Notulen Wijkberaad 15 juni 2017

CONCEPT NOTULEN WIJKBERAAD Archipel& Willemspark op 15 juni 2017

Voorzitter: Robert van Moorsel
Notulist: Marijke van Etten
Aanwezig: R. Klein, T. Heijstraten, F. Wilhelmus, H. Fonhof, C. Fillem, S. de Jager, Philipse, I. Vlasblom, N. de Vijlder, T. de Vijlder, M. Siegmund, Beekman, B. Aardewerk, N. Klamer, F. Bruins, P.P. Tobi, O. de Savornin Lohman, J. Bussink, M. Bussink. M. Hoogerbrugge (politie), G. Spierenburg (gem. DH), G. van der Hul (gem. DH), D. Hazekamp, D. Struik, T. Dike, Hoogsteder, J. Willems, K. Beekman, C. Scheidel.

Bericht van verhindering: T. Dedel, A. Offers, A. Reuchlin en R. van Eybergen.

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij stelt de nieuwe notulist, afkomstig van Brugrecht Advocatuur (vastgoed en huur) uit de Riouwstraat voor en geeft aan dat ten behoeve van de notulen de vergadering met geluid wordt opgenomen. Indien men achteraf terug wil komen op uitspraken, kan men dit schriftelijk verzoeken. Niemand heeft bezwaar tegen opname van de vergadering.

Belangrijk:

Het volgende wijkberaad is om diverse redenen verzet naar 28 september.

Geen van de aanwezigen wenst nieuwe agendapunten aan te dragen.

 1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 maart 2017

Drie eerder doorgegeven tekstuele wijzigingen zijn al verwerkt in het verslag, te weten:

– M. Rouppe van der Voort en T. Dedel zijn toegevoegd aan de lijst met aanwezigen.

– “enkele bomen die op korte termijn dood dreigen te gaan” in plaats van “alle bomen”

– toelichting over de opstelling van fietsen en winkelwagens op de stoep bij Albert Heijn.

Er worden geen andere wijzigingen voorgesteld.

 1. Gesprek bestuur met stadsdeeldirecteur M. Prins en G. Spierenburg op 9 juni j.l.

In het gesprek is het WUP 2017 (Wijkuitvoeringsplan 2017) van A&W besproken. Op de website A&W staat een link naar dit document. Mensen die daar nog op- of aanmerkingen op hebben, worden verzocht dit kenbaar te maken. Verder is er nog een lange lijst met gevaarlijke verkeerssituaties besproken. De voorzitter dankt alle personen die hieraan hebben bijgedragen. De hoop is dat zoveel mogelijk punten worden opgepakt. K. Beekman stelt voor dat het bestuur het verslag van dit gesprek op de website publiceert, nadat M. Prins met de inhoud ervan akkoord is gegaan.

Gemeente is erg bereid om te luisteren naar punten vanuit de wijk en haar bewoners.

 1. Inkomende post.

– Parkeren: Voorzitter geeft aan dat alle bewoners per brief zijn geïnformeerd over de wijzigingen van het parkeerbeleid in het centrum, waar zowel Archipel als Willemspark (twee aparte regimes) onder valt. Verscheidene bewoners geven aan niets te hebben ontvangen. De voorzitter vervolgt dat de Suriname- en Paramaribostraat nu, vanwege de extreme verkeersoverlast van uitgaande mensen, is gelijkgesteld met Willemspark en de rest van het centrum waardoor betaald parkeren tot 24.00 geldt.

Voor de rest van de Archipelbuurt geldt nog altijd de oude tijd: betaald parkeren tot 17.00. Onbedoeld negatief bijeffect is nu dat mensen met bezoekersvergunningen in de Archipelbuurt hun bezoekers nu handmatig moeten afmelden om 17.00 uur (ook al is op dat tijdstip het bezoekersparkeren gratis) zo niet dan loopt de teller door tot 24.00. Het parkeercontrolesysteem kan in het hele centrum-gebied waaronder de Archipelbuurt geen twee tijden aanhouden.

De brieven zijn verzonden toen het nieuwe beleid al was ingegaan, dit heeft onnodig voor extra verwarring gezorgd. Gemeente heeft aangegeven dat de eerste maand met coulance om zal worden gegaan met overtredingen. Echter inmiddels is de eerste maand verstreken, dus is het van belang dat men dit goed in de gaten houdt. Mensen met een bezoekersvergunning die zijn vergeten hun bezoekers af te melden waardoor er te veel uren van het saldo zijn opgenomen wordt aangeraden dit bij te houden en aan het einde van het jaar bij de gemeente aan te geven.

