Achtergrond, doel en werkwijze van de Bewonersorganisatie A & W

Den Haag kent ruim 50 bewonersorganisaties, waarin bewoners zich als vrijwilliger inzetten voor hun wijk. Ook Archipelbuurt en Willemspark hebben samen al meer dan 35 jaar zo’n vrijwilligersorganisatie. Ca. 80 bewoners zijn als bestuurslid, lid van een werkgroep, redactie van krant of website, als adviseur of als bezorger van de krant betrokken bij het wel en wee van de wijk.

Het doel van de stichting is
– bevorderen van de sociale samenhang tussen bewoners en ondernemers
van de wijk
– bevorderen van een goed woon- en leefmilieu en veiligheid in de
wijk en het stimuleren van de belangstelling daarvoor
– het streven naar de instandhouding van al hetgeen bepalend is voor
het karakter, de architectuur en de sfeer van de wijk en al dat
bijdraagt tot verrijking van het stedelijk schoon en het bestrijden
van al hetgeen daarvoor een bedreiging vormt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door
– het stimuleren van overleg met de wijkbewoners en ondernemers over
al hetgeen voorde wijk van belang is en het voeren van overleg
daarover met de gemeente en haar vertegenwoordigers en met derden
– het stimuleren van deelneming van bewoners en ondernemers aan de
activiteiten van de wijkorganisatie
– het uitgeven van een wijkkrant en het onderhouden van een website
– het ondersteunen van de instandhouding en exploitatie van een wijk-
en dienstencentrum
– het ondersteunen, stimuleren en coördineren van de activiteiten van
werkgroepen op diverse deelterreinen
– het kritisch volgen van en zo nodig optreden tegen bouwplannen,
(her)inrichtingsplannen en verkeersmaatregelen in de wijk
– het zo nodig voeren van gerechtelijke procedures ter
verwezenlijking van haar doelstellingen.
Bij haar activiteiten zal de stichting zich steeds oriënteren op de wensen van de wijkbewoners en daartoe roept zij regelmatig een wijkberaad bijeen.

Bestuursleden vertegenwoordigen de wijk naar buiten, zorgen voor stimulering, ondersteuning en afstemming. Werkgroepen richten zich op specifieke aspecten, zoals verkeer en openbare ruimte.
De gratis wijkkrant wordt al jarenlang 5x per jaar huis aan huis verspreid. Sinds de zomer van 2002 biedt de eigen website uitvoerig gevarieerde informatie van en voor de wijkbewoners. Ook actueel nieuws over de wijk is op de website te vinden.

De openbare vergaderingen van het wijkberaad, waaraan vertegenwoordigers van veel groepen en organisaties (ook wijkpolitie en gemeente) deelnemen, vormen het platform voor uitwisseling van activiteiten en ontwikkeling van nieuwe initiatieven.
De gemeente Den Haag verstrekt vooralsnog een basissubsidie voor administratieve ondersteuning op het secretariaat en voor het huren van kantoor- en vergaderruimte.
Op basis van ingediende projectvoorstellen kan door de gemeente financiële ondersteuning voor activiteiten in de wijk worden verstrekt.

De bewonersorganisatie streeft naar een goed woon- en werkklimaat in Archipelbuurt en Willemspark.