Notulen Wijkberaad 19 januari 2017

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 19 januari 2016 in ‘t Klokhuis

(download het concept-verslag)

voorzitter: Robert van Moorsel

notulist: Trudy Hollander
aanwezig: K. Beekman, K. Hoogsteder, R. Klein, J. Willems (bestuur), G. Spierenburg, L. Brocken (gemeente Den Haag), J. Dingjan (Staedion), T. Dike, E. Thedinga, B. Huisman, M. Hoogerbrugge (politie), P.P. Tobi, O. de Savornin Lohman,, M. Siegmund, M.L. de Ridder, J. de Haan, A.E. Overlack, J.C. Overlack, E. Alladin, A. Figge, B. Aardewerk, G. van Vulpen (HSP), C. Visser (Bomenstichting), T. Dedel, C. Padmos, A. Beekman, N. Klamer, E. Ponsen, M. Bussink, H. Bussink, D. Hazekamp, D. Korsten, C. Scheidel (VVD), H. Fonhof, C. van Beijma, M. Weimar, M. Teesing, J. en M. Rouppe v.d. Voort, E. Struick, L. de Gruijter.

namens Madurodam bij punt 5: J. van Dijk, P. Duisenberg, M. de Jong e.a.
verhinderd: D. Struik, J. Chr. van Oordt, F.Bruins, R. van Eybergen, T. Heijstraten, A. Poorter, A. Reuchlin,
B. Bos.

1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2. Mededelingen van het bestuur en de werkgroepen
Bestuur:
Wijkuitvoeringsplan (WUP) 2017: Het bestuur heeft het Wijkuitvoeringsplan A&W 2017 op 13 januari met de
gemeente besproken. Ook de input van de werkgroepen is tijdens de bespreking ingebracht. L. Brocken
bespreekt onderdelen nog intern bij de gemeente voordat het WUP A&W 2017 definitief wordt.
Ereprijs A&W 2016 voor werkgroep Verkeer: De voorzitter bedankt Tim Dike voor het vele werk dat hij heeft
verricht voor de werkgroep Verkeer van A&W, waarin hij samen met Guus Nieuwenhuys zich al jaren
onvermoeibaar en met constructieve ideeën inzet voor het weren van doorgaand verkeer door de wijk ter
bevordering van leefbaarheid en veiligheid. Hen is tijdens de Nieuwjaarsreceptie de Ereprijs 2016 van A&W
toegekend.
Het verruimen van de openingstijden van de horeca in het centrum – die er ondanks bezwaren is gekomen – is
een hot issue bij de omringende wijken. Bewoners vrezen dat dit voor meer overlast van uitgaand publiek zorgt
dat via hun wijken naar huis gaat. In Den Haag Centraal staat een artikel over dit onderwerp van Theo Heere
(Buurtschap 2005) Bewonersorganisatie A&W ondersteunt zijn verzet tegen de ruimere openingstijden.
ORAC’s: Het definitieve plaatsingsplan is bekendgemaakt. Het plan en de plattegrond met de locaties van de
ORAC’s staan op www.archipelwillemspark.nl. Wie moeite heeft met een bepaalde locatie, kan zich tot de Raad
van State wenden.
Lantaarnpalen Javalaantje: Mw. Reuchlin, helaas verhinderd door ziekte, mailt dat de lantaarnpalen in het
Javahofje nog steeds niet zijn vervangen. Verder signaleert zij dat er veel (te veel) nieuwe verkeersborden bij
komen. Gerard Spierenburg zegt dat de lantaarnpalen de volle aandacht van de gemeente hebben.
Het Verkeersforum wordt op 30 maart gehouden. Drie politieke partijen gaan met elkaar en de bewoners in
gesprek over het plan van de HSP om de stad autoluwer te maken d.m.v. stadsleefgebieden.
Hennepplantage Surinamestraat. N.a.v. een brief van advocaat Van Heijningen berichtte de gemeente dat
een deel van de betreffende panden een tijdlang gesloten zal worden. Het is fijn dat er zo snel is ingegrepen.
De voorzitter bedankt allen die hieraan hebben bijgedragen.
Nationale politiek: diverse ambassadegebouwen en residenties in A&W (Alexanderstraat, Surinamestraat,
Prinsevinkenpark) zijn aan het verpauperen. Een kamerlid van de VVD (Han ten Broeke) heeft n.a.v. problemen
met het innen van parkeerboetes van ambassadepersoneel aan de minister gevraagd of het mogelijk is2
dergelijk achterstallig onderhoudsverplichtingen niet kunnen worden opgelost door vrijwillige bijdragen naar
de betreffende landen op te schorten. Minister Koenders zal dit onderzoeken / in overweging nemen.

