Herinrichting Plein 1813

3 september 2018

Met de komst van de Israëlische ambassade en residentie naar Plein 1813 is de gemeente geconfronteerd met veiligheidseisen die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) worden bepaald. Denk hierbij aan snelheid- en inrijbeperkende maatregelen om eventuele (bom)auto’s tegen te houden dan wel af te remmen en een minimale afstand tot de gevel van het pand die geborgd moet zijn indien er toch een explosie zou plaatsvinden. Dit leverde een uitdaging op om het monumentale plein zo min mogelijk aan te tasten en toch aan de eisen te voldoen. Besloten is tot een herinrichting van het plein waarbij de uitgangspunten waren: het waarborgen van de aanwezige symmetrie, het verbeteren van de leefruimte van de monumentale (kastanje)bomen en een straatbeeld dat niet gedomineerd wordt door zichtbare veiligheidsmaatregelen.

De gemeente heeft daarop een klankbordgroep samengesteld bestaande uit omwonenden, de AVN, Vrienden van Den Haag, Comité monument Plein 1813 en de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Deze groep heeft samen met diverse afdelingen van de gemeente nagedacht over de onontkoombare herinrichting die tevens wordt aangegrepen om Plein 1813 in stijl te verfraaien. Dit leverde een voorlopig ontwerp (pdf-download 6.2 MB) op dat begin juli is gepresenteerd en daarna vrijgegeven is voor inspraak.

Ruwweg komt het erop neer dat de palen die auto’s moeten tegenhouden worden “ingepakt” in een groene haag van ca. 1 meter hoog. Verder wordt de groenstrook verbreed en de rijbaan versmalt. Ook komen op het plein twee nieuwe looproutes langs de rijbaan. Dit is een oversteekvoorziening voor voetgangers die via de Alexanderstraat van of naar het centrum lopen. In de huidige situatie moeten voetgangers helemaal rond het plein lopen. De nieuwe oversteek is een verkorting in de looproute voor de voetgangers. Deze looproute wordt aan de rijbaanzijde geflankeerd met palen, bovenleidingmasten en (klassieke) lantaarns als afscheiding tot de rijbaan. Deze palen en lantaarns zijn tevens een beveiligingsmaatregel.
Alle details zijn hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-155835.html

De komst van de ambassade en residentie betekent ook dat er op het terrein zelf (Plein 1813 nummers 4 en 5) de nodige werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Daarover is in diverse (sociale) media al veel geschreven en gemord. De gemeente heeft in principe al ingestemd met de aanvraag. Het pand zal ingrijpend verbouwd worden en in de buitenruimte zullen 40 bomen gekapt worden. Bij de heraanleg van de tuin na de verbouwing zullen 11 bomen herplant worden. Een nieuw (beveiligings)paviljoen bij de ingang lijkt significant af te steken bij de monumentale uitstraling van het nabijgelegen plein. Hierover voert de Bewonersorganisatie nog overleg met gemeente en Israëlische overheid.

Meer informatie over de aangevraagde omgevingsvergunning: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-172848.html

Werkgroep Openbare Ruimte