Notulen Wijkberaad 17 november 2016

16 december 2016

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 17 november 2016 in ’t Klokhuis

Voorzitter: R. van Moorsel Notulist: A. Bhikhari
Aanwezig: K. Hoogsteder, D. Hazekamp, M. Th. Thijssen, B. Bos, O. de Savornin Lohman, H. Bussink, M. Bussink, H. Fonhof, C. Scheidel, C. van Oordt, F. Bruins, B. Aardewerk, I. Vlasblom, N. v.d. Bosch, A. Poorter, M. Mizee, E. Ponsen, C. Padmos, R. Klein, A. Gerla, M. Hoogerbrugge, G. Spierenburg, G. v.d. Hut, J. Overlack, S. Overlach, C. Janssen van Raay, V. Mendes de Leon, M. Teesing, M. Weimar, P. Casparie, M. Siegmund, H. Verhoog-Poiesz, A. Reuchlin, T. Dike, T. Dedel, F. Bruins

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2. Mededelingen van het bestuur:
– Depot Bofill In het verleden zijn er bewoners geweest die een rechtszaak hebben geëntameerd m.b.t. de grondwaterstanden. Er is destijds een ‘reservepot’ met ongebruikte stortingen ontstaan. Door verjaring is het eigendom van deze gelden overgegaan op de bewonersorganisatie. De voorzitter geeft aan dat bewoners die geld hebben ingelegd voor de rechtszaak en dit kunnen aantonen aanspraak kunnen maken op hun inleg. Actie: deze bewoners kunnen zich melden bij de bewonersorganisatie.
R. Klein geeft aan dat het om een bedrag ad € 3.720,00 gaat.
A.Reuchlin doet een suggestie om het geld te besteden aan het herstel van het beeld op het Nassauplein. De voorzitter dankt voor de suggestie en antwoordt dat de bewonersorganisatie aan dit saldo op enig moment een bestemming zal geven wat het meest recht doet aan het doel waarvoor het bijeen is gebracht. Iedereen is welkom om suggesties in te dienen, die worden meegenomen het bestuursbesluit over de uiteindelijke bestemming.
– Overleg en samenwerking bestuur bewonersorganisatie en werkgroepen. Het is wenselijk om de banden tussen het bestuur en de werkgroepen aan te halen. Voorzitter: niet alle werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Om de samenwerking te intensiveren zal het bestuur deze werkgroepen regelmatig uitnodigen voor overleg.
– Informatie voor de website C.Padmos geeft aan dat hij graag meer updates vanuit de verschillende werkgroepen zou willen ontvangen voor de website.

3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 15 september 2016
B.Bos: betrokkenheid van J. Willems namens het bestuur van de bewonersorganisatie bij aangelegenheden van de AWOC is niet direct nodig. De AWOC is een op zichzelf staand initiatief. B. Bos kondigt alvast aan dat de volgende borrel van de AWOC op donderdag 1 december zal plaatvinden.
D.Hazekamp, C.van Oordt en F. Bruins geven aan dat op pagina 3 het één en ander niet juist is genotuleerd. D. Hazekamp geeft aan dat er onder ‘Schouw Nassauplein’ niet moet worden gesproken over grondwaterleidingen, maar over grondwaterpijlbuizen.
A.Reuchlin geeft aan dat zij geen eis heeft neergelegd en zichzelf niet herkent in deze zin (zie sub Lantaarnpalen, laatste zin).
Heren C. van Oordt en F. Bruins zien graag dat enkele passages uit de notulen worden herzien. Zij zullen de juiste weergave van het besprokene mailen aan de notulist via het secretariaat van de bewonersorganisatie. Om misverstanden te voorkomen: de Orac’s komen wel in het Willemspark.
De notulen worden met inachtneming van de gemelde (komende) correcties over het Nassauplein vastgesteld.

