Notulen Wijkberaad 19 november 2009

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 19 november 2009 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Aardewerk, Leidekker, Verhulst, Drijver, Mulder, Van Till, Nicolai, Hoogerbrugge, Hoogenraad, Beekman, Ponsen, Punt, Nuij, Blitz en Arendse (verslag); de heren Landheer, Van Gijn, Munnikes, Abels, Vermeulen, Rouppe v/d Voort, Punt, Hooft Graafland, Nieuwenhuys, Bloembergen, Taekema, Zeper, Vroom, Bentinck, Van Tetterode, Dike. Afwezig met berichtgeving: de dames Van der Zalm en Ter Kuile; de heer Klein.

1. Welkom door voorzitter Wybe Taekema. Vanwege aanwezigheid van leden van het platform Noord Westelijke Hoofdroute wordt er direct begonnen met agendapunt 3.

3. Plan Ondertunneling Noord Westelijke Hoofdroute (NWH)

Koos Zeper, vice-voorzitter platform NWH vertelt over de geschiedenis van het platform. Het platform NWH is meer dan 15 jaar geleden opgericht om als gesprekspartner van de gemeente te fungeren. Het platform vertegenwoordigt een kwart van de Haagse bevolking.

Het platform wil een samenhangend, integraal plan, desnoods gefaseerd uitgevoerd, voor de verkeersafwikkeling. Hierbij hebben bereikbaarheid én leefbaarheid voor de bewoners prioriteit. De gemeente Den Haag heeft duidelijk andere ambities: een internationale stad worden met een groots opgezet havenkwartier en stadsverdichting (meer inwoners). Hierbij is veel te weinig aandacht voor het leefklimaat van de bewoners en een goede afwikkeling van de verkeersstromen, die sterk zullen toenemen.

Vincent Vroom en Guus Nieuwenhuys presenteren het plan van de volledige ondertunneling van de NWH, tussen het Promenade Hotel en Kijkduin. (volledige tekst komt nog op www.archipelbuurt.nl ) . Benadrukt wordt dat de tunnel het verkeer in de wijk sterk zal reduceren. Wijkoverschrijdend verkeer rijdt namelijk niet meer door de wijk maar rijdt vanwege de tijdwinst door de tunnel. Daardoor wordt de leefbaarheid vergroot: betere luchtkwaliteit, grotere veiligheid, minder files voor de deur, minder lawaai, meer ruimte voor groen. Het is belangrijk nú plannen te maken voor een samenhangende integrale aanpak, omdat de plannen van de gemeente (veiligheidstunnel Johan de Wittlaan, tramtunnel Centraal Station – Madurodam) een lange termijn oplossing kunnen gaan blokkeren. Guus benadrukt dat het gaat om een concept plan, detaillering moet nog worden ingevuld. Vincent wil ons erop attent maken dat bestuurders zouden moeten doen wat bewoners willen.

Vraag van Pauline van Till: Is boren niet heel erg duur?

Antwoord van Guus: Nee, integendeel, boren is goedkoper dan traditionele tunnelbouw. De technieken zijn inmiddels enorm verbeterd. Belangrijk is tunnelbouw over te laten aan aannemers.

Vraag van Gilles Hooft Graafland: Is de politiek benaderd?

Antwoord van Wybe: de collegepartijen VVD, PvdA en Groen Links zijn negatief. CDA heeft een financieel voorbehoud.  De Haagse Stadspartij is voor, aldus Tim Dike.
Betty Aardewerk: D66 heeft een motie ingediend om het plan te laten doorrekenen.

Vraag van Eveline Blitz: Komt er een afslag bij de Stadhouderslaan zodat het gebruik als CentrumRing mogelijk blijft?

Antwoord Guus: Details worden nog uitgewerkt.

Tim Dike merkt op dat Verkeer en Waterstaat positief tegenover het plan staat. Gilles stelt voor om de politieke partijen om een standpunt te vragen. Betty merkt op dat deze standpunten razendsnel kunnen veranderen (zie Cruiseterminal). Koos deelt mee dat de gemeente toezegging heeft gedaan het tunnelconcept mee te nemen als uitgangspunt voor verder onderzoek. Willem van Gijn spreekt dank uit naar platform en vraagt om stemadvies. Verder vraagt hij of het een idee is dit onderwerp aan te dragen voor de NRC. Auke Bloembergen heeft contacten en neemt dit op. Willem wil ook weten of de technieken cut & cover (graven) en boren al elders gecombineerd zijn. Het platform antwoordt: Niet voor auto’s maar wel in de metro.

PAUZE

Vervolg 1. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt (alsnog) ongewijzigd vastgesteld.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 24 september 2009 Het verslag wordt vastgesteld.

4. Gemeente: o.a. dienst stadsbeheer, politie

4.1  Maaike Nuij: Het Schakelpunt en Gerard Spierenburg houden vinger aan de pols wat betreft ouderenwerk, OCW heeft het overgenomen. Op 27 november is er een gesprek over de maaltijd voor ouderen. Else Ponsen voegt toe dat er een enquêteformulier van Staedion/Schakelpunt is uitgegaan om erachter te komen in hoeverre er belangstelling is voor een maaltijd.

4.2  Opknappen van het speelterrein bij de Archipelschool is nog in volle gang.

4.3  Marianne Hoogerbrugge (politie) vertelt dat er met een Korpsloop in de Scheveningse Bosjes € 3500, = is opgehaald voor Pink Ribbon. Er waren zo’n 200 deelnemers.

4.4  SMS alert komt ook in deze wijk. Begin volgend jaar wordt er een voorlichting gepland voor de bewoners. Auke is alert-contactadres voor A&W.

5. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

5.1  Nieuwjaarsreceptie 10 januari. a.s. vanaf 15.00 uur in ’t Klokhuis.

5.2  Poëzie op de muren: Er is een 1e bijeenkomst van het comité geweest. Men gaat naar Leiden om te kijken hoe het daar aangepakt is. Daarna volgt plan van aanpak voor Archipel&Willemspark.

5.3  Werkgroep verkeer / Bankastraat: Willem vertelt dat de middengeleider boven aan de hoge Bankastraat goed uitpakt, er wordt een stuk rustiger gereden.

Het vergroten van de middenring op het Bankaplein is verlaat, men wacht op de opbreekvergunning. Hopelijk heeft het geen invloed op het budget, als het doorschuift naar 2010. Dhr van Iersel heeft zijn zorg uitgesproken dat het vergroten van de middenring de fontein kleiner zal doen lijken. Plan wordt besproken met hem. De fontein gaat ons allen ter harte .

Voor de brede Bankastraat zijn twee schetsen gemaakt. Voorkeur van de werkgroep gaat uit naar de schets met middenberm (zie website). Rijstrook is smaller waardoor er langzamer gereden zal worden. Er komt eventueel een zebra boven aan de Bankastraat.

De parkeervergunningen Paraat Peloton zijn inmiddels uitgegeven. Er zal bezwaar worden gemaakt.

5.4  Werkgroep ruimtelijke ordening.: Tim Dike vertelt over het beginselplan van het terrein Willemsparkschool. De HSV heeft 22 nov. ‘s avonds een presentatie. Iedereen is welkom.

5.5  Werkgroep openbare ruimte: Auke laat weten dat nieuwe leden gezocht worden. Zijn er mensen die zich in willen zetten voor het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte?

5.6  Social Sofa: Wybe spreekt zijn dank uit aan alle dames (en heer) die zich ingezet hebben voor dit mooie project. Speciaal dank aan Else die alles zo goed gecoördineerd heeft. Else vraagt aan Willem om de social sofa mee te nemen in de herinrichting van de Bankastraat. De sofa verdient een mooie plaats.

5.7  Bosje van Repelaer: Ank Beekman bedankt namens Marianne van der Zalm de gemeente voor hun inzet. Er zijn bomen gesnoeid, de schutting is deels vernieuwd, er zijn delen opgevuld, kortom: het ziet er weer prachtig uit.

5.8  Media, digitale muurkrant: Op 11 november is de muurkrant officieel geopend door wethouder Huffnagel. Auke legt uit dat als je een bericht wilt plaatsen, dit bericht eerst op de website moet, dan komt het vanzelf op de muurkrant terecht.

5.9  Ouderenwerk: Leny Punt stelt zich voor als opvolgster van Charlotte van Lynden

6. Rondvraag en sluiting

6.1  Er zijn vragen over de situatie rondom het politiebureau. Marianne Hoogerbrugge zal naam en telefoonnummer van contactpersoon opzoeken en doorgeven. Melden van voetgangerslichten die niet goed afgesteld staan kan op <www.denhaag.nl>

6.2  Vincent spreekt zijn dank uit voor het mogen delen van de plannen van platform NWH.

6.3  Auke vraagt wanneer de lantaarnpalen in de Malakkastraat, die nu nog in de groene grondverf staan, worden afgelakt.

6.4  Betty wil van de politie weten of  het fietsen door de Scheveningse Bosjes nog veilig is ivm berichtgeving op TV West. Marianne meldt dat er aandacht is op de problematiek daar, maar dat iedereen altijd zijn gezonde verstand moet gebruiken.

