Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten – Bestemmingsplan

BESTEMMINGSPLAN

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 20 december 2018 het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten ongewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 9 januari 2019 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0346ZSvBedrijf-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Centrum > Parapluherziening Staat van Bedrijfsactiviteiten;
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 10 januari tot en met 20 februari 2019 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 21 februari 2019, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 7 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Expert van de afdeling Juridische Zaken,
mr. R. Sakkee