Notulen Wijkberaad 28 juni 2018

(download hier de notulen dd. 28-06-2018 als PDF)

Bestuur: R. van Moorsel (voorzitter), W. Buwalda, D. Hazekamp, K. Hoogsteder, R. Klein.
Notulist: A.S.J. van Etten.
Aanwezig: A. Beekman, A. van den Bosch, H. Bosloper, L. Brocken (gemeente), H. Bussink, M. Bussink, P. Casparie, A. Dijkman-Rekers, J. Douwes, A. van Esch, H. Fonhof, M. Godschalx, M. van der Hoff, A. van Kammen, A. van de Kooi, B. van Leeuwen (politie), H. Meijer, T. Meijer-de Zeeuw, L. de Mooij, C. Nieuwenhuis, N. Oosterwaal, C. Padmos, E. Pelsman, M.L. de Ridder, O. de Savornin Lohman, F. Sevriens, A. de Sturler, M. Teesing, J. Teeuwen, R. Tuinstra, W. Vader, H. Verhoog-Poiesz, I. Vlasblom.
Verhinderd: K. Beekman, B. Bos, I. van Dijk, G. Spierenburg, D. Struik, A. de Vuijst.

1. Opening
De voorzitter heet allen welkom. De volgende wijkbewoners zijn er voor het eerst: Fred Sevriens en Hans Bosloper – VvE Crescent, burgemeester de Monchyplein; Andrew van Esch (D66) – Nassauplein; Rens Tuinstra, burgemeester de Monchyplein; Wouter Buwalda, de nieuwe secretaris van de bewonersorganisatie; Bart van Leeuwen, de nieuwe wijkagent voor de komende twee jaar.

2. Mededelingen bestuur

AVG
W. Buwalda geeft aan dat de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uiteraard ook geldt voor de Bewonersorganisatie. Op de website staat inmiddels dan ook een privacy statement. Bewoners die niet met hun naam in de notulen willen (die openbaar worden gemaakt) worden verzocht dat vooraf aan te geven.

Brief bewonersorganisaties diverse wijken aan formateur
Door de omliggende wijken is een brief gestuurd aan de formateur over het doorgaand verkeer en de verdichting. Groei van de stad mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid.

Brief stadsdeeldirecteur M. Prins
Van stadsdeeldirecteur M. Prins werd in april antwoord ontvangen op onze brief van december 2017 over de bevoegdheden van de bewonersorganisatie en diverse verkeersaangelegenheden. Door het ontbreken van leden van de werkgroep verkeer wordt bespreking hiervan doorgeschoven naar het volgende wijkberaad.

Alexanderveld 84/hoofdbureau van politie
De bewoners worden uitgenodigd om mee te denken over de plannen inzake het kantoorpand Alexanderveld 84 en het hoofdbureau van politie.

Invoegen wijkberaad tussen maart en juni 2019 of herschikking wijkberaden
Een van onze wijkbewoners gaf aan dat er in 2018 een te groot gat zat tussen de wijkberaden van 12 maart en 28 juni. De voorzitter merkt op dat dit opgelost kan worden door een extra wijkberaad of een betere spreiding. W. Buwalda stelt voor om de vergadering van 12 maart volgend jaar op te schuiven, naar 4 april. Hierdoor ontstaat een betere spreiding.
Irma Vlasblom, stadsdeelvoorzitter Groep De Mos, vraagt of de wijkberaden niet op donderdagen gepland kunnen worden (vaste dag raadsvergaderingen). Het bestuur geeft aan dat daarnaar gekeken zal worden. De voorzitter vraagt of men gebonden is aan de donderdag. C. Padmos geeft aan dat de dinsdag en woensdag voor hem niet mogelijk zijn, dus dan zou de maandag overblijven. W. Buwalda geeft aan dat veel vrije dagen op maandag vallen. O. de Savornin Lohman geeft aan dat het wat hem betreft niet altijd op dezelfde dag hoeft te zijn.

Inkomende brief over illegale bomenkap
Het bestuur ontving een brief van een bewoner over een grote berk die door een eigenaar is gekapt. De schrijfster van de brief werd ook bedreigd door de eigenaar toen zij hem daarop aansprak. De voorzitter vraagt alle aanwezigen om illegale bomenkap te blijven melden, eerst bij de politie en daarna ook bij het bestuur van de bewonersorganisatie. Hoe sneller de politie erbij is, hoe sneller gehandeld kan worden.

