Notulen Wijkberaad 20 november 2008

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 20 november 2008 in ’t Klokhuis
Aanwezig: de dames Blitz, Mulder, Drijver, Van der Zalm, Hoogenbrugge, Van Lynden, Beekman, Mendes de Leon en Ponsen (verslag) en de heren Bloembergen, Dike, G. Nieuwenhuys, Huisman, Klein, Hooft Graafland, Taekema, Landheer en De Liefde
Afwezig met berichtgeving: de dames Reuchlin, Hoogenraad, Nuij en Pelsman en de heren Voorhoeve, Abels, Van Gijn, C. Nieuwenhuis.
1.0 Welkom door voorzitter, Wybe Taekema

1.1 Mededelingen. Maaike Nuij zal later komen, maar blijkt uiteindelijk niet tijdig te kunnen komen.

1.2 Vaststelling agenda. Op verzoek van Auke Bloembergen worden zijn punten bijtijds behandeld.

2. Verslag wijkberaad d.d. 18 september 2009
Correctie: de heer C. Nieuwenhuis was wel op deze vergadering aanwezig.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulisten.

3. Ontwikkelingen rond CentrumRing en luchtkwaliteit

3.1 Wybe meldt dat onze juridische bezwaren tegen het totale VerkeersCirculatiePlan (VCP) bij de bestuursrechter zijn behandeld en het wachten is op de uitspraak, waarover we niet optimistisch zijn. Het voorstel van B & W om de motie verplaatsing CentrumRing uit 2001 naar het Telderstracé niet uit te voeren, is op 28 oktober jl. zonder argumenten gesteund door de coalitiepartijen. Dit ondanks indringende argumenten van de insprekers Eveline Blitz, Wybe, Guus Nieuwenhuys en Tim Dike. Er werd ook nauwelijks gereageerd op de argumenten van de oppositiepartijen.
Guus heeft ook namens de Klankbordgroep ingesproken  Bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2010 zal de behandeling van dit onderwerp voor de kiezers zeker een rol spelen.

3.2 Drie weken geleden kwam de uitslag van het toegezegde onderzoek naar luchtkwaliteit : NOx  en fijn stof op drie A 4-tjes. Ronduit teleurstellend. Op 13 november j.l. werd in de Raadscommissie Verkeer Milieu en Leefbaarheid (VML)  het flankerend beleid woon-werkverkeer behandeld, waar de cirkelredeneringen –aldus Eveline- hoogtij vierden. Er wordt meer gedacht aan betere doorstroming (geen oversteekplaatsen erbij) dan aan terugdringen woon-werkverkeer.
De vervolgafspraken over luchtkwaliteit zijn nu gepland op ambtelijk niveau. Wybe,  Eveline, Guus en Sander v.d. Berg blijven erbij betrokken.

3.3 Wybe is vorige week bij een vergadering van het Platform NW Hoofdroute geweest, waarin Koos Zeper een belangrijke en constructieve rol speelt. Het platform acht het onaanvaardbaar dat de gemeente allerlei (hoog)bouwplannen ontwikkelt zonder een integraal plan over de verkeersafwikkeling. Het bestuur heeft besloten dat A & W zich aansluit bij het platform onder voorwaarde dat men ons niet dwars zit v.w.b. de verlegging van de CentrumRing.

Het is de bedoeling tot een integraal plan te komen, waarbij de betrokken wijken de problemen niet bij de buren neerleggen.
3.4 Op 13 nov. j.l. gingen Wybe en Eveline naar een bijeenkomst in Concordia van het college van B&W en (ontevreden) bewonersorganisaties. Na een betuttelende start door de voorzitter liet de burgemeester iedereen gewoon aan het woord komen. Bijeenkomst leverde weinig op.

3.5 Wethouder Smits krijgt miljoenen van het rijk t.b.v. het openbaar vervoer. Hij heeft thans een plan voor ondertunneling trambanen bij kruispunten op de Koninginnegracht. Dat zijn geen uitgaven voor het OV, maar ter facilitering van het autoverkeer op de Laan Copes en Javastraat. Bij de stoplichten heeft de tram immers voorrang. Door het wegvallen van de tramhinder wordt de doorstroom van / naar de Laan Copes en Javastraat bevorderd, wat tot nog meer verkeer leidt.
Andries Landheer is gebeld door een verontruste bewoner, die vreesde voor beschadiging van de monumentale huizen langs de gracht. Advies: kracht van grachtbewoners bundelen.

4. Bankastraat

Auke Bloembergen: Er zijn ruim 1000 handtekeningen opgehaald voor het burgerinitiatief voor het verbeteren van de Bankastraat. Ze zijn eind oktober op het stadhuis aangeboden. Met een positief advies van B&W komt dit punt op 27 nov bij de gemeenteraad, die dan besluit over behandeling. Misschien krijgen de indieners van het plan daarbij gelegenheid om een toelichting te geven. In januari 2009 wordt ‘het plan Bankastraat’ behandeld in de raadscommissie VML voor een voorstel aan de raad. Indieners kunnen het plan dan toelichten. Als de datum van de raadscommissie bekend is, kunnen wijkbewoners gemobiliseerd worden aanwezig te zijn bij de bespreking.

Gevraagd wordt of het handig is om ambtelijk contact te houden over mogelijke ‘potjes’ om de plannen te realiseren. Bart de Liefde, wijkbewoner en gemeenteraadslid VVD, meldt dat er bij de begroting een amendement is ingediend om verbeteringen in de Bankastraat te ondersteunen wat betreft de verkeersveiligheid en om een impuls te geven aan de straat vanwege de functie als winkel-gebied (ook andere winkelstraten zijn hierbij betrokken). Hij raadt aan eerst af te wachten wat in de raadscommissie besloten wordt.

5. Gemeente: politie

5.1 Onze wijkagente Marianne Hoogerbrugge is weer terug na lang verlof (geboorte tweede kind).

5.2 Ze meldt n.a.v. klachten (uit het verslag d.d. 18/9/’08) bij de avondwinkel hoek Laan Copes/ Koninginnegracht dat de eigenaar al enkele keren is aangesproken op (in)drinkende jongeren voor de winkel en rommel op straat . Aandachtspunten zijn: leeftijd en gedrag jongeren, schoonhouden trottoir en voor stadsbeheer meer afvalbakken en vaker legen van bakken bij de tramhalte. Een camera buiten is ook een voorstel van een aanwezige. Op de huizen aan de Koninginnegracht wordt mogelijk door dezelfde groep graffiti aangebracht. Bij nieuwe klachten: melden bij de politie s.v.p.

5.3 Ank Beekman vraagt waarom na de roofoverval in de Malakkastraat niet werd doorgegeven dat de dader was gepakt, terwijl medewerking van de website was gevraagd voor opsporing. Marianne zegt, dat het enige tijd duurde voor men wist dat men de goede te pakken had.

5.4 Bij de politieloop door de Scheveningse Bosjes hebben 130 deelnemers € 3500 opgehaald voor de CliniClowns. De route is 3x 2,3 km. Ook de Landelijke Politiedag , die voor de wijk aan de Karnebeeklaan was, bleek een succes.

5.5 Gilles Hooft Graafland vraagt of het mogelijk is om een wit kruis op het wegdek vande Javastraat en de Laan Copes te krijgen om het uitrijden uit de Surinamestraat (makkelijker) mogelijk te maken. De wijkagente zal dit aankaarten bij betreffende dienst. Bij de Balistraat werkt dit niet vlekkeloos.

5.6 Voor de Oud- en Nieuwjaarsviering adviseert de politie om auto’s zoveel mogelijk in garages te zetten om schade te voorkomen door vuurwerk of brandjes. Dit speelt vooral in de binnenstad.
6. Ander nieuws uit het bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

6.1 Nieuws over de SocialSofa’s: in de wijkkrant staat een berichtje hierover. Het lijkt een goed idee om hier t.z.t. wat mee te doen voor de buurt. Aan één sofa hebben 10 mensen 3 dagdelen gewerkt.

