Notulen Wijkberaad 27 november 2014

Concept- Verslag wijkberaad Archipel&Willemspark op 27 november 2014 in ’t Klokhuis

Aanwezig: Tieke Dedel (voorzitter), Else Ponsen, Ruud Klein, David Struik, Tim Dike, Marjan Teesing, Tia Quaedvlieg, Ad Quaedvlieg, Fuusje de Graaff (namens BBOZ), Maud Schwab, Janko Bies, Derk Hazekamp, Marian van Heel-Loeff, Pedro de Voogd, Arie Gerla, Ab van Kammen, Ciska Scheidel (VVD), Erika Verhulst, Betty Aardewerk, Bert Bos, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Marianne Hoogerbrugge (wijkagente politie Haaglanden), Oscar de Savornin Lohman, Ank Beekman, Rosalie van der Veer, Hans Bussink, Marian Bussink, Hans Kramer, Karin Hoogsteder, Tine Heijstraten, Isabelle van Milligen, Auke Bloembergen, Dymph van der Laan (verslag)

Afwezig met bericht: Arnout Offers, Folef Hooft Graafland, Katja Beekman, Marie-Louise de Ridder,  Guus Nieuwenhuys, Michel Rogier (CDA), Carel Nieuwenhuis, Bart Wijnberg, Gilles Hooft Graafland, Noor Mulder, Frits Hoorweg

1a. Opening
Tieke Dedel (vicevoorzitter) opent de vergadering. Arnout Offers (voorzitter) is vanavond verhinderd.
Thomas Vandenhecke, vierdejaarsstudent aan de Fotoacademie, is te gast in het kader van een studieproject. Hij maakt foto’s bij vergaderingen van alle 52 bewonersorganisaties. Die zullen te zijner tijd worden geëxposeerd in het Nutshuis.
Dymph van der Laan volgt per heden Marie-Christine Goedmakers op als notulist.

1b. Agenda
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

1c. Mededelingen
Het bestuur heeft op 30 september  een ontmoeting gehad met wethouder Baldewsingh. Toegezegd is dat er niet verder wordt bezuinigd op de administratieve ondersteuning van de bewonersorganisatie e. Ook zullen de subsidieaanvragen voortvarender worden afgewikkeld. Een en ander is schriftelijk vastgelegd.
Op 15 december zal de voorzitter van de Belangenvereniging Willemspark II de Algemene Ledenvergadering het voorstel doen zichzelf op te heffen. Bijeenkomst vindt plaats in de Cantaloup.

Verschillende belevenissen:
Op 20 en 21 september vond de Kunstloper plaats, een groot succes. Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.
Op 8 november vond de viering van het veertigjarig bestaan van het Klokhuis plaats. Ruud Klein had de hoofdrol als voorzitter, maar ook bestuurslid Auke Bloembergen hield er een toespraak. Er was veel belangstelling voor deze viering.
Op 22 november heeft bestuurslid Katja Beekman de heropening van speeltuin Cantaloup bijgewoond. Complimenten voor de gemeente Den Haag die na de vaststelling van de aanwezigheid van asbest, zeer snel tot sanering overging zodat de speeltuin niet lang gesloten hoefde te blijven.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 18 september 2014

Pag. 2/ vierde aandachtspunt:  De bewonersgroep Balistraat is een samenwerking van ca 50 huizen (dus niet de vertegenwoordiging van de hele Balistraat), maar de aanhang is wel groeiende.
Pag.2/ad 3 Kunstloper/r. 7: Zin vanaf ‘Dit betekent dat…t/m 2016’ vervalt.
Pag. 3/ad 6.1.Mededelingen van de politie: Ank Beekman meldt dat de VVE van Couperusduin onderzoek heeft laten doen naar de beveiligingsmogelijkheden. De structuur van de bebouwing (bewust open karakter) is zodanig dat beveiliging niet echt mogelijk is. Ieder dient voor zich maatregelen te treffen.
Pag.3/ad 6.6. Zinsdeel “fietsers en scooters” vervalt.

3. Presentatie mogelijke inzet BBOZ (Buurtbedrijf Zeeheldenkwartier) in A&W
Bestuurslid Fuusje de Graaf van het Buurtbedrijf Zeeheldenkwartier BBOZ  stelt haar organisatie voor. BBOZ is een ideële klussendienst  voor klussen in de openbare ruimte en voor particulieren. Er zijn 30 mensen ´met lange afstand tot de arbeidsmarkt´ werkzaam.  BBOZ probeert ze via het opdoen van werkervaring weer beter toe te rusten voor die arbeidsmarkt.  Over 2 jaar moet BBOZ selfsupporting zijn.  Men zoekt daarom uitbreiding van activiteiten: tuinwerk, timmerwerk, schoonmaakklussen, schilderen, behangen enz..  Vraag van Fuusje:  is er een verhoogd plafond van activiteiten uit te besteden aan BBOZ? Bert Bos zegt toe met de ondernemersclub hierover te spreken. Particulieren kunnen contact opnemen met BBOZ (dir. Henk Daalmeijer), tel. 070 – 3615990, email info@bboz.nl, fax 070 3615811). Adres: Roggeveenstraat 191, 2518 TN Den Haag. Else Ponsen zegt ook toe in de eerstvolgende wijkkrant aandacht aan BBOZ te zullen besteden. In januari verschijnt bovendien huis-aan-huis een flyer.

4. Voortgang werk aan Mauritskade
Katja Beekman/Tim Dike  doen via Tieke verslag.
Eerst een paar relevante data (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden aldus het projectbureau):
Verleggen van kabels en leidingen is begin oktober afgerond. Ook de stadsverwarmingsbuizen zijn omgelegd.
Het vervangen van het spoor aan de Koninginnegracht loopt tot half december 2014 (einde buitendienststelling tram 9 staat gepland op 14 december 2014). De eerste twee weken van december wordt proefgereden met tram 9.
De Koninginnegracht tussen Javastraat en dr. Kuyperdam is naar verwachting in de week van            8 december weer toegankelijk (parkeerhavens komen aan beide zijden terug). Het daaropvolgende stuk (van Kuyperdam tot Prinsessegracht) is hopelijk voor de feestdagen klaar.
Vervanging Dr.Kuyperdam: september 2014 t/m maart 2015; vervangen Mauritsbrug: half januari t/m juni 2015. Dagelijkse aanvoer materiaal voor de Mauritsbrug; wordt aan de ongebruikte wegzijde van de Dr. Kuyperstraat geplaatst (schuin t.o. ingang van de Hooikade).
Na juni 2015 is de gehele Mauritskade dus weer open.

Voorts wordt gemeld dat de uitgang Schelpkade toch niet kon worden aangepast omdat dat een‘ vooruithalen’  van het budget van de Javastraat zou betekenen. Tim heeft de projectleider een voorstel gedaan voor  een tijdelijk stoplicht voor fietsers op die plek.  Dat voorstel wordt bekeken.

5. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep Verkeer
Auke Bloembergen doet verslag uit de klankbordgroep Javastraat.  Er is gesproken over mogelijke oplossingen voor ontsluiting aangrenzende straten als er een fietspad komt. Gemeente wil dat doorzetten. Het project is overgedragen van DSO aan Stadsbeheer, met een nieuwe projectleider. Aan de discussie wordt deelgenomen door o.m. Surinamestraat, Balistraat, ENFB en Rover.  Planning: Javastraatdeel/combinatie met Javastraat/Koninginnegracht: oktober 2015. Overig deel fietspad pas in 2016 (in combinatie met Laan van Meerdervoort). Ook riool moet worden aangepakt en er is sprake van grondvervuiling (stomerij?).  Heel vervelend allemaal voor winkeliers en bewoners. Gemeente zoekt contact met bewoners Surinamestraat, Javastraat en Balistraat om te praten over ontsluiting ten tijde van de werkzaamheden. Als die bewonersclub functioneert, kan klankbordgroep worden opgeheven.
Parkeren in de wijk: er is toenemende behoefte aan een overall visie op het totale parkeren in de wijk.
Uitgang Schelpkade (zie ook punt 4): kwestie blijft veel voeten in de aarde houden vanwege gevaar door kruisend fietsverkeer.  Wat betreft een tijdelijk stoplicht op de kop Nassauplein raadt Gerard Spierenburg aan met Rinus Jouvenaar contact op te nemen. Tim Dike neemt dat op zich.
Tine Heijstraten vraagt om bij al deze activiteiten de ontsluiting van het Javalaantje goed in de gaten te blijven houden. Bewoners dreigen daar opgesloten te raken.
Grootste zorg in de Balistraat blijft het parkeren. Zeker als er zowel op de Koninginnegracht als in de Javastraat straks minder mogelijkheden zullen  zijn. Auke houdt dit mee in de gaten.

Op 15 januari a.s. wordt in het nauwe deel van de Javastraat door GHG weer een luchtkwaliteitsmeting gehouden. Daarnaast meet Milieudefensie.

Marian van Heel vraagt aandacht voor de als NP gemarkeerde vakken op de kop van het Nassauplein. Daar wordt geparkeerd, wat voor verkeer komend vanaf de Javastraat een onoverzichtelijke situatie oplevert.  De wijkagent gaat het bekijken.

N.a.v. Motie-De Mos mbt 30 km-zone in de Bankastraat: nu advies 30 km (gebod vooralsnog niet mogelijk). VVD meldt dat er wel naar verschillende mogelijkheden voor snelheidsvermindering wordt gekeken. Tim Dike wijst erop dat afwikkeling verkeer meer moet via Telderstracé en Kennedylaan. VVD zeg toe zaak nauwlettend in de gaten te zullen houden.

Gerucht dat werkzaamheden Bankastraat zouden zijn uitgesteld tot 2016 klopt niet. Start begin 2015 blijft gehandhaafd.

Marian Bussink wijst nogmaals op de overlast die de Laan Copes ondervindt nu deze straat  onderdeel is geworden van de centrumring en het er niet naar uitziet dat de Noordelijke Randweg ooit klaar komt. Tieke Dedel beaamt dit en hoopt dat een nieuwe wethouder nieuwe kansen betekent.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
David Struik meldt dat het bestemmingsplan momenteel  wordt besproken. De werkgroep houdt de lopende projecten in de gaten, zoals de Burg. Van Karnebeeklaan en een bouwplan in de Surinamestraat. De indruk bestaat dat de gemeente bij het overleg over de bestemmingsplannen goed heeft geluisterd: het aantal dakopbouwen is sterk verminderd. Discussie is er over het splitsingsverbod om onevenredige overlast in de woonomgeving tegen te gaan. Zat in het ontwerpbestemmingsplan, maar is er in het raadsvoorstel uitgehaald. Moet terug! Tieke Dedel heeft al opmerkingen hierover toegestuurd aan de fracties.