6.5  Else deelt mee dat het haar laatste wijkberaad was in de hoedanigheid van notuliste.

6.6  Willem vraagt aan het bestuur om een update CentrumRing. Wybe antwoordt dat er een procedure loopt. Er worden metingen en berekeningen gedaan m.b.t. luchtvervuiling maar de normstelling is op Europees niveau uitgesteld. Willem wil ook weten of er nieuws is over de uitbreiding van Albert Heijn. Maaike vertelt dat de steenhouwerij niet gaat stoppen.

6.7  Tim vraagt wie er naar de opening gaat van het VCP. Antwoord: niemand

Om 22.25 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt een ieder uit om wat te drinken en na te praten.

_______________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 24 september 2009 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Arendse, Nuij, Drijver, Aardewerk, Van Lynden, Van der Zalm, Hoogenraad, Leidekker, Blitz, Beekman en Ponsen (verslag) en de heren Van Moorsel, Thedinga, Van der Hoog, Tetterode, Metz, Dike, Van Ekelenburg, Landheer, Bloembergen, Kentgens, Hooft Graafland.

Afwezig met berichtgeving: de dames Mulder en Punt en de heren Taekema, Klein, Huisman, Nieuwenhuys, Abels en De Liefde,

1. Welkom door vicevoorzitter, Gilles Hooft Graafland, die voorzitter WybeTaekema vervangt. Introductie van Jolanda Arendse, die Else Ponsen vanwege haar pensionering m.i.v. 1/1/2010 opvolgt als administratief ondersteuner via Boog. Zij krijgt nu al inwerk-uren bij A&W. Jolanda heeft als publiciteitsmedewerker gewerkt bij enkele Haagse theaters. Zij werkt tijdelijk voor Boog bij bewonersorganisatie Regentes/Valkenbos.

1.1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag wijkberaad d.d. 4 juni 2009

punt 2 – glas- en papierbakken op de Burg. Patijnlaan kunnen niet ondergronds, omdat er grote leidingen van de politie liggen. Maaike Nuij onderneemt nu actie om de bovengrondse bakken te laten vernieuwen.

punt 4.3 – Surinamestraat. Na een ledenvergadering i.v.m. wijzigingen plantsoenen en parkeerbeleid volgt op 29 september een bewonersbijeenkomst o.l.v. Wybe en met stadsdeeldirecteur Centrum, Gert Jan Bunck

punt 4.5 – voor plaatsing  bomen in Atjehstraat komt in het najaar een peiling onder de straatbewoners

punt 4.6 – complimenten van de voorzitter voor de gemeente over de opknapbeurt van de Frederikstraat. Het vastzetten van fietsen aan de brugleuningen doet afbreuk. Fietsers kiezen altijd de makkelijkste plek.
Ook de heer Metz van ‘De Nieuwe Hof’ klaagt over veel fietsen tegen het hek van de erfafscheiding aan de Curaçaostraat. Wijkagent Kentgens: dat is een zaak voor eigenaresse Staedion. Oude wrakken kan men doorgeven aan contactcentrum T 14 070,  na labeling kunnen ze later weggehaald worden.

punt 6.3 – oplossing tegen verkeersoverlast Nassaulaan is snel uitgevoerd: een kleine rotonde vóór de brug
Aanvulling verslag: Enno Thedinga (wg ruimtelijke ordening) mist in dit wijkberaadverslag zijn opmerkingen over het bouwplan van een parkeergarage in de Balistraat. Tegen afwijzing van hun bezwaren gaan de indieners niet in hoger beroep. Het idee ‘blik van de straat’ lijkt hen een utopie.
Betty Aardewerk meldt: het komend gemeentebeleid maakt de eerste parkeervergunning goedkoper, de tweede duurder en de derde nog duurder. Hopelijk werkt dit ontmoedigend.
Het verslag wordt met de aanvulling van Enno goedgekeurd en vastgesteld.

3. Ontwikkelingen rond Centrumring, Noord Westelijke Hoofdroute (NWH) en Internationale Zone

3.1 Tim Dike doet verslag van het politiek café op 14 september voor bewoners en gemeenteraadsleden.  Onderwerp: plan ondertunneling van de NWH van Hubertustunnel tot Kijkduin met een duplextunnel.
De ontwerpers van dit plan, Guus Nieuwenhuys en Vincent Vroom, hebben hun plan daar toegelicht.
De gemeente wil slechts een korte tunnel onder de Scheveningseweg en het hele tracé procedureel in stukjes knippen. Collegepartijen zijn tegen NWH-plan, de andere partijen voor. Terwijl D66, zoals Betty Aardewerk meldt, het plan wil laten doorrekenen en er dan een motie over indienen in de gemeenteraad.
(aanvulling: toelichting van de NWH-tunnel door de opstellers op agenda van wijkberaad 19 november)

3.2 Eveline Blitz meldt dat de nota Mobiliteit 2020 over al het verkeer in de stad binnenkort wordt besproken. De komende 4 maanden wordt er overlegd met de wijken. Concept wordt door het secretariaat aangevraagd.
4. Gemeente: o.a. dienst stadsbeheer, politie

4.1 Maaike Nuij: de bezwaren tegen de parkeervergunningen bij het Alexanderplein zijn niet ontvankelijk verklaard. Pas bij verstrekte vergunningen kan bezwaar gemaakt worden. Voor de 180 vergunningen voor het Paraat Peloton moeten fors leges betaald worden. Tot dusver nog niet aangevraagd door de poltie. Maaike vraagt om bij overlast aan de bel te trekken: zij heeft een contactpersoon voor deze kwestie.

4.2 Maaike: ANWB-medewerkers hebben bij bedrijfsuitje de speeltuin Cantaloup met BBOZ (buurtbeheer en -ontwikkeling Zeeheldenkwartier)  een uitgebreide opknapbeurt gegeven.

4.3 Politie: Henk Kentgens heeft Yvonne Ipema opgevolgd, die nu in het Zeeheldenkwartier werkt. Henk meldt problemen in de wijk o.a. door proletarisch winkelen van personen uit de binnenstad. Er zijn onder meer inbraken geweest bij ambassades en in de Javastraat.

4.4 De Nationale Politiedag wordt dit jaar niet bij bureau Karnebeek gehouden, wel in Scheveningen.

4.5 De heer Metz vraagt naar hulp bij burenoverlast. Henk: dit gebeurt via de woningbouwvereniging.

4.6 Eveline complimenteert (een half jaar na dato) de gemeente met de snelle plaatsing van de ‘antieke’ lantaarnpalen aan de even zijde van de Borneostraat, die het duister daar tot haar genoegen verdrijven.

4.7 Betty klaagt over het onnodig lang branden van sommige lantaarns. Maaikes advies is: blijven bellen naar 14070. Het helpt echt. Zo worden knelpunten zichtbaar en kan er wat aan gedaan worden.

5. Ander nieuws uit het bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

5.1 voorstel van Gilles: poëzie op blinde muren. Er is een werkgroep gevormd om in navolging van o.a. Leiden op grote blinde muren gedichten aan te brengen en dit idee technisch en praktisch uit te werken. Mogelijk probleem kan vervuiling zijn, groot voordeel is verlevendiging van het straatbeeld.

5.2 werkgroep ruimtelijke ordening: Tim meldt dat Victoria Mendes de Leon niet langer contactpersoon is. Medewerkgroeplid Enno beschouwt Tim nu als zodanig. Tim accepteert deze benoeming schoorvoetend.

5.3 Tim meldt: in juni/juli heeft de werkgroep het Prinsevinkenplan (linkerdeel, v/h Landbouwschap) gezien, het beginselplan is goedgekeurd door de welstandcommissie .Door gebrek aan kopers voor het gehele plan (15 flats) stagneert de voortgang en is onduidelijk of eigenaar Greve doorgaat.
De voorzitter meent dat zo’n flat  voor te groot wonende senioren een goed buurtalternatief kan zijn.

5.4 Voor de nieuwbouw van de school (Haagse School Vereniging) aan het Cantaloupenburg en voor flats op het terrein van Van Bergen Henegouwen zijn bouwplannen ingediend, die niet op elkaar afgestemd zijn, maar wel op hetzelfde binnenterrein liggen. Tim is ook betrokken bij de Belangenvereniging Willemspark, die al bezwaren heeft gemaakt tegen de flats.

