Archief Vredeskapel

Tip Bob Feenstra’s boek “Geschiedenis van de Haagse Archipel- en Willemsparkbuurt”
bevat de geschiedenis van 125 jaar Vredeskapel. Online te lezen op Yumpu.

archief


Vredeskapel verkocht

De Vredeskapel is verkocht. Naar verluidt zou de nieuwe eigenaar de kapel tot een of meer woningen willen verbouwen. Omdat de Vredeskapel een rijksmonument is zal het overigens nog heel wat voeten in de aarde hebben voor het zover is. Zoals de meeste lezers zullen weten, werd vorig jaar de Stichting Vredeskapel opgericht met het doel de Vredeskapel te bewaren als huis in de buurt voor bezinning, cultuur en ontmoeting. Er meldden zich zoveel vrijwilligers en huurders aan, dat het mogelijk leek om over aankoop van de Kapel te gaan nadenken.

Helaas moest de Kapel al na enkele maanden vanwege instortingsgevaar gesloten worden. Aanvankelijk bestond nog de hoop dat de sluiting voor korte duur zou zijn, maar dat bleek valse hoop. Daardoor werd het vinden van huurders onmogelijk en bleek aankoop van de kapel een onvervulbare droom. Inmiddels heeft de Protestantse Gemeente Den Haag de Vredeskapel verkocht. De nieuwe eigenaar zal de reparatie van het dak vermoedelijk willen combineren met verbouw voor een nieuwe bestemming.

B. ter Haar  (CJP 7 november 2015)Vredeskapel in de Gemeenteraad

Op 7 juli 2015 heeft de Wethouder van Stadsontwikkeling een brief gestuurd aan de Commissie Ruimte van de gemeenteraad over de toekomst van een aantal kerken, waaronder de Vredeskapel. De brief zal waarschijnlijk in september worden behandeld. Hieronder volgen de voor de Vredeskapel belangrijkste passages en een kort commentaar. Voor de complete brief zie:

Het gemeentebestuur schrijft dat het, vanwege het overschot aan kerkgebouwen, “onvermijdelijk lijkt gebouwen te transformeren en/of bestemmingen te wijzigen. Soms zelf met sloop tot gevolg.” Wel zal de gemeente “behoedzaam” omgaan met gebouwen met een monumentenstatus en zal de gemeente trachten te bemiddelen “als het gaat om herverdeling van ruimte voor gebed”. Met de Protestantse Gemeente( PGG) heeft de gemeente afgesproken de volgende opties te bekijken, in de genoemde volgorde. Dat wil zeggen dat pas naar optie 2 gekeken wordt wanneer optie 1 onvoldoende oplevert, enzovoort.

1. handhaven Rijks- en gemeentemonumenten “De eerste prioriteit ligt bij het duurzaam kunnen exploiteren en in stand houden van aangewezen Rijks- of gemeentelijke monumenten.”

2. afweging of gebouw benodigd is voor ruimtelijke ordeningsbeleid

3. handhaven gebouw voor andere geloofsgemeenschap “Als uitwerking van het gemeentelijke beleid ‘Ruimte voor gebed’ wordt onderzocht of het gebouw aan een ander kerkgenootschap kan worden verkocht (..). Afgesproken is dat hier een termijn van maximaal twee jaar wordt gebruikt.”

4. hergebruik van bestaand gebouw door andere functies dan eredienst “Als stap 3. niet slaagt, wordt onderzocht of er andere functies in het gebouw mogelijk zijn (..). De gemeente zal bij succesvol verloop de bestemming voor het gebruik verruimen. Informeel is afgesproken dat hier een termijn van circa twee jaar voor wordt gebruikt. Feitelijk hebben we hier tot nu toe geen termijn aan verbonden.”

5. herontwikkeling door sloop-nieuwbouw In een bijlage bij de brief staat over de Vredeskapel het volgende: “De Vredeskapel heeft als Rijksmonument een beschermde status.

