Wat doet de werkgroep groene buurt

De werkgroep groene buurt is een werkgroep van de bewonersorganisatie Archipel & Willempark. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die wonen in de Archipel of Willempark. De activiteiten van de werkgroep zijn gericht op het verduurzamen van de Archipel en Willempark. Daarbij gaat het om duurzaamheid in de volle breedte: groen, energie, voedsel, etc.

Wat de werkgroep doet, is onder andere afhankelijk van welke vrijwilligers actief zijn, de actuele ontwikkelingen en de (financiële) mogelijkheden. Zo zijn er in het verleden veel activiteiten geweest gericht op vergroening van de wijk en is laatste jaren meer nadruk komen te liggen op energie. Er kunnen subgroepen ontstaan die hun krachten bundelen rond een specifiek thema.

Momenteel lopen er verschillende initiatieven op gebied van verduurzaming in Archipel & Willempark. Zie hieronder. De werkgroep heeft een stichting opgericht zodat donaties gegeven en subsidies aangevraagd kunnen worden om activiteiten in onze buurt te organiseren.

Contactpersoon werkgroep groene buurt: Marga Zuurbier, ma.zuurbier@planet.nl

Lopende initiatieven

Energiecafés. We organiseren jaarlijks een energiecafé waarvoor alle bewoners van de Archipel en Willempark worden uitgenodigd. In 2023 is de voor het eerst de ‘Marjan Teesing’-lezing geïntroduceerd met een inspirerende spreker. Marjan was jarenlang de inspirator voor de werkgroep groene buurt. Ze is helaas overleden.
Eerstvolgende energiecafé: woensdag 23 oktober 2024, 20-22 uur, in het Vreedehuis
Contactpersoon: Marga Zuurbier, ma.zuurbier@planet.nl

Initiatiefgroep Energietransitie. Deze groep denkt na over een alternatief energie (anders dan elektriciteit) voor het gas. Het staat vast dat we van het gas afgaan, maar de gemeente Den Haag heeft Archipel Willempark de kleur ‘geel’ gegeven hetgeen betekent dat onze buurten niet in beeld is bij de gemeente in de zin van afsluiting van het gas voor 2040. De initiatiefgroep wil niet op gemeente wachten en bundelt alle kennis om aan de gang te gaan. Alternatieve oplossingen kunnen kleinschalig karakter hebben van 1 huis tot collectieve oplossingen op stadsniveau (aansluiting op stadsverwarmingsnet). De groep heeft tot op heden enorm veel gedaan aan het in kaart brengen van de huidige situatie met behulp van open data. De komende tijd wil men die data verrijken met data van de bewoners zelf. Daarnaast inventariseert men de mogelijkheden voor verduurzaming. De groep streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak in de wijk. De kerngroep heeft inmiddels structureel contact met ruim 40 bewoners.Eerstvolgende bijeenkomst waarvoor alle betrokken worden uitgenodigd: 13 juni ’s avonds
Contactpersoon: Jelle de Boer, jsdeboer@xs4all.nl

Energiecoaching. De werkgroep groene buurt is aangesloten op het samenwerkingsverband ‘Haagse Energiebesparingsaanpak’ een initiatief ondergebracht bij Duurzaam Den Haag. Andere aangesloten organisaties zijn een 14 bewonersorganisaties en Energiebank Den Haag. De Energiebank Den Haag is gevestigd in onze buurt. De HEBA leidt energiecoaches op. De opgeleide energiecoaches helpen bewoners in hun eigen buurt in hun eigen huis (‘achter de voordeur’) bij het besparen van energie en het verduurzamen van energie in hun eigen huis. Tot de actieviteiten behoort ook collectie inkoop van materialen die bewoners kunne afnemen. In het verleden hebben we zo zonnepanelen ingekocht. We hebben in onze werkgroep energiecoaches voor eigenaren en energiecoaches voor huurders.
Eerstvolgende opleiding energiecoach voor eigenaren: start 14 mei 2024
Eerstvolgende opleiding energiecoach voor huurders: september 2024
Gluren bij de groene buren: zaterdag 29 juni 2024
Contactpersoon: Michiel Ottolander, m.ottolander@telfort.nl

Vergroening. De deelnemers van dit initiatief hebben verkend waar er mogelijkheden zijn om steen te vervangen door groen. Ze planten zelf groen en hebben overleg met de gemeente over meer groen in de openbare ruimte in onze wijk. Organisaties als Duurzaam Den Haag en Urgenda organiseren ook activiteiten waaraan bewoners van de Archipel en Willemspark kunnen deelnemen. Denk aan de actie steenbreek (tegels vervangen door groen) en boomplantdagen.
Contactpersoon: Arjan Hamburger, ap.hamburger@gmail.com

Klimaatburgemeester: Petran van Heel is onze klimaatburgemeester. Een klimaatburgemeester is een inspiratiebron voor de buurt, de vereniging of collega’s. Klimaatburgemeesters zetten zich in voor een beter klimaat. Ze zijn een voorbeeld in hun gemeente en inspireren anderen om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te energie besparen. Hoewel wij als werkgroep geen burgemeester kunnen benoemen is het wel leuk om te weten dat Petran een klimaatburgemeester is en in onze buurt woont.

Stichting Duurzaam Archipel / Willempark
Op 18-12-2012 is de stichting Duurzaam Archipel / Willemspark opgericht.
Het is een ANBI.
Doelen: zie kader.
De stichting is door de leden van de werkgroep groene buurt opgericht om het mogelijk te maken financiële middelen te verkrijgen, zoals donaties, subsidies, schenkingen etc., voor de activiteiten van de werkgroep. We hebben die ook gekregen en goed beheerd waardoor we een (klein) vermogen hebben.
Huidige bestuur: Marga Zuurbier (voorzitter), Warmold van der Feltz (penningmeester), Jelle de boer (secretaris).
De voorzitter van de stichting is tevens voorzitter van de werkgroep groene buurt.