Notulen Wijkberaad 25 januari 2018

(download hier de notulen dd. 25-01-2018 als PDF)

Voorzitter: Katja Beekman
Notulist: Marijke van Etten

Aanwezig: R. Klein, H. Bussink, M Bussink, A. Beekman, A. van der Kooi, E. Ponsen,
B. Bos, P.P. Tobi, H. van Asch Van Wijck, H Verhoog-Poiesz, M. Siegmund,
J. de Vijlder, W. Lameris, M. Thijssen, H. Fonhof, G. Esmeijer,
R. v. Heijningen, A. Beekman, M. van der Hoff, L. Coene, C. Scheidel,
D. Regts, J. Willems, W. Vader, F. Bruins, D. Struik, K Hoogsteder,
D. Hazekamp, A. Reijngoud, C. Ligtenberg.

Bericht van verhindering: B. Aardewerk, R. van Eybergen, A. Quaedvlieg, F, Sevriens,
A. van den Bosch, A. van Kammen, C. Nieuwenhuis, G. Spierenburg

1. Opening vergadering

Wegens verhindering is R. van Moorsel afwezig. K. Beekman vervangt hem als voorzitter en heet allen welkom.

Onderaan de agenda staan de data van de volgende wijkberaden. Het bestuur wil het wijkberaad in maart vervroegen tot voor de verkiezingen en daarbij gemeentelijke politici uitnodigen om hun standpunten over voor A&W belangrijke zaken uiteen te zetten. Geprobeerd wordt ook of zo’n bijeenkomst voor A&W én de omliggende wijken georganiseerd kan worden, om de druk op de politici te verhogen. Uit eerder overleg met de besturen van die wijken – Benoordenhout, Duttendel & Wittebrug, Buurtschap Centrum 2005, Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, Zorgvliet, Zeeheldenkwartier – blijkt dat er vergelijkbare belangen en standpunten zijn over allerlei onderwerpen. In het eerste geval zal het wijkberaad een week vervroegd worden (gericht wordt op 15 maart), in het tweede geval zal het wijkberaad waarschijnlijk gewoon op de 22e plaatsvinden en wordt de wijkoverschrijdende bijeenkomst op een andere datum gepland. Het bestuur zal via de website en de nieuwsbrief tijdig informeren wat het uiteindelijk gaat worden; reguliere bezoekers van het wijkberaad en andere geïnteresseerden wordt verzocht deze media in de gaten te houden.

A. van de Kooi heeft een mail ingezonden over de bouwplannen van het kantoorpand aan Burg. de Monchyplein, dit zal besproken worden bij ruimtelijke ordening.
C. de Jong heeft een mail ingezonden over de voorgenomen opheffing van de tramhalte Ary vd Spuy. Dit zal besproken worden bij verkeer.

C. Scheidel geeft aan dat dit na 4 jaar haar laatste wijkberaad als vertegenwoordiger van de VVD; het is voor haar niet meer te combineren met haar werk (directeur Publieke Gezondheid bij VWS). Zij zal dit derhalve overdragen. De komende tijd wordt dit door
D. Regts waargenomen, zij is al door C. Scheidel up-to-date gebracht.
De voorzitter heeft alle begrip voor het besluit van mevrouw Scheidel. Zij dankt haar voor haar regelmatige aanwezigheid bij het wijkberaad en andere bijeenkomsten, en voor haar meedenken, en wenst haar alle succes in haar baan.

2. Vaststelling agenda: Er wordt geen nieuwe agendapunten aangedragen.

3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 november 2017

• B. Aardewerk kan zich niet herinneren dat zij zich gemengd heeft in discussie over het parkeren in de wijk, dit zal dan ook verwijderd worden uit de notulen.
• De passage over het gevaarlijke parkeren op het korte stuk van de Burg. Marijnenlaan wordt als volgt gecorrigeerd: “F. Bruins wees nog op het vele, weliswaar verboden, parkeren op het tussenweggetje op het Nassauplein. Dit gebeurd overdag en ’s avonds. Ander verkeer door dit weggetje wordt daardoor zwaar gehinderd en de situatie is gevaarlijk. De gemeente heeft parkeren verboden maar dit is nergens duidelijk uit op te maken. De aanwezige vertegenwoordiger van de gemeente heeft daar direct op gereageerd en gesteld dat zij, uit voorraad, nog een paar paaltjes hadden die geplaatst konden worden in het dwarsweggetje om parkeren te voorkomen. De bewoners van het Nassauplein juichen dit toe en als de paaltjes geel kunnen worden, vinden zij dat nog beter.”

