 

Het bestuur werkt nauw samen met allen die actief zijn ten behoeve van A&W.

Het houdt contact en overlegt waar nodig met vertegenwoordigers van werkgroepen. Adviseurs worden geraadpleegd bij speciale zaken op het terrein van hun deskundigheid. Van de activiteiten van bestuur en werkgroepen en andere vrijwilligersactiviteiten wordt melding gemaakt in de wijkkrant, op de website en in de digitale nieuwsbrief.

 

Het bestuur vergadert in principe maandelijks in ’t Klokhuis. Voor het soepel en effectief functioneren van de bewonersorganisatie wordt een beroep gedaan op administratieve ondersteuning van Mw. T. Hollander. Op het secretariaat beheert zij het postadres van A&W en zorgt dat alle vrijwilligers optimaal geïnformeerd blijven over voor hen relevante zaken en fungeert tevens als organiserend contactpersoon voor de wijkkrant.

De voorzitter en/of secretaris nemen wekelijks de lopende zaken door met het secretariaat, en er is regelmatig informeel (digitaal) overleg tussen bestuursleden. Duidelijke afspraken over takenpakketten moeten daarbij overbelasting voorkomen.

 

Bestuursleden zorgen aldus zorgen voor stimulering, ondersteuning en afstemming en zij vertegenwoordigen de wijk naar buiten.

Het bestuur treedt tevens op als vertegenwoordiger van de wijk in contacten met de gemeente. Het neemt gevraagd en ongevraagd het initiatief om zaken aan de orde

 

stellen bij relevante instanties (bijv. burgemeester, wethouders, stadsdeeldirecteur, raadsleden, afdelingen gemeente, politie, brandweer) al dan niet i.o.m. werkgroepleden.

 

Het bestuur bepaalt het aantal leden en voorziet zelf in vacatures. Benoeming geschiedt voor vier jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.

Wanneer er een bestuursfunctie vacant komt, gaat het bestuur zelf op zoek naar geschikte kandidaten, maar roept daarnaast wijkbewoners -­‐ afhankelijk van het moment: via het wijkberaad, de wijkkrant of de nieuwsbrief -­‐ op om met suggesties en/of kandidaten te komen. Uit de totale ‘oogst’ maakt het bestuur dan vervolgens een keuze.

 

Wijkberaad A&W

Het wijkberaad van A&W wordt gehouden in Buurthuis ’t Klokhuis in de Celebesstraat. Locatie en data van het wijkberaad worden bijtijds gepubliceerd in de wijkkrant, op de website en in de nieuwsbrief.

De vergaderingen van het wijkberaad worden opgeroepen door het bestuur en zijn openbaar.

Agendapunten kunnen vóór of bij aanvang van het wijkberaad worden aangedragen. Belangstellenden kunnen de stukken vooraf per e-­‐mail of desgewenst per post ontvangen.

 

Er wordt aan deelgenomen door afvaardigingen van organisaties die zelfstandig in de wijk actief zijn en contactpersonen afkomstig uit werk-­‐ en projectgroepen en wijkcommissies. Ook zijn er ambtenaren van gemeentelijke diensten zoals de politie, stadsbeheer en bestuursdienst.

Daarnaast kunnen wijkbewoners uiteraard op persoonlijke titel het wijkberaad bijwonen.

 

Groepen/organisaties die afvaardigingen (kunnen) sturen zijn onder meer:

. Stichting Het Klokhuis

. Stichting Ouderenwerk Archipel & Willemspark/Zeeheldenkwartier

. Wijkbus Stap In

. Stichting Clubhuis Cantaloup

. Huurdersverenigingen De oude Freek, De Nieuwe Hof

. Verenigingen van Eigenaren: Couperusduin I en II, Alexander’s-­‐hof, MalleMolenhof,

Javalaantje, diverse gebouwen Burg. de Monchyplein

. Ondernemersvereniging Archipel ??

. Belangenverenigingen: Laan Copes van Cattenburch, Surinamestraat, Burg. de Monchy-­‐ plein, Willemspark ll, Mallemolen (horeca) en Ondernemers-­‐ verenigingen Javastraat en Frederikstraat.

