Wijkberaad 15 november 2007

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 15 november 2007

Aanwezig: de dames Beekman, Van Hof, Deknatel, Van Lynden, Blitz, Nuij, Drijver, Van Till, Mendes de Leon en Ponsen (verslag) en de heren Bloembergen, Huisman, Metz, Klein, Tetterode, Landheer, Taekema en Vos.

Afwezig met berichtgeving: de dames Pelsman, Reuchlin, De Buck, Hoogerbrugge, Ipema en Van Dijk (Haags Westnieuws) en de heren Abels, Hooft Graafland, De Liefde en C.uis.

1.0 Welkom door voorzitter Joop Vos

1.1 mededelingen:

Deze week is bericht ontvangen dat de heer F.Snapper (95 j) is overleden. Hij was tot zijn negentigste een trouw bezoeker van het wijkberaad.

Idelette Nutma stuurde een brief met dank voor de belangstelling tijdens haar lange ziekzijn. Zij meldt dat ze o.a. niet meer bij dit wijkberaad aanwezig zal zijn. Over haar opvolging bij de Vredeskapel wordt nog gesproken.

De heer Guus uys is op voordracht van het bestuur recent benoemd tot afvaardiging uit

A&W in de gemeentelijke Klankbordgroep VCP.

1.2 vaststelling agenda: g.b.

2.0 Verslag wijkberaad d.d. 20 sept. 2007

Correctie pag.3 Bosje van Repelaer: hangjongere betrof één persoon, dus ‘betrokkene’.

Vraag pag. 2 pt. 4: over bezuinigingen op admin. krachten. Mw Nuij meldt dat dit voorlopig van tafel is, maar de bezuiniging voor opbouwwerkachtige ondersteuning bij andere bew.org. gaat wel door.

Vraag pag.1 pt. 2: kunnen er ook drempels komen in de Curaçaostraat? Hier is nooit sprake van geweest en het werk is nu in uitvoering ‑ aldus mw Nuij.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3.0 Wijziging voorzitter bestuur bewonersorganisatie A&W m.i.v. 1/1/’08

Joop Vos wordt per 1 januari ’08 als voorzitter opgevolgd door bestuurslid Wybe Taekema.

4.0 Jaaragenda 2008, wijziging data wijkberaad 17/1, 20/3, 29/5 (i.p.v. 22 mei), 18/9 en 20/11.

5.0 Stand van zaken VCP

Wybe Taekema meldt, dat de bewonersorganisatie (na het niet‑ontvankelijk verklaren door de gemeenteraad op 20 sept j.l. van het ingediende pro forma bezwaarschrift) bij de bestuursrechter in beroep gaat. Dit moet gebeuren voor 30 november a.s.

Eveline Blitz vult hierbij aan dat het Actieplan Luchtkwaliteit is uitgekomen. De maatregelen zijn gericht op de luchtkwaliteit van Den Haag in het algemeen. De vraag blijft of dit voldoende resultaat heeft voor Laan Copes en Javastraat. Berekeningen moeten bevestigd worden door metingen en hierbij ging het eerder mis. De gemeente heeft daarom meer meetpunten geplaatst en twee onderzoeksbureaus ingeschakeld. Uitslag wordt verwacht in febr.’08.

6.0 Gemeente: o.a. Dienst Stadsbeheer

Mw Nuij is bij het wijkberaad de contactpersoon van Stadsbeheer en doet hierbij verslag:

6.1 Nassauplein: Kees Vaartjes heeft met Nassaupleinbewoners en Dorien de Buck van wg openbare ruimte geïnventariseerd wat de wensen zijn en gaat een ontwerp maken. Voor realisering (eind 2008) wordt uit het potje ‘Grote Stedenbeleid’ (een subsidiepot van de overheid) geld aangevraagd. Het betreft vooral de aanpak van het middenterrein, herstel in oude glorie van wandelpromenade met schelpenpad en invulling van plantvakken. Inspraak volgt later.

6.2 Het speelterrein achter de Archipelschool: er is een bedrag gereserveerd voor het opknappen, dit gebeurt begin 2008, er komen nieuwe schuttingen.

6.3 Bij Alexanderplein en Burg. Marijnenlaan worden vanaf eind januari ’08 de in‑ en uitritten aangepakt en de riolering vernieuwd, volgens een optimistische schatting duurt dit 2 maanden.

7.0 Werkgroepen

7.1 wg ruimtelijke ordening: Quirina van Hof meldt, dat AH een aantal belendende panden heeft gekocht, uitbreiding moet een ruimere indeling van de winkel mogelijk maken. De publieksingang komt verder in de Sumatrastraat en wordt op die manier gescheiden van aanvoer/opslag in een nieuw magazijn naast het liftje. Begin november was hierover een eerste gesprek met afvaardiging wg ruimtelijke ordening en bestuur A&W met architecten, bedrijfsleiding en managers AH. Uit onderzoek is gebleken dat de klanten uit de buurt komen en merendeels trouw aan dit filiaal zijn. Aandachtspunt voor de wijk blijft het uiterlijk van het pand: de gevels worden volgens oude indeling hersteld, de blauw/witte zonwering geeft de bekende AH‑uitstraling. Het doorzicht bij de ramen blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. Na het gesprek zijn alle posters achter de ramen weggehaald ‑ aldus Ank Beekman. De situatie buiten moet beslist verder verbeterd worden. Er wordt nu 4 keer per dag geveegd, maar de stoep is vaak verstopt door winkelwagentjes en fietsen rondom de ingang. Suggestie: na de verbouwing schuine parkeerplaatsen opheffen en het trottoir breder maken. Hiervoor is overleg met omwonenden/ gemeente nodig, ook wg openbare ruimte hierbij betrekken.

7.2 wg openbare ruimte: Josien Deknatel probeert meer bewoners uit de hele wijk te laten meedoen met de wg, ze benadert o.a. bewoners uit de Atjehstraat voor een bomenplan.

Josien stelt voor om de herinrichting van de brede Bankastraat te koppelen aan het Nassauplein. Wijkbewoner en gemeenteraadslid Bart de Liefde wil meedenken over de brede Bankastraat.

7.3 wg verkeer: Auke Bloembergen kan verheugd melden dat er twee bewoners zijn die actief willen worden: Marin Engelhard (mede‑initiator Riouw‑fietsbrug) en Wouter van Gijn. Jacqueline de Vreese en Douwe de Vries blijven meedoen. Wg vergadert volgende week.

7.4 wg openbaar vervoer: Andries Landheer vertelt dat pas half december duidelijk wordt of de HTM de vervoerder binnen Den Haag blijft of dat er concurrentie komt.

7.5 Scheveningse Bosjes: Bert Huisman geeft een getuigenverslag van een sterk staaltje werkverschaffing: de ene ploeg blaast ’s morgens met een bladzuiger alle bladeren, condooms, papier het bos in, zodat de paden schoon zijn en de volgende ploeg ‘de oranje brigade’ gaat ’s middags het bos in om de boel weer leeg te halen. Bert vindt het onderhoud van de Bosjes prima.

Verdwenen banken staan nu bij de plantsoenenopslag rechts van de Dr A.Jacobsweg. Kunnen deze teruggeplaatst worden? Maaike Nuij zal contact opnemen met Stadsdeel Scheveningen om dit op te lossen. De Scheveningse Bosjes horen eigenlijk bij Scheveningen.

7.6 Bosje van Repelaer Quirina heeft ergens gelezen dat er een prijsvraag is geweest om een samenhangend geheel te maken van het groengebiedje links van hetJavalaantje en het Bosje van Repelaer. Hiervan is niemand van de aanwezigen op de hoogte. Er is nu geen extra geld om aan het Bosje te besteden. Alleen gewoon onderhoud is mogelijk ‑ aldus Maaike Nuij.

7.7 website: Ank Beekman vraagt wie de homepage van de website al heeft gezien over de werkzaamheden in de Curaçaostraat. De website wordt ca. 3000 x per maand door unieke bezoekers aangeklikt en heeft (bijna) een ingrijpende professionele restyling achter de rug, waarbij met frames wordt gewerkt. Op 6 december a.s. gaat de vernieuwde website de lucht in (de datum waarop de wijkkrant uitkomt).

Nog dringend versterking gezocht : fotografen/technische ondersteuning en vertalers Ned/Engels.

