Verslag Wijkberaad Archipel & Willemspark van 16-02-2021

Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 16 februari 2021

Bestuur            Jaap Jan Brouwer (voorzitter), Wouter Buwalda (secretaris), Derk Hazekamp,

Niels van den Berg, Agnès Philipse.

Aanwezig         Robert van Moorsel, Paul Casparie, Bert Bos, Arjan Hamburger, Maria Sabel,

Cas en Anneloes Ligtenberg, Hein Morel van Mourik, Henk Fonhof, Ad Reijngoud,

Hans Bussink, Chris van Oordt, Auke van der Kooi, Joanette Eijkman, Tjebbe Ypma.

Nina Ruijer (gemeente), Hans Greve, Isabelle van Milligen, Ad Quaedvlieg,

Bertien Broekhans, Peter (?).

Verhinderd      Else Ponsen, Tieke Dedel, Mary-Ann Kamps, Ruud Klein, Frans Bruins.

 

  1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

De voorzitter heet alle (online) deelnemers van harte welkom.

  1. Verslag Wijkberaad van 24 november 2020

 

Tekstueel

Het verslag wordt zonder correcties goedgekeurd.

 

Naar aanleiding van

Niels van den Berg – Er wordt gevraagd naar wat het “kruimelpad” betekent. Waarschijnlijk slaat dit op de zogenaamde kruimelregeling. Dit is een lijst van gevallen, waarmee door middel van de reguliere vergunningprocedure van 8 weken, vergunning kan worden verleend om af te wijken van het bestemmingsplan. De kruimelgevallen zijn opgenomen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

 

  1. Werkgroep Ruimtelijke Ordening

 

Alexanderveld 84 – 97 (appartementen in kantoortoren)

Niels van den Berg – een bemiddelingspoging van de Bewonersorganisatie was helaas niet succesvol. De ontwikkelaar houdt vast aan twee extra woonlagen en uitpandige balkons aan alle zijden. Omwonenden hebben een procedure aangespannen. Een en ander gaat helaas nog even duren.

Chris van Oordt – heeft Bofill al van zich laten horen? Het nieuwe ontwerp verstoort immers het evenwicht van het gehele complex en is een vorm van stedelijke verminking.

Niels van den Berg – Bofill had al laten weten het er niet mee eens te zijn. De gebouwen aan de rand van het stedenbouwkundige plan rondom het de Monchyplein hebben immers geen van alle uitstekende balkons. Alleen de gebouwen aan het park hebben dat.

Niels van den Berg – we hebben in overleg met de ontwikkelaar de vraag gesteld “waarom niet 1 i.p.v. 2 van die grote balkons per appartement?” Oftewel, wél uitstekende balkons boven de voorgevel (lees waar de hoofdentree zit) en de achtergevel, maar dus niet aan de ‘zijgevels’. De ontwikkelaar en de architect constateerden dat dat niet mogelijk was omdat de appartementen in de plint dan anders ingedeeld moeten worden.

 

Plein 1813

Robert van Moorsel – het verloederde eigendom van de Israëlische ambassade op plein 1813 wordt naar verwachting geveild. Het zou verstandig zijn wanneer de Bewonersorganisatie meeloopt in het traject om herhaling van eerdere problemen te voorkomen.

 

Zeestraat

Robert van Moorsel – een groep panden aan de Zeestraat wordt omgebouwd tot kantoor. Volgens mijn kennis blijft de gevelrij bestaan.

Niels van den Berg – het gaat inderdaad om een interne renovatie waarbij de gevel buiten schot blijft.

Burgemeester Marijnenlaan 123-125

Niels van den Berg – over de plannen om hier 12 short-stay appartementen te bouwen komt een hoorzitting.

Hein Morel van Maurik – wij hebben ook bezwaar ingediend. In totaal waren er 11 bezwaren. Recent was er extreme wateroverlast waartoe de brandweer werd ingeschakeld.

 

Bankastraat 100

Bert Bos – Bankastraat 100 wordt verbouwd tot 4 appartementen. Er komt ruimte voor 4 auto’s, maar gelukkig blijft de tuin voor 80% behouden. Het andere kantoorpand van (voorheen) Winkelman en Van Hessen komt naar verwachting eind 2021 leeg. Dit pand is ook gekocht door Jan van der Ligt ten behoeve van de bouw van appartementen. We hebben gelukkig de kap van een aantal grote coniferen kunnen tegengehouden.

