Notulen Wijkberaad 16 juni 2016

Concept NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 16 juni 2016 in ‘t Klokhuis

 voorzitter:                   Mr. Arnout Offers

notulist:                        Trudy Hollander

aanwezig:                     E. Struick, M. Bussink, H. Bussink, B. Aardewerk, E. Ponsen, M. Teesing, R. Klein, K. Hoogsteder, Beekman, O. de Savornin Lohman, F. Bruins, B.W. Bentinck, Scheidel (VVD), M. Scherpenisse (politie), M. Hoogerbrugge (politie). Z. Witteman (politie), Spierenburg (Gem DH), A. Gerla, T. Dike, N. Klamer, J. de Vijlder, H. Fonhof, Siegmund, W. Vader, P.P. Tobi, J. Prinsen, J. Zandanel en M. Ames (Stg. Anton Constandse), Heijstraten, A. Cohen, D. Hazekamp, M. Weimar, T. Dedel, A. Beekman,

verhinderd:                D. Struik, D. van der Laan, J. Chr. van Oordt, B. Bos, E. Verhulst, A. Bhikhari, R. van Eybergen.

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

 

 • De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt conform voorstel

 

 • Arnout Offers is vanavond voor het laatst voorzitter van het wijkberaad. Per 1 september treedt hij af als bestuurslid. Arnout laat weten dat de bijeenkomsten dankzij de bijdrage van een groot aantal betrokken buurtbewoners over het algemeen heel plezierig verliepen. Hij heeft het voorzitterschap dan ook met plezier vervuld en bedankt de aanwezigen
 • Katja Beekman bedankt Arnout namens bestuur en wijkberaad voor zijn inzet. Dankzij zijn rustige aanwezigheid heeft Arnout de afgelopen vier jaar ongetwijfeld een apaiserende rol in de wijk
 • a.v. de afmeldingen van David Struik vertelt Arnout dat er bij David helaas botkanker is geconstateerd. Hij zal daarom de komende tijd niet aanwezig zijn en heeft het bestuur gevraagd om dit in het wijkberaad mee te delen.

 

 1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 17 maart 2016

 

 • 2, punt 4, 2de alinea. ‘Vanuit’, eind 2e regel wordt verwijderd i.v.m. de duidelijkheid van de tekst.
 • 3: Het wijkfeest vindt plaats op 3 september.
 • Het verslag wordt met inachtneming van de wijziging op pagina 2 vastgesteld met dank aan A.

 

 1. Mededelingen van het bestuur

 

Stand van zaken invulling bestuursvacature: N.a.v. de oproep hebben zich vier kandidaten gemeld. Na kennis- makingsgesprekken met de voorzitter, hebben twee zittende bestuursleden een gesprek met alle vier de kandidaten gehad. Op 8 juli zal het voltallige bestuur bijeenkomen om een beslissing te nemen en de taakverdeling te bespreken. De uitkomst wordt vervolgens bekendgemaakt aan de kandidaten en daarna aan de wijkbewoners via de website en de nieuwsbrief. De voorzitter is blij dat er na het commentaar dat de bewonersorganisatie niet democratisch zou zijn, toch vier mensen belangstelling hebben getoond voor een bestuursfunctie. Dit pleit ook voor meer openheid in de toekomst.

 

 1. Verslag diverse werkgroepen

 

Werkgroep Openbare ruimte

Derk Hazekamp doet verslag van de activiteiten van de werkgroep Openbare ruimte.

 

Madurodam: Tijdens de meest recente infoavond presenteerde Madurodam een plan waarbij er opnieuw een groot deel van het achterterrein zou worden gebruikt voor de uitbreiding. Omwonenden, AVN en Bomenstichting reageerden afwijzend op dit voorstel. Op 21 juni is er weer een bijeenkomst. Er zou dan een nieuw plan moeten zijn. Wordt vervolgd.

 

Overlast op schoolplein Atjehschool: Het achterterrein tussen Atjehstraat en Sumatrastaat is een populaire speel-

/voetbal- en hangplek. Later op de avond wordt er door oudere jeugd gerookt, bier gedronken en lawaai gemaakt. De school is er niet voor om het hek door te trekken. Verzoek aan omwonenden om de komende weken overlast na 22 uur te melden en een mail over die melding naar Marianne Hoogerbrugge te sturen, zodat de politie kan peilen hoe groot de overlast is. Zo nodig wordt er een IGB ingezet: de politie gaat dan rond de tijd waarop de overlast plaatsvindt extra controleren. Actie: omwonenden.