Werkgroep Openbare Ruimte
Derk Hazekamp meldt dat er na 30 jaar weer Kerstverlichting is op de Bankastraat dankzij de inspanningen van de ondernemersclub. Voorlopig is deze verlichting voor 4 jaar gegarandeerd.
Graffiti kunnen gratis verwijderd worden, en dat geldt ook voor de openbare ruimte. Bellen met 14070 of rechtstreeks 3534605; meedoen met de graffiti-regeling  is een voorwaarde voor het schoonmaken van huizen. Inschrijving is ook gratis.

Op de speelplaats van de Arie van der Spuyweg moet het aantal prullenbakken worden uitgebreid of vaker worden geleegd (Gerard Spierenburg: klopt, maar dat is het grondgebied van Scheveningen).

Erika Verhulst meldt dat het Platform Beheer Scheveningse Bosjes weer gaat uitdunnen. Er wordt gewerkt met paarden en het hout blijft liggen. 24 januari is de geplande natuurwerkdag.

Betty Aardewerk vraagt aandacht voor de grote beukenstammen bij de speelplaats. Die zijn totaal vermolmd. Een gevaarlijke situatie. Gerard Spierenburg zal ernaar laten kijken.

De belangstelling voor glasvezelbekabeling wordt in kaart gebracht. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de nieuwsbrief van Reggefiber. Wijkkrant zal er ook aandacht aan besteden in eerstvolgend nummer.

93 Kapvergunningen aangevraagd ivm restauratie muur Sorghvliet. De betreffende bomen worden herplant. In totaal 7000 bomen onderweg voor aanplant, meldt Gerard Spierenburg.

Tenslotte aandacht voor de gevaarlijke situatie voor fietsers bij de oversteek Arie van der Spuyweg/Scheveningseweg/Jacob Catslaan. Gerard Spierenburg raadt aan hierover ook met Rinus Jouvenaar contact op te nemen.

Werkgroep Cultuur
Succes Kunstloper reeds gememoreerd.

Voorstel van Bert Bos om in te gaan op verzoek van Diligentia&Pepijn om cabaretier Arno van der Heijden in de wijk foto’s en filmpjes te laten maken die diezelfde avond nog in een voorstelling in Pepijn worden gebruikt.  Vergadering stelt voor om hierop in te gaan. Wel gerichte publiciteit nodig. Wijkkrant zal er ook aandacht aan besteden als het zover is.

Grote problemen met de Vredeskapel ivm sluiting vanwege instortingsgevaar dak.  Zeer collegiale opvang door het Malakkahuis en De Zalen in de Riouwstraat. Momenteel wordt voor de Vredeskapel, een rijksmonument,  financiering tbv het herstel voorbereid.

Werkgroep Duurzaamheid

Marjan Teesing meldt de start van de zonnepanelenactie op 3 oktober j.l.  Loopt goed, inmiddels 35 officiële aanvragen. Auke Bloembergen vraagt of er subsidie wordt gegeven: nee, maar BTW is wel aftrekbaar. Aanvragen via duurzaam@archipelwillemspark.nl.

Vierwijkenoverleg Afvalwaterzuiveringinstallatie Houtrust: haalbaarheidsonderzoek heeft aangetoond dat  deze installatie in de toekomst duurzame energie kan gaan opwekken voor de direct omliggende wijken.  Rapport is inmiddels aan wethouder  Wijsmuller aangeboden die er zeer in geïnteresseerd bleek.

Werkgroep Zorg en Welzijn
Schakelpunt is op 2e Kerstdag en Oudejaarsdag open. Ook de bewonersvereniging van het De Monchyplein zal er zijn nieuwjaarsborrel houden.

Verschillende activiteiten als happy hour, geheugentraining etc. worden goed bezocht.

Media in de wijk
Wijkkrant met 4 pagina’s extra en in kleur verschenen. Er is een discussie gaande over de status van de nee/nee-sticker: wel of niet wijkkrant bezorgen? Aan bezorgers zelf overgelaten. Betty Aardewerk zal bij apotheek informeren of krant daar ook neergelegd mag worden.

Site: Ank Beekman  meldt dat Danae Parmaki bereid is gevonden mee te werken aan de Engelse website. De Nieuwsbrief (oplage circa 800) wordt zoals steeds verzorgd door Christo Padmos en Frits Hoorweg (verschijnt eenmaal per veertien dagen), met technische steun van Denis Pelzman.  Site wordt goed bezocht (wordt steeds gemeten).

Muurkrant: Auke Bloembergen meldt dat de muurkrant een kleurwedstrijd heeft uitgeschreven voor de mooiste Pietentekening.  Momenteel een kort filmpje over de wijk in voorbereiding. Inzendingen voor de muurkrant: muurkrantaw@gmail.com. Momenteel drie plekken: Albert Heijn, bakker Bornhijm en BodyFlex op de Frederikstraat.

ArchipelpoëZie
Zevende muurgedicht in de Riouwstraat (nr. 48) onthuld. Leuke bijeenkomst. In het voorjaar (maart/april) volgt nummer

Bosje van Repelaer

Sinds het verwijderen van een van de banken is het een stuk rustiger. Bovendien wordt het kouder. Dat helpt ook.
6. Mededelingen van de politie en de gemeente

Politie

Acties ondernomen  n.a.v. aandachtspunten vorige vergadering:  achteruitrijdende vrachtwagens in de Frederikstraat (erop aangesproken), ontbreken van een  rood-lichtcamera in zuil op Laan Copes (zit er nu in, dus uitkijken! Flitst niet.), Balistraat (fout parkeren beboet; maar druk op ketel houden!).

Bureau gaat 1 januari 2015 dicht. Daarna wordt vanuit bureau Jan Hendrikstraat gewerkt. Aangifte doen blijft mogelijk in huidige bureau (alleen op afspraak en in 3D (0900 8844) of via internet. Maud Schwab zal naam contactpersoon doorgeven.

Hans Bussink verzoekt om homogenisering parkeertijden voor elektrisch opladen. Schijnt soms te verschillen per plek. Ook graag oneigenlijk gebruik in de gaten houden.

Algemene oproep: laat weten als er iets niet goed gaat! marianne.hoogerbrugge@haaglanden.politie.nl.

Gemeente

Gerard Spierenburg meldt dat er een actieplan is gemaakt en geld wordt gevraagd voor een opknapbeurt van de wijk, voor parkeerplaatsen en muurgedichten.

Vraag van de voorzitter: Geveltuintjes: wordt er nu gecontroleerd of niet? Ja, maar naleving liever door gesprek dan sancties. Nieuwe groenbeheerder is Jan van Ankem.

7. Rondvraag en sluiting

Het aanbod van Ab van Kammen om documenten van de bewonersvereniging Willemspark II (o.a. met betrekking tot de resultaten van bodemkundig onderzoek) ter beschikking te stellen van het archief van de Bewonersorganisatie A&W wordt door de voorzitter in dank aanvaard.

Auke Bloembergen nodigt iedereen uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari vanaf 15.00 uur.

Gerard Spierenburg belooft Else Ponsen de vijf jaar oude, inmiddels enigszins verzakte social sofa op de Bankastraat weer stabiel en waterpas te maken.

Tine Heijstraten vraagt of er maatregelen worden genomen tegen de schuimvandalen (fontein Bankaplein). Er is een anti-foammiddel beschikbaar. Overigens wordt de pomp door schuim niet aangetast. In de winter is de fontein ‘dicht’.

Bert Bos meldt dat In het clubhuis van de Bataaf een Buurthuis van de Toekomst wordt ingericht. Met subsidie van de gemeente. Opening met een expositie en een borrel tzt.

Aandacht gevraagd voor evt. overlast door opstapelen afvalmateriaal bij het winkeltje op de hoek van de Borneostraat. Als overlast zich voordoet svp wijkagente inlichten.

Marian Bussink: er is sprake van nieuwe beplanting rond fontein. Toch niet alleen gras? Bert Bos meldt dat er een plan in de maak is met siergrassen en veel bloeiende bloemen. Ziet er volgens hem goed uit.

Hans Bussink vraagt nogmaals aandacht voor de weesfietsen. Er is een weesfietsenplan in de maak (einde jaar gereed).

Verzoek om in de Sumatrastraat extra fietsnietjes te plaatsen. Twee nietjes is hier veel te weinig voor het  aantal fietsen.

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering en dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid.

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 22 januari 2015, aanvang 20.00 uur in      ’t Klokhuis.

—————————————————–

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark op 18 september 2014 in ’t Klokhuis

Aanwezig:
Arnout Offers (voorzitter), Derk Hazekamp, Joost Lodder, Maud Schwab, Bert Bos, Ruud Klein, Christo Padmos, Marie-Louise de Ridder, Dymph v.d. Laan, Renée van Eybergen, Christien Modderman, Katja Beekman, Trudy Hollander, Marjan Teesing, Isabelle van Milligen, Ciska Scheidel (VVD), Hans en Marian Bussink, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Marianne Hoogerbrugge (wijkagente politie Haaglanden), Wim Borsboom, Marie-Christine Goedmakers (verslag), Bart Schaap (Javalaantje)
Afwezig met bericht: Bart Wijnberg, Erika Verhulst, Ank Beekman, Betty Aardewerk, Agaath Reuchlin, Tine Heijstraten, Frits Hoorweg, Else Ponsen,Tim Dike, Guus Nieuwenhuis, Tieke Dedel, Wim Abels

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom. Het mooie weer zal voor wat minder toeloop gezorgd hebben dan anders, merkt hij op.

1b. Agenda

Er zijn geen extra agendapunten. Omdat Gerard Spierenburg wat eerder weg moet wordt het punt Mededelingen van de gemeente naar voren gehaald.