Werkgroep Openbare ruimte:
Wortelopdruk door de acacia’s in de Frederikstraat: De gemeente heeft een onderzoek laten doen. De acacia’s
worden op termijn vervangen door andere bomen. Details zijn op te vragen bij Derk Hazekamp.
Actiepunten schouw Sumatrastaat: Er is een gesprek geweest n.a.v. de actiepunten. Een echte herinrichting
van de straat kan pas over een jaar of 2 plaatsvinden. Vooruitlopend hierop zijn de straatlantaarns voorzien van
ledlampen, enkele niet meer gebruikte uitritten worden vervangen door een gewone stoep + een parkeerplaats
op straat en er worden fietsnietjes bijgeplaatst.
Voormalig bejaardencomplex Sumatrastraat: Bewoners hebben contact gehad met Staedion over dit complex.
Staedion zal hier aandacht aan besteden. De wijkagent is op de hoogte en adviseert om bij ongeregelde zaken
contact met haar (of haar collega’s) op te nemen.
Bankastraat: Bert Bos meldt per mail dat de klassieke straatlantaarns mooi zijn en dat het werk vlot verloopt.
Bankaplein: In februari gaat Gerrit van der Hut met het Bankaplein aan de slag.
Nassauplein: De bankjes zijn opgeknapt, er zijn nieuwe plantjes geplant. C. van Oordt is bezig met het PTTmonument en heeft daarover contact met de KPN. Begin maart komt er iemand van de voormalige PTT kijken.
Geraniummarkt Lange Voorhout: organisator Groei en Bloei zoekt iemand om te helpen met de organisatie van
de markt. Info en contactgegevens verkrijgbaar bij Derk Hazekamp.
Lichtplan straatverlichting: De gemeente werkt aan een lichtplan, waar een participatietraject van bewoners
aan is verbonden. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Info verkrijgbaar bij Gerard Spierenburg.
Vergroening om effecten klimaatverandering tegen te gaan. Lezing Hein van Bohemen met dit thema op 13/3
in de Maranathakerk. Organisatie door wijkorganisaties Duindorp en A&W. Meer info komt op de A&Wwebsite.

Denktank Internationaal park
De denktank is begin dit jaar officieel geïnstalleerd en leest zich momenteel in over o.m. vergroening,
verstening en de mogelijkheid om het Telderstracé gedeeltelijk onder de grond te laten lopen. Verder wordt
gewerkt aan een onafhankelijk communicatieplatform dat los staat van de gemeente. De denktank-leden
richten zich op het vinden van een oplossing om de Scheveningse bosjes, Westduinpark en Waterpartij, met
behoud van het goede, mooi te maken.
C. Visser vraagt of de denktank wel echt onafhankelijk is. Derk Hazekamp antwoordt dat de denktank in
opdracht van de gemeente is samengesteld, maar onafhankelijk opereert en adviseert. De visie van de
denktank wordt uiteindelijk aan het college voorgelegd en gaat vervolgens naar de raad voor een eindoordeel.
T. Dedel hoopt dat de denktank i.t.t. de gemeente geen 187 pagina’s nodig heeft om zijn visie te presenteren.
D. Hazekamp zegt dat de bij het protest van begin vorig jaar ingediende zienswijzen in de overwegingen
worden meegenomen. De denktank hoeft dus niet geheel vanaf nul te beginnen en zal zich niet te buiten gaan
aan veelomvattende plannen.
Het mailadres van de denktank wordt binnenkort bekendgemaakt en komt ook op de website.