5.5 werkgroep verkeer: Robert van Moorsel vervangt Willem van Gijn. Hij geeft ook een compliment aan de gemeente, die in november begint met de aanpak van de driehoek bovenaan de Bankastraat. Er komt een reconstructie van het wegdek met naaldafbakening. Ook komt er belijning met onderbroken streep op het wegdek in de Bankastraat. In 2010 volgt een groenstrook in het midden van de brede Bankastraat en in het tweede kwartaal van 2010 een vergroting van  de groenstrook om de fontein. Er komen geen fietssuggestiestroken, er is echter te weinig ruimte, waardoor dus niet gehandhaafd kan worden. Robert zegt een artikel toe over dit Bankstraatnieuws voor wijkkrant/website.

5.6 smalle doorgang trottoir bij Café Banka en de boom: Maaike zal collega vragen dit te beoordelen.

5.7 social sofa: Else meldt dat 12 enthousiaste vrijwilligers de sofa gaan mozaïeken. Uit twee ontwerpen is dat van Irene Vonck gekozen. Via makelaar Elmer van Soest is een werkruimte/garage aangeboden van een collega van Frisia, Hans Offringa. De locatie is achter Het Verdriet van de Sumatrastraat. Op 23 september  hebben de vrijwilligers een workshop mozaïeken gevolgd, volgende week wordt de sofa bezorgd en op 3 oktober wordt gestart. Gestreefd wordt naar 2 weken hard doorwerken. Het zijn heel veel steentjes! De tekening wordt toegelicht: de belangrijkste eilanden van Indië/Indonesie, palmboom, hibiscus en stoomboot de Sibayak zijn te zien. De eilanden zijn niet volgens de atlas gegroepeerd, ze verwijzen naar de namen van straten in de buurt. Zoals het een Archipel betaamt, wordt alles omgeven door zee.
Helpers voor hand- en spandiensten zijn welkom. Over de definitieve locatie van de sofa is nog overleg.

5.8 nieuwsbrief: Ank Beekman meldt dat na de start in oktober 2008 (Nederlandse versie) en april 2009 (Engelse versie) het aantal bezoekers van de website duidelijk is vergroot. Er is een piek in het aantal websitebezoekers op de dag dat de nieuwsbrief uitkomt. De redactie overweegt een andere wijze van verzending, minder arbeidsintensief, waarbij men zich zelf aanmeldt (of evt. afmeldt). Ieders complimenten voor het ontwerp gaan naar Linda Nash: de website en de tweewekelijkse nieuwsbrief zien er prachtig uit!

5.9 wijkkrant::  Eva Drijver vraagt hoe de aanwezigen de extra editie ‘de Zomerkrant’ hebben ervaren. De meningen variëren van heel leuk tot toch wat magertjes en dat laatste vond de redactie eigenlijk ook. Volgend jaar wordt de verschijning van de oktoberkrant met een maand vervroegd naar september. Hiermee wordt het gat tussen juni en oktober wat verkleind en kan de redactie toch in de zomer met vakantie.

5.10 digitale muurkrant: Auke Bloembergen kondigt aan dat alles binnen een maand achter een raam van AH geïnstalleerd zal zijn, zodat de eerste uitzending kan beginnen.

5.11 Bosje van Repelaer: Marianne van der Zalm klaagt dat de heer Van der Hut van groenvoorzieningen niet bereikbaar is. Maaike vertelt dat dit door privéomstandigheden komt, hij werkt nu weer op halve kracht. Maaike zal contact met hem opnemen. Er staan grote bomen, die bij storm met de takken op de daken van het Javahofje zwiepen. Deze bomen moeten gesnoeid worden. Het bos moet ook wat uitgedund worden. Nog steeds is er overlast van troep en vernieling door jongeren in de avonduren en dat geeft een onveilig gevoel voor de hondenuitlaters. Henk vraagt klachten door te geven aan de politie, die patrouilleert dan.

6. De jaaragenda 2010 wordt nog apart verspreid. De nieuwjaarsreceptie is op zondag 12 januari 2010.

6.1 Het jaarplan 2010-2011

6.2 N.a.v. ’t Klokhuis meldt de voorzitter dat het wijkcentrum zo goed loopt, dat het een voorbeeldfuntie heeft gekregen voor de gemeente.

6.3 N.a.v. verdwijnen dagverzorging en de vermindering voorzieningen in Het Schakelpunt kan gemeld worden dat dit inmiddels de aandacht van wethouder van Alphen heeft. Florence heeft met Staedion een werkgroep heeft gevormd en Zebra gaat met Boog een onderzoek houden onder ouderen vanwege eenzaamheid en slechte financiële positie binnen deze groep.
Maaike verwacht binnen een maand meer duidelijkheid te krijgen van de wethouder en verwijst ook naar haar collega Gerard Spierenburg, die zich hier mee bezig houdt. Else – oud-werkneemster bij Het Schakelpunt – geeft aan dat vooral de gewijzigde geldstromen van de landelijke AWBZ naar de gemeentelijk WMO heeft geleid tot een verschuiving van Zorggelden (Florence) naar een nog niet ontwikkeld welzijnsplan.
Annemieke Leidekker van de Vredeskapel vraagt zich af of het niet handig zou zijn een werkgroep welzijn te starten om met organisaties op dit gebied concreet aan de slag te gaan. De voorzitter geeft aan dat hier binnen het bestuur over is gesproken, niet met anderen.

6.4 Aanvulling jaarplan: Tim vraagt om bij ruimtelijke ontwikkeling op te nemen: de actualisering van het bestemmingsplan Archipel & Willemspark. Die staat gepland voor 2010. Ank neemt het op in het jaarplan.

6.5 Reactie op verzoek om aanpak Nassauplein prominenter in het jaarplan te zetten: de werkgroep verkeer wil eerst de vaart houden in de plannen voor de Bankastraat en hierna pleiten voor het Nassauplein.
Er is instemming en applaus voor samenstelster Ank voor dit overzichtelijke jaarplan 2010 – 2011. Het indienen van een dergelijk jaarplan is verplicht om de gemeentelijke subsidie te ontvangen.

7. Rondvraag

7.1 Ank: vrijdagmiddag 13 november houdt Nico Groot in ’t Klokhuis een presentatie over de Gravin van Voorburg, bijgenaamd Poederdot. Met o.a. filmbeelden over haar leven, gespeeld door Andrea Domburg.

7.2 Eveline: via de gemeente zijn de Vrienden van Den Haag  op de hoogte gesteld dat de beeldengroep in het water bij het Joegoslavië Tribunaal daar weg moet  i.v.m. veiligheid. Eveline denkt aan twee locaties in de buurt a) in de vijver voor de Crescent op het De Monchyplein of b) bij de driehoek Bankastraat / Dr. A. Jacobsweg. Binnenkort polst ze bewoners De Monchyplein. Het wijkberaad vindt het een heel goed idee.

7.3 Annemieke: vanuit de Vredeskapel. Op  6 en 7 november a.s. doet de Vredeskapel mee met de landelijke Dag van de Dialoog.  Ook ‘’t Klokhuis zal meedoen. Ze stuurt informatie naar wijkkrant en website.

7.4 Marianne: in de Mallemolen staan sommige  vuilcontainers te vroeg buiten, waardoor het een troep wordt. Maaike adviseert om het handhavingsteam te bellen, zodat zij kunnen controleren.

7.5 Tim vraagt of de nieuwsbrief ook naar het AD wordt gestuurd: zij zoeken buurtnieuws. Dat gebeurt niet. Het AD zoekt schrijvers van artikelen uit de buurt. Herman Blokpoel (lwijkkrantredactie) heeft zich aangemeld

7.6 Max van der Hoog meldt dat dankzij een wijkbewoner de Surinamestraat in de Telegraaf is gekomen met een negatief beeld over de gemeente.

7.7 Charlotte van Lynden neemt afscheid als afgevaardigde van de wijkouderengroep. Lenie Punt (die vanavond niet aanwezig kan zijn) zal het overnemen. Charlotte woont al geruime tijd niet meer in de Archipel en dan ligt de wijk letterlijk en figuurlijk wat verder van haar bed. De voorzitter bedankt haar voor haar jarenlange inzet en overhandigt haar het boekje Archi-typen (met interviews over bewoners uit de Archipelbuurt) als herinnering.

7.8  Robert vraagt Maaike naar de wijziging van bestemming speelterrein naar bedrijventerrein bij de Sumatrastraat. Maaike heeft dit uitgezocht en het betreft een formalisering van de bestemming van het werkterrein van steenhouwerij Jehee, dat al jarenlang als bedrijventerrein gebruikt wordt. De geruchten dat Jehee hier weg gaat en het terrein daarna parkeerterrein van AH gaat worden, wordt door de heer Jehee ontkend. Vrijdag 25 september komt er een gesprek van de werkgroep verkeer met o.a. de heer Strooper van de HTM  over te hard rijden van de bussen in de Bankastraat. Er zijn (nog) geen geregistreerde ongelukken gebeurd.

