Notulen Wijkberaad 16 november 2006

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 16 nov 2006

 

Aanwezig: de dames Mendes de Leon, v.Till, Pelsman, v.d.Zalm, v.d.Maas, van Hof, van Lynden, Ipema, Beekman en Ponsen (verslag) en de heren Huisman, v.d.Weerd, Boer, Bakker, Verstege, uis, v.d.Meij, Hooft Graafland en Vos.

 

Bericht van afwezigheid: de dames de Buck, Drijver, Blitz en Mulder en de heren v.Heel, Bovens, Abels, de Liefde en Boere.

 

1. De voorzitter heet een ieder welkom en de nieuwkomers op dit wijkberaad stellen zich voor.

Victoria Mendes de Leon, bewoonster Delistraat en belangstellende voor werkgroep ruimtelijke ordening. Arjan van der Weerd, bewoner Alexander’s‑hof bij de Bankastraat en belangstellend wat betreft de aanpak Curaçaostraat.

Voorzitter Joop Vos introduceert de heer Leo van der Meij, stadsdeelcoördinator Centrum.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

2. Verslag vorig wijkberaad d.d. 21/9/’06

De naam van de heer Boere stond verkeerd in het verslag (foutief: Broere).

Na wijziging hiervan wordt het verslag goedgekeurd en daarmee vastgesteld.

 

3. Jubileumviering 35‑jarig bestaan Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark heeft vastere vormen aangenomen mede dankzij de grote inzet van Els van der Kleij, Karen Kommer en Michiel van der Mast. Er komt van 16 t/m 23 dec in Galerie Frederik een expositie met werk van ca. 55 beeldende kunstenaars uit de wijk, een tentoonstelling van ruim 25 foto’s van Karen Kommer uit A&W in etalages van winkeliers/ondernemingen, op 17 dec stellen in de wijk werkende kunstenaars hun ateliers open en er is een poëzie‑avond in voorbereiding met dichters uit de wijk. Enkele ondernemers uit de Mallemolen bieden een speciaal kortingsmenu aan en Restaurant Djawa zorgt voor spekkoek bij de opening. I.v.m. beperkte ruimte is de opening van de expositie op 16 december a.s. uitsluitend voor genodigden . Ook is een deel van de vrijwilligers, die in de afgelopen 35 jaar hun steentje hebben bijgedragen aan het welzijn in de wijk, uitgenodigd voor een lunch.

 

4. Informatie van dhr. van der Meij, stadsdeelcoördinator

‑ In aug.j.l zijn er veel klachten geweest over wateroverlast, omdat in stadsdelen met oude bebouwing de afvoer van regenwater via het riool gaat, dat raakte toen overbelast. Bij het Burg. de Monchyplein is al een dubbelsysteem in gebruik, waarbij het teveel aan regenwater op het oppervlaktewater geloosd kan worden.

‑ Verkeers Circulatie Plan (VCP) wordt binnen 2 weken als definitief voorstel gepresenteerd door het College van B & W. Kritische noot voorzitter: de inspraak moest met terugwerkende kracht geleverd worden.

‑ Bosje van Repelaer: het kantoor Koninginnegracht heeft verzocht om het groen, dat de afgebroken muur vervangt, goed te snoeien t.b.v. voldoende daglicht in hun souterrain. Aan dit verzoek zal niet voldaan worden tot grote tevredenheid van de aanwezigen op het wijkberaad. N.a.v. vraag van Bert Huisman meldt Leo v.d.Meij dat de muur eigendom en erfafscheiding was van het kantoor en niet van de gemeente. Het onderhoud van het Bosje v.R. laat de laatste tijd te wensen over: structureel onderhoud is nodig. Leo meldt n.a.v. Bosje v.Repelaer dat de wethouder, die burgerschap in zijn portefeuille heeft, ook een budget heeft voor groenprojecten naast sociale projecten. Hier kan men een beroep op doen.

‑ Vraag vanuit het bestuur: kan er een overzicht worden verstrekt van alle subsidiemogelijkheden bij de diverse gemeentelijke diensten. Iedere wethouder heeft zijn eigen potje. Leo geeft aan dat dit ook intern ondoorzichtig is, maar hij zal hierover informatie inwinnen.

‑ Het beleidsoverleg , waaraan ook bestuursleden van diverse bewonersorganisaties uit omringende wijken deelnamen wordt teruggebracht naar een wijkoverleg. Dit kan effectiever werken met directere inspraak.

Leo v.d.Meij stelt voor, dat hij voortaan steeds op de wijkberaadsvergaderingen aanwezig is, zodat terugkoppeling direct mogelijk is. Ter plekke krijgt hij het vergaderschema voor het wijkberaad in 2007.

‑ Mw v.d.Zalm geeft aan dat de ondernemers in de Mallemolen, hierbij gesteund door het MKB, zeer teleurgesteld zijn over het uitstel van de nieuwe bestrating door geldgebrek. Er waren al toezeggingen gedaan door een ambtenaar en er is al door de ondernemers geïnvesteerd in straatmeubilair. Bovendien gaat het om slechts 600 m2, die van belang is voor dit uitgaansgebiedje en voor de veiligheid van bezoekers. Mw van Hof meldt aansluitend dat voor het bestratingsplan Mallemolen bij de hofjes Schuddegeest/ Mallemolen maandag j.l. een info‑avond is geweest. “Iemand” heeft veel druk uitgeoefend bij de gemeente om de bestrating hier vernieuwd te krijgen, de ondernemers aan de overkant zijn daar de dupe van geworden. Dhr. v.d.Meij zal bij de wethouder aankaarten dat deze gang van zaken niet gewenst is en pleiten voor versnelde herbestrating van het uitgaansgebied Mallemollen.

‑ Dhr. M. Boer, van Alexander’s‑hof: dit hof staat op de monumentenlijst. Het Curaçaostraatje loopt direct langs de achtergevels van de hofjeshuizen. Door slechte bestrating staan er veel plassen, opspattend water van passerende auto’s doordrenkt de één‑steens muren. Dit is niet alleen slecht voor het huis, maar ook voor de gezondheid van de bewoners. Ondanks onduidelijkheid over het eigendom van de weg had de gemeente toegezegd om de straat aan te pakken, maar o.a. door bezwaar van de brandweer tegen gedeeltelijke afsluiting is er nog niets gebeurd. Mw Michielse en de heer Metz zijn al 2 jaar bezig om de

bestrating verbeterd te krijgen. Dhr.v.d.Meij heeft inmiddels van het stadsdeel gehoord dat de straat wordt aangepakt, omdat het een eigen weg is met een openbare functie. Hij zal informeren naar de verdere ontwikkelingen. E‑mailadressen worden uitgewisseld.

 

‑ Bert Huisman vraagt n.a.v. plaatsing van 2 schotelantennes op woonhuis van de Egyptische ambassadeur in het Prinsevinkenpark of dit toegestaan is, als het ontsierend is vanaf de openbare weg. Een schotel kleiner dan 1 meter mag, maar weer niet op een plat dak. Leo v.d.Meij zal vragen naar de verdere voorwaarden. Ook mocht er in het Prinsevinkenpark een grote boom gekapt worden in ruil voor herplanting van zes nieuwe bomen, maar die blijken wel heel klein te zijn uitgevallen. Hoe luidt deze regeling?

 

5. Verslagen werkgroepen

” openbare ruimte Geen leden werkgroep aanwezig.

Er zijn bijeenkomsten geweest van gemeente en bewoners over aanpak van het Nassauplein.

Gemeld wordt ook het kappen ín november van 3 kastanjes i.v.m. de kastanjeziekte. Voorlopig komt er nog geen herplanting. Op de website www.denhaag.nl/bomen kunt u meer nieuws vinden over o.a. de kastanjes.

 

” verkeer Geen leden werkgroep aanwezig.

Op donderdag 30 november a.s. wordt het plan voor het nieuwe fietsbruggetje gepresenteerd van 17.00 ‑20.00 uur in ’t Klokhuis. Inspraak is mogelijk t/m 15 december. Zie ook www.denhaag.nl/riouwbrug .

Uitvoering zo mogelijk vóór het nieuwe schoolseizoen 2007/2008.

Wijkagente Yvonne Ipema doet verslag van het overleg van de werkgroep met de gemeente:

‑ plan voor tweerichtingsverkeer fietsen in smalle Javastraat ligt in de gemeentelijke vriezer i.v.m. VCP

‑ aanpassing stoplichten groene golf Javastraat/Koningskade is zeer gecompliceerd en nog niet klaar

‑ op hoek Soendastraat/Bankastraat (voor slagerij Matla) komt een ‘oor’, een hoekuitbreiding van het trottoir. Bij politie gaat veiligheid voetgangers voor makkelijke uitrijmogelijkheid grote vrachtauto’s van AH.