7.8 wijkkrant: Eva Drijver meldt dat in het decembernummer niet de straat aan het woord is op het middenblad, maar de buitenlanders uit de buurt. Ze citeert een aardige opmerking van haar IJslandse buurvrouw ‘Met zoveel buitenlanders in de buurt, voel je je vanzelf thuis’. Er is ook extra aandacht voor Linda Nash die het Engelstalige deel van de website verzorgt.

7.9 wijkfeest: Eva was aanwezig op de 1e vergadering voor het wijkfeest 2008 i.v.m de publiciteit in de wijkkrant. Ca. 10 personen bespraken bij Koen Bender de plannen. Er komt een aankondigng in de wijkkrant, het staat al op de website in Ned. en Engels. N.a.v. vraag van Pauline van Till of dit wijkfeest jaarlijks wordt gehouden: nee, meestal om de twee/drie jaar. Dit jaar is het wijkfeest op zaterdag 28 juni ’08. Pauline kondigt het 1e lustrum aan van het Burg.de Monchyplein in 2009.

8.0 Overige afgevaardigden:

8.1 Politie: mededeling dat bij de korpsloop in het Schev.Bos voor KIKA € 3500,‑ is opgehaald.

8.2 Schuddegeest/Mallemolen: Quirina toont het ontwerp voor een kunstwerk van Loek Bos. ‘De lantaarnopsteker’ wordt in opdracht van de Vereniging 1854 bij (haar eigendom) Schuddegeest geplaatst. De herinrichting bij het gezamenlijke terrein wordt heel fraai met o.a bomen erbij.

8.3 De Nieuwe Hof, (ouderenwoningen tussen Sumatrastraat en Curaçaostraat) krijgt in febr.’08 nieuwe stalen lamellen, meldt de heer Metz. Hij vertelt ook dat de bewoners als troost voor alle verbouwingsnarigheid een bos bloemen hebben gekregen van woningbouwvereniging Staedion.

8.4 Stichting Het Klokhuis: Ruud Klein meldt een goede exploitatie in 2007 en 2008. Dringend behoefte is er aan actieve bestuursleden. Vrijwilligers zijn er gelukkig wel voldoende.

8.5 Ouderenwerk: Charlotte van Lynden wacht af welke gevolgen de reorganisaties bij Welzijns Organisatie Centrum (WOC) voor de ouderenconsulentes hebben. A.s. dinsdag is er een Netwerkdag voor alle actieve werkers (vrijwillig/beroeps) uit A/W/Zeeheldenkwartier met als thema Communicatie en Computer. Begin 2008 start een gespreksgroep ‘Ouderen en Levenskunst’.

8.6 Make a difference day 2 nov.j.l: de bewonersorganisatie organiseerde voor 65+ uit A&W

’s morgens een bustocht met lunch en ’s middags een high tea met entertainment. Er was nog ruimte voor meer deelnemers, maar voor de aanwezige senioren was het een groot succes.

8.7 Vredeskapel: zie bij mededelingen bericht van Idelette Nutma.

9.0 Werving vrijwilligers: de werving voor vrijwilligers loopt deels via wijkkrant en website, maar een persoonlijke benadering blijkt vaak het meest effectief (dus … ).

9.1 Joop Vos wil ‑ als afscheid nemende vrijwilliger/voorzitter ‑ memoreren hoe hij als ‘Delftenaar’ eerst de wereld rondreisde, voor hij via Wassenaar in deze wijk én in de Crescent belandde. Hem werd door de gemeente gevraagd om zich samen met Guido de Sturler bezig te houden met het Burg. de Monchyplein. De plaatsvervangend‑voorzitter van de bewonersorganisatie, mw C.v.d. Hoog‑de Brauw vroeg hem namens het bestuur voorzitter te worden. Het waren roerige jaren, waarbij vooral de versmalling van de rijbaan op de Laan Copes/Burg.Patijnlaan winst opleverde, die behouden moet blijven. De voortvarende aanpak van de Schev.Bosjes en de aanleg van de skatebaan door de ook nu vertrekkende burgemeester Deetman gebeurde in goed overleg met de bewonersorganisatie. Joop denkt ook aan de opknapbeurt van het Bosje van Repelaer, het burgerinitiatief voor een veiliger fietsroute (het bruggetje) en zeker ook met veel voldoening aan de geslaagde lustrumviering vorig jaar met kunstactiviteiten, waarbij weer vele andere wijkbewoners in het vizier kwamen. Na 9 jaar als voorzitter is nu ook bijna het laatste gebouw op het B.d.M.voltooid.

N.B. We nemen officieel afscheid van Joop Vos op de Nieuwjaarsreceptie, zondag 13 januari 2008..

10.0 Rondvraag

10.1 Pauline van Till zit in de adviesgroep Nieuwe Stad Prijs, waarvoor ook flat ‘De hoge Banka’ genomineerd is. Op 4 dec wordt de uitslag bekend gemaakt. Zij geeft dit door aan de website.

10.2 Else blikt terug op de St. Maartenoptocht, waar jaarlijks subsidie voor wordt aangevraagd bij de gemeente met als doel Willemspark en Archipelbuurt te verbinden door een knutselmiddag in Clubhuis Cantaloup en de integratie oud‑jong te bewerkstelligen met een ontvangst van de kinderoptocht in het ouderencentrum Het Schakelpunt. Dit jaar liep de communicatie helaas niet helemaal goed. En veel ouders met heel kleine kinderen wilden niet buiten het Willemspark lopen. Gelukkig kwamen er toch ca 50 kinderen en begeleiders uit de Archipel naar Het Schakelpunt.

10.3 Sluiting om 21.30 uur, waarna informeel nog lang wordt nagepraat in ‘t Klokhuis.

Nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2008 tussen 15.00 en 17.00 uur in ’t Klokhuis

Volgend wijkberaad: donderdag 17 januari 2008 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

_________________________________________________________

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 20 september 2007

Aanwezig: de dames Blitz, Mulder, Drijver, Deknatel, De Buck, Nuij, Vrolijk, Hoogerbrugge, Van Dijk, Van der Zalm, Van Hof, Ponsen (verslag); de heren Hooft Graafland, Van Tetterode, Huisman, Landheer, Taekema, Bloembergen en Drijver

Afwezig met berichtgeving: de dames Beekman, Nutma, Reuchlin, Mendes de Leon, Ypema; de heren Vos, Klein, De Liefde, Boer, uis, Verbeeck en Van der Berg

1. Welkom: vice‑voorzitter Gilles Hooft Graafland vervangt voorzitter Joop Vos en heet een ieder welkom.

Introductie nieuwe bestuursleden: Wybe Taekema en Auke Bloembergen

‑ Wybe woont vanaf 1989 op de Laan Copes. Nu hij met pensioen is, leek het hem leuk actief te worden binnen de bewonersorganisatie. Vroeger werkte hij bij Blackstone, was ook werkzaam als gemeenteadvocaat en was deken van de Orde van Advocaten.

‑ Auke woont vanaf 1988 in de Malakkastraat en was in de jaren ’90 al actief in de werkgroep Groen en Milieu, later wijkleefbaarheid genaamd. De leukste actie uit die tijd was voor hem de bomenactie uit de Riouwstraat, waarbij de gemeente toezegde het ingezamelde bedrag met het dubbele bedrag aan te vullen. Drie bewoners haalden fl. 100.000,‑ op en in ’97 zijn de bomen geplant! Na enkele jaren vrijwilligerswerk in een voetbalclub wil Auke nu weer actief worden in de wijk. Hij wordt contactpersoon voor de werkgroepen.

Introductie nieuwe afvaardiging gemeente: mw Ted Vrolijk, die (ipv Leo van der Meij) binnen Stadsbeheer het aanspreekpunt wordt voor de wijken Westeinde/Kortenbos/Zeeheldenkwartier en Archipel&Willemspark. Mw Maaike Nuij blijft het aanspreekpunt van Stadsbeheer w.b. de openbare ruimte.

2. Verslag vorig wijkberaad d.d. 24 mei 2007

N.a.v. het verslag worden gelijk de knelpunten openbare ruimte doorgenomen met mw Nuij:

‑ Kruis op parkeerstrook Burg.Patijnlaan voor hellingbaan is nog niet geplaatst; Eveline Blitz krijgt ‑met excuses‑ een nieuw formulier.

