Notulen Wijkberaad 12 maart 2018

(download hier de notulen dd. 12-03-2018 als PDF)

voorzitter: Robert van Moorsel
notulist: Trudy Hollander

aanwezig: Namens bestuur bewonersorganisatie: Jack Willems, Katja Beekman, Karin Hoogsteder en David Struik. 66 mensen tekenden de presentielijst.

bericht van verhindering: R. Klein, D. Hazekamp, P.P. Tobi, A. van der Kooi, T. van Loon, A. van den Bosch, M. van Etten, M. van der Hoff, F. Bruins, M. Siegmund, C. Padmos, J. Snellink (SP)

Aanwezig voor punt 2:
D66 (Robert van Asten), HSP (Gerwin van Vulpen), ChristenUnie/SGP (Pieter Grinwis), Groep de Mos (Rachid Guernaoui), VVD (Boudewijn Revis), PvdD (Robin Smit), GroenLinks (Arjen Kapteijns), PvdA (Marijke Haisma), CDA (Michel Rogier)

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

2. Raadsverkiezingen op 21 maart 2018
De voorzitter legt de spelregels uit: de partijen gaan in groepjes van 3 in debat over de volgende kwesties:

Verkeer
1.Waarom is er de afgelopen jaren geen maatregel uitgevoerd om de instroom van verkeer te verminderen?
2. Hoe kunt u ons garanderen dat er de komende jaren wel daadwerkelijk wat gaat gebeuren?

Stadsuitbreiding, verdichting, parkeren
1. Waarom moet Den Haag zich per se richten op een explosieve groei van het inwoneraantal?
2. Hoe denkt u dat te kunnen doen zonder dat de aantrekkelijkheid van Den Haag (groen, ruimte) en leefbaarheid onder druk komen te staan? (thema’s woningsplitsing, verkeer, parkeren)

Debat 1 (HSP, D66, CU/SGP) Verkeer
CU/SGP: Tijdens de coalitieonderhandelingen 4 jaar geleden heeft de doorstroming van verkeer en het ontlasten van de wijken geen prioriteit gekregen. CU pleit ervoor om het onderwerp bij de onderhandelingen wel prioriteit te geven, bv. door het verplaatsen van de Centrumring naar het Telderstracé.
D66: De oplossing ligt in het terugdringen van het autoverkeer naar Den Haag, het 2e autobezit en het stimuleren van fietsgebruik met als resultaat minder autobewegingen, meer parkeerruimte en een betere doorstroming.
HSP: heeft een initiatiefvoorstel ingediend om van het middengebied in de Centrumring een stadsleefgebied te maken. Het voorstel is door de meerderheid van de raad gesteund, maar kon niet worden uitgevoerd door het onderliggende oude verkeersbeleid dat inzet op de auto. Een meerderheid van de raad was ook voor het verschuiven van de Centrumring naar het Telderstracé. Echter, op basis van een beslissing van 5 jaar geleden wordt er nu een autotunnel voor € 800 miljoen aangelegd. Voor een eigen uitgang van AW aan de zuidkant van de Centrumring is geen geld. HSP wil hierover opnieuw een integrale visie voorleggen.

CU/SGP is het ermee eens dat de Rotterdamsebaan verkeerd ligt zodat verkeer uit Ypenburg richting AW gaat. De ontsluiting had beter via de Beatrixlaan richting A4, afslag 11, kunnen gaan. Dit laat onverlet dat er ook moet worden ingezet op ov- en fietsgebruik.
D66: Over het Beatrixtracé wordt al onderhandeld, dit hangt op Rijswijk en hoeveel geld ervoor is. Daarnaast moet er een nieuwe hoofdroute via de Lozerlaan en de Wippolderlaan komen. In totaal komen er dan 3 nieuwe manieren om de stad in en uit te gaan.
HSP: om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn sneller ov, meer gebruik van de fiets en kortetermijnmaatregelen nodig, gecombineerd met een goede afwikkeling van het autoverkeer.

Debat 1 Verdichting
CU/SGP: is voor het terugdringen van woningsplitsing vanwege de leefbaarheid en om gezinswoningen te behouden. Als er toch wordt gesplitst, moet de maat van de nieuwe woningen minstens 80m² zijn. De groei is echter niet tegen te houden, in de crisisjaren is weinig gebouwd, de achterstand moet worden ingehaald.
D66: Mensen trekken naar de stad op zoek naar een betere toekomst. Als je niet bouwt, worden de wachtlijsten voor sociale woningen langer en koopwoningen duurder. Dus bouwen waar het kan: Binckhorst, Escamp. Mits goed gedaan is groei goed en levert dit ook meer geld op voor ov en cultuur.
HSP: de trek naar de stad is een wereldwijd fenomeen waar je niet omheen kunt en die je goed moet faciliteren. Doe je dit niet, dan gaat iedereen via kamerverhuur en woningsplitsing in de oude wijken wonen. HSP werkt via Ruimte voor de Stad aan een blauwdruk om de groei goed te faciliteren, niet in de vooroorlogse wijken, maar in Escamp, achter Den Haag CS en in de Binckhorst.