‑ op de Carnegielaan komt een fietspad, waarna het verbod voor fietsers in de avondspits verdwijnt

Klacht uit het wijkberaad: vooral bij korte straten wordt eenrichtingsverkeer voor auto’s niet serieus genomen; zelfs de politie is tegen de stroom in gesignaleerd.

Speelterrein Sum Sum achter Archipelschool valt onder de hoede van 3 verschillende diensten, waardoor dit gebied vaak niet wordt schoon gehouden. De resp. diensten, de school en de naschoolse opvang hebben inmiddels overlegd. De politie is bij dit overleg i.v.m gebruik door jongeren en klachten van omwonenden. Ank Beekman: Buurtbeheer Zeeheldenkwartier heeft toegezegd het terrein schoon te zullen maken.

 

” openbaar vervoer Geen bijzonderheden bekend.

 

” ruimtelijke ordening

Hans Groenendijk gaat het bestuur en de werkgroep per 1/1/’07 verlaten. In de oktoberwijkkrant en op de website staat een oproep voor opvolgers bij de werkgroep r.o. Als belangstellenden hebben zich inmiddels gemeld: Victoria Mendes de Leon en Rob Cornelissen. Quirina van Hof blijkt ook geïnteresseerd. Na de vergadering wordt een afspraak gemaakt voor een overleg met het bestuur over een nieuwe opzet.

 

” Scheveningse Bosjes

Bert Huisman meldt dat na een tijdelijke verloedering nu weer goed schoon wordt gemaakt.

 

” website

Ank Beekman vraagt naar recente bezoekers van de website en oogst o.a. complimenten van Leo v.d.Meij. Er is sinds kort een alfabetische wijkwijzer te raadplegen met bedrijven en hulpverleners in A&W.

De Congo‑actie in de Vredeskapel en het St. Maartenfeest kregen extra aandacht.

 

” wijkkrant

Else Ponsen meldt dat in de eerstvolgende wijkkrant op het binnenblad aandacht is voor de diverse kunstuitingen i.v.m. het jubileum. Ook is er aandacht voor 35 jaar hot‑items in de buurt n.a.v. 35 jaar koppen in de krant. Over de verschillende kleuren van de wijkkrant blijken de meningen verdeeld, maar een steunkleur wordt gewaardeerd. Bij de opmaak van de de wijkkrant krijgen eindredactie en lay‑outbureau hulp van een redactielid met grafische opleiding.

” basisonderwijs Geen bijzonderheden bekend.

 

6. Stand van zaken VCP

Er is inmiddels een actieve werkgroep VCP‑néé onder voorzitterschap van dhr. Wallis de Vries. In de werkgroep zitten afgevaardigden van betrokken bewonersorganisaties (uit A/W onze voorzitter) en van ondernemers, waarbij inmiddels ook allochtone ondernemers van de Vaillantlaan. Joop Vos meldt dat vanuit Archipel/Willemspark als eerste is aangekaart dat er geen metingen ten westen van de Laan van Meerdervoort zijn uitgevoerd. De metingen zijn berekende metingen. Mr. R. v.Heijningen is ingeschakeld en er is 2x formeel bezwaar ingediend. Eerst kwam een bevestiging van de tweede brief en deze week antwoord van de gemeente op het eerste bezwaar. Er is een bijeenkomst geweest van het CDA, die tegenstander is van het VCP en niet in het college zit, met de werkgroep VCP‑néé. Hierbij kwamen ook de economische gevolgen voor de winkeliers/ondernemingen aan de orde: daling van omzet van 5 à 10% en voor de Piet Heinstraat wellicht 30 à 40%, omdat de Mauritskade bij het Piet Heinplein wordt afgesloten. Door vastlopen en rondcirkelen is men langer onderweg, hetgeen ook geld kost. Er wordt gekeken of er juridische stappen genomen kunnen worden. Verwacht wordt dat het nog wel drie jaar duurt voor het VCP kan worden ingevoerd. De heer van der Weerd, die bij een milieudienst heeft gewerkt, vertelt dat de ervaring is dat sommige uitkomsten van technische metingen, b.v. NO2‑uitstoot, al weer vervangen zijn door andere rekenmodellen. Hierdoor dreigt men appels met peren te vergelijken. Het Rijk en met name VROM bepalen de regionale regels en het rekenmodel. De voorzitter vraagt de heer van der Weerd of er een onafhankelijk bureau is dat hierbij hulp zou kunnen verlenen. Deze zegt een schriftelijke reactie toe. In het verleden heeft men ook gebruik gemaakt van externe expertise bij de herstructurering van de Laan Copes v.Cattenburch.

 

7. Overige afgevaardigden

” Politie. Wijkagente Yvonne Ipema: er kwam veel waardering voor de extra handhaving hondenbeleid o.a van het Burg. de Monchyplein.

” Belangenvereniging Surinamestraat. De heer Hooft Graafland: complimenten voor Dorien de Buck van werkgroep openbare ruimte en voor de gemeente voor de opknapbeurt en de zes geplante bomen.

” Stichting Het Klokhuis. Voorzitter Martin Bakker: sinds de vergadering sept. j.l. is er hard gewerkt, er zijn nieuwe plafonds en veel schilderwerk is gedaan, in 2007 wordt gestart met verbouwen van de keuken. Op de website www.archipelbuurt.nl kan men bij actueel doorklikken naar ’t Klokhuis voor alle activiteiten. Het loopt goed met de verhuur van ruimtes. Er is veel werk te doen, dus hierbij doet Martin ook een oproep voor uitbreiding van het bestuur met actieve leden.

” Ouderenwerk. Mw v.Lynden: zij is blij met een nieuw bestuurslid dat de gemiddelde leeftijd flink omlaag brengt. Donderdag a.s. is in ’t Klokhuis een netwerkdag met vrijwilligers/beroepskrachten van zorg verlenende organisaties uit A/W/Z. Thema is eenzaamheidsbestrijding. Eind november is er een themabijeenkomst in Het Schakelpunt over Rondkomen in Den Haag.

” Vredeskapel. Idelette Nutma laat weten dat de actie voor Congo samen met de Archipelschool tot nu toe

€ 10.000,‑ heeft opgebracht. Dit bedrag wordt verdubbeld door de overheid.

 

8. Rondvraag

‑ Delicatessenwinkel Gransjean is uitgeroepen tot beste winkel in NL w.b. vleeswaren en dingt nog mee om de titel beste speciaalzaak.

‑ Mw Mendes de Leon wil weten hoe men fietsbeugels kan aanvragen. Dorien dorien@archipelbuurt.nl heeft hier gegevens over. Ook kan men een formulier downloaden bij www.gemeentedenhaag.nl

‑ Else Ponsen meldt dat St. Maarten een groot succes was. Ca 80 kinderen kwamen bij de ouderen in Het Schakelpunt langs en kregen iets lekkers. A&W vraagt hier jaarlijks wijkfeestsubsidie voor aan. Daarvan krijgt ook Clubhuis Cantaloup een deel voor een knutselmiddag om een lantaarntje te maken.

 

9. Sluiting van de vergadering om 22.00 uur door Joop Vos, waarna een informeel samenzijn volgt.

 

Volgende korte vergadering wijkberaad op donderdag 18 januari 2007 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

 

Feestelijke nieuwjaarsborrel na het wijkberaad op 18 januari 2007 om 21.00 uur in ’t Klokhuis

 

 

 

 

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 21 sept.2006

 

Aanwezig: de dames Reuchlin, Beekman, Knops, Drijver, Pelsman, Ipema, v.d.Zalm, v.Dijk, Nutma en Ponsen (verslag) en de heren Vos, Huisman, Boer, Abels, v.Heel en Landheer.

Bericht van afwezigheid: de dames v.Lijnden, de Buck, Mulder en Malti en de heren Hooft Graafland, Groenendijk, Henke, Broere en Bakker.

 

1. De voorzitter heet een ieder welkom.

Mededelingen. VCP: de bewonersorganisatie heeft zich aangesloten bij het Comité VCP Nee. Joop Vos vertegenwoordigt A&W in het comité. Posters, folders en handtekeningenlijsten liggen in ’t Klokhuis. Zie ook <www.vcp‑nee.nl>. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

 

2. Verslag vorig wijkberaad d.d. 18/5/’06 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 

3. Jubileumviering 35‑jarig bestaan Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark

Vanaf juli j.l. is een werkgroepje met o.a. Karen Kommer, Els v.d.Kleij en Michiel v.d.Mast, bezig met de voorbereidingen. Programmapunten:

‑ veel aandacht voor beeldende kunst van de vele professionele kunstenaars in de wijk: in Galerie Frederik komt van 16 t/m 23 dec ’06 een expositie van hun werk. Deze expostie wordt door burgemeester Deetman geopend. Foto’s van de wijk zijn op diverse plaatsen te zien. Zondagmiddag 17 dec. kunnen wijkbewoners een tocht maken langs open ateliers van in de wijk werkende kunstenaars. Kunst in de buurt dus onder de noemer ‘Mijn buur is een kunstenaar’. In de wijkkrant en op de website volgt meer over de jubileumviering.