Vragen naar aanleiding van het verslag:
Aangegeven wordt dat het gat in het trottoir, waar tijdens het vorige wijkberaad over werd gesproken, snel is gedicht.

4. Mededelingen bestuur

• Op 21 december 2017 is de Vereniging bewonersbelangen Nassauplein opgericht, waar bewoners en ondernemers deel van uitmaken. C. van Oordt is voorzitter, H. van Kattendijke is penningmeester en H. van Asch van Wijck is secretaris. Deze vereniging houdt zich meer in het bijzonder bezig met zaken in en om het Nassauplein en is te vergelijken met andere straatverenigingen in Archipel & Willemspark. De bedoeling is dat de wijk- en een straatvereniging elkaar waar nodig is op de hoogte houden van hetgeen er speelt in die specifieke straat.
• Het Walking Dinner vindt plaats op 24 maart 2018. Iedereen die erheen wil, wordt aangeraden om zich bijtijds op te geven. De registratie start begin februari. Verdere info is te vinden op http://www.willemarchipel.nl/ (geen tikfout!) Koks zijn ook nog altijd van harte welkom.
• De voorzitter geeft aan dat zij zich, nu haar termijn als secretaris bestuur A&W regulier eindigt, niet herbenoembaar wil stellen. Zij blijft wel in functie tot er een opvolger is benoemd. Naar aanleiding van de vacature op de website van A&W hebben zich inmiddels twee kandidaten gemeld; de vacature staat nog open tot 1 maart. Belangstellenden kunnen hun naam of de suggestie voor een mogelijk geschikte andere kandidaat voor 1 maart aan het bestuur doorgeven. De aanwezigen danken K. Beekman voor haar werk in het bestuur.
• Studente R. Elderhorst doet in diverse wijken een onderzoek naar verhoogde veiligheidsbeleving na invoering van de Plukze-wetgeving. De vice-voorzitter heeft haar om iets meer toelichting gevraagd, die in het verslag zal worden verwerkt. Ook zal er een mailadres worden opgegeven waar mensen zich kunnen aanmelden die bereid zijn haar enquête in te vullen.
• Kiosk Nassauplein: A. de Heus, woordvoerder Kiosken heeft toegezegd dat er een overleg komt met de Vereniging Nassauplein, Archipel & Willemspark, de gemeente, en de kioskhouder.

• Kennelijk is, naast het grondwaterprobleem in Couperusduin, deze problematiek ook in de Zeestraat gaan spelen. De vraag vanuit het bestuur is dan ook of iemand weet of er ook elders nog sprake van is. M. van der Hof woont in het Couperusduin; haar was aangeraden contact op te nemen met de heer Groenendijk vanwege zijn archief. Helaas gaat dat archief over iets anders, weet R. van Heijningen, namelijk over de tijdelijke bemaling ten behoeve van het plan Bofill. M. van der Hof vraagt of iemand informatie heeft over de afspraken t.a.v. het grondwater en de verhoging van het peil in 1996 of overige gerelateerde documentatie. Zo jan, dan verneemt zij dat graag.

5. Presentatie boekje `De Archipelwijk en de nieuwbouw op het Burgemeester de Monchyplein in Den Haag’ (dhr. G. Esmeijer)