Voor Willemspark en de rest van Centrum 01 geldt ruwweg dat bewoners in het vergunningsgebied kunnen parkeren en andersom ook. Wijzigingen van het parkeerbeleid zijn beperkt tot deze twee wijzigingen, vanuit gemeente is ook te kennen gegeven dat het geen verkapte wijze is van een geheel ander parkeerbeleid.

P.P. Tobi herinnert eraan dat Gerard Spierenburg er ten tijde van de verandering bij de Surinamestraat/Paramaribostraat op wees dat er in Den Haag te veel parkeerregimes zijn, waardoor besluiten tot meer gelijktrekking niet zullen uitblijven. Die opmerking leidde destijds tot veel onrust. Spreker hoopt dat het voor A&W in elk geval hierbij blijft.

De voorzitter verzekert dat vanuit de gemeente gecommuniceerd is dat het geenszins de bedoeling is om van de verandering Surinamestraat/Paramaribostraat en de recente groepering van Centrum 01 (waar in elk geval Willemspark deel van uitmaakt) een aanzuigende werking te laten uitgaan. Het is dus geen onderdeel van een salamitactiek van de gemeente.

 1. Bruins vraagt of het verzoek van het Nassauplein is ontvangen om ook daar betaald parkeren in te voeren. Hij vreest dat als dat niet gebeurt er een verschuiving van de overlast plaatsvindt. In het weekend staan er veel vrachtauto’s. De heer Spierenburg (gem. DH) neemt dit mee. Voorzitter merkt op dat Nassauplein ook bezig is met een eigen organisatie, dat zou naar de gemeente de bespreking van belangrijke punten bevorderen.

Actie: G. Spierenburg (gem. DH) zal dit nagaan en hierop terugkomen.

 1. Willems heeft de brieven van bewoners die klaagden over het nieuwe systeem van handmatig afmelden schriftelijk beantwoord met voor de zekerheid de brief van de Gemeente over de wijziging van het parkeerbeleid.

-ORAC’S:

De voorzitter geeft aan dat nog her en der ORAC’s worden geplaatst in de Archipelbuurt en vraagt of er in Willemspark al proefsleuven gegraven zijn. G. Spierenburg (Gem. DH) geeft aan dat er wel sommige plaatsen al gegraven is, maar dat er bezwaarprocedures lopen van bewoners die het niet eens zijn met de plaatsing, waardoor het even stil ligt. Willemspark wordt ook voorzien van ORAC’s.

Het bestuur kreeg onlangs een brief van een bewoner die wakker werd van het geluid van de klep van een ORAC. Verder zijn hierover geen berichten binnengekomen.

 1. Spierenburg (gem. DH) geeft aan dat indien er vuil naast een ORAC staat men 14070 moet bellen; dan komt er iemand kijken.
 2. Heijstraten wijst erop dat in het Javalaantje regelmatig vuilnis op straat ligt, dat door de meeuwen verspreid wordt, ze vraagt of er daar ook ORAC’s komen. G. Spierenburg (gem. DH) stelt dat men aan het onderzoeken is hoe om te gaan met straten zoals het Javalaantje waar een vuilniswagen niet bij kan komen of niet kan keren.
 3. Aardewerk heeft van meerdere mensen gehoord dat onduidelijk is hoe vaak de ORAC’s geleegd worden. G. Spierenburg (gem. DH) legt uit dat de ORAC’s nu een maand gemonitord worden om in kaart te brengen welke frequente van legen per locatie nodig is. Volle ORAC’s kunnen worden gemeld via 14070, dan worden deze geleegd. Bewoners kunnen ook een ORAC adopteren en dat soort zaken in de oog houden.
 4. Bussink valt regelmatig op dat op de Laan Copes vuilniszakken naast de weg staan en dat mensen volle vuilniszaken naast containers plaatsen.
 5. Spierenburg (gem. DH) geeft aan dat er boetes uitgedeeld kunnen worden; het verzoek is of mensen dit willen melden, zodat men daarmee aan de slag kan.
 6. Bussink geeft ook aan dat er veel overlast is van airbnb verhuur. G. Spierenburg (gem. DH) gaat na wat daar aan gedaan kan worden. Actie: G. Spierenburg
 7. Bruins heeft de indruk dat de gemeente niet ingrijpt bij het foutief aanbieden van vuilnis. G. Spierenburg (gem. DH) legt uit dat dit een taak is voor het Handhavingsteam, maar dat het wel gemeld moet worden, dit kan per telefoon 14070 of per e-mail.
 8. Vlasblom geeft aan dat twitter met #gemeentedenhaag ook werkt.

