Verslag inloopavond ORAC’s september 2016

Inloopavond ORACs De gemeente plaatst sinds 2009 ondergrondse containers voor de inzameling van restafval. Uiteraard scheiden we al zoveel mogelijk, maar wat er nog over blijft kan ook in de Archipelbuurt binnenkort in Ondergrondse RestAfval Containers (ORACs). Eerder dit jaar is er op vele plekken gegraven om te bekijken of beoogde locaties vrij van kabels waren en of de grond niet vervuild was. De gele cirkels met cijfers op de stoepen zijn daar een restant van. Op sommige punten is tot zes keer toe gezocht naar een geschikte locatie. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een ontwerp-plaatsingsplan.

Tientallen mensen zijn op 8 september naar het Klokhuis gekomen om het plan van de gemeente te bekijken. Waar komen de ORACs? En de vraag die bij velen leefde: waarom juist daar? Maar ook was er zorg te bemerken over geluid- en stankoverlast die de containers met zich mee zouden brengen of over de parkeerplaatsen die verloren gaan door de plaatsing (twee naast elkaar geplaatste containers nemen 1 parkeerplek in beslag). De aanwezige ambtenaren deden hun best om de zorgen weg te nemen. Voor het Klokhuis was al een demonstratie-ORAC neergezet om te kunnen zien en voelen hoe zo’n ding werkt.

De puzzel die de gemeente heeft moeten maken bij het uitzoeken van de mogelijke locaties wordt na vanavond nog complexer, want de nodige wijkbewoners hebben aangekondigd een zienswijze (reactie) in te dienen. Dat kan nog tot en met 5 oktober. Hoe leest u op onze wijkwebsite (zoek rechts bovenaan op “orac”). Wanneer u een ORAC liever niet op een beoogde plek wilt, helpt het als u bij uw reactie een alternatieve locatie voorstelt. Houdt daarbij rekening met de “spelregels” die voor plaatsing gelden: de loopafstand van huisdeur tot container mag maximaal 75 meter bedragen, er moeten geen obstakels (bomen, lantarenpalen e.d.) in de weg staan, de leegwagen (die de 3 meter onder de grond stekende container moet ophijsen) moet genoeg ruimte hebben en er mogen liefst geen kabels en leidingen onder de grond aanwezig zijn. Dat laatste is voor ons als bewoners lastig te controleren. U kunt hiervoor eventueel een afspraak maken met de gemeente. Nadat alle zienswijzen zijn beoordeeld wordt het definitieve plan opgesteld. Voor eventuele vragen kunt u nog terecht bij oracs@denhaag.nl. Het is zinvol om te kijken waar deze ORACS al geplaatst zijn en te horen hoeveel lawaai daarvan mag worden verwacht. Ik was onthutst

Derk Hazekamp