De voorzitter geeft het woord aan Ing. G. Esmeijer. Zijn boekje gaat over het project Bofill, waar R. van Heijningen (met wie hij in de Stichting voor Stedebouwkundige Harmonie zit die het boekje uitgeeft) ook een grote rol bij heeft gespeeld als jurist.
Onder de titel ‘Nieuwe eenheid en harmonisch geheel’ beschrijft G. Esmeijer het bijzondere karakter van de Archipelwijk en haar bewoners. Daarin beschrijft hij niet
alleen de unieke ligging maar ook de betrekkelijke rust tussen de straten en vrij ruime woningen met hun geheel eigen identiteit. Hij laat zien dat de bewoners van de Archipel nauwlettend waken over het unieke karakter van hun dierbare woonomgeving en met succes in actie komen tegen eventuele aantasting daarvan. Zo verzette de bewoners-organisatie zich in 1986 met succes tegen het nieuwbouwproject van de beroemde Spaanse architect Ricardo Bofill op het Burgemeester De Monchyplein in het hart van de buurt. ‘Een ernstige en onoverkomelijke aantasting van het karakter van de wijk’
Er was een grote angst voor vernietiging van het wijkkarakter. Onder meer door de bewonersorganisatie is groot verzet geboden, tot aan de Raad van State toe. Uiteindelijk heeft het architectenbureau zich aangepast aan de wijk en het project dusdanig omgevormd dat dit paste in de wijk. Al die aspecten, zowel politiek als qua geschiedenis, komen terug in het boekje. Doelgroepen van het boekje is de bewoners van de Archipel, architecten en overheidsinstellingen.
G. Esmeijer zou graag een avond speciaal voor de wijkbewoners organiseren om het verhaal toe te lichten. De voorzitter neemt aan dat dit mogelijk is: als de heren Esmeijer en Van Heijningen dit voornemen op de website en in de wijkkrant zetten, dan kan worden geïnventariseerd hoeveel mensen er heen willen en worden gekeken of de bijeenkomst in ’t Klokhuis kan. Het boekje kost € 10,-; H. Bussink stelt voor het boekje bij de Primera in de Bankastraat te verkopen omdat daar veel bewoners komen. Mocht de resterende oplage te weinig zijn, dan oppert de voorzitter dat de stichting het boekje wellicht ook als (digitaal te bestellen) PDF beschikbaar kan stellen tegen een (lagere) financiële vergoeding. G. Esmeijer en R. van Heijningen geven aan dit te zullen bekijken.
De voorzitter dankt G. Esmeijer en R. van Heijningen namens de wijk voor het op papier zetten van de hele geschiedenis.

6. Werkgroepen en bestuur brengen verslag uit van hun activiteiten

De voorzitter vertelt dat er nieuwe leden zijn van de werkgroep VERKEER, te weten
C. Ligtenberg en A. Reijngoud.
A. Reijngoud stelt zich eerst voor. Hij woont aan de Burg. Patijnlaan en is daardoor direct betrokkene waar het gaat om de stank en lawaaioverlast van het verkeer door die straat. Hij heeft het idee dat het circulatieplan Den Haag voor onze wijk verkeerd heeft uitgepakt (aanwezigen bevestigen dit). De verkeersstromen kunnen eerlijker en beter

verdeeld worden. De werkgroep Verkeer gaat de gemeente aansporen om in het belang van milieudefensie te handelen. D. Regts – nummer 5 op de VVD-lijst – geeft aan dat dit bij de VVD ook zeker op de agenda staat. Bovendien heeft wethouder Revis bij de nieuwjaarsbijeenkomst in het bijzijn van de pers te kennen gegeven dat er iets gedaan gaat worden aan de verkeerscirculatie en de verkeersvervuiling. Zij gaat hem daar ook aan houden. Het verkeer dient omgeleid te worden zodat de Javastraat, de Laan Copes en de Mauritskade ontlast worden van verkeer.
M. Bussink herinnert eraan dat iemand van de HSP eerder een plan heeft gelanceerd voor verschillende inprikpunten in de stad, wat hij ook in het wijkberaad heeft toegelicht. De voorzitter K. Beekman zegt dat dit plan van Gerwin van Vulpen in feite de formele inbreng bij de raad is van een issue waar Tim Dike en Guus van Nieuwenhuizen zich al jaren hard voor maken.
C. Ligtenberg stelt zich ook voor: ook hij woont aan de Burg. Patijnlaan, in hetzelfde complex, rechtstreeks aan die veel te drukke verkeersweg. Het verkeer neemt alleen maar toe. In het dagelijks leven adviseert hij over pensioenen. Hij is derhalve geen verkeersspecialist, wel ervaringsdeskundige.
Spreker geeft een uitgebreide toelichting op de problemen die spelen rond verkeer en vervuiling in de wijk.