-Ambassades:

Voorzitter geeft aan dat er actief gesproken is met het ministerie BuZa en de gemeente om iets aan de overlast van slecht onderhouden ambassades te doen. Op dit moment is er contact met de afdeling protocol bij de gemeente; zij doen wat ze kunnen en proberen er scherper op toe te zien. Buitenlandse eigenaren worden aangesproken en verzocht te reageren, levert dit niets op dan probeert men een gesprek aan te gaan. Is er vervolgens geen verbetering dan wordt het bij een andere partij ondergebracht, bijvoorbeeld BuZa. De gemeentelijke Pandenbrigade gaat dit nu ook tot hun takenpakket rekenen. C. Scheidel vraagt of de nationale insteek nu definitief is afgesloten. De voorzitter geeft aan dat dat op dit moment niet werkt, omdat alle instanties nog te veel naar elkaar wijzen.

 1. Bruins merkt op dat door het Verdrag van Wenen het erg lastig is om ambassades aan te spreken. I. Vlasblom geeft aan dat ambassades wel gevoelig zijn voor reputatie en aandacht in de media, wellicht is het derhalve een optie om dergelijke brieven ergens te publiceren of via twitter te delen. Voorzitter geeft aan voorlopig nog geen blijvende oplossing te hebben, maar dat het de aandacht blijft houden.
 2. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten

 

Denktank Scheveningse Bosjes

 1. Hazekamp geeft dat het halverwege het traject is; de bedoeling is dat de Denktank in september de visie aanbiedt aan de gemeente. Aanstaande maandag wordt een pre-visie gepresenteerd, er zijn vijf principes die vastliggen:

 

 1. Behouden of uitbreiden van het oppervlak van Duinbos en park en koesteren van de

landschappelijke diversiteit.

 1. Verbeteren van verbindingen voor natuur en voor mensen als gasten in die natuur.
 2. Waarderen van natuur inclusief cultuurhistorische waarden als Haagse kernkwaliteit.
 3. Veranderen uitsluitend op basis van overtuigende meerwaarde voor de kern-

kwaliteiten van het gebied.

 1. Verhogen van participatie van gebruikers bij het beheer van het gebied.

Alles zal aan deze principes getoetst worden. Onder meer het dicht/open, dicht/open principe van de Hubertustunnel, via de Koninginnegracht, Aletta Jacobs, onder Madurodam, richting de Kolkweg krijgen meer aandacht tijdens de pre-visie presentatie van maandag aanstaande. Input is van harte welkom, teksten komen allemaal op Facebook te staan. Het alternatief voor mensen die niet op Facebook zitten is de website: https://www.facebook.com/DenktankSBWW/

 1. Beekman vraagt een voorbeeld van iets dat zou kwalificeren als een overtuigende meerwaarde voor het gebied. D. Hazekamp noemt het voorbeeld van het opwaarderen van een gebied voor vlinders en bijen. Op vraag van F. Bruins geeft hij voorts aan dat uitbreiding van Madurodam geen meerwaarde heeft. De voorzitter vraagt of het klopt dat volgens de gemeente de Denktank zich bezighoudt met alles, behalve het huidige Madurodam. D. Hazekamp bevestigt dat dit de gemeentelijk opstelling is. De Denktank was het niet eens met de sluiting van de Ver-Huëllweg, dit is een gevolg van overeenstemming tussen HSP en de gemeente bij de uitbreiding van Madurodam. Er zijn wel enkele gebieden aangemerkt als aanvullende compensatie.