6.2 Seminar Bob Waisfisz. Op het seminar met enkele buitenlanders, maar merendeels Nederlanders toonde hij verschillen in cultuur op workshopachtige wijze. Het was een interessante avond. Jammer dat veel expats ondanks aanmelding toch niet zijn gekomen. Er is veel bekendheid aan de avond gegeven op de website, in de wijkkrant, met flyers en posters achter ramen en bij winkeliers of horeca. Het blijft moeilijk de ca 35 % buitenlanders bij de wijk te betrekken. ondanks de inspanningen van o.a. Linda Nash met het Engelstalige deel van onze website www.archipelbuurt.nl

6.3 Eva Drijver meldt dat de eerstvolgende wijkkrant 4 december a.s. uitkomt.

6.4 Charlotte van Lynden vraagt namens het Ouderenwerk AWZ of het niet heel gevaarlijk is voor ouderen als er in Couperusduin brand uitbreekt. De brandweer oefent regelmatig in het complex, maar onbekend is wat hoogbejaarde/minder mobiele ouderen in paniek zullen doen in dit gebouw.

6.5 Ruud Klein kreeg een telefoontje in ’t Klokhuis n.a.v. een te laat ingediend bezwaar tegen een wijziging in Bestemmingsplan 1, waarbij het even gedeelte van de Zeestraat  + Bazarstraat bij Bestemmingsplan Zeeheldenkwartier gaat horen. Voor bewonersorganisatie Archipel & Willemspark lag de grens al in het midden van de Zeestraat. Op verzoek van dhr en mw Broos heeft Wybe namens A&W  alsnog hun tijdig ingediende bezwaar ondersteund, wetende dat de termijn al was verstreken.
Tim Dike meldt dat de Bestemmingsplannen Willemspark 1 en 2 bij de actualisering worden samengevoegd. Voornoemde bestemmingsplannen zijn in 1982 vastgesteld. De werkgroep ruimtelijke ordening houdt de actualisering in de gaten.

6.6 Geen nieuws over het planten van bomen in de Atjehstraat.

6.7 Het Schakelpunt heeft via Maaike Nuij een aanvraag gedaan voor grote plantenbakken aan de Burg. Patijnlaan  i.p.v. de gerooide bomen, ook een bank en fietsbeugels aan de Borneostraat kant.

6.8 Het Verdriet van de Sumatrastraat: het bouwgeraamte staat nog steeds overeind.

6.9 Surinamestraat i.p.v. garage: na een mooi plan dat niet doorging, een lelijk plan dat is afgeketst,  nu weer een mooi plan met 2 verdiepingen, dat voor 1 juli j.l. is ingediend. Het betekent wel een wijziging van het bestemmingsplan, dus een artikel19 procedure.

6.10  De lange Balistraat is herbestraat, voor de korte Balistraat geldt weer een apart plan. De appelbomen in de straat krijgen door veroudering steeds minder bloesem (levensduur is ca 15 jaar).

6.11 Op 27 oktober is gestart met een tweewekelijkse nieuwsbrief met actueel nieuws van de website. Deze wordt nu o.a. gestuurd naar leden van wijkberaad en werkgroepen. Via de site map kan men snel de inhoudsopgave van de website raadplegen. Ook kan men daar googelen binnen www.archipelbuurt.nl  Complimenten voor de websiteredactie, speciaal voor samensteller Ank Beekman en webmaster Jaap Drijver. De verzending gebeurt via het secretariaat, waar nieuwe abonnees zich kunnen opgeven secretariaat@archipelbuurt.nl .  Guus is heel enthousiast en ziet dit ook als een mogelijkheid om in korte tijd veel mensen te kunnen mobiliseren.

6,12 Ook aan een digitale muurkrant wordt gewerkt. De gemeente levert een groot beeldscherm met bijbehorende apparatuur. Dit komt achter een raam bij AH. Daarop kan men wisselende pagina’s zien met kort actueel nieuws en foto’s van en voor de wijk. Gedacht wordt aan totaal drie schermen: bij AH, in de Frederikstraat en in ’t Klokhuis.

7. Rondvraag

7.1 Eveline vraagt waarom er geen oude lantaarnpalen staan aan de Borneostraat (waterzijde)

Deze vraag sturen we door naar Maaike Nuij.

7.2 Gilles stelt voor een bloemetje te sturen naar het slachoffer van de overval in de Malakkastraat. Auke Bloembergen meldt dat dit al ruimschoots door straatbewoners is gedaan.

7.3 Wybe sluit de vergadering om 21.40 uur, waarna nog een glas wordt gedronken.

Volgend wijkberaad is op donderdag 22 januari 2009 om 20.00 uur in ’t Klokhuis
______________________________________________________________________

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 18 september 2008 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Beekman, Ipema, Nuij, Drijver, Vaartjes, Veringa, De Wit, Mulder, Van Holk, Haverkamp en Ponsen (verslag) en de heren Dike, Landheer, Van der Zijl, Bloembergen, Van Gijn, Bentinck, Hamburger, C. Nieuwenhuis en Bos

Afwezig met berichtgeving: de dames Blitz, Hoogenraad, Deknatel, Mendes de Leon, Van Lynden en de heren Taekema, Hooft Graafland, Klein, Abels, Huisman, Tetterode, G. Nieuwenhuys, Voorhoeve en M. Boer

1. 0  Welkom door secretaris Ank Beekman, die vanwege verhindering van voorzitter en vice-voorzitter deze avond het wijkberaad voorzit. Een kort voorstellingsrondje volgt, waarbij de meeste nieuwkomers uit de Bankastraat komen. Van Belangenvereniging Willemspark 2 is mw Haverkamp aanwezig en de heer Bentinck komt namens Belangenvereniging Surinamestraat.

1.1   Mededelingen.  Mw van Holk komt een toelichting geven over het Expatriate Archive Center in de Paramaribostraat.

1.2   Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2. Verslag wijkberaad d.d. 29 mei 2008

De gestelde vragen aan de gemeente uit dit verslag zullen bij agendapunt 5 behandeld worden. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.

3. Burgerinitiatief Herinrichting Bankastraat: 750 handtekeningen nodig

Contactpersoon werkgroep verkeer Willem van Gijn licht toe wat de handtekeningenactie beoogt: met 750 handtekeningen (of meer) is het mogelijk om de plannen voor een veiliger en leefbaarder Bankastraat op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Tijdens de wijkschouw van 17 september j.l. met wethouder van Alphen, ambtenaren en leden van bestuur en werkgroepen van bewonersorganisatie A & W  werd al welwillend gereageerd op de plannen. Bij een wandeling door Bankastraat, Surinamestraat, de fraai opgeknapte Mallemolen en de Frederikstraat werd veel aandacht geschonken aan de voorstellen tot verbetering van de verkeersveiligheid in de Bankastraat. In het verslag van het wijkberaad van 29 mei j.l. staan deze plannen al vermeld. Volgens een voorlopige schatting bedragen de kosten ca. € 600.000. Het gaat daarbij vooral om kosten voor herbestrating e.d. Het kan verstandig zijn de begroting hoger in te schatten i.v.m. mogelijke tegenvallers.

Hieronder volgt een kopie uit het verslag van die avond (toelichting van Auke Bloembergen):

Uitgangspunt van de plannen: Bankastraat meer fiets- en voetgangersvriendelijk te maken en minder autovriendelijk. De plannen vallen in onderdelen uiteen: die voor de hoge, smalle en brede Bankasstraat. In hoofdlijnen:

hoge Banka:
één rijbaan met rode fietsstroken aan beide kanten (effect: automobilist wordt voorzichtiger)
het plein rond de fontein vergroten met extra cirkel bijv. met beplanting;
stoepen verbreden/rijstroken smaller;
diverse verkeerstechnische maatregelen (rotonde op kruising Kerkhoflaan, zebrapaden, 30 km zone indien mogelijk);

smalle Banka:
één rijbaan met rode fietsstroken aan beide kanten
vaste laad- en lostijden vrachtwagens; tijdens die periode parkeerverbod;
stoepen iets breder aan beide kanten (bijv. 1 tegel);
verlichting: bijvoorbeeld verlichting via kabels verbonden aan de huizen (breedtewerking);
meer fietsbeugels, meer boompjes;

brede Banka:
pleinachtige opzet bij hoek Banka/Sumatra/Soendastraat;
vaste laad- en lostijden vrachtwagens;
bredere stoepen met bomen;
eventueel een middenberm, vluchtheuvel of ‘naald’;
smallere rijbaan van smalle Banka voortzetten bij slagerij Matla en Café Banka en geleidelijk breder uitlopend richting kruispunt met Laan Copes.