1c. Mededelingen

Arnout noemt de bestuursactiviteiten sinds juni:

1e. Rabin Baldewsingh, wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie heeft op 30 september een bijeenkomst georganiseerd in theater Dakota (Zuidlarenstraat) voor alle wijkverenigingen. Arnout zal deze samen met Katja Beekman bijwonen.

2e. Arnout heeft een brief gestuurd aan wethouder de Bruijn van Verkeer om een gesprek met hem te plannen. Hij heeft hierop nog geen reactie ontvangen.
Christien Modderman en Renée van Eybergen zijn aanwezig namens de pas opgerichte ‘Bewonersgroep Balistraat’.
Bart Schaap is aanwezig namens de VvE van het hofje het Javalaantje i.v.m. een bespreekpunt met de gemeente.
2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 juni 2014

Pag. 1: Katja Beekman zou moeten worden toegevoegd aan de aanwezigenlijst.

Pag. 3, r.8: Toevoegen aan –  de school in de Atjehstraat (  ): Er wordt gekeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Dit staat overigens wel al in de laatste versie van het verslag.

Pag. 4: onder punt 8. Mw. Kiddy van Mourik heet van Mourik Broekman.

 

3. Mededelingen van de gemeente

Gerard Spierenburg wijst op de mogelijkheid om tel.nr. 14 070 te bellen met zaken die de gemeente betreffen.
Katja Beekman vraagt of er regels zijn voor de afmetingen van geveltuinen. Hier zijn inderdaad richtlijnen voor, maar er wordt veel gedoogd, aldus Gerard.
In de Surinamestraat wordt gewerkt aan nieuwe beplanting, in overleg met de bewoners.

Tot 1 oktober kunnen nog ideeën worden ingediend voor verbetering van de wijk, onder de noemer ‘Haagse Kracht’.
Katja meldt: je kunt foto’s (bijvoorbeeld van afval) opsturen aan de gemeente, via een speciale smartphone-app, te vinden onder de naam ‘Meldingen’ in de app-store, Het werkt goed, zegt ze.
De wethouders van Den Haag maken een tour door de gemeente en zijn nu in Transvaal. Ze willen graag met de bewoners spreken om te horen wat er leeft in de wijken.
Gerard constateert dat de straten er in de Archipel mooi bij liggen, na de werkzaamheden.
Isabelle van Milligen vraagt naar de stand van zaken betreffende de acacia’s in de Riouwstraat. Vier zijn er slecht aan toe en zullen worden gekapt. Ze worden vervangen. De overige zullen worden gesnoeid.
Mw. Bussink vraagt of de laatste bomen op de Koninginnegracht, tussen de laan Copes en de Javastraat, gespaard kunnen worden. Het is desastreus hoeveel daar is gekapt, geeft Gerard toe, Hij zal kijken wat hij kan doen.
Ciska Scheidel (VVD) meldt dat de herinrichtingsplannen voor de Bankastraat nu definitief zijn en op de website van de gemeente staan. Bert Bos kan als lid van de ondernemersclub melden dat iedereen akkoord is met de huidige plannen. De parkeerproblematiek is opgelost. In het eerste kwartaal van 2015 zal worden begonnen met de werkzaamheden. De situatie op de hoek van de Bankastraat – Laan Copes blijft waarschijnlijk een probleem: fietsers moeten daar een extra stop maken.
Wim Borsboom wijst op de onduidelijke verkeerssituatie op de Schelpkade. Deze is nu open voor twee richtingen. De voorzitter van de Stuurgroep Dr. Kuyperdam heeft deze maatregel bekrachtigd. Echter: nog niet overal zijn de borden en verkeerslichten daarop aangepast. Hij stelt voor: een kruis op de weg bij de Java-apotheek, verbetering van de groen-licht frequentie, en het bord met pijl naar links op de Schelpkade tegenover de Kerkstraat verwijderen. Gerard zal e.e.a. opnemen met de Wegbeheerder.
Katja Beekman merkt op dat de gele borden die de nieuwe situatie op de Javabrug moeten weergeven, onduidelijk geplaatst zijn. Ze staan te ver weg. Ook de verkeerslichten en de borden bij het kruispunt zijn niet duidelijk. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Ook dit neemt Gerard mee.
Bart Schaap (voorzitter van de VvE van hofje het Javalaantje) wijst op de situatie bij het hofje, tussen de Javastraat en de Frederikstraat. Het is een soort ‘vergeten’ gebied, met een groot parkeerterrein (eigendom bewoners flatgebouw). De straatlantaarns en de bestrating eromheen zijn aan vervanging toe. Gerard verzoekt hem een foto op te sturen ter verduidelijking. Hij zal zich erover buigen.
René van Eybergen, van de bewonersgroep Balistraat, stelt dat het bord m.b.t. de parkeervergunning in de Javastraat zou moeten komen. Het staat nu op de verkeerde plaats. Tevens vraagt ze of de nieuwe gele huisvuilzakken tegen meeuwenoverlast, in plaats van op het stadhuis in de wijk kunnen worden verdeeld. Gerard stelt voor bijvoorbeeld ’t Klokhuis hiervoor in te schakelen.
Mw. Bussink vraagt naar de bedoeling van de nieuwe meetbuis die aan haar regenpijp is bevestigd. Niemand weet er iets van.
Bert Bos bedankt de gemeente voor de bijdrage aan de Kunstloper.

 

3. Kunstloper / Cultureel weekend op 20 en 21 september

De brochure ziet er mooi uit. Bert Bos vertelt dat het een enorm werk was om dit weekend te organiseren. Er was veel medewerking van zaalhouders en er doen 30 beeldend kunstenaars mee. Zaterdag om 11 uur wordt het weekend door wethouder Wijsmuller geopend. ’s Avonds is er een eenmalig optreden van Diligentia-Pepijn in de Vredeskapel. Er zijn nog kaarten. Zondag is de beeldenroute, ook in het Willemspark. Er is muziek aan huis en drie concerten in de Engelse kerk.

Een gevolg van de intensieve organisatie van dit weekend is dat het organiserend comité behoefte heeft aan een adempauze. Dit betekent dat het voor 2015 geplande wijkfeest niet door gaat en wordt verplaatst naar 2016.

De inspanningen van o.a. Dymph van der Laan, Mare-Louise de Ridder en Bert Bos waren het waard.

 

5. Activiteiten van de werkgroepen

Ruimtelijke ordening

Geen mededelingen.

 

Werkgroep Verkeer

Geen mededelingen.

 

Werkgroep Openbare ruimte

Derk Hazekamp meldt dat gisteravond een extra inloopavond was in de Atjehschool. Op 1 januari begint de aanleg van het groene schoolplein, naar voorbeeld van de HSV op de hoek van Alexanderstraat. De schoolkinderen zullen meehelpen met het weghalen van de huidige tegels. Het moet een soort buurt-achtertuin worden, is de bedoeling. 2/3 van de financiering is rond, er ontbreekt nog ongeveer € 30.000. Via de website (http://groeneschoolplein.blogspot.nl) kan worden gedoneerd. Ook kan contact worden opgenomen met het schoolhoofd Pieter Jan de Rijk. De website van A&W zal er ook aandacht aan besteden.

 

Werkgroep Zorg en welzijn

Ruud Klein meldt dat de geheugentrainingen binnenkort ook op dinsdag- en vrijdagmiddag zullen plaatsvinden.

 

ArchipelPoëzie

Derk deelt mee dat eind oktober waarschijnlijk weer een gedicht onthuld zal worden. Eind dit jaar en begin volgend jaar zullen, onder voorbehoud, nog twee gedichten worden onthuld.

 

Bosje van Repelaer:

Geen mededelingen.

 

Werkgroep Cultuur

Zie onder punt 3: Kunstloper / Cultureel weekend.

 

 

Wijkkrant

Dymph van der Laan geeft aan dat de krant meer aandacht gaat besteden aan de sociale omgeving. Ook het Willemspark zal uitgebreider aan de orde komen. De website doet dit al, meldt Christo Padmos.

In Willemspark wordt de krant niet overal bezorgd. Hans Kramer verspreidt hem daar. Hij vermoedt dat hij niet alle adressen kent. Trudy Hollander zal dit met hem afstemmen. N.a.v. een vraag van Bert Bos kan Ruud Klein melden dat de advertentie-inkomsten kostendekkend zijn.

 

Website

Christo Padmos heeft geen mededelingen. Bert Bos vraagt hem waarom de brochure van het Cultuurweekend niet op de website staat, terwijl hij het materiaal wel tijdig heeft aangeleverd. Dit zal worden uitgezocht.

 

Werkgroep Duurzaamheid

Marjan Teesing deelt mee dat er weer een Energiecafé komt, op 3 oktober. Met subsidie van de gemeente kon een zonnestroom-specialist worden ingeschakeld bij het selecteren van de meest geschikte leveranciers van zonne-energie.

Overigens zal voortaan alleen een Energiecafé worden georganiseerd als daar behoefte aan is, dus niet meer standaard vier keer per jaar.

 

6. Mededelingen van de politie

In september is het aantal woninginbraken toegenomen, aldus Marianne Hoogerbrugge. 5 in Archipel, 1 in Willemspark. Hans Plat zal vóór 1 november informatie  over preventiemaatregelen aanleveren voor de wijkkrant die half november verschijnt. Ook is de politie bereid om bij mensen langs te komen die vragen hebben over preventie.

Maud Schwab (Couperusduin aan de Burg. Patijnlaan) vraagt hoe vaak de politie surveilleert in de Burgemeester Patijnlaan, nu de flats in de steigers staan, waardoor ze inbraakgevoeliger zijn. Marianne geeft aan dat buiten en bij incidenten ook binnen wordt gesurveilleerd. Echter: de drie flatgebouwen zijn op zichzelf al erg inbraakgevoelig. De bewoners zouden dit zelf kunnen verminderen, door maatregelen te nemen zoals het verplaatsen van toegangsdeuren.

Marianne wijst er op dat bellen met het telefoonnummer van de politie (0900-8844) door de schaalvergroting tegenwoordig teveel tijd kost. Beter is: 112 bellen bij verdachte of heterdaad situaties.

Wim Borsboom wijst op de gevaarlijke situatie die in de Frederikstraat ontstaat wanneer vrachtwagens met bouwmaterialen de straat achteruit inrijden, zonder begeleiding. Marianne zal de projectleider van de bouw hierover benaderen.

