Archief Bankastraat

Bankastraat nog dit jaar op de schop
Raadsbesluit over behandeling
Burgerinitiatief herinrichting Bankastraat
Ruim 1000 handtekeningen
Commentaar Fietsersbond
Veiliger en leefbaarder Bankastraat
Voorstellen B&W


Bankastraat nog dit jaar op de schop

augustus 2009, schets brede Bankastraat met middennaald

Na belangrijke toezeggingen van wethouder Smit op de raadsvergadering van 5 maart jongsleden bleef het even stil rond de uitvoering van het burgerinitiatief. Ondertussen werd op de kruising tussen de hoge Bankastraat en de Aletta Jacobsweg een zebra en de belijning opnieuw geverfd. Normaal gesproken prima, maar er was ons een niet-overrijdbare middennaald beloofd! Gelukkig heeft de Werkgroep Verkeer nu een gedetailleerde planning ontvangen over de werkzaamheden rondom de herinrichting van de Bankastraat:

Tussen 19-08-09 en 15-09-09 zal de niet-overrijdbare middenberm op bovengenoemde kruising worden geconstrueerd, alsmede de verbreding van de middenring van de rotonde op het Bankaplein en het aanbrengen van een middenbelijning en belijning van parkeervakken.

Inmiddels wordt ook gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van het brede deel van de Bankastraat, gepland om te worden uitgevoerd tezamen met groot onderhoud in 2010. Dit deel van de straat moet minder racebaan en meer ‘dorpsplein’ worden. Dit is mogelijk zónder opofferen van parkeerplaatsen en mét het naleven van de regels van de hulpdiensten. Uiteraard zullen de bewoners nauw worden betrokken bij deze herinrichting.

Willem van Gijn

terug naar boven


Burgerinitiatief  herinrichting Bankastraat

Besluit raadsvergadering 5 maart 2009 inzake burgerinitiatief Bankastraat  klik hier

Gemeenteraad beperkt metamorfose Bankastraat

Wethouder Smit concludeert ‘en nu vooruit met de geit’

Voor meer dan 1200 inwoners van Den Haag die afgelopen jaar hun handtekening onder het burgerinitiatief hebben gezet én voor alle inwoners van de Archipelbuurt was het op 5 maart zover. De Haagse gemeenteraad boog zich over het burgerinitiatief om de Bankastraat verkeersveiliger en daardoor leefbaarder te maken. Naast burgemeester Jozias van Aartsen namen initiatiefnemers Willem van Gijn en Robert van Moorsel plaats in de vergaderzaal in het stadhuis aan het Spui.

Voor de wijze waarop de initiatiefnemers de boodschap van zo velen hadden verwoord en toegelicht kregen ze van alle kanten lof toegezwaaid. In eerste instantie had wethouder Peter Smit twee van de vier belangrijkste wensen van de initiatiefnemers overgenomen. Op de T-splitsing van de Dr. Aletta Jacobsweg en Bankastraat komt een niet-overrijdbare naald op het wegdek om de snelheid van het verkeer af te remmen. Op het Bankaplein wordt de binnendiameter van de rotonde vergroot. Maar fietsvoorzieningen door de hele Bankastraat wees de wethouder af. En ook een grondige aanpassing van het brede gedeelte van de Bankastraat vond in de ogen van de wethouder geen genade. Geen bredere stoepen, geen middenberm en ook geen versmalling van het wegdek.

De Bankastraat bleek bij de gemeenteraadsleden gelukkig geen onbekend stukje Den Haag. Van wethouder Peter Smit is bekend dat hij geregeld per fiets zijn leven in de waagschaal stelt en daarvoor de Bankastraat uitkiest. Toen hij de initiatiefnemers voorhield, dat het geen enkel probleem was om met een (met een stevige motor uitgeruste) auto heuvel op in de hoge Bankastraat meer dan vijftig kilometer op de snelheidsmeter te halen, was ik er bijna zeker van dat hij onze wijk nog vaker doorkruist.

Buurtgenoot Bart de Liefde (VVD) riep wethouder Smit en de initiatiefnemers op om gezamenlijk een oplossing te vinden voor het brede gedeelte van de Bankastraat. Op voorstel van Tymen Colijn (SP) en Wim Pijl (ChristenUnie/SGP) sprak de gemeenteraad zich niet uit tegen fietsvoorzieningen. Dat komt aan de orde als wordt beslist over een fietsroute tussen het centrum en Scheveningen. De wethouder liet doorschemeren dat deze route niet persé door de Bankastraat hoeft te lopen. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan moet de Bankastraat op dat punt worden aangepast en kan dat ten koste gaan van parkeergelegenheid.

