Notulen Wijkberaad 25 november 2010

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 25 november 2010 in ‘t Klokhuis

Aanwezig:  Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Hr B. Bos, Mw M. Bos, Mw E. Drijver, Hr W. van Gijn, Hr D. Hazekamp, Hr G. Hooft Graafland, Hr M.C. van der Hoog, Hr R. de Jong, Mw A. ter Kuile, Mw L. Punt – de Zwaan, Mw E. Verhulst, Hr G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Mw N. Mulder, Mw B. Aardewerk, Hr E. Thedinga, Hr G. Nieuwenhuys, Hr B. Huisman, Hr W. Taekema, Hr P. Munnikes (verslag), Hr R. van Moorsel, Mw H. Hoogenraad, Mw A. Getachew (diaconaal opbouwwerker), Hr J.F. Vrind, Hr A. Lakerveld (VVD gemeenteraadsfractie – Den Haag), Hr H. Kentgens (Polite Haaglanden), Mw Y. Ipema  (Polite Haaglanden)

Bericht van verhindering: Mw M. vd Zalm, Mw E. Ponsen, Mw E. Blitz

1. Opening, mededelingen, agenda ongewijzigd vastgesteld

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

2. Bespreking verslag wijkberaad op 10 september 2010

Enno Thedinga merkt op dat hij abusievelijk niet in de lijst van aanwezigen is opgenomen.

Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Parkeerregeling

Wybe Taekema rapporteert dat B&W goed geluisterd hebben naar de bezwaren van bewoners en dat de regeling conform het aanvankelijke voorstel, zoals besproken bij het vorige wijkberaad (21 sept 2010), zeer waarschijnlijk door de gemeente niet ingevoerd zal worden. Dat stemt tot tevredenheid.

4. Klankbordgroep Tramtunnel Koninginnegracht

Willem van Gijn, lid van de klankbordgroep, resumeert nog eens de historie. (zie bijv. punt 4A2 van het verslag van het wijkberaad op 10 juni 2010)

De uitkomst is dat er geen tramtunnel, maar een tracé met tramrails op het ‘maaiveld+’ niveau komt.

Hierbij zullen de monumentale kastanjes langs de Koninginnegracht waarschijnlijk kunnen worden gespaard. De platanen zullen overigens wel gerooid worden

De rails moeten hoe dan ook vervangen worden i.v.m. slijtage en omdat er in de toekomst zwaarder materieel (Randstadrail) over heen zal rijden.

Nadat er aanvankelijk enige argwaan bestond bij de klankbordgroep over de bedoelingen van de gemeente, is uiteindelijk alles goed verlopen. Willem van Gijn krijgt applaus voor zijn inspanningen in deze.

5. Graffitiregeling, toelichting op collectief verwijderingcontract

Derk Hazekamp herhaalt nog eens de procedure en voorwaarden zoals toegelicht op het vorige wijkberaad. De regeling geldt voor bewoners en ‘kleine’ bedrijven.

Volgens dat contract wordt graffiti eenmaal per 5 dagen verwijderd. Wie van de regeling gebruik wil maken, moet zich bij Martijn van Faassen (wg openbare ruimte) eerst aanmelden en een toestemmingsverklaring ondertekenen. Aanmelden via graffiti@archipelwillemspark.nl

Geconstateerde vervuilingen kunnen pas daarna aan het graffitimeldpunt worden doorgegeven, zodat ze binnen een maand verwijderd kunnen worden. De regeling is voortgekomen uit een goed gemeente-initiatief. Er wordt ook in de komende editie van de wijkkrant aandacht aan besteed.

Tot op heden loopt het overigens nog niet storm.

Betty Aardewerk vertelt dat de beheerder van de Joodse begraafplaats (muur langs de Timorstraat) van de Gemeente te horen heeft gekregen niet voor deze regeling in aanmerking te komen.

Bert Bos weet echter dat de muur van de RK begraafplaats achter de tuinen van de Ahoge@ Bankastraat wel onder de regeling valt. Wybe Taekema biedt aan zo nodig een brief te willen schrijven ter ondersteuning van de belangen van de Joodse begraafplaats.

6. Project Muurgedichten

Het is de bedoeling dat naar analogie van het Leidsche project ook in A&W op geschikte muren gedichten worden aangebracht.

Een commissie B onder voorzitterschap van Mw. Ruth van Rossum en verder o.a. Gilles Hooft Graafland B heeft een bezoek aan Leiden gebracht waar inmiddels ca. 60 gedichten op muren zijn aangebracht. De commissie heeft zich op de hoogte gesteld van technische vereisten zoals te gebruiken verf, voorbehandeling van de muur, etc.

Het is de bedoeling om het eerste gedicht aan te brengen in de Surinamestraat op een muur die eigendom is van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854. Een brief is gestuurd om toestemming te vragen.

Gezien het internationale karakter van de buurt is het voornemen ook enige niet Nederlandse gedichten aan te brengen.

7. Ontwerp Nota Haagse Mobiliteit

Een werkgroep onder leiding van Guus Nieuwenhuys bestudeert momenteel deze nota en zal een zienswijze voorbereiden die uiterlijk 24 december 2010 moet worden ingediend.

8. Wijkfeest

Het wijkfeest zal zijn op 18 juni 2011.

Vrijwilligers worden verzocht zich aan te melden.

9. Werkgroepen en Media

9A Werkgroep Verkeer

Willen van Gijn doet verslag. Alles wat ‘hard’ afgesproken is met de gemeente aangaande de Bankastraat is inmiddels uitgevoerd. Verdere herinrichting van de Bankastraat dreigde op de lange(re) baan geschoven te worden, maar inmiddels is bekend dat de Bankastraat waarschijnlijk onderdeel wordt van een zgn. sterroute voor fietsers. Daarmee lijkt het toch waarschijnlijk dat geen uitstel (of afstel) van herinrichting zal plaatsvinden.

