Notulen Wijkberaad 6 december 2012

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 6 december 2012 in ’t Klokhuis

Aanwezig:

Hr. P.A. Offers, Hr. W.F. Hooft Graafland, Hr. G. Nieuwenhuys, Mw. D. Gidaly, Mw. M. van der Zalm, Hr. O. de Savornin Lohman, Mw. M. van Voorst tot Voorst, Hr. H. Gerding, Mw. T. Heijstraten,

Mw. M.C. Goedmakers, Mw. A. Beekman, Mw C.C. Dedel – van Walbeek, Hr. T. Dike,

Hr. D. Hazekamp, Hr. A. van Kammen, Hr. H. Bussink, Hr. G. Hooft Graafland, Mw. E. Verhulst,

Hr. B. Bos, Hr. A. Bloembergen, Mw. A. ter Kuile, Mw. B. Aardewerk, Mw. E. Drijver, Hr. F. Hoorweg, Hr. R. Klein, Hr. C. Storm de Grave, Hr. G. Spierenburg (Gemeente Den Haag),

Hr. G. V.d. Hut (Gemeente Den Haag), Mw. E. Ponsen,Hr. F. Rademaeker, Hr. D. Struik,

Mw. M. Teesing, Mw. A. Vaartjes, Mw. Veringa, Hr. P. Munnikes (verslag),

 

Bericht van verhindering:

Bart Wijnberg

 

1A.       Opening

Arnout Offers, de nieuwe voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.

Hij introduceert zichzelf en spreekt de hoop uit als voorzitter de komende tijd positief aan de bewonersorganisatie te kunnen bijdragen.

 

1B.       Mededelingen

Na ruim twee jaar de verslagen van het wijkberaad verzorgd te hebben heeft Peter Munnikes te kennen gegeven deze taak met ingang van 2013 aan een nieuwe notulist te willen overdragen. Marie Christine Goedmakers heeft zich bereid verklaart deze taak op zich te nemen en zij is vanavond ook aanwezig.

Freek Rademaker heeft zich aangemeld als reserve-notulist.

 

1C.       Agenda

De voorliggende agenda zal ongewijzigd gevolgd worden.

 

2.         Bespreking verslag wijkberaad op 27 september 2012

 • Erika Verhulst merkt op dat er abusievelijk gewag wordt gemaakt van vier aanwezige leden van het feestcomité, terwijl er vijf aanwezig waren.
 • Marianne van der Zalm (werkgroep Bosje va Repelaer) merkt op dat haar ingezonden bericht niet was opgenomen in het verslag. Zie verder punt 5.5.

 

3.         Klankbordgroep Javastraat

De gemeente is voornemens de Javastraat (en smalle delen Laan van Meerdervoort) geschikt te maken voor fietsgebruik in beide richtingen.

Belangrijk aspect is de versmalling van de Javastraat tot slechts één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer.

Christiaan Storm de Grave doet verslag namens de klankbordgroep.

Het conceptadvies van de klankbordgroep is momenteel under review. Dit concept zal vanavond nog op de website gezet worden. Volgende week maandag (2012-12-10) zal het finale advies aan de wethouder verkeer, Peter Smit, aangeboden worden.

Zoals als altijd wanneer verkeersmaatregelen in de wijk aan de orde zijn, hebben velen hier iets over te zeggen. Overigens niet noodzakelijkerwijs met eensluidende ideeën en inzichten. Dat komt mede door de soms tegenstrijdige belangen. Algemeen is en blijft wel het ongenoegen om af te wijken van een raadsbesluit in 2003 waarin voorzien was dat het doorgaande verkeer over het Telderstracé geleid zou worden. Daarentegen is met de invoering van het VCP, de verkeersdruk op de Javastraat, Laan Copes van Cattenburch en Burg. Patijnlaan aanzienlijk is toegenomen.

Christiaan wijst er op dat de klankbordgroep zich slechts bezig houdt met de fietspaden en wijzigingen in de Javastraat.

Hoewel het bestuur zich aanvankelijk had voorgenomen geen positie in deze in te nemen, heeft het daar in tweede instantie toch toe besloten. In algemene zin zal er op gewezen worden dat het wenselijk is de verkeersdruk op de buurt te verminderen.

De voorzitter rond de gedachtenwisseling af met te wijzen op de volgende fase, waarbij het wellicht mogelijk is nog invloed uit te oefenen via het politieke proces.

 

 

4.         Herinrichting Bankastraat

Derk Hazekamp en Auke Bloembergen voeren het woord.

Afgelopen maandag (2012-12-03) is er een overleg geweest met gemeente over de voortgang. Gebrek aan middelen heeft voor vertraging gezorgd en zal er ook toe leiden dat de volgende fasen later worden uitgevoerd. De aan vang van het werk is nu voorzien in 2016.

Eerst zal het tracé vanaf Laan Copes van Cattenburch tot en met het Bankaplein van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien en daarna zullen de andere punten aangepakt worden.

Het gemeentelijk architectenbureau gaat een ontwerp maken. Op maandag, 2012-12-17, is er een werkoverleg met de gemeente. Derk zal proberen daar ook andere belanghebbenden, zoals de winkeliers, daarbij te betrekken.

Auke memoreert nog eens hoe 5 jaar geleden het burgerinitiatief het startpunt was voor de plannen om de Bankastraat te herzien. De doelen waren en zijn: veiliger verkeer en een fraaier aanzien.

Voor de gemeente heeft de verkeersveiligheid prioriteit.

Ook heeft hij de eerdere plannen/tekeningen weer aan de gemeente toegestuurd, omdat die daar wellicht in het ongerede zijn geraakt.

Recent zijn enkele bomen die niet meer levensvatbaar waren omgekapt. Jammer genoeg zijn per ongeluk ook bomen gesneuveld die niet omgekapt hadden hoeven worden.

Gerrit van der Hut (Gemeente Den Haag) laat echter weten dat er even zoveel bomen als gekapt zijn terug zullen worden geplaatst. Ook zal het mogelijk zijn ze na een aantal jaren nog te verplanten, als dat nodig mocht zijn bij de herinrichting van de Bankastraat.

 

5.         Werkgroepen

 

5.1       Duurzaamheid

Marianne Teesing rapporteert.

Morgen (2012-12-07) is er weer een energiecafé bij Winkelman & Van Hessen op het Bankaplein.

De werkgroep heeft inmiddels officieel de status van stichting gekregen met Annette ter Kuile als voorzitter.

Er is een duurzaam dakenplan ontwikkeld, waarbij gedacht wordt aan zonnepanelen op daken van (publieke) gebouwen.

Tim Dike wijst nog op subsidiemogelijkheden voor groene daken.

 

5.2       Ruimtelijke ordening

Tim Dike doet verslag.

Voortgang van bouw aan het Prinsevinkenpark verloopt naar het idee van Tim langzaam. Geen bijzonderheden betreffende de verbouw van Beauséjour aan de hoge Bankastraat.

In januari 2013 zal de verbouw van de school aan de Fredrikstraat beginnen.

Verder zijn er plannen om een kantoorgebouw in de Frederikstraat te verhogen tot maximaal 25 meter. Nu is het gebouw vijf etages hoog. De gemeentelijke structuurvisie laat dit toe.

Tevens is er het voornemen een kantoorvilla in het Willemspark (naast Carlton Ambassador hotel) om te bouwen tot appartementen.

 

5.3       Zorg en welzijn

Else Ponsen doet verslag.

Het Happy Hour in Het Schakelpunt is een groot succes.

Ook hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld.

 

5.4       Openbare ruimte

Derk Hazekamp doet verslag.

De gestolen verlichting van de fontein op het Bankaplein is vervangen en gisteren in gebruik genomen.

Het beeld “De Wachter” op het Nassauplein staat weer op zijn plaats; alleen de verlichting moet nog hersteld worden.

De lawaaioverlast gevende glasbakken aan de Burgemeester Patijnlaan zijn inmiddels verplaatst naar de kop van de hoge Bankastraat.

Met ingang van 7 januari 2013 zal gestart worden met de herstructurering van de Bosbrug. De werkzaamheden zullen naar verwachting het hele jaar duren. In verband met de aanleg van een nieuwe trambaan voor lijn 9 zullen daar 88 bomen worden gekapt. Als het werk klaar is zullen er linden geplant worden.

De groentekar op de Bankastraat is nog steeds gesloten vanwege ondeugdelijkheden aan de kar waardoor gebruik gevaarlijk en niet toegestaan is. Het bestuur heeft hierover een brief aan de gemeente gestuurd. Uit het antwoord blijkt dat de vergunning hangende is. Een tweetal winkeliers, banketbakker en kaaswinkel, hebben bezwaar aangetekend en zij hebben het antwoord gekregen dat er een vergunning is mits het uiterlijk acceptabel is.