4. Verslag werkgroepen
– Openbare ruimte: D. Hazekamp: C. van Oordt is thans in contact met post.nl over het beeld op het Nassauplein. Er is een afspraak om ter plaatse te kijken, hopelijk volgt hieruit een plan voor restauratie en onderhoud. C. van Oordt vult hierop aan: er staat een voornemen om een aparte bewonersorganisatie op te richten voor het Nassauplein, gezien het bijzondere karakter van dit gebied.
m.b.t. beplanting op het Nassauplein: T. Dedel geeft aan dat de beplanting een succes is. Zij is er content mee. C. van Oordt wijst op onderhoud van het plein i.v.m. verzakking. Facelift voor het plein? Dit is reeds 2 jaren bekend. Wat is de voortgang? G. v.d. Hut geeft aan dat er veel wordt geïnvesteerd in het Nassauplein. En dat er alles aan wordt gedaan om de wensen van de betrokkenen te respecteren. Budgettair moet e.e.a. natuurlijk wel mogelijk zijn. Voorzitter roept direct betrokkenen (bewoners-gemeente) op om te allen tijde met elkaar te blijven communiceren over de aangelegenheden inzake het Nassauplein.
Schouw Sumatrastraat: Er is een schouw geweest met de wegbeheerder van de Gemeente. Deze wegbeheerder heeft enkele zaken waargenomen en deze zaken worden volgend jaar opgepakt. Althans dat is de verwachting. Momenteel staat er geen (regulier) onderhoud gepland. Aantal zaken staat wel gereed voor groot onderhoud.
Archipel-school: Er wordt een oproep gedaan aan de bewoners: Mensen die kinderen les willen geven in de tuin kunnen zich melden bij de school. De samenstelling van de lessen bestaat uit een mix tussen rekenen en groen. Er is overigens een aanvraag gedaan voor ‘K+R’-parkeerplaatsen, nabij de school.
Madurodam: Madurodam is met de gemeente bezig om een Planuitwerkingskader (PUK) te maken. De bewonersorganisatie heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven waarin zij haar zorgen heeft geuit over de plannen van Madurodam. Er volgt nog bericht hierover. In de wijkkrant en op de website wordt de brief gepubliceerd. C. Padmos vraagt om de website te blijven informeren over de status, zodat het één en ander op de website kan worden geplaatst. De voorzitter geeft aan dat als er openbare informatie beschikbaar komt en de situatie daar aanleiding toe geeft, deze informatie zal worden geplaatst. Actie: bestuur
Op 27-11 a.s. volgt er een informatiebijeenkomst. D. Hazekamp roept de bewoners op om daarbij aanwezig te zijn. Men moet zich laten informeren over o.a. hetgeen er gaat gebeuren met het bosgebied achter Madurodam. Het verzoek is om een bewuste houding aan te nemen tijdens de bijeenkomst. Informatie over deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website.
Vraag vanuit de bewoners: kan er niet pro actief over de plannen worden gesproken, bijvoorbeeld door de voorzitter met gemeenteraadsleden?
B. Aardewerk geeft aan dat dit niet zomaar gaat, dit initiatief moet van tevoren gemeld worden en worden besproken tijdens een commissievergadering. Voorzitter: dit onderwerp heeft de aandacht van de bewonersorganisatie. D. Hazekamp en de voorzitter hebben volgende week ook een gesprek met de directeur van Madurodam gepland staan.
Stadslab: Denktank Scheveningse Bosjes (SWB) heeft gisteren (16-11) de eerste bijeenkomst gehad. Doel van deze bijeenkomst: wat te doen met groen? Wat is de visie? Kernpunten: onderhoud/beheer van de Teldersweg. Er is voorts gesproken over het plan van het internationale park. De geluiden tijdens deze bijeenkomst hebben een goed gevoel gegeven bij de aanwezigen. De samenstelling van de denktank komt op de website. B. Bos: actievoerder tegen het internationaal park (M. Kolff) is ook betrokken bij de denktank. B. Aardewerk: het is wel van belang wie er notuleert. Notuleert de gemeente? D. Hazekamp: het is wenselijk om een onafhankelijke notulist(e) aan te trekken. Er volgt een kort persbericht naar aanleiding van het overleg, zodat de informatie met de bewoners kan worden gedeeld. Graag persberichten aan de heer Padmos versturen voor plaatsing op de website. D. Hazekamp: oproep aan bewoners: mochten er bewoners zijn met een specifieke ervaring/kennis, graag melden. F. Bruins: is er voldoende contact met de politieke partijen? D. Hazekamp: Contact is er.