Werkgroep Ruimtelijke ordening
Het splitsen van kantoorpanden in appartementen gaat onverminderd door. Hier is weinig aan te doen.

Werkgroep Verkeer
Denktank Scheveningseweg: geeft volgende week advies aan de wethouder. Er is een aantal varianten. Zodra
dit meer definitief is, komt de informatie op de website.
Werkzaamheden aan Raamweg: Van 15/3 tot 15/9 gaat de Raamweg dicht i.v.m. werkzaamheden aan o.a. het
riool. Ook de Zuid-Hollandlaan en de Koningskade worden opnieuw geasfalteerd. Voor A&W is het van
wezenlijk belang hoe het verkeer van en naar de wijk wordt omgeleid, temeer daar de wijk al vijf jaar last heeft
van de renovatie van alle bruggen aan de Koninginnegracht e.d. De wethouder is dan ook gevraagd waarom
A&W niet betrokken is bij de plannenvoorafgaande aan het informatietraject.
Actie: L. Brocken zegt toe dat dit zal gebeuren en neemt hierover contact op met T. Dike.
Laan Copes: Het verkeer staat regelmatig vast op de brug tussen Raamweg /Laan Copes en ook de Laan Copes
staat dan helemaal vol. H. Bussink wil de gemeente vragen om de Raamweg in te richten met slechts één
rijstrook die linksaf naar de Laan Copes gaat en – beter nog – het verkeer door te leiden naar het Telderstracé.

Werkgroep Duurzaamheid
M. Teesing kondigt aan dat de werkgroep weer aandacht gaat besteden aan warmtepompen, waarmee men
veel gas kan besparen. Er is een nieuwe investeringssubsidie voor duurzame energie beschikbaar. Binnenkort
wordt er weer een Energiecafé gehouden. Tijd en plaats volgen.

Wijkmedia
De website heeft weer een goed bezette redactie, dankzij de komst van F. Hulshoff Pol en M. Siegmund.
In de wijkkrant van 16/2 is aandacht voor het verkeersforum op 30 maart a.s. met achtergrondinformatie.

3. Verslag wijkberaad 17 november 2016
De voorzitter bedankt A. Bhikhari voor de verslaglegging van het wijkberaad in 2016. Zij heeft haar functie als
notulist neergelegd omdat het bedrijf waar zij werkte uit de wijk is verdwenen en zij elders gaat werken.
N.a.v. van het verslag:
• Stadslab, pag. 3, in het midden: De kernpunten van het stadslab zijn: onderhoud en beheer van het groen en
een oplossing vinden voor de Teldersweg.
• Stadsplan 2017, pag. 5, onderaan: Het Wijkuitvoeringsplan lag tijdens het wijkberaad op 17/11 op tafel met
op-/ en aanmerkingen, maar is daarna verdwenen. De voorzitter vraagt of de aangepaste versie de op de
website kan komen. Actie: G. Spierenburg levert het aangepaste wijkuitvoeringsplan aan zodra het klaar is.
Het verslag wordt vastgesteld met de wijziging op pagina 3.

4. Mededelingen van politie en gemeente/vragen aan politie en gemeente

Vragen / mededelingen gemeente
Fietsparkeren
Verzoek van H. Bussink of er gehandhaafd kan worden op het vrijhouden van de doorgang van minimaal 1,5
meter op de trottoirs van Balistraat en Laan Copes, die regelmatig versperd worden door geparkeerde fietsen.
G. Spierenburg antwoordt dat het lastig is om (de eigenaar van) foutgeparkeerde fietsen te bekeuren. Het is
wel waar dat het voetpad vrijgehouden moet worden.
G. van Vulpen merkt op dat er tijdens de herinrichting van de Celebesstraat fietsparkeerplaatsen plaats
moesten maken voor autoparkeerplaatsen. Door dergelijke aanpassingen komt er minder ruimte voor fietsen.
H. Bussink vindt het vaak een kwestie van fatsoen.
B. Aardewerk raadt bewoners aan de foutparkeerders aan te spreken door een briefje op de slordig
geparkeerde fiets te plakken.

