Nieuwe afvalsorteerstraatjes in de wijk

Een aantal jaren terug zijn in onze wijken de ORACs (Ondergrondse Rest Afval Containters) geïntroduceerd. Sindsdien is de wekelijkse chaos rond het afvalophalen (we herinneren ons nog de door meeuwen en ratten opengereten vuilniszakken) grotendeels verdwenen. Sommige ORACs worden frequenter gebruikt dan andere. Gevolg is dat op die plekken eerder sprake is van (overigens illegale en asociale) bijplaatsing. Melden helpt: bel de gemeente op 14070 en geef door als een ORAC vol zit, of geblokkeerd is omdat een medebewoner te grote stukken afval in de container heeft gestopt. HMS rust de OARCs overigens uit met sensoren die meten wanneer een ORAC vol dreigt te raken, zodat er tijdig geleegd kan worden. Als wijkbewoner kun je ook “adoptant” worden van een ORAC en met de daarbij behorende sleutel dan zelf een blokkade opheffen. Kijk hiervoor op https://www.denhaag.nl/nl/formulier/ondergrondse-container-adopteren-1.htm

Afvalsorteerstraatjes kennen we in de wijk ook: die op het Nassauplein wordt veelvuldig gebruikt en ook op de Burgemeester Patijnlaan staan nu nog meerdere containers voor bijvoorbeeld papier, plastic en kleding. De gemeente is voornemens meer van dergelijke straatjes te realiseren om de druk op de reeds aanwezige locaties te verminderen. Daartoe zijn in onze wijken twee locaties voorgesteld: in de Riouwstraat en op het Alexanderplein (die laatste ter vervanging van de Patijnlaan). Over dat voornemen maken de direct omwonenden zich zorgen: geluids- en stankoverlast en extra verkeersbewegingen zijn daarbij veelgehoorde argumenten.

Het standpunt van de Bewonersorganisatie is dat wij voorstander zijn van een goede (ondergrondse) afvalinzamel infrastructuur. Iedere wijkbewoner moet makkelijk en dichtbij van zijn (gescheiden) afval af kunnen. ORACs en afvalsorteerstraatjes zijn daarbij onvermijdelijk. Tegelijkertijd weten we dat het wonen of werken in de directe nabijheid van een ondergrondse afvallocatie niet altijd even aangenaam is. Dit geldt echter voor alle bewoners. Als Bewonersorganisatie kiezen we daarom geen standpunt of een specifieke locatie wel of niet geschikt is, tenzij er belangen in het spel zijn die álle wijkbewoners treffen. Direct omwonenden van voorgenomen afvallocaties zijn bij uitstek de partij om beargumenteerd aan de gemeente duidelijk te maken waarom zij vinden dat de locatie niet geschikt is. In (bij voorkeur) een zienswijze, of eventueel later met een bezwaar, kan dan ook een andere locatie gesuggereerd worden. De procedure bij de Riouwstraat en het Alexanderplein vraagt om een zienswijze vóór 15 juli. Kijk op de website van de gemeente voor alle informatie: https://www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/procedure-en-plaatsing- ondergrondse- afvalsorteerstraatjes.htm

Derk Hazekamp
Werkgroep Openbare Ruimte