De eigenaar overweegt nieuwbouw, maar zal daar eerst een bouwvergunning voor moeten indienen.

Eén van de aanwezigen oppert het idee om een bewoner/belanghebbende op persoonlijke titel een internetactie te laten beginnen om aandacht te vragen voor de ongewenste situatie.

 

5.5       Bosje van Repelaer

Marianne van der Zalm en Tine Heijstraten doen verslag.

Er is weer / nog altijd veel overlast van jongeren die er rondhangen en het straatmeubilair vernielen.

Als de politie hierover gebeld wordt, blijkt die geen actie te ondernemen.

Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) raadt de betrokkenen aan dit officieel bij de gemeente te melden en die zal dan contact opnemen met de politie en deze aanzetten om in de toekomst wel te reageren bij meldingen.

Marianne van der Zalm kondigt ten slotte aan dat zij als (enig) lid van de werkgroep zal stoppen.

Tine Heijstraten zal haar opvolgen.

 

6.         Poëzie aan de muur

Gilles Hooft Graafland vertelt dat er nu drie nieuwe locaties zijn waar een gedicht aangebracht kan worden.

1. Javastraat, 2. Hoek Laan Copes van Cattenburch / Surinamestraat, 3. Burg. Patijnlaan nr. 1928.

De gemeente heeft inmiddels ook weer subsidie toegezegd.

De voorzitter vraagt, wie de keuze maakt van de gedichten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur van de stichting en ook de eigenaar van de ter beschikking gestelde muur heeft hier een doorslaggevende stem in.

Suggesties zijn welkom en kunnen ingestuurd worden:

 • · In de bus doen bij de Stichting: Surinamestraat 58, 2585 GK, Den Haag
 • · Aanreiken in de Haagse Boekerij, Frederikstraat 24
 • · Mailen naar Ruth van Rossum, ruth@archipelpoezie.nl

 

7.         Website

Frits Hoorweg vertelt dat voor het bijhouden van de Engelstalige website inmiddels een opvolger voor Linda Nash gevonden is.

Folef Hooft Graafland vermeldt dat het aantal abonnees op de elektronische nieuwsbrief tot 746 is gestegen en dat het streven is om in 2013 de 800 te halen.

De nieuwsbrief wordt vaak snel na ontvangst geopend.

 

8          Muurkrant

Auke Bloembergen doet verslag.

Momenteel zijn er twee muurkranten: bij Albert Heijn en in ’t Klokhuis.

Er komt een nieuwe, verbeterde versie van de muurkrant.

Vrijwilligers om de muurkrant te beheren zijn welkom.

 

9.         Wijkkrant

De decembereditie van de wijkkrant is zojuist verschenen.

Eva roept de werkgroepen op vooral af en toe iets te schrijven over hun activiteiten.

 

10.       Gemeente & Politie

Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) doet verslag.

Er is gepost om een indruk te krijgen van het aantal fietsers dat in de Javastraat of over het voetpad of over de weg tegen het verkeer in rijdt. Dit blijkt inderdaad aanzienlijk te zijn.

Verder heeft de gemeenteraad besloten dat er iets gedaan zal worden aan het toenemend aantal bedelaars. Overigens is een aantal aanwezigen hierover verbaasd, dat dit probleem ook onze buurt zou betreffen. Zij hebben ze nog nooit in onze buurt gezien.

Politie is vandaag niet aanwezig.

 

 

 

 

 

11.       Rondvraag

11.1.     Annemargriet Vaartjes heeft een vraag over het met de jaren toegenomen beslag dat het terras van café Banka op het voetpad legt. Gerrit van der Hut (Gemeente Den Haag) weet dat er een vergunning voor is. Maar hij weet niet voor hoeveel vierkante meters en ook niet of het huidige terras in overeenstemming is met de verleende vergunning.

Tevens merkt zij op dat fietsen en andere objecten (bijv. reclameborden van winkeliers) tegen lantaarnpalen en op trottoirs af en toe een obstructie vormen voor voetgangers. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) antwoordt dat hier niets tegen te doen is, als er een vergunning voor verleend is.

11.2.     Tim Dike vraagt of de gemeente aandacht wil besteden aan de bouwactiviteiten voor de school aan de Frederikstraat. Regelen van bouwverkeer, tijdelijk minder parkeerplaatsen, etc.

Hiervoor moet de bouwer een vergunning aanvragen en die zal uiteraard door de gemeente beoordeeld worden.

11.3.     Guus Nieuwenhuys vertelt dat sinds het opnieuw asfalteren van de Laan Copes van Cattenburch de flitspaal het niet meer doet. Volgens Hans Bussink zou dit te maken hebben met het opnieuw ijken.

11.4      Gilles Hooft Graafland vraagt naar de status van de “ruïne” in de Surinamestraat. Er speelt tussen de eigenaren een juridisch geschil waar in januari 2013 weer een hoorzitting over is, vertelt Tim Dike.

11.5      Folef Hooft Graafland merkt op dat in de oude raadszaal aan de Javastraat recentelijk een internationale club voor expats is geopend.

11.6      Tieke Dedel vraagt aandacht voor de zeer slechte bestrating van de Alexanderstraat, die voor fietsers hinderlijk en soms zelfs gevaarlijk is. De gemeente zal kijken op welke termijn hier iets aan gedaan kan worden.

11.7      Bert Bos wil graag in de hoge Bankastraat een elektronische snelheidsindicator, omdat er nog al eens te hard wordt gereden. Deze kan aangevraagd worden bij de gemeentelijke dienst DSO.

11.8      Betty Aardewerk vraagt of één van de aanwezigen meer weet van mogelijke bouw van een nieuw sportcentrum/zwembad op de plaats van het geamoveerde zwembad “De Mauritskade”. Des tijds waren hiervoor plannen; daarbij zouden ook Jugendstil ornamenten uit het oude gebouw hergebruikt worden. (Op 24-3-2006 heeft hierover een artikel in het AD gestaan). Geen van de aanwezigen weet iets over de status.

Ook merkt Betty op dat sinds er een nieuwe manager bij Albert Heijn aangetreden is, de ruimte voor de winkel zeer rommelig is. Derk Hazekamp zal dit bij hem aansnijden, als hij hem spreekt.

11.9      Tenslotte is er een vraag over de distributie van strooizout. Het is nu mogelijk gratis zout af te halen bij gemeentelijke afhaalpunten. Die liggen allemaal ver uit de buurt, wat voor ouderen en mindervaliden niet handig is. Zou het mogelijk zijn een distributiepunt in de buurt te creëren? De gemeente zal dit bekijken.

 

11.       Sluiting

De voorzitter bedankt aan het eind van de vergadering Peter Munnikes, die de laatste jaren de verslagen van het wijkberaad heeft verzorgd. Deze taak zal met ingang van 2013 door een ander worden overgenomen. Als dank overhandigt hij een geschenkje.

Op 6 januari 2013 zal er weer de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zijn in ‘Klokhuis.

Vervolgens sluit hij de vergadering om ± 22.00 uur, waarna vele aanwezigen nog gezellig een glas wijn drinken.

 

Volgend wijkberaad op donderdag 17 januari 2013, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

 

 

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 27 september 2012 in ’t Klokhuis

Aanwezig:
HrW. Taekema, Mw.A. Beekman, Mw C.C. Dedel – van Walbeek, Hr. T. Dike, Hr. D. Hazekamp, Hr.G. Hooft Graafland, Mw. E. Verhulst, Hr. B. Bos, Mw. I. Hylkema, Hr. A. Bloembergen, Mw. A. ter Kuile, Mw. B. Aardewerk, Mw. E. Drijver, Hr. J. Drijver, Hr. F. Hoorweg, Hr. R. Klein, Mw. N. Mulder, Hr. C. Storm de Grave, Hr. R. De Korte, Hr. G. Spierenburg (Gemeente DenHaag), Hr. A. Vos (Gemeente DenHaag), Hr. H. Kentgens (Wijkagent), Mw. E. Ponsen, Mw. M. Lang (VVE Couperusduin), Hr. E. van Wolferen(VVE Couperusduin), Hr. W. Punt, Mw. L. Punt, Mw. T. Hollander, Hr. G. Tonneman, Hr. D. Struik, Hr. R. van Heijningen, Hr. D. van Tetterode, Mw. M. Teesing, Hr. P. Casparie, Hr. B. Wijnberg, Mw. M.L. de Ridder, Hr. P. Munnikes (verslag),

Bericht van verhindering: Hr. P.A. Offers, Hr. W.F. Hooft Graafland, Hr. G. Nieuwenhuys, Mw. D. Gidaly, Mw. M. van der Zalm, Hr. R. de Jong,

1A.       Opening
Wybe Taekema opent de vergaderingenheet allenwelkom.