3. Bespreking verslag wijkberaad van 12 maart 2018
Geen opmerkingen.

4. Werkgroepen ruimtelijke ordening/openbare ruimte

Spoorvervanging Scheveningseweg
D. Hazekamp licht toe: de werkzaamheden aan de Scheveningseweg kennen drie fases: De 1e fase start in september 2018 waarbij de halte Vredespaleis wordt gesloten voor trams, auto’s, fietsers en voetgangers. Tot december rijdt lijn 1 niet meer vanaf Den Haag CS. De laatste onderhandelingen met de aannemer vinden nu plaats. Exacte details staan op www.denhaag.nl/lijn1. Fase 1 duurt circa een maand. Fase 2 start in oktober. Dan gaat het stuk vanaf de Patijnlaan tot aan de Frankenslag eruit, geen autoverkeer meer. In fase 3 gaat nog een stukje van de Helmstraat eruit. Het heeft ingrijpende gevolgen voor de bereikbaarheid van Scheveningen en onze wijk.

Madurodam
D. Hazekamp geeft aan dat er weinig te melden is. De gemeente is bezig met een voorlopig ontwerp voor alle aanpassingen, met name de ecowal en de bebouwing van Madurodam. Verwacht wordt dat na de zomer het ontwerp aan het College wordt voorgelegd waarna het ter inzage wordt gelegd. Er is nog onduidelijkheid over de grond tussen het olifantenpaadje en de ecowal. Daarvan heeft de gemeente aangegeven dat ze dat in het bestemmingsplan groen willen houden. Totdat dit echter door het College geaccordeerd is, moeten we dit nog afwachten.

Herinrichting Plein 1813
De aanwezigen worden uitgenodigd voor de informatie-avond over de herinrichting van Plein 1813. A. van den Bosch en D. Hazekamp zaten in de klankbordgroep. Het plan is om in het 2e/3e semester 2019 te beginnen met de werkzaamheden. De adviesgroepen zijn akkoord. Er was nog discussie over de keuze van lantaarns en prullenbakken. In het midden komen twee groenstroken met trottoirs om oversteken voor voetgangers makkelijker te maken. Hier wordt momenteel vrij lukraak geparkeerd.

Israëlische ambassade op nr. 4/5
Op nr. 4 en 5 komen de nieuwe Israëlische ambassade en residentie. Hiervoor zijn veel veiligheidsmaatregelen nodig. De gemeente dient de maatregelen uit te voeren zoals opgelegd door de NCTV. In ieder geval komen er ca. 1 meter hoge, met groen (Ilex crenata) omklede, palen op minimaal 30 meter afstand van het pand om inrijden te voorkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wortels van de kastanjebomen. Om de symmetrie op het plein te behouden wordt de groenhaag aan alle (vier) kanten van het plein doorgevoerd.

Ontwerp kiosk op Nassauplein
A. van Esch licht toe dat in de vergadering van het Nassauplein de kiosk uitgebreid is besproken. Het is een spel tussen de eigenaar, die natuurlijk primair zijn brood wil blijven verdienen, de architect met een winnend ontwerp die dat zo min mogelijk wil aanpassen, en de bewoners die de authenticiteit van hun buurt willen beschermen. Van Esch gaat samen met F. Bruins dit oppakken. Over twee maanden komt het voor de Welstandscommissie, die heeft aangegeven iets moderns te willen. Enkele bewoners vragen zich bezorgd af wat er gebeurt als de uitbater van het nieuwe vaste gebouw zou vertrekken. C. Padmos geeft aan dat het er al 65 jaar staat. De voorzitter geeft aan dat het zeker van belang is dat het Nassauplein dit oppakt.

PTT-monument
A. van Esch geeft aan dat het PTT-monument, een beschermd monumentaal stadsgezicht, is opgeleverd. Belangrijk is hierbij ook de zichtlijn naar de kiosk. Het monument heeft een beschermlaagje tegen vuil gekregen. Er is ook een tweejaarlijks onderhoudsplan afgesloten. D. Hazekamp vraagt of de aanwezigen ideeën hebben over bijvoorbeeld een school die het monument zou kunnen adopteren. Wellicht kan MUSCOM erbij betrokken worden, geeft O. de Savornin Lohman aan. Van Esch vraagt of er wellicht kettingen om het monument geplaatst kunnen worden.

Nassauplein
Op het Nassauplein worden 4 bomen vervangen die in slechte staat verkeren.