Er is in het verleden een bezwaar ingediend tegen het plan om parkeerplaatsen bij het politiebureau Haaglanden op te offeren ten behoeve van opstelplaatsen van ME-busjes. Dit bezwaar is afgewezen.

9B Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Enno Thedinga doet verslag. Nieuw lid van de werkgroep: Henk van der Leden. De werkgroep heeft op 16 december overleg met een architect die wellicht bereid is de werkgroep te adviseren.

Verder blijkt dat Albert Heijn de verschillende contacten tegenstrijdig en verwarrend vindt. Auke Bloembergen neemt het op zich om dit te coördineren en als enig aanspreekpunt van de wijk te fungeren voor de Albert Heijn.

9C Werkgroep Openbare Ruimte

Derk Hazekamp vertelt dat een vroeger gelanceerd plan om in de Atjehstraat bomen te planten in vergetelheid is geraakt. Er is contact geweest met het hoofd groenvoorziening van de Gemeente, Gerrit v.d. Hut, die heeft laten weten dat dit geen prioriteit heeft en vervolgens geadviseerd heeft om het begin 2011 opnieuw aan te kaarten.

De voetbal overlast zal bestreden worden door het plaatsen van kleinere goals. Dit schijnt elders met succes te zijn toegepast.

Erika Verhulst merkt op dat de social sofa momenteel niet op een optimale locatie staat en dat er kleine beschadigingen zijn toegebracht. Geschikte definitieve plek zal gevonden worden in samenhang met de herinrichting van de Bankastraat.

Papier- en glasbakken worden na klachten in het verleden frequenter geleegd.

Derk Hazekamp zal onderzoeken of nog meer afvalbakken nodig zijn.

Auke Bloembergen heeft geconstateerd dat met name expats de groenafvalbakken ook voor ander vuil gebruiken.Hij verzoekt de gemeente om in een tweetalige brief B te verspreiden in de buurt B hierover duidelijkheid te scheppen. Gerard Spierenburg (gemeente) zal dit onderzoeken.

Eén van de aanwezigen suggereert dat de gemeentelijke expatdesk hier een rol in kan spelen.

9D Werkgroep Ouderenwerk

Betty Aardewerk heeft contact gehad met een tweetal instellingen om te proberen het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt weer nieuw leven in te blazen. Florence heeft inmiddels laten weten dat ruimte daarvoor beschikbaar is.

Lenie Punt merkt op dat het koffiedrinken in Borneoflat nr.5 een groot succes is.

9E Wijkkrant

De wijkkrant zal volgende week uitkomen.

9F Website

Ank Beekman heeft haar functie als secretaris van het bestuur na acht jaar neergelegd maar zal wel de website en de digitale nieuwsbrief blijven beheren.

9G Digitale muurkrant

Auke Bloembergen meldt dat de redactie van de muurkrant thans uit drie personen bestaat:

Isabelle Hylkema, Marcel Weijermans en Auke zelf.

10. Politie, gemeente

10A Politie.

De voorzitter bespreekt de ingekomen e-mail van Marianne van der Zalm betreffende overlast in het Bosje van Repelaer. Overlast en vernieling door ‘hangfiguren’ duurt nog voort. Hoewel de politie inmiddels met haar en een aantal overlastgevers heeft gesproken, zijn de problemen nog niet opgelost. Er zal vervolgoverleg met gemeente en politie plaatsvinden.

Henk Kentgens (Politie Haaglanden) vermeldt overigens dat de zaak de volle aandacht heeft van de politie.

Het SMS-alert loopt goed. Er komen steeds meer aanmeldingen.

10B Gemeente

Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) laat een flyer rondgaan met de aankondiging van een contactavond van wijkgenoten met de Wethouder Onderwijs en Dienstverlening, Ingrid van Engelshoven.

Deze gebeurtenis zal plaatsvinden dinsdag 7 december 2010, 20.00 – 22.00 uur (zaal open 19.30 uur), in het Klokhuis. Gaarne aanmelden via e-mail: bsce@denhaag.nl.

De discussie zal worden geleid door Menno Bentveld, presentator van het radioprogramma Vroege Vogels.

Bestuurlijke stukken kunnen worden nagelezen op www.denhaag.nl/stadsdeelgesprekken.

Gilles Hooft Graafland vraagt zich overigens wel af of dit initiatief niet conflicteert met het principe om contact tussen burgers en gemeente juist gecentraliseerd via de wijkvereniging te laten verlopen.

11. Rondvraag  en sluiting

Max v.d. Hoog merkt op dat een paal in het groen van de Surinamestraat al geruime alleen staat te zijn en hij vraagt zich af wat het doel van de paal is. Toevallig weet één van de aanwezigen dat er zeer recent een boom naast geplant is en daarmee is ook de functie van de paal ineens duidelijk.

Noor Mulder (Couperusduin) merkt op dat er nog steeds veel rommel rondom de containers langs de Burg. Patijnlaan ligt. Zij stelt voor om struiken te plaatsen in de bestaande groenstrook om de containers vanuit Couperusduin aan het oog te onttrekken. De gemeente zal dit bekijken.

Hester Hoogenraad stelt de nieuwe diaconaal opbouwwerker van de Vredeskapel, Aklil Getachew,  voor.

Marjolein Bos merkt op dat het lijkt alsof de meeste auto’s op de ‘hoge’ Bankastraat omhooggaand vaker de snelheidslimiet overschrijden dan dalend en stelt voor om de elektronische snelheidsindicator te verplaatsen. Opgemerkt wordt dat de indicator geen vaste plaats heeft en regelmatig wordt verplaatst.

Else Ponsen laat weten dat Rupert van Heijningen een lezing kan geven over de schilder Han van Meegeren, als daar belangstelling voor is.

De voorzitter sluit om ca. 21.45 uur de vergadering.

Volgend wijkberaad op donderdag 27 januari 2011 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

____________________________________________________________

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 21 september 2010 in ‘t Klokhuis

Aanwezig : Voor de pauze ca. 50 personen ; na de pauze ca. 20 personen.