1B.       Mededelingen

 • Zoals bekend, zal Wybe Taekema terugtreden uit het bestuur van de bewoners organisatie en dit zal de laatste keer zijn dat hij de vergadering voorzit. De opvolgend voorzitter, Arnout Offers, kan deze avond niet aanwezig zijn in verband met verplichtingen elders en laat zich verontschuldigen.
 • De voorzitter introduceert de heer Andre Vos. Hij is de nieuwe gemeentelijke projectleider verantwoordelijk voor Archipel & Willemsparkenhet aanspreekpunt voor de werkgroepen verkeer en openbare ruimte.
 • Na ruim twee jaar de verslagenvan het wijkberaad verzorgd te hebbenheeft Peter Munnikes te kennen gegeven deze taak met ingang van 2013 aan eennieuwe notulist over te willendragen. De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen dit op zich wil nemen. Vooralsnog meldt niemand zich aan.
 • Linda Nash heeft lange tijdenvol toewijding de Engelstalige website verzorgd, maar heeft besloten hier mee te stoppen. Er is een Engelstalige flyer in de buurt verspreid om een opvolger te zoeken. Ook heeft Jaap Drijver contact met een mogelijke opvolger.
 • Er is een mooie Engelstalige welkomstbrochure gemaakt ten behoeve van Archipel & Willemspark, die is op verscheidene plaatsen verkrijgbaar is.
 • De nieuwe filiaalchef van de Albert Heijn in de Sumatrastraat was uitgenodigd voor dit wijkberaad maar blijkt niet aanwezig te zijn.

1C.       Agenda
De voorliggende agenda zal ongewijzigd gevolgd worden.

2.         Bespreking verslag wijkberaad op 27 september 2012
Er zijn geenopmerkingenover of n.a.v. het verslag.

3.         Terugblik op het wijkfeest
Het feestcomite is met vier leden aanwezig. Bert Bos voert het woord. Het feest was een groot succes door de voortreffelijke organisatie en natuurlijk heeft het goede weer ook een handje geholpen. Bert bedankt Albert Heijn als sponsor van de kinderactiviteiten. Verder hebbenShell, Fonds 1818, de gemeente DenHaag, en lokale ondernemers ruimhartig bijgedragen aan het moglijk makenvan het feest. Het volgende feest is voorzien over 3 jaar. De aanwezigen spreken met een applaus hun grote waardering voor de inspanningen van het organisatiecomité uit.

3.         Klankbordgroep Javastraat
De gemeente is voornemens de Javastraat (en smalle delen Laan van Meerdervoort) geschikt te maken voor fietsgebruik in beide richtingen.
In verband daarmee heeft zij vrijgegeven voor burgerparticipatie een afwegingsnotitie onder kenmerk DSO/2012.112 – RIS 248695.
In dit document worden verschillende alternatieven uitgewerkten toegelicht.
Belangrijk aspect is de versmalling van de Javastraat tot slechts één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer.
De gemeente heeft een klankbordgroep opgericht. De bewonersorganisatie heeft daarin één vertegenwoordiger.
In verband met de mogelijk tegenstrijdige belangen van bewoners die door deze plannengeraakt zullenworden, heeft het bestuur besloten voorlopig geen positie in te nemen.

Er is inmiddels een bijeenkomst van de klankbordgroep geweest, bijgewoond door Roeland de Korte (werkgroep verkeer) en Gilles Hooft Graafland. Roeland de Korte en Gilles Hooft Graafland doen verslag.

 • Er is door de gemeente een inleidende presentatie gegevenover het plan; voornamelijk procedureel van aard.
 • De gemeente verwacht van de klankbordgroep een unaniem advies.
 • Dit advies moet eind december 2012 uitgebracht worden.
 • Gilles benadrukt dat het van belang is om te zorgen dat het advies van de klankbordgroep optimaal moet zijn, omdat naderhand bijsturen door middel van het inspraak / zienswijze niet kansrijk wordt geacht.
 • Er  was niemand uit het Willemspark aanwezigen ook bleek dat de winkeliers in het Willemspark (Frederikstraat) niet op de hoogte waren. Inmiddels heeft Gilles Hooft Graafland de voorzitter van de winkeliersvereniging benaderd en erbij betrokken.
 • De gemeente heeft aangegeven dat dit niet eenplatform is om het Telderstrace / Noordwestelijke Hoofdroute nog weer eens onder de aandacht te brengen.

Om de buurt te informeren zal er op de website een artikel geplaatst worden.
Op maandag 1 oktober is er een bijeenkomst met raadsledenover dit onderwerp.
Het bestuur heeft een e-mail gekregenvan A. Reuchlin met het voorstel het eenrichtingsverkeer in de Balistraat op te heffen. De twee leden van de klankbordgroep nemen dit voorstel mee in de komende besprekingen.

4.         Werkgroepen
4.1       Verkeer
Roeland de Korte doet verslag.
De herinrichting van het Carnegieplein is al bijna in de fase van uitvoering. Onze twijfels over de doorstroming in de Van Karnebeeklaan zijn van tafel geveegd. De gemeente stelt dat de herinrichting niet tot gevaarlijke verkeerssituaties zal leiden.

4.2       Ruimtelijke ordening
Tim Dike introduceert David Struik als nieuw lid van de  werkgroep. Er staat eennieuwe gemeentelijke beheersverordening op stapel. De werkgroep zal in kaart brengenwaar in Archipel & Willemspark nog “nieuwe” ontwikkelingenmogelijk zoudenzijn. De bouwvergunning ten behoeve van verbouw / nieuwbouw van de school aan de Frederikstraat ligt nu voor om eventueel bezwaar tegen te maken. Bij ontstentenis van Guus Nieuwenhuis, die vanavond niet aanwezig kon zijn, vestigt Tim namens hem de aandacht op het initiatief “samen voor gezonde lucht” van Milieudefensie. Het is mogelijk door middel van eengeldelijke bijdrage eenmeetpunt luchtkwaliteit in de buurt te bewerkstelligen; bijv langs de Laan van Copes van Cattenburgh. Zie ook http://www.milieudefensie.nl

4.3       Openbare ruimte
Gerard Spierenburg (Gemeente denHaag) deelt het volgende mede:

 • Folef Hooft Graaflandheeft in het verleden gevraagd een parkeerplek te creëren als tijdelijke opstelplaats voor automobielen van mensen die oud papier of glas in de containers komen doenop het Nassauplein. Binnenkort wordt het verzoek gehonoreerd door het schilderen van een kruis op het wegdek en het plaatsen van een bord nabij het containerpark.
 • Laan Copes van Cattenburgh zal van fluisterasfalt worden voorzien in de periode van 28 september tot 1 oktober. Verkeer zal dan niet mogelijk zijn.
 • De Bankastraat zal van Laan Copes van Cattenburgh tot Bankaplein vernieuwd worden. Bredere trottoirs en fietsstroken. Maar eerst wordt riolering in eenaantal zijstraten, Malakkastraat, Celebesstraat en Soendastraat vervangen. De bewoners zullenhierover tijdig geinformeerd worden. De werkzaamheden aan de riolering zijn nu begin 2013 gepland.

Derk Hazekamp vraagt aandacht voor de ontvreemde verlichting van de fontein op het Bankapleinenroept aanwezigen met ideeën te komen voor vervanging.
Christiaan Storm de Grave stelt tevens voor de lantaarns enigzins te verdaaien waardoor een mooier lichtspel op het Bankaplein ontstaat. In samenwerking met de gemeente zullen Derk en Christiaan een plan maken voor eennieuwe verlichting.
Er wordt opgemerkt dat de groentekar op de Bankastraat reeds enige tijd geslotenis. Dit is vanwege ondeugdelijkheden aan de kar waardoor gebruik gevaarlijk is geworden. Het is niet duidelijk hoe en wanneer hier iets aan gedaan wordt. Er gaan stemmen op de kar permanent te (laten) verwijderen.
Gerard Spierenburg zal onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.

