Verslag stadsdeelplan-overleg Sociale samenhang/mobiliteit

Stadsdeeltafel Willemspark/Archipel – Haagse Kracht,

gehouden op donderdag 25 juni 2015, Het Klokhuis te Den Haag,

van 19.30 tot 21.30 uur. 

Aanwezig:

Dick Nijzink                             – Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum-gespreksleiding

Gerard Spierenburg                – Dienst Publiekszaken, stadsdeel Centrum

Jolanda Verhoof                     – Notulist

Bewoners/ondernemers Willemspark / Archipel

De groep bewoners/ondernemers kunnen bij de volgende thema’s aansluiten (2 sessies) om voorstellen aan te leveren en initiatieven te bespreken voor het nieuw op te stellen Gebiedsprogramma 2016 – 2019:

Thema 1: Wonen, duurzaamheid en groen

Thema 2: Verkeer (bereikbaarheid / mobiliteit)

Thema 3: Sociale samenhang/participatie

 

 1. Opening Thema 3: Sociale samenhang/participatie

De gespreksleider opent de sessie om 20.00 uur na de plenaire bijeenkomst. Vanuit de wijk kan men aangeven waar de prioriteiten liggen voor het gebiedsprogramma 2016 – 2019. Een aantal uitspraken wordt op de flipover gezet en vervolgens kan men de prioritering aangeven.

Dick geeft iedereen de gelegenheid zich voor te stellen en licht toe dat het de bedoeling is om te praten over de sociale cohesie en wat men wil aanpakken eventueel samen met de gemeente.

 

 1. SESSIE 1 (vanaf 20:00 uur)

Opgemerkt wordt dat de aanwezigen actief en mobiel zijn, maar dat er ook rekening mee moet worden gehouden dat er in deze wijk ook bewoners zijn die wel ondersteuning nodig hebben. Deze personen zijn lastig te benaderen. Er is ook verborgen eenzaamheid in deze wijk bij ouderen van 70+. Hierover is een enquête gehouden. De opvolging hiervan is niet bekend. Ook is er een verborgen armoede en zijn er problemen met de kosten voor het onderhoud. Veel voorzieningen van het stadhuis gaan richting het station maar weinig naar deze wijk, omdat dit een rijke dure wijk zou zijn.

 

Op deze bijeenkomsten komen vaak dezelfde soort mensen. Bewoners uit de sociale woningbouw komen vaak niet naar deze bijeenkomsten. Ook de expats zijn hier niet te zien (40% vanuit deze wijk) en zijn moeilijk te mobiliseren. In de wijk Archipel is een grotere cohesie dan in het Willemspark. Dit heeft ook te maken met de tijdelijkheid van de bewoning. Jongeren settelen zich vaak niet en zetten zich niet in voor maatschappelijke doelen waardoor er minder samenhang is.

Doordat er in de flat een groot verloop is met nieuwelingen ontstaan er problemen en bezwaren, omdat men op een andere manier leeft en minder sociaal zou zijn. Opgemerkt wordt dat er planten worden gestolen en dingen uit het raam gegooid. Het toelatingsbeleid van de sociale woningbouw is alleen gericht op de duur van inschrijving.

 

De Borneoflat was een flat met seniorenwoningen. In het verleden waren deze bestemd voor 60+’ers en dit moest worden aangepast naar 55+’ers. De huismeester is inmiddels ook verdwenen. Als de doelgroep voor deze woningen zou worden aangepast naar 65+’ers dan zou dat voor deze wijk fantastisch zijn.

Het Schakelpunt staat hiernaast. De hulp is inmiddels wegbezuinigd. De huiskamer was in het verleden een succes. Men maakt zich zorgen of Florence de ruimte nog openstelt voor deze groep. Als er in de flat meer oudere mensen komen kan het Schakelpunt rendabeler worden gemaakt en is het voorzieningpakket meer nodig.

De toestroom bij het Schakelpunt komt vooral van bewoners van de Borneostraat. Het is een mooie voorziening voor de groep ouderen. Het is jammer dat de leeftijdsgroep is verlaagd, omdat de hogere leeftijdsgroep gebruikmaakt van deze voorziening.

Door extra vervoer is men meer afhankelijk. Men verwacht dat de gemeente niet veel grip heeft op Staedion. Verspreid door de wijk wonen er meer 80+’ers dan in de rest van Den Haag. Men blijft hangen in het huis, omdat men geen plaats meer kan krijgen in de Borneoflat. Men wil in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. De saamhorigheid en zelfstandigheid zijn belangrijk voor kwetsbare ouderen. Woonvormen met trappen zijn niet levensloopbestendig.