Metingen luchtkwaliteit in A&W (C. Ligtenberg)WOB-verzoek
Bewonersorganisatie A&W stuurt al lang aan op verkeersoplossingen op korte termijn om de verkeersdruk te verminderen. Een van de oplossingen wordt gevonden in omleiding van het verkeer naar het Teldersrace (vanaf Vredespaleis naar Teldersweg via de Scheveningse weg). Op een bijeenkomst met vertegenwoordigers van bestuur en verkeerscommissie van A&W op 5 oktober 2017 heeft de gemeente in dit kader meegedeeld dat er 13 varianten voor een alternatief zijn onderzocht, maar dat deze alle slecht scoorden. Tot op heden werd (ondanks herhaalde verzoeken) geen inzage gegeven in die varianten en de besluitvorming daarover.
Daarom heeft A&W nu een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur om die informatie wel te krijgen. In het bijzonder gaat het om de variant om de Mauritskade eenrichting te maken, een oplossing die functioneel zou zijn volgens de gemeente.
Ontvangst is bevestigd. Antwoord wordt uiterlijk 16 februari verwacht. Tenzij er aanvulling is gewenst.
Vers van de pers: A&W is uitgenodigd voor een vervolggesprek, gisteren gebeld door verkeersambtenaar Ricardo v.d. Meer, met wie afgelopen najaar ook is gesproken tijdens het gesprek bij wethouder De Bruijn.

Verkeers-special Wijkkrant
Met het oog op de verkiezingen zijn de verkiezingsprogramma’s van alle Haagse politieke partijen opgevraagd en bestudeerd. Er is een specifieke vragenlijst gestuurd om inzage te krijgen in de voorgenomen plannen om op korte termijn (binnen drie jaar) de verkeersdruk in onze wijk te verminderen (waaronder de zojuist genoemde punten).
Daarnaast wordt gevraagd of de partij voorstander is van het uitvoeren van stikstof- en fijnstofmetingen en of bereid is daar spoedig budget voor vrij te maken.
Er is veel respons op gekomen. De resultaten worden in de wijkkrant gepubliceerd.

Tussenuitspraak Bodemprocedure op 27 december was teleurstellend: Inhoudelijk zijn alle eisen afgewezen. De rechters erkennen dat de luchtkwaliteit niet voldoet aan de normen, maar er is onvoldoende aangetoond dat de staat daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Het is niet duidelijk genoeg dat de overheid te weinig heeft gedaan. Milieu-

defensie heeft aangekondigd in Hoger Beroep te gaan. Het vonnis van december geldt nog niet, want dat is een tussenvonnis. Het kort geding-vonnis blijft gelden in afwachting van het hoger beroep.

Dat betekent dat de Staat een gedegen luchtkwaliteitsplan moet vaststellen volgens de Europese richtlijnen, met maatregelen die ervoor zorgen dat voorspelbaar en aantoonbaar aan de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) zal worden voldaan op de kortst mogelijke termijn. De Staat moet alle locaties identificeren waar volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) sprake is van (te verwachten) overschrijdingen van de grenswaarden.
Staatssecretaris heeft aangegeven te werken aan een nieuw luchtkwaliteitsplan. Dit moet na zomer 2018 in werking treden. Ook gemeenten en provincies moeten zo snel mogelijk aan de slag. Luchtwachters (300 landelijk) gaan zich hier specifiek op richten, om de gemeente aan te sporen snel met plannen te komen.

Luchtwachters Milieudefensie
Afgelopen dinsdag was er een startbijeenkomst in ’t Klokhuis; daar kwamen ca. 30 “Haagse” luchtwachters, ook veel mensen van buiten de stad (Leiden e.o.).
De campagne begint in februari. Dan gaan de Luchtwachters in drie groepen van start: Lobbygroep, Beleidsgroep en Actiegroep. Het gaat hier om een wijkoverschrijdende aanpak. Daarom acht de verkeerscommissie het minder geschikt voor belangen A&W. Ook moet je in de pas lopen met Milieudefensie, wat wellicht minder goed bij past onze eigen aanpak. Uiteraard wordt wel voeling gehouden met degenen die zich als Luchtwachter hebben gemeld vanuit A&W.
Tijdens de vergadering meldt M. Bussink zich graag aan als Luchtwachter.