 

4. Verslagen werkgroepen

‑ openbare ruimte ‑ Contactpersoon Dorien de Buck is niet aanwezig, ook geen andere leden van de wg.

De politie heeft m.b.v. stagiaires een info‑avond gehouden over hondenbeleid. Mede door de geringe en late ruchtbaarheid waren er maar drie belangstellenden. Er wordt deze maand streng gecontroleerd of de hondenbezitter wel opruimmateriaal bij zich heeft en daadwerkelijk opruimt. Andere hondenuitlaatplekken als Bosje v.Repelaer en Surinamestraat waren niet betrokken bij de info‑avond, maar op alle plekken zal meer controle zijn. Er volgt een enquête met de vraag of overlast verminderd is. N.b. afspraak met politie: bij verspreiding enquête stuurt Else Ponsen een afschrift via e‑mail naar de bezoekers van het wijkberaad.

Op de Stadsdeelavond met wethouder van Alphen kreeg Ank Beekman het aanbod van de diensten van Buurtbeheer en ‑ontwikkeling Zeeheldenkwartier (BBOZ) voor hulp bij het onderhoud van de openbare ruimte. Voor verbetervoorstellen in de buurt kan een subsidie aangevraagd worden bij Wethouder Norder onder de noemer ‘Steentje bijdragen’ Zie ook www.denhaag.nl, plannen en projecten, steentje bijdragen

 

‑ verkeer ‑ Contactpersoon Aleksander Henke kan niet aanwezig zijn, evenmin andere leden van de wg.

Aleksander heeft voor een schriftelijk verslag gezorgd met de belangrijkste zaken waar de wg mee bezig is. Joop Vos leest het voor.

‑ Verkeerscirculatieplan (VCP): Het lijkt erop dat onze werkgroep verkeer geen invloed kan uitoefenen op het VCP bij de gemeente . Eventuele nadelige effecten van het VCP kunnen wij wel aangeven en daar zal dan naar gekeken worden. Wel is de toezegging gedaan dat bij een verhoogde parkeerdruk in de wijk als gevolg van het VCP, het mogelijk is om het parkeervergunningsbeleid uit te breiden

‑ Fietsbruggetje Koninginnegracht ‑ Raamweg:

Bij het laatste overleg met de gemeente heeft de werkgroep de voorkeur uitgesproken voor variant 2 (fietsbrug in het verlengde van de tramoversteek, ter hoogte van Koninginnegracht 102). De planning bij de gemeente is dat de fietsbrug in augustus 2007 geopend wordt. Aan de werkgroep is gevraagd om voor dit plan in de wijk voor draagvlak te zorgen. Verder is beloofd dat er zeer binnenkort (deze maand) onderhoud aan de groenvoorziening en bestrating van de bestaande fiets/loopverbinding gepleegd zal worden.

‑ Tweerichtingsverkeer fietspaden in het smalle deel van de Javastraat en fietsoversteek Javastraat ‑ Wassenaarseweg: In een eerder overleg met de gemeente is aan de werkgroep gemeld dat er sprake zou zijn van een project. Helaas is er sindsdien niets meer hierover vernomen. Er is nu beloofd dat in het volgend overleg met de gemeente in november op deze twee punten er duidelijkheid wordt gegeven.

‑ Verkeersveiligheid kruising Scheveningseweg ‑ A. vd Spuyweg ‑ Jacob Catslaan:

Door de gemeente zal er een project worden opgestart ter verbetering van de verkeersveiligheid. Suggesties en voorstellen van bewoners zijn hierbij welkom.

‑ De kruising Scheveningseweg ‑ Javastraat ‑ Zeestraat:

Beloofd is dat er gekeken wordt of er budget gevonden kan worden voor een kleinschalige maatregel.

‑ Overige zaken die nog spelen zijn:

‑ Verkeerd afgesteld verkeerslicht voor fietsers en voetgangers Nassaulaan‑Javastraat.

‑ Sluipverkeer Sophialaan‑Nassaulaan‑Javastraat.

‑ Bescherming fietsers 2e deel Nassaulaan.

‑ Onjuist afslaan van auto’s vanuit Javastraat naar Nassaulaan over de middenberm.

‑ Maatregelen zebra Bankastraat‑Soendastraat.

In november is het volgend overleg met de gemeente. De voortgang en status van bovenstaande punten wordt dan nauwlettend door de werkgroep gecontroleerd.

 

Reactie op deze punten:

Verkeersdrukte door file in Javastraat toegenomen door slecht afgestelde stoplichten: de wijkagent neemt dit mee. Vanuit zijstraten de Javastraat inrijden is zeer moeilijk, benzinewalm in zijstraten is zeer hinderlijk. De normering voor roetstofdeeltjes was 50, is in de Javastraat 50 en wordt bij Europese normering 40.

Er komt hoek Bankastraat/Soendastraat zijde Matla een “oor”. De versleten zebrapaden worden opgefrist.

Vraag: oversteek Dr. Kuyperstraat/Mauritskade op zondag problematisch door niet werken van voetgangerslicht en druk doorgaand verkeer. Kan hier wat aan gedaan worden?

Afvaardiging Alexander’s‑Hof , M.Boer is verbaasd dat er een aanpak komt van de Curaçaostraat en er verlichting zal worden bevestigd aan de achterzijde van de hofjeshuizen, terwijl dit particulier eigendom is .

De plaatsing van paaltjes om sluipverkeer te voorkomen is afgeketst op bezwaren brandweer.

Mw Michielse (Laan Copes) en dhr Metz, (voorzitter huurderscommissie “de nieuwe hof,” ) zijn hier voorgaande jaren mee bezig geweest.

 

‑ openbaar vervoer ‑ Andries Landheer heeft geen nieuwe zaken voor onze wijk te melden.

 

‑ ruimtelijke ordening ‑

Hans Groenendijk is verhinderd.

Verbouwing van gebouw hoek Zeestraat/Mauritskade tot hotel Hilton en Fitnesscentrum v/h zwembad Mauritskade kan waarschijnlijk van start gaan nu Panorama Mesdag en de Britse ambassadeur hun bezwaren hebben ingetrokken. De Bewonersorganisatie heeft besloten n.a.v. voornoemde intrekking haar bezwaren eveneens in te trekken, maar wel op de hoogte te willen blijven tijdens de werkzaamheden. Volgens plan komt er onder het fitnesscentrum een 2‑laagse parkeergarage voor 200 auto’s.

Van een leuk en recent bouwinitiatief staat zeer snel de tekening van de voorgevel op www.archipelbuurt.nl : het smalste huisje in de smalle Bankastraat komt op de plaats van de vroegere bloemenstal van Sjaan, naast Bankastraat 93 en het ziet er ‘in stijl aangepast’ uit.

Agaath Reuchlin heeft plannen voor hoogbouw op bestaande bebouwing van de flat de Oude Freek aan Hans Groenendijk gegeven, zij wil graag weten wat ermee gebeurd is.

 

‑ Scheveningse Bosjes ‑

Bert Huisman meldt dat er onlangs met een aggregaat bij de skatebaan tot in de nacht licht‑ en muziekoverlast was. De politie kwam niet na een melding hiervan. De wijkagent gaat dit nog na, zij doet een oproep om nalatigheden altijd aan de wijkagenten te melden, bijv. via <yvonne.ipema@haaglanden.politie.nl> Ook het stoken van vuren op de achtergelegen zandvlakte gaat door, maar de daders zijn snel weg als er met veel lawaai een politieauto aankomt. Het bos is weer aan het verloederen: veel vuiligheid op steeds weer andere plekken, o.a. achtergelaten condooms. Hier moet weer wat aan gedaan worden. De wijkagent gaat met de gemeente en Bert overleggen.

 

‑ Bosje van Repelaer ‑

Agaath Reuchlin meldt de politie dat de werkzaamheden aan de Koningskade tot groot nachtelijk lawaai in de Javastraat hebben geleid, waar een asfalteringsmachine aan het werk was. De wijkagent vertelt dat de politie hier dan niets aan kan doen: bij zo’n groot project worden vergunningen etc vooraf bij de gemeente geregeld en moet men met klachten naar een wegbeheerder. De politie kan dan hooguit verwijzen naar de verantwoordelijke instanties, maar die werken meestal niet ’s nachts….