Debat 2 (Groep de Mos, VVD, PvdD) Verkeer

GdM: vindt de 2e auto verbieden geen goed idee, veel mensen hebben die gewoon nodig. De verbetering van het ov was onvoldoende. Daar is meer geld voor nodig. De doorstroming van het autoverkeer moet gefaciliteerd worden, files zijn vervuilend. GdM is voor integraal onderzoek naar de verkeersituatie in AW, zodat er een echte oplossing komt.
VVD: wilde Den Haag mooier maken en dat is op veel plekken gelukt. De VVD gaat hier in de toekomst graag mee door. Door AW, met name door de Javastraat en de Laan Copes, rijdt veel verkeer dat niet uit de wijk komt en dat zorgt voor extra luchtvervuiling. Doorgaand verkeer moet om de wijk heen worden geleid. Daarnaast is beter en frequenter ov nodig, zodat het ov een goed alternatief voor de auto wordt.
PvdD: Iedereen die wil investeren in de doorstroming zorgt er eigenlijk voor dat het probleem naar een andere wijk wordt verlegd en dat de fietsers nog steeds vuile lucht inademen. Goed bereikbaar, toegankelijk en snel ov is nodig om te bewerkstelligen dat men de auto minder nodig heeft.

GdM: De VVD zegt nu dat het doorgaand verkeer om de wijken heen moet rijden. Waarom is dat dan nog niet geregeld? En waarom is de luchtkwaliteit niet gemeten. Wat is er dan wel gedaan?
VVD: heeft veel gedaan om de stad mooier te maken, want de coalitiepartijen kunnen daadwerkelijk iets doen. De komende periode gaat de coalitie kijken naar het omleiden van het verkeer. De VVD heeft al een tijdje geen verkeerswethouder geleverd. Beter ov kost veel geld, dat de stad niet heeft. Het rijk moet dus bijspringen.
PvdD: adviseert om te stemmen op een partij die de leefbaarheid voorop zet. De auto is niet meer van deze tijd, focussen op ov en fiets is beter. De coalitiepartijen zitten al heel lang in een ivoren toren en hebben niet geluisterd naar de oplossingen die de bewoners hebben aangedragen.

Debat 2 Verdichting
GdM : Een groot deel van de bevolkingsgroei is autonoom. Voor er wordt gebouwd moet het effect op de leefbaarheid in kaart worden gebracht. In sommige wijken kan er best gebouwd worden. Daarnaast moet je kijken wat de andere steden in de regio kunnen doen en of daar ook gebouwd kan worden.
VVD: De stad is in trek, dus groeit het aantal inwoners. Dit kun je niet tegenhouden. Daarnaast is er autonome groei. Er moeten goede afspraken worden gemaakt, zoals in het groen wordt niet gebouwd en het karakter van woonwijken wordt niet verstoord door het splitsen van huizen. Bouwen kan bij de stations, in de Binckhorst en in Escamp, dat juist mooier zal worden door een gemengdere bouw. AW moet mooi en groen blijven.
PvdD: Er is een verdichtingsopgave, maar daarbij mag je de leefbaarheid niet uit het oog verliezen. Dus geen woningen bouwen op het Norfolkterrein zonder dat er een tramverbinding is en er op de Binckhorst ook voor zorgen dat er een tramverbinding is voordat de woningen er staan.

GdM: Meer ov is dringend nodig – alleen geen tram over de Westduinweg. Jammer dat de landelijke partijen in Den Haag geen geld voor meer ov hebben geregeld. Het valt op dat de VVD het heeft over niet bouwen in het groen, maar waarom mocht Madurodam dan wel uitbreiden ten koste van veel groen?
VVD: Madurodam wilde groots uitbreiden, waarop de VVD heeft aangeraden om daar eerst met de bewoners over te praten. Dit heeft tot een mooi akkoord geleid, waarbij de plannen zijn aangepast en er veel groen en werkgelegenheid is behouden. Er hoeven geen woningen in het groen te komen, want er is genoeg ruimte op andere plaatsen.
PvdD: Iedereen is geschrokken van de uitbreidingplannen van Madurodam ten koste van zoveel groen.
De acties van de VVD laten iets anders zien dan wat dhr. Revis beweert. De vraag is of de VVD de belofte om niet in het groen te bouwen gestand houdt. Gelukkig kunnen de bewoners met hun stemgedrag laten zien wat ze belangrijk vinden.

Debat 3 (Groenlinks, PvdA, CDA) Verkeer

GL: gaat doen wat dit college naliet. De prijs van de parkeervergunning voor de 2e auto moet weer omhoog en net als in Rotterdam en Amsterdam moet Den Haag de milieuzone uitbreiden. Om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn er maatregelen nodig zoals het vergroten van het autoluwe centrum, vervuilende voertuigen niet meer toelaten in de stad en fors investeren in ov, fiets en deelauto. De stad moet stoppen met het investeren in extra asfalt, want meer asfalt trekt meer auto’s aan.
PvdA: Marijke Haisma woont in de wijk, dus weet hoe druk het verkeer hier is. De PvdA wil meer 30-km zones, minder doorgaand verkeer door de wijken en in het algemeen minder autoverkeer. De Javastraat is fietsvriendelijker geworden, dat moet op meer plaatsen gebeuren. Het is goed dat de gemeente de aanleg van de zebra bij de Bonistraat en het Politiebureau heeft goedgekeurd. Het maakt oversteken op die plek veiliger.
CDA: Er is een integrale oplossing nodig om het doorgaand verkeer uit de wijken te krijgen. De fietspaden in de Javastraat zijn een hele verbetering, ook de 30-km zone is een goed plan. Omdat Den Haag geen ringweg heeft, moeten de borden met Centrumring weg, want ze trekken meer verkeer aan. Oplossingen voor het doorgaand verkeer liggen aan de zuid- en oostkant van Den Haag. De Neherkade had een verbinding naar de Erasmusweg moeten krijgen, het verkeer loopt nu vast op het plein. Het geld dat hiervoor was gereserveerd is naar de brug gegaan. Er moet vaart worden gezet achter de plannen voor de Beatrixlaan en de parallelwegen.