In dit wijkberaad zijn twee vertegenwoordigers van de VVE Couperusduin aanwezig om aandacht te vragen voor de voortdurende overlast van de glas- en papierbakken aan de Burgemeester Patijnlaan. Een van hen, Mw. Marlies de Lang, vertelt dat de recent geplaatste nieuwe glasbakken meer lawaai veroorzaken dan de oude. Het in de grond plaatsen van de bakken zou niet mogelijk zijn in verband met kabels in de grond. Daar is nu een onderzoek naar gedaan; de uitslag is nog niet bekend. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) heeft goed nieuws. Hij kondigt aan dat de glasbakken naar elders verplaatst zullen worden; waarschijnlijk de Kerkhoflaan. De papierbakken zullen wel blijven. Noor Mulder (bewoner Couperusduin) stoort zich aan de reclame op de bakken, maar daar blijkt niets aan te doen want dat recht behoort toe aan HMS, de uitbater van de papierbakken.

Else Ponsen vraagt naar het beeld “De Wachter” dat op het Nassauplein stond. Er wordt aan gewerkt het beeld weer op zijn oude plaats op te stellen. Zie ook het artikel in het septembernummer van de wijkkrant.
Betty Aardewerk vraagt naar het beeld dat voor het inmiddels gesloopte LTO kantoor aan het Prinsevinkenpark stond. Niemand weet het. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) zal proberen het te achterhalen.

4.4       Duurzaamheid
Marianne Teesing rapporteert. Het eerste energie-cafe is geweest op  7 september. Het volgende energie-cafe is op 7 december bij Winkelman & Van Hessen op het Bankaplein. Meer info op pagina 1 van de septemberuitgave van de wijkkrant.

4.5       Zorg en welzijn
Else Ponsen doet verslag. Op 28 september, 26 oktober, en 30 november zal er een happy hour zijn in Het Schakelpunt. Van 16.30 tot 18.000 uur. Hapjes gratis, drankjes (alcoholissch zowel als non-alcoholisch) voor rekening van de bezoeker.

5.         Poëzie aan de muur
Gilles Hooft Graafland vertelt dat er wordt gewerkt aan een tweede gedicht op de hoek van de Balistraat en Laan Copes van Cattenburgh. Deze keer in het Engels ten behoeve van expats in de wijk. Er zijn nog meer muren beschikbaar. Voor details over het project wordt verwezen naar het uitgebreide artikel op pagina 3 van de septemberuitgave van de wijkkrant.

6.         Website
Voor het bijhouden van de Engesltalige website wordt nog (steeds) iemand gezocht. Zie ook de mededelinen van dit verslag.

7.         Wijkkrant
De september editie van de wijkkrant is gereed en wordt binnenkort verspreid.

8.         Gemeente & Politie
Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) vertelt dat er bloembakken besteld zijn voor Plein 1813 en dat deze vervolgens geplaatst zullen worden. Van de zijde van de politie zijn er geen bijzonderheden.

10.       Rondvraag
10.1.     Isabelle Hylkema merkt op dat de bomen in de Riouwstraat er niet goed bijstaan. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) zal dit bespreken met de dienst groenvoorziening.
10.2.     Ank Beekman merkt op dat Frits Hoorweg ondersteuning heeft gekregen voor de website.
10.3.     Else Ponsen laat weten dat de wijkkrant vier nieuwe medewerkers heeft. Zie ook het artikel pagina 2 van de septemberuitgave van de wijkkrant.
10.4      Tim Dike vestigt nog de aandacht op een incomplete zebra bij de kruising Javastraat /Schelpkade. De gemeente wordt verzocht dit in orde te maken.

11        Afscheid van de voorzitter Wybe Taekema.
Namens het bestuur houdt Auke Bloembergen een sprankelende dankrede, waarin hij in het bijzonder de bindende kwaliteiten van Wybe memoreert. Hij overhandigt bloemen.
Gerard Spierenburg spreekt namens de gemeente Den Haag een dankwoord en dankt Wybe voor de plezierige samenwerking en overhandigt bloemen en een geschenkje.
Tot slot spreekt Ruud Klein namens de Stichting ’t Klokhuis de voorzitter toe ook hij overhandigt tenslotte bloemen.

12.       Sluiting
Wybe Taekema overhandigt de denkbeeldige voorzittershamer over aan Tieke Dedel, met het verzoek, deze weer aan Arnout Offers, de nieuwe voorzitter over te dragen. Tieke Dedel sluit de vergadering om ± 22.00 uur, waarna de aanwezigen nog gezellig een glas wijn drinken.

Volgend wijkberaad op donderdag 6 december  2012, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

Verslag wijkberaad 14 juni 2012

Aanwezig:
Mw. A. Beekman, Mw C.C. Dedel – van Walbeek, Hr. T. Dike, Hr. D. Hazekamp, Hr. G. Hooft Graafland, Hr. F. Hoorweg, Hr. R. de Jong, Hr. R. Klein, Mw. N. Mulder, Hr. P.A. Offers, Hr. C. Storm de Grave, Hr. G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Hr. B.W. Bentinck, Mw A. v.d. Maas, Mw. E. Ponsen, Hr. W.F. Hooft Graafland, Hr. H.J.E. Modderman, Mw. M.J. Slotboom, Hr. B. Wijnberg, Hr. R. Klein, Mw. S. Ten Cate, Mw. M.L. de Ridder, Mw. E. Bloot, Hr. G. Nieuwenhuys, Hr. G. F. Ypma, Mw. D. Gidaly, Hr. H.J. van der Wijck, Hr. P. Munnikes (verslag)

Bericht van verhindering:
Hr W. Taekema, Hr. W. Abels, Mw. E. Verhulst, Hr. B. Bos, Hr. A. Bloembergen, Mw. A. ter Kuile, Mw. B. Aardewerk, Mw. E. Drijver, Hr. A. Landheer

1A.       Opening
Tieke Dedel is vanavond voorzitter en opent de vergadering en heet allen welkom.

1B.       Mededelingen
Dinsdag 26 juni 2012, van 17.00 tot 18.00 uur, zal de feestelijke opening van het heringerichte Nassauplein plaatsvinden door de wethouders Sander Dekker en Marjolein de Jong. Er is diezelfde avond een voorlichtingsbijeenkomst in de Soefi kerk aan de Anna Paulownastraat 78 over de herinrichting van de burgemeester Karnebeeklaan / Carnegieplein.

1C.       Agenda
Als eerste punt zal de herinrichting van de Javastraat behandeld worden.
Als tweede punt zal de herinrichting van de Bankastraat behandeld worden.

2.         Bespreking verslag wijkberaad op 29 maart 2012
Er zijn geen opmerkingen over of n.a.v. het verslag.

3.         Herinrichting Javastraat
De gemeente is voornemens de Javastraat (en smalle delen Laan van Meerdervoort) geschikt te maken voor fietsgebruik in beide richtingen.
In verband daarmee heeft zij vrijgegeven voor burgerparticipatie een afwegingsnotitie onder kenmerk DSO/2012.112 – RIS 248695.
In dit document worden verschillende alternatieven uitgewerkt en toegelicht.
Belangrijk aspect is de versmalling van de Javastraat tot slechts één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer.

Er volgt een gedachtewisseling over de verschillende aspecten.

 • · Evident voordeel is het gemak voor fietsers, die nu moeten omrijden.
  • · Nadelen: eventuele filevorming in de Javastraat die het uitrijden vanuit o.a. de Surinamestraat bemoeilijkt en verdere luchtverontreiniging ten gevolge van files.
 • · Heeft dit gevolgen voor de bevoorrading van de winkels?
 • · Zijn de winkels in de Javastraat gediend met deze plannen?
 • · Is het niet beter het zo te laten zoals het nu is?

Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) vermeldt dat de definitieve plannen voorzien zijn eind 2012 en dat de uitvoering zal starten begin 2014.

Christiaan Storm de Grave (werkgroep verkeer) heeft contact gehad met Peter Nederlof (gemeente Den Haag) en deze heeft aangegeven dat twee mensen zullen worden uitgenodigd om mee te denken over alternatieven en uitvoering. Er wordt vastgesteld dat deze twee het algemene belang van de wijk moeten dienen en niet enig specifiek deelbelang. Een evenwichtige samenstelling is gewenst. Christiaan heeft zichzelf al beschikbaar gesteld en er wordt afgesproken dat in overleg met het bestuur een geschikte tweede kandidaat aangezocht zal worden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Christiaan.

Berend Bentinck vraagt of het mogelijk is nog formeel bezwaar aan te tekenen tegen deze plannen.

Mevr. Daniella Gidaly merkt op dat, dat niet meer mogelijk is, omdat dit reeds in het mobiliteitsplan geregeld is en daartegen zou geen beroep (meer) mogelijk zijn.