 

‑ Website ‑:Ank Beekman meldt dat nu gewerkt wordt aan een wijkwijzer met namen van bedrijven en dienstverleners, etc. Ruime aandacht wordt geschonken aan het jubileum.

 

‑ Wijkkrant ‑ Eva Drijver vertelt dat de volgende krant half oktober uitkomt met in middenblad de Riouwstraat tussen Bankaplein en Koninginnegracht. Er komt een oproep om wijknieuws te melden. In de dec.krant wordt aandacht besteed aan het jubileum met een plattegrond van deelnemende kunstenaars aan de atelierroute.

 

‑ Basisonderwijs ‑ Petran van Heel heeft geen nieuws te melden.

 

5. Overige afgevaardigden

‑ VvE Burg. De Monchyplein meldt dat er veel overlast is van meeuwen. Dit is op diverse plekken in Den Haag het geval. Aantrekkelijk voor meeuwen zijn platte daken, voer en ‘smakelijke’ vuilniszakken/ afvalbakken. Hierover komt een stuk in de wijkkrant van oktober.

‑ ’t Klokhuis wordt inmiddels stevig verbouwd: nieuwe geluidwerende plafonds, schilderwerk, vloeren en aanpak van de keuken. De planning is om eind van het jaar klaar te zijn. Idelette Nutma geeft als tip:

vrijwilligersaanbod kan vergroot worden m.b.v. Haagse OndersteuningsFunctie(HOF)

‑ Ouderenwerk

Er wordt gewerkt aan een versterking van de huidige wijkouderengroep.

‑ Vredeskapel

‑concert Miranda v.Kralingen t.b.v. verlichting Vredeskapel d.d. 14 oktober a.s. om 20.00 uur. Kaarten á €15,‑ te koop op 6 en 13 okt. a.s , Malakkastraat 2a en na de zondagdiensten.

‑ op 1 okt.a.s. is er om 10.30 uur een themadienst ‘Dat maakt het verschil’ met optreden Cubaanse zangeres.

‑ op 11 november i.v.m. Sint Maarten (het samen delen van) een inzameling voor wijkProjekt Congo. In aansluiting hierop is om 17.00 uur ook de gebruikelijke lantaarnoptocht via Cantaloup naar Het Schakelpunt.

 

6. Rondvraag

‑ Joop meldt dat bij er bij metingen voor het VCP slechts één meetpunt is geweest in westelijke richting bij de Javastraat. Geen metingen westelijk van de Laan van Meerdervoort.

Het Zeeheldenkwartier is zeer ongelukkig door de voorgenomen reconstructie / afsluiting bij het Piet Heinplein, waardoor winkeliers en bedrijven geÏsoleerd raken. Er worden handtekeningen tegen het VCP verzameld in ’t Klokhuis, ook zijn er actieposters en informatiefolders beschikbaar.

‑ Agaath vindt dat onderhoud Bosje van Repelaer structureel vastgelegd moet worden. Joop en Agaath gaan dit bespreken met de stadsdeelcoördinator Leo v.d.Meij.

‑ Ank meldt het besluit van het bestuur van de Bewonersorganisatie A&W om in een bestuursreglement benoemingstermijnen vast te leggen, waarbij na een eerste termijn van 4 jaar nog eenmaal een tweede termijn van 4 jaar kan volgen. Per 1 januari ’07 zullen er twee vacatures in het bestuur zijn: voor penningmeester en als algemeen bestuurslid. Er komt een oproep in de wijkkrant en op de website voor invulling van deze vacatures.

 

7. Voorzitter Joop Vos sluit de vergadering, waarna nog geruime tijd bij een drankje wordt nagepraat.

 

Volgende vergadering wijkberaad is donderdag 16 november ’06 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

 

 

 

 

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 18 mei 2006

Aanwezig: de dames Beekman, Drijver, Pelsman ,Van der Zalm, Van Lynden, Nutma, ’t Hof, Ipema en Ponsen (verslag) en de heren Verstege, Groenendijk, Bakker, Landheer, uis en W.Boer

 

Afwezig met bericht van afmelding: de dames Blitz, De Buck, Reuchlin, Mulder en de heren Vos, Hooft Graafland, Metz, Van Heel, Henke en Abels

 

1. Welkom door waarnemend voorzitter Verstege, die de voorzitter en vicevoorzitter vervangt.

 

Mededeling en vaststelling agenda

Op verzoek van mw Nutma komt het nieuws van de Vredeskapel hoger op de agenda. Aldus vastgesteld.

 

2. Verslag wijkberaad d.d. 16 maart 2006

N.a.v. de rondvraag: wijkbijeenkomsten met een thema staan in het jaarplan voor 2006. Wat is een actueel thema? De voorzitter geeft aan dat dit het VerkeersCirculatiePlan (VCP) kan zijn, maar er kunnen ook nog andere onderwerpen zijn. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

2b. Vredeskapel

Idelette Nutma:

‑ op 4 mei is er in de Vredeskapel een bijeenkomst geweest met een gastspreker van de politie, die in een inleiding het omgaan met agressie besprak vanuit de Islam, wat niets te maken heeft met fundamentalisme. Na een maaltijd werd vanuit de Vredeskapel gelopen naar het monument bij het Vredespaleis, waar een krans werd gelegd met hieraan persoonlijke kaartjes van alle ca. 40 deelnemers vanuit de Vredeskapel.

‑ op 18 mei is er een dienst met het thema ‘liefde’ o.a. over Ayaan Hirsi Ali, als naaste buur en landgenote.

‑ de actie voor een school in Kongo gaat door, deze school werkt daar samen met een ambachtschool, zodat én de school opgeknapt wordt én dit een leerervaringsplek kan worden met kans op toekomstig betaald werk. Wijkbewoonster en projectleidster Mieke Hulsebosch werkt samen met de Vredeskapel en de Archipelschool.

‑ concert met Miranda van Kralingen is i.v.m. ernstige ziekte van haar moeder voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 

3. Verslagen werkgroepen e.d.

‑ openbare ruimte‑ Op 27 april j.l. is er een info‑avond gehouden over het Deliplantsoen i.s.m. de gemeente, waarvoor omwonenden een uitnodiging thuis hebben ontvangen. Er waren ca. 40 belangstellenden. Met Rupert van Heijningen als gespreksleider bleek al snel dat de meesten tegen herinrichting met afrastering en/of speelvoorzieningen waren. Omwonenden willen samen opletten dat het geen hondenpoepveldje wordt. Vanaf 1 mei is de gemeentelijke aanlijn‑ en opruimplicht van kracht, men kan dan de hondenbezitter daar op aanspreken. Aan de poltie is gevraagd om extra aandacht te besteden aan controle, ook wordt gevraagd om voldoende afvalbakken (met deksel) voor poepzakjes en om een bordje “Aangelijnd verplicht”. Deze laatste twee vragen zullen worden doorgespeeld naar het handhavingsteam op de Paviljoensgracht.

 

‑ verkeer‑

VerkeersCirculatiePlan (VCP): overleg over actieplannen met andere wijken, die slachtoffer dreigen te worden van toename verkeer. Druk op de gemeentelijke politiek zal hier een grote rol bij spelen. Er is een grotendeels nieuwe samenstelling van de werkgroep, Aleksander Henke is de nieuwe voorzitter. Ook Douwe de Vries is een nieuw werkgroeplid. Bij de gemeente is Tristan Martin vervangen door dhr G.Geijsel. Tristan wordt fietscoördinator. In het recente overleg met de gemeente zijn o.a. twee onveilige kruisingen besproken: Nassaulaan/Nassauplein/Javastraat en Javastraat/Zeestraat/Laan v.Meerdervoort. Voor de hoek Bankastraat/Soendastraat is door de wijkagente een z.g. “oor” aangevraagd om zicht en overzicht op deze oversteekhoek te verbeteren. Dhr Bakker wijst hierbij op de ruimte die de AH‑vrachtauto’s in deze bocht nodig hebben om weer weg te kunnen rijden.

 

‑ openbaar vervoer‑ g.b

 

‑ ruimtelijke ordening‑

‑ Hiltonhotel en zwembad: nog g.b.

‑ voormalig LTO‑kantoor aan het Prinsevinkenpark: het wordt afhankelijk van de financiën woonpand of kantoorpand, het kan in afwachting hiervan ook nog tijdelijk verhuurd worden.

‑ nieuwbouw kantoor op B.d.M is na kleine aanpassingen goedgekeurd door de welstandcommissie (smaller en minder glas in verbindend gebouw); op 7 juni info‑bijeenkomst in ’t Klokhuis tussen 16.00‑19.00 uur. Omwonenden krijgen hiervoor een uitnodigingsbrief thuis. Start van de bouw is half augustus gepland.