 

Stichting Zebra Welzijn maakt zich zorgen over de woonvorm Couperusduin. Het was een experimentele woningbouw. Door de bouw van het complex wordt het ingewikkeld om hier te blijven wonen en ouderen willen niet hiernaar verhuizen. Een paar jaar geleden is een aantal zorgvoorzieningen beëindigd door de nieuwe Wmo. De oude bestemming voor de Borneoflat zou goed zijn, maar Staedion wil niet hierin meebewegen en de leeftijd niet verhogen.

De gemeente heeft aangegeven dat de subsidie voor de dagopvang in het Schakelpunt onder de Borneoflat niet meer in stand gehouden kan worden. Dan is de combinatie ook niet meer te realiseren. Nu is de dagstructurering voor ouderen vanuit de gemeentelijke overheid niet zeker voor volgend jaar.

 

Opgemerkt wordt dat er in deze wijk geen verzorgingshuis of bejaardenhuis is. Daarom wil men aan de gemeente vragen om Staedion samen met de bewoners te overtuigen om ouderen uit de eigen wijk voorrang te geven voor toewijzing in de Borneoflat. Er zijn voldoende handen en voeten om actieve vrijwilligers in te zetten in deze wijk en er is ook nieuwe aanwas. Tevens wordt er ondersteuning geboden door Stichting Zebra Welzijn en de bewonersorganisatie. Er is wel een stramien aanwezig, maar niet voldoende geld.

 

Stichting Zebra Welzijn legt uit dat een aantal studenten van de Haagse Hogeschool de wijken zijn ingegaan om te vragen of men vrijwilligerswerk wil doen. 80 personen hebben zich hiervoor aangemeld. Er is bij Stichting Zebra Welzijn een gecertificeerd vrijwilligersbureau om de vrijwilligers te koppelen. Dit is bestemd voor alle Haagse wijken. Men kan binnen het eigen netwerk kijken wie er bereid is mee te werken. Het is een extra aandachtspunt dat mensen tot hoge leeftijd werken en men vraagt zich af om men daarna nog fit genoeg is het vrijwilligersbestand aan te vullen. Met alle mogelijke projecten wordt er steeds een groter beroep gedaan op de vrijwilligers.

 

Ook in andere wijken is aangegeven dat de expats moeilijk te betrekken zijn, terwijl het gaat om een relatief grote groep. Bij het walking dinner en social sofa was wel een aantal expats aanwezig. Bestuursleden van de bewonersorganisatie weten niet goed hoe men aanknopingspunten kan krijgen en zoeken daarom contact met andere wijken. Er was een initiatief voor concerten in de vredeskapel waarbij expats waren betrokken, omdat muziek een verbindende factor is. Vervolgens bleek het dak onveilig te zijn en de situatie is nu onduidelijk.

 

Bij signalerend huisbezoek worden mensen bezocht van 75 jaar en ouder. Gevraagd wordt wat er met deze gegevens wordt gedaan. Stichting Zebra Welzijn zegt dat de gemeente deze geanonimiseerd gebruikt voor het ouderenbeleid. Dick zal dit nog uitzoeken en via Stichting Zebra Welzijn beantwoorden. (ACTIE)

 

Stichting Zebra Welzijn wil weten of het signaal klopt dat veel zorgbehoevende ouderen de zaken niet meer kunnen overzien door de omschakeling van de AWBZ naar de Wmo. Tijdens de enquête is men dit tegengekomen en dit is doorgegeven aan Stichting Zebra Welzijn. Ook bleek hieruit dat mensen niet uit huis willen vanwege de vertrouwde routine, ook als men niemand heeft.

 

Dick constateert dat men de voorziening voor de oudere bewoners belangrijk vindt. Er zijn nu huisvestingsvoorzieningen voor senioren waarbij de doorstroming vastloopt. Men blijft nu langer in de eigen woning. Daarom is het ook een noodzaak om de dagopvang open te houden en hiervoor is geld nodig. Het vrijwilligersbestand is goed geregeld, alleen de infrastructuur heeft hulp nodig zoals het Schakelpunt, de dagvoorziening en doorstroming van de ouderen en de financiën. De bewonersorganisatie vraagt hulp bij het betrekken van de expats.

 

 1. SESSIE 2 (vanaf 21:00 uur)

Gerard licht toe welke punten er in de eerste sessie aan de orde zijn geweest. Het is de bedoeling dat er duidelijke bullets ontstaan.

 

Het is ondanks alle initiatieven nooit gelukt de expats goed te betrekken. De samenhang in de straten wordt hierdoor lastiger. De bewonersorganisatie wil dit graag leren. De doorloopsnelheid is hoog van de expats en er zijn veel internationale medewerkers die voor een paar jaar zijn gestationeerd. Er is een aantal wijkfeesten en straatfeesten, waarbij de expats betrokken zijn. Clubhuis de Cantaloup heeft een andere opzet. Er zijn ook websites in het Engels vertaald voor een betere communicatie. De expats hebben vaak een andere belangstelling en eigen clubs. De groepen zijn lastig te mengen.

