Verslag Politiek café

DSC_0201De bijeenkomst was goed bezocht: 14 partijvertegenwoordigers en een zeer volle zaal met bewoners. De gespreksleiding had het oud-CDA kamerlid Jan Schinkelshoek. Hierbij kwamen drie kwesties aan de orde en nog wat losse vragen. De hoofdkwesties waren het Concept bestemmingsplan, het Verkeerscirculatieplan en Openbare ruimte en groen. In het navolgende is op deze drie punten ingegaan.

1.Concept bestemmingsplan A&W. Punten van zorg (vanuit de zaal): verdichting en woningsplitsing, dak opbouwen, aantasting beschermd stadsgezicht, toename parkeerdruk.

Vanuit de politiek werd benadrukt, dat er nog geen concept-plan aan de raad is gezonden en dat men het plan dus nog niet gelezen had.

PVV meende dat wijken niet gelijk mogen worden behandeld. Wel is de PVV in het algemeen tegen verdichting.
VVD is in  beginsel vóór dakopbouw, maar alleen om de mensen aan Den Haag te binden.

SP, HSP, en GL verklaarden zicht tegen dakopbouw en andere vormen van verdichting.

CDA was in beginsel niet tegen dakopbouw en verdichting, maar meende wel bij A&W voorzichtig te moeten zijn.

PvdA was in beginsel vóór verdichting, maar zag een moeilijkheid bij beschermde stadsgezichten.

PPS was geen voorstander van verdichting, maar stelde dat er in elk geval een goede welstandsnota nodig was.

Vanuit de zaal werd opgemerkt dat deze voornemens niet strookten met het huidige beleid, dat steunt op allerlei beleidsstukken. Wil men ingrijpen, dan moet het beleid worden gewijzigd teneinde maatwerk mogelijk te maken en aan de wensen van bewoners tegemoet te komen.

2. VCP heeft de verkeersproblemen in de wijk eerder groter dan kleiner gemaakt. Doorgaand autoverkeer moet uit de centrale zone worden geweerd.

Deze stelling werd uit de zaal toegelicht door de commissie wijkoverschrijdend verkeer van A&W.

De luchtkwaliteit dient, als slechtste van Nederland, te worden verbeterd.

VVD acht gezondheid belangrijk, de vraag is echter hoe? In elk geval wenst de VVD het autoverkeer niet te belemmeren, dat is slecht voor de stad.

CDA wil autoverkeer niet belemmeren en is vóór de Rotterdamse baan en in het algemeen voor een goede doorstroming.

PvdA meent dat het autoverkeer niet kan worden teruggedrongen. De doorstroming is niet genoeg. Het VCP  is onvoldoende. De Rotterdamse baan geeft de oplossing niet! De Beatrixlaan (Rijswijk) moet eerder worden gerealiseerd.

D66 betoogt: we moeten meten en niet afgaan op modelberekeningen. Men is vóór het verleggen van Centrumring naar het Telderstracé.

PVV is partij van autoverkeer en wenst dit niet te straffen. Het VCP is een mislukking.

De libertarische partij wenst geen bemoeienis van de overheid in de eigen straat.

PPS stelt dat Scheveningen last heeft van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWH). Men is vóór versterking van het openbaar vervoer (OV) en terugdringen van verkeer in de wijken. Vóór ondertunneling van de NWH. Men is tegen de Rotterdamse baan.

Haagse Stadspartij (HSP) ziet een groot probleem in de Centrumring. Die moet worden verplaatst. De oplossing is in geen geval de Rotterdamse baan. Ook is de HSP voor versterking van het OV. HSP stemt in met opmerking uit de zaal dat alles slechter is geworden in plaats van beter en noemt hierbij de nodige cijfers.

GL vindt luchtverontreiniging een groot probleem, maar er is een oplossing: autoverkeer verminderen en overstap op OV en fiets.

SP ook meer OV, een betere doorstroming (groene golf).

PvdD wil vermindering autoverkeer en verbetering OV.

Vanuit de zaal werd gepleit voor een vermindering van de snelheid (met name van de bus) tot 30 km/u in de hele wijk, maar vooral in de Bankastraat. Vanuit verschillende kanten in de politiek werd dit onderschreven.
3. Stelling. Openbare ruimte en groen in de wijk, toegelicht vanuit de zaal door werkgroep openbare ruimte.
CDA stelt dat wijkbewoners de politiek hebben aangesproken over de compensatie van 12 parkeerplaatsen, die door de herinrichting van de Javastraat (aanleg fietspaden) wegvallen, in het groen van het Javalaantje. CDA heeft daarop de aandacht gericht.

Andere partijen (GL, SP, PvdD, Groep de Mos, HOOP en HSP) sluiten zich hierbij aan.

SP wijst nog op de noodzaak van het behoud-van-binnentuinen, die niet mogen worden opgeofferd voor parkeerplaatsen.

HSP wijst erop, dat de vroegere stadsecoloog nu is verdwenen, en dat bezuinigd wordt op onderhoud in parken.
HSP en anderen merken op dat het beleid in de gemeente t.a.v. kapvergunningen ten onrechte is versoepeld.

Vanuit de zaal werd ook de herinrichting van de Bankastraat ter sprake gebracht. De omwonende winkeliers vrezen grote overlast bij laden en lossen, indien de brede Bankastraat wordt versmald volgens de plannen. Dit heeft de aandacht van de politiek en zal nog worden bekeken en behandeld.

In de discussie met de zaal kwamen Spuiforum en Rotterdamse baan wederom uitvoerig ter sprake.

Op de vraag wat voor partijen de breekpunten zullen vormen in de onderhandelingen over toetreding tot het gemeentebestuur (samenwerking met PVV, Spuiforum, etc). Hier kwamen veel terughoudende opmerkingen over.

De gespreksleider Jan Schinkelshoek werd door de voorzitter van de bewonersorganisatie uitvoerig bedankt.

De nazit met wijn was zeer geanimeerd en goed verzorgd.

CJP 15 maart 2014