 

‑ Scheveningse Bosjes‑

Geen nieuws bekend

 

‑ Bosje van Repelaer‑

Er is ook politieke onrust door vervanging van stenen muur in spijlenhek. Voormalig wethouder Stolte (CDA) en ook de SP reageerden geschokt. Er is inmiddels wat beplanting aangebracht, deze heeft (groei)tijd nodig. Mw v.d.Zalm meldt dat er meer verlichting is aangebracht, zodat het ’s avonds wat veiliger oogt. Er staan geen bordjes (meer) dat het verboden is voor honden. Voor mensen uit het Willemspark zijn er weinig alternatieven voorhanden en m.n voor oudere (slechter lopende) hondenbezitters is een uitlaatgebied belangrijk.

 

‑ website‑

‑ bruisende week na oproep ‘wie wil de buur zijn van Ayaan?’ Volgens Ank past deze objectieve vraag binnen de doelstelling van de bewonersorganisatie en kon dus op de site geplaatst. Van 16 tot 18 mei kwamen er 135 reacties, ook door bekendmaking in landelijke kranten en op radio en tv. Inmiddels is algemeen bekend dat Ayaan in de Archipelbuurt woont met allerlei (beveiligings)complicaties tot gevolg.

‑ oproep: medewerkers aan de website nog steeds zeer gewenst.

 

‑ wijkkrant‑

Bij de volgende krant komt op het middenblad een deel van de Riouwstraat (tussen Timorstraat en Bankaplein) aan het woord. Er wordt bijgehouden welke straat aan het woord is geweest met zoveel mogelijk een afwisseling Archipel of Willemspark. Willemspark heeft echter minder straten. Veel positieve reacties op de nieuwe lay‑out. Dhr Bakker meldt dat er steeds erg veel kranten overblijven in ’t Klokhuis. De redactie heeft dit ook gemerkt, er kunnen 500 kranten minder worden gedrukt. Een te krappe oplage geeft problemen met bezorging. N.b.als de bezorgers minder kranten nodig hebben dan op de bezorgingslijst staat: graag vermelden op die lijst, zodat het aantal gecorrigeerd kan worden.

 

‑ basisonderwijs‑

Werkgroepleden Bart Boere en Petran van Heel hebben op 25 april met bestuurslid Ank Beekman een bezoek gebracht aan de Archipelschool. Bij een rondleiding en een gesprek gaf directeur Els de Jeu aan dat de school een wachtlijst nodig heeft om altijd het geplande aantal leerlingen op school toe te laten. Sommige ouders geven hun kinderen op bij diverse scholen om verzekerd te zijn van een plaats op een school naar hun wens. Op de Archipelschool is ca. 50% uit A/W afkomstig, 30% uit naastgelegen wijken en 20% van verder weg. De directeur is geen voorstander van een strikt postcodebeleid, maar wel van een strakker en overzichtelijker inschrijvingsbeleid. De Willemsparkschool gaat een samenwerkingsverband aan met de Haagse Schoolvereniging en is nu ook gesloten voor inschrijving. Voor werkende ouders zijn bij een school ook de mogelijkheden van voldoende naschoolse opvang van belang. De werkgroep gaat contact opnemen met de gemeentelijke dienst, waar onderwijs onder valt.

 

4. Overige afgevaardigden

‑ politie‑ De wijkagenten van de Archipelbuurt hebben Willemspark erbij gekregen, want Jan de Graaf heeft ons na vele jaren verlaten als wijkagent. Contactpersoon Milieu‑en Horecamedewerker Jaap Bruin is inmiddels vervangen door Frans Vreeswijk. Wordt gewijzigd in wijkkrant en op website.

Er is wat overlast van een twintigtal ‘hangjongeren’, die achter de Archipelschool of achter de Alexanderflat bijeenkomen en hier soms lawaai maken of rommel achterlaten. De politie is hierover in gesprek met klagende omwonenden, de directeur van de Archipelschool en de contactpersoon bij de gemeente, afd.jeugdbeleid, mw Loodsma. Er is veel surveillance/controle op genoemde plaatsen, het gaat hier om een aanspreekbare groep jongeren, die grotendeels uit de buurt komt. Er is ook niet veel voor deze leeftijdsgroep. Als er financiële mogelijkheden zijn iets te organiseren kan deze situatie verbeteren. Er komt een artikel over deze jongeren in de krant vanuit de redactie (met instemming van de politie)

 

‑ huurdersverenigingen‑ g.b.

 

‑ Verenigingen van Eigenaren‑

‑ MalleMolen ‑links én rechts van Javastraat ‑ Door een gemeentelijke miscommunicatie is de afgesproken herbestrating van straatje MalleMolen‑ Willemsparkzijde‑ plotseling gekoppeld aan de MalleMolen aan de overzijde van de Javastraat met MalleMolenhof en Schuddegeest. Hierdoor treedt ongewenste vertraging op voor de horeca‑ondernemers aan de MalleMolenstraat, die wachten op weghalen van stoepen voor hun terrassen en nieuwe bestrating. Bij de VvE van het MalleMolenhof ontstond onrust omdat men niet ingelicht was over de werkzaamheden, velen vreesden voor verdwijnen van parkeerplaatsen aan hun toegangsweg. Door de langgerekte vorm van dit hof moet men al een stuk lopen voor men kan parkeren. De dames van der Zalm(belangenvereniging MalleMolen) en ’t Hof (VvE MalleMolenhof) krijgen naam enz. van L.van der Meij, stadsdeelcoördinator centrum, om hulp voor een oplossing te vragen.

VvE Capitool‑ het bezwaarschrift tegen de plaatsing van de abri is ongegrond verklaard, omdat de abri een goedgekeurd object is, dat heeft niets met de locatie te maken. De bushalte ter plekke was tijdelijk verplaatst naar een plek bij het Spaanse consulaat, maar kon weer terugkeren na de nieuwbouw op dezelfde (ooit goedgekeurde) plek. De tijdelijke stopplaats direct bij een bocht was niet praktisch, vooral als er twee bussen tegelijk kwamen.

‑ VvE Couperusduin 1 en 2: acties tegen het VCP worden door deze vereniging ondersteund.

 

‑ ’t Klokhuis‑

Martin Bakker, voorzitter van Stichting Het Klokhuis meldt dat de plannen om ’t Klokhuis op te knappen zijn goedgekeurd. Er is een gemeentelijk budget van € 200.000 beschikbaar om de opknapbeurt te bekostigen. Mogelijk komt er ook een wijziging in de keukenopstelling met mogelijk een doorbraak van de ramen aan de straatzijde. Er wordt nu aan het dak gewerkt. Start opknappen einde zomerperiode, waarbij er soms gesloten moet worden. ’t Klokhuis blijft in de zomer open ook al is het kantoor tijdelijk gesloten. Nog flinke behoefte aan vrijwilligers. Uitbreiding van het bestuur met twee personen voor projecten is gewenst : voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er al.

Bijna klaar voor een PR‑campagne: er is al een website www.Stichtinghetklokhuis.nl. De verhuur van ruimten moet geoptimaliseerd worden, want er staat nu vaak te veel ruimte leeg.

 

‑ ouderenwerk‑

‑ mw Van Lynden: Er is een beleidsplan gemaakt

Er komt in sept.a.s een bijeenkomst komen over ‘Rondkomen voor ouderen’, zoals ook in de Heldenhoek is geweest. De welzijnsorganisatie is bezig met moderniseren van ouderenwerk.

‑ De cliëntenraad van het Schakelpunt is in zijn huidige opzet opgeheven. Er is bij Florence een centrale Cliëntenraad, waarin iedere locatie een afgevaardiging heeft.

Vanuit het ouderenwerk is dit mw J.Quint.

 

7. Rondvraag

‑ mw Beekman: Interviews van Marie‑José Hillenaar met wijkbewoners m/v op onze website hebben geleid tot bundeling in het boekje Archi‑typen, dat maandag 15 mei is aangeboden aan de geïnterviewde wijkbewoner Henk Kool (tevens wethouder in Den Haag) en Ank Beekman (voorzitter websiteredactie) Het fraaie boekje met foto’s van Karin Kommer is te koop voor € 5,50. Leuk cadeautje voor jezelf of anderen!

‑ mw v.d.Zalm: Het Bosje van Repelaer wordt bezocht door blowende jongeren in de ochtend en soms rijden er scooters. Vermoedelijk scholieren van het Edith Steincollege. De wijkagente houdt het in de gaten en kan ook contact op nemen met de school bij overlast.

‑ mw Drijver :de redactie heeft afscheid genomen van Max van der Hoog, die uit de redactie is gegaan. Het PC‑tijdperk was te moeilijk voor hem.

‑ dhr Verstege: het plan is om de onbepaalde tijd, dat bestuursleden van de Stichting Bewonersorganisatie zitting kunnen hebben in het bestuur te wijzigen in vier jaar met de mogelijkheid van herkiezing voor nogmaals vier jaar. Doorstroming en verjonging van het bestuur is wenselijk.

 

Sluiting

De waarnemend voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering, waarna door veel aanwezigen informeel wordt nagepraat bij een drankje.

 

Volgende vergadering wijkberaad donderdag 21 september ’06 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

terug naar boven

 

 

 

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 16 maart 2006 in ’t Klokhuis

 

Aanwezig: de dames Beekman, Drijver, Van Till, De Buck, Reuchlin, Dhaniramsingh, Zoomerschoei, De Vreese, Visser en Ponsen (verslag) en de heren Hooft Graafland, Verstege, Metz, Van Heel, Huisman, De Graaf, Buziau, Mazher Khan, Landheer, uis, M.Boer en Vos

 

Afwezig met afmelding: de dames Blitz, Pelsman, Mulder, Van der Zalm, Klugkist, Van Lynden, Nutma , wijkagenten Ipema en Hoogerbrugge, de heren Snapper, Hooftman, Verbeeck, Vroom, Abels, Bovens, De Vries, Kreemers en Groenendijk.

 

1. Welkom door voorzitter Vos met een introductierondje voor de nieuwkomers:

‑ Na jaren afwezigheid op het wijkberaad hernieuwde kennismaking met Jan de Graaf, wijkagent Willemspark; tevens belast met jeugdzaken/ drugs in de wijk.

‑ Mw P.Visser, studente/stagiaire bij Politie Bureau Karnebeek

‑ Na jaren afwezigheid op het wijkberaad hernieuwde kennismaking mw Malti Dhaniramsingh, Inspecteur Openbare Ruimte van Handhavingsteam A/W/Z

‑ Dhr Charles Buziau, politieambtenaar bij handhavingsteam. Er zullen voortaan 2 controleurs, taakaccenthouders bij het wijkberaad aanwezig zijn. Dit zijn de heren Zorgui en Rasoga, werkzaam bij Haags Werkbedrijf v/h toezichthouders.

‑ Dhr Mahzer, stagiaire bij de Bestuursdienst. Hij inventariseert in opdracht van de heer L.v.d.Meij de knelpunten, die op het wijkberaad aan de orde komen.

‑ Mw Zomerschoei is na enkele jaren weer opnieuw wijkbewoonster geworden en woont in de Nieuwe Hof.

 

Mededeling: de (kleine) gastvrouw Netty Alting, die ons op de wijkberaadsvergaderingen vaak van drankjes voorzag, is vorige week overleden. ’t Klokhuis en het wijkberaad zullen haar missen.

 

Agenda ongewijzigd vastgesteld

 

2. Verslag wijkberaad d.d. 19 januari 2006

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Terugblik verkiezingsdebat op maandag 13 februari j.l. in ’t Klokhuis o.l.v. Ferry Mingelen.

Het was een goede bijeenkomst met ca. 80 belangstellenden. Ook de politieke afgevaardigden waren positief. Lang werd gesproken over ’t Klokhuis. Ook verkeerszaken en basisonderwijs kwamen aan de orde. In verband met de wachtlijsten voor de Archipelschool heeft Joop Vos gesproken met de net afgetreden wethouder Heijnen, die de verschuiving van leerlingen naar andere (betere) buurten ongewenst vindt. Dit schuiven geldt voor heel Den Haag ‑ zie ook artikel in AD hierover. De beide slachtoffers van de wachtlijst, Bart Boere en Petran van Heel, gaan met Ank en Joop praten over het aannamebeleid met de directeur van de Archipelschool, Else de Jeu. Ook een gesprek met de directeur van de Frederikschool, die geen wachtlijst heeft, staat op het wensenlijstje.

 

4. Verslagen werkgroepen e.d.

‑ openbare ruimte‑ contactpersoon Dorien de Buck: de actie van politie om overtreders van hondenbeleid te verbaliseren heeft geleid tot een tiental boetes, waardoor er ‑ tijdelijk‑ minder overlast was. De Dienst Stadsbeheer Centrum wil samen met de bewonersorganisatie binnenkort een info‑bijeenkomst houden, waarbij een voorstel van de DSB besproken kan worden. Gedacht wordt aan een donderdagavond eind april ’06 in ’t Klokhuis. Een gespreksleider wordt nog gezocht. De omwonenden worden schriftelijk uitgenodigd. Gestreefd wordt naar een aanvaardbaar compromis voor kinderen ‑ eigen speelplek‑ en honden.

Is het speelterrein bij de Archipelschool wijkterrein of hoort het bij de school? Het is een openbaar terrein met medegebruik door de school, peutergroepen en naschoolse opvang. In dat geval graag aandacht voor reparatie o.a. van het dak van het speelhuisje en schoonmaken /glasvrij houden. Dorien gaat met Petran van Heel op onderzoek uit.

Dhr Metz van de Nieuwe Hof vraagt zich af wanneer de paaltjes bij de Curaçaostraat geplaatst worden en of er bezwaren zijn ingediend. Mw Michielse heeft per e‑mail gevraagd om behoud oude stenen bij herbestrating in deze straat. De heer Boer van het Alexander’s‑Hof sluit zich hierbij aan. Deze punten worden meegenomen bij het beleidsoverleg eind maart.

 

‑ verkeer‑ wijkbewoner Carel Nieuwenhuis geeft zijn mening over de inspraakbijeenkomst d.d.14/3 over het verkeerscirculatieplan (VCP): zwakke presentatie, de problemen van de binnenstad worden naar de grensgebieden doorgeschoven.

In 2007/2008 is Norah pas klaar en dan kan bekeken worden of er verschuiving van Laan Copes naar Norah plaatsvindt. Sluipverkeer door de wijk via de Bankastraat valt ook te verwachten.

Ank Beekman deelt een reactie n.a.v. 14/3 uit, deze reactie komt ook op de website. Er moet in principe vóór 31/3 a.s. op het VCP gereageerd worden. De tweedeling is deze keer geen zand of veen, maar zuid of noord. De voorzitter benadrukt n.a.v. ‘zwakke presentatie’ dat zwak overleg beter is dan geen overleg. Agaath Reuchlin stelt voor om een duidelijke inspraakprocedure voor de wijk in te bouwen.

Jacqueline de Vreese meldt namens de werkgroep verkeer als positief punt, dat er een regulier overleg met gemeenteambtenaren en politie is gestart op 26 januari j.l. en dat diverse knelpunten aangepakt gaan worden ‑ zie vorig verslag. Het bruggetje bij de Koninginnegracht is geen brug te ver geworden dankzij het burgerinitiatief uit A/W en een positieve reactie van de gemeenteraad.

 

‑ openbaar vervoer‑ Andries Landheer meldt dat eind 2006 buslijn 13 niet meer naar Vrederust gaat maar naar Leijenburg en niet meer bij het Zuiderpark komt. Lijn 13 wordt lijn 20. Andries schrijft een bericht voor website en wijkkrant.

 

‑ ruimtelijke ordening‑ er is een bouwvergunning aangevraagd voor Hiltonhotel en Zwembad.

‑ In voormalig LTO‑kantoor aan het Prinsevinkenpark komen misschien 12 à 15 woonappartementen, waarbij de gevels veranderd zullen worden. De wijk wordt geïnformeerd en krijgt inspraak.

‑ Bert Huisman heeft grote bezwaren tegen de UMTS‑antenne op het dak van het LTO‑gebouw vanwege de mogelijke risico’s voor de gezondheid.

‑ Bankastraat 93A is ‑na langdurig procederen‑ een winkel gebleven, er is een wijnhandel geopend.

 

‑ Scheveningse Bosjes‑ Bert Huisman meldt dat de afspraken over snoeien niet goed nagekomen zijn, hij vindt het vervelend om dit weer ‑ ambtelijk ‑ hogerop te moeten doorgeven.

 

‑ Bosje van Repelaer‑ Agaath Reuchlin is zeer ontdaan: een kantoor aan de Koninginnegracht heeft over een breedte van 30 meter een stenen grensmuur vervangen door een ijzeren spijlenhek i.v.m. de lichttoetreding in half ondergrondse kantoorruimtes. Hiervoor zijn ook bomen gekapt. Er is een bouwvergunning afgegeven door de gemeente. Groenbeheerder v.d. Hut ondernam geen actie.

Valt dit onder Beschermd Stadsgezicht? Agaath en Joop gaan praten met de eigenaar om tot een goede oplossing te komen, waarbij met begroeiing tegen het hek of aanplant ervoor de beslotenheid van het Bosje weer enigszins kan terugkeren. Ank stelt bij het beleidsoverleg het langs elkaar heen werken van diensten aan de orde. Er was zo hard gewerkt aan het opknappen van het Bosje…

 

‑ Website‑ Het actuele nieuws staat razendsnel op de site. Nieuwtjes of foto’s uit de buurt zijn altijd welkom. Graag sturen naar website@archipelbuurt.nl

 

‑ Wijkkrant‑ Eva Drijver vraagt hoe de krant met een nieuw, modern jasje wordt ervaren. De reacties zijn vooral positief. Bij de volgende krant komt op het middenblad het Nassauplein aan het woord. Dorien noemt Henk Bos als actieve pleinbewoner. De wijkkrant heeft met een uitgave van slechts 5x per jaar niet de dynamiek van een website, maar kan door samenspel hiermee de communicatie in de wijk ook bevorderen én houdt de digibeten op de hoogte.

 

 

 

5. Overige afgevaardigden

Politie: compliment van de heer Hooft Graafland voor het snelle optreden van politie en brandweer bij een brand in de Surinamestraat.

Jan de Graaf meldt dat inbraken/overtredingen niet zijn toegenomen, veel controles en boetes bij fietsen op de stoep in de Javastraat.

Huurdersverenigingen: De heer Metz vraagt om begroeiing bij het hek van de Ghanese ambassade om het stenen parkeerterrein wat af te schermen. Dit kan hij zelf aanvragen.

Belangenvereniging Surinamestraat : bestrating 1e kwartaal ’06 wordt verwacht, nu nieuwbouw geannuleerd is. Bij borstbeeld Couperus zijn 2 paaltjes gezet om een beetje vrij zicht erop te houden.

Vredeskapel: op verzoek van verhinderde Idelette Nutma enkele mededelingen:

‑ Er was 1 maart j.l een vastenmaaltijd voor buurtbewoners, waarbij twee asielzoeksters de maaltijd bereidden.

‑ Op 9 april zal er in de buurt een Palmpasen optocht gehouden worden vanuit de Vredeskapel

‑ De Vredeskapel gaat in de periode voor Pasen, samen met wijkbewoonster M. Hulsebos en Dorien de Buck geld inzamelen voor o.a. een dak op een schooltje in Congo.

Ouderenwerk: op verzoek van afwezige mw v.Lijnden een mededeling:

‑ De maaltijd voor 55+ op dinsdag valt niet meer onder de WOC, maar wordt door de Stichting Ouderenwerk voortgezet.

 

6. Inhoudelijk jaarverslag 2005

Er moet tot dusver ieder jaar een verslag gemaakt worden van de werkwijze en de uitgevoerde werkzaamheden. Diverse gegevens moeten worden verstrekt over aantal werkgroepen, aantal vrijwilligers, m/v, leeftijdsopbouw, autochtoon/allochtoon, gemeentelijke contacten, samenwerkingsverbanden etc. Ank deelt een A4 uit met aandachtspunten van het afgelopen jaar, waarbij 3 punten aangegeven worden als heel belangrijk en met inspanning van velen tot stand gebracht: behoud van ’t Klokhuis ‑beheerd door een speciale stichting‑ , bereikte verkeersveiligheid bij A.v.d.Spuyweg en de uitgave van wijkkrant en website. Het tegenhouden van de vestiging van een groot restaurant in Bankastraat 93 is vele jaren een belangrijk aandachtspunt geweest, in 2005 is die strijd met succes afgerond. Er is inmiddels weer een winkel in het pand gevestigd.

Ank heeft met instemming van de aanwezigen de Bewonersorganisatie een 8 gegeven als gevraagde eindbeoordeling. Het gehele jaarverslag komt, net als dat van eerdere jaren, op de website en ligt ter inzage op het secretariaat.

Het financiële jaarverslag is in januari besproken. Beide moeten vóór 1 april bij de gemeente zijn ingeleverd. Applaus voor Ank en Ben.

 

7. Rondvraag

‑ Wijkbijeenkomsten met een thema staan in het jaarplan voor 2006: wat is een actueel thema?

In verband met het VCP wordt voorgesteld om najaar 2006 hierover een goed onderbouwde bijeenkomst te houden. Medewerkers hiervoor gezocht!

‑ Op voorstel van Agaath wordt in de uitgedeelde reactie op de VCP‑avond wenselijk inzicht m.b.t. de gevolgen voor de wijk vervangen door noodzakelijk inzicht.

‑ De Oranjevereniging is een initiatief van een aantal wijkbewoners, dat o.a. dankzij donateurs festiviteiten organiseert (dit jaar op zaterdag 29 april) en gebruik kan maken van ruimte in de wijkkrant of op de website. Het bestuur stuurt kopij en/of foto’s zelf op (n.a.v. vraag van Dorien).

 

Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering, waarna door veel aanwezigen informeel wordt nagepraat bij een drankje.

 

Volgende vergadering wijkberaad donderdag 19 mei ’06 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

terug naar boven

 

 

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 19 januari 2006

 

Aanwezig: de dames Beekman, V.d.Zalm, Klugkist, Van Lynden, Drijver en Ponsen (verslag) en de heren Hooft Graafland, Verstege, Metz , Boere, Verbeeck, Nieuwenhuis, W.Boer, Van Heel, De Liefde, Kreemers, Bakker, De Vries en Vos

 

Afwezig met afmelding: de dames Blitz, Pelsman, De Buck, Reuchlin en Nutma , wijkagenten Ipema en Hoogerbrugge, de heren M.Boer, Snapper en Groenendijk.

 

1. Welkom door voorzitter Vos met een introductierondje voor de nieuwkomers:

‑ Stijn Verbeek, al 20 jaar bewoner Laan Copes v.C., 10 jaar meegewerkt aan acties voor versmalling rijbaan Laan Copes en plaatsing bomen‑ nu (nog) tevreden. Is tekstschrijver.

‑ Bart Boere, woont na 5 jaar buitenland in de Lombokstraat, interesse: verkeer, ruimt.ordening

‑ Petran v. Heel, woont in Lombokstraat, is geïnteresseerd in ruimtelijke ordening en wijkfeest.

‑ Bart de Liefde, woont in de Balistraat, werkt bij de 2e Kamerfractie van de VVD en staat op lijst gemeenteraadsverkiezingen.

‑ Douwe de Vries, student rechten, verdiept zich in de Bewonersorganisatie en werkgroep verkeer.

‑ Corrie Klugkist, 20 jaar bewoonster (hoge) Bankastraat in de buurt van de grote verbouwing kantoorflat tot woonappartementen. Is historica.

‑ Marian v.d.Zalm, woont in de Malle Molen (straat) waar haar man en zoon een horecabedrijf hebben, werkt zelf bij Den Haag, Marketing en Events (v/h VVV)

 

vaststelling agenda: het punt financiën wordt als 5 a toegevoegd

 

2. Verslag wijkberaad d.d. 17 november 2005

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Verslagen werkgroepen e.d.

 

‑ openbare ruimte‑ niemand aanwezig, gezamenlijk nieuws wordt gemeld via wg verkeer. Aandacht voor: aanpak plantsoen Nassauplein, het Deliplantsoen krijgt binnenkort een kinderspeelplek met enkele speelwerktuigen, afgezet met passende hekken tegen overlast honden.

 

‑ verkeer ‑ Bert Kreemers kondigt zijn zwanenzang aan. Twee jaar geleden na start met een nieuwe groep is er een toptien van verkeersproblemen geïnventariseerd. Het begon goed, daarna impasse door minder goed contact met de gemeente. Na vele mondelinge en schriftelijke inspanningen is dit contact eind vorig jaar toch duidelijk verbeterd en mag het resultaat nu gezien worden. Eind november is er met gemeenteambtenaren en politie een knelpuntenroute gefietst, toezeggingen en zelfs uitvoering volgden daarop. De volgende dag al startte de aanleg van een definitieve oversteek bij de speel/skatebaan ‘de Kuil’ op de A.v.d.Spuyweg! Fietsoversteek Javastraat richting Zeestraat, reparatie asfalt brede Bankastraat en verbetering belijning (ook op verzoek ondernemers daar) zullen volgen. Voor de uitstraling van een winkelstraat belangrijk! N.a.v. een gigantische autobotsing tegen de gevel van het hoogstgelegen pand (v/h hotel Beau Séjour) op de Bankastraat waarbij een dikke muur in puin gereden werd, blijft het verzoek om snelheidsremmende middelen gehandhaafd. De slechte bestrating van de Curaçaostraat zal worden aangepakt, Oversteek/voorsorteren fietsers bij brug Raamweg richting Laan Copes wordt verbeterd en ook oversteek Javastraat /Raamweg.

 

Structureel tweemaandelijks overleg met de gemeente start op 26 januari a.s.

Verkeerscirculatieplan: ter vermindering van doorgaand verkeer (o.a Amsterdamse Veerkade) wordt de binnenstad opgesplitst in drie sectoren waarbij men niet meer van sector naar sector kan rijden, maar via de CentrumRing naar de volgende sector moet rijden. De Mauritskade zal hierdoor minder verkeer krijgen, maar er wordt voor de Laan Copes een verhoging van 13% verkeer verwacht.

De beoogde teruggang van verkeer na de rijbaanversmalling op de Laan Copes bedroeg 30%. Hiervan heeft 20% voor andere wegen gekozen en 10% is uit beeld verdwenen. De werkgroep verkeer, aangevuld met Bart Boere en Douwe de Vries gaat zich de komende tijd bezig houden met gevolgen circulatieplan. Positief in dit plan: één rijbaan in de smalle Javastraat en in het begin van de Laan van Meerdervoort met tweerichtingsverkeer voor fietsers. Dit alles onder voorbehoud dat de volgende gemeenteraad (na de verkiezingen) achter dit plan blijft staan.

Voor de afwikkeling van doorgaand verkeer gaat de Hubertustunnel een belangrijke rol vervullen.

Burgerinitiatief bruggetje/oversteek Raamweg: met behulp van velen zijn er 533 handtekeningen opgehaald om dit op de politieke agenda te krijgen. Voor een wijkgebonden probleem is min. 250 nodig. Op 1 febr.14 uur komt dit in de raadscie verkeer, op 23 februari 16 u in de gemeenteraad.

In een wijkschouw op 11 jan j.l. zijn alle knelpunten bezocht. Achterstallig onderhoud aan huidige pad langs de Koninginnegracht is nodig. B&W staan achter een verbetering van de hele situatie daar.

 

Openbaar Vervoer: g.b.

Ruimtelijke ordening: g.b.

Scheveningse Bosjes: g.b.

Bosje van Repelaer: mw v.d.Zalm constateert dat er soms wat ongure parkbezoekers zitten. De (vlucht)doorgang naar de Dr Kuyperstraat is weer open, het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd: vraag voor de politie. Else zal het e‑mailadres van de wijkagent doorsturen naar mevr v.d.Zalm.

 

Website: Ank meldt dat er 2000 unieke bezoekers per maand zijn. Van het wijkberaad kijkt ca 25 % regelmatig. Nieuwtjes uit de buurt zijn altijd welkom, sturen naar: website@archipelbuurt.nl

 

Wijkkrant: Eva meldt dat deze half februari a.s uitkomt met een nieuw, modern jasje, waarbij op het middenblad de Delistraat aan het woord komt met de Ternatestraat. Eva vraagt de werkgroepen dringend om tijdig kopij aan te leveren. Bert K. deed dit gisteren! Martin Bakker zal als nieuwe voorzitter van Stichting Het Klokhuis een artikel maken voor de wijkkrant. Voor ’t Klokhuis en ouderenwerk wordt altijd pag. 12 gereserveerd á € 175,‑ per keer, hetgeen door WOC betaald werd. Onzeker is of dit zo blijft of dat St. Het Klokhuis de helft moet betalen. Een aandachtspunt voor de penningmeesters.

 

4. Verkiezingsdebat op maandag 13 februari a.s. in ’t Klokhuis m.m.v. Ferry Mingelen (onder voorbehoud). Er zijn al toezeggingen binnen van VVD, CDA en GroenLinks.

Er komen 3 thema’s ter sprake. Het eerste over vlucht uit de grote steden van de middengroepen (n.a.v. artikel NRC) en klachten van internationale instellingen over faciliteiten. De andere twee over toename verkeer in de wijk en wachtlijst openbaar basisonderwijs.

A) Wat kan gemeente Den Haag doen om wonen in onze wijk aantrekkelijk te maken.

B) Betekenis van het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de wijk (de centrumring!)

C) Wachtlijstproblematiek bij de openbare basisschool in de wijk, de Archipelschool. De school wordt bezocht door veel kinderen, die buiten de wijk wonen!

Bart Boere en Petran v.Heel maken tekst en stelling voor onderwerp C) Stijn Verbeek idem voor A) de werkgroep verkeer voor B). Allen leveren dit voor 25 januari in bij Ank Beekman.

 

5. Overige afgevaardigden

Politie: niet aanwezig

Huurdersverenigingen: g.b.

Belangenvereniging Surinamestraat : de heer Hooft Graafland meldt dat de Surinamestraat dit jaar wordt herbestraat. Wachten op afgraven grond ivm bodemreiniging bij bouwplan hoeft niet. De projectontwikkelaar ziet af van de bouw:, er is te weinig belangstelling. Dorien de Buck heeft voorgesteld perenboompjes te planten, zoals in de Balistraat.

De wildgroei van verkeersbordjes in de Surinamestraat wordt uitgedund. Er komt een parkeerverbod voor borstbeeld Couperus. Bezwaren van de vereniging tegen gang van zaken bij het filmen van Zwartboek zijn nog in behandeling.

 

VvE‑ Capitool: de heer Nieuwenhuis meldt dat de VvE (op het laatste nippertje) bezwaar heeft gemaakt tegen de verplaatsing van de bushalte op het Nassauplein naar de huidige plaats. Ank noemt het voordeel voor de wachtenden, die nu droog kunnen staan.

Vredeskapel: de Vredeskapel gaat in de periode voor Pasen, voor R.K. de vastentijd, samen met wijkbewoonster M.Hulsebos geld inzamelen voor een project in Congo, waar Mieke heeft gewerkt.

Ouderenwerk:

‑ Een SeniorenContactBank zorgt voor gezamenlijke activiteiten, concerten, wandelen etc.

‑ Een oppascentrale voor mantelzorgers moet zorgers voor familie/vrienden gaan ontlasten.

‑ In een brief aan de manager van het WOC is verzocht om de consulente ouderenwerk van A/W, Patricia Haverkort weer permanent in ’t Klokhuis te laten werken i.p.v. 1x per week spreekuur. Zo nodig wil de Bewonersorganisatie dit verzoek graag ondersteunen. In een gesprek van Martin Bakker (voorz. Stuchting Het Klokhuis) met Wethouder Klijnsma komt dit aan de orde.

 

5A. Financiën

Penningmeester Ben Verstege deelt een overzicht uit van bezittingen, schulden en reserves en een overzicht van lasten en baten. Van twee rekeningen wordt het geld uitsluitend beheerd:

a) grondwatergeld en b) wijkfeest. Het batig saldo van het wijkfeest kwam door aantal sponsors en meevallende uitgaven. De wijkkrant heeft dit jaar dankzij de adverteerders goed gedraaid en ook de website heeft goede advertentie‑inkomsten. Er moet voor 1/4/’06 een financieel jaarverslag ingeleverd worden bij de dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Een nieuwe eis is dat voor bedragen boven de € 25.000,‑ een geregistreerde accountantsverklaring moet worden ingeleverd. Als de gesubsidieerde kosten voor admin.ondersteuning via “Uitzendorganisatie” BOOG niet meetellen, is een verklaring overbodig. Hierover is nog stedelijk overleg.

De gesubsidieerde huur van secretariaatsruimte in ’t Klokhuis wordt verhoogd van €1141 in 2005 tot € 4000 in 2006. Dit kan betaald worden als er verder geen huur wordt gevraagd voor overig gebruik vergaderruimten door de bewonersorganisatie A/W

 

6. Rondvraag

Mw Klugkist klaagt over overlast i.v.m bouwwerkzaamheden flat Bankastraat op het vroege tijdstip van 7 uur en vraagt of bouwtijden niet aangepast kunnen worden in woonwijken. Petran van Heel stelt voor om overlast via goed contact met de opzichter te doen verminderen/verdwijnen. Een officiële regeling wijziging bouwtijden kost geld.

De heer Hooft Graafland pleit voor een artikel in de wijkkrant over gewenste toename woonfuncties op div. plekken in de wijk. Hier wordt al aan gewerkt, waarbij ook een woonbestemming voor het voormalige LTO‑gebouw zal worden toegejuicht. Voorzitter Vos schrijft hierover een brief aan de gemeente. Versterking woonfunctie staat in het Bestemmingsplan (vastgesteld in 1981)

Mw v.d.Zalm vraagt of de parkeerruimte in de Javastraat gelijk blijft na evt. versmalling. Ja, aldus Bert Kreemers. Mw v.d.Zalm meldt dat het Malle Molenstraatje wordt herbestraat als wandelgebied.

 

Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering, waarna er informeel met een drankje wordt nagepraat.

 

Volgende vergadering wijkberaad donderdag 16 maart ’06 om 20.00 uur in ’t Klokhuis