7.9 Else vraagt of het ‘oor’ bij de Archipelschool i.v.m. het grote aantal fietsen vóór het hek verbreed kan worden met fietsbeugels erop. Maaike neemt contact op met schoolhoofd Els de Jeu en met Leander.

7.10 De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering, waarna het glas wordt geheven en wordt nagepraat.

Volgend wijkberaad op donderdag 19 november om 20.00 uur in ’t Klokhuis
________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 4 juni 2009 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Krul, Nuij-Dols, Ten Hoope, Drijver en Ponsen (verslag) en de heren
Beekhuis, Bentinck, G. Nieuwenhuys, Dike, Ekelenburg, C. Nieuwenhuis, Van Tetterode, Bloembergen, Klein, Van Gijn, Van der Giessen, Landheer, Van der Hoog, Boer, Drijver, Hooft Graafland en Taekema.
Afwezig met berichtgeving: de dames Beekman, Hoogenraad, Van der Zalm en Mulder en de heren Huisman en Abels. Evenals wijkagent mevr. Hoogerbrugge en dhr. De Liefde.

1.0 Welkom door  voorzitter, Wybe Taekema

1.1 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2  Verslag wijkberaad d.d  19 maart 2009
n.a.v. agendapunt 5.1- papier- en glasbakken op de Burg. Patijnlaan: deze gaan in het najaar ondergronds mits er geen leidingen in de weg zitten. Op de vraag of ze niet aan de overkant geplaatst kunnen worden, komt het antwoord van Andries Landheer dat deze bakken al een tijdje op alle hoeken hebben gestaan. Kennelijk is dit de beste locatie. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de makers.

3. Ontwikkelingen rond Centrumring, Noordwestelijke Hoofdroute (NWH) en
Internationale Zone

3.1 Centrumring – Wybe meldt dat het tot 6 mei j.l. mogelijk was een zienswijze in te dienen en dat dit is gebeurd. De gemeente heeft deze inmiddels naast zich neer gelegd en m.m.v.  Rupert van Heijningen gaan de wijkorganisaties in beroep. Vooral omdat de berekeningen van de gemeente veel gunstiger zijn dan de daadwerkelijke metingen opleveren.  Tim Dike heeft gehoord dat de overlast per (permanente) bewoner wordt berekend en niet per  gebruiker, zoals kantoorpersoneel of kinderen op de kinderdagverblijven.

3.2  NWH – hier zijn 14 belanghebbende wijkorganisaties bij aangesloten tussen Hubertustracé  en Kijkduin. Dit overleg heeft weinig vertrouwen in wethouder Smits en bepleit dat de geplande nieuwe bebouwing en het bijhorende verkeer worden meegenomen bij de aanpak. Een lange ondertunneling van deze route staat op het wensenlijstje. Guus Nieuwenhuys zal op het  wijkberaad van 24 september a.s. een toelichting geven op de voorgestelde ondertunneling. De gemeente beweert dat de Centrumring pas kan worden verlegd als de hele NWH (tot Kijkduin)  klaar is. Hier de aandacht op vestigen vóór de gemeenteraadsverkiezingen kan zorgen voor draagkracht voor dit plan. Willem van Gijn vraagt naar de bezwaren tegen de NWH-route: het wordt een verschuiving van het verkeer, dat toeneemt en niet maatregelen om verkeer terug te dringen.
Van de tien maatregelen uit het Verkeersplan tot 2010 zijn er slechts twee uitgevoerd. Tim stelt voor om  nu de Carnegielaan is afgesloten te peilen of er daadwerkelijk maar 20 % doorgaand verkeer minder is, zoals de gemeente aangeeft. Er is nu wel veel meer (sluip)verkeer in de Timorstraat meldt de heer van der Giessen, die in Couperusduin 1 woont. Tim zal nagaan of er gepeild kan worden  (b.v. met de flitspaal).

3.3 Internationale Zone – een aandachtspunt blijft een mogelijke afbraak van het politiebureau en massale hoogbouw op deze locatie.

4 Gemeente: politie en stadsbeheer

4.1 Er is geen politie aanwezig (verhinderd). De wisseling van wijkagenten was 1 juni j.l.

4.2 Stadsbeheer –Maaike Nuij meldt dat er voor A & W een budget is van € 25.000, waar o.a. de sociale sofa van betaald wordt, evenals de digitale muurkrant. Een extra uitgave van de  wijkkrant kan hier desgewenst ook uit betaald worden. Zij zal het persbericht hierover toezenden. Voorzitter Wybe vult het uitgereikte aanvraagformulier voor de sociale sofa na de vergadering in. De aanvragen lopen via dhr Bunck, stadsdeeldirecteur Centrum.

4.3 Twee plantsoenen in de Surinamestraat worden samengevoegd. Nu zijn op de ronde uiteinden  gele strepen aangebracht, waardoor het aantal parkeerplaatsen is verminderd.
Dhr. Bentinck heeft veel moeite met het aantal bekeuringen dat nu al uitgedeeld wordt aan parkeerders bij de aangebrachte strepen. De bewoners beschouwen deze plekken namelijk als een gewoonterecht. In afwachting van de totale uitvoering had hij een gedoogtijd willen inlassen zonder gele strepen. Maaike geeft aan dat parkeren bij een gele streep voor iedereen verboden is.  Er komen na het doortrekken van de plantsoenen enkele parkeerplekken bij.

4.4  Bewoners Surinamestraat zouden graag een kruis willen hebben op de kruisingen met Laan Copes  en de Javastraat, zoals het kruis op het wegdek Balistraat/Laan Copes. Er is echter een verschil: bij de Balistraat gaat het om doorgaand verkeer en bij de Surinamestraat om invoegend verkeer.

4.5  Het plan voor bomen in de Atjehstraat is in het najaar klaar. Else Ponsen, bewoonster Atjehstraat vraagt of er nog een peiling is onder de bewoners of zij bomen willen in de straat. De bomen waren het idee van een bewoner uit straat. Maaike stelt voor hier een info-avond over te houden en neemt hierover contact op met de Josien Deknatel van de werkgroep openbare ruimte.
4.6  Riky Krul meldt dat er een grote verbouwing gaande is bovenop Restaurant Plato in de  Frederikstraat, waar geen vergunning voor is afgegeven. Er zijn foto’s van de bouwwerkzaamheden gemaakt. Drie weken geleden is er een bouwinspecteur geweest, maar alles ging gewoon door. Riky krijgt van Maaike het tel.nr. van de bouwinspecteur . Het is mogelijk om bij de rechter een schorsingsverzoek in te dienen en bij inwilliging kan de bouw dan stilgelegd worden.

4.7  Riky maakt ook bezwaar tegen fietsen die worden vastgemaakt aan de brug tussen Frederikstraat en Mauritskade. Hier zullen buurtbewoners in eerste instantie zelf in actie moeten komen.

5. Ander nieuws uit het bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties, zoals

5.1  verkeer en voortgang burgerinitiatief Bankastraat – Willem van Gijn meldt dat de gemeenteambtenaar, Dide Labots op 18 augustus a.s. het definitieve plan en bestek klaar heeft voor uitvoering tussen 19 augustus en 15 september. Het betreft de aanpak van de driehoek boven de hoge Bankastraat en de verbreding van de middenrotonde bij het Bankaplein. Het ontwerp voor de brede Bankastraat is nog in voorbereiding; uitvoering wordt verwacht in 2010.

5.2  de sociale sofa staat in de steigers – op 3 juni j.l is een kennismakingsbijeenkomst geweest van de ca 10 vrijwilligers, die zich aangemeld hebben. Het thema voor een ontwerp is Indië/eilanden/tropen en een lijnschip als de schakel tussen hier en daar. Irene Vonck , wijkbewoonster en driedimensionaal werkend figuratief kunstenaar zal een ontwerp maken.Makelaar Timmermans zal meehelpen zoeken naar een geschikte werkruimte: genoemd zijn de Garagist, Alexanderplein en de Surinamestraat. Tim Dike geeft aan dat de garage in de Surinamestraat wellicht een mogelijkheid is: er is wel stromend water, maar geen w.c. De vrijwilligers hebben een voorkeur voor de uitvoering in de 1e helft van okt a.s. Er wordt gedacht aan een mozaïektijd van 2 weken.

5.3 wijkkrant in kleur: Eva Drijver vraagt de aanwezigen om een reactie en deze is positief. Liever geen donkere kleur met witte letters i.v.m. moeilijke leesbaarheid. Dhr. Beekhuis woont aan de Nassaulaan en krijgt nooit de wijkkrant. Riky biedt aan haar bezorggebied uit breiden met de Nassaulaan. Hier staan veel kantoren, maar er wonen ook mensen – aldus de heer Beekhuis.

