Bewonersorganisatie in gesprek met stadsdeeldirecteur Marc Prins en Gerard Spierenburg

Kort verslag van gesprek met stadsdeeldirecteur Marc Prins en Gerard Spierenburg met bestuur bewonersorganisatie Archipel & Willemspark op 9 juni 2017 (PDF)

Aan Marc Prins en Gerard Spierenburg wordt aan het begin van het gesprek een overzicht ter hand gesteld van enkele actuele en nijpende onderwerpen van A&W. Marc en Gerard komen daar bij A&W op terug.

Wijkuitvoeringsplannen (WUP) worden gedurende het jaar steeds bijgewerkt en aan het begin en het eind van het jaar besproken. Deze maand is er overleg met diverse diensten, waarna de laatste vorderingen in het WUP worden opgenomen.
Marc Prins stelt voor ook in het najaar weer met A&W te overleggen over het WUP over vorderingen en nieuwe punten.

Verkeersveiligheid: de bewonersorganisatie vraagt een reactie op de eerder aan de wethouder Verkeer maar ook aan Marc Prins gecommuniceerde aandachtspunten m.b.t. de verkeersveiligheid.
Inmiddels is daar een tweetal punten bijgekomen:
– Het blijkt dat door de ruimere indeling van het Bankaplein bussen en vrachtwagens minder makkelijk de inmiddels smallere bocht van de rotonde kunnen nemen en de neiging hebben zo recht mogelijk te rijden, waarbij zij fietsers klemrijden.
– Het fietsstoplicht bij de Schelpkade wordt massaal door fietsers genegeerd, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan als auto’s van het Nassauplein doorrijden. Kan er iets aan gebeuren; een knipperlicht of iets dergelijks voor de fietsers?
Mark Prins antwoordt dat een deel van de onderwerpen bij DSB en DSO zijn uitgezet en zal deze ook meenemen. Hopelijk komt er voor de zomervakantie een update. Actie: Marc Prins

Parkeren: Het parkeerbeleid wordt steeds restrictiever. Zo kan er straks op het Koningin Julianaplein niet meer geparkeerd worden. Mensen schrikken aanvankelijk van dergelijke maatregelen, waarna er gewenning optreedt. Tegelijkertijd worden in A&W 2 x zoveel parkeervergunningen uitgegeven dan de norm. De bewonersorganisatie wil hier graag eens over met DSO spreken. Actie: Marc Prins regelt een afspraak tussen werkgroep Verkeer en DSB.

Voorlichting Brandpreventie: Actie: Het bestuur nodigt de voorlichter van de brandweer uit voor een wijkberaad in 2017. Actie: Gerard Spierenburg mailt de gegevens van de contactpersoon.

Fietsenstallingen: De grote Biesieklette in de Prinsestraat wordt nauwelijks gebruikt, maar toch mogen er alleen fietsen gestald worden van mensen die in de wijk wonen. Een aanvraag voor zakelijk gebruik van de stalling is ooit afgewezen. Maar is het mogelijk om de stalling voor andere centrumbewoners open te stellen, zoals bij alle andere Biesieklette het geval is. Actie: Marc Prins gaat na hoe dat zit.
En kan er op het pleintje Frederikstraat ook een Biesieklette kan komen? Er staan veel fietsen in deze winkelstraat vanwege de achterliggende flats. Gerard zegt dat er een gemeentelijk project is om fietsenstallingen te beginnen. Ideeën kun je richten aan Marc of Gerard.

De laad-en losplaats Milieu bij de glas/papier/plasticbakken op het Nassauplein is vervallen doordat daar ORAC’s zijn geplaatst. Mensen parkeren nu dubbel of op de stoep. Er is aan de andere kant nog één parkeerplek vlak voor het stoplichten: kan daarvan nu laad- en losplaats worden gemaakt?
De brede, ca. 15 meter lange goot dwars of de Frederikstraat (aangelegd voor waterafvoer vanaf brug) is aan de oneven kant zodanig verzakt dat passerende vrachtwagens of hardrijdende auto’s voor onaanvaardbare trillingen zorgen. Actie: Gerard Spierenburg geeft dit door aan wegbeheer.
Actie: Gerard en Marc gaan kijken op plekken waar onduidelijkheid over is of afstemming nodig is.

