Notulen Wijkberaad 16 maart 2017

(klik hier voor PDF)

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 16 maart 2017 in ‘t Klokhuis
voorzitter: Robert van Moorsel
notulist: Trudy Hollander
aanwezig: K. Beekman, K. Hoogsteder, R. Klein, J. Willems (bestuur), T. Heijstraten, C. Nieuwenhuis,
A. Beekman, I. Vlasblom, C. Padmos, M. Hoogerbrugge (politie), Gerard Spierenburg (gem.DH), B. Bos, H. van Moorsel, O. de Savornin Lohman, H. Bussink, M. Bussink, N. Klamer, E. Ponsen, B. Aardewerk, J. de Haan, H. Fonhof, M. Siegmund, A. Hamburger, D. Hazekamp,M. Teesing, J. de Vijlder, T. de Vijlder, A. Poorter, S. de Jager, T. Dike, F. Bruins, P.P. Tobi.
Bericht van verhindering: D. Struik, A. Reuchlin, R.van Eijbergen, A.Offers, T.Dedel, L. Elousrouti (Staedion),
I. van Milligen, E. Struick.
1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

Belangrijke data de komende tijd:
● Zaterdag 18 maart: Walking Dinner
● Donderdag 30 maart, 19.30 uur in ’t Klokhuis: Verkeersforum. HSP, D66 en VVD discussiëren over het voorstel van de HSP om de stad op te delen in stadsleefgebieden.
● Woensdag 5 april, 19.00 uur in Café Huisman: Energiecafé met als thema Warmtepompen.
● Zaterdag 8 april: Open Podium. Het vorige Open Podium was erg succesvol met een mooi programma.
● Donderdag 28 september: Wijkberaad. De bijeenkomst van 21/9 is om diverse redenen verzet naar 28/9.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 januari 2017
Tekstueel:
Een aantal bezoekers had per mail correcties gestuurd. De aanpassingen zijn al in het verslag verwerkt:
Pag. 1: De datum is 19 januari 2017 i.p.v. 2016.
Pag. 2: Bankaplein: Op verzoek van Bert Bos is aan de zin toegevoegd dat: Gerrit van der Hut na overleg met de bewoners met het plein aan de slag gaat.
Ruimtelijke ordening: Tieke Dedel mailde dat het niet alleen om het splitsen van woningen gaat maar met name
om het splitsen van (kantoor)panden.
Pag. 7, Ciska Scheidel heeft opgemerkt dat zij het jammer vond dat het rijk in het verleden alleen geld heeft vrijgemaakt voor de Rotterdamsebaan en niet ook voor de Prinses Beatrixlaan.
Denktank: Derk Hazekamp vraagt om in het hele verslag Denktank Internationaal park door Denktank Scheveningse bosjes te vervangen.

N.a.v. pag. 3: Vergroening pleinen: Bert Bos ziet dat er gezegd is dat Plein 1813 niet vergroend zou worden.
Inmiddels is er ook een vergroeningsplan voor Plein 1813. (meer info, zie punt 4. Openbare ruimte).

3. Mededelingen van het bestuur
● Financieel verslag bewonersorganisatie 2016
De penningmeester licht toe dat de bewonersorganisatie in 2016 een verlies heeft geleden van € 2320,39.
Dit kwam deels doordat de bewonersorganisatie geld heeft bijgedragen aan de wijkfeesten. Na het opmaken van
de balans van de activiteiten bleef er een verlies over van € 276,99. Van het nadelig saldo wordt € 2043,40 ten
laste gebracht aan de reserve Wijkfeest. De resterende € 276,99 wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve.
Verder kwamen de uitgaven redelijk overeen met de begroting.
Voor de liefhebbers ligt er een toelichting + de verkorte winst- en verliesrekening klaar.
B. Bos vraagt waarom de bewonersorganisatie verlies heeft geleden als het wijkfeest een eigen budget heeft?
R. Klein: Zoals in de toelichting is aangegeven worden de kosten voor het wijkfeest ten laste gebracht van de reserve voor het wijkfeest en resteert een klein verlies t.l.v de Egalisatiereserve van de bewonersorganisatie.