5.4 digitale muurkrant – Auke Bloembergen zal na de vergadering een toelichting geven met een liveshow op het Klokhuisscherm. Het andere scherm komt bij AH op ooghoogte achter glas en in de Frederikstraat wordt nog naar een locatie gezocht. Riky stelt voor Citronics = centrale locatie.

5.5  werkgroep openbare ruimte is uitgebreid met twee leden: Jacqueline ten Hoope en Martijn van Vaessen.

5.6  Rob van Ekelenburg meldt dat er op 28 april j.l. door de dienst Stadsbeheer een besluit genomen is om 60 parkeerplaatsen te onttrekken bij het Alexanderplein en omstreken t.b.v de M.E./politie.  Dit voornemen is niet gepubliceerd. Willem stelt voor om als omwonenden alsnog bezwaar te maken binnen de termijn van 6 weken op nader aan te voeren gronden. Er moet snel worden gehandeld.

6. Rondvraag

6.1 Else meldt dat het recent geplaatste voetgangershekwerk tegen fiets/brommer/ scooterverkeer op het schoolplein opzij van de Archipelschool goed werkt. Ook aan de Sumatrastraat is zo’n hek geplaatst.

6.2 Maaike geeft aan dat de uitbreiding van de Archipelschool niet doorgaat. Deze uitbreiding was aangevraagd i.v.m. ruimtetekort van de naschoolse opvang basisschool (BSO), maar er is geen vergunning verleend. De fundering is onvoldoende voor een opbouw. Dit betekent overigens dat met de  verbetering van het speelplein niet meer hoeft te worden gewacht.
6.3 Dhr. Beekhuis ondervindt verkeersoverlast op het laatste stuk van de Nassaulaan, waar ouders hun kinderen naar de Haagse Schoolvereniging (HSV) brengen. HSV ligt aan het doodlopend deel voor auto’s. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke verkeerschaos als deze auto’s weer terug moeten rijden. Het trottoir aan de waterzijde is zeer smal en is meer een uitstapstrook. Vorig jaar heeft de HSV bepleit om deze straat af te sluiten op spitstijden met een inrijverbod, maar dit is niet doorgegaan. Omwonenden zouden hierdoor ook niet weg kunnen rijden. Het voorstel om de auto’s  b.v. bij de Sophialaan etc. neer te zetten en met de kinderen een stukje te lopen aan de brede trottoirzijde zou de veiligste oplossing zijn naast fietsverkeer.

6.4  Eva vraagt hoe het zit met de terrasvergunning van café Banka. Maaike antwoordt dat deze met drie jaar is verlengd. De doorgang is slecht tussen café en boom, omdat de boom ook groter wordt met zijn wortels bij het trottoir.

6.5  Willem vraagt om een laad- en losplaats voor auto’s op het Nassauplein bij de glas- en papierbakken.

6.6 Max van der Hoog vraagt wat het gevolg van een tramtunnel onder de Koninginnegracht is voor het autoverkeer. Wybe meldt dat het verkeer dan geen oponthoud heeft door stoplichten van de tram. Dit zal een verkeersaantrekkende wering hebben en de  bewonersorganisatie is dan ook geen voorstander van deze tunnel.

6.7 Opgemerkt wordt dat voor fietsers het verkeerslicht op de Javabrug gevaarlijk is afgesteld. Het zou nóg eerder dan het autolicht op groen moeten gaan.

6.8 a – Jaap Drijver geeft de gemeente een compliment voor de speeltuin bij de zandplek.

6.8 b – Jaap is webmaster, zou graag in juli met vakantie willen, maar heeft een vervanger nodig.  Deze oproep komt ook in de wijkkrant en op de website.  Liefst iemand met wat tijd, zoals een gepensioneerde. De website wordt goed bekeken met 2000 hits per maand.

6.9 Gilles Hooft Graafland kan melden dat de omwonenden bezwaar hebben gemaakt tegen de aangevraagde nachtvergunning tot 4.00 uur van Club Strass op de hoek Javastraat/Balistraat.

6.10 Else wijst op Struinen in de Tuinen op 6 en 7 juni a.s.: een programma (á € 4,-) waarbij men diverse tuinen in Den Haag kan bezichtigen met o.a de tuin van PRO, Kerkhoflaan en van het Vredespaleis.

6.11 De functie van beheerder van Het Klokhuis is nu helemaal ingevuld. Drie medewerkers komen  samen tot 36 uur.

6.12 De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en beneden volgt uitleg over de digitale muurkrant door Auke. De diverse suggesties ter verbetering worden genoteerd door Jaap, waarna het glas wordt geheven en wordt nagepraat.

Op dit verslag heeft de heer Thedinga een aanvulling gemeld op het wijkberaad d.d. 24 sept :
Tegen afwijzen bezwaren tegen bouwplan van een parkeergarage in de Balistraat gaan de indieners niet in hoger beroep. Het idee ‘blik van de straat’ lijkt hen een utopie.

Volgend wijkberaad op donderdag 24 september om 20.00 uur in ’t Klokhuis
__________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 19 maart 2009

Aanwezig: de dames Drijver, Krul, Kars, Blitz, Nuij, Ipema, Reuchlin, Beekman, Hoogenraad en Ponsen (verslag) en de heren Dike, Van Tetterode, Van der Hoog, De Liefde, Bentinck, Landheer, Bloembergen, Thedinga, Van Gijn, Taekema en Klein (later ivm andere vergadering)
Afwezig met berichtgeving: de dames Mulder, Mendes de Leon, Van Lynden en de heren Huisman, Abels en Hooft Graafland

1.0 Welkom door Ank Beekman, omdat voorzitter Wybe Taekema wat verlaat is.

1.1 Ank memoreert het overlijden van Jaak Mulder, de man van Noor Mulder. Noor is de afgevaardigde van Huurdersvereniging Couperusduin en Nel Kars vervangt haar vanavond.

1.Op verzoek van Auke Bloembergen worden agendapunten 5 en 3 verwisseld.

2. Verslag wijkberaad 22 januari 2009

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan de makers.
Nieuws uit het bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties  o.l.v. voorzitter Wybe.

3.1 Burgerinitiatief Bankastraat is op 17 februari j.l. besproken in de openbare vergadering van de Raadscommissie Stadsdelen in ’t Klokhuis en op 5 maart in de gemeenteraad. Initiatiefnemer  Willem van Gijn is tevreden over besluit bovenaan de Bankastraat: afslaand verkeer moet t.z.t. door  aanleg van een scherpe bocht langzamer rijden langs een niet overrijdbare middengeleider. De verbreding van de het fonteingedeelte op het Bankaplein zal ook vertragend werken. Deze maatregelen worden al in 2009 uitgevoerd. De gemeenteraad vindt de smalle Bankastraat te smal voor fietsstroken. A&W is bang dat de voorgestelde doorgetrokken middenstreep bij (ongeduldig) autoverkeer de fietsers te veel naar de kant zal drukken. Verantwoord parkeren/laden en lossen blijft op het lijstje van de werkgroep staan. Aan de ondernemers is toegezegd, dat niet wordt gevraagd om de parkeerruimte te beperken. Het eventueel realiseren van een hoofdroute fietsvoorziening Centrum – Scheveningen zal gunstig uitpakken voor de fietsers.
De aanpak van de brede Bankastraat leek aanvankelijk zeer magertjes. Maar via een aangenomen SP/CU-motie is besloten in overleg met de bewoners de herinrichting van de brede Banka in te vullen (dat gebeurt snel in het kader van groot onderhoud in 2010). De initiatiefgroep beschouwt het niet alleen als een cosmetisch probleem, aanpak is ook nodig voor de verkeersveiligheid. Bij de noodzakelijke breedte van 4,5 m van de rijweg, blijft voldoende ruimte voor bredere trottoirs. Door een uitritconstructie (op de rijbaan een lange doorloop op trottoirhoogte) bij de Sumatrastraat kunnen laden/lossende auto’s geheel op hetzelfde niveau staan. Contactpersoon bij de gemeente is Diede Labots van DSO.
De voorzitter complimenteert Willem met het resultaat, dit compliment geldt ook Auke Bloembergen, Bert Kreemers, Robert van Moorsel en Bart de Liefde.