GL: Het vrachtwagenverkeer had eerder aangepakt moeten worden door een slimmere bevoorrading van winkels door kleine vrachtwagens en busjes via een distributiepunt op de Binckhorst. De Laan Copes kan beter. Goede fiets en ov-verbindingen moeten prioriteit krijgen.
PvdA: sluit zich aan bij een integrale aanpak. Maatregelen die elders voor problemen zorgen, moet je niet invoeren. Het autoverkeer kan ontmoedigd worden door de 2e autovergunning duurder te maken, goede parkeervoorzieningen buiten de stad gecombineerd met beter ov, meer fietsen en meer deelauto’s.
CDA: wil de bestaande fietspaden en kruispunten tegen het licht houden en daar waar nodig de verkeerssituatie verbeteren. Goed ov is nodig, maar het aantal auto’s zal toch toenemen, dus moet je kijken welke auto’s je in de stad toelaat. Het CDA heeft moties ingediend voor een Verkeersmanagementsysteem en het meten van de luchtkwaliteit. Het verkeersmanagementsysteem is er, de komende 4 jaar gaat het CDA werken aan het 2e deel van de motie: het koppelen van luchtmetingen aan het verkeersmanagementsysteem.

Debat 3 Verdichting
GL: De bevolkingsgroei is geen doel op zich, maar blijkt onontkoombaar. De groei moet je slim opvangen door te bouwen waar het kan, rondom ov locaties, in Escamp en de Binckhorst en eventueel de lucht in op plekken waar het kan. GroenLinks is zuinig op het bestaande groen en had andere keuzes gemaakt bij projecten als de uitbreiding van Madurodam, de aanpassing van de Scheveningseweg, het opknappen van Toussaintkade en Veenkade en de parkeergarage onder het Korte Voorhout, want bomen terugplanten is iets anders dan bomen behouden. GL wil geld uittrekken voor het onderhoud van groen en het aanplanten van extra bomen.
PvdA: dat de stad groeit is geen keuze, maar een feit. De PvdA trekt een miljard uit voor wonen. Daarbij hoort ook het opknappen van bestaande woningen, want als de bestaande woningvoorraad op peil blijft, hoef je minder te verdichten. Van de nieuwe woningen moet 40% sociale woningbouw zijn en 40% woningen in het middensegment. PvdA heeft het klimaatpact ondertekend en streeft naar minder stenen, meer groen, tuinen vergroenen, duurzaamheidsmaatregelen en Den Haag in 2030 klimaatneutraal.
CDA: Verdichting is niet te voorkomen. Het CDA wil dat middeninkomens in de stad en in de wijk kunnen blijven. Zo blijven de sterke schouders in de wijk en het zorgt voor meer doorstroming vanuit de sociale sector. Er is ruimte om te bouwen in Escamp en de Binckhorst. Het CDA wil de in Bezuidenhout ontwikkelde Leefbaarheidsrapportage op dezelfde manier gaan inzetten als de milieueffectrapportage. Snippergroen mag niet opgeofferd worden voor woningbouw. Hofjes en binnenstedelijke gebieden moeten groen blijven. Het hofje achter de Balistraat is dus een slecht plan.

GL: In de bouwopgave moet sociale woningbouw opgenomen worden, want mensen met een kleine beurs moeten ook wonen. Verdichten moet in overleg met bewoners. Ze kennen hun wijk het beste. Het plan voor het hofje achter de Balistraat is onwenselijk. Bovendien toont het aan dat de burger erg alert moet zijn om zo’n ontwikkeling op tijd te zien. Een actievere rol van de gemeente is nodig om ervoor te zorgen dat er al met de buurt wordt gesproken voordat de eerste tekening er ligt. Er ligt een grote verduurzamingsopgave, bestaande woningen moeten verduurzaamd worden en iedereen moet mee kunnen doen. Daar ligt een taak voor de gemeente.
PvdA: N.a.v. artikel 12 investeert de PvdA een miljard in wonen. Investeren is nodig om op termijn problemen te voorkomen. Het is ook belangrijk dat meer mensen werk krijgen. De PvdA komt morgen met een grote verrassing over de STIP-banen. PvdA vindt goed werk en een goede stad belangrijker dan een gekozen burgemeester.
CDA: Duurzaamheid en Verkeer staan hoog op de agenda van het CDA. De partij is één van de initiatiefnemers van het klimaatakkoord. Bij verdichting hoort het behoud van goede sociale functies in de wijken.

