Den Haag presenteert Woonvisie 2017-2030

16 januari 2018

De gemeente heeft de nieuwe woonvisie gepresenteerd. Daarin worden de lange lijnen tot 2030 uitgezet en voor de komende vijf jaar een uitvoeringsagenda geformuleerd.

Lees de complete visie online via:
www.woonvisiedenhaag.nl

Drie centrale thema’s
De Woonvisie formuleert drie belangrijk thema’s:
1. Sociaal-inclusieve stad
2. Aantrekkelijke en gastvrije woonstad
3. Toekomstbestendige woningvoorraad

Impact op de Archipelbuurt en Willemspark
Onze wijk wordt niet in detail besproken, alleen kort genoemd in een bijlage als voorbeeld van een levendige stadswijk. Hoe de belangrijkste doelen uit de visie (zoals verduurzaming, betaalbare woningen en levensloopbestendig wonen) in onze wijk uitgewerkt gaan worden, is dus niet duidelijk.
Het is wellicht goed als we daar samen als wijkbewoners een voorzet voor doen, bij het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan 2018.

David Struik,
bestuurslid Bewonersorganisatie A&W