Eigen metingen
Het oorspronkelijke plan was om zelf de lucht te gaan meten (volgens de methode Buro Blauw). Tijdens de bijeenkomst van Milieudefensie werd echter aangegeven waarom men niet zelf de luchtkwaliteit gaat meten:
1. De plaatsen met officiële overschrijdingen van de norm zijn bekend. Zie de websites www.lml.rivm.nl en www.luchtmeetnet.nl.
2. Overheid en rechter nemen RIVM-rekenmethode als uitgangspunt.
3. Nieuwe metingen voegen dus niet veel toe binnen de juridische context van het vonnis.
4. Er moeten maatregelen worden genomen, dat is nu het belangrijkste. (Monitoring door Luchtwachters).
5. Ook metingen kennen onzekerheden.

Om zelf onderzoek te doen is dit de link naar de gratis app Mijn Luchtkwaliteit:
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Nieuwe_app_mijn_luchtkwaliteit_gelanceerd

C. Scheidel informeert dat de gezondheidsraad deze week een advies heeft gegeven dat gekeken moet worden naar de WHO-richtlijn- en niet de Europese richtlijn. De WHO richtlijn is nog strenger dan die van Europa, dus dat is gunstig.

Opheffing halte Ary van de Spuyweg. C. Ligtenberg geeft aan hier niets van te weten.
D. Hazekamp geeft aan dat in het kader van de Denktank Scheveningen wel correspondentie is geweest rondom een werkvoorstel voor een plan rondom de Scheveningseweg. HTM meent dat die halte weinig gebruikt wordt en dat het voor de

doorstroming beter opgeheven kan worden, waarbij de halte ervoor dan naar de Carnegielaan verschoven wordt. Gevraagd is of er tellingen beschikbaar zijn en waar deze constatering op gebaseerd is. HTM wil de cijfers niet verstrekken.
D. Hazekamp zal dit afstemmen met C. Ligtenberg.
Actie: D. Hazekamp zal dit afstemmen met C. Ligtenberg en hem genoemde info sturen over opheffing halte Ary van der Spuyweg.

Werkgroep OPENBARE RUIMTE (D. Hazekamp):

In de Sofialaan zijn drie monumentale kastanjes gekapt, die waren aangevreten door zwammen. Er komen bomen van dezelfde categorie terug. In de Frederikstraat zijn – zoals bekend – alle bomen verwijderd. Hiervoor komen in november sierperen in de plaats; een gezamenlijke keus van bewoners en ondernemers.

In de Hoge Bankastraat bij de Kerkhoflaan staat een gifgroene container. Inmiddels blijkt dat de projectleider deze was vergeten; hij wordt zo spoedig mogelijk opgehaald.

Er bestaan tegenwoordig Buurauto’s, dit zijn elektrische auto’s die in een wijk geplaatst worden die door meerdere mensen gebruikt kunnen worden. Als meer mensen zich aanmelden kan dit ook in A&W plaatsvinden. Dit zal gunstig zijn voor zowel uitstoot als parkeerdruk.

Op het Nassauplein zijn nieuwe schelpen gestort. Ook zijn er paaltjes geplaatst om het oprijden (o.a. door groenbeheerders) vanaf de zijkanten tegen te gaan. Maar op het lange deel bij de friettent gebeurt het wel nog steeds. F. Bruins heeft de suggestie gedaan om daar een zebrapad te plaatsen, dat zou nuttig kunnen zijn. Dit zal de nieuwe Vereniging Bewonersbelangen Nassauplein kunnen voorstellen bij de gemeente.
H. Bussink wijst er opnieuw op dat men bij vragen aan of opmerkingen voor de gemeente het contactcentrum den haag moeten e-mailen, ook voor restvuil etc. Zijn ervaring is dat de Gemeente daar binnen een aantal uren op reageert. Hij raadt dit aan boven het bellen met 14070.
F. Bruins geeft aan het jammer te vinden dat er niemand van de gemeente is. Op de Burg. Marijnenlaan worden prullenbakken veel te laat geleegd, ook al wordt er geklaagd. Ook zitten er regelmatig grote stukken karton in de papierafval, wat de doorvoer hindert.
De voorzitter geeft aan dat het overal speelt, meteen reageren naar de gemeente blijft de aangewezen oplossing.