Nassauplein: G. Spierenburg meldt dat de kleischelpen op het Nassauplein in het voorjaar worden aangevuld.

Vergroening pleinen: T. Dedel vraagt wat het plan is voor Plein 1813. L. Brocken antwoordt dat er extra
verlichting rondom het monument komt. Er is geen sprake van vergroening.

Verwaarloosde ambassadepanden. Zoals eerder vermeld, staan in het Prinsevinkenpark en de Surinamestraat
(Egyptische ambassade) enkele ambassadepanden die verloren dreigen te gaan. Als iemand nog zo’n pand
kent, graag doorgeven aan de voorzitter. Hij geeft dit dan weer door aan tweede kamerlid Han ten Broeke.
Actie: allen.

Vragen / mededelingen politie
Woninginbraak: De politie zou aandacht besteden aan woninginbraak, m.n. tijdens de kerstperiode. Er is een
voorlichtingsactie in de wijk gehouden. Tijdens de kerstperiode zijn er 4 woninginbraken geweest, waaronder 1
poging tot woninginbraak. Er is 1 verdachte aangehouden.

Vragen / mededelingen Staedion
Staedion heeft in A&W huurcomplexen in de Borneostraat, Curaçaostraat en Burg. Patijnlaan. Er zijn vragen uit
de wijk gekomen over de toewijzing van sociale huurwoningen
Staedion kan hier invloed op uitoefenen door de intake, bestaande uit een gesprek en het overleggen van een
verhuurdersverklaring. De sociale verhuurders zijn daarnaast verplicht zich te houden aan de afspraken die
door de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) zijn vastgelegd. Het verdelingssysteem is centraal geregeld via
Woonnet Haaglanden. Een kandidaat kan geweigerd worden of er kunnen extra regels aan de huurder worden
opgelegd. Bewoners kunnen overlast van medebewoners melden bij Staedion.
Info over het tegengaan van overlast staat op www.woonnet-haaglanden.nl en www.staedion.nl.

B. Aardewerk vraag of het klopt dat mensen die boven aan de lijst staan, een brief hebben gekregen dat zij
weliswaar aan de beurt waren, maar dat statushouders momenteel voorgaan.
J. Dingjan vindt dit een vreemd verhaal. Als een woning vrijkomt, komt deze op woonnet-haaglanden.nl. Een
woning die naar statushouders gaat, wordt niet eerst gepubliceerd om vervolgens aan de inschrijvers te
melden dat de woning voor statushouders bestemd is.

5. Uitbreidingsplannen Madurodam door Joris van Dijk (dir.) en Pieter Duisenberg (vz. bestuur Madurodam)
De brochure Ontwikkelingsperspectief Madurodam 2030 wordt uitgereikt.

Pieter Duisenberg vertelt dat het park in 1952 is opgericht door Bep Boom van der Star met het doel om via het
park geld in te zamelen voor een sanatorium voor TBC-patiënten. Het kapitaal om het miniatuurpark op te
zetten kwam van de ouders van George Maduro, als “levend monument” ter nagedachtenis aan hun overleden
zoon. Nog steeds investeert Madurodam in goede doelen, waaronder voor een aanzienlijk deel ten bate van
Haagse kinderen. Miniatuurstad Madurodam bestaat uit drie organisaties: een goede doelenstichting, B.V.
Madurodam en de stichting Vermogensbeheer.