 

Schouw Sumatrastraat: Op 11 mei is er een schouw geweest in de Sumatrastraat. Ellen Struick heeft er een verslag van gemaakt. Er is o.m. geconstateerd dat de straatverlichting onvoldoende is en dat een aantal parkeervakken verkeerd om is geplaatst. Gerard Spierenburg meldt dat er nieuwe lampen worden besteld en ingezet, het trottoir wordt iets verhoogd en de parkeervakken worden goed gepositioneerd.

De tegels die met een fluorescerend nummer zijn gemarkeerd, geven punten aan waar onderzoek is gedaan naar het plaatsen van ORAC’s. Er zijn tegelijkertijd grondmonsters genomen. Waar bodemvervuiling is geconstateerd wordt de grond nog eens onderzocht en zo nodig schoongemaakt.

 

Geparkeerde fietsen in Batjanstraat: Verzoek om iets te doen aan de enorme hoeveelheid fietsen bij de nietjes. Gerard Spierenburg meldt dat er iemand is aangetrokken om met een extra team te gaan handhaven. Helaas is het depot in de Binckhorst momenteel vol. Er staan ca. 140.000 fietsen. Het weesfietsenplan dat in 2016 zou starten, moet eveneens wachten tot er weer plaats is in de loods.

Op de vraag van Betty Aardewerk of er ook wordt gehandhaafd op scooters, antwoordt Gerard dat dit het geval is. Scooters en bakfietsen moeten dusdanig neergezet worden dat er 1,5m overblijft op de stoep. Zo niet, dan moet de politie handhaven.

Bewoners van de Batjanstraat vragen om meer nietjes, eventueel ten koste van een parkeerplaats. De parkeerdruk in de straat is relatief laag. Volgens Gerard mogen bewoners zelf nietjes aanvragen bij de gemeente.

 

Schouw Nassauplein: Bewoners en iemand van het Ingenieursbureau van de gemeente hebben het plein bekeken. Na de opknapbeurt van een paar jaar geleden is het plein weer wat verslonsd. Gerard Spierenburg meldt dat er inmiddels voor € 10.000 planten zijn besteld. Deze moeten nog een tijdje wortelen en kunnen na de zomer worden geplant. Tjitte de Jong en Christiaan van Oordt hebben een goed onderbouwd advies gegeven over de keuze van de planten.

De voorzitter noemt de vervuiling bij de afvalcontainers en vraagt of de mensen die het groen onderhouden niet ook meteen de troep kunnen opruimen. Gerard Spierenburg raadt aan om vuil bij de ORAC’s te melden bij de gemeente. Een speciale ambulante medewerker houdt plekken waar vaak vuil ligt extra in de gaten.

Frans Bruins vindt de medewerkers van 14 070 niet altijd coöperatief, wat niet stimuleert om vaker te melden.

Actie: Gerard Spierenburg neemt dit mee.

Derk Hazekamp signaleert dat de schoffelaars vaak iets te fanatiek schoffelen waardoor de beplanting niet de kans krijgt om goed te wortelen.

Op de vraag of het onkruid tegen de huizen aan ook kan worden weggehaald, antwoordt Gerard dat dit 2 x per jaar gebeurt met de borstelwagen. Vergif spuiten mag niet meer. Hij adviseert de bewoners om het onkruid zelf weg te schoffelen.

Een bewoner geeft aan dat enkele ingangen van het plein volledig worden geblokkeerd door fietsen.

 

Bankastraat: Er is voor de 2e keer een auto door de ruit van Matla gereden. De gemeente heeft de volgende dag paaltjes voor de etalage geplaatst, zodat dit niet weer kan gebeuren.

 

Op 29 juni om 18.30 uur is er een inloopavond over de herinrichting van de Bankastraat in het Klokhuis. De 2e inloopavond is in september.

 

Schouw Javahofje: Tijdens de schouw is gevraagd om klassieke lantaarnpalen. Gerard Spierenburg is ermee bezig en probeert e.e.a. te bespoedigen. Er niet zonder meer budget beschikbaar voor ongepland onderhoud.