Voor de pauze: E. van Amstel, Mw A. Beekman, V. Bleijs, Mw E. Blitz, Hr A. Bloembergen, Hr W. Borsboom, Hr B. Bos, Mw T. Dedel, Hr T. Dike, Mw E. Drijver, Mw M. Engwirda, Hr T.W. Feenstra, Mw W.H. Ferman – van Klaveren, Mw M.L. Gerla, A.L.H.R. Gerla, Hr W. van Gijn, Hr J. van Haersolte, Hr D. Hazekamp, Hr G. Hooft Graafland, Hr M.C. van der Hoog, Mw D. Huis, Hr J.P. van Iersel, Hr. R. de Jong, Hr R. Klein, Hr A.F. v.d. Kooi, Mw A. ter Kuile, Mw  A. v.d. Maas, Hr W.M. Oostdam,  J. van Panhuys, Mw E. Ponsen, Mw L. Punt – de Zwaan, Mw Q. de Ranitz, Mw A. Roelofsz, Hr M.P.E. van Roijen, Hr G. Sandberg, Mw J. Sandberg-Praetorius, Mw R.M. Spronk, Hr W. Stolte, Hr M.F. Stokhuyzen, A. de Sturler, D. van Tetterode, Hr E. Thedinga, Hr S. Verbeeck, Mw E. Verhulst, T. Vissers, Mw I. Vonck, R. v.d. Wal, Mw M. Weimar, B. Wijnberg, Mw M. Zuurbier

Bericht van verhindering:

Hr W.Abels, Mw N. Mulder, Mw B. Aardewerk, Mw M vd Zalm, Hr G. Spierenburg

Verslag: R. de Jong

1. Opening, geen mededelingen, agenda ongewijzigd vastgesteld

Voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

Bespreking gemeentelijk voorstel Uniformering Parkeerregeling Centrum (UPC)

Aanwezig is mevr. Debby Bornebroek, projectleider UPC van de Dienst Stadsbeheer.

Op uitnodiging van de voorzitter geeft zij een uitvoerige toelichting op het plan en beantwoordt zij een groot aantal vragen.

Naar aanleiding van de aan de bewoners gerichte brieven is bij de gemeente een groot aantal klachten binnengekomen, o.a. dat de voorgestelde regeling bezoekers onvriendelijk zou zijn. Ook waren er bezwaren tegen de voorgenomen tariefsverhoging. De gemeente heeft die klachten onderzocht en er aanleiding in gevonden het concept aan te passen.

Voor wat betreft de perioden van betaald parkeren wordt nu voorgesteld de bestaande regeling in de Archipelbuurt te handhaven. Voor het Willemspark blijft het voorstel gehandhaafd: betaald parkeren van maandag t/m zaterdag van 9 uur =s ochtends tot 12 uur =s avonds en =s zondags van 1 uur =s middags tot 12 uur =s avonds.

De bewoners krijgen allemaal een pasje voor het parkeren van één auto à _ 3,- per maand. Voor het parkeren van een tweede auto bedraagt het tarief  _ 35,- per maand.

Bezoekersregeling : Met genoemd pasje ontvangt de bewoner in de Archipelbuurt recht op 188 uur parkeren per bezoeker per jaar. In Willemspark is dat 277 uur. Ieders saldo zal gedigitaliseerd worden bijgehouden. Men kan ook meer pasjes aanschaffen, tegen _ 3,50 per pasje. De vergunning telt echter voor alle uren van de pasjes samen.

Er zijn speciale regelingen voor bezoekers uit het buitenland, bezoekende bedrijven, bedrijf aan huis, bezoekende mantelzorger, enz.  Daarnaar kan men bij de gemeente informeren.

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen eind 2010 een definitief besluit, daarna zal de nieuwe parkeerregeling 1 maart 2011 ingaan.

Mevr Bornebroek benadrukt dat de tariefsverhoging niet bedoeld is als een gemeentelijke bron van inkomsten, maar als dekking van de handhavingskosten van de regeling.

De voorzitter dankt mevr. Bornebroek voor haar uiteenzetting en stelt – met een aantal aanwezigen – met voldoening vast dat de brief met bezwaren tegen de voorgestelde regeling die van bewonersorganisatie A&W is uitgegaan, succes heeft gehad. De definitieve regeling wordt echter in de gemeenteraad vastgesteld. Wie toch nog bezwaren tegen de regeling of de nieuwe tarieven heeft, kan zich tot de gemeenteraad wenden.

PAUZE

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 10 juni 2010

Behoudens een spellingsfoutje (in de naam Spall) wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Grafittiregeling, toelichting op collectief verwijderingscontract

Volgens dat contract wordt graffiti eenmaal per maand verwijderd. Wie van de regeling gebruik wil maken, moet zich bij Martijn van Faassen (wg openbare ruimte) aanmelden en een toestemmingsverklaring ondertekenen. Aanmelden via graffiti@archipelwillemspark.nl

Nadere informatie volgt via website en nieuwsbrief. Geconstateerde vervuilingen moeten zelf aan het graffitimeldpunt worden doorgegeven, zodat ze binnen een maand verwijderd kunnen worden. De regeling is voortgekomen uit een goed gemeente-initiatief.

4. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

a. Klankbordgroep tramtunnel Koninginnegracht

Willem van Gijn, lid van deze klankbordgroep, rapporteert dat goed is geluisterd naar wat uit deze groep in het gemeentelijk overleg naar voren is gebracht – nl bezwaren tegen een tramtunnel. De mening van de klankbordgroep wordt in het eindrapport opgenomen.

b. Voortgang burgerinitiatief  Bankastraat (destijds 1100 handtekeningen verzameld).