De voorzitter geeft aan dat er heftige discussie is binnen de klankbordgroep met de politiek over de uitbreiding van Madurodam. De vorige raadsvergadering was al bekend dat de uitbreiding beperkt zal blijven tot 0.7/0.6 hectare. Er gaat in de visie van de gemeente wel veel meer compensatie plaatsvinden. Inmiddels heeft de gemeente een plan ontvangen van Madurodam dat zij binnenkort (28 juni raadscommissie, 6 juli gemeenteraad) positief zal voorleggen ter behandeling door de gemeenteraad. 25 jaar geleden is er afgesproken dat de toenmalige uitbreiding de laatste uitbreiding zou zijn, maar tot op heden heeft de voorzitter geen formele rechtsgeldige schriftelijke bevestiging hiervan kunnen vinden of mogen ontvangen. D. Hazekamp gaat na of hij het wel kan vinden, wellicht in het krantenarchief. Nu wordt gekeken of zoiets formeel zo goed mogelijk kan worden vastgelegd. De voorzitter en

andere partijen bij het overleg hierover moeten geheimhouding betrachten ten aanzien

van de inhoud van het overleg; hij kan derhalve niet in detail treden. Zijn insteek blijft om zoveel mogelijk vast te leggen omtrent de uitbreiding zodat alle afspraken helder zijn, ook voor de toekomst. Ook moet worden vastgelegd waar uitbreiding op zou zien, zo is een zorg dat er veel parkeerruimte gerealiseerd zou kunnen worden.

 

Enkele aanwezigen uiten hun ongenoegen over het feit dat de voorzitter in deze geheimhouding heeft. F. Bruins merkt op dat mevrouw Landheer (woont in de Gerbrandyweg) wellicht nog stukken heeft van die onderhandelingen bij de vorige uitbreiding. Zij heeft wegens de functie van haar man als voorzitter een uitstekend archief.

 

De voorzitter vindt het ook vervelend dat hij het overleg geheim moet houden, maar verzekert dat hij zich volledig inspant om het geheel zo goed mogelijk op te lossen.

 1. Scheidel zegt dat, terugkijkend naar het vorige wijkberaad waar directeur en voorzitter Madurodam hun plannen kwamen presenteren, in de tussentijd al zeer veel is bereikt, hetgeen zeer gewaardeerd wordt. Ze geeft een compliment aan het bestuur. Deze dankt daarvoor maar merkt ter vergadering op dat op enkele belangrijke punten partijen nog ver uit elkaar staan.
 2. Hazekamp deelt mee dat het plantsoen op het Bankaplein planten zijn geplaatst door de firma Griffioen. Er waren wat problemen rond het vochtgehalte, de gemeente is nu extra aan het sproeien. F. Bruins vraagt hoe het nu moet met de beukenhaag bij het Nassauplein. G. Spierenburg (gem. DH) zegt dat het beleid van de gemeente is heesters niet te sproeien. De kosten van een waterwagen wegen niet op tegen de kosten van de heesters. In het najaar zullen de dode beuken vervangen worden door nieuwe.

Het monument van de PTT valt uit elkaar. Er is contact geweest met postn.nl, maar het schijnt lastig te zijn om iemand te vinden die dat op wil pakken en verzorgen.

 1. Bruins geeft aan dat de politie had toegezegd meer te controleren op het midden van het Nassauplein omdat er veel overlast is van parkeren. Hetzelfde geldt voor het Burgemeester Marijnissenplein, ook daar wordt veelvuldig op de stoep geparkeerd. Waarom wordt daar geen gele streep aangebracht?
 2. Hoogerbrugge (politie) licht toe dat in een bocht sowieso niet geparkeerd mag worden. Indien men 5 meter uit de bocht staat, moet de politie kunnen aantonen dat er sprake is van hinder of geen zicht. De vraag is of er borden geplaatst kunnen worden of een gele streep. Borden zijn juist ooit op verzoek van de wijk weggehaald en een gele streep mag niet volgens G. van der Hut. (gem. DH).
 3. Bruins en J. Bussink geven aan dat die doorsteek van twee zijdes ingereden wordt, wat gevaarlijke situaties oplevert. M. Hoogerbrugge (politie) zal daar samen met de gemeente naar te kijken.

