Javastraat: Reactie Bewonersorganisatie

De Bewonersorganisatie heeft een reactie gestuurd naar de gemeente over de herinrichtingsplannen van de smalle delen van de Javastraat. De totale reactie is hieronder opgenomen.

In reactie op het voorontwerp voor de herinrichting van de smalle delen van Laan van Meerdervoort en Javastraat (RIS 266692) brengt de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark het volgende naar voren.

Het plan voorziet in de aanleg van een fietspad vanaf de Koninginnegracht tot aan het Metropoleplein, herinrichting van de Javabrug en versmalling van de smalle delen van Laan van Meerdervoort en Javastraat tot één rijstrook, met uitzondering van het stuk Javastraat tussen Balistraat en Koninginnegracht.

In de eerste plaats wil de bewonersorganisatie haar waardering uitspreken voor de zorgvuldige manier waarop dit project wordt voorbereid.

De klankbordgroep heeft goed gewerkt. Een belangrijke verbetering is bereikt doordat het parkeren is gehandhaafd aan de stadskant, waar de meeste winkels zijn. De indeling van de beschikbare ruimte lijkt verantwoord. De bewonersorganisatie deelt de voorkeur voor hangende verlichting. Als het zonder lantaarnpalen kan, gaat geen ruimte verloren op de trottoirs of op de parkeerstrook.

Van groot belang voor het Willemspark is, dat gehoor is gegeven aan ons voorstel voor een tweede ontsluiting via de Schelpkade, in de richting van het Nassauplein. Daarnaast lijkt het ons goed nog te onderzoeken of het uitrijden van auto’s naar de Mauritskade kan worden toegestaan.

Wat betreft het plan zelf heeft de bewonersorganisatie zich geconcentreerd op de herinrichting van Javabrug en Javastraat.

De herinrichting van de Javabrug kan rekenen op algemene instemming.

Het is de hoogste tijd dat een einde komt aan de gevaarlijke situatie dat rechtsaf slaande auto’s en rechtdoor gaande fietsers elkaar moeten kruisen. Ook is het goed dat auto’s van beide rijstroken rechtsaf mogen slaan. De doorstroming richting Raamweg zal er zeker door verbeteren.

Over de aanleg van een fietspad in de richting van het Nassauplein zijn de meningen in de wijk verdeeld.

Een aantal vindt het een grote verbetering als het fietspad er komt en niet meer gefietst wordt op het trottoir, zoals nu gebeurt. Men verwacht bovendien dat de versmalling tot één rijstrook leidt tot vermindering van het autoverkeer in de Javastraat.

Daartegenover staan degenen, die menen dat de gemeentelijke verwachtingen over verbeterde doorstroming te rooskleurig zijn en bang zijn voor nog meer file in de Javastraat en dus nog meer luchtvervuiling dan er nu al is.

Argument daarvoor is dat de doorstroming van het autoverkeer niet alleen wordt belemmerd door de huidige inrichting van de Javabrug, maar ook door kruisende trams (die voorrang krijgen) en door slechte verkeersafwikkeling op de Raamweg/Koningskade in de spitsuren. Deze aspecten zijn in de verkeerssimulaties niet meegenomen.

Versmalling van de Javastraat leidt onherroepelijk tot toename van het autoverkeer op Burgemeester Patijnlaan en Laan Copes van Cattenburch, die nu al overbelast zijn en die nog meer te verwerken krijgen door de geplande herinrichting van het Metropoleplein, waarbij het doorgaand autoverkeer om de westkant van het Vredespaleis wordt geleid.

Voor ondernemers in de Javastraat telt als nadeel van de versmalling dat laden en lossen moeilijker wordt (ondanks de drie geplande laad- en losplaatsen) en dat tussen Balistraat en Koninginnegracht niet meer kan worden geparkeerd. Het alternatief van parkeren in het Javalaantje beschouwt men als niet gelijkwaardig.

De bewoners van het Javalaantje, die dan het huidige grasperk als parkeerplaats krijgen, hebben bezwaar tegen het verdwijnen van een stukje groen, dat in het geldende bestemmingsplan niet voor niets de bestemming “bijzondere groenvoorziening” heeft gekregen.

Bewoners van Surinamestraat, Mallemolen en Balistraat zullen, met fietsers komend vanaf de Koninginnegracht, meer moeite hebben de Javastraat in te rijden.

Kortom, er zijn twee standpunten binnen Archipel en Willemspark.

Beide partijen hebben goede argumenten. Op basis van de beschikbare gegevens kan nog niet worden gezegd dat de voordelen van het plan voor de Javastraat opwegen tegen de nadelen.

Daarom beveelt de bewonersorganisatie met klem aan te beginnen met een proefopstelling, waarin gedurende een aantal maanden wordt gemeten wat de effecten van fietspad en versmalling zijn op verkeer, luchtkwaliteit en parkeerdruk. Die proefopstelling – uiteraard na de herinrichting van de Javabrug –  kan eenvoudig worden geconstrueerd en hoeft niet veel te kosten. Als de metingen uitwijzen dat er geen nadelige gevolgen zijn, is er draagvlak voor een definitieve aanleg van het fietspad.

Zo niet, dan moeten andere oplossingen voor de fietsers worden gezocht, waarbij ook de bestaande fietsroutes Mauritskade en Laan Copes van Cattenburch worden betrokken.

Wij wachten uw reactie af.

Mr. P.A. Offers, voorzitter.