Wat de brede Bankastraat betreft kwam de gemeenteraad de initiatiefnemers ook enigszins tegemoet. Bij het voor 2010 geplande grote onderhoud van het brede gedeelte moeten de gemeente en de initiatiefnemers zich gezamenlijk buigen over een herinrichting van wat Willem van Gijn ‘ons dorpsplein’ noemde. Concrete toezeggingen, zoals bredere stoepen, versmalling van de rijstroken (al dan niet met middenberm) bleven ondanks aandringen van Willem uit.

De gemeenteraad schaarde zich unaniem achter deze voorstellen. Het zijn dus telkens kleine stappen op weg naar de uitvoering van de meeste hoofdpunten uit het burgerinitiatief. De kogel is in ieder geval door de kerk of om wethouder Smit na afloop van de raadsvergadering aan te halen: ‘en nu vooruit met de geit’. Dat de Bankastraat de komende twee jaren een metamorfose ondergaat staat dus eigenlijk wel vast. Maar dan moeten we als initiatiefnemers en buurt, met gemeentebestuur en ambtenaren, met wijkagenten en vele anderen aan de slag.

5 maart 2009, Bert Kreemers

samen met Willem van Gijn en Robert van Moorsel initiatiefnemer

(werkgroep verkeer Archipel & Willemspark)

Volle tribune bij bespreking van het  burgerinitiatief Bankastraat?
5 maart 2009 – Voor een veilige en leefbare Bankastraat. Het burgerinitiatief Bankastraat wordt in de gemeenteraad behandeld op donderdag 5 maart om 19.30 uur. De openbareraadsvergadering is in de raadzaal van het stadhuis. De initiatiefnemers spreken in bij het begin van de vergadering. Nu komt het erop aan. Ondersteuning van de vele ondertekenaars en andere bewoners uit Archipel&Willemspark telt. Kom donderdag 5 maart a.s. naar het Spui. Het burgerinitiatief Bankastraat staat direct bij het begin als punt 2 op de agenda.

terug naar boven


Commentaar Fietsersbond op het burgerinitiatief 

In een brief van 23 februari 2009 aan de raadsleden van de Haagse gemeenteraad geeft de Fietsersbond commentaar op het burgerinitiatief Bankastraat en de reactie van de gemeente daarop.  Daarin staat beschreven:
– de overwegingen van de Fietsersbond om zich op te stellen achter dit initiatief
– wat de Fietsersbond vindt van de voorstellen van het burgerinitiatief
– de voor- en nadelen van fietsstroken en het advies daar toch voor te kiezen

Verslag bespreking burgerinitiatief in de commissie voor de stadsdelen

Vragen, vragen en nog eens vragen. Leden van de raadscommissie op bezoek in de Archipelbuurt vuurden de ene na de andere vraag op wethouder Peter Smit af. Onderwerp: het burgerinitiatief van meer dan 1200 inwoners van Den Haag en vooral van de Archipelbuurt om de Bankastraat veiliger en leefbaarder te maken. Vragen over de aanpak van de gemeente om de voorstellen van de initiatiefnemers uit te voeren.

En het regende ook toezeggingen van de wethouder. De wethouder houdt vast aan een zogeheten verkeersnaald op de overgang van de Aletta Jacobsweg naar de Bankastraat. Maar de naald wordt wel onoverrijdbaar en na een jaar wordt het effect op het rijgedrag gemeten. Op het Bankaplein wordt de ronding om de fontein twee meter verbreed, zodat het verkeer niet meer in een rechte lijn het smalle deel van de Bankastraat in kan spurten.

Wel hield de wethouder de aanleg van fietssuggestiestroken in de hele Bankastraat tegen. Dat leverde hem een lawine van vragen van gemeenteraadsleden op. Op de Frederik Hendriklaan hebben zulke stroken geen noemenswaardig effect gehad. Dus dat zou op de Bankastraat ook niet werken, hoewel wetenschappelijk onderzoek het tegendeel lijkt te bewijzen. De wethouder kreeg van de talrijk toegestroomde raadsleden daarom nog wat extra huiswerk voor de raadsvergadering van 5 maart waar over het burgerinitiatief wordt besloten.

De lakmoesproef wordt echter het brede deel van de Bankastraat. Bijna alle voorstellen van het burgerinitiatief voor een veiliger en leefbaarder brede ‘Banka’ veegde de wethouder aanvankelijk van tafel. Met name de brandweer zou problemen hebben met een middenberm op de brede Bankastraat. Dat zou de doorgang van hulpdiensten belemmeren. Onder druk van de gemeenteraadsleden, met name van buurtbewoner Bart de Liefde, en van initiatiefnemer Willem van Gijn gaat de wethouder nog een keer rekenen. Van Gijn pleitte voor eenvoudige aanpassingen om de verkeersveiligheid te vergroten en de leefbaarheid te verhogen. Hij kreeg van alle raadsleden terecht complimenten voor zijn duidelijke en zakelijke presentatie.