Opmerkingen n.a.v. de plannen:

– Is het mogelijk na te gaan of de riolering in de Bankastraat vervangen moet worden en is dat niet te koppelen aan herinrichting? Maaike Nuij (gemeente) zal dit nagaan.

– Als er één rijbaan inkomend verkeer komt vanaf Nassauplein/Laan Copes, kan er niet meer dubbel geparkeerd worden; met een middenberm kan men niet vlug en gevaarlijk keren in de brede Banka.

– Gedacht wordt aan parkeervakken met ‘oortjes’ om fietsbeugels op te kunnen plaatsen.

– Er wordt gewaarschuwd om niet met minder genoegen te nemen maar de oorspronkelijke doelstelling vast te houden. Er bovenop blijven zitten!
– Vraag is of brandweerauto’s binnen hun tijdslimiet blijven als er een vertragende rotonde komt bij Aletta Jacobsweg/Kerkhoflaan…

– Maaike Nuij meldt dat de gemeentelijke visie wat kan verschillen per dienst:: de V.O.V is wat sceptischer over voorstel van ‘Vogelenzangse’ verkeersvertraging dan de Dienst DSO  met dhr van Geijsel. Haar voorstel is om beide diensten aan de tafel te krijgen.

– Burgerparticipatie wordt politiek erg gewaardeerd, dus dit zou een rol kunnen spelen.

– Voorstel is om twee haltes voor bus 22 te maken richting Scheveningen, zodat de bus dan minder hoeft te stoppen halverwege de hoge Bankastraat.

– Willem van Gijn meldt dat n.a.v. een persbericht aandacht aan het burgerinitiatief is besteed in de Telegraaf en TV West.

– Auke Bloembergen vertelt dat tijdens de wijkschouw de directeur van de dienst Stadsbeheer Centrum aangaf dat er een schetsontwerp gemaakt kan worden van de plannen. De begroting 2009 is al gemaakt, maar in 2010 zou de Bankastraat opgenomen kunnen worden. Uitvoering zal minimaal nog 2 à 3 jaar duren.

4. Aankondiging seminar Bob Waisfisz

De voorzitter licht toe dat deze wijkgenoot, deskundig op het gebied intercultureel management,  een Engelstalig seminar houdt voor expats over cultuurverschillen tussen verschillende nationaliteiten. Meer kennis hierover kan tot meer begrip voor elkaar leiden. Niet alleen expats, ook Nederlanders zijn welkom. Datum van het Seminar: donderdag 6 november a.s. in ’t Klokhuis, aanvang 20.00 uur.

5. Gemeente: o.a. Dienst Stadsbeheer, politie

5.1 Maaike Nuij: opknappen speelterrein Atjehstraat laat wat langer op zich wachten.

5.2 Wijkagente Yvonne Ipema:  uitbreiding RK begraafplaats met urnengalerij kan uitgevoerd worden, omdat door een wijziging in de Wet op de Lijkbezorging het eerdere Koninklijk Besluit niet meer geldig is. In de Arcade is een doorgang, de nissengalerij wordt niet hoger dan 2,5 m.

5.3 Stedelijk grondwaterloket kan men raadplegen als men bij bouwplannen vreest voor problemen: www.denhaag.nl/grondwater .

5.4  Surinamestraat : de heer Bentinck meldt dat het gras lange tijd niet gemaaid was in de perkjes bij de Surinamestraat, omdat de grasmaaier er niet bij kon door het hekje er omheen en geparkeerde auto’s bij de doorgang. Bij de wijkschouw kwam als mogelijke oplossing: de perkjes door laten lopen tot een perk over de hele lengte van de straat en/of een gedeeltelijk parkeerverbod te maken tussen de perkjes. Het gras is inmiddels weer gemaaid.

5.5 Wijkagente Ipema meldt dat er geen problemen meer zijn na de aanpak van enkele overlast gevende jongeren.

5.6 Bij de avondwinkel K.Mart op de hoek van Koninginnegracht en Laan Copes blijken jongeren drank te kopen om zich in te drinken voor ze uitgaan. Dit geeft geluidsoverlast en troep in en om de afvalbakken. Het is mogelijk dat de meeuwen/kraaien de troep veroorzaken. Aandachtspunt voor Maaike Nuij en wijkagente Yvonne Ipema. Wijkagente Marianne Hoogerbrugge komt binnenkort weer terug (na haar zwanger-/ouderschapsverlof).

5.7 Er zijn vier iepen gekapt voor Het Schakelpunt. Maaike weet dat er t.z.t. weer andere bomen geplant zullen worden.

5.8 De landelijke politiedag is dit jaar op 11 oktober. Er zijn dan diverse activiteiten, die vooral voor kinderen erg leuk zijn. Else Ponsen stelt voor de bekendheid hiervan te vergroten door de omringende scholen bijtijds te informeren.

5.9 Er is een plan voor het Nassauplein gemaakt, maar aanvullende suggesties zijn mogelijk.

Mw Vaartjes vraagt zich af of het middenplantsoen weg zou kunnen, dan kan daar de rijbaan komen met brede trottoirs aan beide kanten. Dan zou wel de hele procedure weer opnieuw moeten beginnen!

6. VCP en  luchtkwaliteit

Standpuntbepaling College B & W: de CentrumRing wordt niet verplaatst.

De voorzitter noemt ook de plannen voor omringende wijken, die van invloed zijn op de verkeersdrukte in A&W, zoals instelling éénrichtingsverkeer in de Elandstraat (niet inrijden vanaf Piet Heinplein). Men denkt aan een knip bij AH terwille van bereikbaarheid bedrijven.

De heer Dike wijst op het belang om de luchtkwaliteit te blijven meten op de Laan Copes.

7. Ander nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

7.1   De  wijkschouw van woensdag 17 sept. j.l voerde langs Bankastraat, Surinamestraat met o.a. een bouwplan, grasperkjes, het Couperushuis, via de fraai opgeknapte Mallemolen naar de Frederikstraat. Voor een binnenterrein is een bouwplan met appartementen en 16 parkeerplaatsen gemaakt, de belangenvereniging Willemspark 2  heeft daar bezwaar tegen aangetekend.

In januari a.s. wordt de Frederikstraat aangepakt.

Woensdag 24 sept a.s. begint om 19.30 uur een bewonersavond in ’t Klokhuis voor Zeeheldenkwartier en A&W. Wethouder en ambtenaren van ons stadsdeel komen resultaten en wensen inventariseren.
7.2  Het is via de gemeente mogelijk een digitale muurkrant te installeren voor actuele, korte berichten uit de buurt (onder eindverantwoordelijkheid van de bewonersorganisatie).

Alle winkels en bedrijven in de Bankastraat zijn benaderd met de vraag of het scherm in hun etalage mocht worden geplaatst. AH heeft als enige positief gereageerd.

Bestuur en websiteredactie willen op niet al te lange termijn een digitale nieuwsbrief starten.

Bij een proef met installatie van RSS op de website blijkt dat niet zo gebruiksvriendelijk.

7.3   Van de wg ruimtelijke ordening melden de heren Bos en Dike dat de wg 24 sept a.s. bij elkaar komt. De heer Dike neemt de lijst met div. bouwplannen mee voor contactpersoon Victoria Mendes de Leon. Er is niets te melden over openbaar vervoer. Wg. verkeer richt zich geheel op de Bankastraat. Het wijkfeest: was weer een groot succes. Contactpersoon van de wijkkrant Eva Drijver vertelt dat in de oktoberkrant het middenblad gewijd zal zijn aan de Bankastraatplannen en foto’s wijkfeest.

