Agenda Wijkberaad 12 maart 2018

Agenda Wijkberaad 12 maart 2018

Agenda 

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
 2. Raadsverkiezingen op 21 maart 2018
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige politici
 • Debat
 1. Mededelingen van het bestuur
 2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 25 januari 2018
 3. De werkgroepen en het bestuur brengen verslag uit van hun activiteiten
 • Openbare ruimte (Bomenkap Scheveningseweg t.b.v. vernieuwen tramrails)
 • Verkeer (te hard rijden in Bankastraat/markering 30 km-zone ontbreekt)
 • Duurzaamheid
 • Cultuur
 • ArchipelPoëZie
 • Ruimtelijke ordening
 • Zorg/Welzijn
 • Redacties wijkkrant en website
 1. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten:
 • Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg)
 1. Rondvraag en sluiting

 Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld. Wij zien uit naar uw komst op maandag 12 maart.Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2018: 12/3, 28/6, 27/9, 22/11, donderdagavond

 Robert van Moorsel, voorzitter