Verder loopt het parkeervraagstuk in de Bankastraat nog. Ondernemers en winkeliers ervaren daar dat de nieuwe parkeersituatie met minder plekken een negatief effect heeft op hun omzet. De AWOC is hier ook mee bezig, onder meer via B. Bos. Handhaving gaat nu metingen verrichten, begin februari worden de resultaten verwacht.

Hannie Verhoog vertelt dat de bewoners van het Javalaantje weer nul op het request hebben gekregen bij hun verzoek om historische lantarenpalen ter vervanging van de misplaatste moderne palen die er ook niet meer mooi uitzien. De Gemeente verwijst daarbij naar het nieuwe lichtplan, waarin o.a. staat dat bestaande lantaarnpalen alleen maar vervangen worden als dat technisch nodig is. H. Bussink geeft aan dat er nu nieuwe potjes verdeeld worden qua subsidie, dus dat het nut kan hebben opnieuw een aanvraag te doen.

Stichting ArchipelpoëZie:
D. Hazekamp kondigt aan dat in de komende wijkkrant een stukje komt over de lopende crowdfunding actie voor plaatsing van een gedicht in de Batjanstraat. De plaatsing zelf gaat via de stichting en met subsidie. Maar de muur waar het gedicht op komt, moet eerst gereed gemaakt worden. De actie is bedoeld om de kosten daarvoor te dekken.

Er wordt op gewezen dat de muur bij het gedicht van Bloem erg groen aan het worden is. Actie: D. Hazekamp gaat bespreken met de gemeente wat er mogelijk is om dat schoon te maken.

Werkgroep DUURZAAMHEID:
De recent verbouwde flat aan de Atjehstraat wordt gasvrij opgeleverd. En er is een plan om het binnenterrein met tegels te bedekken die gunstig zijn voor de afwatering.

Werkgroep CULTUUR ( B.Bos):
Op 10 februari aanstaande is er weer een Open Podium in het Elisabeth Vreedehuis, voorheen “De Zalen” in de Riouwstraat 1. In het orkest speelt onder meer een hoboïst van het Residentieorkest.
Ook op 10 maart 2018 is er weer een concert. Het daaropvolgende concert stond op 19 mei 2018 gepland, maar wordt verplaatst omdat dit vlak voor Pinksteren is. Daarover volgt nog nader bericht. De aanvang van alle concerten is 15.00 uur.

Werkgroep RUIMTELIJKE ORDENING (D. Struik):

De nieuwe Woonvisie van de gemeente Den Haag over de periode 2020/2030 is gepresenteerd en staat op de website.

Op Plein 1813 is een villa gekocht door Israël, daar komt de ambassade en in de achtertuin de ambassadeursresidentie. De tekeningen zijn vanwege de veiligheid erg vertrouwelijk.
Gekeken wordt wat openbaar gemaakt kan worden. Op 30 januari was er een informatie- bijeenkomst op de Nassaulaan 13. Het Nederlandse architectenbureau zal vertellen wat zij mogen; dat gaat vooral over wat er vanaf de straatzijde te zien zal zijn. Punt van aandacht is dat de beveiliging niet alleen het terrein zelf zal raken, maar ook een stukje openbare ruimte. Er is een plan ingediend over de herinrichting van het plein, en de eerder besproken twee groene driehoeken. De komende maanden wordt samen met de gemeente gekeken hoe dit plan vorm gegeven kan worden. Er moet op het perceel veel gesnoeid worden en er zijn al veel bomen gekapt. Dit gaat wel gecompenseerd worden. F. Bruins geeft aan dat de ambassade de parkeermogelijkheden op het plein ernstig gaat beperken, waardoor mogelijk het nieuwe Indisch museum niet goed tot zijn recht komt. D. Struik meldt ook alert te zullen zijn op niet zichtbare maatregelen, bijvoorbeeld dat telefoons op de openbare weg geen of slecht bereik krijgen.

