Ter inzagelegging bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft bij besluit van 18 december 2014 het bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. gewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. wordt op 29 januari  2015 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

– in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl
waar het bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0198EArchipel-50VA;
– op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl  onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Centrum> Archipelbuurt e.o.;
– digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Beroepsmogelijkheid
Vanaf  30 januari tot en met 12 maart 2015 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:
– die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
– die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit nr. 125;
– aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 maart 2015, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Den Haag, 26 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens dezen
Dienst Stedelijke Ontwikkeling,
Teammanager Afdeling Juridische Zaken,
mr. R. Sakkee.
29 januari 2015, FH