Bij de website speelt het tekort aan vrijwilligers nog steeds meldt contactpersoon Ank Beekman.

7.4  De eerste Nederlandse directeur, Elske van Holk, van het Expatriate Archive Centre op Paramaribostraat 20 vertelt in het kort wat het belang van dit archief is. Het bevat ervaringen van expats in briefwisselingen, foto’s, dagboeken over de diverse locaties, waar ze gewerkt en gewoond hebben. Het archief was aanvankelijk in handen van Shell, maar is nu verzelfstandigd en kan draaien mede dankzij een grote donatie van Shell. Als leuk voorbeeld noemt Elske een fotoboek met adres, dat  eens weggedaan was na een verhuizing. De 90 – jarige eigenaar zag het weer terug dankzij een attente koper op de rommelmarkt. De waarde van alledaagse registratie blijkt vaak pas later. De straatbewoners zijn al erg enthousiast. Het Archive Centre gaat deze winter een open dag voor de wijk organiseren. Suggestie: op een zaterdagmiddag, zodat werkenden ook kunnen komen. De open dag wordt  in wijkkrant en op website bekend gemaakt.

8  Rondvraag

8.1 Noor Mulder vraagt hoe het nu met de kastanjes in de buurt gaat. Maaike meldt dat deze tweemaal per jaar worden gecontroleerd.

8.2 Hoeveel bewoners heeft Archipel & Willemspark? Ca. 7500 bewoners.

8.3 Hoe gaat het met het voormalige LTO-gebouw aan het Prinsevinkenpark? De verbouwplannen LTO tot woonappartementen vorderen gestaag.

8.4 Wat is er aan graffiti te doen? Men kan een soort verzekering afsluiten bij de gemeente à € 50 per jaar, dan wordt de graffiti verwijderd. De politie tracht via ‘tag’herkenning de dader op te sporen. Een tag is een kenmerkende tekening, waarmee de graffitidader vaak signeert. Info over deze verzekering komt in de wijkkrant  en staat op de website bij de informatie van de wg openbare ruimte: http://www.archipelbuurt.nl/pages/openbareruimte.html#graffiti

8. 5 Sluiting van de vergadering door de voorzitter om 22.00 uur, waarna gelegenheid is om na te praten en nog wat  te drinken.

Volgend wijkberaad is op donderdag 20 november 2008 om 20.00 uur in ’t Klokhuis

___________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 29 mei 2008 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Beekman, Blitz, Van der Bruggen (verslag), Deknatel, Drijver, Nuij-Dols, Ipema, Hoogenraad, Mendes de Leon en Mulder en de heren Bloembergen, Bos, Cloos, Van Gijn, Huisman, Van Kammen, Landheer, Van Moorsel, G. Nieuwenhuys, Dike, Taekema en Vos
Afwezig met berichtgeving: de dames Dahmen, De Groot, Van Hof, Oosterhuis en Pelsman en de heren Abels, Boer, Hooft Graafland, Klein en Voorhoeve

1.0 Welkom door voorzitter Wybe Taekema.
1.1 Mededelingen. Bij afwezigheid van Else Ponsen wordt het verslag gemaakt door
José van der Bruggen.
1.2 Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Concept verslag wijkberaad d.d. 20 maart 2008
Punt 4.1: de correcte verwijzing naar de website is: www.denhaag.nl/kerngezond
Punt 6.9: Thema van het wijkfeest op 28 juni a.s. moet zijn: “Kijk op de wijk”.
Voor het overige wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.

3. Herinrichting Bankastraat
Het woord is aan Auke Bloembergen voor een presentatie van de plannen voor de Bankastraat aan de hand van door Rob Douw gemaakte schetsen. De toenemende verkeersoverlast en de nieuwe verbouwingsplannen van Albert Heijn waren aanleiding om een integraal plan voor de Bankastraat te maken. Leden van de werkgroepen verkeer en openbare ruimte, aangevuld met enthousiaste buurtbewoners en enkele ondernemers hebben zich hiermee bezig gehouden. De plannen en de schetsen zijn op 19 mei jl. besproken met de gemeente (in aanwezigheid van ontwerper van gemeente). Er is (gematigd) positief gereageerd; besloten is tot verdere uitwerking van de plannen door de gemeente.
Uitgangspunt van de plannen: Bankastraat meer fiets- en voetgangersvriendelijk te maken en minder autovriendelijk. De plannen vallen in onderdelen uiteen: die voor de hoge, smalle en brede Bankasstraat. In hoofdlijnen:
– hoge Banka:
• één rijbaan met rode fietsstroken aan beide kanten (effect: automobilist wordt voorzichtiger)
• het plein rond de fontein vergroten met extra cirkel bijv. met beplanting;
• stoepen verbreden/rijstroken smaller;
• diverse verkeerstechnische maatregelen (rotonde op kruising Kerkhoflaan, zebrapaden, 30 km zone indien mogelijk);
– smalle Banka:
• één rijbaan met rode fietsstroken aan beide kanten
• vaste laad- en lostijden vrachtwagens; tijdens die periode parkeerverbod;
• stoepen iets breder aan beide kanten (bijv. 1 tegel);
• verlichting: bijvoorbeeld verlichting via kabels verbonden aan de huizen (breedtewerking);
• meer fietsbeugels, meer boompjes;
– brede Banka:
• pleinachtige opzet bij hoek Banka/Sumatra/Soendastraat;
• vaste laad- en lostijden vrachtwagens;
• bredere stoepen met bomen;
• eventueel een middenberm, vluchtheuvel of ‘naald’;
• smallere rijbaan van smalle Banka voortzetten bij slagerij Matla en Café Banka en geleidelijk breder uitlopend richting kruispunt met Laan Copes.

Belangrijkste vragen/suggesties/opmerkingen vanuit de vergadering:
– Invoering van 30 km zone: staat hoog op het wensenlijstje, maar is volgens de huidige regels een probleem. Bankastraat is wijkontsluitingsweg.
– Snelheidscontroles hoge Bankastraat: politiecontroles hebben uitgewezen dat in de beleving er harder wordt gereden dan in werkelijkheid het geval is (info van de wijkagente Yvonne Ipema).
– Verlichting: een bepaalde hoeveelheid lux is voorgeschreven, afhankelijk van het soort rijroute. Eenheid van verlichting behoeft niet per se.
– Verzoek van Jean Cloos om verplaatsing bushalte hoge Banka naar boven of naar beneden toe in verband met verkeersoverlast als punt van aandacht/suggestie mee te nemen. Jean zal andere bewoners polsen. Belang van de bewoners van het pand 131 is duidelijk. In het verleden is volgens enkele aanwezigen een dergelijk voorstel al afgewezen, want de busroute moet langs de begraafplaats en ook de loopafstand tot de halte bezien vanaf Bankaplein is van belang: De geluidoverlast van optrekkende bussen is bekend (Nassauplein heeft soortgelijk probleem!).
– Advies van Eveline Blitz om de exacte laad- en lostijden nog even open te laten en in de overwegingen de voor de binnenstad vastgestelde tijden te betrekken.
– Als alternatief voor een verbreed midden rond de fontein kun je ook denken aan het verbreden van de stoepen rondom het plein en de middencirkel ongewijzigd laten.
– Oor brede Banka: volgens de wijkagente voldoet het inmiddels aangelegde oor op hoek Soendastraat totaal niet aan de verwachtingen; het oor is te klein en het lost de problemen niet op. Er moet een structurele oplossing komen.