Bouwplannen Balistraat: W. Lameris geeft aan dat sinds het vorige wijkberaad de weerstand tegen de bouwplannen ook op de A&W website geplaatst is, dit heeft voor 200 extra supporters gezorgd. Op 11 februari vindt er een bewonersbijeenkomst plaats, om 15.00 uur bij Donker & Blond in de Javastraat 142, vanaf 17.00 start de borrel. Het geheel heeft wat vertraging opgelopen omdat de ontwikkelaar inmiddels zijn derde plan heeft ingediend. B. Bos voegt hier aan toe dat er nog geen vergunning is aangevraagd.

Transformatie Kantoorpand Alexanderveld 84 (hoek Burg. Patijnlaan): A. van der Kooi bespreekt de drastische plannen voor de verbouwing van het kantoorpand aan het Burgemeester de Monchyplein (naast het Politiebureau) tot (43) appartementen. Het plan van de projectontwikkelaar SENS is om twee lagen bovenop het pand te zetten, een voornemen dat destijds al in het oorspronkelijke plan van Bofill door de Raad van State is afgewezen in het kader van ‘beschermd stadsgezicht’. dit zorgt ook voor schade (verminderde licht-toetreding) voor de mensen die er tegenover wonen. Aan alle zijden worden er balkons geplaatst, wat leidt tot vergroting van de bouwmassa en inkijk voor de woningen er tegenover. Er wordt volkomen afgeweken van de Bofill- stijl: de ontwikkelaar heeft dit bewust gedaan om auteursrechtschending te voorkomen. Van der Kooi voegt nog toe dat het overleg van de kant van de Crescent wordt gecoördineerd door de voorzitter van de VvE, dhr. Fred Sevriens, die enige jaren bij de Raad van State werkzaam is geweest. D. Struik voegt toe dat er een voorlichtingsavond is geweest, die kort (een week tevoren) werd aangekondigd en waar hij zelf (ondanks eerder contact) niet voor was uitgenodigd. Na bezwaar van belanghebbenden moet er een nieuwe bijeenkomst gepland en geadverteerd worden, dit is ook toegezegd. Het is van belang dat de bewoners nu in het gesprek betrokken worden, vóórdat een bestemmingswijziging plaatsvindt. Omdat er nu nog geen echte stappen gezet zijn is bezwaar nog niet mogelijk. R. van Heijningen geeft aan dat een bestemmingsplanwijziging nodig is, dit kan tegenwoordig met een projectbesluit, dit hoeft niet meer zoals vroeger met een hele uitgebreide procedure. De ambtelijke voorbereiding van zo’n PUK begint vaak al vroeg; het zwaartepunt ligt derhalve bij de ambtenaren van de gemeente en de ontwikkelaar. Het is van belang om reeds nu betrokkenheid te forceren om niet te laat te zijn met de bezwaren. Op www.sensrealeststate.nl is meer informatie te vinden.

In verband met dat laatste wijst D. Struik ook op de aanstaande verhuizing van het politiebureau, dat weliswaar niet formeel op de afstootlijst van de politie staat maar al wel in het structuurplan. Officieel is er nog niets bekend. M. van der Hoff woont vlakbij en heeft vernomen dat het bureau uiterlijk 2020, zo mogelijk eerder vertrekt. Zij vreest dat hoewel er geen concrete plannen bekend zijn, ook hier de ambtelijke voorbereiding al is begonnen. Dus het is van belang hier snel op te focussen.
D. Struik zegt dat de werkgroep dit inderdaad in de loop van het jaar opneemt en een visie zal opstellen. R. van Heijningen vult aan dat het nu vlak voor de verkiezingen raadzaam kan zijn vast de politiek hierbij te betrekken omdat binnen de politiek nu nog wel bereidheid zal zijn om hier uitspraken en toezeggingen over te doen aangezien de verwezenlijking pas in de volgende ambtstermijn zal plaatsvinden.