Mw. Bussink vraagt naar de ‘rood-licht-camera’ in de Laan Copes van Cattenburch: waarom zit er geen camera in de behuizing? Sinds de paal is vervangen is de kast leeg. Marianne zoekt het uit.

De heer Bussink wijst erop dat auto’s, fietsers en scooters tegen de richting de Balistraat uitrijden. Marianne neemt dit mee en merkt op dat werkzaamheden elders de verkeersdruk op andere plekken kunnen vergroten.

Christien Modderman (bewonersgroep Balistraat) meldt dat het dubbel parkeren in de Balistraat inmiddels enorme proporties heeft aangenomen, vooral ’s avonds en ’s nachts. Het lijkt een structureel probleem.

 

7. Rondvraag en sluiting
Renée van Eybergen roept eenieder op om nog naar de Vredeskapel te komen, waar vanavond juwelen kunnen worden getaxeerd.
Marie-Christine Goedmakers meldt dat dit haar laatste verslag is van het wijkberaad en roept belangstellenden voor de functie van notulist op zich te melden bij het bestuur.

 

De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.
Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 27 november 2014, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

—————————————————————————————

 

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark op 19 juni 2014 in ’t Klokhuis

Aanwezig:
Arnout Offers (voorzitter), Marjan Bloem (wg. Duurzaamheid, vervanging), Tine Heijstraten, Dymph v.d. Laan, Hans Kramer, Ciska Scheidel (VVD), Romy Berntsen, Oscar de Savornin Lohman, Frits Stapel, Tim Dike, Guus Nieuwenhuys, Frits Hoorweg, Kiddy van Mourik Broekman – Kohnstamm, Karin Hoogsteder, Hans en Marian Bussink, Isabelle van Milligen, Jacobien Muntz-Beekhuis, Folef Hooft Graafland, Jan Hein Schouw, Arie Gerla, Derk Hazekamp, Xaveer Dirks, Ruud Klein, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Hans Plat (politie Haaglanden), Auke Bloembergen, Bart Wijnberg, Gilles Hooft Graafland, Freek Rademacher (verslag).

Afwezig met bericht:
Tieke Dedel, Betty Aardewerk, Dhr. Abels, David Struik, Bert Bos, Marijke Oerlemans en Ank Beekman.

1a. Opening
Arnout Offers opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom.

1b. Mededelingen

 • Er zijn afmeldingen van Betty Aardewerk, Dhr. Abels, David Struik, Bert Bos, Marijke Oerlemans en Ank Beekman.
 • Toelichting Cultuurcommissie zal worden gegeven door mw. Dymph van der Laan.
 • Mw. Oerlemans heeft per mail laten weten dat bewoners van het Nassauplein veel zwerfvuil op het plein zien, vooral in het weekend. Er groeit veel onkruid in het schelpenpad. Zij wijst erop dat er na de vuilnisophaal op vrijdag ook opgeruimd zou worden door de gemeentereiniging. Gebeurt dit nog wel?
 • Bart Wijnberg (Fietsersbond) komt later. Hij mailt dat hij heeft begrepen dat AH niet akkoord is met het plan om de vrachtwagens in de Bankastraat te laten laden en lossen. Waarschijnlijk licht hij dit zelf wel toe.
 • Marjan Bloem zal mw. Marjan Teesing vervangen vanavond.1c. Agenda Verslag van het wijkberaad d.d. 27 maart wordt vastgesteld met één wijziging. Op pagina drie wordt de tekst De werkgroep cultuur is een feit. Dymph v.d. Laan heeft zich opgeworpen als voorzitter.” vervangen door “De werkgroep cultuur is een feit. Dymph v.d. Laan heeft zich opgeworpen als lid.”3. Inloopavond bestemmingsplan op 3 juli, 17 – 19.30 uur in het KlokhuisHet ontwerpplan komt in grote mate tegemoet aan de bezwaren die de Werkgroep Ruimtelijke Ordening (onder voorzitterschap van mw. Dedel) in haar reactie op de eerste versie noemde. Namelijk:
 • Het gaat hier om het bestemmingplan dat toestaat dat op enkele panden in de Archipelbuurt (niet Willemspark) extra verdiepingen gebouwd mogen worden. Mevrouw Dedel (vanavond afwezig) weet details.

 

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 27 maart 2014

 • Agenda wordt vastgesteld. Inrichting van de Malakkastraat en Celebesstraat zal worden toegevoegd als agendapunt 4a.
 1. Dakopbouwen worden alleen nog toegestaan op de 30-er jaren portiekwoningen in de Sumatrastraat,
 2. Woningsplitsing wordt beperkt met de planregels die wij hebben voorgesteld ( daar moet overigens nog wel iets aan worden versleuteld),
 3. Aan- en bijgebouwen worden niet toegestaan, voor zover ze niet vergunningvrij zijn (daar zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen. Hierover volgt t.z.t. meer informatie).
 4. De binnenterreinen worden beter beschermd door een bestemming “tuin”, waar geen gebouwen mogen worden opgericht, en door een vergunningstelsel voor bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen.

Voor de inloopavond is van belang dat de mensen kijken naar de bestemming en bouwhoogtes van hun eigen perceel en die van de buren. Denk er hierbij aan dat het bouwvlak op de plankaart vaak wat groter/dieper is dan de bestaande bebouwing. Dat betekent dat het gebouw tot de volle hoogte mag worden vergroot, aantrekkelijk voor eigenaren met bouwplannen, maar niet voor de buren.

Iedereen kan zelf een zienswijze indienen bij de gemeente tot 17 juli met op- en aanmerkingen, maar de werkgroep stelt het op prijs in elk geval daarvan een kopie te sturen aan het secretariaat zodat de werkgroep Ruimtelijke Ordening hier ook aandacht aan kan geven.

Het concept bestemmingsplan kan overigens op internet gevonden worden op www.denhaag.nl of op de site van de overheid (het rijk) met bestemmingsplannen. Zie onder ‘conceptplannen’. Ook zijn kopieën beschikbaar bij het Klokhuis.

4. Toelichting over de werkzaamheden aan Mauritsbrug/Dr. Kuyperdam

Mevrouw Beekman schetst de laatste ontwikkelingen van dit project. In september zal de firma Kroeze aan de slag gaan. Half 2015 zullen zij klaar zijn. Frederikstraat is druk, Schelpkade is open, Dr. Kuyperstraat gaat binnenkort open en je mag nu weer van prinses Mariestraat de Hooikade in. Fietsers en automobilisten moeten nog aan de nieuwe situatie en belijning wennen. Situatie Javastraat is nog niet perfect. Dhr. Spierenburg neemt dit mee naar de gemeente. Politie geeft aan op te treden tegen fietsers die over de stoep rijden en tegen het verkeer in.

 

Tramlijn 9 zal overigens van september –december niet rijden, en vervangen worden door bussen.

 

 1. Inrichting Malakkastraat en Celebesstraat

De gemeente is benaderd dat de Celebesstraat niet conform plan zou worden opgeleverd. Toch zou de nieuwe situatie (conform de ‘kaart’) vrijwel hetzelfde als de oude situatie moeten zijn. Zo zal het aantal fietsbeugels (‘nieten’) hetzelfde zijn. Wel worden sommige verplaatst. Vanwege de kritiek op de nieuwe situatie zal 25 juni een overleg plaatsvinden in het klokhuis over de Celebesstraat. Deze avond gaat dus primair over de Celebestraat. Eventuele opmerkingen over de renovatie van de Malakkastraat kunnen overigens ook nog gemeld worden. Ook deze graag kenbaar maken aan de heer Gerard Spierenburg van de Gemeente Den Haag.

Dhr. Dirks vraagt in dit verband om aandacht voor de boomspiegels (= ronde steenranden rond de boomwortels).

5. Presentatie van de Cultuurcommissie

Bij afwezigheid van vz Bos van de cultuurcommissie geeft mevrouw Marjan Bloem een korte presentatie. Op 20-21 september zal een cultuur weekend plaatsvinden. Activiteiten zullen o.a. zijn: een ronde langs ateliers van kunstenaars, een wandelroute langs de 30 (!) beelden in de wijk en een theater avond in de Vredeskapel.

Uitgangspunten van de cultuurcommissie zijn:

 • mensen met elkaar in contact brengen en
 • hierbij kinderen, jongeren en ex-pats nauw betrekken  Werkgroep Ruimtelijke Ordening:

 

6. De werkgroepen doen verslag van hun activiteiten.

 • De commissie vraagt voor het weekend op 20-21 september subsidie aan bij de gemeenten en fonds 1818. Subsidie is nog niet goedgekeurd maar de commissie heeft goede hoop dat dit wel zal gebeuren.
 • Het plan is om twee keer per jaar een dergelijk weekend of evenement te organiseren.
 • Het eerder genoemde bestemmingsplan is al ter sprake gekomen.
 • Er is bezwaar ingediend door mevrouw Dedel tegen de bouw (boven 13 meter) van de bibliotheek school in de Celebesstraat. Romy Berntzen zal ook nog bezwaar indienen.
 • Werkgroep Verkeer:
 • Guus Nieuwenhuys memoreert de vervuiling van de lucht door o.a. fijnstof in Den Haag en de achterliggende oorzaken. Helaas zal het nieuwe gemeentelijke bestuur de beslissing tot aanleg van de Rotterdamse baan niet terugdraaien. W.g. bepleit toch een pittige brief aan gemeente te sturen en te verzoeken zo min mogelijk verkeer door de wijk te laten stromen. Voorzitter geeft aan de gemeente liever te benaderen met schriftelijke kritiek indien kans op succes hoger is. Besluit tot aanleg Rotterdamse baan is immers genomen.
 • Werkgroep Openbare Ruimte:
 • Dhr. Derk Hazekamp vraagt aandacht voor acacia’s in de Riouwstraat. Ook graag aandacht voor boomspiegels. Dhr. Hazekamp zal ter informatie een presentatie over bomen en boomspiegels aan de AW website sturen om online te zetten. Ook is op de website van de gemeente informatie over boomspiegels te vinden. Dhr. Gerard Spierenburg zal de gemeente over de acacia’s en de boomspiegels informeren
 • De school in de Atjehstraat heeft de subsidie van Jantje Beton misgelopen die was aangevraagd voor de aanleg van een groen plein. Gemeente had hier ook geen fondsen voor. De poging fondsen te werven via crowdfunding bracht te weinig op. Helaas zal de realisatie van het groene plein daardoor vertraging oplopen.
 • Werkgroep Zorg en welzijn:
 • De heer Ruud Klein geeft aan dat het centrum voor geheugentraining in Het Schakelpunt een succes is. Het trekt veel deelnemers. Nu vinden de bijeenkomsten plaats op woensdag ochtend. Misschien dat binnenkort ook met trainingen op vrijdagmiddag gestart wordt.
  • Op 5 juli van 13.00-16.00 uur vindt een open dag plaats in het klokhuis. Iedereen is van harte welkom.
  • Werkgroep Archipel poëzie:
  • Het eerstvolgende gedicht zal in de tweede helft van dit jaar worden aangebracht. Er is nog geen besluit genomen welk gedicht het wordt en waar het zal komen.
  • Werkgroep Bosje van Repelaer:
  • Mevrouw Dymph v/d Laan geeft aan dat situatie nog niet erg verbeterd is. Laatste overleg van de werkgroep moest uitgesteld worden vanwege afwezigheid. De werkgroep overweegt nu een petitie waarin om verplaatsing en reductie (tot 2) van de bankjes wordt verzocht.
 • Dhr. Hans Plat (politie) geeft aan dat gesurveilleerd is. Twee jonge mannen zijn een keer weggestuurd. Er is vaak ook geen overlast. Constante surveillance is helaas niet mogelijk. Mocht er overlast zijn bel dan 0900-8844.