 

Scheveningseweg: Er is een plan om hier een andere tram te laten rijden. Niet genoemd is of dit een brede of een smalle tram wordt. Het spoor wordt ruim een meter in de richting van het bos verplaatst, waardoor er tussen de 100 en 150 bomen weg moeten.

Een denktank wordt hierbij betrokken. Tim Dike vertelt dat de meningen uiteenlopen van ‘duurzaam opknappen’ zodat het geheel weer jarenlang meegaat en het aanzien van de Scheveningseweg zoveel mogelijk behouden. De HTM wil graag een fundament van betonplaten, zoals in de Nieuwe Parklaan. In het gedeelte tussen Promenade- hotel en Scheveningen is genoeg ruimte voor aanpassingen, aan de kant van de Scheveningse bosjes gaan aanpassingen al gauw ten koste van bomen. Na de oorlog was de Scheveningse weg i.t.t. de Scheveningse bosjes nog intact. In de jaren 80 zijn de iepen langs de weg gerooid vanwege de iepziekte. Voordat toen nieuwe bomen werden geplant is er meteen een nieuw fundament voor de tram gelegd met het oog op toekomstige ontwikkelingen, wat nu echter voor de nieuwe trams toch niet meer voldoet.

De historische vier stroken bomen plus stuifwal, die Betty Aardewerk noemt, is volgens Derk allang niet meer intact. De ruimte ontbreekt om de weg in de oude staat te herstellen. Tim zegt dat de gemeente het historische aspect wel degelijk voor ogen blijft houden.

 

Duurzaamheid

Op 28 juni is er weer een Energiecafé in Grand Café Winkelman en Van Hessen. Het thema is warmtepompen. In het kader van overheidssubsidie voor duurzame energie is het mogelijk om subsidie te krijgen op de aanschaf van een warmtepomp. Energy Guards heeft ook een aanbieding voor warmtepompen waarin de subsidie is verwerkt. (Notulist: het Energiecafé op 28 juni gaat helaas niet door i.v.m. het uitvallen van enkele sprekers.)

 

Verkeer

 

Doorgaand verkeer doorleiden naar het Telderstracé:

Astrid Cohen vindt het bezwaarlijk dat er door alle omleidingen veel meer verkeer door de Burg. Patijnlaan rijdt. Zij vindt het opmerkelijk dat het verkeer wordt doorgeleid naar straten waar veel mensen wonen. Metingen van de VvE hebben aangetoond dat de vervuiling op de Burg. Patijnlaan ver boven de norm ligt.

Tim legt uit dat de gemeente het verkeer naar de Carnegielaan leidt, waar het dan vervolgens niet linksaf mag gaan omdat de gemeente de groene golf op de Scheveningseweg niet wil onderbreken. Het verkeer rijdt dan dus toch door naar de Burg. Patijnlaan en de Laan Copes. Stagnatie in de wijk zorgt voor extra luchtvervuiling.

 

Tim licht toe dat er ten tijde van het Verkeerscirculatieplan (VCP) een motie is aangenomen om het verkeer via het Telderstracé te laten rijden. Deze is door wethouder Smit van tafel geveegd. De werkgroep Verkeer drong er sindsdien herhaaldelijk maar tot nu toe vergeefs bij de wethouders Smit en De Bruijn op aan toch voor deze route te kiezen. In de raad staan momenteel weer maatregelen op de agenda om een aantal stadsgebieden te ontzien. Tim vindt het jammer dat bewoners vaak pas in actie komen wanneer het probleem zich bij hen voor de deur voordoet. Hij raadt aan om over twee jaar bij de verkiezingen na te gaan welke partijen de alternatieven steunen.

 

Als suggesties om het verkeer naar het Telderstracé om te buigen, komen in de vergadering nog ter sprake:

 • omdraaien verkeersrichting Laan van Meerdervoort vanaf de Anna Paulownastraat
 • de mogelijkheid om linksaf naar de Scheveningseweg te rijden vanaf de Groot Hertoginnelaan
 • een onderdoorgang onder de Scheveningseweg bij de Johan de Wittstraat
 • het Telderstracé op diverse plekken te

De HSP heeft een motie ingediend om dit los te koppelen van het Stadslab dat nu door wethouder Revis is bedacht om naar alternatieven voor de internationale-parkplannen te kijken.