Scheveningseweg: T. Dike doet verslag; In de vorm van een denktank werkt men thans samen aan de ontwikkeling rondom het tramspoor. De situatie is als volgt: aan de Scheveningse kant van het tramspoor bevindt zich een rij linden. Aan de stadskant bevinden zich 18 bomen van een bijzondere soort. Het heeft er alle schijn van dat het spoor 1 meter gaat opschuiven in plaats van rechtdoor te gaan. Het opschuiven zal een lastig proces worden, want de wortels van de bomen kunnen hierdoor beschadigd raken. M. Misee: verschuiven naar? Er wordt naar rechts verschoven. T. Dike: de huidige fundering zal hierbij ook vervangen moeten worden. Vraag vanuit de bewoners: wat gebeurt er rondom het Tolhuis? T. Dike: bij het Tolhuis zal er, zoals de planning nu nog is, niet geschoven worden. H. Fonhof: is er een bestemming voor het UWV pand? T. Dike: dit pand zou kantoorruimte kunnen worden. Zo niet, dan is de kans groot dat er woningen van worden gemaakt. Voorzitter: snelfietsroutes, in welke mate impact op de wijk? T. Dike: deze routes zijn vergelijkbaar met de sterfietsroutes in Den Haag. Bredere en vrij-liggende fietspaden. Geen zorgen.
Bankastraat: B. Bos doet verslag; Hoge Bankastraat ligt open voor verbouwing. De verbouwing verliep voorspoedig tot hedenochtend. De gemeente heeft de werkzaamheden gestopt, er schijnt verkeerd bestraat te zijn. De aannemer is royaal ten aanzien van de bewoners. Deze staat altijd open voor communicatie met de opdrachtgevers. Foto’s van de verbouwing worden naar de website verstuurd. In de week van 9-1 as gaat er één en ander gebeuren aan de Laan Copes. De sterroute/fietssuggestie-strook zal na de herinrichting ook door de Bankastraat lopen. Brede Banka: de kerstverlichting wordt op 20-11 a.s. aangebracht en zal tot 9-1-2017 hangen. Op het Bankaplein wordt het asfalt teruggebracht. Dit zal vier parkeerplaatsen kosten Mevr. Bussink geeft aan dat zij wel hoopt dat er mooi groen rondom de fontein zal worden geplaatst. Zij zou het jammer vinden als het groen rondom de fontein van mindere kwaliteit zou zijn. Er is hoop op een goede afwerking van de projecten. E. Ponsen biedt aan de social sofa te repareren. Kan deze verschoven worden voor reparatie? Na de reparatie kan de social sofa weer teruggezet worden op de reguliere plek.
Voorzitter:
Begin 2017 is het voornemen een Verkeersforum te organiseren met de politiek. (Opmerking: dit Forum zal waarschijnlijk in maart 2017 plaatsvinden) Er zal aandacht worden besteed aan het volgende onderwerp: hoe kunnen de verkeersproblemen in de wijk worden gepareerd? Het zal gaan om het tegengaan van chronische verkeersoverlast en acute veiligheidsproblemen. Bij de aanstaande wijkkrant wordt er een inlegvel bijgevoegd. Hierop kunnen suggesties en wensen m.b.t. de verkeersveiligheid worden ingevuld. (Opmerking: inlegvel is vervallen, de komende editie van de wijkkrant zal een oproep doen voor het inleveren van deze wensen en suggesties).
A. Reuchlin: wat is de voortgang m.b.t. het Javahofje? G. Spierenburg: de problematiek m.b.t. de lantaarnpalen heeft de volledige aandacht. De afdeling Openbare Verlichting gaat de mogelijkheden onderzoeken. Budget voor vervanging van de lantaarnpalen is momenteel niet voorhanden. De kwestie is naar een hoger niveau getild.
A. Reuchlin: De stoep in de Frederikstraat is verre van egaal, wat gevaar kan veroorzaken. G. v.d. Hut: Er volgt een onderzoek naar de wortelen van de bomen. Dit probleem wordt in een schouw meegenomen.