 

 • Werkgroep Wijkkrant:
 • Mevrouw Tine Heijstraten geeft aan dat er geen bijzonderheden te melden zijn. Dhr. Folef Hooft Graafland spreekt bewondering uit voor de vrijwilligers die de krant rondbrengen. De vergadering is de vrijwilligers zeer dankbaar.
 • Werkgroep Website:
 • Frits Hoorweg geeft aan dat de website er vorige week kort ‘uit gelegen heeft’. Er was een akkefietje met Bronovo over de tekst van een persbericht dat ondertussen verholpen is. De website week niet af van de tekst van Bronovo’s persbericht, maar had een verduidelijking toegevoegd.
 • Dhr. Hans Plat (politie) bevestigt persberichten naar de website te sturen voor plaatsing. Dit loopt goed in de praktijk. Bewoners merken op dat zij de website vooral aanklikken na ontvangst van de email met nieuwsberichten. Men constateert dat dit het belang van de emailservice bevestigt.
 • Werkgroep Duurzaamheid:
 • Het energie café was een succes. Mw Marjan Bloem geeft aan dat de werkgroep kijkt hoe vervolg te geven aan alle suggesties die die avond gedaan zijn. O.a. wordt nagedacht over zonnepanelen op het dak van De Bataaf. Wat veel mensen overigens niet weten is dat je ook zonnepanelen elders – niet op je eigen huis – kunt plaatsen. Bijv. in de Binckhorst. Ook geeft de gemeente een zeer ruimhartige subsidie. Op dit moment wordt er nog veel individueel besteld maar het kan ook collectief (tegen een lagere prijs).
 • Project Houtrust: de werkgroep is stichting geworden zodat zij hiervoor subsidie kunnen aanvragen. De werkgroep werkt samen met het Statenkwartier voor dit project. Het gaat om energie/warmte besparing. Op dit moment stroomt 25 graden warm water uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie de zee in. Is zonde. De werkgroep heeft opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren (dit is de 1ste fase). Deze studie zal binnenkort klaar zijn.

 

 

7a. Mededelingen Politie Haaglanden

 • Er zijn dit jaar twee weed-plantages opgerold in de buurt. Eentje in de Riouwstraat en eentje in een appartement in de Bankastraat.
 • De Bosjes van Repelaer zijn reeds aan de orde gekomen. Zie agendapunt 6.
 • Vrachtwagens hadden problemen met maken van de draai bij de Schelpkade. Politie heeft gemeente verzocht een extra verkeersbord te plaatsen. Dit probleem is hiermee opgelost.
 • Politie vraagt aandacht van buurtbewoners voor twee problemen die in AW voorkomen:
  • Babbeldieven (die vooral oudere mensen producten verkopen die ze niet willen of bankpassen en pincodes afhandig maken).
  • Vereenzaming van vooral oudere bewoners en ‘kluizenaar achtig leven’. Sommige mensen komen maanden hun huis niet uit. Soms met hele nare afloop. Politie vraagt iedereen in AW hierop alert te zijn.

7b. Mededelingen van de Gemeente

 • Dhr. Spierenburg heeft geen verdere mededelingen. Alles is al tijdens de vergadering aan de orde gekomen.
 • 8. Rondvraag en sluiting
 • Dhr. en mw. Bussink vragen aandacht voor mensen die zich niet aan (verkeers)regels houden. Ook kan de vaak mooie begroeiing op de stoep (bloemen, planten etc.) de stoep wat onhandig smal maken.
 • Mw. Kiddy van Mourik vraagt of scheiden van afval zin heeft. Dhr. Spierenburg geeft aan dat dat zeker zo is. Veel mensen scheiden afval nog niet. Op dit moment is dat niet verboden. Er wordt daar dus ook niet op gehandhaafd.
 • Dhr. Folef Hooft Graafland heeft de vandaag voor de eerste keer georganiseerde haringparty van de AW ondernemersclub (AOWC) bezocht. Het was een groot succes en zal zeker herhaald worden in de toekomst.
 • In antwoord op een vraag over het aanvragen van meer fietsbeugels wordt verwezen naar de website van de gemeente Den Haag waar een formulier gedownload kan worden.
 • Dhr. Tim Dike vraagt aandacht voor de brandweerkraan tegenover Surinamestraat 17 waar naar gekeken moet worden.
 • Voor de avond op 25 juni (agendapunt 4a, Celebesstraat) zullen nog uitnodigingen verstuurd worden.De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.
 •  

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 17 september 2014, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis.
30 juni 2014, FH

——————-

Concept – Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark op 27 maart 2014 in ’t Klokhuis

Aanwezig:
Arnout Offers (voorzitter), Bert Bos, Ruud Klein, Tine Heijstraten, Auke Bloembergen, Marie-Louise de Ridder, Marjan Bloem (wg. Duurzaamheid, vervanging), Dymph v.d. Laan, Henk Fonhof, Carel Nieuwenhuis, Ank Beekman, Frits Hoorweg, Hans en Marian Bussink, Bart Wijnberg, Deniz Pelsman, E. Pelsman, Athena Stoura, Oscar de Savornin Lohman, Folef Hooft Graafland, Tieke Dedel, Dick Nijzink (gemeente Den Haag, stadsdeel Centrum), Betty Aardewerk, Derk Hazekamp, Gilles Hooft Graafland, J. van Panhuys, Tim Dike, David Struik, Jan Huben, Marie-Christine Goedmakers (verslag)
Afwezig met bericht: Karin Hoogsteder, Hans Plat en Marianne Hoogerbrugge (politie Haaglanden)

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom.

1b. Mededelingen

Arnout noemt de bestuursactiviteiten sinds januari:

1e. Het politiek café op 11 maart. Een kleine honderd mensen hoorden van de 14 aanwezige fractievertegenwoordigers wat ze van verschillende onderwerpen vonden. Of niet vonden. Het was een interessante avond.

2e. De oprichting van het AWOC (Archipel&Willemspark Ondernemersclub), geïnitieerd door Folef, met als doel samen gemeenschappelijke belangen te behartigen. Bert Bos is voorzitter van de club.

3e. Het nieuwe bestemmingsplan voor onze wijk lag ter inzage en is besproken met vertegenwoordigers van de gemeente. De zienswijze van de wijk was opgesteld door Tieke.

4e. Er was een Energiecafé op 9 maart, over het plaatsen van zonnepanelen. Er waren ongeveer 80 belangstellenden, waaronder ook leveranciers en een bedrijf dat gratis inspecties uitvoert. Op www.zonatlas.nl is per pand te vinden of het plaatsen van zonnepanelen zinvol is. Marjan Bloem onderschrijft dat het een zinvolle bijeenkomst was.

1c. Agenda

Aan de agenda wordt op verzoek van Tieke een extra punt toegevoegd. 4a: De werkzaamheden aan de Javabrug.

2. Presentatie André Vos (gemeente Den Haag) over bijgesteld ontwerp Bankastraat

Aan de presentatie worden tevens bijdragen geleverd door Fokke Ypma en Sander Leijs, eveneens medewerkerkers van de Gemeente.

André Vos begint met te zeggen dat er veel draagvlak is voor het plan in zijn huidige vorm. Gisteren was een bijeenkomst met de winkeliers uit de wijk, waar men gematigd positief bleek. Als alle meningen over het plan zijn verwerkt, zal rond de zomer van 2015 met de uitvoering worden begonnen.

Belangrijke aandachtspunten uit het plan worden besproken.

Laden en lossen Albert Heijn: er zal een laad- en loszone worden gemaakt in de Bankastraat, net om de hoek. Daardoor is een vrije ingang van de AH in de Sumatrastraat gewaarborgd en wordt het manoeuvreren voor de vrachtwagens vergemakkelijkt. Er zullen fietsbeugels bijgeplaatst worden in de Sumatrastraat.

Om 8, 9 10 en 13 uur komen trucks met opleggers lossen bij de AH. Ze kunnen rechts naast de fietsstrook parkeren, voorbij het zebrapad. Er komt een inritconstructie. Het oversteken van de zebra wordt niet bemoeilijkt.

Laad- en loszones: deze komen aan beide zijden in het brede gedeelte van de Bankastraat. Over de tijdstippen en de definitieve plekken moeten de winkeliers nog een besluit nemen. Dit zal binnen 14 dagen gebeuren.

De smalle gedeelten van de Bankastraat: aan het einde van de Bankastraat komt een zebrapad. De fietsstroken worden doorgetrokken tot in de Kerkhoflaan. Het Bankaplein krijgt een cirkel van 8 klassieke straatlantaarns aan de buitenkant van het plein. Er komen klassieke straatlantaarns in de gehele Bankastraat.