De vraag is wat de wens is van de expats en of men wel behoefte heeft om deel te nemen aan deze wijk. Als het straatbeeld verandert kan men iets hieraan doen. Muziek is internationaal maar het project in de Vredeskapel is gestopt. De expats kunnen ook bevraagd worden door studenten of bewoners. De gemeente kan informeren bij het Vredespaleis om contacten te leggen.

De bewonersorganisatie informeert naar geslaagde projecten in andere wijken en vraagt de kennis en ervaring hiervoor aan te reiken. Vervolgens kan de bewonersorganisatie in actie komen.

De gemeente vindt het belangrijk dat de bewoners een gevoel hebben van sociale cohesie. Het is een zelfredzame wijk. De vraag over de expats is bekend bij de gemeente en is moeilijk oplosbaar.

De bewonersorganisatie benadrukt dat de wijk vergrijst en de situatie hierdoor lastiger wordt waardoor de cohesie verdwijnt.

 

Als laatste merkt een bewoonster op dat Thuiszorg is overgeheveld naar de gemeente en dat dat veel problemen met zich meebrengt. Men is verplicht een formulier via de computer in te vullen of zo nodig via een steunpunt. Zij heeft persoonlijk ervaren dat er weer een kwart van de hulp verdwijnt na invulling van het computerrekenprogramma. Het was niet mogelijk een coördinator te spreken, maar men kan wel een bezwaarschrift indienen. Den Haag blijkt het hoogste aantal bezwaarschriften te hebben, waardoor de behandelingsperiode is verdubbeld. De beantwoording duurt al ruim drie maanden. Zij vindt dit schandalig. De gemeente neemt deze actie mee. (ACTIE)

 

Dick constateert dat het geen probleem is in deze wijk om vrijwilligers te werven. Kleine evenementen kunnen helpen om betere contacten te leggen.

 

Actiepunten op de flipover:                                                                                      Stickers/punten

 1. Gebruikmaken van het onderzoek wat er al ligt
 2. Veel mensen met eenzaamheid/verborgen armoede                                                 8
 3. Voorzieningenniveau gaat veel de oostkant op en niet de westkant                                    8
 4. Expats doen niet mee aan sociale cohesie                                                                5
 5. Jongeren richten zich op zichzelf, groot verloop in de flats
 6. Zorg voor de Borneoflat terug naar oorspronkelijke functie voor ouderen                          5
 7. Voorrang toewijzing voor Borneoflat                                                                       8
 8. Voorziening moet blijven en huismeester terug                                                       5
 9. Wmo terug naar gemeente                                                                                       5
 10. Staedion moet bewegen
 11. Meer duidelijkheid over subsidie voor voorziening dagopvang                               3
 12. Openhouden dagopvang is een noodzaak voor ouderen                                         15
 13. Infrastructuur kantelt, genoeg vrijwilligers, zorgen voor elkaar
 14. Signalerend huisbezoek project
 15. Veel ouderen zien de overgang naar de Wmo niet zitten
 16. Klachten over de nieuwe Wmo                                                                               10

 

 1. Sluiting Thema 3: Sociale samenhang/participatie

In september komt er een volwaardig concept dat wordt teruggekoppeld naar de wijken. Vervolgens zal de gemeenteraad aan het eind van het jaar het plan goedkeuren, waarin de prioriteiten van de bewoners zijn meegenomen. Er worden verslagen gemaakt van het overleg van de werkgroepen van deze avond, die vervolgens beschikbaar worden gesteld. De verslagen worden digitaal verspreid.

 

Conclusies van de drie werkgroepen vandaag zijn:

Wonen/duurzaamheid/groen:  – aanpak luchtverontreiniging vanuit gezondheidsoogpunt

 • (gebrek aan) handhaving
 • splitsen woningen
 • meer groen in de wijk

Verkeer:                                  – vervuiling door verkeer

 • praktische situaties
 • oversteekpunten/ontsluitingspunten
 • doorstroomplan

Sociale samenhang /

participatie:                           – deze wijk kan goed voor zichzelf zorgen met veel vrijwilligers

 • de zorg en toekomst voor de ouderen is een aandachtspunt, zoals doorstroom en voorzieningen om in de wijk te blijven wonen
 • het blijft lastig om de expats te betrekken

 

De gemeente dankt iedereen voor haar/zijn bijdrage. Er staat een flipover bij de uitgang voor opmerkingen die achteraf nog kunnen worden meegenomen. Als men betrokken wil blijven bij de gesprekken kunnen de (mail)gegevens worden genoteerd.

Sluiting: 21.50 uur