Nadat het park lange tijd goed heeft gedraaid, werd het enkele jaren gelden merkbaar dat het Madurodam
verouderd raakte en minder populair werd. Tussen 2010 en 2012 is daarom geïnvesteerd in het digitaler maken
van het park en er zijn meer doe-dingen bijgekomen. Wil Madurodam toekomstbestendig zijn, dan moet het
park doorgaan met vernieuwen, door bv. verder te investeren in “Hof van Nederland”, het toevoegen van
nieuwe attracties zoals “Nieuw Amsterdam” en ervoor te zorgen dat het park minder weergevoelig wordt door
meer attracties te overdekken.

Joris van Dijk licht toe dat de vernieuwing begin 2015 bij de gemeente is aangekaart. De gemeente stond
positief tegenover de plannen, maar vond dat Madurodam rekening moest houden met de omringende
buurten, het groen en parkeren. Dit resulteerde in een klankbordgroep waarin ook de bewonersorganisaties uit
de omringende wijken zaten. Al snel bleek dat de klankbordgroep niets voelde voor het idee om de 4,5 ha
groen achter Madurodam in het park te integreren en te verfraaien.
Vervolgens heeft Madurodam het alternatief ontwikkeld dat in de brochure staat.
Het belangrijkste compromis is dat er niet 4,5 ha maar 0,7 ha nu nog openbaar-toegankelijk groen aan het
areaal van Madurodam wordt toegevoegd en er komt een groene afscheiding tussen het park en het bos. De
erfgrens in de vorm van een ecowand die om de bomen meandert, loopt langs het Olifantenpad en de zijden
van Madurodam. Het voorplein wordt vergroend. Het Zuiderduin en de Noorderduinrug blijven ongemoeid. De
zichtlijnen blijven intact. De gewenste vernieuwing is binnen dit gebied mogelijk. Madurodam heeft met deze
uitbreiding ook in de toekomst voldoende ruimte om op eigen terrein te vernieuwen.
Er worden tekeningen getoond van de ecowal, bestaande uit een muur van 2,5 m, die getrapt met inheemse
struiken, planten en kruiden wordt bekleed. Ook de daken van de paviljoens worden beplant.

Aan de kant van de Haringkade liggen de volumes E en A op de huidige personeelsparkeerplaatsen en
Romneyloodsen. Deze worden opgeruimd. Het dijklichaam wordt qua vorm zo ingepast dat er een natuurlijke
overgang naar het boslandschap ontstaat. Tussen de gebouwen en de fietsstrook ontstaat een brede
groenstrook. Aan de kant van de Teldersweg komen bomen en groen tussen het pad en Madurodam.
Het voorplein wordt een groene gazonomgeving met boompartijen. De kassa’s worden naar buiten geplaatst,
waardoor het huidige entreegebouw vrij komt voor horeca.
Vanaf de parkeerplaats komt nog maar één looproute naar het park. De verwachting is dat Madurodam
hiermee de grootste toeristenattractie van Den Haag blijft en dat het aanzicht van buitenaf mooi wordt.

A&W-voorzitter R. van Moorsel memoreert dat Madurodam 20 jaar geleden ook is uitgebreid. Toen is in het
bestemmingsplan vastgelegd dat het park niet verder zou uitbreiden, wat kennelijk onvoldoende garantie
bood. Gelukkig leidde het verzet uit de Klankbordgroep tot aanpassing van de plannen, waardoor er maar 0,7
ha bos moet wijken, want bos en bomen gaan de bewoners aan het hart. Door de gang van zaken voelden zij
zich onvoldoende beschermd door manier waarop het behoud van de omgeving 20 jaar geleden is vastgelegd.
Echter, Madurodam gaat de mensen ook aan het hart. Het bestuur van de bewonersorganisatie heeft het
huidige plan bekeken en onderzocht of het ondertunnelen van Madurodam het ei van Columbus was om de
bomen te sparen. Dit bleek helaas niet zo te zijn.