De bomen die zullen worden geplaatst zijn acacia’s. Ze komen ter hoogte van de parkeerplaatsen. Per drie bomen is één parkeerplaats opgeofferd.

De trottoirs krijgen andere, mooiere tegels, in een warme kleur grijs.

Parkeren voor bewoners: tussen de Atjehstraat en het Bankaplein komt betaald parkeren. In de Sumatrastraat kunnen 2/3 parkeerplaatsen voor bewoners worden gewonnen. Op de vraag van Hans Bussink of de invalidenparkeerplaatsen blijven gehandhaafd is het antwoord positief. Per saldo zullen vijf parkeerplaatsen verdwijnen, waarvan drie op het Bankaplein. Tim Dike vraagt hoe het zit met de bereikbaarheid van parkeerplaatsen, ten gevolge van de opstelstrook bij de VRI (=verkeersregelinstallatie, i.c. verkeerslichten). Hierop volgt een discussie over de gevolgen voor de verkeersafwikkeling, door het teruggaan naar 2×1 rijstrook. Volgens Sander Leijs heeft het verkeer in de nieuwe situatie 5 seconden langer nodig om van de Bankastraat naar het Nassauplein te komen. Tim heeft zijn twijfels over de gevolgen voor het verkeer. André Vos wijst op een plan om het verkeer van de Groot Hertoginnelaan richting Kennedylaan te leiden.

Betaald parkeren: Auke Bloembergen vraagt waarom bewoners- en betaald parkeren gescheiden is. Dit heeft te maken met de neiging tot langdurig parkeren van bewoners, aldus Bert Bos. Er is een nieuw idee om het winkelparkeren tot 2 á 3 uur te beperken, volgens André Vos.

Onveilig kruispunt. Bart Wijnberg maakt zich, mede namens de Fietsersbond (www.fietsersbondhaagseregio.nl), zorgen over het kruispunt met de Laan Copes. Marian Bussink voegt toe dat fietsers nu over de zebra rijden. Volgens André Vos is de gekozen oplossing de meest veilige. Er zit er nog speelruimte in de afstelling van de verkeerslichten: langere tijd op groen is mogelijk.

30 km. zone: Betty Aardewerk vraagt zich af of het niet mogelijk is om in de Bankastraat een maximumsnelheid van 30 km/u. in te stellen, ondanks de regels die nu voor brandweer- en politieroutes gelden. Volgens Sander Leijs wordt momenteel de kaart met routes van hulpdiensten herijkt. Mogelijk kan deze worden aangepast.

Hans Bussink vraagt zich af waarom er wel een nieuw zebrapad op de Kerkhoflaan kan komen en niet op de Laan Copes van Cattenburch. André Vos legt uit dat dit niet in het voorliggende plan past. Wellicht in een ander, toekomstig plan.

Arnout bedankt André Vos en zijn collega’s voor hun nuttige bijdrage.

 

3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 23 januari 2014

Tekstueel: geen opmerkingen

Inhoudelijk:

Pag. 3: Scheveningse bos

Dick Nijzing heeft de informatie over de paden in het Scheveningse bos doorgegeven aan Tanja Rekkers, van dat stadsdeel. Zij zal het onderzoek opnemen.

Pag. 3: Bosje van Repelaer. Dick Nijzing meldt dat er door de gemeente aangifte is gedaan tegen het bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt.

Pag. 3: punt 6. Het fietspad langs de Kerkhoflaan is hersteld, het fietspad langs de Raamweg nog niet.

Pag. 4: Gilles Hooft Graafland spreekt zijn zorg uit over de staat van het pand van de Egyptische ambassade. Wellicht is er een mogelijkheid om het pand te laten onteigenen, dankzij het nieuwe gemeentebestuur. De procedure is via de wethouder, de onteigening gebeurt door Buitenlandse Zaken.

 

4. Grondwaterbeleid

Folef Hooft Graafland is benaderd door het wijkberaad van Bezuidenhout, met de vraag of er in onze wijk (ook) sprake is van overlast door het grondwater. Tim Dike geeft een toelichting. Met name in de strook die aan de voet van het duin ligt, dit is vooral het hogere gedeelte van de Bankastraat, kan last hebben van verschil in grondwaterpeil. Het kan 60 cm. schelen, afhankelijk van de seizoenen. Er is geen wettelijk kader voor aanpak van overlast. Je bent afhankelijk van afspraken tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. Sinds een aantal van de gemalen is verzwaard, is het grondwaterpeil gezakt. Fluctuatie van het grondwaterpeil is niet gunstig voor funderingen. Het Bezuidenhout ligt overigens op het veen, onze wijk op het zand.

Arnout vraagt wie last heeft van lekkende kelders o.i.d. Er komt weinig respons op. Tine Heijstraten zegt dat in het Javalaantje sprake is van optrekkend vocht, waarschijnlijk verband houdend met de ligging aan het bosje van Repelaer. Betty Aardewerk heeft 10 jaar geleden in de Prinses Mariestraat gewoond en had daar last van vocht in de kelder. Folef concludeert dat de situatie in onze wijk niet alarmerend is. Het Bezuidenhout heeft duidelijk andere problemen dan wij.

 

4a. Werkzaamheden Javabrug

Tieke Dedel licht toe: de bewoners van Willemspark hebben een brief gekregen over de werkzaamheden aan het kruispunt op de Javabrug, van 31 maart tot eind mei 2014. Het kruispunt wordt heringericht. Dit betekent dat de bewoners van de Javastraat en zijstraten (voorbij de Nassaulaan) alleen rechtsaf via de Koninginnegracht de wijk uit kunnen. Tine heeft navraag gedaan bij de gemeente over de situatie, maar geen antwoord gekregen. Het veranderen van de rijrichting van de Schelpkade blijkt lastig, vanwege de instelling van de verkeerslichten. Voorgesteld wordt de rijrichting van de Balistraat tijdelijk om te keren, mits daar gehandhaafd gaat worden op het dubbel parkeren, en er een verkeersregelaar komt op de Laan Copes van Cattenburch.

Het bestuur zal een brief met dit voorstel sturen naar de gemeente.

Tim Dike wijst op de volgende afsluiting die op stapel staat: die van de dr. Kuijperstraat. Op 2 april is tussen 18.30 en 20.30 een inloopavond in het Provinciehuis. Auke wijst op de mogelijkheid van extra parkeerplaatsen in de Javastraat ten tijde van de werkzaamheden. Ook dit voorstel zal worden meegenomen in de brief van het bestuur.

 

5. Activiteiten van de werkgroepen

Ruimtelijke ordening

Tieke Dedel heeft een ontvangstbevestiging ontvangen van de gemeente betreffende de voorstellen voor maatregelen tegen woningsplitsing. De maatregelen worden ‘waardevol’ genoemd.

Werkgroep Verkeer
Is al besproken onder agendapunt 2.

Werkgroep Openbare ruimte
Derk Hazekamp doet verslag van een gesprek met de gemeente over alternatieve inrichting van het openbare groen. Door keuze van een ander type planten wordt het onderhoud minder arbeidsintensief en onderhoudsgevoelig. Bert meldt dat het Bankaplein een proeftuin wordt voor de nieuwe aanpak, met o.a. wilde grassoorten. Tim vindt het Joseph Israelsplein er niet fraai uitzien. We wachten af.

Derk deelt mee dat op 15 mei een avond over het bomenbeleid van de gemeente wordt georganiseerd in de Maranatha kerk in Duinoord. Het zal o.a. gaan over wel of niet kappen en de soorten bomen die de gemeente plant.

Werkgroep Zorg en welzijn
Ruud Klein en Betty Aardewerk geven aan dat het goed gaat. Binnenkort worden allerlei bijeenkomsten georganiseerd in het Schakelpunt, o.a. over brandveiligheid en problemen met de werking van het geheugen.

ArchipelPoëzie
Afgelopen vrijdag is het gedicht op de hoek Javastraat 6/Alexanderplein onthuld, aldus Gilles Hooft Graafland. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig. Het volgende gedicht komt in de Riouwstraat.

Bosje van Repelaer:
Tine Heijstraten meldt dat de muur aan de achterkant van het octrooibureau aan de dr. Kuyperstraat was beklad.

Werkgroep Cultuur
De werkgroep cultuur is een feit. Dymph v.d. Laan heeft zich opgeworpen als voorzitter. Bert Bos doet ook mee aan de werkgroep, evenals Marie-Louise de Ridder. Bert meldt dat Diligentia en Pepijn hun oog hebben laten vallen op de Vredekapel als speellocatie, in hun streven naar het aantrekken van meer bezoekers uit andere wijken. Volgende week komen ze het gebouw bekijken.

Wijkkrant
Dymph geeft aan dat er geen nieuws te melden valt. Gilles vertelt vervolgens dat er in de Riouwstraat op nr. 8 een wietplantage is ontdekt op de bovenverdieping. Beneden werd (kinder-)porno gemaakt. Dit veroorzaakt enige opschudding. Dymph zegt toe er in samenwerking met de wijkagent een extra artikel aan te zullen wijden, zodra er meer nieuws over is.

 

Website

Frits Hoorweg deelt mee dat Jaap Drijver afscheid neemt van de website. Hij zal node worden gemist.

De digitale nieuwsbrief heeft inmiddels 802 abonnees. Binnenkort worden het er nog veel meer, aldus Bert, als de ondernemers uit de wijk zich aanmelden.

6. Mededelingen van politie en gemeente

Helaas zijn de vertegenwoordigers van de politie (Hans Plat en Marianne Hoogerbrugge) niet aanwezig.

Gemeente (Dick Nijzink):

● Het stadsdeel is in overleg met Cantaloupenburg over het vervangen van speeltoestellen.

● Het zand bij de Atjehschool is vervangen.

 

7. Rondvraag en sluiting

● De heer Van Panhuys vraagt zich af waarom de herstrating van de Celebesstraat zo lang duurt. Betty Aardewerk weet te melden dat destijds in de Malakkastraat de rioolaansluitingen naar de woningen vervangen moesten worden, omdat er nog gresbuizen lagen. Er zijn niet veel mensen aan het werk in de straat, maar ze werken wel hard. Volgens Folef gaat het om een reconstructie van de straat, wat meer is dan alleen herstraten. De oude situatie, inclusief vijf parkeerplaatsen, wordt hersteld.

