Plannen uitbreiding Madurodam

De Stichting Bewoners organisatie Archipel-Willemspark heeft een brief gestuurd aan de betreffende Wethouder van Den Haag. In deze brief wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen rond de planvorming en -uitwerking voor wat betreft de uitbreiding van Madurodam.

Voor de volledigheid is de brief hier opgenomen ⇓


Aan de heer B. Revis
Wethouder in de gemeente Den Haag Postbus 12655
2500 DP Den Haag

4 november 2016

Onderwerp:   Planuitwerkingskader Madurodam Reactie Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Geachte heer Revis,

Madurodam heeft tijdens het planproces voor de ontwikkeling van voorstellen voor uitbreiding met een aantal organisaties van belanghebbenden gesproken. In juli heeft Madurodam een voorstel voor wijziging en uitbreiding naar de gemeente gestuurd. Dit door Madurodam ingediende voorstel kon geenszins rekenen op algehele instemming van de deelnemers in de overleggroep en vormde in onze ogen daarom slechts een eerste stap in een proces, waarin verder overleg en verfijning gewenst zijn.

Naar wij begrijpen werkt de gemeente op dit ogenblik aan een Planuitwerkingskader (PUK) voor Madurodam. Het bevreemdt ons ten zeerste dat de gemeente ondanks de door u zelf opgestelde randvoorwaarde ten aanzien van betrokkenheid bij het planproces van omwonenden en belangenorganisaties, dit PUK geheel zonder afstemming/of overleg met de eerder genoemde overleggroep ter hand heeft genomen. Dit geldt des te meer, omdat het voorstel duidelijk niet voldoet aan de door de gemeente zèlf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van het in stand houden van het omringende groen, en er ook anders dan door de AVN geen onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van het Madurodambos. Het beoogde groen binnen het terrein van Madurodam is niet openbaar toegankelijk, wat ook in strijd is met de voorwaarden. De verschillende betrokken organisaties hebben er steeds op aangedrongen, dat Madurodam zich aan deze door gemeente gestelde randvoorwaarden houdt.

Wij zijn zeer bezorgd over het behoud van het aaneengesloten natuurrijk bos tussen de Ver Huellweg en de Haringkade. Het gebied maakt deel uit van een Rijksbeschermd Stadsgezicht, is onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en wordt beschermd door de Beheersverordening, Boswet en Flora en Faunawet. Het vormt een ecologische verbindingszone tussen de Scheveningse Bosjes en andere groengebieden, Westbroekpark, Nieuwe Scheveningse Bosjes, Oostduinen.

  • Onderzoek heeft uitgewezen dat het gaat om een weliswaar klein maar zeer waardevol stuk bos, van hoge natuurkwaliteit, o.a. met 36 soorten broedvogels, oude eikenstoven enz. Het is een volwaardig bossysteem dat als zodanig functioneert. Een minimum voor een dergelijk bos is 5 ha. Met nu nog ca. 4 ha is het al aan de kleine kant. Er moet zeker geen bos vanaf. (zie de AVN brochure “het Madurodambos”)
  • Versnippering en verkleining van het bos gaat ten koste van rust en biodiversiteit; zo verandert de bosgemeenschap in plantsoenkwaliteit. Daarmee gaat broedgelegenheid en kwaliteit van de ecologische verbindingszone verloren. Het voorstel om 1,6 ha van het bos te annexeren voor de uitbreiding van Madurodam is daarmee veel te groot en dus onaanvaardbaar.
  • Groen binnen de grenzen van Madurodam heeft niet dezelfde waarde als natuurrijk aaneengesloten en relatief rustig bos erbuiten. Bovendien is er geen enkele garantie dat dat groen niet later alsnog wordt bebouwd of geplaveid.
  • Door een dergelijke uitbreiding wordt het nu nog volledig beboste unieke uitzicht vanaf de Teldersweg op de waterpartij aan één kant aangetast. Dat is in strijd met het Rijksbeschermd Stadsgezicht. De huidige bebouwing van Madurodam ligt in een kom en is niet of nauwelijks te zien
  • Nu de organisaties tot op heden geen enkele gedetailleerde, en toetsbare, berekening hebben ontvangen waaruit noodzakelijkerwijs volgt dat uitbreiding op het huidige terrein financieel onmogelijk is, kan niet van hen gevraagd worden een uitbreiding (waarbij 1.6 ha openbaar toegankelijk bos verloren gaat) definitief goed te keuren. Die goedkeuring is – vervolgens – ook niet mogelijk als niet onvoorwaardelijk is vastgelegd dat het voor altijd bij die uitbreiding blijft en als aan andere belangrijke randvoorwaarden van A&W is voldaan

Wij zijn er voorstander van een veel compacter plan, waarbij het eigen terrein van Madurodam maximaal wordt benut (meerlagig): het meest bosvriendelijk alternatief. Pas als wij hebben kunnen toetsen dat dit financieel onmogelijk haalbaar is voor Madurodam kunnen wij, indien de beperkingen en de voorwaarden zoals genoemd in de laatste bullet in acht worden genomen, vervolgens bereid gevonden worden het verzet te staken.

Bewoners zijn – gezien de ervaringen uit het verleden – buitengewoon bezorgd dat er hierna telkens weer nieuwe aanslagen zullen komen op het waardevolle bos. Na de vorige uitbreiding van Madurodam (waarover Madurodam en natuur- en bewonersorganisaties na een zeer lang overlegtraject tevreden waren) was afgesproken het oppervlak van het bos definitief vast te leggen in een beschermend Bestemmingsplan (nu Beheersverordening). Vertrouwen in een naar nu wordt aangegeven definitief uitbreidingsplan is daardoor laag. Wij willen u met klem verzoeken een open proces te bevorderen, waarbij vooral de door uzelf gestelde randvoorwaarden als leidraad worden gehanteerd.

Met vriendelijke groeten,
Namens de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark,

Robert van Moorsel, voorzitter Katja Beekman, secretaris