 4.         Herinrichting Bankastraat
De Bankastraat zal van Laan Copes tot Bankaplein vernieuwd worden. Bredere trottoirs en fietsstroken. De Bankastraat blijft een doorgaande route, ook voor nooddiensten en mag dus niet te smal worden.

Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) verwacht dat het plan in het 30 kwartaal gereed is en waarschijnlijk op de volgende vergadering beschikbaar is.

Maar eerst zal Laan Copes van fluisterasfalt worden voorzien en wordt riolering in een aantal zijstraten vervangen. Guus Nieuwenhuys vraagt of het mogelijk is de fietspaden langs Laan Copes te verbreden, als er toch aan de straat gewerkt wordt. Bart Wijnberg (fietsersbond) merkt op dat de fietspaden langs Laan Copes nu qua breedte niet voldoen aan de norm die gemeente zelf hanteert.

Derk Hazekamp deelt mede dat de de lokale AH-manager wel betrokken wil zijn bij / een bijdrage wil leveren aan de herinrichting maar dat zij geen medewerking krijgt van het AH-hoofdkantoor.

5.         Website & Nieuwsbrief
Frits Hoorweg heeft het werk van Ank Beekman overgenomen.
Linda Nash, verantwoordelijk voor de Engelstalige website en nieuwsbrief, heeft aangegeven haar werk op afzienbare termijn te willen stoppen. Het blijkt lastig te zijn om (een) vervanger(s) te vinden.Er worden dringend native speakers gezocht om Linda op te volgen. Folef Hooft Graafland zal proberen via Access, een expat organisatie, mensen te interesseren voor dit werk.
Ank Beekman verzoekt nogmaals de werkgroepen regelmatig een verslag van hun activiteiten in te sturen om op de website te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief
De teller staat op 692; het streven is de 700 te halen voor juli 2012.

6.         Poëzie aan de muur
Gilles Hooft Graafland vertelt dat op zaterdag 31 maart 2012 ongeveer 100 belangstellenden de onthulling van het 1e Muurgedicht op de hoek Surinamestraat/Javastraat hebben bijgewoond.

De gemeente ondersteunt dit initiatief en het is het voornemen dit jaar nog twee gedichten op een muur aan te brengen.

7.         Wijkkrant

De wijkkrant komt volgende week weer uit.

8.         Werkgroepen

Ruimtelijke ordening
Tim Dike doet verslag
Nieuwbouw Prinsenvinkenpark (oude LTO-gebouw): De ontwikkeling / bouw verloopt normaal en er zijn geen bijzonderheden.
Ontwikkeling van appartementen op de “hoge” Bankastraat (oude hotel Beauséjour): De ontwikkeling / bouw verloopt normaal en er zijn geen bijzonderheden.
Gevel school Frederikstraat: De gemeente heeft inmiddels toestemming gegeven om de gevel weg te halen en later weer terug te zetten i.v.m. de nieuwbouw.

Openbare ruimte
Lantaarns Nassauplein: De klassieke lantaarns op het nieuw ingerichte plein zijn mede mogelijk gemaakt door een belangrijke bijdrage van de bewoners.
Beeld “De Wachter”: Het beeld ter nagedachtenis aan het opschorten van de dienstplicht is tijdens de renovatie van het Nassauplein per ongeluk omver gereden en zal op termijn teruggeplaatst worden.

Duurzaamheid
Antoinette van der Maas rapporteert.
De 20 buurtbijeenkomst is verschoven naar 7 september.
Op 23 juni zullen drie woningen, waar energiebesparing is toegepast, opengesteld zijn voor geïnteresseerden.
Er is een voorlopig plan voor de oprichting van een coöperatie om deel te nemen in een windmolen.
Om misverstanden te voorkomen; het is niet de bedoeling een windmolen in de buurt te plaatsen.
Per 1 juli is een nieuwe subsidie regeling van kracht. Meer hierover staat ook in de volgende uitgave van de wijkkrant.

Zorg en welzijn
Else Ponsen doet verslag.
Stichting Zebra organiseert in de middag activiteiten in het Schakelpunt.
Op 12 september zal het Schakelpunt weer in gebruik zijn als stemlokaal voor de 20 Kamerverkiezingen.

Scheveningse Bosjes
De gemeente heeft een beheerplatform in het leven geroepen.
Het groen wordt voortaan ecologisch beheerd en daar hoort de aanwezigheid van dood hout bij.
Hr. Wijnberg vermeldt dat er geen plannen zijn het padenstelsel te wijzigen.

Commissie wijkfeest
Marie-Louise de Ridder doet verslag.
Het Wijkfeest is op 8 september van 17 tot 23 uur rondom het Bankaplein (autovrij). Het hoogtepunt is de maaltijd om 18 uur. Er komt een podium waar mensen uit de wijk muziek kunnen maken. Na 20 uur speelt er een band. Het feest is vnl. voor volwassenen, maar er is wel een kinderhoek, gesponsord door AH, zodat mensen met kinderen ook kunnen komen.
Er zijn enkele sponsoren gevonden, w.o. Shell. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente en die is inmiddels toegekend. Er worden nog meer sponsoren gezocht. De verwachting is nu dat ca. 300 mensen zullen komen. De bonnen voor de maaltijd zullen vanaf eind augustus te koop zijn. Locatie wordt nog aangekondigd.

9.         Politie en gemeente

Gemeente:

● Morgenavond (15.06.2012) is er in het Nutshuis een bijeenkomst over het “buurthuis nieuwe stijl”.

 • · De heer Gert-Jan Bunck, stadsdeeldirecteur, is teruggetreden. De interim directeur is uitgenodigd voor de bestuursvergadering.

● Tieke Dedel vraagt wederom aandacht voor het zwerfvuil in het talud van de sloot aan de Borneostraat/Burg. Patijnlaan. Het schoonhouden is niet de verantwoordelijkheid van Staedion. Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) wordt verzocht hier nog eens aandacht aan te besteden.

Politie:

Niet aanwezig

10.       Rondvraag

Ruïne Surinamestraat: Berend Bentinck vraagt aandacht voor het gestagneerde bouwproject aan de Surinamestraat. Voor details wordt verwezen naar het verslag van het vorig wijkberaad d.d 29 maart 2012. Er wordt geopperd dat bouw en woning toezicht ingeschakeld zou kunnen worden, maar de verwachting is dat zij niet in zullen grijpen.

Plein 1813: Een deel van het plein wordt gebruikt als gemeentewerf; regelmatig liggen er allerlei materialen opgeslagen. Dit wordt als zeer ontsierend ervaren. Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) zal dit in zijn organisatie bespreken.

Inbraak in de Bankastraat: Frits Hoorweg sprak met een bewoner van de Bankastraat die vertelde dat er daar laatstelijk veel is ingebroken. De andere aanwezigen is daar niets van bekend. Zie ook het verslag van het vorig wijkberaad d.d 29 maart 2012.

Oversteken van de Bankastraat: Bart Wijnberg merkt op dat voor (kleine) kinderen het oversteken van de Bankastraat gevaarlijk is. Wordt daar rekening mee gehouden bij de herinrichting? Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) zal dit in zijn organisatie bespreken.

Stroom Den Haag: Derk Hazekamp vestigt nog eens de aandacht op de stichting Stroom.

Ook op de website van Archipel Willemspark is informatie over de stichting Stroom beschikbaar.

Surinamestraat: Gilles Hooft Graafland vertelt dat er bloembakken geplaatst zullen worden. Verder vermeldt hij dat er door een bewoner ietwat te exuberante gevellantaarns waren aangebracht; ze waren niet in overeenstemming met de wat meer ingetogen stijl die passend is. Ze zijn inmiddels verwijderd.

Wellicht dat de welstandscommissie dergelijke zaken in de toekomst vooraf kan beoordelen.

Jaarverslag 2011:Folef Hooft Graafland, secretaris van het bestuur, laat weten dat het jaarverslag over 2011 inmiddels op de website beschikbaar is.

Bosje van Repelaer: Marianne van der Zalm heeft per e-mail laten weten dat jongeren zich nog steeds regelmatig ophouden in het bosje van Repelaer en dat zij soms voor overlast zorgen en rommel achterlaten. Dit is reeds verschillende keren aan de gemeente doorgegeven, maar het lijkt of er niets met de meldingen is gedaan.

