Gemeentelijk plan voor Internationale Zone

Inspraak A&W over Nota van Uitgangspunten Internationale Zone
Inspreektekst van Wybe Taekema, voorzitter Archipel & Willemspark, bij de Raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO):

Het zal u niet zijn ontgaan dat de ongerustheid onder de Haagse bevolking groot is over de plannen van de gemeente in verband met de Internationale Zone. De zorg richt zich met name op de noodzakelijk geachte verdichting en de – in verband met de schaarse ruimte – geplande hoogbouw. Nu is weliswaar de maximale hoogte teruggebracht van 100 naar 50 meter, maar op veel plaatsen is 50 meter nog veel te hoog. Bovendien wreekt zich hier dat niet concreet wordt aangegeven op welke plaatsen de gemeente 50 meter verantwoord acht.

Een voorbeeld uit onze eigen wijk (pag. 47 Nota). Gesteld wordt daar: Hoofdkantoor Politie Haaglanden onderzoeken op mogelijkheid van sloop-nieuwbouw en kans op reservering voor de lange termijn. Programmaprofiel gemengd: wonen, internationale organisatie, openbare ruimte en parkeergagarge. Indicatief: 10.000 m2 bvo voor internationale organisaties en 40.000 m2 bvo voor wonen (oftewel ca. 250 woningen). Het is niet moeilijk te voorspellen dat zo’n programma op deze niet zo grote locatie alleen is te realiseren met een bouwhoogte van tegen de 50 meter. Dat soort ontwikkelingen willen we niet in onze wijk. Zij vormen een regelrechte bedreiging voor het woongenot in Couperusduin, de schepping van Sjoerd Schamhardt, waar de wijk trots op is. We kennen slechts één hoogbouwproject in de wijk: de woontoren in het plan Bofill. Na zeer heftige protesten en procedures is de hoogte van de toren indertijd teruggebracht tot minder dan 50 meter. En dat is nog veel te hoog. We moeten er niet aan denken dat zo’n gebouw (met een veel groter vloeroppervlak) op de plek van het politiebureau zou worden gerealiseerd. En datzelfde geldt voor meer plekken. Men bedenke: de maximum bouwhoogte mag dan zijn gehalveerd, het totale bouwprogramma in de clusters 1 t/m 5 ad circa 375.000 m2 bvo (zakelijk + wonen) is ongewijzigd gebleven. En als het niet uit de hoogte kan, moet het uit de breedte komen. Een erg doordachte indruk maakt dit alles niet!

Maar er is meer, want alles hangt met alles samen en ten onrechte knipt de gemeente alles op in overzichtelijke deelprobleempjes. Het effect is dat de burger het zicht op het totaal en op het onderlinge verband geheel verliest. Het bouwprogramma is zo omvangrijk, dat niet verantwoord is hiermee een aanvang te maken zonder integrale plannen voor het openbaar vervoer en de afwikkeling van het verkeer. Zeer terecht heeft het Adviesplatform Scheveningen in zijn advies d.d. 30.06.2008 daarvoor aandacht gevraagd en (zoals zo vaak) niet gekregen. Het Platform NW Hoofdroute laat gelijke geluiden horen. Dat verkeer vormt nu al een grote belasting, wordt met de invoering van VCP en Centrumring alleen maar erger en zal in de komende jaren verder toenemen, vooral omdat van het z.g. ‘flankerend beleid’ (hoe brengen we het woon-werkverkeer per auto naar en van Den Haag sterk terug) helemaal niets terecht komt. Wethouder Smit heeft op 2 maart jl. in een vergadering van het Platform NW Hoofdroute nog weer eens bevestigd dat hij (om economische redenen) aan het autoverkeer niet de voet dwars wenst te zetten: alles moet geheel vrijwillig gebeuren. En dan weten we het wel…

Voorzitter, met dit alles is de gemeente naar onze overtuiging op de verkeerde weg. Natuurlijk hebben wij ook waardering voor bepaalde onderdelen van de plannen, maar daarover hoef ik natuurlijk niet in te spreken.

12 maart 2009   WT

De gemeente heeft een Nota van uitgangspunten Internationale Zone uitgebracht.
Dat onze wijk ook bij expats erg geliefd is, is voor ons geen verrassing. Wel dat er volgens de gemeente nog erg veel moet worden bijgebouwd om het de internationale instellingen naar de zin te maken.

Impressie van tunnel onder Johan de Wittlaan richting Teldersweg.

Er zijn in de nota gelukkig ook positieve punten te onderkennen. Positief is dat de Scheveningse Bosjes  weer verbonden worden met de Waterpartij, omdat de Teldersweg voor een deel ondergronds (onder de Scheveningseweg door) duikt. Zowel uit recreatief als uit ecologisch oogpunt is dit zeer toe te juichen. Dat de gemeente voor deze tunnel heel andere motieven (nl. verkeerskundig en veiligheid) heeft, doet minder ter zake. Positief is ook dat in de Internationale Zone extra geld beschikbaar wordt gesteld om een hoger onderhoudsniveau van de openbare ruimte te realiseren. Mochten onze plannen voor de herinrichting van de Bankastraat niet uit regulier gemeentelijk budget betaald kunnen worden, dan is het goed te weten dat we ook op het budget voor de Internationale Zone een beroep kunnen doen.

Helaas zijn er ook veel kritische kanttekeningen. Is dit bouwprogramma nu echt nodig voor die gewenste status van ‘Internationale stad van recht en vrede’? Of wordt deze slogan alleen maar gebuikt als excuus om vooral veel te bouwen, en flink hoog te bouwen? Het Adviesplatform Scheveningen, de enige bewonersorganisatie die door de gemeente om een reactie is gevraagd, stelde dat

“dit omvangrijke bouwprogramma, vooral in de vorm van hoogbouw, een bedreiging is voor de kwaliteit van de leefomgeving. De planfilosofie is het creëren van een exclusief woongebied voor expats, waarbij de belangen van autochtone Hagenaars dreigen te worden genegeerd”.

Daar kunnen we ons bij aansluiten.

In de nota wordt geconstateerd dat alle (laagbouw)wijken op ‘het zand’ ook bij expats zeer geliefd zijn. Maar vervolgens wordt doodleuk gesteld dat expats vooral in appartementen willen wonen – en we weten uit eerdere plannen dat wanneer de wethouder appartementen zegt, hij woontorens bedoelt. In onze wijk ziet de gemeente het terrein van het huidige politiebureau als een ideale locatie voor nieuwbouw. We zouden het als een ernstige aantasting van ons woonmilieu ervaren wanneer daar hoogbouw gerealiseerd zou worden. Zelfs de hoogte van de toren op het Monchyplein blijkt immers in de praktijk al omstreden, aangezien de open ruimte ervoor een onaangenaam tochtgat is geworden.

Van de andere bouwlocaties die de gemeente ziet, zijn er twee die pal aan onze wijk grenzen: de tuin van het Vredepaleis, en de huidige locatie van Europol.

Heel netjes wordt in de nota gesteld dat ‘het belangrijk is draagvlak bij de bewoners te creëren’, want het is ook de bedoeling dat de Hagenaars al die expats met open armen ontvangen. Maar tegelijkertijd maakt het College van B&W duidelijk dat er geen wezenlijke inspraak mogelijk zal zijn. Beseffen B&W niet dat ze hierdoor zelf een slechte dienst bewijzen aan de Haagse gastvrijheid?

Eveline Blitz,
augustus 2008