C.v. Oordt: Er zijn klachten van bewoners over de bestrating in de Alexanderstraat. De straat lijkt weg te zakken, waardoor er kuilen in het wegdek ontstaan. Deze kunnen gevaar opleveren. G. v.d. Hut: vorig jaar is de weg gerepareerd. Hij vindt dit een vreemde situatie.
M. Teesing: vraagt aandacht voor een actie in het kader van duurzaamheid waarbij in het kader van Den Haag Afvalvrij 100 huishoudens proberen om 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Er verschijnt een artikel over deze actie in de wijkkrant van december.
Bosjes van Repelaer: H. Verhoog: Takken van bomen die dicht bij de huizen staan, slaan tegen de gevels. Dit geeft overlast. Kan er iets aan gedaan worden? G. v.d. Hut: Er is veel geld en aandacht besteed aan het onderhoud (snoeien) van de bomen. Er wordt ook stipt geplant in het plantseizoen. Uiteindelijk zal een vertegenwoordiger van het hofje contact onderhouden met de gemeente voor de aanpak van dit soort problemen.
Zorg en Welzijn: E. Ponsen: Op de woensdag wordt er een maaltijd geserveerd in het Schakelpunt (maaltijdproject 55+). Helaas bleken de kosten hoog op te lopen. Voorzitter: is er een aanvullende bijdrage nodig? E. Ponsen: nee, er wordt misschien iets geregeld in samenwerking met de wijkbus.
H. Vonhof: heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij de statushouders. Hij heeft het naar zijn zin in zijn hoedanigheid van vrijwilliger.
Cultuur: Op 10 december vindt er een concert voor en door amateurs plaats. Het concert wordt gehouden aan de Riouwstraat nr. 1. De kosten bedragen € 5,-, aanvang vanaf 15:00 uur. Komt allen!
Redactie wijkkrant: Mevr. E. Ponsen heeft zich lange tijd verdienstelijk gemaakt als actief lid van de redactie. Men is haar hier erkentelijk voor. Zij zal haar taken overdragen aan het nieuwe redactielid dat zich heeft gemeld.

5. Mededelingen van de politie M. Hoogerbrugge: eind september is er een insluiper geweest in het Klokhuis. Er is aandacht aan de insluiping besteed op TV West. Er staan beelden op de website van TV West. T. Dedel: is er iets ontvreemd? M. Hoogerbrugge: Er is iets gestolen uit een tas. Verder geen andere meldingen bekend.
In verband met de naderende kerstvakantie wordt extra aandacht besteed aan mogelijke inbraken.
Oproep aan alle bewoners om actief mee te denken: graag zoveel mogelijk maatregelen treffen om inbraken te voorkomen.
Hennepkwekerij opgerold in de Surinamestraat: De hennepkwekerij zat in het garagepand naast het garagepand van T. Dike. T. Dike complimenteert de politie met de aanpak en de samenwerking met de bewoner. Goede informatie van de bewoners is van essentieel belang, zo stelt ook M. Hoogerbrugge. Als er iets wordt gesignaleerd door een bewoner, communiceer dit met de wijkagent.
H. Vonhof: vraagt aandacht voor de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de kruising Borneostraat/Riouwstraat. Er staan vaak auto’s op de hoek. Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid. M. Hoogerbrugge: De observatie wordt meegenomen in de surveillance.
H. Bussink: hoe zit het met de handhaving ter hoogte van de Balistraat? Heer Bussink heeft inmiddels 2x gebeld met de politie aangezien er minimaal 8 auto’s dubbel geparkeerd stonden. M. Hoogerbrugge: De politie surveilleert op regelmatige basis en schrijft bekeuringen uit voor overtredingen. De politie is thans ook in gesprek met de betrokken bewoners. Politie spant zich in, zodat het gaat leven bij de bewoners. H. Bussink: Graag aandacht voor de extreme verkeersdrukte op de Laan Copes. Sommige buschauffeurs gedragen zich buitensporig. M. Hoogerbrugge: De politie neemt dit punt mee. Zij roept de bewoners op om de verkeerssituatie bij de gemeente aan te kaarten.