Tijdschema: de verkeerstechnische uitwerking is hopelijk nog vóór deze zomer gereed. Er is goede hoop op een verdere bespreking van de plannen met de gemeente na de zomer. Maaike Nuij wijst erop dat er geen budget van gemeentewege is. Wel wordt de brede Banka in het stadsdeelplan als plein genoemd en dan is het van belang om een plan te hebben bij de jaarlijkse update. Er is vanuit optiek van de gemeente wel een koppeling tussen het plan Nassauplein en het plan Bankastraat, ook verkeerstechnisch, maar niet financieel.
De voorzitter bedankt namens de vergadering Auke Bloembergen en de werkgroepleden voor hun uitstekende werk.

4. Oprichting Belangenvereniging Willemspark 2
Op verzoek van de voorzitter licht de heer Van Kammen de oprichting van Willemspark 2 toe. Deze belangenvereniging behartigt de belangen van de inwoners van het Willemspark, wonend in het carré Frederikstraat, Prinses Mariestraat, Schelpkade, Kerkstraat, inclusief Cantaloupenburg en Christinahofje. Directe aanleiding was de bestemmingsplanwijziging van het binnenterrein achter Frederikstraat 14 met daaraan gekoppeld verlening van een bouwvergunning (bouw 6 appt met 16 garages). Gevreesd wordt o.a. voor een verslechtering van de leefbaarheid door toename van verkeer en parkeeroverlast. Het trillen en heien voor de fundering zal effect hebben op waterhuishouding e.d.
Bezwaarschrift is inmiddels ingediend. De verdere ontwikkelingen zullen worden afgewacht. Op de website en in de wijkkrant zal aan de nieuwe belangenvereniging en aan het bezwaarschrift nadere aandacht worden besteed.

5. Gemeente: o.a. Dienst Stadsbeheer, politie
5.1 Inspraak betaald parkeren: na de afronding van de inspraakronde neemt de raadscommissie een besluit; voor A&W zal er volgens Maaike Nuij niet echt iets veranderen; het is geen wijzigingsgebied.
5.2 Opknappen speelterrein achter Archipelschool. Maaike Nuij meldt dat het de bedoeling is de schutting te vervangen en dat offerte hiervoor is aangevraagd. Uitbreiding van de school met twee lokalen gaat niet door. Dat heeft de gemeente besloten. Voor de bouw van drie stadsvilla’s en een aantal appartementen (3-hoog) op het braakliggende terrein achter de schutting is al 1,5 tot 2 jaar geleden een bouwvergunning aangevraagd.
5.3 R.K. Begraafplaats aan zijde van Prinsevinkenpark: naar verluidt heeft een van de omwonenden officieel bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding, die voorziet in muren met nissen en lage beplanting. Maaike Nuij heeft geen nadere informatie hierover.
5.4 Verstening van ondergrond (parkeergarage e.d.) kan problemen geven met de berging van het grondwater. De voorzitter vraagt of de gemeente aandacht heeft voor dit probleem, hetgeen volgens Maaike Nuij zeer wel het geval is. Indien er sprake is van onttrekking aan de waterberging wordt dit aspect bij een bouwplanprocedure apart getoetst door de afdeling Riolering en Waterbeheersing en is het onderdeel van de vergunning. Dit aspect kan derhalve als bezwaar worden ingebracht bij een bouwplanprocedure, zo wordt opgemerkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar het digitaal loket grondwater van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/grondwater
5.5 Bosjes van Repelaer:. wijkagente Yvonne Ipema meldt dat – nu het mooier weer is – het toezicht wordt geactiveerd. Gevraagd wordt ook de bosjes in de Delistraat in de surveillance te betrekken.
Voorts wordt de aandacht van de politie gevraagd voor de verkoop van alcoholische dranken aan jongeren beneden de 16 jaar door de twee avondsupermarkten in de buurt, hetgeen tot overlast (m.n. Nassauplein) en zwerfvuil (m.n. rond tramhalte hoek Laan Copes) leidt. De wijkagente zal dit punt meenemen en roept eenieder op dergelijke zaken steeds aan haar te melden.

6. Ander nieuws uit het bestuur en de werkgroepen
6.1 Voormalig LTO gebouw: voor een goed begrip: er moet onderscheid worden gemaakt tussen het “historiserende” deel en het “nieuwe gebouw” gedeelte. Bert Huisman meldt dat de tekeningen voor de verbouw tot woonappartementen gereed liggen.
6.2 Bouwplan Surinamestraat: Guus Nieuwenhuys maakt melding van de bouwaanvrage voor Surinamestraat nrs 47 – 53. Het gaan hier om een plan tot verbouw én nieuwbouw. Het eindresultaat leidt in de ogen van de omwonenden niet alleen tot een te hoge bouw, maar is vooral esthetisch ver beneden de maat, ronduit lelijk. De omwonenden, verenigd in een genootschap, proberen het plan op alle mogelijke manieren tegen te houden.

7. Rondvraag en sluiting
7.1 Eenieder wordt opgeroepen naar het Wijkfeest op 28 juni a.s. te komen.
7.2 De werkgroep ruimtelijke ordening is op zoek naar nieuwe leden. Quirina van Hof moet vanwege tijdgebrek helaas stoppen en voor contactpersoon Victoria Mendes de Leon geldt dat uitbreiding van de werkgroep dringend noodzakelijk is.
7.3 De voorzitter sluit de vergadering om circa 21.45 uur.

Volgend wijkberaad is op donderdag 18 september 2008 om 20.00 uur in ’t Klokhuis
__________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 20 maart 2008 in ‘t Klokhuis

Aanwezig: de dames Beekman, Nuij-Dols, Van Hof, Ipema, Mulder, Deknatel, Polderman, Schelling en Ponsen en de heren Taekema, Klein, Van der Kooi, Landheer, Abels, Bregman, Huisman, Van der Hoog, Abboud en Bloembergen

Afwezig met berichtgeving: de dames Drijver, Van der Zalm, Reuchlin, Hoogenraad, Mendes de Leon, Van Till en Blitz en de heren uis, Engelhard, Metz, Hooft Graafland en Voorhoeve.

1.0 Welkom door voorz Wybe Taekema,  die Ank Beekman gelukwenst met haar verjaardag.

1.1 mededelingen: Lovende reacties op het toneelstuk ‘Vreemde eenden’, een samenwerking van de Vredeskapel en Huize Tichelaar, bijzondere voorstelling.

1.2 vaststelling agenda: ongewijzigd vastgesteld

2. Concept-verslag wijkberaad d.d. 17 januari 2008

Bij punt 5.4 correctie: aanbesteding ‘openbaar vervoer’ vervangen door ‘HTM busnet’.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

3. Nieuws bestuur : o.a. VCP en luchtkwaliteit

Begin april is er overleg tussen afvaardigingen bestuur en Laan Copes over de voortgang en ontwikkelingen in de Klankbordgroep VCP. Deze stedelijke groep met vertegenwoordigers uit wijkorganisaties in het VCP-gebied wordt door de gemeente als gesprekspartner beschouwd. Over luchtkwaliteit is een rapport ontvangen uit juni ’07.

4. Gemeente: o.a. Dienst Stadsbeheer, politie

4.1 Maaike Nuij heeft de laatste versie van “de Kern Gezond” over Buurtschap 2005 met ook een deel over vernieuwing riolering in Willemspark 2 tussen Frederikstraat en Schelpkade. Belangstellenden kunnen dit bekijken via www.denhaag/dekerngezond.nl

Cantaloupenburg is al spoedig aan de beurt met riolering.
4.2 Er komt inspraak over betaald parkeren: de tijden in A&W zijn ongewijzigd, maar een voorstel om betaald parkeren af te schaffen is niet haalbaar – aldus Maaike.

4.3 Budget voor opknappen speelterrein achter Archipelschool bedraagt € 93.000.
Op het braakliggende terrein naast dit speelterrein zullen villa’s gebouwd worden.

Op het speelterrein komt een noodvoorziening voor opvang naschoolse activiteiten.

Als definitieve oplossing wordt een verdieping met 2 lokalen op de school gebouwd.

