Recente ontwikkelingen Madurodam

23 december 2016

Sinds begin 2015 werkt Madurodam aan een ontwikkelingsperspectief om de toekomst van het park op de huidige locatie vorm te geven. In samenspraak met een uit bewoners- en belanghebbenden samengestelde klankbordgroep heeft Madurodam recent een aanzienlijk compactere oplossing ontwikkeld dan welke op 27 november jl. tijdens een inloopbijeenkomst was gepresenteerd. De aangepaste kaders komen verder tegemoet aan de zorgen en wensen van de omgeving. Over deze mogelijke aanpassingen heeft op 20 december jl. een gesprek met de leden van de Klankbordgroep plaatsgevonden. Dat gesprek is in een constructieve sfeer verlopen. De verwachting is dat Madurodam in januari met het nieuwe ontwikkelingsperspectief naar buiten treedt en het aan de verschillende achterbannen zal toelichten. Voor onze wijk zal dat tijdens het eerstkomende wijkberaad op 19 januari zijn.

Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft, los van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden, een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan een oplossing minimaal zou moeten voldoen:
–          met een kadastraal vastgelegde “verbintenis voor de eeuwigheid” met de Gemeente en Madurodam moet worden vastgelegd dat het bos niet meer zal worden gebruikt voor nadere uitbreidingen;
–          de wijk mag geen overlast ondervinden van toenemende verkeers- of parkeerdruk bij en na een uitbreiding en de logistieke infrastructuur moet daar zo mogelijk op worden aangepast;
–         mocht er bij de uitbreiding een deel van het bos verloren gaan door bebouwing, dan stelt de Bewonersorganisatie dat deze gebouwen worden voorzien van dusdanige beplanting dat de ecologische impact van het gekapte bos minimaal is en dat Madurodam blijvend zorg zal dragen voor de gelijkblijvende kwaliteit van de beplanting.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u daarover informeren. In het komende Wijkberaad van 19 januari 2017 zal aandacht worden besteed aan de laatste stand van zaken. Vermoedelijk zullen namens Madurodam een vertegenwoordiging van de directie (Joris van Dijk) en het bestuur (Pieter Duisenberg) aanwezig zijn om de visie van Madurodam toe te lichten, waarna ruimte is voor discussie.

Derk Hazekamp