Actie: M. Hoogerbrugge samen met G. Spierenburg (gem. DH)

 1. Bussink stelt dat in de Surinamestraat vanuit de Javastraat bij het begin van het plantsoen de paaltjes zijn weggehaald bij het standbeeld, ook de gele strepen zijn verwijderd. Hierdoor wordt er veel geparkeerd in de binnenzijde. Doordat de weg geblokkeerd wordt, kan er geen vrachtwagen of brandweerwagen meer langs. Dit levert een gevaarlijke situatie op. De voorzitter geeft aan dat hem bekend geworden is dat rond dat beeld plannen bestaan maar dat de exacte bedoeling / reikwijdte hem niet bekend is.
 2. Bussink zegt verder dat de doorgang dramatisch is, ook door het vele bouwmateriaal op de stoep van de verbouwing van het pand ernaast.
 3. Hazekamp merkt op dat er een enquête is geweest omtrent de vervanging van de bomen in de Frederikstraat waarvan de wortels de stoep omhoogduwden. Een ruime meerderheid koos voor de Sierpeer, de Pyrus calleryana ‘Capital’. De bomen worden tussen november 2017 en april 2018 geplant. Tot die tijd worden de gaten opgevuld.
 4. Bruins herhaalt de wens van bewoners om op het Nassauplein ook authentieke lantaarns te plaatsen. In het middenplein staan ze al, daar hebben de bewoners aan meebetaald.. Aan de rechterzijde was het indertijd niet mogelijk ze te plaatsen vanwege de verkeerssituatie, maar nu staan ze wel in de Bankastraat. Het lijkt hem vanuit het oogpunt van eenheid in de wijk mooier dat ze nu ook op de rest van het Nassauplein komen.

De voorzitter wijst erop dat hij van de gemeente heeft begrepen dat de lantaarnpalen worden vervangen als ze kapot zijn, of als er een grote actie plaatsvindt (zoals het Bankaplein/straat). Zodra er iets groots gaat gebeuren in de straat, wordt gekeken of er ruimte is om ook de lantaarnpalen aan te passen. Dit geldt dan ook voor het Javalaantje.

 1. Spierenburg (gem. DH) geeft aan dat er een lichtplan aankomt, OVL = Openbare Verlichting Den Haag. De initiatiefmakelaar heeft het probleem van de lantaarnpalen in deze wijk al benoemd en voorgelegd aan OVL. Wellicht is er over enkele maanden meer bekend.

 

Verkeer

 1. Willems heeft geen ontwikkelingen te melden, behalve dat er mogelijk budget zou worden vrijgemaakt voor een tweede meetstation luchtkwaliteit. Er is een brief gestuurd aan de heer De Bruijn om voor de zomer tot een besluit van plaatsing te komen. De commissie verkeer blijf hier achteraan gaan.
 2. Dike geeft aan dat men bij het werk aan de Raamweg/Zuid-Hollandlaan voorloopt op schema. Op verzoek van het Benoordenhout is de rijstrook bij Shell om linksaf te gaan verwijderd: men kan nu via één strook rechtdoor en via één strook rechtsaf. Het projectteam heeft nu wel een probleem met de werkzaamheden aan de Wassenaarseweg, die reeds dicht is. Er wordt nu een tijdelijke lus gelegd waar verkeers-regelaars komen (veertien dagen of een maand). De Zuid-Hollandlaan is al klaar, dit is goed en snel gegaan, waarvoor de voorzitter een compliment geeft.
 3. Willems stelt voor een brief van aanbeveling te schrijven aan de gemeente, T. Dike geeft aan dat het vooral het werk is van D. van Schaik, een externe projectontwikkelaar die het heel goed heeft gedaan.

Actie: J. Willems schrijft een brief van aanbeveling

 1. Dike geeft aan dat de denktank rond Lijn 1 curieus verloopt: de denktank kreeg in januari jl. een ultimatum om alles af te hebben, echter sindsdien gebeurt er niets. Een groot deel van de werkgroep heeft gestemd voor het weghalen van de kastanjes. Landschapsarchitect Copijn heeft dringend geadviseerd tégen het kappen van de kastanjes, die op hun advies in 1986 hier speciaal waren uitgezocht vanwege hun smalle stam en zo hoog mogelijke kroon, zodat er niet te veel gesnoeid hoefde te worden vanwege de trams.
 2. Bussink benoemt dat tot zijn verbazing nu opnieuw twee stroken van de Raamweg richting de Laan Copes gaan. De Laan Copes zou een wijkontsluitingsweg worden, er zou een strook verdwijnen. M. Bussink vult aan dat al het verkeer in de Laan Copes voor veel overlast en vervuiling zorgt. T. Dike heeft dit al onder de aandacht gebracht bij het projectteam Raamweg, maar het weghalen van de afslag valt onder reconstructie. Het werk aan de Raamweg betrof rioolvervanging, dat paste derhalve niet, aldus de gemeente. Parkeervakken en dergelijke verplaatsen heet geen reconstructie. T. Dike heeft ook een voorstel gedaan om ter hoogte van de brug van de Javastraat een stuk driebaans aan te leggen om daar het verkeer sneller te verwerken. Ook dat gaat niet gebeuren; alleen de stoeprand werd verplaatst.
 3. Beekman vindt het inconsequent: zo is de baan vanaf de Zuid-Hollandlaan rechtsaf de Wassenaarseweg in wel komen te vervallen. Zij vraagt wie het aanpassen van de Javastraat tegenhoudt. T. Dike geeft aan dat er een paar koninkrijkjes bij verkeer binnen de gemeente zijn die zo hun eigen inzichten doorzetten.