E. Ponsen vraagt waar de fietsparkeergelegenheid komt. Een fietsparkeerplek dicht bij de ingang is wenselijk.
Antwoord: De huidige parkeergarage is berekend op een miljoen bezoekers per jaar. Dit is voldoende. Fietsers
parkeren ook in de parkeergarage. Madurodam gaat met de gemeente bespreken hoe de toegang voor fietsers,
auto’s en mensen die met de tram komen wordt ingekleed.
M. Bussink vraagt of automobilisten nog wel vanuit A&W naar de Scheveningseweg kunnen rijden als er
drommen voetgangers vanaf de parkeerplaats oversteken naar de ingang en of dit punt veilig genoeg wordt
voor de beide soorten verkeer.

Vraag: Kan de parkeergarage niet worden ingezet om een deel van het groen terug te brengen?
J. van Dijk: Het groen op de daken geldt niet als compensatiegroen. Bewoners en gemeente zullen aangeven
waar het compensatiegroen (= aaneengesloten groen) moet komen. Hij wil dit wel op de wensenlijst zetten,
met de kanttekening dat dit voor Madurodam op korte termijn geen topprioriteit heeft.

Vraag: Hoe zit het met de bescherming van het bos?
De voorzitter antwoordt dat de bewonersorganisatie A&W als omliggende wijk de voorwaarde heeft gesteld
dat het behoud van het resterende bos rondom het park en het parkeerterrein wordt gegarandeerd d.m.v. een
overeenkomst tussen alle partijen, meer in het bijzonder inclusief de gemeente Den Haag, welke overeenkomst
als een kwalitatieve verplichting wordt ingeschreven in het kadaster.

P.P. Tobi: vindt het jammer dat miniatuurstad Madurodam een soort pretpark dreigt te worden. Kan je het
park niet onderkelderen zodat de digitale attracties ondergronds gaan met de miniatuurstad erbovenop?
J. van Dijk antwoordt dat er geen draagvlak was voor het 1e voorstel, nl. om gebouwen, de miniatuurstad en
groen te combineren in een groot gelijkvloers park. Het onderkelderen van Madurodam is onderzocht, maar
bleek veel te duur, mede omdat het park dan tijdelijk moet sluiten en in die periode inkomsten misloopt.

Vraag: Er staan vaak bussen op het voorterrein. Wat is de busparkeerbehoefte in het hoogseizoen ?
Antwoord: De busparkeerplaats heeft ruimte voor 24 bussen. Dit is voldoende. Bussen zouden eigenlijk niet op
het voorterrein moeten staan.
In dit verband wordt erop gewezen dat men bij tennisvereniging Thor de Bataaf last heeft van de uitlaatgassen
van stationair draaiende bussen op de banen ernaast. J. van Dijk: neemt dit mee in gesprekken met de
touroperators. Actie: Joris van Dijk

T. Dike: Bij de keerlus onder het dijklichaam ligt heel veel niet gebruikte grond. Die ruimte zou ingezet kunnen
worden voor parkeergelegenheid en een overdekt deel van Madurodam. Als er een investeerder wordt
gevonden die de parkeerplaats wil bouwen, heeft de gemeente meteen extra parkeerruimte voor
Scheveningen. Lijn 9 stopt bij deze locatie. De garage aan de kant van Thor de Bataaf kan dan weg.
J. van Dijk: De huidige parkeergarage draagt bij aan de rentabiliteit van Madurodam, de vraag is of dit
alternatief goed is voor Madurodam.
A&W-voorzitter R. van Moorsel vraagt aan Madurodam om nog eens naar het idee van T. Dike te kijken. Het is
ook verstandig om alvast te bekijken of het ondertunnelen van het Telderstracé ruimte zou bieden, hoewel tot
dusver de berichten daarover waren dat dit niet op korte termijn zal gebeuren.
J. van Dijk zegt dat ondertunneling ook een wens van Madurodam is. De Denktank Internationaal park zal deze
mogelijkheid ongetwijfeld onderzoeken. De gemeente denkt echter dat ondertunneling iets is voor de lange
termijn.