Na afloop was er bij iedereen tevredenheid, maar heerste ook het onzekere gevoel dat de belangrijkste voorstellen voor een veilige en leefbare Bankastraat nog niet binnen handbereik zijn. Het burgerinitiatief ‘dreigt te mislukken’, aldus de initiatiefnemers, maar dankzij de vele vragen van de raadsleden liggen er nu openingen om toch een beter resultaat te verwachten. En dat weten we op 5 maart als de voltallige gemeenteraad zich over het burgerinitiatief uitspreekt.

BK, 17 februari 2009

terug naar boven


Voorstellen B&W aan raadscommissie n.a.v. burgerinitiatief Bankastraat

Voorstel college b&w aan de gemeenteraad d.d. 27 januari 2009

1 de verkeerscirculatie op de kruising Dr. Aletta Jacobsweg / Kerkhoflaan / Bankastraat niet aan te passen en hier geen rotonde te realiseren;
2 een middennaald op de T-splitsing van de Bankastraat en de dr. Aletta Jacobsweg aan teleggen en de kosten van € 15.000,00 te dekken uit het UitvoeringsprogrammaVerkeersveiligheid 2008/2009;
3 de binnendiameter van de rotonde op het Bankaplein te vergroten en de kosten van€ 35.000,00 te dekken uit het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2008/2009
4 geen fietsvoorzieningen aan te leggen op de Bankastraat;
5 op de brede Bankastraat geen middenberm te creëren, de stoepen niet te verbreden en derijbaan niet te versmallen naar één rijstrook;
6

in 2010 samen met het groot onderhoud aan de Bankstraat in- en uitritconstructies aan teleggen bij alle zijstraten waar een maximale snelheid van 30 km/u geldt, waaronder ookde Sumatrastraat/Soendastraat en de kosten hiervan te dekken uit het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2010/2011;

7 geen zebra aan te leggen op de kruising Bankastraat/Kerkhoflaan
8 op de Bankastraat wegmarkering aan te brengen om de wegas en de parkeervakken aan tegeven en de kosten van € 45.000,00 te dekken uit het UitvoeringsprogrammaVerkeersveiligheid 2008/2009;
9 de planning van de uitvoering van alle bovengenoemde maatregelen af te stemmen met dewerkzaamheden ten behoeve van groot onderhoud;
10 de maatregelen aan te melden voor subsidie in het kader van verkeersveiligheid bij hetStadsgewest Haaglanden en om eventueel verkregen subsidies in mindering te brengen opde bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2008/2009

terug naar boven


Raadsbesluit over behandeling

10 november 2008 – De voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Van Aartsen, adviseert de raad om het burgerinitiatief in behandeling te nemen. De raad beslist hierover in zijn vergadering van 27 november 2008. Het betreft een procedurele en geen inhoudelijke behandeling. Beraadslaging en besluitvorming gebeuren binnen acht weken na het besluit tot in behandeling nemen. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.
lndien de raad besluit tot ontvankelijkheid van het burgerinitiatief, is het gebruikelijk het initiatief om advies voor te leggen aan het college van B&W.

27 november 2008 – Het burgerinitiatief is zonder slag of stoot door de raad ontvankelijk verklaard, zonder toelichting van de initiatiefnemers. In de komende 12 weken wordt het initiatief inhoudelijk behandeld. Willem van Gijn wordt als indiener uitgenodigd om een toelichting op het burgerinitiatief te geven.

terug naar boven


Ruim duizend handtekeningen voor veiliger Bankastraat en Bankaplein

27 oktober 2008 – Meer dan duizend inwoners van Den Haag hebben hun handtekening gezet voor een burgerinitiatief voor een veiliger Bankastraat en Bankaplein. Het burgerinitiatief startte op 15 september.

De 1177 handtekeningen worden morgen aan de gemeenteraad aangeboden. Het burgerinitiatief is een mogelijkheid om voor buurten en wijken belangrijke kwesties op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen.

Met het burgerinitiatief hopen de initiatiefnemers gevaar en overlast van hard en onveilig rijdend verkeer in de Bankastraat tegen te gaan. De initiatiefnemers hebben daarvoor concrete voorstellen gedaan. Vanaf de Aletta Jacobsweg komt hard rijdend verkeer de Archipelbuurt via de Bankastraat binnen. Snelheidsremmende voorzieningen ontbreken. Dit geldt ook voor fietspaden of fietssuggestiestroken. Het Bankaplein is een rotonde in verschillende richtingen met veel passerende fietsende scholieren. Ook daar ontbreken snelheidsremmende voorzieningen. In het bredere deel van de Bankastraat waar zich veel winkels bevinden nodigt de huidige infrastructuur uit tot verwarrende verkeerssituaties. De afgelopen vijf jaar hebben zich 47 door de politie geregistreerde ongelukken voorgedaan, waarvan dertien met lichamelijk letsel.

Met de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is een bedrag van ongeveer 600.000 euro gemoeid, aldus de gemeente Den Haag.

Tot de ondertekenaars horen het Haagse PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink, het CDA-Tweede Kamerlid  Jan Schinkelshoek, televisiepresentator Ferry Mingelen (NOVA/Den Haag Vandaag) en uiteraard heel veel andere buurtbewoners en inwoners van Den Haag die dit burgerinitiatief steunen.  De fractie van de VVD in de Gemeenteraad heeft  zich achter het initiatief geschaard.

De verwachting is dat – wanneer de Gemeenteraad akkoord gaat – de snelheidsbeperkende maatregelen begin 2010 worden uitgevoerd.

terug naar boven


Veiliger en leefbaarder Bankastraat

september 2008 – Een veiliger en leefbaarder Bankastraat is het doel van een speciale werkgroep van wijkbewoners van de Archipelbuurt. Via een burgerinitiatief (denk aan de Riouwbrug!) vragen we de gemeenteraad om te besluiten tot herinrichting van de Bankastraat. De volledige tekst van het initiatief treft u onder dit bericht.

De werkgroep verwacht in september minimaal 750 handtekeningen te kunnen ophalen, die nodig zijn om dit initiatief in te dienen. Iedere Hagenaar van 14 jaar en ouder mag tekenen.

  

  Schetsen Rob Douw

Buurtbewoners gaan met ondersteuningsformulieren voor het verzamelen van handtekeningen langs zoveel mogelijk woningen in de wijk.

De formulieren liggen ook in ’t Klokhuis voor u klaar.

Klik hier voor het downloaden van een formulier voor uw eigen handtekening of voor uw familie en vrienden (let op: alleen inwoners van de stad Den Haag van 14 jaar en ouder).

Het getekende formulier svp afgeven op ’t Klokhuis (Celebesstraat 4) of sturen naar Willem van Gijn (Bankastraat 95 A, 2585 EJ Den Haag).

Aan de gemeenteraad van Den Haag

Burgerinitiatief  Bankastraat (Archipelbuurt)

Korte inhoud van het voorstel

Herinrichting Bankastraat; diverse maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid:

– wijziging kruising Aletta Jacobsweg / Kerkhoflaan / Bankastraat door inrijdend verkeer om te leiden (een rotonde)

– snelheidsbeperking Bankaplein door vergroten binnenring rond de fontein

– aanleg fietssuggestiestroken over gehele Bankastraat, waar mogelijk (Bankaplein) fietspaden

– brede Bankastraat: één rijstrook voor inrijdend verkeer, creëren middenberm en verbreden stoepen

– doorlopende stoep van brede naar smalle Bankastraat door het creëren van uitritconstructies Sumatrastraat / Soendastraat

Toelichting van het voorstel

De Bankastraat is toenemend onveilig voor voetgangers, fietsers en overig verkeer. De verkeersintensiteit is te groot door veel sluip(vracht)verkeer.

Brede stroken asfalt zonder fietspad nodigen uit tot hard rijden en dubbelparkeren. De kruising Aletta Jacobsweg / Kerkhoflaan / Bankastraat is onoverzichtelijk en geenszins snelheidsremmend. Meerdere ernstige verkeersongevallen zijn hiervan het trieste bewijs.

De Bankastraat heeft een belangrijke centrale functie voor de wijk. Door bovenstaande problemen staat deze functie onder druk. Bewoners, winkeliers, leerlingen van de Archipelschool en bezoekers van de twee begraafplaatsen worden dagelijks gedupeerd.

Voorgestelde maatregelen bevorderen de verkeersveiligheid door zowel de intensiteit als de snelheid van het motorverkeer te verminderen. Niet alleen de veiligheid maar ook de leefbaarheid van de Bankastraat zal hierdoor toenemen, met positieve effecten voor de gehele wijk inclusief winkeliers.

Globale kostenraming

+/- € 600.000 (geschat door DSO verkeer & infrastructuur)

terug naar boven