P.P. Tobi herinnert aan de toezegging van Gerwin van Vulpen van HSP in het vorige wijkberaad om zich sterk te blijven maken om van A&W een stadsleefgebied te maken.

De voorzitter vult aan dat wethouder De Bruijn heeft toegezegd om voor de zomer tijdelijke maatregelen af te kondigen die de verkeersoverlast verlichten (vanuit A&W denkt men dan juist aan de zojuist genoemde afslagen Laan Copes en Javabrug), maar het is inmiddels al zomer en er is nog niets gebeurd.

 1. Bruins vraagt naar de fijnstofmeting. J. Willems geeft aan dat de gemeente inderdaad budget vrijhoudt voor een vast meetstation, maar dat onbekend is waar en wanneer dit bij A&W wordt neergezet. J. Bussink vraagt wat de kosten zijn van een dergelijke meting, T. Dike stelt dat het station ca. een ton kost, zonder de kosten van uitlezing van de gegevens. J. Willems zegt dat er nog discussie waar het meetapparaat neer te zetten.

Duurzaamheid:

 1. Teesing is er niet, maar zij was afgelopen vrijdag bij het bestuur om bij te praten. Het gaat heel goed met de werkgroep. De bijeenkomst over de warmtepompen is erg goed bezocht, vooral door mensen met een technische achtergrond. Men is nu in afwachting van een opvolging. De collectieve aankoop van zonnecollectoren is niet alleen een groot succes binnen A&W, maar de samenwerking met aanliggende wijken heeft al voor 1000 zonnecollectoren gezorgd, dat is een groot succes. De werkgroep kijkt nu waar haar volgende aandachtsgebieden zouden moeten liggen. K. Beekman vertelt dat de werkgroepleden elke 1e en 3e donderdag in de maand meedoen aan Grootouder voor het klimaat: op het Plein krijgt een politicus een petitie aangeboden over hoe zich te gedragen ten opzichte van het klimaat. (http://grootoudersvoorhetklimaat.nl) Iedere grootouder is welkom!

Cultuur

De voorzitter geeft aan dat, nu De Zalen (Riouwstraat 1) wordt gerenoveerd tot een Grand Café, de Open-Podiumconcerten in de Engelse kerk zijn (data op website A&W). T. Dike vindt dat gekeken moet worden naar de openingstijden. Indien deze gekoppeld zijn aan de activiteiten is dat geen probleem maar als het een commerciële insteek krijgt dient hier alert ingegrepen te worden. D. Struik weet dat het een zalencentrum blijft.

 

Ruimtelijke ordening

 1. Struik volgt nauw de ontwikkelingen rond de Vredeskapel, waar vier woningen in komen; de aanvraag is nu in behandeling. In het algemeen houdt de werkgroep alle splitsingen goed in de gaten. Onlangs bleek een volgens het bestemmingsplan verboden splitsing – waarvoor vergunning was aangevraagd alsof het een kleine verbouwing betrof – achteraf gelegaliseerd, maar daar heeft het bestuur nu formeel bezwaar tegen gemaakt bij de gemeente. Ook is de werkgroep naar de Welstandscommissie gegaan vanwege de aanvraag voor het koetshuis in de Zeestraat, waarbij gelukkig bleek dat de Gemeente die zelf al van de hand had gewezen.

De werkgroep houdt zoveel mogelijk bouwaanvragen in de gaten, maar vraagt bewoners dat vooral ook zelf te doen zodra zich bouwplannen in hun omgeving voor (lijken te) doen.