De PGG wenst de Vredeskapel te verkopen aan een gegadigde die het gebouw wenst door te verkopen aan een derde. In afwachting van definitieve verkoop heeft medio 2014 een overleg tussen de PGG en de Stichting Vredeskapel (een door de buurt geïnitieerd initiatief) geresulteerd in een “Overeenkomst van bruikleen” voor 1 jaar met een optie tot koop. Van deze optie tot koop is door de stichting geen gebruik gemaakt. Het gebouw staat nu leeg. In opdracht van de PGG is recent nog wel gestart met noodzakelijke werkzaamheden aan het dak. De werkzaamheden zijn evenwel stilgelegd (..). Bij verkoop aan derden zal in alle gevallen het in stand houden van het monument verzekerd zijn, zowel bij voortgezet gebruik op basis van de vigerende bestemming dan wel een mogelijk alternatief gebruik op basis van een herbestemming.” Commentaar van de Stichting Vredeskapel De intentie van de bruikleenovereenkomst was dat de Stichting een paar jaar de tijd zou krijgen voor overname.

De Stichting is in september 2014 van start gegaan, maar moest zijn activiteiten eind oktober 2014 al beëindigen vanwege instortingsgevaar. In die korte tijd ontstond wel uitzicht op een sluitende exploitatiebegroting door (1) vrijwel helemaal met vrijwilligers te werken en (2) de kapel op zondag aan twee of drie kerkgenootschappen te verhuren en de overige dagen vooral voor culturele activiteiten te gebruiken. Dit zou neerkomen op een combinatie van de bovengenoemde opties 1, 3 en 4. Gevreesd moet worden dat door de voorgenomen verkoop van de Vredeskapel aan een derde partij deze gecombineerde functie van kerkgebouw op zondag en cultureel centrum door de week niet gerealiseerd zal kunnen worden.

Hoe nu verder? De brief van de gemeenteraad lijkt een opening te bieden voor aankoop van de Vredeskapel teneinde deze op zondag als kerkgebouw te blijven gebruiken en door de week als cultureel centrum. Het huidige bestuur van de Stichting Vredeskapel acht zich echter niet in staat het nodige te doen om de aankoop en restauratie van den Vredeskapel te financieren en te begeleiden. De vraag is daarom of er buurtgenoten zijn die over de nodige tijd, energie en vaardigheden beschikken om hier hun schouders onder te zetten. Meer informatie is verkrijgbaar bij Aart Stevens (voorzitter van het huidige bestuur; sallmstevens@cs.com ) of Bas ter Haar (vicevoorzitter; bterhaar@gmail.com).
CJP 17 augustus 2015


Onzekere toekomst

Onzekerheid over de toekomst van de Vredeskapel. Het zal oplettende buurtbewoners niet ontgaan zijn dat de Vredeskapel in de Malakkastraat al maanden in de steigers staat, maar dat het echte herstelwerk nog niet is begonnen.

Om de gecompliceerde stand van zaken uit te leggen moeten we een paar jaar terug gaan in de tijd, toen de eigenaar van het pand, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG), besloot de kapel te verkopen en de kerkdiensten die daar wekelijks werden gehouden samen te voegen met die in de Duinzichtkerk in Benoordenhout.

Een groep buurtbewoners besloot toen te proberen de kapel voor de buurt te behouden. Nadat gebleken was dat veel buurtbewoners dit initiatief steunden, werd een jaar geleden, op 5 mei 2014, de Stichting Vredeskapel opgericht. Het doel van de Stichting is de Vredeskapel in stand te houden “als centrum voor bezinning, cultuur en ontmoeting voor de wijk, de stad en de wereld”.

De eigenaar, de Protestantse Gemeente ’s Gravenhage (PGG) stemde er mee in dat, zolang er zich geen koper aandiende, de Stichting voor een periode van één tot drie jaar de gelegenheid zou krijgen om het gebouw te gebruiken, in de hoop dat de Stichting in die tijd de middelen zou verzamelen om het gebouw te kopen.

De Stichting ging voorspoedig van start. Tientallen vrijwilligers meldden zich aan om voor de exploitatie te zorgen en de belangstelling voor huur van het gebouw was voldoende groot om uitzicht te bieden op een sluitende exploitatiebegroting. Dat maakte het mogelijk na te gaan denken over aankoop van de Vredeskapel binnen enkele jaren.

Op 24 oktober 2014 moest de Vredeskapel echter onmiddellijk gesloten worden vanwege ernstige gebreken aan het dak. Herstel zal zeer kostbaar zijn en het is nog onduidelijk wanneer daarmee begonnen zal worden. Helaas maken deze omstandigheden het voor de Stichting Vredeskapel uiterst moeilijk om op korte termijn concrete afspraken en plannen te maken over aankoop en behoud van de Vredeskapel.