 

Tim Dike zegt dat de Laan Copes en de Burg. Patijnlaan sinds 2012 het afvoerputje van de stad zijn. Wanneer binnenkort de werkzaamheden op de Lange Vijverberg van start gaan, wordt het verkeer weer omgeleid via de Laan Copes. Ook de druk op de Javastraat wordt zo weer verhoogd; het is afwachten of de net na de herinrichting weer geopende Javastraat de hoeveelheid verkeer aankan.

 

Marian Bussink wijst erop dat er nu zelfs wagens met sloopafval uit Scheveningen door de Laan Copes rijden.

 

Werkzaamheden Javastraat: Tim Dike vindt dat aannemer Van Gelder alle lof verdient vanwege het op een goede manier afronden van het werk ondanks verrassingen en tegenslagen. Frans Bruins meldt mede namens de bewoners van het Nassauplein dat zij erg tevreden zijn over de informatievoorziening over de werkzaamheden.

 

Rotonde Wittebrug: Tieke Dedel signaleert dat de rotonde het verkeer in de spits niet aankan, waardoor er file ontstaat naar de Aletta Jacobsweg tot langs de Bankastraat. Actie: Tim Dike neemt dit punt mee.

 

Tunnel onder N44: Tim Dike meldt dat er vanuit Wassenaar is verzocht om mee te overleggen over de mogelijke aanleg van een tunnel onder de N44. Arnout merkt op dat dit een oud idee is en hoe dan ook een meerjarenplan zal inhouden. Wordt vervolgd.

 

Ruimtelijke ordening

 

Bestemmingsplan en verdichting: De vastgoedwereld heeft een leemte ontdekt in het bestemmingsplan waar- door er o.a. in de Laan Copes grote panden worden verbouwd tot veel appartementen, ook in de kap. In de Celebesstraat is een plan goedgekeurd om het zadeldak van een pand te vervangen zodat de bovenetage zo goed mogelijk kan worden benut.

 

Arie Gerla vraagt wat de bewonersorganisatie ervan vindt dat ze vorig jaar een viertal bezwaarprocedures tegen wijzigingen aan de kap van panden heeft verloren.

Tim Dike zegt dat de bewonersorganisatie haar best heeft gedaan om het bestemmingsplan zo specifiek mogelijk aan te scherpen om het karakter van de buurt te beschermen en te voorkomen dat huizen tot in het oneindige worden opgesplitst. Veel andere oude wijken zijn eveneens tegen de verdichting van de stad, mede omdat dit betekent dat het verkeer en het aantal geparkeerde auto’s en fietsen zal toenemen.

De bezwaarschriften waren gericht tegen de constructie van grote dakkapellen die het vloeroppervlak van de betreffende panden flink zouden vergroten. Volgens het bestemmingsplan zou dit niet mogen. De gemeente ziet dit echter anders.

Tieke Dedel voegt toe dat de normen boterzacht zijn en worden omzeild door bijvoorbeeld te zeggen dat er studentenwoningen komen, zodat een parkeerplaats op eigen terrein niet nodig is.

De voorzitter concludeert dat de bewonersorganisatie niet altijd gelijk krijgt.

 

Bijeenkomst statushouders in de Sumatrastraat: De voorzitter rapporteert dat het gesprek goed is verlopen. Er staat een verslag van de avond in de wijkkrant die vandaag is verschenen.

 

 1. Behandeling door gemeente en politie van suggesties, opmerkingen en klachten

 

Mededelingen van de politie (M. Hoogerbrugge):

 

Nieuwe wijkagent: Marianne Hoogerbrugge stelt de nieuwe wijkagent Marco Scherpenisse voor en stagiaire Zitta Witteman. Zitta blijft tot oktober voor A&W actief en krijgt daarna een functie in Katwijk.

Hans Plat is weer hersteld en heeft een andere functie gekregen, waarin hij zich meer met preventie en voorlichting bezighoudt. Momenteel staat er een stukje van zijn hand op de website over de nieuwe app van de politie. Else Ponsen zegt dat een bewoner van de Atjehstraat de app ‘Nextdoor’ heeft geïntroduceerd (zie artikel in de wijkkrant). Dit is een andere app dan die van de politie. Else vraagt de politie en andere aanwezigen om artikelen voor de website ook door te sturen naar de redactie van de wijkkrant. Actie: allen.

