De Haagse mobiliteit

Al vele decennia staat de verkeersproblematiek in onze stad in de belangstelling. Vanaf 1970 zijn diverse ingrepen gepleegd (Utrechtse baan, Prins Bernhardviaduct, Koningstunnel bij CS, Verlengde Landscheidingsweg en het meest recent de Hubertustunnel, gevolgd door de invoering van het VCP), de een gelukkiger dan de ander. Sommige zo ongelukkig, dat later gepoogd is dat weer ongedaan te maken (gedeeltelijke sloop van het Bernhardviaduct). Tegen het VCP kwam veel protest, omdat het een verschuiving van problemen betekent van de ene wijk naar de andere.

De problemen worden alleen maar nijpender, want de verkeersdruk groeit nog steeds: de plannen van de gemeente zijn gericht op vergroting van het aantal inwoners, het autobezit per huishouden neemt toe en de komende tien jaar zal volgens schattingen van de gemeente de verkeersdruk met 30 à 35 % toenemen.

De vraag is nu of het bestaande wegennet die groeiende verkeersdruk aan kan zònder de leefbaarheid in de woonwijken aan te tasten. Wij menen van niet.

Begin november hebben B&W het ontwerp van de Haagse Nota Mobiliteit vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De commentaren van de burgers (de ‘zienswijzen’) moesten uiterlijk de dag voor kerst worden ingediend. Van die gelegenheid is ruim gebruik gemaakt, vaak in kritische tot zeer kritische zin.

Diverse bewonersorganisaties hebben onderling overlegd en een gezamenlijke zienswijze ingediend. Zij zijn van mening dat de de gemeente op de verkeerde weg is. Als u op de kaart een lijn Noord-Zuid trekt dwars door de Hofvijver, dan zult u zien dat 2/3 van de Hagenaars links van die lijn woont en 1/3 rechts. De belangrijkste aanvoerwegen (Utrechtse baan, N14 en A44) liggen aan de rechterkant. De door de gemeente geplande Rotterdamse baan (die honderden miljoenen kost) komt daar ook te liggen. Daardoor moet het grootste deel van het verkeer door het centrum en de aanliggende woonwijken worden geperst. Dat moet (en kan) anders!

De fraaie ligging van onze stad aan zee maakt een rondwegstelsel, zoals u dat bij de meeste grote steden vindt, onmogelijk. Dat is alleen op te lossen met een ondertunneling van het traject van Madurodam tot Kijkduin. En dat kan voor minder geld dan de gemeente heeft begroot voor de uitvoering van haar plannen! De algemene zienswijze en een meer op onze wijk zelf toegesneden commentaar kunt u lezen via onderstaande linken.

16 januari 2011

Wybe Taekema, voorzitter

24 december 2010 – Zienswijze HNM en Plan MER HNM (inspraak A&W)

23 december 2010 – Finale zienswijze+samenvatting (algemeen,11 pagina’s)