‑ Lantaarnpaal Surinamestraat is verplaatst, de bloembakken zijn (nog) niet geplaatst en het straatnaambordje kan geplaatst worden aan zijgevel (mits huiseigenaar schriftelijk toestemt).

‑ Vraag: waar blijft het ‘oor’ bij de hoek Bankastraat/Soendastraat? Antwoord: komt binnenkort.

‑ Het diepe gat op de rijbaan schuin voor ’t Klokhuis is gedicht.

‑ Er zal een brief van het bestuur uitgaan naar AH met de vraag om de eigen afvalbakken meer te legen en ook meer te vegen rondom.

‑ De opengebroken stoep voor AH in de Bankastraat was snel (na de toezegging in het vorige wijkberaad) weer dicht.

‑ De herinrichting van horecadeel Mallemolen staat voor het 1e kwartaal van 2008 gepland.

‑ N.a.v.vraag dhr Tetterode over puttentekort Curaçaostraat meldt mw Nuij dat dit bij de aanpak riolering en bestrating aangepast zal worden aan de norm (om de 40m een put).

‑ Ondanks het inschakelen van de bouwinspecteur i.v.m. het bouwen van een illegale garage bij een ambassadewoning blijft onduidelijk of hiertegen maatregelen genomen kunnen worden. De wijkagente geeft aan dat dit diplomatiek behandeld wordt.

‑ Een eerdere vraag van mw Agaath Reuchlin of de bewonersorganisatie belangstelling heeft voor het behoud van het voormalig woonpand van Couperus, Surinamestraat 20 kan inmiddels instemmend beantwoord worden. Het bestuur zal een adhesiebetuiging sturen en in de komende wijkkrant zal aandacht aan dit initiatief besteed worden met de toevoeging hoe iedereen deze actie kan steunen.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Financieel jaarverslag 2006

Dit verslag wordt ter plekke uitgedeeld, waarna de voorzitter een toelichting geeft.

De gemeente heeft vastgesteld dat niet meer dan 25% van de subsidie als algemene reserve bestemd mag worden. De bewonersorganisatie heeft een aantal doelreserveringen benoemd.

De huur van ’t Klokhuis is fors gestegen i.v.m. de privatisering, maar de gemeente is bereid om de hogere huur te compenseren met een hogere subsidie.

De wijkkrant heeft een positief saldo.

Dankzij sponsors heeft het jubileumfeest 35 jaar Bewonersorganisatie A&W slechts een beperkt bedrag gekost.

4. Concept‑jaarplan 2008‑2009

Het concept wordt uitgereikt en er volgt een leespauze van vijf minuten.

Mw Vrolijk meldt dat er aanvankelijk gemeentelijke plannen waren de admin.krachten in de wijken te schrappen, maar dat dit voor volgend jaar in ieder geval ongewijzigd blijft.

De voorzitter wijst op de demografische gegevens, waarbij vermeld wordt dat ruim 29% in de wijk uit Westerse allochtonen bestaat. Deze wonen hier vaak maar tijdelijk/kort. Vraag is hoe je tot een integratie met de buurt kunt komen. Quirina van Hof vertelt van een straatfeest in de Balistraat, waar veel internationale gasten verschillende gerechten (uit hun land) gemaakt hadden.

Het behoud van ’t Klokhuis zal net als voorheen een aandachtspunt blijven.

Met veel complimenten aan de secretaris, Ank Beekman, wordt dit jaarplan goedgekeurd. Alleen de naam van contactpersoon openbare ruimte, Dorien de Buck zal vervangen worden door haar opvolgster Josien Deknatel.

5. Stand van zaken VCP

Wybe Taekema meldt dat de gemeenteraad op 14 juni heeft ingestemd met het VCP. De wijk Archipel/Willemspark heeft samen met de vereniging Laan Copes en 71 particuliere omwonenden bezwaar gemaakt tegen dit besluit op nader aan te voeren gronden. De adviescommissie heeft dit bezwaar in de zomermaanden afgewezen en men moest binnen 14 dagen reageren. We hebben in een brief uiteengezet waarom het bezwaar volgens ons wél ontvankelijk is. Maar desalniettemin heeft de adviescommissie aan de gemeenteraad geadviseerd ons bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Vanavond wordt er in de gemeenteraad over beslist. Als dit wordt overgenomen gaat de bewonersorganisatie in beroep bij de bestuursrechter.

De luchtkwaliteit op de Laan Copes wordt al vanaf eind ’06 gemeten. De metingen blijken hoge waarden te geven voor de NO2 verontreiniging. Nu gaat de gemeente opnieuw laten meten, door 2 bedrijven. Er worden de komende maanden ook verkeerstellingen gehouden, waarbij de soorten licht/zwaar vervoer apart geteld worden. Rapportage in febr.’08.

Binnenkort komt er een gemeentelijke actieplan ‑ luchtkwaliteit. Daarin moet staan hoe de gemeente denkt te gaan voldoen aan de normen die vanaf 2010 gehaald moeten worden. Dat geldt dus ook voor de Laan Copes en de Javastraat. Het bestuur zal dit met aandacht volgen.

6. Stadsbeheer/stadsdeelplan

Mw Vrolijk deelt een aantal exemplaren van het concept‑stadsdeelplan 2008‑2011 uit.

Het bestuur is bijzonder verheugd dat hierin ook twee van de punten te staan, die vanuit de wijk waren aangedragen: het opknappen van de brede Bankastraat en het veiliger maken van de fietsoversteek kruising Javastraat/Zeestraat.

Mw Nuij toont de reconstructietekening van afd.VerkeersVeiligheid.

De kruising bij de A.v.d.Spuyweg wordt in 2008 aangepakt. Hiervan is ook een reconstructietekening; er komt o.a een hek bij het wandelpad richting Scheveningen.

Voor verbetering van het Nassauplein komt geld beschikbaar voor het maken van een ontwerp, maar (nog) niet voor de uitvoering. Dit komt hierna wel ‑ aldus mw Nuij.

Mw Nuij heeft het verhaal bij de verdwenen bomen van onze website www.archipelbuurt.nl kunnen achterhalen en mailt dit door.

Het stadsdeelplan wordt behandeld op 9 okt a.s. in de raadscommissie en op 1 nov. a.s. in de gemeenteraad.

7. Verslagen werkgroepen e.d.

‑ Ruimtelijke ordening: Quirina van Hof is bij presentatie van jaarverslag Welstandscommissie geweest in Caballero‑gebouw. Sloop zwembad Mauritskade is een feit, maar de pijlers uit het zwembad zijn bewaard gebleven ‑ aldus een getuige.

‑ Openbare ruimte: Dorien de Buck, contactpersoon van de werkgroep openbare ruimte stelt haar opvolgster voor: Josien Deknatel. De wg is tevreden over de herbestrating van de Soendastraat. BBOZ werkt goed. Het is fijn dat het Nassauplein nog op de agenda staat. Er is een plan om bomen te krijgen in de Atjehstraat.

‑ Verkeer: Aleksander Hencke is gestopt met zijn werk voor de werkgroep verkeer, dus hier is een vacature voor contactpersoon.

‑ Openbaar vervoer: Andries Landheer meldt dat er een motie in de Tweede Kamer is aangenomen, die de 4 grote steden voorlopig vrijstelt van de verplichte aanbesteding van het o.v. Het Stadsgewest Haaglanden gaat hierover, heeft mening nog niet bepaald. Andries blijft de ontwikkelingen volgen.

‑ Scheveningse Bosjes: Bert Huisman meldt dat er twee bezoekers van de Bosjes in elkaar zijn geslagen. Wijkagent Hoogerbrugge geeft aan dat er slechts één aangifte is gedaan en de daders nog niet zijn gevonden. Berts verzoek om een openbare W.C‑voorziening bij de Kuil wordt door mw Nuij afgeraden i.v.m de vandalismegevoeligheid van deze cabines.

‑ Bosje van Repelaer: Marianne v.d.Zalm geeft de klacht door dat een getinte jongeman/hangjongere hier vrouwen met honden uitscheldt. Wijkagente adviseert om dan direct de politie te bellen. En dan ook door te geven waar betrokkenen woont of werkt.