ORAC’s
D. Hazekamp raadt allen aan om misstanden op het Nassauplein te melden via 14070 of Twitter. Hoe meer de gemeente zicht heeft op de overlast, hoe beter. A. van Esch geeft aan dat klachten al beter worden opgepakt maar dat er nog steeds veel te verbeteren valt. Vooral bij degenen die daar afval dumpen buiten de bakken. Vreemd blijft dat het afvalstraatje geplaatst is in beschermd stadsgezicht. Ook de verkeersveiligheid wordt hier niet mee gediend.
H. Verhoog-Poiesz zegt dat melding via Twitter @gemeentedenhaag de snelste reactie oplevert. D. Hazekamp geeft aan dat het afvalstraatjes-proces (bezwaar, etc.) nog loopt. In Willemspark is er inmiddels wel sprake van definitieve plaatsing van ORAC’s. De legingsfrequentie zou twee keer per week moeten zijn en die van het Nassauplein elke dag. De bewoners worden opgeroepen om te blijven melden als ze vol zitten, dat beïnvloedt de data van de lopende proef. H. Bussink geeft aan dat er ook slimme ORAC’s bestaan, die een signaal afgeven als zij bijna vol zijn. Er is door de gemeente bewust gekozen om dat niet te doen, het kan later wel weer aan de orde komen. M. van der Hoff meldt dat ook kantoren in de afvalstraatjes en ORAC’s legen. D. Hazekamp geeft aan dat de gemeente gevraagd is om de bak bij de hoge Banka 90 graden te draaien vanwege de vele glassplinters op het ruiterpad. De voorzitter vraagt of het dan niet auto’s of fietsers zal hinderen. W. Buwalda geeft aan dat dat niet het geval is, die paden liggen verder weg.

Riouwstraat 191
D. Hazekamp geeft aan dat op de Riouwstraat 191 luxueuze appartementen worden gerealiseerd. Er is een kapvergunning geweigerd voor een grote rode beuk. Buurtbewoners worden gevraagd dit in de gaten te houden.

Onderhoudsdag Scheveningse Bosjes
Er komt weer een onderhoudsdag voor vrijwilligers in de Scheveningse Bosjes. Tijdens het volgende wijkberaad zal daarover meer informatie bekend worden gemaakt.

Parapluherziening bestemmingsplan (fietsparkeren)
D. Hazekamp meldt dat er in elk bestemmingsplan een aparte paragraaf is over fietsparkeren. Dit wordt vervangen door een “parapluherziening”, één omschrijving voor fietsparkeren in alle bestemmingsplannen. De voorliggende herziening heeft voor onze wijk geen consequenties.

Plan bouwen 16 hofjeswoningen op parkeerterrein Balistraat 1A
De voorzitter deelt mee dat de projectontwikkelaar afstand heeft gedaan van het plan en het heeft doorverkocht aan iemand met “vreedzamere” plannen. Het feest daarover was uiteraard groot in de Balistraat. M. en H. Bussink spreken hun dank uit aan de heer Quaedvlieg en de zijnen. De vergadering applaudisseert en steunt de dankbetuiging.

Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84 (hoofdkantoor politie)
De voorzitter geeft aan dat het hoofdkantoor van politie naar de Brinckhorst verhuist. De vraag is vervolgens wat er moet gebeuren met het huidige pand, luxe appartementen of sociale woningbouw. De woonvisie van de gemeente houdt in dat er meer sociale woningbouw gecreëerd moet worden in de “luxere” wijken. Hoe staan de aanwezigen tegenover sociale woningbouw in onze wijk? M. Bussink geeft aan dat het zeker past in de wijk. De overige aanwezigen sluiten zich daarbij aan. M. van der Hoff wil graag meewerken met D. Struik om input te leveren voor invulling van het pand en terrein. Aangezien de ambtenaren er nu mee bezig zijn, is het zaak ook nu van ons te laten horen. A. van de Kooi geeft aan dat de ruimtelijke ordening ook in de visie moet worden meegenomen, vooral een plan voor meerdere hogere verdiepingen moet voorkomen worden. A. van Esch sluit zich daarbij aan. M. van der Hoff geeft aan dat als er een halve extra woonlaag komt, de bezonning van de appartementen ertegenover al flink in gevaar komst. D. Hazekamp vraagt aan B. van Leeuwen of al bekend is wanneer het politiebureau over gaat naar de nieuwe locatie. B. van Leeuwen geeft aan dat de locatie op de Binckhorst nog niet af is, dus voorlopig nog niet wordt verhuisd. De voorzitter constateert dat er geen tegenstanders te horen zijn voor het deels aanwenden van de grond ten behoeve van sociale woningbouw. H. Bussink geeft aan dat een goede mix alleen maar bevorderlijk is.