. Stichting ArchipelPoëzie

 

De vergaderingen van het wijkberaad hebben de functie van een platform, waarbij niet alleen uitwisseling en aanvulling van informatie een rol spelen, maar ook de afweging van voorstellen of nieuwe initiatieven aan de orde kunnen komen.

 

Op de vergaderingen van het wijkberaad brengt het bestuur de algemene zaken naar voren. Ook bestuurswijzigingen worden in het wijkberaad besproken. Nieuwe bestuurders stellen zich in het wijkberaad voor.

 

De werkgroepen en commissies doen verslag over hun werkzaamheden, kondigen activiteiten aan en lichten actuele ontwikkelingen toe.

Ook is er gelegenheid voor afgevaardigden en individuele belangstellenden om informatie te geven of kritiek te uiten over dan wel aandacht te vragen voor zaken, die hen ter harte gaan. Hierbij wordt de aanwezigheid van wijkagenten en gemeenteambtenaren (met name van Stadsbeheer) -­‐ die ter zake kundige antwoorden kunnen geven -­‐ zeer op prijs gesteld.

 

Van het besprokene in het wijkberaad wordt een verslag gemaakt door een vrijwilliger uit de buurt. Hoofdpunten van het besprokene worden door de websiteredactie in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief opgenomen. Het verslag wordt verspreid aan de deelnemers van het wijkberaad en belangstellenden en geplaatst op de A&W-­‐website.

 

Vrijwilligers: werkgroepen, redacties, commissies en andere activiteiten

Anno 2016 zijn er werkgroepen binnen A&W die zich actief richten op specifieke aandachtsgebieden: verkeer & openbaar vervoer, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en cultuur.

En er zijn drie redacties: de wijkkrant, de website/nieuwsbrief en de muurkrant. Daarnaast is er het wijkfeestcomité, de Stichting Archipelpoëzie, de vrijwilligers in het Schakelpunt, er zijn actieve bewoners die het jaarlijkse Walking Dinner organiseren (door A&W gefaciliteerd), en er zijn vrijwilligers met bijzondere aandacht voor het Bosje van Repelaer en de Scheveningse Bosjes.

Als deze groepen bestaan uit wijkbewoners die hun taak als vrijwilliger uitvoeren.

 

De leden van de werkgroepen komen op afspraak bijeen. Het bestuur wordt geïnformeerd en geeft advies over lopende kwesties. Tijdens het wijkberaad informeren de werkgroepen de aanwezigen over hun activiteiten.

 

De gratis wijkkrant wordt al vele jaren vijf keer per jaar huis aan huis verspreid.

Sinds 2002 biedt de A&W-­‐website – met een Nederlandse en voor expats ook een Engelse redactie -­‐ uitvoerig gevarieerde informatie van en voor de wijkbewoners.

Het actuele nieuws dat op de website staat, wordt tevens verspreid via een digitale nieuwsbrief waarop bewoners en andere belangstellenden zich kunnen abonneren.

De muurkrant met actuele en last minute nieuwsflashes is op schermen in winkels te zien.

 

Voor alle vrijwilligers is een WA -­‐verzekering afgesloten door de gemeente. Vrijwilligers kunnen desgewenst ieder jaar in oktober een PEP-­‐vrijwilligerspas aanvragen bij het secretariaat.

Werving van jongere vrijwilligers (vaak drukbezette tweeverdieners) is niet eenvoudig. Voor de (meest Westerse) buitenlanders vormt hun vaak tijdelijke aanwezigheid en de soms niet optimale kennis van het Nederlands een barrière om in de wijk actief te zijn.

 

Buurtontwikkeling

De Stichting Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark is al decennia lang actief als organisatie van vrijwilligers.

ln 1982 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Archipel, Willemspark l en ll vastgesteld. In 1993 is het gebied tot Beschermd Stadsgezicht verklaard. In 2015 werd het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

 

 

 

Den Haag, maart 2016