Elevator pitch
CU/SGP: vredig samenleven, tegenstellingen overbruggen, omzien naar elkaar, ook voor de komende generaties. De afgelopen periode heeft CU/SGP de meeste raadsvoorstellen door de raad weten te loodsen. Denk daar eens over na voor 21/3, ook als je geen christen bent.
CDA: is al 10 jaar lid van het college en is nooit weggelopen voor zijn verantwoordelijkheid. Het CDA heeft volgehouden bij de bouw van de tramtunnel, waar iedereen nu toch blij mee is. Ook de komende jaren zal het CDA werken aan de bereikbaarheid van de stad met de fiets, ov en auto.
VVD: houdt van Den Haag. Prioriteiten: verloedering tegengaan, de stad schoonhouden, mooi groen, de bereikbaarheid bevorderen met auto, ov en fiets. Iedereen die mee wil en kan doen, mee laten doen want de VVD is een partij van aanpakkers.
D66: Een stem op D66 is een stem voor de toekomst van Den Haag. D66 kiest voor duurzaamheid, goed onderwijs en betere mobiliteit op een andere manier. Dat doet nu misschien pijn, maar op de lange termijn heb je er profijt van.
Groep de Mos: is puur lokaal en heeft hart voor Den Haag. Veiligheid door een conducteur op elke tram en meer Boa’s, betere bereikbaarheid, niet te veel regels voor ondernemers. Groep de Mos is voor de grote en de kleine dingen in de stad.
GL: een stem op GL is een stem op groen, werken aan een duurzame stad, bomen planten, een betere luchtkwaliteit, tegenstellingen verkleinen. Ook degenen die het moeilijk hebben, moeten profiteren van de economische voorspoed, want we zijn met zijn allen één stad.
PvdD: leefbaarheid voor mens en dier door een goede luchtkwaliteit en een duurzame stad.
HSP: Een ongedeelde stad, kansen voor iedereen, iedereen mag meedoen, meer groen, meer bomen voor een betere klimaatbestendigheid en beter onderhoud. De politiek van onderop promoten. Nu wordt bij het hofje achter de Balistraat het draagvlak aan de projectontwikkelaar overgelaten. De gemeente moet hier het voortouw in nemen.
PvdA: goed werk en goed wonen voor iedereen.

Vragen uit de zaal:

Vraag Else Ponsen aan de VVD: Iedereen is voor groen. Hoe kan het dan dat de bomen op de Scheveningseweg opgeofferd worden voor de bredere tram? De Scheveningseweg is een historische weg, de bomen horen daarbij.

VVD: Het is hard werken om de stad groen te houden. Op sommige plekken zullen de bomen de noodzakelijke werkzaamheden niet overleven, zoals bij het vervangen van de Toussaintkade. Er is bij de aanplant van de nieuwe bomen op de nieuwe kade voor gezorgd dat volgende generaties niet voor hetzelfde dilemma komen te staan, want de bomen komen nu in wortelbakken te staan, zodat ze niet meer in de kademuur gaan wortelen.
Op de Scheveningseweg zijn de bomen zo geplant dat ze door de rails wortelen. Een soortgelijk probleem deed zich bij de woningbouw bij het HagaZiekenhuis voor. De nieuwe bomen worden op een manier geplant waardoor volgende generaties niet weer voor dezelfde keuze hoeven te staan.

Vraag Betty Aardewerk aan CU/SGP: Pieter Grinwis zei dat hij door de wijk rijdt als hij naar zijn werk gaat. Waarom kiest hij niet voor het Telderstracé?

CU/SGP: Pieter Grinwis rijdt sinds 4 jaar via het Telderstracé, maar betrapt zich er af en toe nog op dat hij door de Javastraat rijdt. Hij beseft dat dit niet fijn is voor de wijk en zal zijn gedrag veranderen. Maar nog belangrijker is dat de route structureel verandert, want de investeringen van de afgelopen jaren hebben helaas niet tot de oplossing geleid. Overigens verplaatst hij zich vooral per fiets.

Wybe Taekema hoort dat de 9 aanwezige partijen het heel erg eens zijn. Waarom zijn er dan niet al 20 jaar geleden maatregelen genomen v.w.b. verkeer en verdichting? Toen hij voorzitter van de bewonersorganisatie was, herinnerde hij Peter Smit van de VVD aan de raadsbreed aangenomen motie uit 2001 dat de ringweg zou worden verplaatst zodra de tunnel bij de Teldersweg klaar zou zijn. Waarom was dat niet gebeurd?
Het antwoord van wethouder Smit was dat de VVD het autoverkeer geen strobreed in de weg wilde leggen.
De enige partij die commentaar had op het doorgaand verkeer door de wijk was de HSP. Doe er iets aan!

Vraag voor D66: Robert van Asten schudde nee toen het ging over de luchtkwaliteit van de Javastraat, de meest vervuilde straat van Nederland. Waarom?

D66: De Vaillantlaan is inmiddels de vuilste straat van Nederland, want daar rijden veel meer auto’s. Den Haag staat wel met 3 straten in de top 10 van straten met de slechtste luchtkwaliteit en dat is een trieste score. Iedereen wil de mobiliteit verbeteren, maar je kunt straten niet breder maken dan ze zijn. De oplossing is dus dat er minder auto’s komen. Als je het autogebruik niet aan banden legt, dan blijft Den Haag in de top 10 staan. Het stimuleren van het ov is belangrijk, maar het terugdringen van de auto is belangrijker.

Vraag voor CDA: Los je de luchtvervuiling wel op door minder auto’s in de stad toe te laten? Als het hier rustig is op de weg, trekt dat verkeer aan. Het is beter om de wegen smaller te maken, dat ontmoedigt het autoverkeer.