Rode Kruis-gebouw
De voorzitter geeft aan dat er nog niet veel bekend is. De commissie ruimtelijke ordening heeft op 4 juli een gesprek met de projectontwikkelaar, daarbij zal W. Vader vernemen wat de plannen zijn en zal de commissie de passendheid beoordelen en dienaangaande adviseren. De eerder besproken 16 hofjeswoningen worden het in ieder geval niet. In het volgende wijkberaad zal er verslag gedaan worden. T. Meijer-de Zeeuw geeft aan dat er al binnen een paar maanden een beginselplan ingediend zou kunnen worden. De voorzitter stelt voor dit na afloop verder te bespreken.

Malakkastraat 126
W. Vader geeft aan onbekend te zijn met de reden waarom dit punt op de agenda staat. Voor zover dit te maken heeft met Airbnb zal de commissie ruimtelijke ordening bezien wat de regelingen daarover zijn en dat actief oppakken. I. Vlasblom geeft aan dat er, gezien het coalitieakkoord, hier nog geen regels over zijn.

Camera’s Balistraat 86
Het bestuur ontving een brief over de plaatsing van camera’s bij de Balistraat 86 en de bijgaande zorgen over de privacy. De voorzitter geeft aan dat dit geen onderwerp is voor het bestuur maar dat de bewoners dit zelf moeten oppakken.

5. Werkgroep verkeer

Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord
De voorzitter geeft aan dat de leden van deze werkgroep afwezig zijn. Het proces van co-creatie ging van start met een bijeenkomst in Muscom. T. Dike en A. Reijngoud zitten in de werkgroep en de voorzitter zit (niet als voorzitter maar als persoon) in de klankbordgroep. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oorzaken van de overlast en de wijken die last hebben van doorgaand verkeer. Het Coalitieakkoord maakte melding van een plan om van de Mauritskade eenrichtingsverkeer te maken. Dit stond haaks op eerdere communicatie. Er is gesproken met de beoogde wethouder verkeer, R. van Asten (D66). Deze reageerde snel, ging serieus in op onze klachten en denkt ook goed mee. Eerst wordt een traject van co-creatie doorlopen, dan pas komt dit opnieuw aan de orde. Opvallend is dat ook de instemming van de bewonersorganisaties daarin een belangrijk punt is. De voorzitter vraagt A. van Esch om aan de wethouder door te geven dat de wijze waarop dit snel is opgepakt zeer gewaardeerd wordt.

Overige verkeerszaken
H. Bussink heeft de gemeente gemeld dat veel medewerkers van de ambassade van Sudan tegen de richting in fietsen op de Balistraat. Een ongewenste en gevaarlijke situatie. Ook is de snelheid op de Laan Copes vaak te hoog. H. Bussink vraagt of de snelheidscamera wel in werking is. De wijkagent B. van Leeuwen geeft aan dat dat wel het geval is. H. Bussink geeft ook aan dat brommers met gele nummerplaten vaak op fietspaden rijden alsmede veel fietsers op de stoep. Ook benadrukt hij de wens om een zebrapad aan te brengen. Het linksaf-bord Bankastraat is eveneens erg onzichtbaar. Aan L. Brocken wordt gevraagd om dat op te pakken. H. Bussink geeft ook aan dat er weesfietsen zijn met twee labels en vraagt of die nu alsnog weggehaald kunnen worden. De voorzitter vraagt of L. Brocken ook dit wil oppakken.

6. Overige werkgroepen

Cultuur
De Atelierroute vindt plaats op 6 en 7 oktober 2018, dit staat ook in de Wijkkrant. B. Bos zal de volgende vergadering aangeven wanneer er weer een muziekevent plaatsvindt.

Duurzaamheid
M. Teesing geeft aan dat, zoals de vorige keer is aangekondigd, zij via de gemeente zijn aangesloten bij het programma “Hou van je huis”. Er loopt nu een pilotproject in de Atjeh- en Hoge Bankastraat. Dit loopt aardig, er worden huis-aan-huis brieven verzonden en er wordt een gratis duurzaamheidsscan aangeboden. Men heeft het plan om in september een ouderwets energiecafé te houden voor extra uitleg. Mededelingen hierover volgen op de website en in de wijkkrant.