B. Aardewerk : Op een bijeenkomst in november werd gezegd dat Madurodam ernaar streeft om van een
bezoek aan het park een dagvullende activiteit te maken, zodat de bezoekers ook in het park gaan eten. Wat
voor effect heeft dit op de rest van de stad?
J. van Dijk: De gemeente wil dat er meer attracties komen om bezoekers in Den Haag te houden. Het is niet de
intentie om een dagattractie van Madurodam te maken. Naarmate er meer te doen is, is het wel zo dat de
bezoekers wat langer blijven en dan komt er ook vaak een eetmoment bij.

P. Duisenburg zegt dat Madurodam niet rekent op enorme bezoekersaantallen n.a.v. de investeringsimpuls.
Het verleden leert dat het een golfbeweging is. Na een vernieuwing komen er een tijdje meer mensen, dit
effect zakt af tot er weer iets nieuws nodig is om de bezoekersaantallen omhoog te krijgen. Madurodam kan
met deze vernieuwing in de toekomst binnen het bestaande territoir blijven en is ook bereid dit juridisch vast
te leggen.
R. van Moorsel bevestigt dat voorwaarde voor instemming voor bewonersorganisatie A&W was en is dat
Madurodam en de gemeente kadastraal zullen vastleggen dat verdere aantasting niet zal plaatsvinden.

C. Visser: De Bomenstichting heeft het al moeilijk met het verdwijnen van 0,7 ha bos. Een convenant en een
ecowal is een mooi compromis, maar een convenant kun je openbreken en ecowal kun je afbreken.
J. van Dijk: zegt dat er een paviljoen in de ecowal komt, waardoor de wal niet zo snel zal worden weggehaald.
R. van Moorsel zegt dat A&W nadrukkelijk inzet op een voor alle partijen bindend convenant dat het bos beter
beschermt dan in de huidige situatie. Hij begrijpt dat de bomenstichting het spijtig vindt dat er 0,7 ha bos
verloren gaat. Desondanks zou het een goed idee zijn als de bomenstichting het convenant, of een deel
daarvan, mede ondertekent om de bescherming van de rest van het bos beter te regelen.
Het onderwerp wordt hiermee afgesloten.

6. Plan HSP voor het autoluwer maken van woonwijken (Gerwin van Vulpen, HSP)
Bij het verslag komt een link naar de presentatie van Gerwin van Vulpen.
De huidige verkeersafwikkeling in Den Haag brengt met zich mee dat er veel doorgaand verkeer door
woonwijken gaat. De HSP heeft het initiatiefvoorstel Op weg naar een betere bereikbaarheid en luchtkwaliteit
ingediend om hier iets aan te doen. Het voorstel behelst een andere verkeersafwikkeling ter verbetering van
doorstroming en luchtkwaliteit. In de wijken ontstaan rustigere en schonere stadsleefgebieden.

Omdat Den Haag aan zee ligt, kan er geen rondweg komen. De ring rond de stad die wel mogelijk is via A4,
Wippolderlaan, Lozerlaan tot Hubertustunnel en Landscheidingsweg weer naar de A4, werkt niet omdat er te
veel stoplichten op de route staan, waardoor de Utrechtsebaan de snelste route blijft.
Het verkeer voor 2/3 deel van Den Haag komt de stad in via de Utrechtsebaan. Dat verkeer moet vervolgens
verder door de stad heen naar zijn bestemming waardoor er op andere plekken knelpunten ontstaan (bv. op de
Hoefkade en Mauritskade). Er is een kleine ring, maar daar komen veel straten op uit, met als gevolg een
onevenwichtige verdeling van de capaciteit van de toegangswegen.

