Verslag stadsdeelplan-overleg Wonen, duurzaam en groen

Stadsdeeltafel Klokhuis (Archipel en Willemspark),

gehouden op donderdag 25 juni 2015, Celebesstraat 4 te Den Haag,

van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanwezig:

 1. van der Vaart Dienst Publiekszaken/ teammanager Stadsdeel Centrum
 2. Steijvers Dienst Publiekszaken/Wijkmanager Schilderswijk
 3. van Ankum Dienst Publiekszaken/ Milieubeheerder Stadsdeel Centrum

Ingrid Wendt                          verslag

 1. Opening

De stadsdeeltafels voor de onderwerpen “Wonen en Duurzaamheid” en “Leefbaarheid” zijn samengevoegd. De heer Van der Vaart opent de tafel “Wonen, duurzaamheid en leefbaarheid” om 20.05 uur. Hij start met een inventarisatie van de thema’s, waarna bepaald kan worden op welke thema’s de bewoners dieper willen ingaan. Aan de eerste ronde van de stadsdeeltafel nemen elf bewoners en een ondernemer deel. Aan de tweede ronde nemen vijf bewoners deel die allen een vrijwilligersfunctie in de wijk hebben, en vier professionals van Zebra Welzijn.

 

Van de inventarisatie wordt een verslag gemaakt dat wordt rondgestuurd. Op basis van de input van vanavond stelt de gemeente een conceptprogramma op. Dit zal aan de bewoners gepresenteerd worden met de vraag of de punten goed in het programma vertaald zijn.

 

Luchtvervuiling
Alle bewoners willen een schone, veilige leefomgeving. De Javalaan schijnt de meest vervuilde laan te zijn, maar ook de Laan Copes van Cattenburch kent veel (lucht)vervuiling door het vele verkeer dat over de centrumring rijdt. Een bewoonster laat foto’s zien van het stof dat dagelijks neerdaalt op de vensterbanken. Zij is aan de achterkant van het huis gaan wonen en ventileert de woning ook alleen aan de achterzijde. Ook een bewoonster van de Paramaribostraat heeft veel last van roet en stof op de vensterbanken. Vooral de laatste 15 jaar is de vervuiling sterk toegenomen. Diverse bewoners geven aan dat de luchtvervuiling in deze mate zal leiden tot gezondheidsklachten. Extra wrang is dat de gemeente een actieplan heeft gelanceerd om het fietsverkeer te bevorderen, terwijl fietsers het meeste last hebben van de uitlaatgassen en vervuilde lucht.

 

De heer Van der Vaart meldt dat het college onlangs het Actieplan luchtvervuiling ter besluitvorming naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Hierin is de centrumring ook opgenomen.

Leefbaarheidshandhaving

 • Bewoners storen zich aan de vele uitstallingen op het trottoir, zoals reclameborden, gevelterrassen en fietsen die aan lantaarnpalen zijn vastgemaakt. De straten zijn hierdoor bijna onbegaanbaar. De regels die er zijn voor de minimale doorgang, worden niet gehandhaafd.
 • Een legale fietsenstalling is er niet, waardoor overal fietsen worden neergezet, die vaak heel lang blijven staan. De gemeente haalt geen zwerffietsen weg als je erover belt; alleen fietswrakken worden verwijderd.
 • Mensen zetten hun vuilniszakken te vroeg buiten, soms al aan het einde van de middag voor de ophaaldag. De zakken worden kapotgescheurd door meeuwen, waarna de rommel over de straat wordt uitgespreid.
 • Ongewenst gedrag van fietsers, zoals fietsen op de stoep en tegen het verkeer in, leidt tot irritatie en gevaarlijke situaties. De wijkagent zegt dat hij er weinig prioriteit aan kan geven door gebrek aan capaciteit. Een bewoner doet de suggestie om samenwerking te zoeken met de Atjehschool. Leerlingen fietsen vaak op de stoep; de school kan voorlichten en handhaven. Een andere bewoonster stelt voor om een tijdje intensief te handhaven op een bepaalde locatie of op een bepaalde overtreding. Daarna kan de politie zich weer op een ander knelpunt focussen. De heer Van der Vaart zegt toe dat de taken die hier als prioriteit worden aangegeven, volgend jaar meer aandacht van de politie zullen krijgen. Een bewoonster merkt op dat het verkeer voor fietsers ook niet altijd veilig is. Volgens een andere bewoner is de verkeersveiligheid sterk afhankelijk van het tijdstip van de dag. Tijdens het spitsuur kun je de wijk als fietser of voetganger beter mijden. Tot slot wordt de oversteekbaarheid van de Laan Copes van Cattenburch genoemd als knelpunt.