3.2 Social sofa. Op verzoek van het bestuur gaat Else Ponsen dit coördineren. Gemeentelijke randvoorwaarden heeft Maaike Nuy doorgegeven. Nodig is een werkruimte met ruime toegangsdeur van 2,30 m voor 1 á 2 weken en voldoende vrijwilligers, die een aantal dagdelen willen mozaïeken. Voor een ontwerp zorgt een kunstenaar, voor de financiën de gemeente (fonds Burgerschap). Ideeën voor de uiteindelijke locatie van de bank: in de Bankastraat tegen zijgevel van hotel Mozaic of op het Nassauplein. Mogelijk moet de welstandscommissie haar fiat moet geven  Er zijn al twee belangstellenden: Auke van der Kooi (publiciteit) en Jet de Meester (vrijwillig mozaïekster).  Enno Thedinga tipt dat er in de Balistraat een garage leegstaat (i.v.m. planning parkeerkelder Koninginnegracht). Hij stuurt de gegevens nog door.

3.3 werkgroep verkeer: opknappen van het voetpad langs de Koninginnegracht wacht nog op beschikbare financiële middelen. De Riouwfietsbrug veroorzaakt problemen, doordat voetgangers via de brug de Raamweg oversteken. De gemeente heeft daartegen een hekwerk op de Raamweg geplaatst. Bewoners van Raamweg, wijkorg. Benoordenhout en scholen hebben bezwaar gemaakt.
De werkgroep verkeer wil zich samen met Javastraatbewoners inzetten voor tweerichtingsverkeer fietsers in de smalle Javastraat.
De aanleg van een tramtunnel bij de Koninginnegracht is riskant voor omliggende bebouwing. Na voltooiing neemt de verkeersdruk in Javastraat en Laan Copes toe (niet meer gehinderd door tram). A&W is alert op concrete bouwplannen, het Rijk heeft al 100 miljoen toegezegd voor de aanleg.

3.4 werkgroep ruimtelijke ordening: Tim Dike meldt dat er een uitnodiging is voor een toelichting op het bouwplan van het voormalige LTOgebouw in Prinsevinkenpark.
Er wordt gewacht op de actualisering van de bestemmingsplannen. Dit moet eigenlijk iedere 10 jaar gebeuren. Het bestemmingsplan  Archipel/Willemspark is in januari1982 vastgesteld. Men wilde toen de ‘verkantorisering’ in woonstraten tegengaan met een overgangsbepaling: een kantoor in de Riouwstraat mocht wel woonhuis worden, maar was hierna geen bedrijfspand meer. Niet benoemd in het bestemmingsplan, de zogeheten ‘witte plekken’. Die betreffen gebied Ternatestraat en achtergebied Bankastraat 99. Bij actualiseren van het bestemmingplan wordt het ter visie gelegd. Ook  de hoeveelheid horecagelegenheden moet goed gevolgd worden.

3.5 de wg openbare ruimte wordt verdubbeld: Jacqueline ten Hoope gaat Josien Deknatel bijstaan.
Er is een klacht binnengekomen van kapper Renirie  over ratten in de Sumatrastraat.

3.6 de digitale muurkrant wordt bij AH achter het raam geplaatst, in ’t Klokhuis tegen een wand in de ontmoetingsruimte en in de Frederikstraat. Voor de Frederikstraat wordt nog een locatie gezocht. De huidige internetnaam wordt voor de muurkrant aangevuld met www.archipelwillemspark.nl

3.7 Bosje van Repelaer : Agaath Reuchlin meldt dat ze na 10 jaar  ermee stopt, Marianne van der Zalm neemt het van haar over. Veel dank aan Agaath voor haar goede zorgen voor het Bosje.

3.8 openbaar vervoer: Andries Landheer vertelt dat de keerlus bij Madurodam een verhoging van de frequentie richting Madurodam en Centrum mogelijk maakt (iedere 5 minuten tram 9). Om en om wordt naar Madurodam of verder naar Scheveningen gereden.
Tim Dike zal nagaan wat de verplaatsing van de abri bij het Burg.de Monchyplein inhoudt. Deze verplaatsing staat aangekondigd in de lijst bouwplannen van de gemeente.

3.9 Surinamestraat: Berend Bentinck vraagt zich af of er na de wijkschouw met de wethouder vorig jaar al een oplossing is bedacht bij de gemeente voor de bereikbaarheid van de maaimachine voor de middenbermen. Hij vindt het samenvoegen van de twee perken de beste oplossing, maar dit gaat ten koste van parkeerruimte. Maaike Nuij zal informeren wat er aan gedaan is.

3.10 Nel Kars ergert zich aan de onnodige verlichting overdag op de Scheveningseweg en de Timorstraat. Max van der Hoog klaagt ook over deze energieverspilling in de Surinamestraat. Maaike geeft aan dat dit een technisch probleem is, daarom helpen telefoontjes niet.

3.11 Wybe heeft op de raadscommissie Ruimtelijke ordening en Stedelijke Ontwikkeling (RSO) ingesproken bij de behandeling van mogelijke plannen voor de Internationale Zone. Bij sloop van het politiebureau zou een massief bouwplan van ca 50 m. hoog  een veel te dominante ingreep zijn voor de wijk. Tegen de toren van Bofill waren al veel bezwaren en dat was nog een slank gebouw van 45 m. hoog. Er zijn nog twee locaties in de omgeving genoemd  1. bij het Vredespaleis: op het terrein van het Vredespaleis of in plaats van het oudere deel Nationale Investeringsbank en 2. hoek Waalsdorperweg/Raamweg, waar nu nog Europol zit (of komt daar een dependance van de Universiteit Leiden?)  Eveline Blitz geeft aan dat er tegen de hoogbouwplannen ook bezwaar is gemaakt door de Vrienden van Den Haag.

3.12 Riki Krul meldt dat de glas- en papierbakken uit de opgeknapte Fredrikstraat zijn verdwenen in overleg met de ondernemersvereniging, hetgeen het straatbeeld ten goede komt. Veel horecaondernemers uit de buurt en van de Denneweg dumpten hier ook hun lege flessen. Er is nu extra controle op de aanwezigheid van afvalcontracten bij de horeca, maar voor particulieren is het onhandig niets in de buurt te hebben. Riki stelt voor iets te plaatsen aan de Schelpkade aangezien deze maar aan één zijde bewoond is. Bij het Nassauplein is het gebruik van de bakken aanmerkelijk intensiever geworden voor zowel glas als papier/karton.

3.13 Enno Thedinga vraagt aan wijkagent Yvonne Ipema hoe lang een aanhanger op de openbare weg mag staan. Dit is 3 weken. In de Balistraat staat een aanhanger al veel langer, hij heeft een nummerplaat. Yvonne zal er naar kijken en actie ondernemen.

De parkeerkelder Balistraat/Koninginnegracht zit in de bezwaarschriftenfase. Als men toch al gaat bouwen, is dit geheel voor eigen risico.

Yvonne meldt het verkeersbesluit voor de plaatsing van een kruis op het  wegdek Balistraat/Laan Copes en Surinamestraat/Javastraat. Hier is sprake van ongelijkwaardige kruisingen.

3.14  wijkkrant: Eva Drijver meldt dat er een nieuwe drukker is, die uitsluitend full-colour levert tegen hetzelfde tarief als de huidige uitgave met één steunkleur. Geleidelijk wordt meer kleur toegevoegd bij de volgende kranten. Wybe vraagt om aandacht voor goede leesbaarheid bij kleurgebruik!

3.15 website: Ank constateert dat er door de nieuwsbrief meer naar de website wordt gekeken. Deze is altijd full colour en nu vooral in lentekleuren. Er is dringend behoefte aan een (technische) achterwacht voor Jaap Drijver en Linda Nash tijdens de vakantieperiode.

4.Ontwikkelingen CentrumRing/VCP: Wybe meldt dat de gezamenlijke besluiten volgende week in de gemeenteraad genomen worden. Inzage stukken 25 maart t/m 6 mei o.a. op stadsdeelkantoren.

4.1 Noordwestelijke Hoofdroute: Wybe was op de platformbijeenkomst op 2 maart j.l. Wethouder Smit was aanwezig. Goodwill van Smit bij het platform neemt af na ‘veel gepraat, maar weinig wol’.

4.2 Internationale zone: zie punt 3.11

5. Gemeente: Maaike Nuij, dienst stadsbeheer aan het woord.

5.1  Bij de Burg. Patijnlaan gaan de papier- en glasbakken misschien ondergronds.

5.2  Voordeel Internationale Zone: er wordt meer onkruid gewied i.v.m. representativiteit!

5.3  In afwachting van de wegwerkzaamheden aan de Elandstraat is aanpak van de kruising A.v.d.Spuyweg/Scheveningseweg flink verlaat: het staat wel dit jaar in de planning.

5.4 Uitspraak over fietspad in de Javastraat is afhankelijk van besluit fietsvoorzieningen.

5.5 Er is een plan ‘Bomen Atjehstraat’ gemaakt.
5.6 Aanvraag bomen in Balistraat is niet toegekend.

5.7 Maaike zal nagaan of uitbreiding terras Café Bankastraat conform de vergunning is. De doorgang is hier mede door opstaande tegels bij een boom smal voor kinderwagens of rolstoelen.