11.       Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.00 uur.
Volgend wijkberaad op donderdag 27 september 2012, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

**************************************

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 29 maart 2012 in ’t Klokhuis

 

Aanwezig: Hr W. Taekema, Mw. B. Aardewerk, Hr. A. Bloembergen, Hr. B. Bos, Mw. A. Beekman, Mw C.C. Dedel – van Walbeek, Hr. T. Dike, Mw. E. Drijver, Hr. M.C. v.d. Hoog, Hr. D. Hazekamp, Hr. G. Hooft Graafland, Hr. F. Hoorweg, Mw. T. Hollander (Verslag), Hr. B. Huisman, Mw. Y. Ipema (politie), Hr. R. Klein, Mw. A. ter Kuile, Mw. N. Mulder, Hr. P.A. Offers, Hr. G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Hr. C. Storm de Grave, Hr. T. Stappers, Mw M. Teesing, Hr. D.N. Tetterode

Bericht van verhindering: Mw. E. Ponsen, Hr. W. Abels, Mw. E. Hoogenraad, Hr. P. Munnikes, Hr. W.F. Hooft Graafland, Mw. M. Hoogerbrugge, Stichting Tong Tong

 

1A.       Opening

Voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering en heet allen welkom.

 

1B.       Mededelingen

Stichting Tong Tong zal dit jaar voor het eerst een klein programma aanbieden in de Archipelbuurt: het Tong Tong Trail op zaterdag 26 mei.

Na ontvangst in ’t Klokhuis kunnen geïnteresseerden groepsgewijs met begeleider de wijk in gaan. Op diverse locaties vindt een demonstratie of voorstelling van maximaal 30 minuten plaats. Gezien de opzet van het programma dienen deelnemers zich vooraf aan te melden. De kosten voor deelname zijn nog niet vastgesteld. T.z.t. verschijnt er meer informatie op de websites van Stg Tong Tong, Tong Tong Fair, www.archipelwillemspark.nl en de muurkrant.

Tieke Dedel deelt mee dat verschillende vrijwilligers uit de wijk zich hebben aangemeld om het programma te hosten.

 

1C.       Agenda

De agenda wordt ongewijzigd behandeld.

 

2.         Bespreking verslag wijkberaad op 26 januari 2012

Er zijn geen opmerkingen over of n.a.v. het verslag.

 

3.         De Haagse Brug, initiatief voor verbinden Hagenaars en expats

Auke Bloembergen vertelt dat De Haagse Brug, een initiatief van de gemeente, in het leven is geroepen om het contact te bevorderen tussen Hagenaars en expats.

Bewoners die activiteiten willen organiseren waarmee ze Hagenaars en expats met elkaar in contact brengen, kunnen bij De Haagse Brug financiering aanvragen tot maximaal 50% van het totale budget.

Linda Nash heeft enkele suggesties gemaild voor dergelijke activiteiten.

Wie meer wil weten kan zich bij Auke melden en/of op de website kijken.

 

4.         Redactieleden gezocht voor website en muurkrant

Website

Ank Beekman deelt mee dat de huidige redactieleden al een jaar of 10 in de redactie zitten. Zij vinden het tijd worden om hun taken over te dragen. Frits Hoorweg is bereid om het werk van Ank over te nemen.

Christo Padmos (oud-redacteur wijkkrant) komt dit najaar de webredactie versterken.

Deniz Pelsman blijft de technische man op de achtergrond. Meer redactieleden zijn welkom.

Het blijkt lastiger te zijn om (een) vervanger(s) te vinden voor Linda Nash, die de Engelstalige website en nieuwsbrief maakt. Er worden dringend native speakers gezocht om Linda op te volgen.

Nieuwsbrief

Vanavond heeft de 580e abonnee op de nieuwsbrief zich aangemeld!

Muurkrant

De 2 redacteuren van de muurkrant houden de muurkrant up to date met actuele info, afkomstig van de website. Dit kost ongeveer een uur per week. Het zou prettig zijn om het werk met meer mensen te delen. De redactieleden zijn om beurten een week verantwoordelijk voor de inhoud van de muurkrant.

Sinds de verbouwing hangt de muurkrant in AH binnen bij de deur, boven de tafel met folders en kranten.

Na de zomer komt er een nieuwe muurkrant bij bakker Bornheim aan de Bankastraat.

De etalage van Citronics in de Frederikstraat is vernieuwd. Citronics maakt een andere plek vrij voor de muurkrant.

Sinds kort staat de QR-code op de muurkrant, waarmee men zich direct kan abonneren op de nieuwsbrief.

 

5.         Poëzie aan de muur

Na meer dan een jaar van voorbereidingen wordt op zaterdag 31 maart 2012 het 1e Muurgedicht op de hoek Surinamestraat/Javastraat onthuld.

Werkgroepleden Gilles Hooft Graafland en Derk Hazekamp bedanken de gemeente en m.n. Gerard Spierenburg voor hun positieve medewerking aan het project. Woningvereniging van 1854 stelt de muur beschikbaar en biedt de opening aan. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom.

Om 15 uur begint het officiële gedeelte. Wethouder De Jong zal het gedicht onthullen.

 

6.         Ontwikkelingen Nassauplein

Derk Hazekamp vertelt dat fase 1 is afgesloten. De bomen zijn geplant, er staan nieuwe prullenbakken en het schelpenpad is aangelegd. Ongeveer een maand geleden is het groenplan gepresenteerd (zie website). Langs de zijkanten van het plein komen 2 lange beukenhagen. In de groenvakken komt een combinatie van vaste planten, heesters en bodembedekkers waarvan er altijd iets in bloei staat.

De groentekraam aan de kant van de Laan Copes is verplaatst, waardoor de zichtlijn van het Nassauplein vrij is. Er komt een glazen scherm voor de kraam, zodat deze wat uit het zicht verdwijnt.

De eigenaar van de patatkraam aan de kant van de Javastraat overweegt een paviljoentje in de stijl van het paviljoen dat er in 1900 stond, neer te zetten. Hij is hierover in overleg met de gemeente.

Direct omwonenden en bedrijven zijn een buurtinitiatief gestart om klassieke straatlantaarns op het middengedeelte te krijgen. Er is al meer dan € 8000 bijeengebracht. Gerard Spierenburg meldt dat er lantaarns van het Haagse type met het groene kroontje zullen komen. Rondom het trafohuisje bij de groentekraam worden vuurdoorns geplant, zodat er geen graffiti meer op gespoten kan worden.

 

7.         Bezoek wethouder aan Nassauplein, bewonersorganisatie en ‘t Klokhuis

Wethouder De Jong heeft het Nassauplein en ’t Klokhuis bezocht. Op het Nassauplein heeft zij met bewoners/deelnemers van het bewonersinitiatief gesproken. In ’t Klokhuis was een delegatie van de b.o. aanwezig en daarnaast een goede dwarsdoorsnede van de bewoners. Er schoof een aantal ouderen aan die hebben verteld over de maaltijdvoorziening in de wijk.

Guus Nieuwenhuys heeft een betoog gehouden over het verkeer. De wethouder beloofde een vervolgafspraak.

 

8.         Werkgroepen

Ruimtelijke ordening

Beeld voor LTO-gebouw: Tim Dike vertelt dat Gerard de Greef heeft gemeld dat het beeld voor het LTO-gebouw is weggehaald en dat de gemeente er nog geen nieuwe plek voor heeft gevonden. Het beeld is ongeveer een meter hoog en moet op een sokkel komen.

De voorzitter vraagt Tim om wat locaties te inventariseren en die aan het volgende wijkberaad voor te leggen. Gerard Spierenburg meldt dat de gemeente hier ook mee bezig is.

Beeld Couperus: Er was enige paniek omdat het beeld van Couperus ineens van het Surinameplein was verdwenen. Derk Hazekamp meldt dat de gemeente eraan werkt om een aantal beelden te verankeren. De gemeente haalt ze daarvoor even weg en zet ze daarna weer terug. Mocht er ergens een beeld missen, gelieve na te gaan of de gemeente eraan werkt alvorens aangifte te doen.

Gevel school Frederikstraat: De gemeente heeft geen toestemming gegeven om de gevel weg te halen en weer terug te zetten i.v.m. de nieuwbouw. De gevel zal tijdens de bouw blijven staan.

Verkeer

De Haagse Nota Mobiliteit is eind 2011 vastgesteld. Er staat in dat de Noord-Westelijke hoofdroute deel gaat uitmaken van de Internationale Ring West. Nu blijkt uit het Haaglanden-overleg dat er geen ring komt, maar inprikkers (o.m. Lozerlaan, N14, Rotterdamse- en Utrechtse baan). De NW hoofdroute wordt niet verder uitgewerkt, waardoor de Laan Copes nog drukker zal worden. De wg Verkeer is opnieuw door wethouder Smit uitgenodigd. Wordt vervolgd.