 1. Aardewerk vraagt hoe het gesteld is met de groene driehoeken rond Plein 1813. Er zou gras gelegd worden en parkeren zou ontmoedigd worden. G. Spierenburg (Gem. DH) geeft aan dat B. Bos hiermee bezig is, maar dit is nog niet definitief. B. Aardewerk stelt voor om vanuit de bewonersorganisatie daar een brief aan te wijden. De voorzitter geeft aan het daarmee eens te zijn. Actie: B. Bos wordt gevraagd om een concept te maken.

Tenslotte is de werkgroep Ruimtelijke Ordening op zoek naar versterking, er zijn erg veel dossiers, van bouwaanvragen, parkeernormen tot achterstallig onderhoud bij ambassades. Aanmeldingen zijn derhalve meer dan welkom.

 

Zorg & Welzijn

 1. Aardewerk stelt dat er op dit gebied geen nieuws is, alle ingezette acties lopen nog.

Redacties Wijkkrant en Website

 1. Siegmund zegt dat webredacteur C. Padmos op vakantie is. Het gaat redelijk goed, in de toekomst wil men zich richten op een responsive website, zodat deze ook mobiel toegankelijk /d.w.z. makkelijker leesbaar is. K. Beekman vraagt of op de websites ook verwezen kan worden naar de Facebook-account (opgezet door Ruud Klein) en LinkedIn (ArchipelbuurtWillemspark, waar zij zelf o.a. beheerder van is). M. Siegmund antwoordt dat de webmaster daar voorlopig niet aan toekomt.

 

 1. Hazekamp, ook lid van de stiching ArchipelPoëzie, kondigt aan dat 8 juli aanstaande vanaf 16.30 opnieuw een muurgedicht wordt onthuld. De muur waar het gedicht (dit keer weer Nederlands) komt, staat naast het theater Kerkstraat 11. Een uitnodiging volgt nog.

 

 1. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten

 

 1. Heijstraten vraagt aandacht van de politie voor het feit dat zelfs gemeentevoertuigen over het fietspad in de Javastraat in de tegengestelde richting rijden. Vervolgens volgen ook reguliere auto’s dit voorbeeld. De voorzitter zegt blij te zijn dat dit onder de aandacht wordt gebracht. G. Spierenbrug (gem. DH) gaat hier achteraan. Actie: G. Spierenburg (gem. DH)

 

 1. Bussink verzoekt de politie om komend weekend bij de opening van de Raamweg de terugdraaiing van de rijrichting van de Balistraat goed te begeleiden, om verwarring bij weggebruikers goed te kunnen opvangen, wellicht met behulp van verkeersregelaars.
 2. Hoogerbrugge (politie) geeft aan dit mee te nemen in de controle maar weet niet of verkeersregelaars mogelijk zijn. Dat kan eventueel i.o.m. de projectleiding Raamweg.

Actie: M. Hoogerbrugge (politie) neemt dit mee in controles.

Actie: K. Beekman legt dit verzoek bij Dave van Schaik neer en brengt meteen de complimenten over zijn werk vanuit het wijkberaad over.

 

Er zijn geen bijzondere mededelingen vanuit de gemeente.

 1. van der Hut (gem. DH) geeft aan dat het momenteel erg rustig is.

De voorzitter vraagt of er nog suggesties zijn voor de gemeente. Dhr. P.P. Tobi stelt dat de staat van het wegdek en trottoir aangepakt dient te worden, op veel plekken laat dit erg te wensen over. G. Spierenburg (gem. DH) verzoekt mensen die een slecht wegdek of trottoir constateren foto’s te maken en deze aan de gemeente te mailen.

 1. Bruins geeft aan dat het ook een probleem is dat veel honden hun behoefte doen op plekken waar dit niet mag. G. van der Hut (gem. DH) stelt dat er veel aandacht aan besteed wordt, zowel vanuit de gemeente als de politie. Als er structureel overlast is, kan 14070 gebeld worden en komt er een speciale stofzuiger.

 

 1. Rondvraag en sluiting
 2. Fonhof stelt dat er een verkeersbord “Amsterdam” staat in de Burg. Patijnlaan. Voorzitter vraagt de gemeente om hier naar te kijken. Actie: G. Spierenburg

Tevens wijst hij erop dat aan de achterzijde van de Burg. Patijnlaan veel beugels omlaag staan, waardoor derden er parkeren. M. Hoogerbrugge zegt dat dit eigen terrein is en het dus een probleem is van de eigenaar/huurder van de parkeerplaats is.