CDA: Mobiliteit zal altijd belangrijk blijven. Om de luchtkwaliteit te verbeteren, wil het CDA o.a. het gebruik van de elektrische auto faciliteren. Ook deelauto’s en 30 km-zones dragen bij aan de oplossing. Er zijn wel ambities om het ov te verbeteren, maar daar staat niets over in de termijnvisie.

Vraag Roline Offers: Om het gebruik van elektrische auto’s te faciliteren worden overal lukraak oplaadpalen neergezet, waardoor de parkeerplaatsen niet meer beschikbaar zijn voor andere auto’s.

CDA: Voor het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s moet de infrastructuur aanwezig zijn. Overigens zijn de parkeerplaatsen bij de laadpalen niet altijd bezet. Daar moet iets op te bedenken zijn. Het is lastig dat de burger zelf actief moet opletten of er in de buurt een woning wordt gesplitst of een laadpaal wordt geplaatst. Iemand die iets in de openbare ruimte wil veranderen zou een meldingsplicht moeten hebben naar de buren.
D66: Iedereen kan zich via mijnoverheid.nl abonneren op een online overzicht van de gemeenteberichten over de eigen buurt. Een laadpaal wordt alleen geplaatst als iemand er een heeft aangevraagd. Wethouder De Bruijn is op Zichtenburg met een proef gestart met laadplekken in lantaarnpalen en paaltjes.

Vraag: Hoe is het mogelijk dat in een stad aan zee zonder industrie 3 van de vuilste straten van Nederland liggen?

HSP: Omdat Den Haag de enige stad is die doorgaand verkeer door het centrum laat rijden. Een andere verkeersafwikkeling zou dit kunnen verhelpen. Er is geen rondweg, omdat Den Haag aan zee ligt. Het rijk heeft de stad beleid aangeboden met poorten en inprikkers, maar dat werkt niet omdat de stad vasthoudt aan de ringweg. Het kan dus veel efficiënter.
GL: Den Haag is een klassieke autostad. Om dit te veranderen moet er een bewuste keuze worden gemaakt om de auto uit woonwijken te weren, fietsen te stimuleren en beter ov aan te bieden.
HSP: De milieuzone scheelt 10% fijnstof, het weren van doorgaand verkeer 30% tot 80%.

De voorzitter sluit het debat en bedankt de deelnemers voor hun komst.
______________________________________________________________________
Aanvang wijkberaad

3. Mededelingen van het bestuur
● Nieuwe bestuursleden bewonersorganisatie
Katja Beekman heeft tijdens het wijkberaad van januari haar aftreden al aangekondigd. Inmiddels heeft Jack Willems helaas ook aangegeven dat hij gaat aftreden.
Er is een oproep voor nieuwe bestuursleden in de wijkkrant en op de website geplaatst waar enkele bewoners op hebben gereageerd. Het bestuur heeft ook mensen benaderd. Het bestuur was verrast over de interesse uit de wijk en het hoge niveau van de kandidaten. Met de kandidaten zijn gesprekken gevoerd.
Derk Hazekamp wordt het nieuwe bestuurslid. Het is fijn dat iemand die al zolang actief is in de wijk en die zoveel kennis heeft, bereid is om het bestuur te versterken.
Wouter Buwalda is gekozen als de nieuwe secretaris. Gezien de hoeveelheid secretariaatsfuncties die hij eerder vervulde , o.m. bij het Landelijk Platform tegen geweld op straat, de Haagsche Voetbal Vereniging en de Haagse Vogelbescherming, is hij een uitstekende opvolger van Katja.
● Afscheid van Katja Beekman en Jack Willems
Het bestuur neemt met pijn in het hart afscheid van Katja Beekman en Jack Willems. Katja is ruim 4 jaar een toegewijde secretaris voor de bewonersorganisatie geweest. Jack heeft twee tropenjaren in het bestuur gezeten, waarin hij het Verkeersforum heeft georganiseerd en voor de wijkkrant van februari 2017 een mooie verkiezingsbijlage heeft samengesteld, waarvoor hij alle verkiezingsprogramma’s doornam. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en hoopt hem nog regelmatig bij het wijkberaad te zien.
Katja Beekman heeft haar werk voor de bewonersorganisatie met veel plezier gedaan en merkte dat zij als Amsterdammer in Den Haag haar nieuwe buurt en woonplaats dankzij dit werk goed heeft leren kennen.
Jack en Katja krijgen na de bijeenkomst een bloemetje namens bestuur en wijkberaad.

Ank Beekman merkt op dat het wel een mannen-bestuur wordt.
David Struik antwoordt dat het bestuur expliciet heeft gezocht naar vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten uit Willemspark. Dit is helaas niet gelukt. Het bestuur blijft proberen om bestuursleden te vinden die aan deze criteria voldoen.

4. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 25 januari 2018
Tekstueel:
Pag. 2, de 1e zin onder punt 4, 1e • wordt op verzoek van Chris van Oordt gewijzigd in: “Op 21 december 2017 is de Vereniging bewonersbelangen Nassauplein opgericht, waar bewoners en ondernemers deel van uitmaken.  C. van Oordt is voorzitter. H. van Kattendijke is penningmeester en H. van Asch van Wijck is secretaris.”