● Henk Fonhof, uit de burg. Patijnlaan heeft vragen over de parkeerbeugels en de buitendeur van zijn appartementengebouw. Hij wordt doorverwezen naar de eigenaar: Staedion.

● Bert Bos deelt mee dat de op 6 maart opgerichte AWOC, waarvan 90 ondernemers lid zijn, op 24 april weer een netwerkbijeenkomst organiseert, in de Brasserie.

● Bert deelt tevens mee dat de Vredeskapel per 1 juli zelfstandig wordt. Een stichting gaat gedurende 1 à 2 jaar de exploitatie verzorgen. De kapel kan worden gehuurd. Zo kan het gebouw worden behouden voor de wijk. Op 5 april wordt er vanaf 15.00 uur een open (muziek-)podium georganiseerd.

● Hans Bussink maakt zich zorgen over de grote verkeersstromen in de Laan Copes van Cattenburch. Hier is vooralsnog weinig aan te doen.

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.
Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 19 juni 2014, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

—————————————————-

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark op 23 januari 2014 in ’t Klokhuis
Aanwezig: Arnout Offers (voorzitter), Katja Beekman, Erica Verhulst, Derk Hazekamp, Marie-Louise de Ridder, Betty Aardewerk, Tine Heijstraten, Karin Hoogsteder, Bert Bos, Marjan Teesing, Else Ponsen, Tim Dike, Guus Nieuwenhuijs, Frits Hoorweg, Ank Beekman, Gilles Hooft Graafland, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Ruud Klein, Tieke Dedel, R. Bornhijm, Eva Drijver, Noor Mulder, Paul Casparie, Andrew van Esch (D66), Folef Hooft Graafland, Laurens van Doeveren, Bart Wijnberg, Trudy Hollander (verslag)
Afwezig met bericht: Auke Bloembergen, Freek Rademacher, Marie-Christine Goedmakers, Hans Plat (wijkagent), David Struik, H.C. Nieuwenhuis, Hans Plat en Marianne Hoogerbrugge (politie)

1a. Opening
Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom.

1b. Mededelingen

● Katja Beekman, evenals Annette ter Kuile bewoonster van Willemspark, zal Annette opvolgen als bestuurslid. Het bestuur van de bewonersorganisatie kijkt uit naar een goede samenwerking.
● Op verzoek van een wijkbewoonster vraagt de voorzitter aandacht voor het Verkiezingsdebat van Milieudefensie op 11 februari, 19.30 uur, in de Juffrouw Idastraat 2. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via gezondelucht@milieudefensie.nl . Trudy stuurt de aankondiging naar de redactie van de website voor publicatie.

1c. Agenda
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 28 november 2013

Tekstueel :

Pag. 1, punt 3, 1e aandachtstreepje: Bestemmingsplan Utrechtsebaan moet zijn: Bestemmingsplan Rotterdamsebaan.

Pag. 2, Bosje van Repelaer, zin 2: Gilles Hooft Graafland stelt voor dat de banken naar de kant van de Koninginnegracht (i.p.v. de Koningskade) worden verplaatst.

De laatste zin wordt: Het bestuur zal hier i.s.m. de betrokkenen aandacht aan besteden.

Pag. 3, laatste ● Vredeskapel: De 1e zin moet zijn: De werkgroep Vredeskapel overlegt met de eigenaar of het mogelijk is om 2 jaar geen huur te betalen.

Het verslag wordt met deze wijzigingen vastgesteld.

N.a.v.:

Pag. 2, Bosje Repelaer: Auke heeft voorgesteld om een bijeenkomst te organiseren om met omwonenden,

gemeente en politie naar een oplossing voor de overlast te zoeken waar de meerderheid van de bewoners het mee

eens is.

Pag 3, 6e ●, Voetbalkooi. De zeven bewoners uit de omgeving van de Scheveningse bosjes aan wie de kwestie is

voorgelegd zijn de dames van wijkvereniging Van Stolkpark.

Pag. 3, Vredeskapel: Bert Bos vertelt dat de initiatiefgroep op 29 januari met de eigenaar van de Vredeskapel zal overleggen of de initiatiefgroep de Vredeskapel een bepaalde periode om niet kan huren. Als dit kan, is het mogelijk om de ruimte min of meer economisch te exploiteren in de vorm van een stichting.

3. Herinrichting Bankastraat

Derk Hazekamp vertelt dat er op dinsdag 14 januari een goed bezochte inloopbijeenkomst is geweest in Brasserie Archipel. N.a.v. de ongelukken op de hoek van Laan Copes en Bankastraat is de ligging van het fietspad enigszins aangepast. André Vos heeft het aangepaste plan gepresenteerd.

Als punt van aandacht kwam de bevoorrading van de winkeliers in de brede Bankastraat naar voren. De ondernemers vrezen dat het verkeer vastloopt tijdens het laden en lossen als er geen laad-/loszone meer is. Op het fietspad kan niet geladen of gelost worden, omdat er naast het fietspad een hoger gelegen uitstapstrook komt.

Er werd voorgesteld om een gedeelte van de weg van 9 – 13 uur tot laad-/losstrook te bestemmen en buiten die tijden als parkeerstrook. Ook is voorgesteld om de straat te laten zoals deze is.

André Vos heeft toegezegd dat hij heel binnenkort een rondje langs de winkeliers gaat maken.

Men kan tot 6 februari een zienswijze indienen. Het plan moet voor 17 maart goedgekeurd worden door B&W.

Daarna is het nog mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

De fietsersbond maakt bezwaar tegen de oversteek voor fietsers over de Laan Copes, waarbij fietsers eerst een eindje rechtsaf moeten voor zij mogen oversteken. Dit is niet logisch en veel fietsers zullen dit dan ook niet doen. De fietsersbond vindt de opstaande rand naast het fietspad gevaarlijk, m.n. in donker en met slecht weer.

Diverse bezoekers van het wijkberaad denken dat het laad-/losprobleem en de onveiligheid van de opstaande rand is opgelost als er voor een fietsstrook i.p.v. een fietspad wordt gekozen.

De Soendastraat is bang voor veel sluipverkeer als er maar één opstelstrook komt bij de Laan Copes.

Fontein Bankaplein: Tieke vraagt naar de verlichting van de fontein, die momenteel nauwelijks zichtbaar is.

Derk antwoordt dat de fontein met kleine ledlampen wordt belicht. Als de straatlantaarns volgens plan naar de buitenkant van het plein worden verplaatst, zal de belichting van de fontein beter uitkomen.

4. Voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart / politiek café op 11 maart

De voorzitter kondigt aan dat het bestuur van de bewonersorganisatie een Politiek café zal organiseren. Vertegenwoordigers van de raadsfracties worden uitgenodigd om hun standpunt over kwesties die in A&W spelen duidelijk te maken en om vragen van bewoners te beantwoorden.

Jan Schinkelshoek zal deze avond gespreksleider zijn.

Het Politiek café vindt (onder een klein voorbehoud) plaats op 11 maart in het Klokhuis of de Vredeskapel.

Else Ponsen stelt voor om het Politiek café in de Vredeskapel te houden. De perikelen rondom de Vredeskapel en de mogelijkheden van de locatie kunnen dan in één moeite onder de aandacht worden gebracht..

Mogelijke agendapunten zijn: verkeer en luchtvervuiling Javastaat/Laan Copes, Telderstracé, tramverbindingen, Internationale Zone.

De afgelopen weken hebben de werkgroepen een aantal kwesties onder de aandacht gebracht via de website.

Deze punten zijn terug te vinden met de zoekfunctie van de website onder de zoekterm ‘verkiezingen’.

5. Activiteiten van de werkgroepen

Ruimtelijke ordening

Tieke Dedel heeft n.a.v. een notitie van de wethouder over Archipelbuurt/Willemspark ingesproken bij de raadscommissie van 22/1 over woningsplitsing. Zij heeft de commissie erop gewezen dat de wijk erop is vooruitgegaan sinds veel panden weer zijn samengevoegd tot één woonhuis en heeft aangeraden om voorwaarden te stellen aan splitsing, bv. door maar 1 appartement per woonlaag toe te staan, om huisjesmelkers en parkeerproblemen tegen te gaan.

De wethouder zag geen reden om woningsplitsing te beperken, omdat er recent maar weinig aanvragen waren.

Tim Dike zegt dat het gemakkelijker is geworden om toestemming te krijgen voor een dakopbouw en dat dit weer mogelijkheden biedt om een pand in meer wooneenheden te splitsten.

Else Ponsen zegt dat er in de jaren 70 veel kleinere wooneenheden in de wijk zijn gerealiseerd in voormalige kantoorpanden. Deze woningen bieden woonruimte voor mensen met wat minder inkomen. A&W was altijd trots op de heterogene samenstelling van de wijk. Deze is juist door het samenvoegen van etagewoningen wat minder geworden.

Werkgroep Verkeer

Vorige week werden de resultaten bekend uit milieumetingen in Laan Copes, Javastraat en Raamweg. Hieruit bleek dat de lucht in deze straten vuil is en dat de normen worden overschreden. De wethouder is erop gewezen dat het een illusie is dat de luchtkwaliteit in het centrum veel schoner zou zijn dan de lucht in de omringende wijken.

Guus Nieuwenhuys benadrukt dat 2/3 van de bewoners van Den Haag aan de andere kant van de stad woont en dat het verkeer daar door dit deel van de stad naartoe moet rijden.

Ank Beekman vindt het jammer dat de resultaten van de meetpunten in de wijk niet meer op de website staan.

Tim Dike vraagt of er ondersteunende maatregelen komen voor de Javastraat als de Mauritskade wordt afgesloten.

Gerard Spierenburg antwoordt dat dit een punt van aandacht is. De gemeente was ontevreden over de verkeersafwikkeling tijdens het werk aan de Bosbrug en zal meer maatregelen nemen bij het werk aan de Javabrug. Gerard vraagt de bewoners om zelf ook melding te maken van dingen die misgaan.

Guus Nieuwenhuys deelt mee dat men in Amsterdam dag en nacht doorwerkte aan dergelijke projecten, waardoor de tijdsduur daarvan aanzienlijk werd bekort.