5.8 Politie: Yvonne Ipema aan het woord

Vervolg van inbraken in de buurt: de inbraken vonden vooral plaats op tweede etages en bij voorkeur bij open ramen. Slachtoffer van een recente inbraak, Max van der Hoog vond het sporenonderzoek wat laat op gang komen en vond de 7 politiemensen, die na elkaar kwamen, een bewijs van een zeer gebrekkige organisatie.

6. Financiën: toelichting van penningmeester Ruud Klein

6.1 Het afgelopen jaar is afgesloten met een tekort van € 246. De begroting voor volgend jaar is ingediend conform afgelopen jaar. De stukken worden vóór 1 april ingediend. Op het volgend wijkberaad zal Ruud een samenvatting uitreiken.

6.2 Vraag van Tim is of er financiële ruimte is een bezwaarprocedure vanuit de werkgroep aan te spannen. Antwoord van bestuur: het bestuur neemt daarover een besluit, het gaat om het belang voor de (hele) wijk. Enkele richtlijnen zijn: snel melden bij bestuur, zienswijze (is kosteloos) en bezwaar maken kan ook zonder hoge kosten. Complexe en ingrijpende zaken voor de wijk vereisen juridische kennis. Als het belangrijk is voor de wijk kan het bestuur hier geld voor vrij maken.

7. Rondvraag

7.1 Tim: AH is in hoger beroep gegaan, omdat de bouwvergunning niet is verleend o.a. ook door wijzigingen op het binnenterrein. Een omwonende heeft bezwaar gemaakt. De bewonersorganisatie heeft het beroep van AH ondersteund, omdat een grondige aanpak een verbetering voor de leefomgeving zal betekenen.

7.2 Een voordeel van de Internationale Zone kan zijn dat het onderhoud van de omgeving op een hoger niveau  wordt gebracht.

7.3 Op verzoek van Charlotte van Lynden geeft Else info over wijzigingen in Het Schakelpunt (SP): zorginstelling en eigenaresse Florence, heeft SP vanaf 1/2/’09 in het weekend gesloten. Er is begin maart een psycho-geriatrische dagverzorging gestart, de somatische dagverzorging is gehandhaafd. Het bureau Florence Thuiszorg is m.i.v. februari j.l weer gevestigd in SP. De bewoners van de naastgelegen ouderenflat Borneostraat huren van Staedion een aanleunwoning, maar gevreesd wordt dat er steeds minder valt aan te leunen. Nu kan men nog gebruik maken van ’s morgens koffie drinken en 5x per week een maaltijd gebruiken. Florence krijgt alleen een vergoeding voor  geïndiceerde deelnemers van de dagverzorging. De indicatie voor een somatische dagverzorging zal steeds meer uit de AWBZ verdwijnen, waardoor deze voorziening geen nieuwe deelnemers zal krijgen en t.z.t. dreigt te moeten sluiten. Florence is momenteel nog in overleg met Staedion om financiële steun te krijgen voor de maaltijdvoorziening.

7.4 De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur, waarna nog wordt nagepraat en een glas wordt gedronken.

Volgend wijkberaad op donderdag 4 juni om 20.00 uur in ’t Klokhuis

________________________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 22 januari 2009 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Kars, Nuij, Blitz, Leidekker, Mendes de Leon, Beekman en Ponsen (verslag) en de heren Klein, Abels, Dike, Van Bemmelen, Stolk, Van de Leur, Hooft Graafland, Van Gijn, Landheer en Taekema
Afwezig met berichtgeving: de dames Van Till, Van der Zalm, Ipema, Hoogerbrugge, Drijver, Pelsman, en Mulder en de heren De Liefde, G. Nieuwenhuys, Tettero, Bloembergen en Huisman

1.0 Welkom door voorzitter Wybe Taekema, die speciaal de twee politievertegenwoordigers Stolk en Van de Leur introduceert. Zij vervangen de wijkagenten en zijn hier ook in verband met de recente inbraakgolf in de buurt. Hans van Bemmelen is uitgenodigd om zijn activiteiten in ‘werkgroep’ Javastraat toe te lichten. Nel Kars vervangt Noor Mulder van Huurdersvereniging Couperusduin.

1.1 Mededelingen: geen bijzonderheden.

1.2 Vaststelling agenda. Hans van Bemmelen brengt in aansluiting op punt 3 CentrumRing verslag uit over zijn activiteiten voor de Javastraat. Bij punt 4 politie komen de inbraken aan de orde.

2. Verslag wijkberaad d.d. 20 november 2008

punt 5.5 N.a.v. vraag Gilles Hooft Graafland: Maaike Nuij (dienst stadsbeheer) heeft geïnformeerd bij de politie, afd. verkeer naar markering met wit kruis op de hoek Laan Copes / Surinamestraat c.q. Javastraat. Men acht een kruis daar zo weinig succesvol, dat de schaarse middelen er niet voor worden ingezet.

punt 6.1 Maaike zal n.a.v. belangstelling voor Social Sofa’s de randvoorwaarden opsturen. Voorkeur voor een werkplaats/atelier in de buurt: de bank weegt 2000 kg. Er is al een aanmelding binnen van iemand, die mee wil werken en in de wijkkrant kan een gerichte oproep geplaatst worden. Auke van der Kooi (redactie wijkkrant) is ook bereid hieraan mee te werken.

punt 6.4 Charlotte van Lynden informeert naar vragen over brandveiligheid in Couperusduin voor ouderen. Nel Kars meldt, dat er n.a.v dit punt contact is opgenomen met de brandweer.

punt 6.10 Bart de Liefde vraagt of de appel/perenbomen in zijn straat aan vervanging toe zijn, omdat ze steeds minder bloesem krijgen. Maaike meldt dat deze perenbomen nog 15 jaar meegaan.

punt 7.1 Aanvulling Eveline Blitz op vraag naar lantaarnpalen aan de waterzijde van de Borneostraat. Er staat nu helemaal niets: noch nieuw noch oud. Maaike Nuy noteert de vraag.

Het verslag wordt hierna vastgesteld met dank aan de notuliste.

3. Ontwikkelingen rond CentrumRing en luchtkwaliteit: start juridische procedure

3.1 De uitspraak van de bestuursrechter luidt dat de gemeente ons terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in onze bezwaren tegen de vaststelling van het tracé van de CentrumRing. Wel zullen bezwaren kunnen worden ingediend tegen de verkeersbesluiten, die nog volgen. Positief is dat de wethouder heeft besloten om alle verkeersbesluiten tegelijk te nemen i.p.v. steeds stap voor stap. Het verkeersbesluit Elandstraat/Mauritskade stond als eerste op de rol. De besluiten worden genomen aan de hand van een milieukundig onderzoek waarbij luchtkwaliteit en geluid worden gemeten.

Behandeling wordt in de tweede helft van maart 2009 verwacht. Eveline heeft een eerste opzet gemaakt voor een door Rupert van Heijningen te zijner tijd in te dienen bezwaarschrift.

Eind okt/nov.’08 bleken de normen over luchtkwaliteit al overschreden. Bij een ambtelijk gesprek werden de aangedragen maatregelen ter verbetering van tafel geveegd. Eveline wil nu de ambtenaren onder druk zetten om zelf met alternatieven ter verbetering te komen. Luchtverontreiniging is een zwaar punt bij de VCP-procedure. Hierbij moeten de problemen niet verschoven worden, maar verminderd.

Als de normoverschrijding op de Veerkade onaanvaardbaar was, geldt dit ook voor de Laan Copes . De normoverschrijding is tot 2010 onduidelijk en gevreesd wordt dat de gemeente de maximaal toelaatbare norm zal hanteren tot de Europese regelgeving is ingevoerd.

3.2 Werkgroep Javastraat: Hans van Bemmelen woont sinds 10 jaar in de (smalle) Javastraat en is met zijn buren Weeink en Herculijns actief om op diverse punten zijn straat te verbeteren.