‑ Website: Ank Beekman is de contactpersoon van de website. Jaap Drijver meldt dat zijn taak is het technisch plaatsen van artikelen/foto’s etc op verzoek van Ank. De website wordt vernieuwd met makkelijker zoeksysteem. Raadplegingen per maand: 2500/3000. Dit is ook nieuws voor de wijkkrant. Onze wijkorganisatie heeft zich met de redactie van de website (speciaal ivm het Engelse gedeelte) en de wijkkrant gepresenteerd op de International Community Fair ‘Feel at home’.

Dringend gezocht: een vertaler Nederlands‑Engels en iemand met technische expertise.

‑ Wijkkrant: Eva Drijver meldt dat in het hart van de volgende wijkkrant aandacht besteed wordt aan de Schelpkade en (op de voorpagina) het VCP.

‑Wijkfeest: Eva Drijver en Babs de Klerk willen het stokje graag doorgeven aan iemand anders. Wie hier iets voor voelt, wordt verzocht zich bij het bestuur te melden. Suggestie: zou een student (Pabo) er iets voor voelen dit als stage te doen?

8. Overige afgevaardigden

‑ Politie: wijkagente Marianne Hoogerbrugge meldt dat er op 3 oktober een korpsloop is in de Scheveningse Bosjes (goede doel is KiKa)

Op 13 oktober is Open Huis Politie, ook in Bureau Karnebeek.

‑ Huurdersverenigingen, VvE: Quirina van Hof kan melden dat het woondeel Malle Molen herbestraat wordt en de nieuwe lantaarns al hangen

‑ Klokhuis: Martin Bakker is gestopt als voorzitter van de Stichting. Er is nu een vacature. Op 3 november is er een open dag van 10.00‑16.00 uur.

‑ Ouderenwerk: g.b.

‑ Vredeskapel: Idelette Nutma is na een langdurig ziekbed weer aan het herstellen.

‑ MADD: Else Ponsen meldt dat ‘Make a different day’ Haagse dagen zijn waarbij vrijwilligers zich inzetten voor een kortlopend project met een maatschappelijk doel. De Bewonersorganisatie A & W organiseert op vrijdag 2 nov. voor 65‑plussers een bustocht met bezoek aan Xotus in de morgen (voor mobiele senoren) en ’s middags een high tea met optreden van een zanger voor de minder‑mobiele ouderen.

Dit wordt i.s.m. andere vrijwillersorganisaties gedaan; de kosten zijn voor de bewonersorganisatie.

9. Rondvraag:

Noor Mulder vraagt hoe men fietsbeugels kan aanvragen. Dit kan het gemakkelijkst via internet.

Marianne v.d. Zalm vraagt hoe zij kan bijdragen aan de e‑mail‑Nieuwsbrief. Eveline Blitz antwoordt dat er graag gebruik gemaakt zal worden van haar hulp en ervaring, zodra de procedure duidelijk is.

Else Ponsen meldt dat vrijwilligers een vrijwilligerspas kunnen krijgen met korting voor culturele voorstellingen of musea. Aanmelden kan bij haar.

10. Sluiting, de voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering, waarna met een drankje informeel nagepraat wordt.

Volgend wijkberaad: donderdag 15 november 2007 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

______________________________________________________

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 24 mei 2007

Aanwezig: de dames Beekman, Blitz, Nuij, v Dijk, vd Zalm, Pelsman, v Hof, Reuchlin, Mendes de Leon en de heren Hooft Graafland, Boer, Huisman, Landheer, Taekema, Bloembergen, Bakker en vd Berg

Afwezig met berichtgeving: de dames Mulder, De Buck, Nutma, Ypema en Hoogerbrugge en de heren Vos, Tetterode, B. Hof, de Liefde, vd Meij en Al Ghazi

1. Welkom: vice‑voorzitter Hooft Graafland vervangt voorzitter Vos en heet een ieder welkom.

Introductie nieuw bestuurslid: is nog niet aan de orde.

Mededelingen: de voorzitter meldt dat onze secretaris, mw Beekman op 27 april j.l benoemd is tot Lid in de Orde van Oranje‑Nassau. Instemmend applaus volgt van de aanwezigen!

Vaststelling agenda: de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

2. Verslag wijkberaad d.d. 15 maart 2007: wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld

3. Stand van zaken VCP: op basis van drie varianten is door het college van burgemeester en wethouders (B&W) gekozen voor een vierde variant. Deze wordt op 30 mei a.s. behandeld in de raadscommissie VML. Op 14 juni a.s. neemt de gemeenteraad vervolgens een besluit. Eventuele bezwaren tegen een besluit van de gemeenteraad moeten binnen 6 weken na de vergadering ingediend worden.

Inhoudelijk is de vierde variant voor winkels in aanloopstraten, zoals de Piet Heinstraat gunstiger. De Elandstraat krijgt gedeeltelijk éénrichtingsverkeer evenals de Noordwal. Voor de huidige CentrumRing dreigt behalve meer verkeer ook een letterlijke verzwaring van het verkeer, omdat zwaar vrachtverkeer geweerd wordt uit het Centrum. Reden om ‑ evenals de Belangenvereniging Laan Copes ‑ vóór 30 mei a.s. schriftelijk de bezwaren van A&W hiertegen in te brengen bij de raadscommissie, met als punten:

a) Al in 2001 is in een raadsbreed aangenomen motie besloten om na voltooiïng van de Hubertustunnel de CentrumRing te verleggen van de Laan Copes/Burg.Patijnlaan naar het Telderstracé.

b) De huidige wegprofielen op de Laan Copes/Burg.Patijnlaan dienen gehandhaafd te blijven.

Er wordt gevraagd naar mogelijke overschrijding van de normen luchtvervuiling.

De heer v.d.Berg van de Belangenvereniging Laan Copes, die hiervoor veel onderzoek heeft gedaan naar gegevens over de metingen van luchtvervuiling, geeft aan dat de gemeentelijke rekenmethodes vaak gewijzigd/aangepast worden, zodat men bij toename van het verkeer toch binnen de normen valt.

4. Financieel jaarverslag 2006: dit komt op agenda van het volgende wijkberaad op 20 sept a.s.

5. Overleg met stadsdeelcoördinator Leo van der Meij

Mw Nuij, van de Dienst Stadsbeheer (DSB) vervangt de heer vd Meij. Veel opmerkingen, vragen en klachten komen ter tafel.

‑ Dhr Hooft Graafland merkt tevreden op dat het hek bij Plein 1813 inmiddels is verwijderd.

‑ Mw Blitz vraagt om op de Burg. Patijnlaan een kruis op de straat te zetten, zodat de toegang tot de hellingbaan vrij blijft. Hoogwerkers gebruiken de helllingbaan nl. voor het ramen wassen bij het Burg. De Monchyplein.

‑ Dhr Hooft Graafland vraagt voor de Surinamestraat om plaatsing van bloembakken op de locaties waar drie bomen niet geplant konden worden i.v.m kabels etc.; hij waarschuwt dat drie bomen op 20 cm afstand van een lantaarnpaal zijn neergezet en bij groei problemen zullen veroorzaken; hij vraagt om een straatnaambordje van de Surinamestraat aan de zijkant van Laan Copes nr 93. De eigenaar geeft daarvoor toestemming.

‑ Tot tevredenheid van velen is er veel controle (met bekeuringen) voor stoepfietsers in de Javastraat.

‑ Dhr Bakker vraagt waarom het zgn. ‘oor’ bij de hoek Bankastraat/Soendastraat nog niet geplaatst is.

‑ Mw Ponsen meldt dat er een diep gat is op de rijbaan schuin voor ’t Klokhuis en dat er veel afval ligt rondom AH in de Bankastraat/Sumatrastraat.

‑ Mw Beekman: waarom is de stoep voor AH in de Bankastraat nog steeds gedeeltelijk opengebroken? ‑ Dhr Huisman: kan er op de klinkerrijbaan een 30 km aankondiging komen in het Prinsevinkenpark? Op deze laatste vraag moet mw Nuij helaas ontkennend antwoorden: dit slijt te snel.

‑ Op een vraag daarnaar meldt mw Nuij, dat een herbestrating van horecadeel Mallemolen in 2008 op de begroting staat, evenals de aanpak van de Curaçaostraat.

6. Verslagen werkgroepen e.d.

‑ Openbare ruimte : mw Blitz doet verslag van een wijkwandeling met een wensen/klachtenroute op 5 april j.l. met o.a. wethouder van Alphen. Op het Nassauplein overhandigde een actieve bewoner, de heer van Oort de wethouder een brief met veel wensen voor het Nassauplein. Hij heeft hierover overleg gehad met mw de Buck, contactpersoon van de werkgroep openbare ruimte. Mw Nuij geeft aan dat er wel geld voor onderhoud is ‑ o.a. voor herstel asfalt en hekjes van de binnenstrook ‑ maar dat er geen ontwikkelingsgeld is voor herstructurering wegdek etc. Na de kap van 5 grote kastanjes zijn er weer jonge bomen geplant. Verzoek van de voorzitter aan mw Nuij is om bij plannen voor het Nassauplein ook contact op te nemen met mw de Buck, zodat de Bewonersorganisatie A/W erbij betrokken blijft.

‑ Verkeer: geen contactpersoon aanwezig

‑ Openbaar vervoer: dhr Landheer heeft deze keer geen wijzigingen te melden

‑ Ruimtelijke ordening:

Mw Mendes de Leon en mw van Hof hebben een bouwaanvraag bekeken voor Prinsevinkenpark 19 v/h kantoor Landbouwschap. Een deel is weer is ingetrokken. Het plan zag er overigens goed uit.

Onduidelijk is of de stagnatie nieuwbouw aan het eind van de Sumatrastraat te danken is aan het bezwaarschrift tegen overschrijding bouwhoogte met 60 cm of dat de bouw om andere gronden stilligt.

N.a.v. een steeds terugkerende vraag over de rijrichting eind Sumatrastraat, brengt mw Nuij eindelijk licht in de duisternis: vanwege een bezwaar van Steenhouwerij Jehee uit de Sumatrastraat tegen het oorspronkelijke verkeersveiligheidsbesluit blijft de rijrichting vanaf de Koninginnegracht toegestaan, omdat de grote aanvoervrachtauto’s niet de draai vanuit een zijstraat kunnen nemen. Voor wijziging van de nu verkeerd gesitueerde parkeerplaatsen in dat gedeelte is geen geld beschikbaar.

‑ Scheveningse Bosjes: dhr Huisman meldt dat er vanwege het warme weer potloodventers zijn gesignaleerd en opgepakt door de politie.

‑ Bosje van Repelaer: mw Reuchlin heeft hier bij voornoemde wijkwandeling de wethouder gesproken, die vervolgens opdracht gaf aan de heer v.d. Hut om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Er is een afspraak voor 10 juni a.s. De strenge handhaving van het honden‑aanlijn‑beleid heeft voor opschudding gezorgd, bewoners/hondenbezitters zijn een handtekeningenactie gestart voor een uitren‑bestemming. Inmiddels blijken de handtekeningen al naar de gemeente te zijn opgestuurd. Mw Reuchlin geeft aan, dat zij een uitrengebied in strijd vindt met het aanplantbeleid.

‑ Website: mw Beekman meldt, dat de website op korte termijn toegankelijker gemaakt wordt met hulp van deskundigen op dit gebied. Dhr Bakker vindt dit een verbetering, maar stelt ook voor op langere termijn een digitale nieuwsbrief te maken. Mw Beekman vertelt dat hiertoe al besloten is. Men kan uit de brief linken naar betreffende berichten op de website. Mw Reuchlin stelt voor langere artikelen in de wijkkrant te plaatsen en korte op de website. Mw Ponsen geeft aan dat de ruimte voor langere artikelen in de wijkkrant meestal niet aanwezig is en in de redactie juist de tegenovergestelde mening geldt. Mw van Hof stelt voor om in de wijkkrant te verwijzen naar meer informatie op de website en dit zal in de komende wijkkrant gebeuren. Dhr Bloembergen vraagt zich af waarom de nieuwsbrief niet gelijk kan starten. Daarvoor is nu onvoldoende menskracht, antwoordt mw Beekman. Mw vd Zalm heeft veel ervaring met nieuwsbrieven en biedt haar hulp aan. Voor een nieuwsbrief worden e‑mail adressen verzameld, belangstellenden kunnen zich er gratis op abonneren.

‑ Wijkkrant: mw Ponsen meldt dat in het hart van de volgende wijkkrant aandacht besteed wordt aan architectuur en leefstijl in Archipel & Willemspark n.a.v. de jaarlijkse Dag van de Architectuur op 1 juli.

7. Overige afgevaardigden

‑ Politie: geen bijzonderheden

‑ Huurdersverenigingen, VvE: mw Beekman meldt, dat In de tuin van Couperusduin in het kader van het bomenplan 30 bomen zijn/worden gekapt. De aankondiging van de gemeente in de Posthoorn van deze kap ‘op de Burg.Patijnlaan’ zorgde voor veel beroering. Mw Pelsman deelt mee dat de dode rhododendrons op het Burg. De Monchyplein in het najaar vervangen worden.

‑ Klokhuis: dhr Bakker is blij dat na het harde werken van het afgelopen jaar de verbouwing afgerond is; op 2 juni a.s. wordt ’t Klokhuis officieel heropend door wethouder van Alphen. Hij complimenteert hierbij alle betrokken werkers en personeel. De verhuur van ruimtes verloopt succesvol. Op de vraag van de voorzitter of ook de leden van de Vereniging Het Klokhuis zijn uitgenodigd, antwoordt hij dat dit niet mogelijk is door de lange lijst met genodigden. Het bestuur is van plan om een open dag te organiseren in september of oktober a.s.

‑ Ouderenwerk: g.b.

‑ Vredeskapel: mw Nutma is na een ernstig en langdurig ziekbed weer aan het herstellen. Op voorstel van de voorzitter krijgt zij een bloemetje namens de bewonersorganisatie.

8. Rondvraag

‑ Dhr Huisman: in het Prinsevinkenpark zijn bij een ambassadewoning illegale garages gebouwd, terwijl het Beschermd Stadsgezicht is. Mw Nuij adviseert om de bouwinspecteur in te schakelen.

‑ Mw Blitz: bij de wijkwandeling met de wethouder is ook de fietsoversteek bij het kruispunt Zeestraat/Javastraat aan de orde gekomen, evenals de brede Bankastraat en de herbestrating horecadeel Mallemolen.

Het Stadsdeelplan 2008 is op 17 april j.l. besproken in het Zeeheldenkwartier, er waren weinig mensen uit Archipel/Willemspark aanwezig. De uitnodiging kwam laat.

‑ Mw vd Zalm meldt dat, met dank aan wijk‑gemeenteraadslid de Liefde, door wethouder Baldewsingh de reconstructie van de Mallemolen gelijk wordt meegenomen met de Frederikstraat. De verlichting is inmiddels (voor de helft?) hersteld. De belemmerende stellage hoek Javastraat/Mallemolen bij ‘de Malle Meid’ zou enkele weken geleden binnen 24 uur weggehaald moeten zijn volgens de heer Pronk van DSB. Deze stellage staat er nog steeds.

‑ Mw Reuchlin vraagt zich af of al die nieuwe terrassen op parkeerplaatsen in de Frederikstraat behalve gezelligheid ook parkeerproblemen geven. Zij zal de voorzitter van de winkeliersbelangen, de heer Bosboom hierover raadplegen. Ook vraagt ze of de bewonersorganisatie belangstelling heeft voor het behoud van het voormalig woonpand van Couperus, Surinamestraat 20. De voorzitter weet dat dit pand niet alleen kostbaar is, maar ook 20 jaar achterstallig onderhoud heeft. Het Couperusmuseum tracht het pand te verwerven met hulp van donateurs, de bewonersorganisatie speelt daar geen rol in.

‑ Dhr vd Berg vindt het spijtig dat de huidige gereserveerde plaatsen bij de Palestijnse ambassade op de Laan Copes nooit gebruikt worden. De voorzitter weet uit ervaring dat met ambassades soms afspraken gemaakt kunnen worden voor het weekend t.b.v. omwonenden. Mw Nuij adviseert om de Dienst Parkeren te bellen voor verdere gegevens over de vergunninghouder.

9. Sluiting, de voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering, waarna met een drankje informeel nagepraat wordt.

Volgend wijkberaad: donderdag 20 september 2007 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

_________________________________________________________

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 15 maart 2007

Aanwezig: de dames Beekman, Drijver, Mulder, Blitz, Van der Zalm, De Buck, Reuchlin, Mendes de Leon, wijkagente Hoogerbrugge, Van Dijk (Haags West Nieuws) en Ponsen (verslag) ; de heren Vos, Hooft Graafland, Tetterode, Van der Kooi, Huisman, Landheer, Segboer (bureauchef politie) en Al Ghazi (Bestuursdienst)

Afwezig met afmelding: de dames Van Till, Van Hof, Pelsman, Nuij (Stadsbeheer), Nutma en de heren uis, Abels, Bakker, Metz, Klein en Van der Meij

1. Welkom en introductie nieuw bestuurslid

Voorzitter Vos heet een ieder welkom en speciaal de bureauchef van bureau Karnebeek, de heer Segboer, en het enige gemeenteraadslid in de wijk, Bart de Liefde (VVD).

In januari is Ruud Klein al als opvolger van penningmeester Ben Verstege voorgesteld. Nu kunnen we in het wijkberaad als nieuw bestuurslid Eveline Blitz welkom heten.

Mededelingen: geen bijzonderheden.

Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag wijkberaad d.d. 18 januari 2007

Beleidsmedewerker Al Ghazi vraagt naar de bedoeling van pt.5 Rondvraag: wijziging bord Sumatrastraat. De rijrichting en de richting parkeervakken zijn niet op elkaar afgestemd. Het éénrichtingsverkeer moet worden omgekeerd door verplaatsing van de borden. Bij de hoek Balistraat/Sumatrastraat is dit nog niet gebeurd. Dienst Stadsbeheer heeft gemeld dat het ijzeren hek bij Sophialaan/Alexanderstraat wordt weggehaald.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Stand van zaken Verkeers Circulatie Plan (VCP)

In februari/maart j.l verkeerde het College van B & W in ernstige problemen door het VCP. Bemiddeling van Anke van Kampen heeft geleid tot een herstel van het College. Over invulling van het VCP werd toch weer overlegd. Kort daarna stapte wethouder Van Woensel op en nam wethouder Norder de portefeuille verkeer tijdelijk over.

Eveline Blitz is met Joop Vos vertegenwoordiger van de bewonersorganisatie. Zij licht de verdere ontwikkelingen toe. De gemeente heeft vijftig eerdere insprekers, o.a. van wijkorganisaties uitgenodigd voor een workshop over het VCP. De inbreng van Joop en Eveline is apart toegevoegd aan dit verslag. Aandachtspunten zijn daarbij:

a. Waarom die haast?

b. Doelstelling moet gelden voor alle Hagenaars.

c. Computerberekeningen dreigen gezond verstand te verdringen.

d. Gemeente moet zelf betere alternatieven verzinnen.

e. Aanvullende maatregelen moeten harde toezeggingen worden.

f. De Mauritskade moet openblijven.

Vragen en opmerkingen n.a.v. toelichting op deze punten.

‑ Dhr vd Kooi: wat is mening politiechef Segboer over het VCP. Antw: chef is neutraal.

‑ Mw Mendes de Leon: wordt er ook gekeken naar oplossingen in andere steden.

Mw Blitz: dit gebeurt zeker, maar de onderlinge verschillen zijn groot. Het centrum van Groningen is bijv. veel kleiner, kent dus minder sectoren en is goed beloopbaar vanaf de buitenring. Steden kennen transferia: parkeren buiten het centrum met frequent vervoer van en naar het centrum met b.v. electrische busjes. Dit is mogelijk, maar kostbaar.

‑ Het snelverkeer in Den Haag is 83% bestemmingsverkeer en 17% doorgaand verkeer.

‑ Dhr De Liefde: fractiestandpunt VVD luidt: VCP heeft goede doelstellingen, maar de effecten kunnen veel beter.

‑ Dhr Vos: Europese normen bepalen dat de vervuiling jaarlijks met 10% moet afnemen. Er wordt nu onvoldoende gemeten. Laan Copes voldoet 159 dagen per jaar niet aan de norm voor luchtkwaliteit. Juridisch zal dit zeker nog in de strijd gebruikt kunnen worden.

‑ Dhr vd Kooi: constructieve bijdragen gewenst. Mw Blitz: er zijn al veel alternatieven genoemd: tolheffing, ondertunneling, Mercuriustracé , bevorderen O.V. etc.

‑ Na de workshop wil mw Van Dijk graag geïnformeerd worden over het resultaat. De wethouder staat na afloop de pers te woord, zij wil graag verslag van de wijkdeelnemers.

4. Financieel jaarverslag 2006

Dit jaar wordt het financieel verslag na verzending aan de gemeente in mei a.s. op het wijkberaad gepresenteerd. Ook het interne jaarverslag 2006 komt dan op de agenda.

5. Overleg met de stadsdeelcoördinator Leo van der Meij

Hassan al Ghazi vervangt Leo vd Meij, die wegens ziekte verhinderd is.

N.a.v. de vraag in nov. ’06 over onduidelijke subsidiepotjes bij de gemeente heeft hij informatie bij zich, hij stuurt die ook via e‑mail door.

Wethouder Baldewsingh: ‘een miljoen voor omni‑groen’ voor verbeteringen op de openbare straat. Tevens is er een potje voor burgerinitiatieven, die sociale contacten bevorderen: zie www.dehaagseontmoeting.nl .

Wethouder Norder heeft voor burgeriniatieven het potje ‘Een steentje bijdragen’ met een budget van € 250.000,‑ voor verbetering wijkleefbaarheid.

Suggesties voor bestemming: herinrichting horecadeel Mallemolen, toiletvoorziening bij skatebaan en kinderspeelplaats ‘de Kuil’ aan de Ary vd Spuyweg. Dit laatste zo mogelijk samen met stadsdeel Scheveningen, omdat de Scheveningse Bosjes hieronder vallen.

6. Verslagen werkgroepen e.d.

‑ openbare ruimte‑ Dorien de Buck is blij met het werk van Stichting Buurt Beheer Openbare ruimte Zeeheldenkwartier (BBOZ), die werk verschaft aan moeilijk plaatsbare werkzoekenden: straat vegen, rommel bij glasbakken weghalen, speelterreinen schoonhouden, restafval verwijderen als de vuilnisauto is geweest en met een hondenpoepzuiger bij o.a. het Archipelschoolplein aan de slag gaan.

‑ Met bewoners van het Nassauplein: aanpak voor andere verlichting, bestrating, fietsstroken en middengebied. Het potje van Omnigroen zou kunnen helpen. Voor een visualisering van de plannen is volgens de voorzitter geen geld beschikbaar.

‑ Wijkagente Marianne Hoogerbrugge meldt dat er op 4 april a.s. weer overleg is van politie, Archipelschool, naschoolse kinderopvang Max en beleidsmedewerker jongerenbeleid over opknappen terrein en over maatregelen tegen overlast jongeren en alternatieven voor jongeren (extra potje?). Nu de z.g. Brede Buurtschool is ingevoerd, worden de activiteiten in en om de school geïntensiveerd.

‑ De voorzitter vraag Bart de Liefde n.a.v. voorstel in de gemeenteraad over aanpak kleinschalige winkelstraten, zoals de Bankastraat, naar het vervolg van zijn activiteiten.

Bart vindt de huidige asfaltbestrating slecht, het maakt een verloederde indruk. Hij heeft ook geïnformeerd naar herbestrating Curaçaostraat (medio ’07) en Balistraat (’09). Frederikstraat wordt gelijk met de Denneweg gedaan. Voor de Bankastraat kan men beter aan een herprofilering denken met mogelijk een smalle middenberm om het verkeer te vertragen (goed tegen sluipverkeer). Mw de Buck wil de Bankastraatplannen niet aan het Nassaupleinplan koppelen, omdat dit vertragend (en demotiverend) zal werken. Nassauplein is wel een hoofdroute en verdient extra aandacht. Hassan al Ghali zal informeren naar bestratingsplan Soendastraat, waar nu riolering bij kuilen vervangen wordt en deels wordt herbestraat. Druk uitoefenen helpt voor snellere uitvoering plannen.

‑verkeer‑ Ank Beekman hoorde op info‑bijeenkomst over herstructurering kruispunt

A vd Spuyweg/Scheveningseweg/Catslaan: er komen verkeersafhankelijke stoplichten, auto’s mogen niet meer links afslaan van de Scheveningseweg naar A vd Spuyweg.

‑openbaar vervoer‑ Andries Landheer: uit een studie van de HTM voor 2020 blijkt dat er gedacht wordt aan een verdiepte tunnelbak voor de tram tussen Dr.Kuyperstraat en Laan Copes, waardoor de trams de doorgaande wegen niet meer gelijkvloers kruisen; dat betekent een besparing van ca 5 minuten per tram. Bij de nieuwe Riouw(fiets)brug is sprake van aanpassing bij de halte i.v.m mogelijke aansluiting op RandstadRail, de Erasmuslijn uit Rotterdam. Allemaal meerjareninvesteringen en toekomstmuziek.

‑ruimtelijke ordening‑ Victoria Mendes de Leon: de nieuwbouw in de Sumatrastraat ligt stil. Omwonende belanghebbenden hebben bezwaar gemaakt tegen een geconstateerde hoogte‑overschrijding van 60 cm. De gemeente zoekt het uit, Hassan vraagt ernaar.

Over toekomst gebouw v/h Landbouwschap in Prinsevinkenpark is nog geen zekerheid.

Quirina van Hof en Victoria bekijken en beoordelen de aanvragen en bouwplannen.

‑ Scheveningse Bosjes‑ Bert Huisman is voor de Kerst belaagd door één van de jongeren met vuurwerk, hij vindt dat de politie niet snel genoeg reageerde. De wijkagente vraagt hem zulke persoonlijke klachten direct bij haar te melden en niet 3 maanden later op een vergadering. Voor schoonhouden en controle in de Bosjes moet steeds aan de bel getrokken worden, waarna het weer een tijdje goed gaat. Herman Stemford is de contactpersoon van de Schev.Bosjes.

‑ Bosje van Repelaer‑ Agaath Reuchlin wil graag aansluiten bij de werkgroep openbare ruimte, omdat ze nu als enige de contacten met dhr vd Hut van de gemeente moet onderhouden. Afspraken kunnen dan niet altijd doorgaan. Bij het Javahofje zijn zonder overleg witte parkeerlijnen geplaatst en er waren bomen geplant in het bosje en bankjes veranderd. Er is behoefte aan een totaalplan. Mw vd Zalm meldt dat er veel stukken in het Bosje lang onder water staan en er is veel controle ivm hondenbeleid.

‑ Website ‑ Ank Beekman geeft aan dat de opzet/ vormgeving van de website een makkelijker te hanteren jasje krijgt. Blijven kijken dus!

‑ Wijkkrant ‑ Eva Drijver vertelt dat voormalig redactielid Cathrien Ruoff weer terug is in de redactie. De straat aan het woord is in de komende wijkkrant de Laan Copes.

7. Overige afgevaardigden

‑ Huurdersverenigingen Couperusduin: de opknapbeurt gaat gestaag door, in de tuin moet een aantal bomen worden gekapt. Tot grote schrik was de gemeente‑aankondiging op de Burg.Patijnlaan ongenummerd en zag menigeen ineens een kale laan voor zich. Joop Vos schreef een boze brief met het verzoek om de locatie duidelijk te noemen.

‑ VvE ‑ g.b.

‑ ’t Klokhuis ‑ Prognose: werkzaamheden zijn op 1 april afgerond en een feestelijke opening gebeurt op 2 juni a.s.

‑ Ouderenwerk ‑ niemand aanwezig

‑ Vredeskapel ‑ niemand aanwezig

8. Rondvraag

Mw vd Zalm : klacht over defecte lantaarns Mallemolen en Frederikstraat. Reparatie duurt 2 weken.

Bert Huisman: voorstel sanitaire voorziening Schevengse Bosjes‑zie eerder bij punt 5. Else Ponsen: er liggen glasbakkentassen van Stadsbeheer voor de liefhebber, meenemen s.v.p.

Volgende vergadering wijkberaad:

donderdag 24 mei 2007 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

__________________________________________________________

 

Bezwaren tegen VCP

Wijkberaad A&W 15 maart 2007 / workshop gemeente Den Haag 19 maart 2007

Ingebracht door Eveline Blitz namens Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark

(volledige tekst)

a. Waarom die haast?

De wethouder stelt dat de gemeente het VCP moet vaststellen op 14 juni. Waarom? Als je een ingrijpend plan met succes wilt invoeren is draagvlak noodzakelijk. Dat kost tijd. Waarom dan toch die haast? Het kan niet zijn vanwege de urgentie van het luchtkwaliteitsprobleem van de Veerkades, want de gemeente wil het VCP sowieso pas in 2009 uitvoeren.

b. Doelstelling moet gelden voor alle Hagenaars.

De doelstellingen van het college zijn: geen doorgaand verkeer in het centrum en verbetering van de luchtkwaliteit in het centrum. Het college besteedt dus geen enkele aandacht aan de wijken rond het centrum.

In het VCP van het college worden afsluitingen voorgesteld bij de Veerkades en de Mauritskade. Deze afsluitingen betekenen dus verplaatsing cq omrijden van driekwart van het verkeer dat binnen de centrumring moet zijn.

Daarmede wordt het ernstige probleem van de Veerkaden dus verplaatst naar o.a. de Laan Copes van Cattenburg. Iedere afsluiting van verkeerswegen leidt onherroepelijk tot verslechtering van de luchtkwaliteit, meer verkeer, meer congestie, meer verkeerslawaai elders.

De doelstelling zou moeten worden: de gemeente dient voor iedere Hagenaar waar hij ook woont de normen van voldoende luchtkwaliteit te garanderen.

c. Computerberekeningen dreigen gezond verstand te verdringen.

Computerberekeningen van het verkeer suggereren exactheid, maar zijn net zo betrouwbaar als de computerberekeningen van de weersverwachting.

Het gaat namelijk om de vraag welke aannames / veronderstellingen erin gestopt zijn. Laten we ons niet laten intimideren door quasi‑exacte berekeningen, laten we ook de raadsleden oproepen hun gezond verstand te blijven gebruiken. Als de gemeente van twee grote verkeersaders er eentje afsluit, krijgt de overgebleven weg de dubbele portie verkeer voor de kiezen, zo eenvoudig is het.

Toen de Grote Marktstraat werd afgesloten kreeg de Veerkade de dubbele portie. Als de Mauritskade wordt afgesloten krijgt de Laan Copes de dubbele portie.

d. Gemeente moet zelf betere alternatieven verzinnen.

Wie dacht dat er nu eindelijk, na de collegecrisis, serieus met de burgers gecommuniceerd zou worden, komt bedrogen uit. Blijkens de verklaring van (inval)wethouder Norder moeten al die kritische burgers nu maar met alternatieven op de proppen komen. Het gemeentebestuur gaat comfortabel achteroverleunen. De wethouder zal die alternatieven dan wel even toetsen (en vervolgens achteloos terzijde schuiven, zo leest men tussen de regels door).

Het is de wereld op zijn kop! De dames en heren wethouders hebben een goedbetaalde job, ze worden bovendien ondersteund door een heel legertje deskundige ambtenaren. Mogen we niet eens meer van hen verwachten dat zijzelf met goede alternatieven komen? Moeten een paar goedwillende burgers in hun vrije tijd, en zonder ondersteuning, het werk op komen knappen? Wat een schaamteloos laatdunkende houding!

e. Aanvullende maatregelen moeten harde toezeggingen worden.

Telkens wanneer over de verslechterde situatie op de Laan Copes gesproken wordt meldt de politiek dat de overlast op de centrumring wel mee zal vallen omdat er zogeheten “aanvullende maatregelen” worden genomen, zoals transferia. Helaas is dat slechts een papieren toezegging, want voor die transferia is geen geld beschikbaar, en is nergens grond gereserveerd!

Cynisch zouden we kunnen zeggen: als het college er echt van overtuigd zou zijn dat die aanvullende maatregelen het verkeer in Den Haag zouden verminderen, dan verminderen die het verkeer op de Veerkades toch ook al genoeg? Dan hoeven ze toch niet ook nog eens de halve stad af te sluiten?

f. De Mauritskade moet openblijven.

Kernpunt van de inbreng vanuit onze wijk zal zijn dat de Mauritskade open moet blijven.

Volgens de gemeente moest de Mauritskade dicht “omdat wanneer de Veerkades dicht gaan, er zoveel meer verkeer naar de Mauritskade uitwijkt, dat de verkeersoverlast daar onaanvaardbaar wordt. Dus daarom de Mauritskade dicht.”