 

  1. Werkgroep openbare ruimte

 

Uitbreiding groentekiosk

Derk Hazekamp – de Bewonersorganisatie heeft een zienswijze ingediend inzake het plan om de groentekiosk uit te breiden. Het is nu wachten op de reactie van de gemeente. Daarna kan eventueel bezwaar worden ingediend.

 

IJskiosk Nassauplein

Niels van den Berg – de Bewonersorganisatie heeft ook een zienswijze ingediend inzake de tijdelijke ijskiosk op het Nassauplein. Gepland is een “container” van en voor kinderen. De locatie wordt, vanwege het drukke kruispunt, in hoge mate ongeschikt geacht. Daarnaast past de vormgeving (industrieel object) absoluut niet in ons Rijks beschermd stadsgezicht.

Chris van Oordt – dit komt nog eens bovenop de ontsierende en overlast gevende milieustraat. We willen een mooi en rustig plein. Het volbouwen van de openbare ruimte helpt daar niet bij. Onze vereniging wacht op de reactie van de gemeente alvorens te reageren.

 

Parkeerterrein kop Koninginnegracht

Derk Hazekamp – het parkeerterrein op de kop van de Koninginnegracht werd de afgelopen periode meer en meer een “unheimische” locatie. Er kwamen berichten binnen over inbraken in auto’s en samenscholing van duistere figuren. De lock down heeft het probleem tijdelijk verholpen. Gemeente en politie denken mee over een oplossing. Reacties en voorstellen zijn welkom.

 

Zeestraat

Derk Hazekamp – de Zeestraat wordt opnieuw ingericht als 30 km zone met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en wandelaars. Daarnaast komt er een klassiekere uitstraling door het gebruik van klinkers. Een en ander maakt deel uit van de Paleisroute.

 

Timorstraat

Derk Hazekamp – in de Timorstraat zijn de zogenaamde blauwtjes (kleine klinkers) weggehaald en vervangen door reguliere stoeptegels. De straat was door verzakkingen en slechte bestrating moeilijk toegankelijk.

 

 

 

Kerkhoflaan

Wouter Buwalda – de gemeentelijke communicatie inzake de herinrichting van de Kerkhoflaan verliep niet goed. Door wegafzettingen moesten fietsende kinderen en begeleidende ouders noodgedwongen een te smalle gladde klinkerweg weg delen met langsrazende auto’s. Ondanks veel klachten uit de buurt kwam de benodigde communicatie niet of te laat op gang. Voortdurend was er onduidelijkheid over het wel of niet gebruiken van de fietspaden aan beide kanten van de weg. Na afronding van de werkzaamheden duurde het nog twee weken voordat de borden Verboden in te Rijden waren weggehaald met alle onduidelijkheid van dien. Hierna is de Ary van der Spuyweg aan de beurt.

Arjan Hamburger – er wordt te hard gereden op de Kerkhoflaan. Waarom geen zebrapaden om het oversteken te vereenvoudigen en de snelheid er uit te halen?

Agnès Philipse – we overleggen met de gemeente over de wenselijkheid van één of meer zebra’s.

Nina Ruijer – we zijn met Agnès Philipse op locatie geweest bij de koffietent met de wegbeheerder om te kijken of een zebrapad wenselijk en haalbaar is en of er wellicht zicht-belemmerende parkeerplaatsen zijn. Het pleintje wordt overigens vergroend en verfraaid.

Agnès Philipse – de kans bestaat dat ook dit een 30km zone wordt als uitvloeisel van het traject Kwaliteitsverbetering Centrum Noord.

 

Nassauplein

Arjan Hamburger  – hoe zit het met de plannen om de “oren” van het Nassauplein te vergroenen?

Derk Hazekamp – het staat nog in de planning maar niet op de korte termijn.

Arjan Hamburger – er waren toch plannen om de “romantiek” in de Scheveningse bosjes terug te brengen?