Er komt een gemeentenota over mobiliteit. De Banka-route wordt een zgn sterroute voor fietsers. De snelheid waarmee het verkeer van de Hoge Banka afkomt, is wel verminderd, maar is toch nog te hoog. Op een definitieve  oplossing wordt gewacht.

c. Werkgroepen: verslag activiteiten

In de werkgroep openbare ruimte wordt o.a. gesproken over :

voetbal-overlast ; LTO Nederland; ondergrondse afvalopslag : vaker legen! ;

vuilnis buiten zetten : beter laat dan vroeg ;

vuilnis ophalen en vegen moeten beter op elkaar worden afgestemd ;

peukenbakken bij de tramhaltes ; wildgroeiende geveltuinen ;

afvalbakken Nassauplein en Patijnlaan zijn meestal te vol.

Werkgroep ruimtelijke ordening heeft contact met AH Vastgoed.

d. Media van A&W : wijkkrant, website, nieuwsbrief, digitale muurkrant

De nieuwe wijkkrant is nu bij de drukker. Zal zeer binnenkort verspreid worden.

Alles wat op deze vergadering aan de orde was, is ook op de website te lezen.

De nieuwsbrief komt elke twee weken uit en heeft steeds meer abonnees.

Van de digitale muurkrant is bij AH en bij Citronics kennis te nemen.

5. Politie, gemeente, welzijn

Het aantal criminelen neemt af . Verder geen bijzonderheden.

6. Rondvraag  en sluiting

De voorzitter maakt melding van het statutair aftreden van Mw Ank Beekman als secretaris. Haar termijn van 2×4 jaar zit erop. Zij zal node worden gemist. Gezocht wordt naar iemand die haar taak wil overnemen. Mw Tieke Dedel is bereid bestuurslid te worden.

Vraag naar de gevolgen van het meertalig zijn van de wijk. Antwoord: daar bestaat aandacht voor, dit zal in het overleg worden meegenomen. De website heeft overigens ook een Engelse versie.

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering.

Volgend wijkberaad op donderdag 25 november 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

___________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 10 juni 2010 in ’t Klokhuis

Aanwezig:

de dames Beekman, Ter Kuile, Verhulst, Drijver, Mulder, Aardewerk, Bos, Vonck, Van der Zalm.

de heren Taekema, Klein, Huisman, Van Gijn, Thedinga, Bos, Landheer, Dike, Bloembergen, Van Tetterode, Spierenburg (gemeente Den Haag), Bentinck, Hazekamp, Van der Hoog, Kentgens (politie), Munnikes (verslag)

Afwezig met berichtgeving: de dames: Blitz, Hoogenraad, Arendse en de heer Abels.

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering om 20.00 uur

Hij introduceert een aantal nieuwe aanwezigen:

Bert en Marjolein Bos,  binnenkort bewoners van de Bankastraat, overkomend uit Rijswijk. Bert is nu nog voorzitter van de wijkvereniging Leeuwendaal en verklaart ook actief te willen worden in de bewonersorganisatie  Archipel & Willemspark.
Erika Verhulst en Derk Hazekamp, die beide deel uit maken van de werkgroep openbare ruimte. Ook Inge van Spall, die vanavond niet aanwezig is, zal tot die werkgroep toetreden. De werkgroep is weer nieuw leven ingeblazen (zie verslag van vorige wijkberaad).
Gerard Spierenburg, die namens de gemeente Den Haag aanwezig is.
Peter Munnikes, die zich bereid heeft verklaard zich in te zetten voor de wijk, zal het verslag van dit wijkberaad maken.

Ank Beekman laat een kaart met groeten rondgaan voor mevr. Cateau van der Hoog, wier gezondheid te wensen overlaat. Alle aanwezigen ondertekenen en Ank zal voor versturen zorg dragen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 25 maart 2010

bij punt 3. Tros moet zijn TROS.

bij punt 6. Alexanderstraat moet zijn Alexanderveld.

Het verslag wordt behoudens twee bovenstaande wijzigingen ongewijzigd vastgesteld.

3. Eerste reactie op het coalitieakkoord van het nieuwe B&W

Wybe Taekema deelt mee dat er namens 16 bewonersorganisaties van wijken die langs de NW-hoofdroute liggen een brief gestuurd is aan het nieuwe college van B&W.

Ondanks de kritische noten in de brief spreken de organisaties de bereidheid uit met het nieuwe college samen te werken. Betty Aardewerk spreekt waardering uit voor de toonzetting van de brief.

De brief is na te lezen op de website van A&W via werkgroep snelverkeer of door aanklikken van http://www.archipelbuurt.nl/pages/documents/100601BriefaanBWenraad.doc

Het is een teleurstelling dat de vorige wethouder voor verkeer, Peter Smit (VVD), ook in het nieuwe college deze functie weer bekleedt.

4. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

4.A1 Burgerinitiatief Bankastraat (Willem van Gijn doet verslag)

Aanpassing van de rotonde op het Bankaplein is voltooid. Door het vergroten van de radius van het plantenperk rondom de fontein is het niet meer mogelijk in een nagenoeg rechte lijn het plein Ate nemen@.

Op de Bankahoogte is de aansluiting op de Alettta Jacobsweg zodanig aangepast dat snelheid van voertuigen geremd wordt en een veiliger verkeerssituatie is gecreëerd.

De aanpassing van de brede Bankastraat is vertraagd. Wordt meegenomen bij het geplande groot onderhoud. Aanvankelijk was voorzien dat dit plaats zou vinden in 2010 maar waarschijnlijk wordt het 2011 of 2012. Vertraging wordt mede veroorzaakt door bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren.

Auke Bloembergen merkt op dat de voltallige gemeenteraad destijds met het initiatief heeft ingestemd en dat daarmee het jaar 2010 een harde toezegging is. Willem van Gijn zal dat nog eens natrekken.

Willem meent zich te herinneren dat AH in het verleden toegezegd heeft wel iets te willen bijdragen aan / te participeren in de herinrichting van de Bankastraat en merkt op dat in verband hiermee de verbouwing van AH en herinrichting bij voorkeur gesynchroniseerd moeten worden. Dit kan als argument naar de gemeente gebruikt worden om herinrichting naar voren te halen mocht de gemeente onverhoopt besluiten hier pas in 2012 mee te willen starten.