Openbare ruimte

● In de Atjehstraat worden maandag 2 april 10 à 11 magnolia’s geplant.

● Isabelle Hylkema vraagt meer aandacht voor bijen en vlinders in stad en wijk. Een bijenkast moet volgens de APV meer dan 40m van de weg staan. In de achtertuin zou men dus in principe een bijenkast mogen zetten. Misschien is dit ook een idee voor de binnentuinen van Couperusduin of de begraafplaats.

● De gemeente gaat, zodra de steiger weg is, bestraten bij AH.

● Maatregelen om het fietsparkeren bij AH in goede banen te leiden, zullen ten koste gaan van 1 à 2 parkeerplaatsen. Er moet een plan gemaakt worden dat in het volgende wijkberaad aan de orde kan komen. De gemeente zal het opheffen van de parkeerplaatsen aanvragen als de bewoners akkoord gaan.

● De gemeente wil meewerken aan de overkapping van de winkelwagentjesstandplaats, waardoor de wagentjes minder zichtbaar zijn, mits de omwonenden dit ook willen. Het idee is een overkapping zoals bij AH Leidschenhage. Derk Hazekamp vraagt het ontwerp op bij Ahold Vastgoed.

● De 4 bomen op de hoek tegenover AH worden weggehaald. Ze zijn op. Er komen andere bomen voor terug, die, indien mogelijk, een stukje terug worden geplaatst om schade aan het wegdek te voorkomen.

● De Bankastraat wordt in september/oktober van Laan Copes tot Bankaplein vernieuwd. Gerard Spierenburg heeft nog geen tekeningen, maar weet dat er in elk geval duidelijke fietspaden komen en fluisterasfalt. De straat blijft een doorgaande route, ook voor nooddiensten, dus mag niet smaller worden. Gerard gaat na hoe het nieuwe plan zich verhoudt tot het oude en waarom het smalle deel van de Bankastraat niet bij de plannen zit.

 

 

Duurzaamheid

Er is in februari een 1e buurtbijeenkomst geweest, die door zo’n 150 mensen is bezocht. De werkgroep wil elk kwartaal zo’n bijeenkomst houden en is op zoek naar een locatie voor de volgende bijeenkomst. Het thema zal isolatie en zonnepanelen zijn. De gemeente geeft momenteel subsidie op monumentenglas. Officieel mag men in de wijk alleen monumentenglas gebruiken dat in de huidige kozijnen moet passen. De avond zal aangekondigd worden via website, nieuwsbrief en wijkkrant

Wg zorg en welzijn

In Het Schakelpunt wordt één keer per week een avondmaaltijd geserveerd. Het aantal deelnemers schommelt rond de 20. De afspraak is dat degenen die komen eten, doorgeven of zij de volgende keer ook komen. Als iemand alsnog verhinderd is, moet hij/zij dit doorgeven.

Houders van een Ooievaarspas zouden 20% subsidie per maaltijd kunnen krijgen. Mathias Wenzel zoekt uit hoe dit is geregeld. Wordt vervolgd.

Scheveningse Bosjes

Bert Huisman vertelt dat de Scheveningse Bosjes in februari ecologisch zijn gesnoeid, wat inhield dat de stammen zijn weggehaald, maar overig groen is blijven liggen, zodat het eruit zag alsof er een orkaan heeft gewoed. Bert Huisman heeft Hanneke Kloosterman om haar mening gevraagd en zij vond het ook onbegrijpelijk. Nu zijn de bewoners zelf een takkenactie begonnen. ’s Zaterdags tussen 9.30 en 10.30 uur ruimen zij de rommel op en leggen die langs de paden. Volgens Bert mag dit volgens de flora- en faunawet, mits zij geen nesten verstoren.

Commissie wijkfeest

Het Wijkfeest is op 8 september van 17 tot 24 uur. Het hoogtepunt is de maaltijd om 18 uur. Er komt een podium waar mensen uit de wijk muziek kunnen maken. Na 20 uur speelt er een band. Het feest is vnl. voor volwassenen, maar er is wel een kinderhoek, zodat mensen met kinderen ook kunnen komen.

Er zijn enkele sponsoren gevonden, w.o. Shell. Er is subsidie aangevraagd bij de gemeente. Er worden nog meer sponsoren gezocht. Bert Bos zal ook De Haagse Brug benaderen.

Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de avond zelf: serveren, achter de bar staan, e.d.

Ook wordt er iemand gezocht met een horecavergunning. Er is een horecavergunning nodig omdat er alcohol wordt geschonken. Auke gaat na wie de festiviteiten op Koninginnedag organiseren, zodat Bert bij hen kan informeren. Het feest wordt aangekondigd met flyers en posters.

 

9.         Vragen en opmerkingen politie en gemeente

Gemeente:

● Binnenkort worden waterleidingen en rioleringen vervangen in de Malakkastraat, Soendastraat en Celebesstraat. Wanneer de nutsbedrijven klaar zijn, zal de gemeente de straten weer netjes bestraten. Tim Dike zegt dat er vaak gebroken puin onder het wegdek wordt gestort om spoorvorming te voorkomen Gerard geeft dit door. De bewoners worden per brief op de hoogte gesteld.

● Tieke Dedel vraagt aandacht voor het zwerfvuil aan de slootkant Borneostraat/Burg. Patijnlaan. Gerard Spierenburg gaat na wie er voor dit onderhoud verantwoordelijk is en of er een potje is om de slootkant op te knappen.

● De Jeu de Boulesbaan achter de Alexanderflat wordt binnenkort opgeknapt. De gemeente besteedt dit uit aan de Haagse Milieuservice.

Politie:

● Een tijdje geleden was er een serie brandstichtingen in A&W en Scheveningen. De laatste tijd zijn er geen branden meer geweest. Het heeft nog wel de aandacht van de politie.

● Er werden vandaag in de Bankastraat flyers uitgedeeld met de mededeling dat er momenteel veel inbraken in het Zeeheldenkwartier zijn. Yvonne Ipema weet niet waarom de flyers in A&W werden verspreid. Er is geen toename van het aantal diefstallen in de openbare ruimte.

 

10.       Rondvraag

Dameszwembad: Betty Aardewerk vertelt dat achter het Hilton Hotel, nog net in Willemspark, ooit het oudste dameszwembad van Nederland stond. Het is afgebroken i.v.m. de bouw van het Hilton, maar op voorwaarde dat het weer teruggebouwd zou worden. Afgesproken wordt dat Tim Dike er achteraan gaat. Ruïne Surinamestraat: Gilles Hooft Graafland vraagt naar de vorderingen m.b.t. de ruïne in de Surinamestraat. Tim Dike is voor 1/10 eigenaar en weet dat er 3 procedures lopen. Het werk is stilgelegd. Het probleem zou in de splitsingsakte zitten. De ontwikkelaar zegt een meerderheid te hebben en dus te mogen bouwen. Volgens Tim moet een kleine VvE unaniem toestemming geven. De kwestie ligt bij de rechter. Op 28 mei is de volgende zitting.

Gerard vraagt de gegevens, zodat hij bij de gemeente navraag kan doen.

Boekje Archipelbuurt: Mw Oerlemans heeft een boekje uitgegeven over haar jeugd in de Archipelbuurt. Bert Huisman neemt het de volgende keer mee.

 

11.       Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.50 uur.

 

Volgend wijkberaad op donderdag 14 juni 2012, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

*****************************************

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 26 januari 2012 in ’t Klokhuis

 

Aanwezig: Hr W. Taekema, Hr B. Huisman, Hr B. Bos, Hr M.C. v.d. Hoog, Mw A. Beekman,

Hr D. Hazekamp, Hr W.F. Hooft Graafland, Hr G. Hooft Graafland, Hr T. Dike,

Hr R. Stikkelorum, Hr G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Hr G. v.d. Hut (Gemeente Den Haag),

Hr P. Munnikes (Verslag), Mw M. Hoogerbrugge (Politie Haaglanden), Mw E. Verhulst,

Mw C.C. Dedel- van Walbeek, Hr R. Klein, Mw M. Teesing, Hr R. de Jong, Hr J.E. Thedinga,

Mw T. Hollander, Mw N. Mulder

 

Bericht van verhindering: Mw. M. Heyndericks, Hr A. Bloembergen, Mw B. Aardewerk, Mw A. ter Kuile, Mw E. Drijver

 

1A.       Opening

De voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

1B.       Mededelingen

 • ·         Binnen het bestuur is Folef Hooft Graafland bereid gevonden op te treden als contactpersoon voor de website.
 • ·         De elektronische nieuwsbrief heeft inmiddels 500 abonnees.
 • ·         Misschien komt er ook een elektronische muurkrant bij banketbakker Bornheim.
 • ·         Folef Hooft Graafland wil graag nog meer abonnees voor de elektronische nieuwsbrief werven en daartoe zijn flyers in de winkels in de buurt uitgezet. Hij nodigt ook de aanwezigen uit zich in te spannen nieuwe abonnees te werven.