Derk Hazekamp – er is een concept beheersplan voor de Scheveningse Bosjes. De uitvoering laat op zich wachten evenals de plannen van de Denktank (vergroenen Aletta Jabobsweg en oversteek Teldersweg). Geld en Corona spelen hierbij een rol. De realisatie van de ondertunneling van het Teldersviaduct is wellicht eenvoudiger geworden doordat de LPG vergunning van de Shell Benzinepomp is ingetrokken.

 

  1. Werkgroep verkeer

 

Centrum Noord

Agnès Philipse – het plan Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord wordt naar verwachting medio maart in de raad besproken. We denken nog na over de wijze van inspreken. Zo mogelijk levert de werkgroep verkeer een stukje aan voor de wijkkrant.

 

Parkeren middenberm Patijnlaan

Over het parkeren op de middenberm van de Patijnlaan vindt druk (kenteken)onderzoek en overleg

plaats. Een gat in de APV maakte het parkeren aldaar mogelijk. Een en ander wordt naar verwachting medio zomer hersteld. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan voorstellen voor het vergroenen van de middenberm.

Paul Casparie – de situatie is erg onduidelijk. Ik ben dan ook een groot voorstander van een algeheel parkeerverbod op de middenberm.

Henk Fonhof – ik ben het hier van harte mee eens.

 

Parkeren op binnenterreinen

Chris van Oordt – ik constateer dat er steeds meer wordt geparkeerd op binnenterreinen. Zo zie je aan de achterkant van de Javastraat inmiddels een stuk of vijf parkeerterreinen. Het groen verdwijnt zo uit de wijk en de buurt verschraalt. Is hier een norm voor?

 

 

 

Bankaplein

Agnès Philipse – de onveiligheid van het Bankaplein kwam recent weer ter tafel door de (lichte) aanrijding van een fietser aldaar. De wijkagent vond het, na inspectie, niet ernstig en de rotonde verkeerstechnisch voldoende veilig.

Bert Bos – een 30 km zone is hier lastig door het standpunt van de HTM en de eis van verkeers-belemmerende maatregelen.

Henk Fonhof – neem in dat overleg s.v.p. mee dat veel oplaadpunten voor elektrische auto’s onnodig bezet blijven.

 

  1. Zorg en Welzijn

Tjebbe Ypma – Het HMC spreekt op dit moment met professionals en bewoners. Voor die laatste groep zijn ze te rade gegaan bij het Benoordenhout en bij Scheveningen. Wij vallen dus een beetje buiten de boot. Wel hebben we nu inzage in de concept visie op het Bronovo van het Benoordenhout. We delen de uitgangspunten: behoud van zo veel mogelijk zorgfuncties op het terrein; gerichtheid op de wensen en behoefte van de bewoners; aandacht voor de vele ouderen die minder mobiel zijn en  minder goed met ICT kunnen omgaan; actievere rol voor de gemeente. Over enige tijd komt er een strategienota in de relevante raadscommissie.

 

Hein Morel van Maurik – zijn jullie van plan in te spreken in de commissievergadering?

Tjebbe Ypma – dat weten we nog niet. We houden het in de gaten.

Hans Bussink – naar verluid zou Chris Oomen (voorheen DSW) het willen kopen om als ziekenhuis in te richten.

Tjebbe Ypma – er lopen meerdere initiatieven die alle draagvlak proberen te krijgen. Initiatieven vanuit de wijk maar ook losse initiatieven.

 

Tjebbe Ypma – binnenkort heeft de werkgroep Zorg en Welzijn overleg met de nieuwe ouderenconsulente (Marjoleine van Zuijlen) om meer zicht op dat onderwerp te krijgen.

 

  1. Overige werkgroepen

 

Energietransitie

Wouter Buwalda – binnenkort wordt in de Raadscommissie Leefomgeving een gemeentelijk voorstel besproken om het beleid inzake de energietransitie meer te centraliseren. De gemeente heeft immers behoefte aan meer regie en afstemming met de regio en het Rijk. De participatie van alle Haagse wijken verandert hierdoor. Voor de 4 samenwerkende wijken (Archipel, Buurtschap Centrum 2005, Duttendel en Zorgvliet) betekent dit een complete herijking van de planning van het project.  Wel zal actief worden ingezet op het verduurzamen van de betrokken buurten.