Actie: K. Beekman maakt binnenkort nog een activiteitenoverzicht over 2016 dat ook naar de gemeente gaat en op de website komt te staan.

4. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten
Openbare ruimte
ORAC’s
D. Hazekamp meldt dat de ORAC’s momenteel worden geplaatst. Het plaatsen duurt een paar maanden. Men kan de groenbakken blijven gebruiken, ze worden gewoon geleegd. Oud papier wordt ook apart opgehaald. De ORAC’s zijn alleen voor restafval. Er lopen nog enkele bezwaren bij de Raad van State.
T. Dike deelt mee dat er geen werkzaamheden in de buurt zouden zijn als de Raamweg dichtgaat, maar dat er wel straten worden afgesloten voor het plaatsen van ORAC’s. Hij heeft dit voorgelegd aan de projectleider.

Schouw Laan Copes
H. en M. Bussink hebben met G. Spierenburg en J. van Vliet de Laan Copes bekeken. PLaatsen waar de fietspaden zijn beschadigd, locaties waar het voetpad is geblokkeerd , ontbrekende fietsnieten, een ontbrekend ‘Fietspad’ bord en onderbord ‘Verboden voor brommers’, verzakkingen en te krappe parkeerplaatsen bij de Raamweg zijn genoteerd en meegenomen door G. Spierenburg. Actie: gemeente.

Nassauplein
F. Bruins zegt dat de bankjes nog niet zijn opgeknapt en de bomen moeten nog eens worden gecontroleerd. Eén boom is vervangen, maar de andere bomen zijn nu ook aan het doodgaan. Post.nl heeft het afbrokkelende postmonument bekeken. Of Post.nl hier iets aan gaat doen en wat ze eraan gaan doen, is nog niet bekend.
In de doorgang halverwege het Nassauplein worden nog steeds auto’s geparkeerd. Je mag hier niet parkeren en het is hinderlijk voor het verkeer. De gemeente had dit punt al genoteerd. De wijkagent vraagt wanneer er wordt geparkeerd. Dit blijkt m.n. ’s avonds te zijn. Hetzelfde gebeurt op de Burg. Marijnenlaan.
Er blijft veel vuil achter na verbouwingen in de Laan Copes en rondom het Nassauplein.
G. Spierenburg raadt aan om vervuiling direct te melden bij 14 070. De melding wordt doorgegeven aan BBOZ (Buurtbeheerbedrijf Zeeheldenkwartier) dat is ingehuurd om dergelijke vervuiling op te ruimen.

Madurodam
De plannen zijn tijdens het vorige wijkberaad uitgebreid besproken.
Daarna zijn er nog twee bijeenkomsten door de gemeente georganiseerd. De ene voor degenen die tegen elke aantasting van de omgeving zijn, en de andere voor degenen die voor de herinrichtingsplannen zijn mits wordt vastgelegd dat de uitbreiding van 0,7 ha die nu in het plan wordt genoemd, de allerlaatste uitbreiding is. Zolang niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is bewonersorganisatie A&W tegen.
B. Bos meldt dat de bewoners van de flat tegenover Madurodam nog steeds actief tegen het plan strijden. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken. A&W heeft op alle ontwikkelingen gereageerd en kan momenteel niets meer doen dan nieuwe ontwikkelingen afwachten.