Pag. 8, 1e 7 regels van het bovenste tekstblok worden op verzoek van Auke van der Kooi als volgt gewijzigd:
Transformatie Kantoorpand Alexanderveld 84 (hoek Burg. Patijnlaan): A. van der Kooi bespreekt de drastische plannen voor de verbouwing van het kantoorpand aan het Burgemeester de Monchyplein (naast het Politiebureau) tot (43) appartementen. Het plan van de projectontwikkelaar SENS is om twee lagen bovenop het pand te zetten, een voornemen dat destijds al in het oorspronkelijke plan van Bofill door de Raad van State is afgewezen in het kader van ‘beschermd stadsgezicht’. Dit zorgt ook voor schade (verminderde licht-toetreding) voor de mensen die er tegenover wonen. Aan alle zijden worden er balkons geplaatst, wat leidt tot vergroting van de bouwmassa en inkijk voor de woningen er tegenover. Er wordt volkomen afgeweken van de Bofill-stijl: de ontwikkelaar heeft dit bewust gedaan om auteursrechtschending te voorkomen. Van der Kooi voegt nog toe dat het overleg van de kant van de Crescent wordt gecoördineerd door de voorzitter van de VvE, dhr. Fred Sevriens, die enige jaren bij de Raad van State werkzaam is geweest.
De correcte naam van de website van de ontwikkelaar is: www.sensrealestate.nl

N.a.v. pag. 6, Nassauplein, mailt Frans Bruins de volgende aandachtspunten voor gemeente en politie:
● De grote parkeerdruk op het Nassauplein, m.n. in het weekend als de Surinamestraat volloopt en er in de Surinamestraat moet worden betaald om te parkeren.
● Er wordt nog steeds geparkeerd op het tussenstuk Nassauplein. Verzoek om hier beter te handhaven.
● De politie moet strenger optreden tegen stoepparkeren.
● Gezien beschermd stadsgezicht is het gewenst dat er alleen klassieke lantaarnpalen op het plein staan, ook op het middenstuk.
● Extra verkeersdrukte (met fijnstof en verkeershinder) moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit betekent dat er beperkingen moeten zijn voor bedrijven of negoties aan uitbreidingen en aan het aantal toegewezen parkeerplaatsen. Bij uitbreiding moet het karakter van het plein worden gegarandeerd.
Een bewoner van het Nassauplein beaamt dat de parkeerdruk het laatste half jaar erg is toegenomen.

Het verslag wordt met inachtneming van de 2 wijzigingen goedgekeurd.

5. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten

Duurzaamheid
De werkgroep is aangesloten bij het programma van de gemeente Hou van je Huis. Dit is een groen platform dat mensen helpt die hun huis willen verduurzamen. Er komt iemand naar het huis en de elektriciteitsrekening kijken. Op basis daarvan krijgen de bewoners advies over voor hen geschikte energiebesparende maatregelen.
Het programma gaat van start in de Hoge Bankastraat en de Atjehstraat. Binnenkort wordt er huis-aan-huis een brief bij de bewoners van de beide straten bezorgd. Deelname is uiteraard vrijwillig.

Cultuur
● De datum van het volgende Open Podium concert blijft ongewijzigd 19 mei. Het vindt plaats in het Elisabeth Vreedehuis (v.h. de Zalen), Riouwstraat 1.
● Een aantal enthousiaste kunstenaars organiseert een Open Atelierroute op 6 en 7 oktober. Locaties zijn onder meer Het Vreedehuis, de Engelse kerk en de kapel en ontvangstruimte van de katholieke begraafplaats.

ArchipelPoëZie
De muur bij het Javalaantje is schoongemaakt ter voorbereiding van de plaatsing van het volgende gedicht.

Ruimtelijke ordening
• Transformatie kantoorpand Alexanderveld 84: De werkgroep bereidt een avond voor met een presentatie van Gert Esmeijer over zijn boek over de totstandkoming van het Burgemeester de Monchyplein. N.a.v. de avond wordt een zienswijze geformuleerd over de transformatie van het kantoor.
• Het Rode Kruis-gebouw aan de Koninginnegracht is verkocht. Het plan is om achter het pand een nieuw hofje te bouwen, een beetje zoals achter de Balistraat, maar dan groter. De omwonenden hebben zich verenigd en worden ondersteund door Rupert van Heijningen. Zij gaan binnenkort in gesprek met de ontwikkelaar.
• Kerkenvisie: De gemeente/monumentenzorg gaat met omwonenden nadenken over de toekomst van de kerken die leegkomen alvorens tot een Kerkenvisie te komen. Willem Vader is hier namens de werkgroep RO bij.
• Hofje Balistraat: Ad Quaedvlieg meldt dat de bewoners wachten op een reactie op de ingediende beginselaanvraag. De bewoners hebben de wethouder gesproken. Deze kon niet zeggen of hij voor of tegen was, want beziet het project met ‘verschillende petten op’. Gerwin van Vulpen heeft de wethouder meegedeeld dat verdichten niet aan de orde is in A&W. Het standpunt van de politiek is dat er niet verdicht wordt in A&W. De ambtenaren staan blijkbaar positief tegenover allerlei verdichtingsinitiatieven. De ontwikkelaar gaat ook gewoon door. De bewoners hebben de ontwikkelaar gezegd dat het plan niet bij de wijk en in de buurt past en raden hem aan om het terrein te verkopen. De ontwikkelaar heeft de prijs van het terrein vervolgens verhoogd met 50%.
De bewoners vervolgen de procedure.
• David Struik vertelt dat het Hoofdbureau van Politie op de lange termijn getransformeerd mag worden. Er mag evenveel bouwvolume terugkomen op de plek waar nu bebouwing staat. Na het afronden van de kwestie rond Alexanderveld 84 gaat de bewonersorganisatie zelf een visie voor het terrein opstellen. De gemeente zegt wel dat er geen nieuwbouw mag komen, maar alleen het oude politiekantoor uit 1750 is beschermd. De rest mag weg. De gemeente zal waarschijnlijk gebruik willen maken van het bouwvolume dat is toegestaan.
Tim Dike zegt dat de locatie een witte vlek in het bestemmingsplan is, omdat het in de internationale zone ligt.