4.A2 Klankbordgroep Koninginnegracht (Willem van Gijn, lid van de klankbordgroep, doet verslag)

Een op z=n minst opmerkelijke voorwaarde voor deelneming aan de klankbordgroep is erkenning van het feit dat er problemen zijn met de doorstroming van tramlijn 9. De gemeente doet het voorkomen dat aanpassingen van het tramtraject langs de Koninginnegracht in het belang van het openbaar vervoer zijn, terwijl bewoners ervan overtuigd zijn dat het de gemeente belemmeringen voor de doorstroming van het autoverkeer wil weg nemen.

Lijn 9 ondervindt bij de Javastraat 0% vertraging en bij Laan Copes 3-10%. De vertraging bij Laan Copes is te wijten aan een verkeerde afstelling van de stoplichten. Het werkelijke knelpunt ligt elders, nl. bij de Bosbrug en daar is momenteel geen tramtunnel voorzien.

In de klankbordgroep spelen voor A&W twee  belangen: behoud bomen aan de Koninginnegracht en de verkeersbelasting van de wijk. De focus van Willem is gericht op de verkeersbelangen van A&W.

Aanvankelijk leek het erop dat de bomen hoe dan ook gerooid zouden moeten worden in verband met vervanging van de kademuur. Inmiddels is er een verslag waaruit blijkt dat de kademuur ook vervangen kan worden zonder de bomen te rooien.

Ingeval van tramtunnelbouw is het onvermijdelijk dat ca. honderd bomen gerooid worden.

Inmiddels is ook vastgesteld dat tramrails op het ‘maaiveld+’ niveau vervangen kunnen worden zonder bomen te rooien.

De gemeente laat weten dat de beschikbare 100 miljoen Euro geoormerkt is ten behoeve van openbaar vervoer en daarmee is aanwending van dit geld ten behoeve van andere doelen dan openbaar vervoer niet mogelijk.

Focus van de klankbordgroep ligt nu op het ‘maaiveld+’ oplossing; rails van Randstadrail en tramstellen 2x zo groot.

Kosten voor tramtunnel liggen op circa hetzelfde niveau als aanpassen van het hele traject (inclusief  Nieuwe Parklaan) volgens de ‘maaiveld+’ oplossing van lijn 9. Wethouder Smit heeft (informeel) aangegeven dat, indien de ‘maaiveld+’ oplossing voor het hele traject 30 jaar stand houdt, hij wel oren naar die variant heeft en de tunnel dan geen doorgang zal vinden.

Paul Westra is voorzitter van de klankbordgroep. De klankbordgroep mocht één aanvulling laten opnemen op de te bespreken lijst, waardoor een eigen (afwijkende) visie geformuleerd kan worden.

Betty Aardewerk zal uitzoeken of er (openbare) verslagen bestaan van de klankbordgroep.

4.B1 Openbare ruimte

Erika Verhulst meldt dat de werkgroep bij elkaar geweest is en met verdere ideeën zal komen.

Marjolein Bos vraagt of er meegedaan is met de landelijke vuil opruimdag. Het antwoord is: nee.

Betty Aardewerk meldt dat de bankjes rond de jeux de boules baan achter de Alexanderflat zijn weggehaald. Erika meldt dat tijdens de bewonersvergadering van de Alexanderflat geklaagd is over geluidoverlast van hangjongeren die op bankjes zitten, Staedion heeft de bankjes toen weggehaald.

Bewoners nemen eigen stoelen mee. Noor Mulder vindt het jammer dat de banken weggehaald zijn.

Gerard Spierenburg (gemeente) meldt dat het aanvankelijke plan van een speelweide aan de Delistraat door de bewoners is afgekeurd. Er zal nu een nieuw plan voor herinrichting van het groen door de gemeente worden uitgewerkt en aan de bewoners worden voorgelegd.

Auke Bloembergen merkt op dat er veel ergernis is over de afvalverzamelbakken voor Couperusduin en vooral de rotzooi erom heen. De werkgroep openbare ruimte wordt verzocht te onderzoeken of er een locatie is waar ze ondergronds geplaatst kunnen worden.

4.B2 Ruimtelijke ordening

Tim Dike meldt dat:

de vergunning voor  bouw van een appartementencomplex aan de Frederikstraat afhangt van een uitspraak die de raad van State zal doen. De uitbreiding aan de achterzijde van de school aan de Frederikstraat is in een impasse geraakt.

Er is een bijeenkomst in de Bataaf geweest waar meer details gepresenteerd zijn over de te bouwen 15 appartementen aan het Prinsevinkenpark. Acceptabel.

Op het oude parkeerterrein achter de Sumatrastraat gaat DPI-Vastgoed hofjes bouwen.

Op de plaats van de oude bibliotheekschool aan de Celebesstraat zijn drie nieuwe herenhuizen gepland. Details zijn nog niet bekend.

Berend Bentinck meldt dat de bewoners van Surinamestraat nr.6 voornemens zijn een zwembad in de achtertuin aan te (laten) leggen. Dit tot ongenoegen van omwonenden. Er zijn meerdere gronden waarop bezwaar aangetekend kan worden: strijdig met het bestemmingsplan en de monumentenwet. Bezwaren zijn inmiddels ingediend.

Ank Beekman meldt dat de uitbreiding van AH niet voor februari / maart 2011 gerealiseerd zal zijn, omdat één van de omwonenden bezwaar aangetekend heeft tegen de bouwplannen.

4.B3 Verkeer

Wybe Taekema doet verslag van de procedure die bij de Raad van State aangespannen is.

In het algemeen is de bestuursrechter actief als het om wettelijke normen gaat maar terughoudend in geval van beleidskwesties. Het VCP is een kwestie van beleid, omdat milieunormen nog geen wettelijke rol spelen in onze zaak. Toekomstige milieunormen (fijnstof) die nu mogelijk worden overschreden zijn nog geen wet.