Denktank Scheveningse bosjes
De denktank heeft wat oriënterende gesprekken gehad om een soort nulmeting op te stellen van het gebied en inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden. De denktank is opgesplitst in subgroepen Groen, Ecologie en Verkeer. De Verkeersgroep bekijkt hoe de Teldersweg wat minder aanwezig kan worden gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan het dodo-principe (dicht-open dicht-open): de weg grotendeels verdiepen met hier en daar een overkluizing, fietsbrug of ecoduct. Verkeerslawaai en het zicht op de weg worden zodoende beperkt en de dure tunneloptie wordt vermeden. Er wordt haalbaarheidsonderzoek gedaan. De groepen Groen en Ecologie zoeken uit hoe de natuur het best kan worden gehandhaafd en hoe daarbij recreatie mogelijk blijft.
Herinrichting Bankastraat
De Bankastraat is bijna klaar. Op 23 en 24 maart gaat de straat nog 2 dagen dicht om de asfalt-toplaag aan te brengen en de fietssuggestiestroken rood te kleuren. Er komen nog wat kleine aanpassingen, bv. borden met gecorrigeerde laad- en lostijden en enkele parkeermeters die op een onhandige plek staan, worden verplaatst. Het Bankaplein wordt opnieuw geasfalteerd.
F. Bruins vraagt of de verbreding van het Bankaplein in overleg is gegaan en of dit is getoetst aan het verkeerscirculatieplan. Nu de EU langere vrachtwagens heeft toegestaan, rijden die ook over het plein, waardoor fietsers bijna geen ruimte krijgen. B. Bos zegt dat er metingen zijn gedaan. Inmiddels is gebleken dat er genoeg ruimte is en dat er veel minder hard wordt gereden dan voorheen.

Indeling stoep voor AH
B. Aardewerk vindt de indeling van de stoep voor de ingang van AH met de winkelkarretjes naast de winkel en de fietsnietjes bij de rijweg nogal onhandig. De bedrijfsleider van AH zei dat de gemeente dit per se zo wilde.
B. Bos verklaart dat fietsers over de straat aan komen rijden, dus ook naast de straat parkeren. De winkelwagens staan onder een overkapping langs de kant, een beetje uit het zicht. Voor de herinrichting slibde de doorgang steeds dicht met fietsen. Als de fietsen langs de winkel mogen staan, zal dit opnieuw gebeuren.

Laad-/losstrook AH
Het is verleidelijk om op de laad- en losstrook van AH te parkeren omdat deze regelmatig leeg is. AH wordt echter meermalen per dag bevoorraad, de strook moet 24 uur/dag vrijgelaten worden.
Verzoek van de voorzitter dat er een medewerker van AH bij staat als er een vrachtwagen gaat lossen, zodat fietsers niet tegen de dalende laadklep aanfietsen. Actie: B. Bos.
M. Bussink zegt dat voetgangers er niet meer langs kunnen als er een vrachtwagen wordt gelost.
B. Bos zegt dat dit niet is op te lossen. Voetgangers moeten oversteken als er wordt gelost.
Laad- en lostijden bij AH: 24/7, bij Gransjean: 9-17 uur (wordt 7-13 uur), Van Laar: 9-17 uur.

Brede Bankastraat
Diverse bewoners signaleren dat automobilisten nog steeds proberen te keren op de (versmalde) brede Bankastraat. Kan er een dubbele witte streep of andere belemmering op de weg komen om dit te voorkomen?
T. Dike zegt dat er 2 ontwerpfouten in de herinrichting zitten. Fietspad en rijweg zijn verhoogd. De stoep loopt af richting winkels. Bij een wolkbreuk zal een aantal winkels overstromen.

Fietsstrook Brede Bankastraat
Fietsers naar de Laan Copes hebben de neiging om rechtdoor te fietsen omdat de fietsstrook is doorgetrokken tot de rijbaan. Dit is gevaarlijk, want rechtdoorrijdende automobilisten maken een kleine slinger naar links. Fietsers, ook degenen die linksaf willen slaan, moeten rechtsafslaan en na enkele meters linksaf bij het verkeerslicht oversteken. De oplossing is fietsers met een witte streep duidelijk maken dat ze rechtsaf moeten.
Actie: B. Bos neemt dit mee.
Bij de voetgangersoversteek in de Burg. Patijnlaan staan de voetgangers tussen het autoverkeer en het fietsverkeer in opgesteld. Kan het voetgangerslicht net als voorheen automatisch meelopen met de andere
verkeerslichten?
Actie: J. Willems heeft een flink aantal onveilige verkeerssituaties ontvangen bij de aanmeldingen van het Verkeersforum. Ze worden gebundeld en aan de gemeente voorgelegd. De oversteek wordt eraan toegevoegd.