Zorg&Welzijn
De werkgroep is bezig met het uitrollen van een pilot in het kader van Haags Ontmoeten. Twee weken geleden is er een open middag over geweest, waar ruim 20 mensen op af kwamen, ook niet-bewoners van het Borneocomplex. De werkgroep heeft initiatieven ontwikkeld en gaat die verder uitwerken. Wordt vervolgd.

Redacties wijkkrant en website
• De voorzitter complimenteert de redactie van de krant met de mooie en prettig leesbare verkiezingsbijlage.
Else Ponsen zegt dat de mooie layout de verdienste is van de vormgever.
• Er zijn wijzigingen in de samenstelling van de redactie. Een redactielid is helaas overleden. Lucia v.d. Bergh gaat verhuizen. Milo Bakker is recent toegevoegd aan de redactie. Er is nog ruimte voor nieuwe redactieleden.
• Else vraagt bestuur en werkgroepen om actuele ontwikkelingen en acties aan de redactie te melden.
De sluitingsdatum voor kopij voor de wijkkrant van april is 20/3 (zie pagina 2 in de wijkkrant).
Verzoek aan de nieuwe bestuursleden om een korte introductie van zichzelf voor de wijkkrant te schrijven.
Actie: Wouter Buwalda, Derk Hazekamp.

Openbare ruimte
● Scheveningseweg: het besluit om de bomen te kappen is genomen. Er is een actie geweest om de te kappen bomen te markeren met linten, omdat de gemeente dit had nagelaten, maar de actie werd al snel beëindigd door de politie.
De Bomenstichting stuurt een zienswijze in over de bomenkap en er wordt nog steeds getracht de bomen te sparen. (Zie ook Den Haag Centraal, editie week 10, 5 t/m 11 maart).
• Parkeren brede Bankastraat: Tot ieders verrassing wees de proef op 14 februari uit dat die dag niet de volledige parkeercapaciteit werd gebruikt. De winkeliers claimen 15% omzet verlies door gebrek aan parkeerplek.
• Bankaplein: het gras wordt vernield door vrachtwagens. Mogelijk wordt dit voorkomen door het leggen van biggenruggetjes.
• De nieuwe bomen in de Frederikstraat zijn geplant.
• Hoge Bankastraat: in de driehoek bovenaan de hoge Bankastraat zijn de containers van Stedin weggehaald.
• Tramhalte Ary van der Spuyweg blijft.
• Lantaarnpalen Javalaantje: de gemeente heeft besloten om de kwestie over de verkiezingen heen te tillen.
• Verkeersbord kruising Laan Copes/Nassauplein/Bankastraat: bij de rondvraag tijdens het vorige wijkberaad zei Bert Bos dat je hier nu wel linksaf mag. Dit blijkt niet zo te zijn. Er is inmiddels een verbodsbord geplaatst.
• Afvalsorteerstraatjes: in het gemeentebericht werd het Nassauplein abusievelijk niet vermeld. Dit is gecorrigeerd. De afvalsorteerbakken op het Nassauplein gaan in fase 2 ondergronds.
• Parkeerplaatsen Kerkhoflaan: de Fietsersbond vindt de afslag vanaf de Kerhoflaan, voorbij de katholieke begraafplaats, linksaf naar Madurodam onveilig voor fietsers en wil 7 parkeerplaatsen laten opheffen om de situatie veiliger te maken. De bewoners vinden het genoeg als er maximaal 3 parkeerplaatsen verdwijnen.
• Plein 1813 en Israëlische ambassade: David en Robert werden telefonisch geïnformeerd dat de gemeente overweegt om Plein 1813 (vooralsnog) in april opnieuw in te richten. Dit is vroeger dan verwacht. Zij mogen 16 maart langskomen op het stadhuis ter voorbereiding. Dit staat los van de plannen voor de ambassade. De bewonersorganisatie gaat uitzoeken hoe het inspraaktraject eruit gaat zien.
Op de vraag of de ambassade er komt, antwoordt de voorzitter dat dit het geval is. Israël heeft het pand gekocht. Het is nu aan de omwonenden om te proberen de schade zoveel mogelijk te beperken.