De oplossing is een betere verdeling van inkomend en uitgaand verkeer middels meerdere “inprikroutes” in de
stad door naast de in-/uitgang via de A12 ook een in-/uitgang via de Prinses Beatrixlaan te creëren.
Het verkeer wordt dan verdeeld over toegangswegen met elk een eigen doelgebied. En tussen de hoofdwegen
ontstaan grote stadsleefgebieden met alleen bestemmingsverkeer en een betere luchtkwaliteit.

De belangrijkste punten uit het pré-advies zijn:
● Doorgaand verkeer verdwijnt uit de woonwijken
● Voor A&W: Javastraat, Mauritskade en Laan Copes worden wijkontsluitingswegen
● De Centrumring verschuift op termijn naar het Telderstracé
● De ontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan vervroegen naar 2020 i.p.v. 2025
● Vóór de zomer van 2017 komt de wethouder met een pakket kortetermijnmaatregelen om het doorgaand
verkeer uit A&W terug te dringen, d.w.z. het verkeer naar het Telderstracé leiden.

De termijn waarop dit kan worden gerealiseerd:
● Het voorstel wordt deze zomer al besproken in de gemeenteraad.
● De wethouder zegt in het pré-advies toe om op korte termijn maatregelen te nemen om A&W te ontlasten.
● In het coalitieakkoord staat dat doorgaand verkeer uit woonwijken wordt geweerd.
● Wethouder De Bruijn is van D66, dus er is steun voor het plan vanuit D66.
● De luchtkwaliteit is een belangrijk argument. Uit metingen blijkt dat deze in Den Haag onvoldoende is.

Mw. Bussink merkt op dat de Rotterdamsebaan naar de noordkant van de Centrumring gaat, waar nu al de
knelpunten zitten. Op de Rotterdamsebaan komen doseerlichten. Dit zal dus nooit een grote inprikker worden.

C. Scheidel vindt het jammer dat er in het verleden geld is vrijgemaakt voor de Rotterdamsebaan en niet voor
de Prinses Beatrixlaan. Deze oplossing is al langer een wens van Den Haag.

Vraag: Welke maatregelen worden genomen zolang de Pr. Beatrixlaan en de Lozerlaan nog niet zijn aangepast?
G. van Vulpen zegt dat er een pakket met maatregelen komt om het verkeer naar het Telderstracé te leiden.
T. Dike en G. Nieuwenhuys hebben daartoe in 2015 allerlei voorstellen aan de wethouder voorgelegd, waar
nog niet op is gereageerd. Eén van de voorstellen was het omdraaien van de rijrichting van het smalle deel van
de LvM om het verkeer door de Javastraat te beperken. Ook is voorgesteld om bij het opnieuw aanleggen van
Lijn 1 over de Scheveningseweg het kruispunt te veranderen. Dit kan in 2018 zo uitgevoerd worden.

E. Ponsen vraagt of het mogelijk is om een afrit naar links op de Raamweg te maken.
H. Bussink vindt dat je het probleem niet moet verplaatsen maar moet oplossen. De luchtkwaliteit op de
Raamweg is ook slecht.
T. Dike zegt dat dit in 2015 ook al is voorgesteld. Met een paar ingrepen loopt het verkeer beter door en
verbetert de luchtkwaliteit. Deze voorstellen zijn niet meegenomen in de nu voorgenomen herinrichting van de
Raamweg en dat is een gemiste kans.
G. van Vulpen hoopt dat dit nog in het pakket met maatregelen wordt opgenomen.

De voorzitter bedankt Gerwin van Vulpen voor zijn inzet.

7. Rondvraag en sluiting
P.P. Tobi bedankt de groep bewoners die met Madurodam heeft onderhandeld.
___________________________________________________________________________________________
Actiepunten:
Actie: allen. Verwaarloosde ambassadepanden doorgeven aan Robert van Moorsel.
Actie: J. van Dijk. Stationair draaien van bussen bij Thor de Bataaf aankaarten bij de touroperators
Actie: G. Spierenburg. Doorsturen aangepaste WUP A&W 2017 voor plaatsing op de website.

Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 16/3, 15/6, 21/9, 16/11