Parkeren
H. Bussink vindt dat de linker gehandicaptenparkeerplaats bij AH iets dieper moet zijn. De parkeerplaatsen in de Bankastraat zijn aan de krappe kant. Hij pleit ervoor om schuine trottoirbanden aan te brengen. Achteruit inparkeren gaat dan vlotter en dit bevordert de veiligheid. In andere wijken worden deze trottoirbanden ook gebruikt. B. Bos meldt dat beide opmerkingen al zijn doorgegeven aan de projectleider.

Duurzame beplanting Bankaplein
Dit is een bewonersinitiatief van Marjolijn Bos. Aanvankelijk werd er gedacht aan beplanting met grassen, maar het plan is nu een vaste, onderhoudsarme beplanting met kleurige bloemen en een bloeiseizoen van april tot oktober. B. Bos laat een foto zien van de beoogde vegetatie. Twee hoveniersbedrijven zullen een plan maken. Er komt een overleg met omwonenden en G. van der Hut (gemeente DH). De beplanting moet er in april in.
Actie: R. van Moorsel geeft nog wat namen van omwonenden van het plein door aan B. Bos.

Plein 1813
Aanvankelijk zou alleen de belichting van het beeld verbeterd worden. Inmiddels heeft de gemeente besloten om het plein ook te vergroenen. B.Bos deelt een tekening van het plein uit. In de driehoeken staan nu geparkeerde auto’s en bussen. De twee schuine kanten aan weerszijden van het standbeeld worden heringericht met parkeerhavens. Het midden van het plein wordt vergroend, evt. met soortgelijke beplanting als op het Bankaplein. Het aantal parkeerplekken blijft ongeveer gelijk. In het plan is geen ruimte voor bussen, mogelijk kunnen bussen in de Zeestraat parkeren. E.e.a. staat nog niet vast. Het plan wordt nog in de raad besproken.
P.P. Tobi vraagt of parkeren op het plein niet verboden kan worden. B. Bos reageert dat men dat overal wel wil. Bovendien parkeren er ook toeristenbussen. Die kun je niet allemaal de stad uit jagen.
H. van Moorsel zegt dat er nu heel hard op het plein wordt gereden en vraagt of er iets aan de inrichting kan worden gedaan om dit tegen te gaan.

Verkeer
Werkzaamheden Raamweg, Koningskade, etc.
T. Dike: De gemeente is ervan overtuigd dat alle omleidingsroutes goed zullen werken, dus dit moet men afwachten. De Raamweg gaat op 26 maart dicht. Op 26 maart gaat ook de Haagweg dicht. De gemeente heeft toegezegd dat er geen andere straten in het invloedgebied tegelijkertijd dichtgaan.

Herinrichting Scheveningseweg
Er is een advies bij de wethouder ingediend. De vraag is nog of er een brede of een smalle tram komt. Als het een brede tram wordt , heeft dit invloed op Plein 1813, want dan gaat de Alexanderstraat op de schop.
De herinrichting van de Alexanderstraat en Plein 1813 staat als één project in de planning.

Verkeersforum op donderdag 30 maart, 19.30 uur in het Klokhuis.
HSP (Gerwin van Vulpen), D66 (Robert van Asten) en VVD (afgevaardigde nog niet bekend) zijn present om in debat te gaan over het plan van de HSP om de stad in Stadsleefgebieden te verdelen. Doorgaand verkeer wordt via de doorgaande wegen tussen de stadsleefgebieden door geleid. Tegelijkertijd krijgt de stad andere ontsluitingsroutes. Nu gaat bv. nog meer dan 30% van het doorgaand verkeer door de Laan Copes, terwijl maar 15% het Telderstracé neemt. Met stadsleefgebieden mag dit niet meer. Volgens de HSP lost dit de verkeersproblemen in de wijken op. Wethouder De Bruijn van Verkeer is ook uitgenodigd. GroenLinks heeft zichzelf aangemeld. Over de rol van GroenLinks in de discussie wordt nog overlegd.