Maar waar blijft dat verkeer dan? Dat gaat dan naar de Laan Copes. En dan is het ineens geen onaanvaardbare hoeveelheid stank, lawaai en onveiligheid meer? Terwijl op dit moment, dus zonder de afsluiting van Veerkades en Mauritskade, de luchtverontreiniging de normen al overschrijdt!

Laten de politici hun gezond verstand gebruiken! Kijk naar de kaart. Nu zie je dat al het verkeer vanuit Utrechtsebaan en A44 via twee parallelle wegen de stad in gaat: Mauritskade en Laan Copes. Die twee wegen zijn nu al elke spits voller dan vol.

Een kind kan bedenken dat wanneer je een van die twee dicht doet, dat de ander dan helemaal vast komt te staan. Om nog maar te zwijgen van de situatie dat er op die ene overgebleven weg een ongeluk gebeurt.

Dus alletwee open houden, in ieder geval stad in. (stad uit zijn er drie wegen, nl ook Javastraat.)

Ook de bewoners van de Veerkades vinden verschuiving van de problemen geen oplossing.

_________________________________________________________

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark 18 januari 2007

Aanwezig: de dames Beekman, van Hof, Drijver, Mulder, Blitz en Ponsen (verslag) en de heren Vos, Hooft Graafland, Verstege, Klein, Metz , Tazelaar, Huisman, Bakker, Van Lankeren, Tirion, Drijver, Tetterode en Landheer

Afwezig met afmelding (deels vanwege windkracht 10): de dames Pelsman, Van der Zalm, Van Lynden, Nutma , de Vreese, wijkagente Hoogerbrugge en de Buck en de heren. uis, Abels, Van der Meij en Segboer.

1. Welkom door de voorzitter, die vraagt of de vrijwilligers bij de bewonersorganisatie belangstelling hebben voor een vrijwilligerspas van HOF, waarmee men entreekorting kan krijgen bij diverse culturele activiteiten. Belangstelllenden kunnen zich aanmelden via de presentielijst. Of later bij het secretariaat.

‑ Mededelingen: er zijn per 1/1/2007 twee bestuursleden afgetreden. Als eerste Hans Groenendijk, die zich veel jaren bezig hield met ruimtelijke ordening, grondwaterstand en parkeerbeleid. De tweede is Ben Verstege, die 7 jaar penningmeester is geweest.

De nieuwe penningmeester is Ruud Klein, die tevens penningmeester is van Stichting Het Klokhuis. Applaus klinkt voor al deze heren.

‑ De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag wijkberaad d.d. 16 november 2006

n.a.v. ‘beleidsoverleg’ pag 1 bijna onderaan, merkt de voorzitter op: ‘als beleidsoverleg opgeheven wordt en stadsdeelcoördinator Van der Meij bij ieder wijkberaad aanwezig zal zijn, betekent dit voor zijn stadsdeel Centrum, dat er intensief wordt vergaderd’.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan het secretariaat.

3. Korte terugblik jubileumviering

De expositie in Galerie Frederik van ruim 50 kunstenaars, de fototentoonstelling in diverse etalages in A/W, de atelierroute en de poëzieavond waren een groot succes. Wellicht komt er een vervolg met een werkgroep cultuur.

4. Uiteenzetting medewerkers Stadsbeheer

De heren Van Lankeren (stadsbeheer, afd. wegbeheer) en Tirion (stadsbeheer, afd. riolering) geven een toelichting over de situatie m.b.t. Mallemolen, Curaçaostraat en over wateroverlast bij hevige regenval. Over deze onderwerpen zijn in een vorig wijkberaad vragen gesteld. De heer Van Lankeren geeft een samenvatting over verschil tussen dienst Stadsbeheer (doet onderhoud, zoals onderhoud en herbestrating) en Stedelijke Ontwikkelingen (maakt plannen voor nieuwe invulling/wijziging van de straatindeling). Dit laatste is door de Belangenvereniging Mallemolen gevraagd voor het horecadeel van de Mallemolen. De heer Van Lankeren gaf aan dat zijn dienst alleen werkt aan onderhoud en de bestrating ter plekke slechts licht verzakt was. Hij stelt dat er geen verschuiving van gelden is geweest van de horecakant naar de hofjeskant. Mw Q. van Hof bestrijdt de uitleg van de heer Van Lankeren, dat het bij het hofje Mallemolen alleen gaat om herbestrating, aangezien er verschillende wijzigingen zijn aangebracht, die zij op tekening thuis heeft. Als er ook nog sprake is van vernieuwing van riolering wordt het een intregaal plan, opdat er zo min mogelijk straat opgebroken moet worden. Bij het terrein hofje Mallemolen gaat het om een private riolering, dus voor eigen rekening! De Belangenvereniging Mallemolen (horeca) was in november j.l. in overleg met Stedelijke Ontwikkelingen over plan voor herinrichting, dus niet met Stadsbeheer.

Mw Blitz vraagt of er ook geld is uit de gemeentelijke pot ‘De Kern Gezond’. Deze pot is in eerste instantie bestemd voor het centrum binnen de oude grachtengordel, dus aan de centrumkant van de Mauritskade. Dat valt precies buiten A/W, wellicht komt er later nog geld beschikbaar voor het gebied buiten de centrumgrachten. Dhr R. Moerenhout is aanspreekpunt bij de Dienst Stadsbeheer voor ‘De Kern Gezond’.

Afvoer van vervuild water of regenwater van daken via het riool is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Bij heftige regenval kan vervuild water niet altijd weg via het rioolsysteem. Het wordt dan rechtstreeks geloosd in het oppervlaktewater. In extreme gevallen wordt de straat tussen de trottoirbanden als overloop gebruikt. Er komen dan veel meldingen van wateroverlast. Er is wel een straatreinigingsprogramma, maar er kan ook sprake zijn van vervuilde kolken door bladval of wortels van bomen in de rioolbuizen. Blijft er veel water op het wegdek staan bij verstopte putten, zoals op de Burg. Patijnlaan, dan kan men dit melden bij het contactcentrum T 350 3000.

Het peil van het grondwater is een zaak van het Hoogheemraadschap. Het niveau van het grondwater is de laatste 10 jaren nauwelijks gewijzigd. Als ten gevolge van heftige regenval het grondwater tijdelijk wat hoger staat en dit tot lekkage in kelders e.d.leidt, is dat de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar.

De riolering is na ca 120 jaar eigenlijk aan vervanging toe in de oude wijken van den Haag. Bij vernieuwing wordt gestreefd naar gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en van regenwater.

Wateroverlast via riolering binnenshuis kan voorkomen bij huizen met een souterrain. Water loopt dan vanaf de riolering de huizen in. De eigenaar moet er echter zelf voor zorgen dat het water 1,5 m boven het maaiveld wordt afgevoerd. De gemeente heeft een folder met oplossingen voor dit probleem. Op het secretariaat van de bewonersorganisatie in ’t Klokhuis is deze folder te verkrijgen voor de huizenbezitters met een souterrain.

De Curaçaostraat is al lang een private straat, die als openbare straat gebruikt wordt. In de straat ontbreekt riolering en is de bestrating slecht. Het aangrenzende Alexander’s‑Hof en deels de Nieuwe Hof staan hierdoor vaak in het water. De heer Tirion hoopt eind 2007 de financiering rond te hebben om de problematiek aan te pakken en dan met een integraal plan te komen: riolering, bestrating etc.

De brandweer heeft eerder een negatief advies gegeven voor afsluiting Curaçaostraat, eindverantwoordelijke hiervoor is de burgemeester.

5. Rondvraag

Dhr Hooft Graafland vraagt aan de heer Van Lankeren of een ijzeren hek bij de Sophialaan/Alexanderstraat weggehaald kan worden. De vraag lijkt terecht, hij gaat ernaar kijken.

Mevr. Ponsen vraagt namens een bewoonster van de Sumatrastraat of het rijrichtingsbord hoek Sumatrastraat/Balistraat gedraaid kan worden, hier wordt al 2,5 jaar naar gevraagd. De uitgesproken instemming leidt hopelijk tot actie.

6. Sluiting om 21.00 uur, waarna de nieuwjaarsborrel begint.

Volgende vergadering wijkberaad :

donderdag 15 maart 2007 om 20.00 uur in ’t Klokhuis