1C.       Agenda

Op verzoek van Marianne Hoogerbrugge (Politie Haaglanden) zal het onderwerp Politie als eerste behandeld worden na de bespreking van het verslag van het vorig wijkberaad.

 

2.         Bespreking verslag wijkberaad op 1 december 2011

In het verslag dat verspreid is voorafgaand aan deze bijeenkomst zitten nog enige typografische onvolkomenheden. Het verslag zoals gepubliceerd op de website is het correcte verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.         Politie

Marianne Hoogerbrugge (Wijkagente Politie Haaglanden) doet verslag.

Op 15 januari 2012 is er brand gesticht in twee luifels in de Frederikstraat. Daders zijn onbekend maar er wordt naar gezocht. De politie is hierover in contact met de winkeliersvereniging.

 

Folef Hooft Graafland laat weten dat het bestuur een brief aan B&W van Den Haag heeft gestuurd i.v.m. de reorganisatie van de politie. Uit het antwoord blijkt dat het aantal wijkagenten niet wordt gereduceerd en dat er nieuwe IT mogelijkheden komen om aangifte te doen.

 

4.         Werkgroepen

 

4A        Werkgroep Verkeer

Tim Dike licht de ontwikkelingen rond de ‘westelijke ring’ toe.

De vervuiling op de Kennedylaan begint zo groot te worden dat waarschijnlijk maatregelen noodzakelijk worden. De bestuurlijke structuur rond deze materie is zodanig dat het niet gemakkelijk is om invloed uit te oefenen

 

4C        Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Tim Dike doet verslag

 • Nieuwbouw aan het Prinsevinkenpark is recent aangevangen.
 • Het oude hotel Beau Séjour op de Bankahoogte wordt ontwikkeld tot appartementen complex.
 • De basisschool in de Frederikstraat heeft de vergunning om te (ver)bouwen. De gevel moet gesloopt worden om toegang te verlenen tot het achterterrein, maar moet en zal vervolgens wel weer in de oude stijl opgebouwd worden.

 

Wybe Taekema vraagt naar de stand van eventuele verbouwplannen van de oude garage in de Surinamestraat. Voor zover bekend zijn er volgens Tim Dike momenteel geen concrete plannen die uitgevoerd gaan worden.

4D        Werkgroep Zorg en Welzijn

Ruud Klein doet verslag.

Vrijwilligers schenken elke week koffie in het recent heropende Schakelpunt.

Eén keer per week is er een maaltijd. De eerste keer waren er 22 deelnemers.

Zo mogelijk worden de activiteiten uitgebreid.

 

4E        Werkgroep Duurzaamheid

Marjan Teesing doet verslag.

Op 15 februari zal er informatiemarkt zijn aangaande energiebesparing in de Vredeskapel, Malakkastraat. Een folder zal in de buurt huis aan huis verspreid worden.

Er komen met begeleiding van de gemeente drie voorbeeldprojecten van verduurzaamde huizen in de buurt. Kosten van deze verduurzaming / energiebesparing zijn overigens voor de eigenaren.

Het Energie Prestatie Advies (EPA) voor deze huizen is inmiddels afgegeven.

Tim Dike merkt op dat het overigens wel noodzakelijk is om bij oudere huizen rekening te houden met de specifieke constructie details bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

 

4F        Werkgroep Openbare Ruimte

Derk Hazekamp doet verslag.

 • De renovatie van het Nassauplein is begonnen.
 • De werkgroep zoekt nieuwe leden.
 • De gemeente is doende alle prullenbakken te vervangen door een uniform ‘Haags’ model.
 • De gemeente is bezig met een verbeterplan rondom de ingang van de AH in de Sumatrastraat.
 • Gelukkig wordt er niet veel graffiti gespoten, maar zodra er melding van gemaakt wordt, komt de gemeente snel in actie om het te verwijderen.
 • Het schoolplein aan de Atjehstraat is momenteel rustig. Zodra het mooier weer wordt, kan dat veranderen en zal de politie er zonodig aandacht aan besteden.
 • Acht bomen zullen worden geplant voor eind maart 2012 in de Atjehstraat.

 

Ank Beekman en Noor Mulder spreken hun waardering uit voor de verbetering van het legen van de containers aan de Burgemeester Patijnlaan.

 

Noor Mulder vraagt of er iets gedaan kan worden tegen de hondenpoep. De politie weet dat dit nog steeds een groot probleem is en verzoekt hot spots te melden zodat daar eventueel gericht opgetreden kan worden. Genoemd worden: Surinamestraat en Burgemeester Patijnlaan tegenover het politiebureau.

 

4G        Werkgroep Wijkfeest in 2012

Bert Bos doet verslag

Datum van het feest is inmiddels vastgesteld op 8 september.

Waarschijnlijk zal een salsaband voor de muziek zorgen. Er wordt onderzocht in hoeverre het Oranjefonds het wijkfeest wil ondersteunen als vorm van ‘burendag’.

Hoewel het wijkfeest pas in september 2012 zal plaats vinden, is het wenselijk i.v.m. de nieuwe regels zo snel mogelijk gemeentelijke subsidie aan te vragen.

 

5.         Belangengroep Scheveningse Bosjes

Bert Huisman spreekt zijn waardering uit over de snelheid waarmee tegenwoordig de gemeente na melding van een kapotte bank de reparatie uitvoert. Dit is in het verleden wel anders geweest.

 

6.         Belangengroep Couperusduin

Noor Mulder vraagt wederom aandacht voor de Jeu de Boulesbaan achter de Alexanderflat die er wat verwaarloosd bij ligt. Gerrit van der Hut (Gemeente Den Haag) laat weten dat hij bij de baan is geweest en dat deze er keurig bij ligt. Maar hij blijkt bij de Jeu de Boulesbaan op het Burgemeester de Monchyplein te zijn geweest. Hij zal nu ook naar de andere baan achter de Alexanderflat kijken. Overigens is het niet duidelijk van wie deze baan is / wie er verantwoordelijk voor is.

 

 

7.           Website

Ank Beekman doet verslag.

De nieuwe website is in november 2011 gelanceerd.

Ank vertelt dat er veel werk aan de website verbonden is en dat zij zeer verheugd is dat Folef Hooft Graafland als contactpersoon van het bestuur er nu bij betrokken is.

 

8.         Project Muurgedichten

Gilles Hooft Graafland doet verslag.

De onthulling van het eerste gedicht in de Surinamestraat zal nu plaatsvinden op 31 maart 2012 om 15.00 uur door de wethouder Mw.de Jong. Er worden circa 100 tot 150 geïnteresseerden verwacht en er zal muziek zijn. Verkeer door de Surinamestraat zal tijdens de onthulling stil gelegd moeten worden

De gemeente zal voor publiciteit zorgen.

Tijdens de laatste nieuwjaarsreceptie is een muur aangeboden op de hoek van de korte Balistraat / Laan Copes van Cattenburch. Daar zou het tweede gedicht kunnen komen.

 

9.         Wijkkrant

Ank Beekman merkt op dat er een succesvol overleg tussen de wijkkrant en de website is geweest.

 

10.       Rondvraag

Gilles Hooft Graafland refereert aan een eerder idee voor een werkgroep om expats in de buurt te verwelkomen en te integreren. Als voorbeeld noemt hij een initiatief in de Riouwstraat om via een borrel expats welkom te heten. Hij weet iemand die het zou willen doen, maar zoekt nog andere geïnteresseerden.

Niemand van de aanwezigen meldt zich aan.

 

Folef Hooft Graafland zal een A&W jaarverslag over 2011 maken en roept de werkgroepen op een verslagje van hun activiteiten in te leveren dat dan in het verslag geïntegreerd kan worden. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) merkt op dat een goed en volledig verslag van belang kan zijn voor het toekennen van gemeentelijke subsidie.

 

Derk Hazekamp vraagt naar de status van de verlichting van de fontein op het Bankaplein. Niemand van de aanwezigen weet het antwoord. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) zal het onderzoeken.

 

11        Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om ± 21.30 uur.

Volgend wijkberaad op donderdag 29 maart 2012 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis