Verslag extra wijkberaad over Javastraat

Foto Webteam

Donderdag 25 oktober is er in het Klokhuis een extra wijkberaad geweest over de plannen m.b.t. het fietsen door de smalle delen van de Javastraat. Aan het einde van de vergadering vatte de voorzitter van de vergadering de discussie als volgt samen.
‘De uitwegen vanaf de aangrenzende straten(Surinamestraat, Mallemolen en vooral Frederikstraat en Balistraat), het parkeren aan de oostzijde, de doorstroming van het autoverkeer naar de Koningskade en de vermindering van het doorgaande autoverkeer. Zij wenst Roeland de Korte succes toe in de klankbordvergadering.’

Het complete verslag en alle besproken stukken vindt u door hieronder door te lezen. 30 oktober 2012

Verslag extra wijkberaad op 25 oktober 2012 over het plan voor fietsen in twee richtingen in de Javastraat.
Aanwezig: A. ter Kuile (voorzitter), R. de Korte enC. Storm de Grave (werkgroep verkeer), W. Abels,B. Bentinck, F. Bruins, H.enM. Bussink, T. Dedel (verslag), B. Ficker, R. Herculeijns, F. Hooft Graafland,G. Hooft Graafland, K. Hoogsteder, R. de Jong, A. van Kammen, R. Landwehr, M. Oerlemans, F.enR. Ohm- van Eybergen,A. Schaper-van Manen, G. Schraven, de Tegelkunst, T. en L. Vink-Tiesinga, S. Verbeeck, B. Wijnberg.

Introductie: Het plan is in twee eerdere wijkberaden besproken. De gemeente heeft een klankbordgroep uitgenodigd om advies te gevenop basis van een voorkeursvariant (zie weergave op de website). De bewonersorganisatie heeft één vertegenwoordiger in de klankbordgroep (Roeland de Korte). De bewoners van de Javastraat hebben een eigen vertegenwoordiger in de klankbordgroep maar de bewoners van de omringende straten niet. Deze avond dient om speciaal met die belanghebbenden terug te koppelen en hun ideeën te horen, opdat ook hun belangen in de klankbordgroep goed kunnen worden behartigd. De volgende vergadering van de klankbordgroep is op 29 oktober a.s.
Roeland de Korte schetst nog eens de inhoud van het plan, wat de voorkeursvariant inhoudt, de rol van de klankbordgroep en de procedure. Naar verwachting zal pas in 2014 het plan in de inspraak komen. Hij heeft een lijst gemaakt van aandachtpunten die in de klankbordgroep naar vorenzijn gekomen, van belangenwaarmee bij de voorgenomen herinrichting rekening moet worden gehouden. De lijst wordt rondgedeeld.
Gilles Hooft Graafland (lid klankbordgroep) voegt hieraan toe dat in de klankbordgroep de aanleg van een fietspad in de richting Kijkduin niet ter discussie staat. Het gaat om de inpassing.
Eén kernpunt is de doorstroming van het autoverkeer in de Javastraat. Een betere opstelling op de Javabrug (twee rijbanenrechtsaf naar Koningskade toegestaan, aparte opstelstrook fietsers aan de rechterkant) kan verbetering geven. De dubbele opstelstrook moet dan wel een behoorlijke lengte hebben, zeker tot de Balistraat. Betere doorstroming in de Javastraat kan ook verlichting geven op de Laan Copes van Cattenburgh.
Een kernpunt is ook de bevoorrading van winkels en bedrijven in JavastraatenMallemolen. Hij heeft een enquête gehouden die door 20 bedrijven is ingevuld. Daaruit blijkt dat parkeren voor ladenenlossen aan zeezijde onmogelijk is. Een meerderheid in de klankbordgroep wil het parkeren aan de oostzijde handhaven. De gemeente heeft inmiddels een schetsontwerp gemaakt voor deze variant.
Het uitwegprobleem van de Frederikstraat wordt onderkend. Daarvoor is nog geen oplossing in zicht.

Christiaan Storm de Grave beklemtoont het belang dat het doorgaand verkeer wordt weggeleid naar het Telderstracé voordat het het smalle deel van de LvMende Javastraat bereikt. De gemeente wil hierover in de klankbordgroep tot nu toe niets zeggen. Ook het verkeerscirculatieplan wil de gemeente niet ter discussie stellen.

De bewoners van Nassauplein en Laan Copes zijn beducht voor verplaatsing van het autoverkeer in hun richting. De Laan Copes kan het verkeer nu al niet meer verwerken in de spitsuren. Alle aanwezigenzijn het er over eens dat de verkeersstroom vanuit DenHaag ZW eerder moet worden gericht naar het Telderstracé, bijvoorbeeld vanaf de Beeklaan naar de Stadhouderslaan. Dit moet een hard punt zijn, ook in de klankbordgroep. A.van Kammen spreekt namens de bewoners van Willemspark II zijn grote zorg uit over de ontsluiting van het Willemspark. Er is geen andere mogelijkheid om Willemspark uit te komen dan de Frederikstraat. Het kruispunt met de Javastraat staat in de spitsurenvol met auto’s. Ook als het stoplicht op groenstaat is het daardoor niet mogelijk de Frederikstraat uit te rijden. De opstoppingen zullen alleen maar erger worden, zeker als de school in de Frederikstraat zal zijn vernieuwd en uitgebreid. Minder verkeer en meer doorstroming in de Javastraat zijn van groot belang voor Willemspark.
Geopperd wordt ook uitrijden via de Schelpkade mogelijk te maken. Het tegenargument van de gemeente dat de huizen aan de Nassaulaan te ver vooruit steken, wordt niet overtuigend gevonden. Er is al een stoplicht voor fietsers. Dat kan ook voor auto’s geschikt wordengemaakt. Daarnaast zou de politie er veel meer op moeten toezien dat de auto’s in de Javastraat het kruispunt met de Frederikstraat vrijhouden.
B. Bentinckwijst er op dat de herinrichting van de Javabrug ook los van de aanleg van een fietspad richting Kijkduin mogelijk is. Die herinrichting zou zeker een verbetering betekenen. Hij pleit ervoor daarmee niet te wachten totdat over de aanleg van het fietspad wordt besloten.
T. Vink vraagt welke cijfermatige modellende gemeente hanteert om het verkeersaanbod te berekenen. Na de opmerking van H. Bussink dat de gemeente altijd telt in vakantietijd, vermeldtTieke Dedelhet advies van Guus NieuwenhuysenTim Dike om vóór een definitieve herinrichting een proefopstelling te maken, waarvan de verkeersgevolgen over een lange periode worden gemeten door een onafhankelijk bureau. Deze aanpak is destijds bij de herinrichting succesvol geweest. Dit idee krijgt veel instemming bij de aanwezigen.
De leden van de klankbordgroep melden dat de gemeente ook hun advies wil over de eventuele plaatsing van bomen en fietsenstallingen. De aanwezigen zien weinig in het planten van bomen. Die krijgen te weinig lichtenlucht. Het heeft geen zin hiervoor parkeerplaatsen op te offeren. Fietsstalling zou mogelijk moeten zijn vóór de avondwinkel. Verder is er ruimte in de Mallemolen. De klankbordgroep onderzoekt of er meer mogelijkheden kunnen komen om de Javastraat over te steken. Dit vindt men een goede zaak. Dat zal er ook toe bijdragen dat er minder hard wordt gereden in de Javastraat.

Verwijzend naar de lijst met aandachtpunten en de discussie vat de voorzitter de belangrijkste puntensamen: de uitwegen vanaf de aangrenzende straten(Surinamestraat, Mallemolen en vooral FrederikstraatenBalistraat), het parkeren aan de oostzijde, de doorstroming van het autoverkeer naar de Koningskadeende vermindering van het doorgaande autoverkeer.

Zij wenst Roeland de Korte succes toe in de klankbordvergadering. 29 oktober 2012

Stukken ter voorbereiding  
Plannen van de gemeente: voorkeursvariant
De gemeente is voornemens om de smalle delen van de Javastraat en de Laan van Meerdervoort te voorzien van fietspaden in beide richtingen. De gemeente heeft de mogelijkheid daartoe inmiddels bestudeerd en een zogenaamde ‘voorkeursvariant’ vastgesteld.

Deze voorkeursvariant voorziet in:

  • aan weerszijden een trottoir (ca. 2 m.)
  • één rijstrook (ca. 3,50 à 4,0 m.) in de richting van Wassenaar (is ook huidige rijrichting)
  • één fietsstrook (ca. 1,5 m.) voor fietsers in de richting van Wassenaar (is ook huidge rijrichting)
  • aan zee-zijde, in richting van Kijkduin een vrijliggend fietspad inclusief schrikstrook (ca.2à2,5 m.)
  • aan zee-zijde langsparkeervakken (ca. 2 m.). Deze worden dus verplaatst naar de linkerzijde van de rijbaan

Klankbordgroep: niet-bindend advies inzake balans parkeren en verkeersafhandeling
De realisatie van een extra fietsstrook door de Javastraat straatdelen leidt tot een ingrijpende herinrichting die een groot aantal belangen raakt. Om deze belangen mee te wegen in de verdere besluitvorming heeft de gemeente een zogenaamde ‘klankbordgroep’ samengesteld. In deze klankbord groep zitten direct omwonende, lokale ondernemers en vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties alsmede representanten van de Nationale Fietsersbond en de Reizigersvereniging OV Rover.

De klankbordgroep is door de gemeente gevraagd om te participeren in de voorbereidingsfase van het door de het College en Burgemeester nog te nemen besluit inzake de fietsvoorziening in beide richtingen. De klankbordgroep zal dit doen door een advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit advies zal door het College van Burgemeester en Wethouders vervolgens worden meegewogen in de daadwerkelijke besluitvorming. Tegen dit besluit staan dan nog natuurlijk de  gebruikelijke rechtsmiddelen open zoals het als belanghebbende maken van bezwaar.

Het mandaat van de klankbord groep is bij gemeentelijk besluit beperkt tot het uitbrengen van een niet-bindend advies ‘over het vinden van een goede balans tussen voldoende parkeren en een adequate verkeersafhandeling’.  Hierbij is de door de gemeente voorgestane voorkeursvariant kaderstellend.

Dit betekent dat de klankbordgroep zich blijkens haar opdracht niet zal uitlaten over de al dan niet wenselijkheid van de geplande fietsvoorzieningen. Haar betrokkenheid en niet-bindende advies bevoegdheid beperkt zich tot de inrichting van genoemde smalle delen. Feitelijk wil de gemeente horen haar voorkeursvariant dient te worden aangepast om tot een betere balans tussen parkeren en verkeersafhandeling te komen.

Door een klankbordgroep in het leven te roepen beoogt te gemeente tot een betere belangenafweging te komen. Het gevolg van deze exercitie is vermoedelijk ook dat een aantal belanghebbenden in een vroegtijdig stadium van de besluitvorming wordt geneutraliseerd. Immers de gemeente zal in een latere bezwaarprocedure van betrokkenen kunnen zwaaien met een deelnemerslijst en stellen dat het aangevoerde belang wel degelijk verdisconteerd zit in het besluit betreffende de herinrichting.

Deelname wijkbestuur Archipel en Willemspark: werkgroep verkeer
Het wijkbestuur Archipel en Willemspark is in de klankbordgroep vertegenwoordigd door de heer  Roeland de Korte. Roeland is lid van de werkgroep verkeer van het wijkbestuur. Roeland opereert in nauw overleg met de werkgroep verkeer en enkele leden van het wijkbestuur.

De rol van de vertegenwoordiger van het wijkbestuur Archipel en Willemspark is tweezijdig. Enerzijds voorziet de vertegenwoordiger betrokkenen van het wijkbestuur van informatie omtrent het reilen en zeilen in de klankbordgroep. Anderzijds probeert hij de belangen van onze wijk zo goed mogelijk te behartigen in de klankbordgroep.

Verkeersveiligheid, ontsluiting van de belendende straten en verkeersafwikkeling buiten de wijk om (mede met het oog op toenemende fijnstofconcentraties) zijn hierbij belangrijke streefpunten.

Extra wijkberaad
Als werkgroep verkeer organiseren wij een extra wijkberaad  waar de aanwezigen deelnemers door ons geïnformeerd zullen worden omtrent de plannen van de gemeente voor de Javastraat.

Tevens is de avond bedoeld om goed notie te nemen van uw op- en of aanmerkingen opdat wij deze kunnen doorspelen aan de gemeente al dan niet binnen de kaders van de klankbordgroep.

Het extra wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 25 oktober in Wijkcentrum het Klokhuis (Celebesstraat 4 ) . Het beraad begint om 20.00.

Mocht u er reeds op voorhand belang bij hebben dat uw mening gehoord wordt door het wijkbestuur Archipel en Willemspark dan wordt uw verzocht om uw mededeling per email te richten aan verkeer@archipelwillemspark.nl 16 oktober 2012

Berichten:
Fietspad Javastraat Vrijgave burgerparticipatie afwegingsnotitie
bijlage besluit DSO2012 112
Verslag KBG LvM 25 september 2012
verslag KBG LvM 1 oktober 2012
verslag KBG LvM 8 oktober 2012
ONDERWERPEN nav EXCURSIE