Opheffing belangenvereniging Willemspark II

Op 15 december a.s. ’s avonds om  20.00 uur wordt in de Cantaloup een Algemene Ledenvergadering gehouden van de Belangenvereniging Willemspark II, waar het bestuur zal voorstellen om de Belangenvereniging op te heffen.

De Belangenvereniging is zes en een half jaar geleden opgericht toen bekend werd dat de Bouwonderneming Woonlindes B.V. , met instemming van de Gemeente, plannen ontwikkelde voor het bouwen van een appartementencomplex op het binnenterrein achter  Frederikstraat 14 met diep onder de grond zestien parkeergarages.

De Belangenvereniging is toen opgericht om de verschillende bezwaren en protesten te bundelen en als vertegenwoordiger van de buurt en als woordvoerder op te treden bij de Gemeente en andere instanties. Met de verkoop  begin 2013 van het bouwterrein aan de beeldend kunstenaar Lita Cabellut zijn die bouwplannen definitief van de baan.

Toen vijf jaar geleden bekend werd dat de Haagse Schoolvereniging (HSV) de Willemsparkschool aan de Frederikstraat wilde afbreken en herbouwen, hebben wij van het begin af overleg gevoerd met HSV en de Welstandscommissie van de Gemeente over het ontwerp van de school en de impact daarvan voor de omringende bewoners, en de veiligheid van het slopen van de oude school en de bouw van de nieuwe school.

Dit project nadert nu zijn voltooiing. De HSV wil de nieuwe school in 2015 in gebruik gaan nemen. De plannen van de Gemeente  voor het herstel van de gevel aan de Frederikstraat en de bouw en inrichting van een verblijf voor naschoolse kinderopvang op nr 26 liggen klaar om uitgevoerd te worden en zullen in de zomer 2016 voltooid zijn. De activiteiten van de Belangenvereniging hebben zich de afgelopen jaren vooral gericht op de bouwplannen  voor het binnenterrein tussen de Frederikstraat en Cantaloupenburg. Die plannen en hun uitvoering naderen nu hun eindfase.

Ook de belangenvereniging kan wat dit betreft haar activiteit afronden. Het zittende bestuur is tot de conclusie gekomen dat de Belangenvereniging geen reden heeft om langer te bestaan. Zij zullen  op de vergadering  aftreden en zijn niet herkiesbaar. Het bestuur dankt alle leden en buurtbewoners voor hun steun en bijdragen in de afgelopen zes jaar.

Tot nu toe hebben zich geen mensen gemeld die de vereniging willen voortzetten en het bestuur willen vormen.

Buurtbewoners die van mening zijn dat de Belangenvereniging nog bestaansrecht heeft  kunnen een tegenvoorstel  indienen  voorzien  van namen van nieuwe bestuursleden en hun bereidverklaring. Een dergelijk voorstel kan tot uiterlijk 12 december a.s. ingediend worden bij de voorzitter, Ab van Kammen, Prinses Mariestraat 8, Tel 070 3563796.

Op de vergadering van 15 december a.s zal ook het Jaarverslag van de Belangenvereniging besproken worden. In het Jaarverslag  wordt uitvoerig toegelicht hoe het bestuur tot dit voorstel is gekomen. Het Jaarverslag is beschikbaar van af  27 november en is dan verkrijgbaar bij Nicole Hermans, Prinses Mariestraat 13 en kan ook als e-mail toegestuurd worden (aanvragen: arte.bene@ hetnet.nl)

28 november 2014, A. van Kammen (FH)