Werkgroep Openbare ruimte

Er is een inloopbijeenkomst geweest over de Internationale Zone. De plannen van de gemeente voor de Internationale Zone zijn tamelijk vaag. Het doel is het upgraden van het groen , het creëren van een doorgaande route en een aantal recreatiegebieden. Er is € 10 miljoen beschikbaar. De gemeente verwacht veel private investeringen.

In het gebied ligt ook park Zorgvliet. Dit rijksmonument is geen eigendom van de gemeente. Vooralsnog kan de gemeente hier dus geen plannen voor maken. Het is wel verstandig om hier op te blijven letten.

De AVN heeft een beter onderbouwd plan voor de groene zone, dat ook al deels met de gemeente is besproken. Het plan is te downloaden van de site van de AVN. Het is verstandig als de buurt bij dit plan aanhaakt.

Trapveldje voor oudere jeugd

Het plein van de Archipelschool dient vaak als ontmoetingsplek voor wat oudere jeugd en dit zorgt voor overlast voor de omwonenden. Het plan was daarom om elders een trapveldje aan te leggen. Er zijn diverse locaties bekeken, waaronder de Kuil, de locatie van de bomenopslag en de speeltuin t/o de Engelse kerk. Elke locatie stuit op tegenstand van omwonenden. Derk Hazekamp ziet verder geen oplossing en gooit de handdoek in de ring.

Gerard Spierenburg meldt dat hij budget had voor de aanleg van een voetbalplek, maar dat dit voor eind 2013 bestemd moest worden. Dit is niet gebeurd, daarom is het geld niet meer beschikbaar. De aanleg van een voetbalveldje gaat dus niet door. Mocht men alsnog een voetbalveldje aan willen leggen, dan moet er nieuw budget voor gezocht worden. Het punt gaat voorlopig van de agenda.

Bereikbaarheid Klokhuis voor ouderen

Else Ponsen vraagt of de stoep tussen het Klokhuis en de Borneostraat met voorrang aangelegd kan worden, omdat ouderen het Klokhuis nu moeilijk kunnen bereiken. Gerard Spierenburg neemt het verzoek mee

Duurzaamheid

Op 7 maart, 19.30 uur is het e.v. Energiecafé in de Vredeskapel. Zijne Koninklijke hoogheid Prins Carlos de Bourbon (voorzitter van Nederland krijgt Nieuwe Energie) en wethouder Baldewsingh zullen aanwezig zijn.

Het hoofddoel van de bijeenkomst is het stimuleren van het gebruik van zonnepanelen in de wijk en informatie over alternatieven voor woningen die ongeschikt zijn voor het gebruik van zonnepanelen.

Verder is er informatie over elektrisch rijden en het duurzaam verbouwen van je eigen huis.

Zorg en welzijn

Een bewoonster attendeerde de buurt er per open brief op dat alles met kerst gesloten is, waardoor eenzame mensen extra geïsoleerd zijn met dergelijke dagen.

Else Ponsen zegt dat het Schakelpunt altijd op 2e kerstdag open is. Het Schakelpunt heeft een vaste kern bezoekers met een gemiddelde leeftijd van 87/ 88 jaar. Een stabiele groep vrijwilligers zorgt ervoor dat Het Schakelpunt op de geplande tijden open is. De happy hours op vrijdagmiddag lopen heel goed. De bezoekersgroep leeft erg met elkaar mee. Het Schakelpunt vervult dus een belangrijke maatschappelijk functie.

ArchipelPoëzie

De stichting heeft toestemming om een (Engels) gedicht op het pand Javastraat 6/hoek Alexanderplein aan te brengen. De officiële onthulling is eind maart. De stichting heeft nog 3 gedichten in petto en voldoende muren op het oog. Een deel van het budget wordt gereserveerd voor onderhoud. Overigens blijft een gedichtenmuur dankzij een goede ondergrond zo’n 10 tot 15 jaar goed.

Zodra er wat meer gedichten zijn, wil de stichting een wandelroute langs de gedichten maken. Wellicht is zo’n route ook voor middelbare scholen leuk lesmateriaal. Fonds 1818 wil hier graag een bijdrage voor geven.

Scheveningse bosjes

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur van de bewonersorganisatie een gesprek met stadsdeeldirecteur Marc Prins gehad. Het bestuur heeft de slechte kwaliteit van de paden in de Scheveningse bosjes aan de orde gesteld.

Gerard Spierenburg zegt dat de stadsdeeldirecteur van Scheveningen het punt in haar stadsdeel in zal brengen.

Bosje Repelaer:

Tine Heijstraten vraagt Gerard Spierenburg of er al iets bekend is over de dingen die zijn weggehaald door een bedrijf dat in de buurt aan het werk was. Gerard antwoordt dat Gerrit van der Hut het bedrijf heeft aangeschreven, maar nog geen reactie heeft ontvangen. Gerard gaat er achteraan

Werkgroep Cultuur

De voorzitter doet nogmaals een oproep voor belangstellenden voor een werkgroep Cultuur in de wijk. Bert Bos laat weten dat hij zich al heeft aangemeld.

Wijkkrant

Eva Drijver stopt na vele jaren als redacteur van de wijkkrant. De redactie is uitgebreid met nieuwe redactieleden, zodat zij haar werk met een gerust hart kan overdragen.

In de wijkkrant van 13 februari staat een uitvoerig interview met wethouder Smit.

6. Mededelingen van politie en gemeente

Gemeente:

● Gerard Spierenburg en Rinus Jouvenaar zijn geschrokken van de slechte conditie van het fietspad langs de Kerkhoflaan. Het wordt z.s.m. herstraat. Gerard vraagt bewoners om dergelijke dingen eerder te melden via 14 070. Het fietspad langs de Raamweg tussen Wassenaarseweg en Van Bylandtaan is nog niet bekeken.

● Op 25 en 26 maart gaan Javastraat, Koningskade, Raamweg en de N44 een aantal uren dicht i.v.m. het bezoek van president Obama. De buurt wordt hierover geïnformeerd. Zie ook www.denhaag.nl.

● Gerard heeft opdracht gegeven om het zand in de zandbak op de speelplaats van de Archipelschool te vervangen.

7. Rondvraag en sluiting

● Er is een nieuwe oplage van 1000 exemplaren van de Engelstalige folder over A&W voor expats verschenen. De huisvuilkalender is erin opgenomen. De folder is af te halen bij AH, de apotheek en de Engelse kerk. Informatie is te verkrijgen bij Folef Hooft Graafland.

● De huisvuilkalender is alleen nog digitaal beschikbaar i.v.m. bezuinigingen bij de gemeente. De redactie van de wijkkrant zal bekijken of zij de huisvuilkalender in verkorte vorm in de wijkkrant kunnen opnemen.

● Op initiatief van Folef Hooft Graafland en Maarten van Harmelen, ondernemer uit de Bankastraat, is er nu een ondernemersclub Archipelbuurt in oprichting: Archipel Willemspark Ondernemersclub (AWOC).

De ondernemersclub zal maandelijks bijeenkomen, o.l.v. Bert Bos. Het doel is het vergroten van cohesie tussen de ondernemers in de buurt met wellicht op termijn een ondernemersvereniging. De 1e bijeenkomst is op 6 maart van 18.00-20.00 uur.in Brasserie Archipel, Bankastraat 32. Alle 900 ondernemers in de buurt krijgen een uitnodiging per brief.

● Andrew van Esch, lijstduwer van D66 is i.p.v. Robert van Asten (campagneleider D66) bij het wijkberaad. Andrew van Esch woont in de wijk en zegt toe dat hij vaker naar het wijkberaad zal komen.

● De bewonersvereniging Surinamestraat is bezorgd over het Couperushuis dat al lange tijd leeg staat. Het lukt de eigenaar van het pand, de staat Egypte, niet om het pand te verkopen. Het bestuur van de bewonersorganisatie heeft de kwestie onder de aandacht gebracht bij Marc Prins. Dhr. Prins gaat uitzoeken wat er mogelijk is. De vraag is of de politieke wil er is om de juridische mogelijkheden in te zetten.

● Dhr. Wijnberg meldt dat veel bewoners van de Celebesstraat niet wisten dat het huisvuil op de hoeken van de straat gezet moest worden. Gerard Spierenburg zegt dat dit in de brief van de gemeente had moeten staan.

● Het open gedeelte van de middenberm achter het politiebureau ter hoogte van de kruising met de Bonistraat wordt door automobilisten gebruikt om te keren. Voor fietsers is dit erg vervelend, omdat zij hier dan niet veilig kunnen oversteken. De fietsersbond wil graag dat hier een middengeleider komt.

● Duco Uphof, bedrijfsleider AH, vraagt aandacht voor de enorme hoeveelheid weesfietsen voor AH. Hij heeft een aantal gemerkt, waarna bleek dat sommige fietsen er al 7 maanden staan.

● Omwonenden klagen dat er veel zwerfvuil met AH-logo door de wijk zwerft, m.n. bij de poort van de Archipelschool. Duco Uphof vraagt of er wat meer prullenbakken in de buurt rondom AH kunnen komen.

Gerard Spierenburg neemt deze punten mee.

● Tim Dike vraagt wanneer de dode bomen uit de Surinamestraat en de Schelpkade worden weggehaald.

Gerard Spierenburg zegt dat de vergunning is verleend en de opdracht is uitgezet. Hij zoekt dit uit.

● Bert Bos kondigt het Open Podium aan in de Vredeskapel op 1 februari, 15 uur. Iedereen is welkom.

● Cathrien Ruoff kondigt de 2e editie van het Walking Dinner op 22 maart aan.

Zowel koks als gasten kunnen zich opgeven. Er hebben zich al 35 eters en 18 koks aangemeld.

De organisatie garandeert de 1e 50 stoelen. Verdere deelname is afhankelijk van het aantal koks dat zich aanmeldt. Gasten betalen € 27,50. Koks koken een voor-/hoofd- en nagerecht. Zij krijgen hiervoor een kookvergoeding en de wijn voor de avond.

De gasten verzamelen zich bij Schutter Wijnservice in de Balistraat. Daar krijgen zij een drankje en de route, waarna zij 3 adressen mogen bezoeken om te eten.

Aanmelden kan tot 1 maart. Voor vragen en problemen met aanmelden kan men terecht bij Cathrien

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 27 maart 2014, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

Data wijkberaad in 2014: donderdag 23/1, 27/3, 19/6, 18/9, 27/11
13 februari 2014, FH