4.4 Het hoofd van de gemeentelijke dienst begraafplaatsen, de heer Feij, heeft aan Maaike gemeld geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van de R.K.begraafplaats aan de zijde van het Prinsevinkenpark. Omwonenden hebben wel bezwaar. De heer Abboud uit het Prinsevinkenpark heeft  vergeefs bij de gemeente om informatie gevraagd. Hij beschikt over afwijzing van een uitbreiding bij K.B. uit 1962 met het argument dat de R.K. begraafplaats aan de Binckhorstlaan nog voldoende ruimte heeft. Omwonenden  wijzen hoge muren met nissen en lage beplanting af. De directeur van de begraafplaats wil niet overleggen met omwonenden.

A&W krijgt een kopie van het K.B. Voorzitter Wybe wil graag geïnformeerd worden, maar ziet hier geen rol voor het bestuur in, omdat het geen algemeen belang betreft. Maaike zal nagaan of er al een bouwaanvraag gedaan is.

4.5  Nassauplein: Wybe vraagt Maaike om meer informatie over de plannen, raming kosten € 650.000. Hij pleit voor een opener plein met schelpenpad, zodat dit ook voor activiteiten gebruikt kan worden als een kunstmarkt e.d. Er is overleg met  de betrokkenen. De ontwerpen van Kees Vaartjes zijn ter inzage. Op de Nationale boomplantdag 19 maart j.l. zijn er ook weer bomen geplant  op het Nassauplein (Zerkova’s: iepachtigen).

Politie

4.6  Wijkagente Yvonne Ipema vraagt Maaike naar aanleg van het oor op de hoek Bankastraat/Soendastraat. Er wordt al een jaar op gewacht en een combinatie met de herbestrating van de Soendastraat leek zo’n goede optie. Maaike zal informeren.

4.7 Er is tijdelijk éénrichtingsverkeer voor fietsers in de Zeestraat tussen Mauritskade en  Sophialaan vanwege de wegversmalling door bouwactiviteiten bij het Hiltoncomplex.

5. Jaarverslag 2006 en 2007

5.1  Inhoudelijke verslagen: secretaris Ank Beekman geeft een toelichting op verstrekte  pagina’s met activiteiten in A&W. Gemeentelijke reorganisatie veroorzaakt veel gepuzzel: welke ambtenaar valt waaronder? Maaike Nuij is blij met haar welverdiende 8. Ook hulde voor het werk van Ank aan deze verslagen.
5.2  Financieel verslag 2007: penningmeester Ruud Klein deelt ook een samenvatting uit, waarbij onderverdeeld de posten personeel, huisvesting, organisatie en activiteiten. Er is een negatief saldo van € 7,86. Er zijn doelreserves voor b.v. proceskosten VCP.

De reserve voor grondwater dateert van de bouw van het Monchyplein, waar eerst  open bemaling zou komen. Door buurtacties werd dit retourbemaling met damwanden om schade aan omliggende bebouwing en bomen te voorkomen. Dankzij het fonds was controle tijdens de bouw mogelijk. Deze pot heeft een duidelijke doelbestemming.

Vrijwilligerskosten betreffen vergoeding voor gemaakte kosten bij het vrijwilligerswerk en  attenties als bedankje.

Voorgesteld wordt om het rendement van de spaarrekening te verhogen door van bank te wisselen. Ruud bespreekt dit in bestuur. Dank aan Ruud voor dit duidelijke verslag.

6. Werkgroepen e.d.

6.1  ruimtelijke ordening

Bestuurslid Auke Bloembergen licht overleg/plannen mbt Bankastraat toe. Dit betreft

overleg van werkgroepen ruimtelijke ordening, openbare ruimte, verkeer, afvaardiging ondernemers, bestuur en gemeente (o.a. Maaike).  Drie aspecten te onderscheiden :

a) prioriteit voor de hoge Bankastraat/Bankaplein/smalle Bankastraat  is vooral de vermindering van de verkeerssnelheid = punt wg verkeer

b) hoek Bankastraat/Sumatrastraat met de verbouwing gevel AH en open uitstraling = punt wg ruimtelijke ordening; buitenruimte laden/lossen/fietsen = wg openbare ruimte.

c) opstellen van plan voor een facelift voor de brede Bankastraat in overleg met ondernemers en bestuur. Auke wil dit liefst volgend jaar al realiseren.

Op het wijkfeest in juni wil hij in een stand een ontwerp laten zien.

6.2 openbare ruimte

Josien Deknatel  wil graag nog mensen erbij in de werkgroep en zal ook werven bij het wijkfeest. De wijkkrant wordt goed gelezen. Werving ook op die plaats aanbevolen.

6.3 verkeer

De nieuwe voorzitter van de werkgroep is Willem van Gijn, hij is niet aanwezig.

Er zijn inmiddels hekken geplaatst op het fietspad langs de Raamweg om een korte maar  gevaarlijke oversteek van voetgangers, die de fietsbrug gebruiken, te blokkeren.

6.4 openbaar vervoer

Andries Landheer wacht op de uitkomst in april van de aanbesteding van het busnet .

6.5 Scheveningse Bosjes

Mw Pelsman stuurde een klacht over paden, die onder water staan. De heer Bregman, nieuwe wijkchef van de wijkagenten, is ook verantwoordelijk voor de Scheveningse Bosjes. Hij zal deze klacht doorgeven.

Bert Huisman meldt dat de olie na reiniging van de paden is verdwenen, maar dat zijn actie om een bord te reinigen (met verstrekte middelen) helaas een blanco bord opleverde!

6.6 Bosje van Repelaer

De politie zal meer surveilleren in het Bosje ivm gesignaleerde ongure types in de groenvoorziening.

6.7 website

Op de homepage geeft een doorklikkende sitemap nu een goed overzicht. Mogelijk kan de man van Josien webmaster Jaap Drijver vervangen tijdens diens vakantie. Marianne v.d.Zalm schrijft sinds kort artikelen. Nog dringend is een vertaler nodig Nederlands -Engels, o.a. van de wijkberaadsverslagen.

6.8 wijkkrant

In het aprilnummer is aandacht voor de Indische sporen in de wijk. De Pasar Malam bestaat nl 50 jaar, de organisatie gebeurt door een bewoonster van de Celebesstraat. Ook is er 10 jaar Koempoelan in ’t Klokhuis, gestart door Indische buurtgenoten.

6.9 wijkfeest

Luce Schelling en Annette Polderman vertellen globaal over het programma van het wijkfeest zaterdag 28 juni a.s met het thema ‘Kijk op de Wijk’. Er komen rondwandelingen, voetbaltournooi, treintje, kinderstraat, kraampjes, lokale muziektalenten, gezamenlijke maaltijd Bankaplein etc. Ze kunnen nog sponsors gebruiken en wachten op de evenementenvergunning. Een Sumatrastraatbewoner gaat een affiche maken.

7. Overige afgevaardigden

7.1  belangenverenigingen Laan Copes en Surinamestraat : geen bijzonderheden

7.2  huurdersvereniging Couperusduin: Noor Mulder vertelt dat Couperusduin weer in de steigers staat
7.3 een genootschap houdt zich bezig met het bouwplan Laan Copes/Surinamestraat

7.4 VvE: geen bijzonderheden

7.5 Klokhuis: Ruud Klein maakt melding van de start van een maandelijkse bingo, er hebben zich direct al 20 deelnemers gemeld. In maart starten nieuwe cursussen computergebruik. Er wordt nog een vrijwilliger als docent gezocht.

7.6 ouderenwerk: geen bijzonderheden

7.7 Vredeskapel: nieuwe contactpersoon is Hester Hoogenraad

7.8  Clubhuis Cantaloup heeft een nieuw bestuur

8. Rondvraag

8.1  Dhr Abboud constateert dat het voormalige LTO-gebouw in het Prinsevinkenpark  aan het verpauperen is. De aanvraag voor verbouw is ingetrokken, de beheers-maatschappij geeft geen info wie de eigenaar is. Tip: bellen met dienst Stedelijke Ontwikkeling, tel 355.2000, waar tussen 8.30-9.30 uur bouwinspecteurs bereikbaar zijn. Bert Huisman: plan voor de verbouw tot woonappartementen liggen bij Nassauhuis.