– In het Meerjarenprogramma Fiets 2007-2010 is sprake van een fietsvoorziening in beide richtingen in de Javastraat. Dit plan wordt helaas niet uitgevoerd omdat de wethouder niet één rijbaan wil, waar er nu twee zijn (doorstroming autoverkeer) en de ondernemers hun parkeerplaatsen niet kwijt willen aan ruimte voor fietspaden. Wybe waarschuwt dat de gemeenteraad kan besluiten andere keuzes te maken en op ieder eerder genomen besluit kan terugkomen. Zie de toegezegde verplaatsing van de CentrumRing (2001).
Helaas kennen grote delen van de Noord-Zuidverbinding ongunstige fietsmogelijkheden:
Dr.Kuyperstraat/Mauritskade/Elandstraat heeft slechts gedeeltelijk fietspaden;
Laan Copes/Burg.Patijnlaan loopt voor fietsers dood op de Carnegielaan;
Wassenaarseweg/Javastraat/Laan van Meerdervoort is voor fietsers uitgesproken slecht.
De luchtkwaliteit in de smalle Javastraat is nog verslechterd, nu deze net buiten de in 2008 ingevoerde milieuzone ligt: vrachtverkeer sterk toegenomen.
De maandelijkse metingen ter hoogte van de avondwinkel in de Javastraat zijn gewijzigd in jaarlijkse metingen, blijkt uit de gegevens die dankzij de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bekend zijn.
Wybe stelt voor dat de Javastraat contact houdt met de contactpersoon van de werkgroep verkeer, Willem van Gijn. In 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en dus begint een zeer geschikte tijd om te lobbyen of in wijkkrant /website/muurkrant aandacht aan knelpunten te besteden
Er is een overleg geweest met Wybe, Willem en de gemeente over de aanleg van een keerlus bij Madurodam voor tramlijn 9. Deze keerlus is tijdelijk (circa 5 jaar) en de frequentie van lijn 9 gaat omhoog. De wethouder wil nu lijn 9 in een tunnelbak laten rijden bij de kruisingen Koninginnegracht met Laan Copes en Javastraat. Dat heeft maar één doel: facilitering van het autoverkeer over Javastraat en Laan Copes, dat daardoor wederom sterk zal toenemen.
4. Gemeente: o.a.dienst stadsbeheer, politie

4.1 Maaike: bomen aan de Marijnenlaan zijn geplant.

4.2 Voor Het Schakelpunt zijn zeven Gleditsia’s (Valse Christusdoorn) geplant, er zijn fietsbeugels geplaatst aan de Borneostraat evenals een houten bank. Gebruikers van Het Schakelpunt zijn zeer tevreden over de snelle uitvoering van hun wensen!

4.3 De glas- en papierbakken bij Couperusduin zijn (hoewel wat gebutst) prachtig groen geverfd.

4.4 Ank Beekman vraagt hoe het met de aangekondigde en besproken herinrichting kruising Scheveningseweg/A.v.d.Spuyweg/Jacob Catslaan gaat. Maaike zal dit nagaan.

4.5 Politie: Gilles meldt dat hij in zijn huis in de Surinamestraat een poging tot inbraak heeft geconstateerd: een kapot raam op de 2e etage. Er is echter ook een ‘geslaagde’ inbraak gebeurd enkele huizen verderop. Hierbij zijn sieraden meegenomen. De secretaris van de Belangenvereniging Surinamestraat heeft alle leden ingelicht en gevraagd op te letten bij verdachte personen/handelingen. Daarna heeft een bewoner de politie gewaarschuwd toen hij verdachte personen signaleerde en het nummerbord van hun auto doorgegeven. De heer Stolk meldt dat dit in behandeling is bij de recherche.

Eerder is ook in de Riouwstraat ingebroken. Er is sprake van 15 á 20 inbraken de laatste maanden. Op de website en in de komende wijkkrant worden de wijkbewoners opgeroepen om alert te zijn en bij verdachte omstandigheden de politie te waarschuwen. Na een inbraak informeert de politie altijd bij naaste buren of deze wat gemerkt hebben. De tijdstippen van inbraak zijn verschillend, veelal komen de inbrekers via de achterzijde binnen. Bij een strafbaar feit als inbraak altijd 112 bellen. Junks zoeken meestal het makkelijk binnenkomen uit: open raam etc. De profs zien meer mogelijkheden. Voorgesteld wordt om een kort interview te houden met een slachtoffer van een inbraak en dit in de wijkkrant te plaatsen. A&W kan evt. (via contactpersonen) een inbraakgolf of babbeltrucs doorgeven op verzoek van de (wijk)politie.

5. Ander nieuws uit het bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

o.a digitale nieuwsbrief en muurkrant

5.1 Werkgroep verkeer, Willem van Gijn: deze week komt over de Bankastraat een advies van de wethouder verkeer aan de raadscommissie verkeer, die het medio februari ’09 zal behandelen. Hierbij zijn wijkbewoners van harte welkom ter ondersteuning.

De twee aandachtspunten zijn veiliger en leefbaarder, waarbij voor het laatste speciaal wordt gedacht aan een herinrichting van de brede Bankastraat. De kosten worden voorlopig geraamd op € 600.000. Verwacht wordt dat er vooral voor de herinrichting van de brede Bankastraat wel potjes beschikbaar zijn.

5.2 Werkgroep ruimtelijke ordening, Victoria Mendes de Leon: projectontwikkelaar De Greef heeft het geplande overleg over verbouw Prinsevinkenpark v/h LTO uitgesteld. Het is nog in behandeling bij de gemeente. Tim Dike: een deel van dit project is inmiddels overgeheveld naar investeerders uit Wassenaar.

Tim zal nagaan waarom de bouwplannen van verbouw AH zijn afgekeurd. Aantal parkeerplaatsen?

5.3 Openbare ruimte, geen werkgroeplid aanwezig. Café Banka met de overdekte rokersruimte komt meer de rokers tegemoet dan de voorbijgangers – aldus Willem, die klaagt over de smalle en hobbelige doorgang van de stoep ter plekke. Maaike gaat na of er conform de terrasvergunning gehandeld wordt.

Verzocht wordt bij de glas- en papierbakken op het Nassauplein een bord met telefoonnummer van de dienst stadsbeheer te plaatsen, zodat men de troep daar met GSM kan melden.

Gebladderde/vieze banken:op verzoek van Maaike zal Else Ponsen een inventarisatie maken.
Tramhalte Laan Copes/avondwinkel :grotere afvalbakken zijn niet mogelijk, wel frequentie van het legen verhogen en méér bakken plaatsen. Ook graag een extra afvalbak bij avondwinkel Javastraat.

5.4 Couperusduin. Nel Kars maakt zich zorgen over de bladeren van de kastanjes, die op de Joods-Israëlische begraafplaats blijven liggen en waarin de mineermot overwintert. De bladeren in de Timorstraat zelf worden zorgvuldig weggehaald om de mineermot te bestrijden. Deze motten zorgen voor vroegtijdige verdorring van het blad (in juni al), waarna het afvalt.

Op de begraafplaats wordt slechts eenmaal per jaar tuinonderhoud gedaan, maar Nel zal de beheerder (woont naast de ingang begraafplaats) vragen of het blad eerder weggehaald kan worden.

5.5 Belangenvereniging Willemspark, Tim Dike: men heeft bezwaar gemaakt tegen de bouw op het binnenterrein Prinses Mariestraat /Frederikstraat/Cantaloupenburg van 6 appartementen (8 m hoog), die voor parkeerruimte 5 m de grond ingaan. Het nieuwbouwplan van de Willemsparkschool, die is overgenomen door de Haagse School Vereniging (HSV), grenst aan voornoemd bouwplan en komt er haaks op te staan. Een grote gymzaal van 9,5 m hoog moet ook door de Archipelschool gebruikt worden en in de avonduren opengesteld voor sportbeoefening. De afstemming van deze verschillende bouwplannen is niet optimaal.

5.6 Vredeskapel, nieuwe diaconaal opbouwerker van Stad en Kerk (STEK) Annemieke Leidekker stelt zich voor. Ze is de opvolger van Idelette Nutma en werkt in Archipel, Willemspark, Zeeheldenkwartier, Benoordenhout. Ze wil verbinding leggen tussen kerk en buurt met o.a sociaal-culturele projecten zoals samenwerking met Huize Tichelaar.

5.7 Nieuwsbrief functioneert goed. Aanmelden via secretariaat@archipelbuurt.nl

5.8 Digitale muurkrant gaat het nieuws uit de nieuwsbrief toegankelijk maken voor alle wijkbewoners. De digitale schermen worden geplaatst bij AH, ’t Klokhuis en in de Frederikstraat. Voorbijgangers en/of bezoekers kunnen de korte berichten lezen. Binnen 2 maanden worden ze waarschijnlijk geplaatst.

5.9 Maaike reikt de de toegankelijkheidsgids uit en een brochure over graffitibestrijding.

Ze heeft ook kaarten met foto’s over beschreven gevels en schone gevels in Escamp.

5.10 De voorzitter memoreert de geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 11 januari j.l. Michiel Ottolander ontving de Ereprijs 2008 van A&W o.a. voor zijn actieve inzet bij de wijkkrant. Otto Voci zorgde voor de sfeervolle muziek.

5.11 Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering, waarna nog lang wordt nagepraat en een glas wordt gedronken.

Volgend wijkberaad op donderdag 19 maart 2009 om 20.00 uur in ’t Klokhuis