De rechtbank heeft mediation tussen gemeente en bezwaarden voorgesteld. A&W heeft de gemeente gevraagd alle kosten voor mediation voor haar rekening te nemen. Dit voorstel is zonder meer door de wethouder Smit afgewezen. Bewonersorganisatie A&W heeft daarom deelneming aan de mediaton opgeschort.

Willem van Gijn vertelt dat er vijftig extra parkeerplaatsen op het Alexanderveld ten behoeve van de politie gereserveerd zullen worden. Willem tekent bezwaar aan: de parkeerdruk is daar al te hoog.
4.C1 Wijkkrant

Eva Drijver meldt dat de wijkkrant binnenkort weer zal verschijnen. (Frequentie is 5 keer per jaar).

Verder geen bijzonderheden.
4.C2 Website en e-mail nieuwsbrief

Ank Beekman roept aanwezigen op medewerkers te werven en stelt voor dat (nieuwe) werkgroepen zich presenteren op de website (en in de wijkkrant).

Tevens zou zij graag verslagen ontvangen van de werkgroepen om die op de website te publiceren.

Naar de website kijken ruim 3.000 verschillende bezoekers per maand. De nieuwsbrief heeft ruim 300 abonnees, wordt in principe eens per twee weken verstuurd en daarna dikwijls snel geopend.
4.C3 Digitale muurkrant

Auke Bloembergen beheert de digitale muurkrant momenteel alleen en zoekt versterking van één persoon. Derk Hazekamp zegt toe Auke te gaan helpen.

Zij zullen onderzoeken of het mogelijk is qua lay-out aan te sluiten bij het format van de gemeente.
Momenteel zij er 3 locaties waar een digitale muurkrant te zien is: =t Klokhuis, Citronics en AH-Sumatrastraat. Na verbouwing van AH kan hij wellicht een andere, betere plaats krijgen.
4.D1 Bewonersgroep Couperusduin

Noor Mulder meldt dat er met uitzondering van de ergernis over de afvalcontainers (zie 4D openbare ruimte) momenteel niets speelt dat relevant is voor het wijkberaad.
4.D2 Scheveningse Bosjes

Bert Huisman meldt dat van de voorstellen die in het verleden gedaan zijn niets terecht is gekomen.

Hij blijft op de Bosjes passen.
4.D3 Bosjes van Repelaer

Marianne v.d. Zalm meldt dat een oude muur geheel scheef gezakt is en aandacht behoeft, omdat niet uitgesloten is dat een gevaarlijke situatie is ontstaan. De heer Spierenburg maakt een notitie om dit binnen de gemeente na te gaan. Voorts is er overlast van vernielzuchtige hangjongeren, die inmiddels bankjes gesloopt hebben. Des avonds is het soms onrustig.

Henk Kentgens (wijkagent) geeft aan dat er een plan van aanpak gemaakt zal worden
4.D4 Bewonersgroep Surinamestraat

Berend Bentinck meldt dat na lange tijd tot tevredenheid van de bewoners een oplossing is gevonden voor de koetskeerlussen. Er worden paaltjes geplaatst en de bloembakken worden weggehaald.

Max van der Hoog uit zijn ongenoegen over inefficiëntie van de gemeente en de hoogte van de gemaakte kosten om tenslotte tot deze oplossing te komen.

Er was verwarring over boomaanplant. Een aantal bomen kon aanvankelijk niet geplant worden in verband met kabelligging in de grond. Naar het schijnt zijn later wel bomen geplant zonder rekening te houden met kabelligging. Voor zover bekend zijn nutsvoorzieningen niet uitgevallen.

5. Politie, gemeente, welzijn

5.1 Politie

Henk Kentgens (politie) deelt mede dat er de afgelopen periode enkele aanhoudingen verricht zijn in de wijk, zonder aan te geven waarvoor. Hij vraagt en krijgt het telefoonnummer van Marianne van der Zalm die de problemen bij de Bosjes van Repelaer opbracht (zie 4D3 Bosjes van Repelaer). SMS-alert is inmiddels gestart in de wijk. Verder deelt hij mede dat de contacten met BBOZ (Buurt Beheer en Onderhoud Zeeheldenkwartier) goed zijn.

5.2 Gemeente

Gerard Spierenburg vertelt dat voor 2011 10% op de gemeente begroting zal worden bezuinigd. De invulling van de bezuinigingen is nog niet bekend.

Voor herinrichting groen aan de Delistraat: zie punt 4B1 (Openbare Ruimte) boven.

5.3 Welzijn

Boog heeft een buurtonderzoek gedaan onder 70+ bewoners in de wijk. Wethouder van Alphen heeft daarvoor adressen ter beschikking gesteld. Betty Aardewerk vraagt zich af hij hiermee niet de privacy is geschonden en voorts heeft zij gehoord dat de lijst onzorgvuldig was samengesteld.

Daarnaast loopt er een vergelijkbaar onderzoek van CIS, waarbij 250 mensen zijn benaderd en er 80 gereageerd hebben. De werkgroep welzijn (niet alleen A&W) houdt vinger aan de pols.

6. Rondvraag en sluiting

Berend Bentinck vraagt wat de status is van de herinrichting van het Nassauplein. Dit is voorlopig stilgelegd wegens gebrek aan budget. Eerder advies: eerst herinrichting Bankastraat afhandelen.

Enno Thedinga merkt op dat het verkeersbord op de hoek van Laan Copes en de Balistraat  verwarrend is en er soms toe leidt dat automobilisten met bestemming Amsterdam de Balistraat inrijden. Om ca. 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en nodigt allen uit om wat te drinken en na te praten.

Volgend wijkberaad op donderdag 23 september 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

___________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 25 maart 2010 in ’t Klokhuis

Aanwezig: de dames Beekman, Ter Kuile, Vaartjes, Nuij-Dols, Blitz, Mulder, Aardewerk, Arendse (verslag); de heren Landheer, Dike, Bloembergen, Hooft Graafland, Nieuwenhuys, Bentinck.