 

Redacties wijkkrant en website

Arjan Hamburger – de volgende wijkkrant verschijnt over een week of twee. Hierin verschijnen voor het eerst ook enkele Engelse stukjes voor de circa 3.000 expats in onze wijk. We hopen ze hierdoor meer bij onze wijk te kunnen betrekken. De nieuwe editie bevat artikelen over: containertuintjes rond ORAC’s, het Bronovo, het fietsenplan van Van Asten, werkenden in de cultuur. We zijn verder bezig om de afstemming tussen wijkkrant en nieuwsbrief te verbeteren om overlap te voorkomen.

 

ArchipelpoëZie

Derk Hazekamp – in de winter is het altijd wat rustiger. Toch is er een raamgedicht in wording en scherpen we ons beleidsplan aan.

 

AWOC

Bert Bos – Café Banka wordt omgebouwd tot een wat chiquere lounge.

 

 

  1. Overheid

 

Gemeente

Nina Ruijer – op de Patijnlaan worden de speeltoestellen vervangen.

Bert Bos – ik vraag opnieuw aandacht voor de vele campers (lelijk gezicht) die onder het Hubertus viaduct staan. Ondanks vele klachten gebeurt er weinig ofschoon ik weet dat hoofd Handhaving hier op terug komt. Zou een hoogtebalk niet helpen?

Hans Bussink – die wordt in de regel snel kapot gereden (zie – Zwolsestraat). In Rotterdam wordt een en ander opgelost door een verbodsbord aan de gemeentegrens.

Nina Ruijer – we pakken dit op in ons overleg met handhaving en politie.

Chris van Oordt – ik zou graag op het Nassauplein een bord zien met een opruimplicht voor honden-uitlaters.

Agnès Philipse – die plicht is er overal tenzij het een zogenaamd uitren-gebied is.

Hans Bussink – de gemeente deed erg weinig aan het sneeuwvrij maken van de wegen. Er was erg veel overlast.

Nina Ruijer – dat hebben velen ervaren. We kijken naar extra maatregelen en verwachten dat morgen de ergste troep is opgeruimd.

Chris van Oordt – een van onze bewoners heeft via de Haagse Stadspartij en D66 vragen gesteld over alle rotzooi rondom onze milieustraat. Een gebed zonder einde ondanks voortdurende beloften van beterschap. Er zijn recent 1.000 flessen gefotografeerd door een handhaver. Mensen uit andere buurten?

Derk Hazekamp – de horeca is gesloten dus dat kan moeilijk de oorzaak zijn. We zouden (opnieuw) een stukje in de wijkkrant kunnen zetten over de sociale verantwoordelijkheid van de wijkbewoners.

Arjan Hamburger – er komt al een stukje over containertuintjes met daarin ook aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid. Blijkbaar is een van de wethouders inmiddels ook bezig met cameratoezicht bij de ergste milieustraten.

Peter (?) – ik heb recent nog gebeld over overvolle containers op de hoek Copes – Surinamestraat. Toen kreeg ik te horen dat de gemeente op de computer zou kunnen zien of de ORAC’s vol zijn. Maar blijkbaar werkt dat onvoldoende.

Wouter Buwalda – we nemen al deze gevallen (Surinamestraat, Nassauplein, Frederikstraat) mee in het gesprek met de stadsdeeldirecteur op 12 maart.

Hans Greve – hoe is het met de trillingen op de Javabrug?

Nina Ruijer – we kijken of we het profiel op de brug kunnen aanpassen of dat zwaar verkeer geweerd kan worden.

Ad Quaedvlieq – Flamez is ter ziele maar er komt, ondanks eerdere berichten, toch weer een nieuw horecabedrijf in. Hopelijk kunnen we samen met de gemeente bewerkstelligen dat er geen nachtvergunning wordt verstrekt.

 

  1. Rondvraag en sluiting

Bert Bos – het e-mailadres van de werkgroep cultuur wordt gebruikt voor chantagemails. Kan het secretariaat daar wat aan doen?

Henk Fonhof – weet iemand of er een vertegenwoordiger van de stichting Anton Constandse (beschermd wonen) af en toe meedoet met ons wijkberaad?

Jaap Jan Brouwer – is ons niet bekend. Met dank voor ieders aanwezigheid sluit ik de vergadering.