R. van Heijningen benoemt tevens de eerste schets van het binnenterrein van de Koninginnegracht (nabij de Atjehstraat, het Rode-Kruisgebouw): deze grote loods van drie lagen is erg teleurstellend: één volumineus gebouw. De projectontwikkelaar heeft niet creatief gekeken naar de wijk. Het is een gemiste kans om een modern antwoord te vormen op de oude hofjes, het lijkt over-bebouwing. Onze wijk is geen verdichtingswijk. Er zal weinig buitenruimte c.q. groen zijn. Het parkeren is opgelost met een parkeergarage met een lift, maar ook hier wordt dan weer verkeersoverlast verwacht vanwege de beperkte liftcapaciteit bij gelijktijdig gebruik van de garage door meerdere bewoners.
M. Bussink wijst erop dat onlangs in het nieuws is geweest (te Venlo) wat de gevolgen zijn van slopen en graven nabij de erfgrens.

Werkgroep ZORG EN WELZIJN:
E. Ponsen noemt het project Rijker Leven, dat zich richt op mensen die ouder worden. Op het moment dat er dingen wegvallen die mensen best nog zouden kunnen, wordt gekeken wat er nog gedaan kan worden om dat niet te laten gebeuren. Het is een positieve benadering van ouder worden. In de volgende wijkkrant is hier meer over te lezen.
R. Klein informeert dat verbeteringen in ’t Klokhuis worden aangebracht, zo wordt deze ruimte sinds kort verlicht door Led-buizen in plaats van TL-buizen.

Werkgroepen MEDIA:
E. Ponsen geeft aan dat het erg druk is geweest bij de wijkkrant om vier pagina’s extra te vullen, die gaan over wat er te kiezen valt bij de gemeenteraadsverkiezingen, vooral met het oog op de standpunten van partijen ten aanzien van verkeer en milieuvervuiling.
Deze editie verschijnt op 15 februari.
Er zijn recent twee nieuwe leden aan de redactie toegevoegd.

M. Siegmund geeft aan dat in een onderling overleg (i.a.v. K. Hoogsteder en K. Beekman) besproken is dat de redacties van de website en de wijkkrant meer zullen coördineren en beter contact zullen onderhouden.
Ook is besproken na te gaan of een mobiele versie van de website te realiseren is. Dat zal zij met Deniz Pelsman (regelt de “techniek” van de website) en K. Beekman bespreken.

Actie: M. Siegmund/D. Pelsman/K.Beekman: mobile responsive versie website

7. Gemeente en politie zijn niet aanwezig.

8. Rondvraag

M. Bussink geeft aan dat voor de herinrichting van de Burg. Patijnlaan het verboden was om linksaf de Bankastraat in te rijden. Nu zijn alle borden weg, mag het wel of niet?
B. Bos zegt dat dit destijds concreet aan de orde kwam: sinds de herinrichting mag het.

C. Ligtenberg geeft aan dat er aan de Laan Copes een enorme gele container van Stedin staat en vraagt of iemand weet wat Stedin aan het doen is. F. Bruins en B. Bos geven aan dat het te maken zou hebben met gasleidingen en vervanging van buizen.

F. Bruins vraagt het bestuur of het mogelijk is om aan ieder wijkberaad een agendapunt toe te voegen voor bewonersverenigingen, omdat die vaak een aparte problematiek kennen.
De voorzitter lijkt onderling informeren prima is, maar dat het wijkberaad zich vooral moet richten op zaken die wijk-breed zijn. Een apart agendapunt gaat wellicht te ver.

De voorzitter sluit de vergadering.

Het volgende wijkberaad is vervroegd naar maandag 12 maart, 19.30 uur ___________________________________________________________________________
Actielijst:

1) Actie: D. Hazekamp stuurt info opheffing halte Ary van der Spuyweg naar C. Ligtenberg.
2) Actie: D. Hazekamp gaat bij de gemeente na wat er mogelijk is qua schoonmaak van de ArchipelpoëZie-muren.
3) Actie: M. Siegmund bespreekt met Deniz Pelsman en K. Beekman de mogelijkheid van een mobile responsive versie van de website.