Afwezig met berichtgeving: de dames: Van Till, Hoogenraad, Drijver; de heren Van Gijn, Taekema, Klein

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Voorzitter Wybe Taekema is verhinderd, vice-voorzitter Gilles Hooft Graafland opent de vergadering om 20.00 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 21 januari 2010

bij punt 3. Politie: Werving deelnemers SMS alert start 26 maart middels rondgang langs winkeliers en uitdelen flyers aan passanten in de winkelstraten. Bij bureau Karnebeek, in

’t Klokhuis en bij de bewonersorganisatie zijn folders met toelichting op te halen.

bij punt 3. Gemeente: bloembakken Surinamestraat zijn verlaat door het koude weer.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie verkiezingsactiviteiten

Er waren meer dan 100 bezoekers op de verkiezingsbijeenkomst 8 februari. VVD was (zonder afmelding) afwezig wegens ziekte. De avond was prettig, nuttig en goed voorbereid.

Ank Beekman vraagt om feedback over stemadvies/stemwijzer. Kun je dit als bewonersorganisatie zo doen? Men is positief. Een goede wijzer, gesorteerd op onderwerp. Ook de info op de website was helder. Ank hoopt dat de gemeente beter gaat luisteren naar zijn inwoners. Eveline Blitz meldt dat de TROS op 6 april een TV-uitzending heeft over inspraak inwoners in gemeente, de zogenaamde Haagse Handvatten.

4. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

a. voortgang Bankastraat: Er is extra grond rond de fontein. De belijning is vertraagd door het weer. De hele voortgang is vertraagd. Annemargriet Vaartjes merkt op dat het bord met aangeven snelheid goed hielp. Waarom is het weggehaald? Maaike Nuij legt uit dat het bord rouleert. Misschien kan het op herhaling, Dide Labots (gemeente) is het aanspreekpunt hiervoor.

b. werkgroepen

snelverkeer: Gilles vertelt dat de gemeente een klankbordgroep Koninginnegracht heeft samengesteld. Willem van Gijn zit hierin. 1e bespreking heeft plaatsgevonden. De gemeente gebruikt oneigenlijke argumenten om de bomen te kunnen rooien. Focus van de klankbordgroep ligt nu op de ‘maaiveld+’ oplossing. Dit houdt in: rails van Randstadrail en tramstellen 2x zo groot. Eveline (ook lid klankbordgroep) meldt haar twijfel of deelname aan de klankbordgroep zinvol is. Hoeveel energie kost het en hoeveel levert het op? Er is een second opinion aangevraagd over het redden van de kastanjes. Gilles ziet graag verslagen komen van de klankbordgroep voor wijkkrant en website. Tim Dike pleit voor activeren van breder verzet vanuit de wijk. Men is niet goed op de hoogte van de consequenties en reageert te lauw. Auke Bloembergen vindt dat er goed actie is ondernomen, er is een werkgroep snelverkeer die zich er mee bezig houdt. Er zijn ook nog andere zaken van belang in de wijk. Gilles besluit dat we moeten kijken hoe het zich vanaf hier ontwikkelt.

ruimtelijke ordening: Auke vertelt dat de werkgroep morgen 26 maart bijeenkomt om te praten over bevoegdheden en uitbreiding.

Tim Dike meldt, dat het beginselplan Prinsevinkenpark is geaccepteerd. Het is een redelijk plan en betreft 15 appartementen. Op het oude parkeerterrein achter de Sumatrastraat gaat DPI-Vastgoed hofjes bouwen.

openbare ruimte: wg. is heropgericht met Erica Verhulst, Betty Aardewerk en Martijn van Faassen als leden. Er zijn nog meer mensen nodig.

c. media van A&W: Ank vertelt dat er voor de website heel veel werk door heel weinig mensen wordt verzet. Er is dringend versterking nodig! Met 3000 tot 3500 bezoekers per maand en ruim 200 Nederlandse en 100 Internationale abonnees voor de nieuwsbrief is het een uitstekend medium gebleken, dat ook bezoekers van buiten de wijk trekt.

Het Oranje Comité krijgt een oranje@archipelbuurt.nl e-adres en een Koninginnedag 2010-pagina voor verstrekken van informatie en aanmelden voor activiteiten.

Eveline stelt voor dat alle aanwezigen 1 of 2 mensen benaderen om te helpen met de website: technisch informatie op de site zetten, vertalen in het Engels, teksten schrijven.

Auke: Er is een derde muurkrant geplaatst bij Citronics in de Frederikstraat met dank aan Annette ter Kuile. Ook hier worden redacteuren gezocht.

d. Gilles kan meedelen dat er enthousiasme is voor het plaatsen van gedichten op de muren. De gemeente heeft _ 50.000 euro beschikbaar gesteld per wijk om iets moois te doen in de openbare ruimte. Het eerste gedicht aan het begin van de Surinamestraat t.o. Couperus?

5. Politie, gemeente, welzijn

Henk Kentgens (politie) kan meedelen dat het rustig is in de wijk. Er is wat jongerenoverlast geweest in de Atjehstraat, maar de jongeren waren goed aanspreekbaar. Verder is er een schoonmaakactie op scholen geweest door leerlingen samen met BBOZ.

Maaike Nuij (gemeente): In Het Schakelpunt inventariseert de huismeester de behoeften onder de bewoners. Staedion en Florence zijn aan zet. Eventueel kan de ruimte van de huismeester ook gaan dienen als kleine ontmoetingsruimte. De bibliotheek is naar ’t Klokhuis verplaatst. Betty weet dat Boog een breder buurtonderzoek doet onder 70+ bewoners in de wijk. Boog is in gesprek met wethouder van Alphen daarover. Het bestuur pleit voor een breed gedragen plan voor het Schakelpunt .

Plein 1813: De opslag van materialen op het plein is velen een doorn in het oog. Eveline wil weten of het herinrichtingsplan van het plein ooit met het bestuur is besproken? Nee, dit is niet het geval. Annemargriet vraagt of de koetspaden gehandhaafd blijven vanuit historisch oogpunt. Maaike gaat het plan opsturen naar het secretariaat. Gilles complimenteert de gemeente over de Frederikstraat. Het is mooi geworden en het fietst lekker.