ArchipelPoëZie
D. Hazekamp geeft aan dat op de Batjanstraat het vijftiende gedicht onthuld is. Nummer 16 is ook al in de maak, ergens op de Koninginnegracht. Dit wordt een gedicht met een link naar kinderen. Hierover wordt later meer bekend gemaakt.

Zorg/Welzijn
R. Klein geeft aan dat er geen gesprekspunten zijn.

Redacties wijkkrant en website
C. Padmos geeft aan dat dit normaal loopt, hij ging gewoon door in de vakantie. De vertaling voor de expats loopt ook voortreffelijk. Inmiddels is er ook een nieuwe redacteur voor de wijkkrant gevonden.

7. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)

Gemeente
L. Brocken geeft aan dat het verzoek om klassieke lantaarnpalen bij het Javahofje te plaatsen niet gehonoreerd kan worden. Over dertig jaar komen deze voor vervanging in aanmerking.
J. Teeuwen geeft aan dat de Kerkhoflaan ook graag klassieke lantaarnpalen zou willen.
L. Brocken gaat na of hetzelfde regime daarvoor geldt.

Politie
B. Van Leeuwen geeft aan dat er een piek is in de fietsendiefstal. De inzet op preventie en surveillance is daarom verhoogd. In de zomer is het, ter voorkoming van inbraak, belangrijk om ramen en deuren goed te sluiten bij het verlaten van de woning.
De voorzitter geeft aan bericht te hebben ontvangen dat wandelaars in de Scheveningse Bosjes “overreden” worden door fietsers. B. van Leeuwen heeft deze melding ook ontvangen en vergeefs geprobeerd contact te krijgen met de betreffende persoon.

8. Rondvraag en sluiting
• A. van de Kooi vraagt naar de stand van zaken inzake fijnstof. Zijn er metingen bekend gemaakt of beslissingen genomen? De voorzitter geeft aan dat er een discussie is over de meest betrouwbare wijze van meting. Er wordt een kentekenonderzoek verricht om te zien waar de auto’s vandaan komen en waar ze heen gaan. Uit de recentere cijfers van de verkeersdruk blijkt ook de noodzaak om er wat aan te doen. Onze wijk is wellicht niet de spil binnen het proces van co-creatie, maar heeft wel een goede stem in het geheel. Het gaat in ieder geval nog een jaar duren. De voormalig wethouder Bruno Bruins is nu minister van Volksgezondheid, wellicht kan hij iets betekenen.
• J. Douwes wil de redactie van de wijkkrant/website hartelijk danken voor het plaatsen van de oproep voor informatie over de aanleg van de waterpartij bij het burgemeester de Monchyplein, de verhoging van het waterpeil en de verbinding van de grachten rond het Couperusplein. Ook worden de personen die op de oproep hebben gereageerd bedankt. Uit de reacties blijkt dat zij op het goede spoor zitten. De voorzitter geeft aan het fijn te vinden dat het wat heeft opgeleverd.
• M. Bussink verzoekt allen om in deze droge, warme periode de bomen in de omgeving water te geven. Het is namelijk niet te doen voor de gemeente om alle bomen te bedienen. Zelf heeft zij veel nieuwe aanplant in haar straat water gegeven.
• H. Bussink vraagt naar de achtergronden van het bord Buurt WhatsApp bij de Surinamestraat. B. van Leeuwen zoekt dit uit. De voorzitter geeft aan dat dit een particulier initiatief is van die straatvereniging na vandalisme in die straat. Natuurlijk kunnen ook andere straten dat doen. Kennelijk is dit ook zo bij de Kerkhoflaan. De voorzitter geeft nog aan dat het handig is om met de straatgenoten een WhatsApp groep op te richten om contact te hebben over overlast en dit te kunnen coördineren met de politie. Er bestaat ook een speciale App voor, “Nextdoorapp”. Daar kunnen berichten geplaatst worden voor de politie. Zo is ook de fietsendiefstal in de Archipel aan het licht gekomen. D. Hazekamp geeft nog aan dat er ook Buurt WhatsApp stickers achter ramen geplakt zijn, dat was een initiatief vanuit bewoners. De voorzitter moedigt allen aan om hier actief aan deel te nemen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.