A. Reuchlin: Komt er nog een stopbord op het kruispunt Balistraat/Javastraat? K. Hoogsteder & voorzitter: de gemeente is ermee bezig, het stopbord komt er binnenkort.
Mededelingen van de gemeente: G. Spierenburg: Er is door een medewerker van de gemeente gekeken naar de behoefte om extra schoon te maken in de wijk. Het Nassauplein zal t/m 23-12 elke week worden schoongemaakt. Burg. Patijnlaan en het plantsoen t.h.v. de Delistraat worden ook opgeschoond. Verzoek van de bewoners aan G. Spierenburg om het te melden wanneer het opschonen zal plaatsvinden.
Voorzitter: De gemeente heeft een schema opgesteld met de plannen voor 2017 en dit vlak voor de vergadering ter beschikking gesteld. Het schema zal meteen na de vergadering ter hand gesteld worden aan de bewoners met het verzoek eventuele op- en aanmerkingen te noteren.. Dit zodat de gemeente hier kennis van kan nemen en eventueel kan acteren. (Opmerking: na de vergadering heeft de bewonersorganisatie het schema niet terug ontvangen: diverse werkgroepen hebben wel input geleverd).
Vraag vanuit de bewoners: wat is de status m.b.t. het snoeien in de Riouwstraat? G. Spierenburg: dit is gedaan.
G. v.d. Hut: op het Alexanderveld komen er 10 extra bomen.
Rondvraag: B. Bos: Is er in het plan m.b.t. het Bankaplein iets opgenomen over nieuwe beplanting? G. v.d. Hut: In mei a.s. gaat men aan de gang met de nieuwe beplanting. Aandachtspunten: hoeveel ruimte is er in budget? I.v.m. de herinrichting was nu het lastig om de tekening concreet te maken.
Mevr. Bussink: graag aandacht voor goede kwaliteit gras rondom de fontein.
H. Vonhof: Nieuwe huismeester voor het complex aan de Borneostraat? Voorzitter: graag tot Staedion wenden.
C.v.Oordt: is er al een beschikking inzake de plaatsing van de Orac’s? G. Spierenburg: zodra deze er is, stuurt hij deze door. De beschikking wordt ook op de website geplaatst.
F. Bruins: vraagt aandacht voor bescherming van de bomen, met name tegen beschadiging door fietsen die tegen bomen worden geparkeerd. G. v.d. Hut: Er wordt geen korf om de bomen geplaatst. Er is geen geld voor. Bovendien is de heer v.d. Hut ervan overtuigd dat de fietsen de bomen niet beschadigen.
M. Siegmund: Komt er een nieuwe boom aan de Bonistraat? G. v.d. Hut: deze zal er t.z.t. komen.
B. Aardewerk: Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud t.h.v Alexanderveld/zijkant Borneostraat, Staedion of de gemeente? G. v.d. Hut: eigendom zou uit het kadaster moeten blijken.
M. Siegmund: heeft ratten in de Borneostraat waargenomen. G. Spierenburg: graag melden aan de gemeente.
A. Reuchlin: verkeersborden weg uit het Javalaantje? G. v.d. Hut: de wegbeheerder zal contact opnemen met mevr. Reuchlin.
E. Ponsen: heeft onlangs een bank geschonken aan de statushouders. Als men iets over heeft, denk aan de statushouders. Wellicht is dit een welkome aanvulling op de inrichting van hun woning. Zij heeft vernomen dat er behoefte is aan fietslessen.
T. Dike: aan de Kerkstraat bevinden zich slechte bomen. G. v.d. Hut: gaat een kijkje nemen.
R. Klein: Op 8-12 a.s. zal om 17:30 uur de kerstboom verlicht worden bij het Buurtschap 2005.
Voorzitter: Valt de Vredeskapel onder monumentenzorg? Er is contact geweest met de gemeente. Er is thans geen reden voor instortingsgevaar aldus de gemeente.
Er is onlangs een enquête gehouden n.a.v. onderzoek naar de verruiming van de openingstijden van de horeca. De uitslag wees uit dat er meer tegenstanders dan voorstanders waren. Dit betekent hopelijk dat de openingstijden van de horeca niet worden verruimd.
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur en dankt iedereen voor de aanwezigheid.