Bestemmingsplan fietsparkeren

Het ontwerp-bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 31 mei tot en met 11 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

In veel Haagse bestemmingsplannen zijn normen opgenomen voor het parkeren van fietsen en motorvoertuigen. Die normen bepalen hoeveel (fiets)parkeerplaatsen moeten worden aangelegd bij bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen of kantoren. Niet in alle bestemmingsplannen zijn dezelfde normen opgenomen. Dat komt omdat het parkeerbeleid de laatste jaren is gewijzigd en bestemmingsplannen gemiddeld één keer per tien jaar vernieuwd worden.

Daarnaast zijn er ook bestemmingsplannen waarin nog geen (fiets)parkeernormen zijn opgenomen.

Het doel van het bestemmingsplan Parapluherziening (fiets)parkeren is om er voor te zorgen dat overal in de stad bij nieuwbouwplannen of wijzigingen van het gebruik dezelfde eisen voor het (fiets)parkeren kunnen worden gesteld.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-752 8588. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Voor dit bestemmingsplan wordt op dinsdag 19 juni 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in Tribes, Kalverstraat 53, 2511 CB Den Haag.