Groen

 • De wijk heeft weinig groen, doordat de meeste huizen geen voortuinen hebben. Er zijn alleen bosjes rondom de wijk. Bewoners willen meer groen om de luchtvervuiling te compenseren.
 • In de Malakastraat zijn bomen geplant, wat tot een ware metamorfose heeft geleid. In veel andere straten willen de bewoners ook graag bomen. Als er bomen gekapt moeten worden, willen de bewoners dat er flinke exemplaren worden teruggeplant. Dat kan niet altijd, legt de heer Steijvers uit, omdat kleine, jonge boompjes vaak beter aanslaan en sneller groeien dan relatief grote bomen.
 • De geveltuintjes vinden de bewoners leuk, maar vaak worden ze verwaarloosd waardoor ze zo ver over het trottoir hangen dat het de doorgang belemmert.
 • Op de Burgemeester Patijnlaan staan mooie kastanjes, maar de struiken die eronder staan, zijn verwaarloosd. Een bewoonster zou graag willen dat dit plantsoen wordt opgeknapt, bijvoorbeeld met een wildebloemenmengsel. Ook het parkje/grasveldje aan het Javalaantje zou opgeknapt moeten worden.
 • De bewoners willen vooral dat de gemeente faciliterend optreedt. Bewoners eigenen zich de stukjes openbare ruimte wel toe om tuintjes te realiseren.

Duurzaamheid

 • De woningen in de Archipelbuurt zijn oud en lastig te isoleren. De wijk heeft een actieve Werkgroep Duurzaam die voldoende kennis heeft van subsidieregelingen en energiebesparende maatregelen. Indien nodig schakelt de werkgroep de gemeente in voor informatie of advies.
 • De subsidieregeling voor groene daken blijft bestaan, terwijl die voor energiebesparende maatregelen wordt afgebouwd. Er zijn heel wat woningen met een plat dak, dus dit is een kans om tegelijkertijd meer groen en meer duurzaamheid te genereren.
 • Er moet aandacht zijn voor de ventilatie als bewoners hun huis isoleren.

Herinrichting Bankastraat

Er zijn al jaren plannen om de Bankastraat te herinrichten, maar om verschillende redenen heeft de gemeente de werkzaamheden nog steeds niet uitgevoerd. Op dit moment ligt er een ontwerp dat door bewoners en ondernemers wordt gedragen. Dit is het moment om te starten met de uitvoering. De beplanting van het Bankaplein is in de herinrichting opgenomen.

Woningsplitsing

 • Bewoners willen graag een streng beleid van de gemeente als woningsplitsing niet conform het bestemmingsplan gebeurt.
 • Een bewoonster geeft een recent voorbeeld van woningsplitsing. Twee grote woningen aan de Laan Copes van Cattenburch worden opgesplitst in veertien wooneenheden. Dat betekent ook veertien auto’s. De woningen zijn bedoeld voor korte verhuur (1-2 maanden), waardoor de bewoners niet zullen investeren in hun woning en in de wijk.
 • De gemeente moet bovendien goed opletten of mensen niet onder de regels uit komen. Zo zijn er bijvoorbeeld woningen waarbij een dakopbouw wordt gerealiseerd als extra kamer, die vervolgens als zelfstandige woning wordt aangeboden.

Orac’s
Bewoners willen graag dat het containersysteem wordt ingevoerd, maar hebben veel vragen en zijn benieuwd in hoeverre zij inspraak hebben in de plaatsing van de containers.

 • In 2016 wordt het ondergrondse containersysteem ingevoerd. Er worden nu proefsleuven gegraven om te beoordelen waar de containers geplaatst kunnen worden.
 • De gemeente stelt een conceptplaatsingsplan op en organiseert diverse informatieavonden in de wijk waar het plan met de bewoners wordt besproken. Aanpassingen die zij voorstellen kunnen worden doorgevoerd, rekening houdend met ondergrondse leidingen en kabels.
 • De maximale afstand tussen twee containers is 125 meter, zodat bewoners maximaal ca. 60 meter hoeven te lopen. In straten waar veel ouderen wonen, zoals bij het Borneoflat, zal de afstand wellicht kleiner worden. Dit gebeurt in overleg met de bewoners.
 • Een bewoonster zou graag een pasjessysteem zien zodat vreemden niet hun afval in de containers kunnen dumpen. De gemeente heeft echter al besloten dat er geen pasjessysteem wordt ingevoerd.
 • Een bewoonster pleit voor spreiding van de containers in plaats van clustering.
 • De gemeente verwacht dat het zwerfafval en de meeuwenoverlast sterk afnemen als de containers zijn geplaatst.
 • Gft-afval wordt nu gescheiden ingezameld. De bewoners willen graag dat dit zo blijft.
 • De plasticcontainers in de wijk worden gehandhaafd.
 • Volgens de huidige planning worden de plaatsingsplannen nog in 2015 aan de bewoners gepresenteerd. In 2016 worden de containers geplaatst.

 

Na de inventarisatie krijgen alle bewoners vijf stickertjes waarmee zij de prioriteit van bovenstaande onderwerpen kunnen aangeven. Men mag alle stickers bij één onderwerp plakken, of ze verdelen over meerdere onderwerpen. Op basis van deze stickers, is de prioriteitstelling als volgt:

 1. Luchtvervuiling als gevolg van het verkeer aanpakken
 2. Uitstallingen en fietsenstalchaos (oude fietsen verwijderen)
 3. Herinrichting Bankastraat
 4. Meer bomen
 5. Handhaven huisvuilaanbieding
 6. Fietsgedrag beter handhaven

De bijeenkomst wordt om 21.30 gesloten.