Communicatie gemeente:
Een betere/tijdige communicatie vanuit de gemeente over (grote) projecten is gewenst. Naast de nieuwe parkeerregels werden bewoners ook overvallen door de plannen voor de Raamweg, waarover bovendien vooraf geen overleg had plaatsgevonden.
Interessant is dat de overlast door de werkzaamheden erg meevalt. Er is dus een alternatieve verdeling van het verkeer mogelijk waardoor A&W ontlast wordt. Gelet hierop is de stilte van de gemeente over de te nemen verkeersmaatregelen (die voor deze zomer zouden worden bekendgemaakt) zeer onbevredigend.
Permanent actiepunt: zal door het stadsdeel onder de aandacht gebracht worden van de betreffende afdeling.
Positieve punten waren:
– De bewoners zijn heel positief zijn over de aanbesteding en het contact met de aannemers.
– De herbeplanting van het Bankaplein is goed gecommuniceerd. Gerrit van der Hut heeft nog expliciet feedback van de omwonenden gevraagd.
– Het plaatsen van de containers is goed gelukt.

Splitsen van (kantoor)panden: De bewonersorganisatie zou graag zien dat er beter gehandhaafd wordt bij onterechte aanvragen van bouwvergunningen, zodat aannemers weten dat niet alles kan.
Onlangs is het pand Malakkastraat 126 verbouwd voordat de vergunning is aangevraagd. Dit is achteraf gedaan en de vergunning is met terugwerkende kracht goedgekeurd.
In de Laan Copes van Cattenburch worden veel kantoren gesplitst in woningen. Niet alle panden hebben voldoende parkeerplaats op eigen terrein, terwijl de gemeente ervan uitgaat dat dit wel zo is. A&W stelt voor de uitgifte van parkeervergunningen voor gesplitste/te splitsen kantoorpanden en woonpanden sterk in te perken (niet meer “twee” per verdieping maar twee per gebouw, zeker als dat oorspronkelijk was gebouwd als één woonhuis).
Actie: afdeling protocol van de burgemeester.

Onderhoud panden van buitenlandse mogendheden: Robert van Moorsel heeft inmiddels een contactpersoon bij de gemeente gevonden. Hij hoopt dat het toezicht op het onderhoud van monumenten nu soepeler gaat lopen. Actie: Marc Prins neemt de contactgegevens mee.

Opvolging schouw in straten: laat lang op zich wachten. Onmogelijke verzoeken kunnen ook met ‘nee’ worden beantwoord, dan blijft zo’n onderwerp niet zo lang op de agenda staan. Verzoek om via Derk Hazekamp te communiceren dat dingen zijn opgepakt.

De hoeveelheid verkeer door de wijk: is het grootste probleem in de wijk: er rijden grote stromen verkeer met de bijbehorende vervuiling door de Dr. Kuyperstraat, Javastraat en Laan Copes van Cattenburgh. Al jaren wordt bepleit, en ook onlangs weer schriftelijk bij de wethouder Verkeer, om Archipel & Willemspark – zoals oorspronkelijk de bedoeling was – tot stadsleefgebied te verklaren en een oplossing te vinden voor de onaanvaardbare verkeersstromen. De vrees bestaat dat het verkeer na afronding van het werk aan de Raamweg weer net zo druk wordt als voordien.

De indruk bestaat dat de gemeente het verkeer soms opzettelijk niet op drukke dagen telt of informatie achterhoudt. De werkgroep Verkeer vraagt regelmatig om informatie over bepaalde
situaties, de resultaten van metingen of doet suggesties, maar krijgt lang niet altijd een reactie of er komt een antwoord dat duidelijk niet klopt. De communicatie hierover wordt daardoor steeds
scherper van toon. Niet uitgesloten moet worden dat A&W van de WOB gebruik gaat maken.

Expats: De vele expats in de wijk komt de sociale cohesie niet ten goede, maar er zijn tegelijkertijd weinig klachten over expats. De hoeveelheid expats loopt de laatste tijd terug.

Duurzaamheid: De werkgroep is goed bezig.

Samenvatting: A&W is een leuke buurt. Er is weinig leegstand, doordat veel kantoren worden verbouwd tot woningen, wat teveel parkeerdruk oplevert. Ook de drukke Laan Copes is ondanks het verkeer in trek.
Marc Prins gaat kijken of de afspraken matchen en informeert bij zijn collega’s wat de stand van zaken is. De bewonersorganisatie vraagt om overleg over zaken vóór er iets gebeurt, zodat
bewoners geen bezwaar hoeven in te dienen tegen de plannen van hun eigen buren.