8.2 Auke v.d.Kooi  vraagt naar de rol van de Bewonersorganisatie m.b.t. het initiatief Couperushuis, Surinamestraat 20. Voorzitter Wybe meldt dat er een adhesiebetuiging is gestuurd, maar geen verdere actie ondernomen. Het gaat niet alleen om de aankoop à € 2.900.000, maar ook de verbouwing en exploitatie moet financieel mogelijk zijn.

8.3 Else Ponsen heeft via Hof een aanbod voor bezitters van de vrijwilligerspas voor vrijkaarten concerten Muziekdriedaagse zaterdag, zondag en maandag a.s.

8.4 Sluiting

Voorzitter Wybe Taekema sluit de vergadering om 21.45 uur. Na afloop kan nog een glas worden gedronken.

Volgend wijkberaad is op donderdag 29 mei 2008 om 20.00 uur in ‘t Klokhuis

_________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 17 januari 2008 in ’t Klokhuis.

Aanwezig: de dames Kruik, Lutke Schipholt, Reuchlin, Drijver, Van Lynden, Van Till, Mulder, Blitz, Hoogerbrugge, Beekman en Ponsen (verslag) en de heren M. Boer, Abels, Klein, Bunck, Landheer, Bloembergen, Huisman, Engelhard, Philipse en Taekema
Afwezig met berichtgeving: de dames De Buck, Nuij, Van der Zalm, Mendes de Leon, Van Hof, Pelsman en de heren Hooft Graafland, De Liefde, Van der Kooi, uis en Van Heel

1.0 Welkom door de nieuwe voorzitter, Wybe Taekema, die speciaal Gert Jan Bunck, stadsdeeldirecteur Centrum, welkom heet. Gert Jan vervangt Maaike Nuij, hij was verhinderd naar de nieuwjaarsontvangst te komen en wenst alsnog het bestuur (en overigen) een goed 2008.
1.1 algemene mededelingen: de nieuwjaarsreceptie zondag 13 januari ’08 was een geslaagde bijeenkomst. Bij zijn afscheid als voorzitter ontving Joop Vos daar de ErePrijs 2007 van A&W. Bovendien kreeg hij de prachtige, net verschenen uitgave ‘Historische Plattegronden van Den Haag’ ten geschenke. Wethouder van Alphen speechte Joop als laatste toe. Loco-burgemeester Klijnsma liet hem verdwijnen onder een grote paraplu met het VCP-plan als binnendruk.
1.2 vaststelling agenda: ongewijzigd vastgesteld

2.0 Concept-verslag wijkberaad d.d. 15 november 2007
Bij punt 7.7: ‘unieke bezoekers’ toevoegen aan ca. 3000 x aanklikken per maand van de website. Het verslag wordt daarna vastgesteld met dankzegging aan de verslagleggers.

3.0 Nieuws bestuur : o.a. VCP en luchtkwaliteit
Het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de CentrumRing naar het Telderstracé is uitgesteld naar juni a.s. staat in de eerste voortgangsrapportage VCP Centrumgebied. Het bestuur heeft wethouder Smit n.a.v. dit nieuws schriftelijk opgeroepen het onderzoek te versnellen, zodat een besluit tot verplaatsing z.s.m. genomen kan worden. Opgemerkt wordt dat er nu al ernstige twijfels de ronde doen of het kruispunt bij het benzinestation Telderstracé/Scheveningseweg de hoeveelheid zwaar verkeer kan verwerken. Verweerschrift van de gemeente bij niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaren van o.a. A&W ‘het besluit is niet gericht op rechtsvervolg’, is volgens A&W niet terecht door het duidelijke verband VCP en CentrumRing. Over de luchtkwaliteit zijn nog geen verdere gegevens bekend. Dhr Sander v.d.Berg van Belangenvereniging Laan Copes houdt zich hiermee bezig. Agaath Reuchlin vraagt naar de luchtkwaliteit in de Javastraat. De metingen zijn op de Laan Copes, maar de Javastraat is zeker zo belast. De Mauritskade valt buiten A&W.

4.0 Gemeente: o.a. Dienst Stadsbeheer, politie
4.1 Gert Jan Bunck: eind februari wordt gestart met vervanging riolering bij het Alexanderplein.
4.2 Er is een ontwerp gemaakt voor het Nassauplein. Men denkt bij de gemeente dat het wel iets mooier kan, waarbij een relatie met de (brede) Bankastraat gewenst is. De kosten van uitvoering van het ‘kale’ ontwerp zijn € 600.000. De werkgroep openbare ruimte heeft het ontwerp al gezien. Het komt nog in de welstandscommissie en daarna wordt de wijk geïnformeerd.
In de Stadsdeelplannen (looptijd 4 jaar) ligt het accent op pleinen ( ca 20 stuks). Er zijn wellicht ook extra potjes voor. Zo is er een mogelijkheid om onderhoud te koppelen aan vernieuwing. De zgn. ‘krachtwijken’ hebben meer kans de extra potjes te benutten.
Een gemeenteraadslid waarschuwde voorzitter Wybe Taekema: een opwaardering/uitbreiding van het Nassaupleinplan met de Bankastraat kan leiden tot op de lange baan schuiven. De tracering is afhankelijk van de geldmiddelen.
In een overheidsprogramma worden, ter bestrijding van overgewicht bij kinderen, speelpleinen gemaakt om hen meer te laten bewegen
4.3 Speelterrein achter Archipelschool: er is € 93.000 (uit 2007) beschikbaar voor achterstallig onderhoud. Er zullen nieuwe schuttingen geplaatst worden in overleg met de omwonenden, die mogelijk meebetalen. Er worden afspraken gemaakt met de school (deze valt nu onder de Stichting Openbaar Onderwijs) over schoonhouden en gebruik van het terrein. Stadsdeel Centrum blijft verantwoordelijk voor dit terrein. Vraag: wordt plan op het terrein naast de speelplaats – bouwplan Archipelstaete – nog gerealiseerd? Hier is een tijdje terug de betonnen schutting vervangen door een houten met deuren voor overpad. Dit is onbekend en wordt nagevraagd.
4.4 Het ‘oor’ op de hoek Bankastraat/Soendastraat komt binnenkort.
4.5 De verbeterde fietsoversteek bij de Zeestraat/Javastraat wordt eveneens uitgevoerd.
4.6 Vraag van Gitana Lutke Schipholt: is er al een plan gemaakt voor de Bankastraat. Gert Jan Bunck : nee, er moet eerst een programma van eisen zijn voor er een ontwerp gemaakt kan worden, dit zou desgewenst gekoppeld kunnen worden aan het Nassauplein.
4.7 Vraag van Marc Boer (afgevaardigde van Alexander’s-hof) over de opknapbeurt van de Curaçaostraat: hij is tevreden over nieuwe riolering, de verlichting aan de achterzijde hofjeshuizen is gelukkig geschrapt, maar er is nog steeds sluipverkeer tussen Balistraat en Bankastraat. Het verzoek om paaltjes bij ouderenwoningen de Nieuwe Hof is nog niet gehonoreerd. De politie meldt, dat de brandweer dit verzoek heeft afgewezen. Bij dit onderwerp hebben de werkgroepen verkeer en openbare ruimte samengewerkt met politie en omwonenden.
4.8 Wijkagente Marianne Hoogerbrugge heeft geen bijzonderheden te melden.