Tenslotte vraag H. Fonhof of er nog getafeltennist wordt in het Klokhuis. R. Klein bevestigt dat: iedere donderdagmiddag en nieuwe deelnemers zijn uiteraard welkom.

 

P.P. Tobi komt terug op de vraag van B. Aardewerk over de fietsnietjes: is het niet toch nog mogelijk om nieuwe rekken te plaatsen waardoor er minder overlast is dan nu.

 1. Aardewerk ziet ook graag dat de verlaging van de stoeprand (is nu niet meer nodig voor de AH-karren) ongedaan wordt gemaakt: nu glijden winkelwagens naar beneden en rijden fietsen en scooters daar zó de stoep op.
 2. Aardewerk wil hier toch nog een keer naar kijken in overleg met AH-bedrijfsleider Ophof. P.P. Tobi biedt aan een voorstel uit te werken in de vorm van een tekening.

Dat voorstel brengen zij dan weer in het wijkberaad.

Actie: P.P. Tobi en B. Aardewerk (zij nemen onderling contact op en bespreken dit ook met K. Hoogsteder en B. Bos)

 

 1. Bussink vraagt aandacht voor de soms te brede geveltuintjes en overal geparkeerde fietsen, waardoor de doorgang belemmerd wordt. Kan hierop worden gehandhaafd?
 2. Spierenburg geeft aan dat twee jaar terug een brief is verspreid onder bewoners met een geveltuin. Wellicht moet dat opnieuw gebeuren.

Actie: geveltuinen G. Spierenburg (gem. DH) en fietsen

 1. Aardewerk vraagt of dit ook in de wijkkrant vermeld kan worden. Actie: E. Ponsen.

 

Aanvullingen K. Beekman: voor een aantal regels zie:

– gemeentelijk regels geveltuinen   https://www.archipelwillemspark.nl/?p=16956

– https://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/groen/bomen.htm

– fietswrakken: https://www.denhaag.nl/fr/residents/to/Fietswrak-melden.htm

 

 1. Bussink is bezorgd over mogelijke toename van verkeer als gevolg van de te bouwen parkeergarage aan de Gevers Deynootweg te Scheveningen, hij vreest voor een grote toename van verkeer naar Scheveningen. Hij verzoekt om aandacht hiervoor.

 

Ten aanzien van de nieuwe beplanting op het Bankaplein wil de voorzitter nog dank uitspreken aan M. Bos, die zich enorm heeft ingespannen voor de realisatie hiervan.

 

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.55 uur.

 

Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 28/9, 16/11

 

ACTIELIJST WIJKBERAAD Archipel& Willemspark op 15 juni 2017

 

 

1) G. Spierenburg (gem. DH)      Stand van zaken verzoek Nassauplein om betaald

parkeren in te voeren

 

2) G. Spierenburg (gem. DH)      Overlast van airbnb

 

3) M. Hoogerbrugge (Politie) / G. Spierenburg (gem. DH)

Overlast van parkeren bij het Burg. Marijnissen plein

en in de doorsteek van het Nassauplein

 

4) J. Willems                                               Brief van aanbeveling over werkzaamheden D. van Schaik

 

5) B. Bos                                          Concept voor brief over groene driehoeken bij Plein 1813

 

6) G. Spierenburg (gem. DH)      Gemeentevoertuigen die gebruik maken van fietspaden

 

7) M. Hoogerbrugge (Politie)     Extra controle op terugdraaien rijrichting Balistraat

 

8) K. Beekman                                Complimenten van wijkberaad aan Dave van Schaik

voor zijn werkzaamheden tot nu toe inzake Raamweg

plus verzoek om extra verkeersregelaars ten tijde van de

terugdraaiing rijrichting Balistraat

 

9) G. Spierenburg (gem. DH)      Verkeersbord “Amsterdam” in de Burg. Patijnlaan

 

10) P.P. Tobi en B. Aardewerk   Voorstel voor oplossing van de overlast bij Albert Heijn                                                          (fietsenrekken en aflopende stoep) i.o.m. D. Uphof

 

11) G. Spierenburg (gem. DH)    Brief aan betreffende bewoners met regels voor

geveltuintjes