 

Helikopterbeleid: Onlangs vloog er ’s nachts enkele uren een helikopter boven de wijk. Maud Siegmund vraagt waar je de informatie kunt vinden waarom dit nodig was. Derk Hazekamp zegt dat dergelijke dingen vaak op twitteraccount Regio 15 zijn te vinden.

 

Dubbel parkeren Balistraat: Tine Heijstraten signaleert dat er veel dubbel wordt geparkeerd en heeft gezien dat langsrijdende politie daar niets aan doet. Marianne Hoogerbrugge zegt dat het vaak bewoners zijn die dubbel parkeren vanwege gebrek aan parkeerplaats. Het mag echter niet. Dubbelparkeerders worden bekeurd.

Actie: Marianne Hoogerbrugge neemt dit punt mee.

De heer Bentinck wijst er nog eens op dat er door het gratis parkeren in de avond weinig parkeerruimte in de Surinamestraat en de Balistraat is, omdat de klanten van de horeca in de Javastraat er hun auto’s parkeren.

 

Opstelstrook Kerkstraat: Tim Dike deelt mee dat er op de opstelstrook bij de uitrit van de Kerkstraat naar het Nassauplein wordt geparkeerd. De opstelstrook lijkt ook op een parkeerplaats. Om duidelijk te maken dat het een opstelstrook betreft, zou er een parkeerverbod moeten gelden en zou de bestrating iets moeten worden aangepast. Actie: politie neemt dit op met de wegbeheerder.

 

Mededelingen van de gemeente (G. Spierenburg):

 

Statushouders: Per 1 augustus komen er 20 alleenstaande statushouders (18+) in een pand aan de Sumatrastraat wonen. De omwonenden krijgen volgende week informatie met wie ze contact kunnen opnemen als er iets is.

 

Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen: Studentes van de Haagse Hogeschool doen in het kader van de Academie van de stad onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen. Er worden 60+’ers gezocht die hieraan mee willen doen. Betty Aardewerk heeft meegedaan aan het onderzoek en merkte dat de enquêteurs niet zijn geïnstrueerd om vertrouwelijk om te gaan met de persoonlijke gegevens van de geïnterviewden. Zij raadt daarom af om mee te doen.

Gerard Spierenburg zegt dat de Academie voor de stad ervoor zorgt dat alles anoniem blijft.

 

Schouw Riouwstraat: De initiatiefnemer kan contact opnemen met Gerard Spierenburg en data voorstellen.

 

 

 1. Rondvraag

Geen fietsen tegen bomen parkeren: Frans Bruins verzoekt om geen fietsen tegen bomen te parkeren en vraagt of er rondom de bomen iets kan komen om ze hiertegen te beschermen.

Denktank: De heer Bentinck vraagt wat de “denktank” is. Tim Dike legt uit dat deze groep een toelichting krijgt over de gemeentelijke plannen en er dan over mag meepraten. Deelnemers worden door de gemeente uitgenodigd. Voorheen heette dit een klankbordgroep. Onduidelijk blijft wat de gemeente overneemt van de aanbevelingen/suggestie vanuit de denktank.

Stadslab: Mensen uit alle wijken van de stad mogen nu meedenken over het Internationale park. Daar is nogal wat verzet tegen omdat degenen die tegen het oorspronkelijke plan hebben geprotesteerd hierdoor op een zijspoor worden gezet. Er is ook niet gereageerd op de 3200 door hen ingebrachte punten.

Rode beuk bij de Investeringsbank:. Derk Hazekamp zegt dat de werkgroep Openbare ruimte zich over het algemeen met de bomen in de wijk bezighoudt, maar het staat eenieder vrij om hierin zelf het initiatief te nemen.

 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.40 uur.

Actiepunten:

 • Overlast na 22 uur op schoolplein Atjehstraat melden + mailen naar M. Hoogerbrugge: bewoners
 • Nietjes voor Batjanstraat aanvragen bij gemeente: bewoners Batjanstraat
 • Niet-coöperatieve houding medewerkers 14 070: Gerard Spierenburg
 • Fileprobleem Rotonde Wittebrug: Tim Dike
 • Artikelen voor website ook doorsturen naar wijkkrant@archipelwillemspark.nl: allen
 • Dubbel parkeren Balistraat onder de aandacht van collega’s brengen: politie
 • Verbeteren zichtbaarheid opstelstrook Kerkstraat i.o.m. wegbeheerder: politie.