Duurzaamheid: Energiecafé op 5 april bij Brasserie Huisman
Het thema is warmtepompen. Er zullen installateurs aanwezig zijn die advies kunnen geven. Een warmtepomp is relatief niet duur en je bespaart er heel veel gas mee. Aankondiging staat op www.archipelwillemspark.nl.
Wie de nieuwsbrief wil, kan zijn/haar mailadres doorgeven aan M. Teesing. (duurzaam@archipelwillemspark.nl)

Ruimtelijke ordening
Vredeskapel
T. Dike meldt dat de tekeningen zijn opgevraagd. Aan de hand daarvan kan een zienswijze worden ingediend.

Woningsplitsing
Er worden veel panden opgesplitst. Ook op de Laan Copes worden kantoorvergunningen ingeleverd.
De oppervlakte van de appartementen is meestal gerelateerd aan het aantal auto’s. Sommige panden hebben een parkeerterrein achter het pand, andere niet.
G. Spierenburg raadt aan om wethouder Revis eens uit te nodigen voor een wandeling langs deze panden.

Redacties
– Er is een facebookpagina van A&W.
– Er is ook een LinkedIn account ArchipelbuurtWillemspark, met nu 156 leden.
– D. Hazekamp heeft een spamfilter geïnstalleerd om de hoeveelheid spam naar de mailadressen ….….@archipelwillemspark.nl in te dammen.

5. Gemeente en politie zijn aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten
● Uitrit Surinamestraat naar de Javastraat. T Dike heeft 2 vergaderingen geleden gemeld dat automobilisten die de Surinamestraat uit rijden verrast worden door fietsers die van links komen.
G. Spierenburg heeft gevraagd of er een spiegelbord op de hoek kon komen, maar dit doet de gemeente niet meer. De verkeersdeskundigen menen dat het een kwestie van wennen is.
Actie: G. Spierenburg zal het nog eens aankaarten.

● Schelpkade. K. Beekman vraagt of er gehandhaafd kan worden op de Schelpkade. Er staan daar altijd auto’s geparkeerd aan het einde van de straat (bij de apotheek) ondanks het verbodsbord. Veel fietsers die rechtdoor rijden op de Javastraat negeren het rode licht volkomen en doen alsof ze auto’s vanaf het Nassauplein niet zien.

● Social sofa. E. Ponsen had de sofa bij het Schakelpunt laten neerzetten om de bank daar te gaan repareren. Tot haar verbazing is de bank voor ze daaraan toekwam weer teruggezet in de Bankastraat. De reparatie wordt uitgevoerd als het beter weer is.

● Wijkuitvoeringsplan (WUP) Het WUP moet nog langs een commissie voor het openbaar gemaakt mag worden.
Het definitieve WUP is waarschijnlijk over een maand beschikbaar.

● Bomen Frederikstraat. G. Spierenburg: Er is een bijeenkomst geweest over de bomen. In juni worden de bomen omgezaagd en weggehaald en wordt de straat herbestraat. De omwonenden mogen kiezen wat voor nieuwe bomen er komen. Leilinden zijn te duur. Waarschijnlijk wordt het een prunussoort.

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.15 uur
Volgende bijeenkomsten wijkberaad in 2017: 15/6, 28/9, 16/11
_____________________________________________________________
Actielijst:
1) K. Beekman: Activiteitenoverzicht 2016 op www.archipelwillemspark.nl zetten. (K. Beekman)
2) G. Spierenburg/gem.DH): aanpassingen in de Laan Copes n.a.v. de schouw.
3) B.Bos: Opm. Bankastraat naar projectleider ( laden/lossen AH, fietsroute richting Nassauplein)
4) J. Willems: Afstelling voetgangerslicht Burg. Patijnlaan opnemen in lijst onveilige verkeerssituaties
5) R. van Moorsel: Contactgegevens omwonenden Bankaplein naar B. Bos en G. v.d. Hut mailen.
6) G. Spierenburg /gem. DH: Uitrit Surinamestraat/Javastraat + van links komende fietsers.
7) M. Hoogerbrugge: Handhaven foutparkeerders Schelpkade en fietsers Javastraat die door rood rijden.