5.0 Werkgroepen e.d.
5.1 ruimtelijke ordening
Auke Bloembergen meldt namens de werkgroep dat er actie wordt gevoerd met omwonenden tegen de zendmast op v/h LTO-gebouw in het Prinsevinkenpark.
De werkgroep is bij de wijkorganisatie in Duinoord geweest om te kijken hoe zij werken met ruimtelijke ordening. De twee werkgroepleden willen heel graag nieuwe leden erbij.
Er is op 1 nov ‘07 overleg geweest met AH i.v.m. uitbreiding. Vooral t.a.v. inrichting van de buitenruimte (stoep, fiets/auto parkeren e.d.) moeten de plannen van AH beoordeeld worden.
Dat is werk voor diverse werkgroepen: ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer.
Vraag van Agaath Reuchlin: is er bekend of er bij de verbouwing kantoorgebouw Koninginnegracht 17 e.v. iets met de tuinmuur aan het Bosje van Repelaer gebeurt? Dit is niet bekend.
5.2 openbare ruimte
Auke Bloembergen spreekt namens de werkgroep. Het plan Nassauplein is al besproken.
Er waren overvolle afvalbakken bij tramhalte Koninginnegracht/Laan Copes omstreeks Kerstmis. Deze zijn na melding geleegd. Ook was er troep bij de avondwinkel t.o. deze tramhalte. De inspecteur openbare ruimte heeft samen met politie afspraken gemaakt met de eigenaar/werker van avondwinkel over laden/lossen buiten de spits, juiste plaatsing borden op trottoir en afval voor de deur. Het achterstallig onderhoud boven de winkel is bekend bij de bouwinspectie.
5.3 verkeer
Marin Engelhard: de werkgroepvergadering op 14 jan ‘08 met ook nieuwe deelnemers was zeer geanimeerd. Besloten is om de aandacht niet te versnipperen over teveel onderwerpen, maar een hoofditem uit te kiezen en hiermee aan de slag te gaan. Het succes van het Riouwbruggetje speelt mee bij dit besluit. De keuze viel op de Bankastraat. Er wordt te hard gereden door de straat, ook al wezen metingen van de politie bij de hoge Bankastraat niet op overschrijding van de toegestane 50 km. In de beleving is 50 km te hard en zeker van een voorbijrazende bus. De Bankastraat wordt ook gebruikt door sluipverkeer. Vrees bij vergroting AH voor meer of zwaarder vrachtverkeer.
Marin vraagt of het VCP op een ander niveau ligt dan de overige verkeerszaken.
Wybe Taekema licht toe dat de Belangenvereniging Laan Copes een belanghebbende partner is van de bewonersorganisatie en al veel expertise heeft ontwikkeld over de specifieke technische en juridische problematiek. Uiteraard zal de werkgroep verkeer door het bestuur worden geïnformeerd en waar mogelijk betrokken bij VCP en/of CentrumRing.
5.4 openbaar vervoer
Andries Landheer meldt dat over aanbesteding van het HTM busnet tot 1 april a.s. met de HTM exclusief onderhandeld wordt. Komt dit niet rond, dan volgt alsnog openbare aanbesteding.

5.5 Scheveningse Bosjes
Bert Huisman is tevreden over het schoonmaken van het bos, maar betreurt het dat hierna alle paden met olie waren bedekt door de schoonmaakmachine! Het is doorgegegen aan de Dienst Stadsbeheer. De locatie van de verdwenen bankjes wordt door Bert doorgegeven.
5.6 Bosje van Repelaer
Agaath Reuchlin meldt geen bijzonderheden.
5.7 website
Ank Beekman kan tot haar tevredenheid zien dat vele aanwezigen de website hebben bekeken in de nieuwe structuur met uitklappende flapjes. Er is (nog) geen sitemap.
5.8 wijkkrant
Eva Drijver kondigt de korte straten uit de eerstvolgende wijkkrant aan voor de ‘Straat aan het woord’: de Borneo-, Billiton- en Bonistraat. Alex Philipse vond de laatste wijkkrant wat te bont en wil graag een rustiger layout/kleur. Voor het Kerstnummer is gewoonlijk rood gereserveerd.

5.9 wijkfeest
Eva kan melden dat 21 jan ‘08 de volgende vergadering is. Er is een centraal e-mail infoadres: wijkfeest@archipelbuurt.nl . Vrijwilliger George Goudriaan heeft zich gemeld om mee te helpen..

6.0 Overige afgevaardigden:
6.1 huurdersvereniging Couperusduin
Noor Mulder: de tuin krijgt eind januari een grote onderhoudsbeurt met bomenkap en snoeien.
6.2 Stichting Het Klokhuis
Ruud Klein wijst op de nieuwe website www.stichtinghetklokhuis.nl met aanbod huur/gebruik.
De activiteiten van ’t Klokhuis staan op de A&W website (onder wijkactiviteiten / activ.centra)
6.3 Vredeskapel
Else Ponsen heeft samenvatting gemaakt op verzoek van Quirina van Hof van de Theatervoorstelling op 12,13 en 14 maart in de Vredeskapel en op 19,20 en 21 maart in Huize Tichelaar op de Toussaintkade. Zes mensen uit Huize Tichelaar (dit is een soort beschermd wonenproject met veel voormalige daklozen en hun problematiek) en zes mensen uit de Vredeskapel geven een toneelvoorstelling, die een vervolg is op het stuk ‘Niemand zit hier hier voor zijn zweetvoeten’ van 2 jaar geleden. Dit was een groot succes en gaandeweg zijn er steeds meer mensen bij betrokken geraakt om deze productie goed te laten verlopen. Zoals iemand opmerkte ‘Je leert mensen kennen, waar je anders niet zo gauw mee in aanraking komt’ Één van de spelers uit Huize Tichelaar geeft aan dat je bij het spelen buiten je leven kan treden en iemand kan spelen, die je niet bent. Grensverleggend op vele manieren. Op de 1e maandag van de maand is er ook met elkaar een maaltijd (voor € 3) in de Vredeskapel, waar iedereen welkom is die zich opgeeft bij Hans ter Schegget, tel 06 409 37 771.
6.4 Zondag 20 januari a.s. neemt Idelette Nutma afscheid als diaconaal opbouwwerker van A&W. Zij krijgt namens de bewonersorganisatie een attentie voor haar inzet in onze wijk.

7.0 Rondvraag:
7.1 Wijkagente Marianne Hoogerbrugge gaat eind febr. a.s met zwangerschaps- en aansluitend ouderschapsverlof tot sept. Ze heeft een duobaan met Yvonne Ipema. Er komt geen vervanging.
7.2 Marin Engelhard heeft een klacht over het niet ophalen van vuilniszakken in zijn straat: Gert Jan Bunck adviseert om stadsbeheer met deze klacht te bellen: 353.3000. Ook bij klachten over het niet scheiden van groen en restafval bij het ophalen volgt hetzelfde nummer 353 3000.
7.3 Noor Mulder vraagt of het mooie ontwerp van een kiosk (deels horeca/deels bloemenverkoop) op het Nassauplein nog wordt uitgevoerd. De huidige eigenaar van de kraam wilde niet verkopen aan de belangstellende met het plan. Er is landelijk wel animo om kiosken weer terug te brengen.
7.4 Pauline van Till vraagt zich af of er in A&W een Oranjeborrel is t.g.v. de 70e verjaardag van de koningin. Dit is niet het geval. De Oranjevereniging geeft dit jaar vast wel weer een feest met accent overdag op kinderen en erna een barbecue op het Bankaplein.
7.5 Bert Huisman heeft gehoord dat de begraafplaats St. Petrus Banden behoefte heeft aan uitbreiding en hier nog een lapje grond voor heeft. Gert Jan Bunck zal dit nagaan.
7.6 Gitana Lutke Schipholt vraagt zich af of er een vergunning is verleend voor de houten terrasuitbreiding van café Banka: die is lelijk en het trottoir is te smal. Gert Jan Bunck gaat dit na. Alex Philipse verwacht veel aanvragen voor pafterrassen na 1 juni bij start rookverbod in horeca.

7.7 Ank Beekman meldt dat Caminada Classics per 1 maart in de Javastraat komt

7.8 Else Ponsen kondigt een glaasje aan voor de ‘afterparty’.
7.9 Voorzitter Wybe Taekema sluit de vergadering om 21.45 uur.

Volgend wijkberaad op 20 maart 2008 om 20.00 uur in ‘t Klokhuis