Dit maakt de kans groot dat de Vredeskapel verkocht wordt. De koper wil mogelijk een andere bestemming aan de Vredeskapel geven, bijvoorbeeld door ombouw tot appartementen. Dat kan echter alleen wanneer de gemeente Den Haag instemt met wijziging van het bestemmingsplan waarop de Vredeskapel is aangewezen als rijksmonument. De koper zal waarschijnlijk in het koopcontract een ontbindende clausule opnemen dat de verkoop niet doorgaat wanneer de gemeente niet akkoord gaat met wijziging van het bestemmingsplan.

Over het verdere verloop zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Stichting Vredeskapel, info@vredeskapel.nl

CJP 12 mei 2015


Dak Vredeskapel in zeer slechte staat

Bij het groot onderhoud van de Vredeskapel is gebleken dat de staat van het dak zo slecht is dat ingrijpende maatregelen nodig zijn en de Vredeskapel maandenlang niet gebruikt zal kunnen worden. Gelukkig bleken de Protestantse Gemeente en De Zalen meteen bereid om onderdak te bieden aan de reeds geplande activiteiten.

Zo zullen de Ghanese Gemeente en de Vrije Evangelische Gemeente voorlopig kerken in het Malakkahuis (pal naast de Vredeskapel) en zal het Open Podium gehouden worden in De Zalen (Riouwstraat 1). Voor de Stichting Vredeskapel is de tijdelijke sluiting een lelijke tegenvaller, maar geen reden om bij de pakken neer te zitten. Sinds de oprichting eerder dit jaar hebben we flink vooruitgang gemaakt. Tientallen vrijwilligers hebben zich aangemeld en we hebben inmiddels zoveel huuraanvragen lopen dat er uitzicht op bestaat dat we financieel rond komen. We kunnen en moeten daarom al aan de volgende stap gaan denken: de aankoop van het gebouw. Zelfs nu de Vredeskapel tijdelijk dicht moet, valt er dus veel te doen. Wij zoeken (onder meer) vrijwilligers die willen meedenken over de financiële, juridische en fiscale aspecten van aankoop van de kapel, maar ook mensen die willen helpen bij de boekhouding, bij het bijhouden van een archief, het onderhouden van de website en het verzorgen van de nieuwsbrief. Meer informatie bij Aart Stevens (sallmstevens@cs.com, 070-3505555) of bij Bas ter Haar (bterhaar@gmail.com, 070-3550930 of 06-53987094). Bas ter Haar.

CJP 6 november 2014


A Dieu Vredeskapel

Bezoekers en (oud)predikanten van de Vredeskapel hebben het boek “A Dieu Vredeskapel” geschreven met herinneringen aan de gesloten kerk. In Het Klokhuis is een inzage-exemplaar aanwezig. Het boek is verkrijgbaar voor € 8,00 bij Bob Feenstra, tel: 070-3504005 / feenstrabtw@casema.nl

1 september 2014, FH


Vredeskapel gesloten als kerk

Na het Pinksterweekend is de Vredeskapel niet meer in gebruik als kerk. De Stichting Vredeskapel heeft op zich genomen om de Vredeskapel verder uit te bouwen als bloeiend centrum voor cultuur, bezinning en ontmoeting. Voor meer informatie zie hiervoor de websiteVK  om gebruik te maken van de mogelijkheden.

De laatste dienst is op eerste Pinksterdag gehouden, waarbij een feestelijk tintje toch de weemoed een beetje moest verzachten. Vooraf was er een koffieochtend en na de dienst waren er broodjes. De kerk zat vol net als in zijn gloriedagen. Het bijgebouw, naast de kapel blijft in gebruik voor religieuze zaken en wordt sinds afgelopen zondag formeel Malakkahuis genoemd.

Op zaterdagavond was er een samenkomen in de Kapel onder het genot van een borrel en cabaret uitgevoerd door Martijn Breeman en een tweetal  predikanten, die hier hebben gewerkt. Tevens speelde Angela Kaptiein samen met een pianist waarvan ik de naam helaas niet meer weet een tweetal muziekstukken. Een genoeglijke avond met een prettige sfeer.

Eerder op de middag zijn een drietal personen door wethouder Badewsingh onderscheiden met de stadsspeld van ’s-Gravenhage. Deze speld werd uitgereikt aan Hester Hoogenraad, Bob Feenstra en Albert Bosch voor hun diensten als vrijwilliger. Een aantal foto’s gemaakt door Erik Ebbink zijn bijgevoegd.

CJP 9 juni 2014

♦ ♦