6. Gemeente is aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten
• Vuilnis Nassauplein: Gerard Spierenburg constateert dat het bij de afvalbakken op het Nassauplein momenteel nogal een chaos is. Medewerkers van de gemeente hebben de plek geobserveerd en zagen vanuit alle hoeken en gaten mensen opduiken om afval te dumpen. De hoeveelheid flessen is zo groot dat er een 2e glasbak is bijgeplaatst. Er fietst een medewerker rond met een monitor op zijn arm. Cameratoezicht is niet toegestaan.
Katja Beekman vraagt waarom er geen adressen worden genoteerd van bijgeplaatste dozen, zodat de daders beboet kunnen worden. Gerard Spierenburg antwoordt dat dit niet mag. De handhaver moet de dader op heterdaad betrappen. Per maand wordt er stadsbreed 100.000 kg bijgeplaatst. Grote dozen mogen overigens ook niet in de papierbak, ze moeten meegegeven worden met het grofvuil of naar de Binckhorst worden gebracht.
Een bewoner van het Nassauplein heeft gehoord dat de bewoners van Transvaal Oracs kunnen adopteren. Helpt dit? Gerard zegt dat adopteren hier ook mag. Handhaven is het enige wat helpt. Bewoners moeten steeds als zij afval bij de bakken zien staan 14 070 bellen of de gemeente mailen. Bijplaatsingen worden dan snel weggehaald.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen onderling te overleggen over mogelijkheden om de overlast tegen te gaan.

• Jan Douwes, voorzitter VvE Couperusduin vertelt dat de VvE vorig jaar een brief over de grondwateroverlast aan de raad en aan 3 individuele raadsleden heeft gestuurd. Behalve een ontvangstbevestiging is er tot dusver geen enkele reactie gekomen.
Gerard Spierenburg licht toe dat zo’n brief via de griffie naar de vakafdeling gaat. Vervolgens wordt de brief met de wethouder besproken. Mogelijk besluiten ze om de vraag door te sturen naar een deskundige. Deze moet de brief eigenlijk binnen zes weken beantwoorden. Zo niet, dan is het verstandig om nog eens schriftelijk om een reactie te vragen of het op de brief vermelde telefoonnummer te bellen.
• Lantaarnpalen Javalaantje: Gerard Spierenburg probeert een akkoord te krijgen van wethouder Revis. Zodra dit er is, kan hij de plaatsing van nieuwe lantaarnpalen in gang zetten. Bewoners zijn per brief geïnformeerd dat de huidige lantaarns technisch nog in orde zijn, dus niet vervangen hoeven te worden. Bert Bos meldt dat Derk Hazekamp dezelfde brief kreeg nadat hij de gemeente had gevraagd om spoed achter de zaak te zetten.

7. Rondvraag en sluiting
Ank Beekman merkt op dat Marijke van der Hoof tijdens het vorige wijkberaad heeft gevraagd naar de afspraken over het grondwater en de verhoging van het grondwaterpeil in 1996. Is hier al iets over bekend?

Jan Douwes antwoordt dat Marijke van der Hoof ziek is en hem vroeg om een toelichting te geven.
In het appartementencomplex Couperusduin I en II is al sinds 1996 sprake van grondwateroverlast in een aantal woningen en in de beide parkeergarages. De oorzaak is het te hoge grondwaterpeil dat in directe relatie staat met het peil van het water in de gracht rondom het complex. Deze gracht is de watergang rondom de vroegere Alexanderkazerne. Het water in de gracht stond ten tijde van de bouw van het Couperusduin op -0,27m beneden NAP. Bij de bouw van het complex Bofill is een vijver aangelegd met een waterpeil van -0,15m beneden NAP. Daarbij is een verbinding gemaakt tussen de gracht en de vijver om de vijver permanent door te spoelen met water uit de Haagse Beek. Het gevolg van de ingreep is dat het waterpeil in de gracht én onder de gebouwen Couperusduin ruim 10 cm is gestegen. Het grondwater staat tegen de onderkant van de funderingsplaat onder de gebouwen aan. Als het water stijgt, komt er een laagje water op de vloeren te staan.
In de archiefstukken van de VvE Couperusduin I en II is niet te vinden of de VvE door de gemeente is gehoord over de ingreep. Ook de bouwvergunning voor de bouw van Couperusduin I en II ontbreekt. Maatregelen tegen de wateroverlast kosten ruim € 23.000 per woning. Voor de onderbouwing van de argumenten van de VvE zijn concrete bewijzen nodig, m.n. van de verhoging van het waterpeil in 1996. De VvE gaat haar actie verscherpen een heeft daarvoor bewijs nodig, nl. dat het grondwaterpeil in de gracht is verhoogd vanwege de verbinding met de vijver op het Burgemeester De Monchyplein. De VvE heeft een WOB-verzoek ingediend om inzage in het bouwontwerp van Couperusduin en de andere genoemde documenten te krijgen. De VvE vraagt het wijkberaad om steun.
David Struik heeft op verzoek van Marijke van der Hoof gevraagd wie er nog een dossier hebben. Los van de schuldvraag is het aan de VvE om te kijken welke maatregelen nodig zijn. David Struik suggereert dat het boek van Gert Esmeijer misschien iets voor de VvE is. Katja Beekman overhandigt het ter plekke aan Jan Douwes met de tip om te kijken of de daarin genoemde secretaris van de Welstandscommissie, Victor Freyser, misschien nog aanknopingspunten heeft.

De bewonersorganisatie heeft een brief van een bewoonster ontvangen die zich zorgen maakt over de houtstook in de wijk en de luchtvervuiling die dat veroorzaakt. Mogelijk komt dit in een volgend overleg aan de orde.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur

Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2018: 28/6, 27/9 en 22/11