Maaike wordt coördinator meldpunt graffiti. Dit is haar laatste vergadering. Gerard Spierenburg gaat haar werk overnemen.

6. Rondvraag en sluiting

Ank deelt uittreksels jaarverslagen 2008 en 2009 uit en geeft een toelichting. Het wijkberaad reageert positief. Het is een hele klus geweest. Ank krijgt applaus voor het vele werk dat ze verzet. Ze deelt mee dat ze per 1 september zal aftreden als secretaris. Wie volgt haar op?

Berend Bentinck vraagt zich af waarom er niet meer poepzakjes en prullenbakken zijn. Maaike legt uit dat ze alleen bij groenstroken staan vanwege aantrekkend vuil.

Annemargriet wijst op het verval van het monument 1813. De reliëfs zijn heel bijzonder maar door aantasting zijn ze hoogstwaarschijnlijk over een paar jaar weg. Verder zijn er in sept./okt. rondleidingen over begraafplaatsen met het thema ‘Huilen in Den Haag’.

Noor Mulder vraagt wanneer de werkzaamheden rondom het politiebureau klaar zijn. Ank vertelt dat dit eind van de maand in de Patijnlaan is, maar niet in de Alexanderveld. Ze spreekt haar ongenoegen uit over de slechte voorlichting van de politie tijdens het werk.

Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en nodigt allen uit om wat te drinken en na te praten.

Volgend wijkberaad op donderdag 10! juni 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

Let op! wijziging datum wijkberaad!

3 juni wordt 10 juni

_________________________________________________________

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 21 januari 2010 in =t Klokhuis

Aanwezig: de dames Aardewerk, Leidekker (Vredeskapel), Verhulst, Hoogerbrugge (politie), Beekman, Punt, Janse (politie), Ter Kuile, Arendse (verslag); de heren Landheer, Dike, Boer, Van Tetterode, Punt, Bloembergen, Huisman, Spierenburg (BSD), Klein, Hooft Graafland, Taekema, Gieskes (BBOZ), Daalmeijer (BBOZ), van Gijn, Thedinga, Degens, Nieuwenhuys.

Afwezig met berichtgeving: de dames Ten Hoope, Vd Zalm, Nuij (BSD); de heren Lakens, Abels, Nieuwenhuis.

Welkom door voorzitter Wybe Taekema, gevolgd door een milieupresentatie.

Wat heeft de Kopenhagen Klimaat-top met Archipel&Willemspark te maken?
Inleiding door Graham Degens.

Graham heeft jarenlang gewerkt voor de olie-industrie en zet zich nu in voor een CO2 neutrale toekomst. De klimaattop in Kopenhagen heeft geleid tot het inzicht dat de klimaatverandering één van de grootste uitdagingen is van deze tijd. Er is een sterke politieke wens om dit aan te pakken, maar er zijn geen harde afspraken gemaakt.

CO2 uitstoot is het gevolg van keuzes die we maken, dit geldt ook voor andere milieuzaken. Graham stelt voor om lokaal, als gemeenschap, onze milieu-voetafdruk te verminderen. Bijv. door 2-4 keer per maand samen te komen en te starten met projecten die het milieu sparen. Het doel is niet alleen het milieu, maar ook het versterken van het gemeenschapsgevoel. Wat vinden de bewoners?

Auke Bloembergen was aanwezig was bij een lezing van Wubbo Ockels. Wubbo pleit voor zonne-energie investeringen. Auke heeft ervaren dat de procedures van de gemeente te zwaar zijn. Een werkgroep waarin je gezamenlijk de aanvraag doet en elkaar ondersteunt lijkt hem een goed idee.  Graham heeft ook contact met het Haags Milieucentrum.

Afspraak: bewoners met passie voor dit onderwerp zich kunnen melden bij het secretariaat van A&W. Bij genoeg belangstelling is zal er een vervolgbijeenkomst worden belegd.

1. Mededelingen, vaststelling agenda. Voorzitter Wybe Taekema meldt: er zijn geen mededelingen, aan de agenda wordt  ’tramtunnel Koninginnegracht’ bij punt 5 toegevoegd.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 november 2009

4.1 Gerard Spierenburg (gemeente BSD, vervanger van Maaike Nuij) meldt dat de enquête onder bewoners van Het Schakelpunt over maaltijdvoorzieningen slechts 2 reacties heeft opgeleverd. Het wijkberaad vraagt met nadruk hier meer onderzoek naar te doen.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Politie: Jorien Janse licht implementatie SMS-Alert in Archipel&Willemspark toe.

In afwachting van burgernet (zie www.burgernet.nl ) wordt in onze wijk gestart met SMS-Alert. Jorien licht toe dat bewoners uit de wijk zich aan kunnen melden via de website www.politie.nl/haaglanden/sms-alert . De politie stuurt u dan een sms-bericht als er in de wijk een inbreker actief is, een kind wordt vermist, bij babbeltrucs, zakkenrollers e.d. U kunt dan tips en andere bruikbare informatie doorgeven aan de politie. Verwachting is dat 30% van de bewoners mee gaat doet. Jorien vraagt bekendmaking via wijkkrant, website en muurkrant. Gilles Hooft Graafland stelt voor om ook informatiefolders uit te delen op 8 februari a.s., de verkiezingsavond. Desgewenst is een speciale informatie avond voor bewoners mogelijk.

Gemeente: Gerard Spierenburg (dienst stadsbeheer = DSB).

– De speelplaats in de Atjehstraat is klaar.

– Is er jongerenoverlast in de Cantaloup? Wijkagent Marianne Hoogerbrugge is er al langs geweest en heeft niets geconstateerd.

– De bewoners van de Surinamestraat worden op de hoogte gesteld dat ze een type bloembak kunnen kiezen.

– Het Bosje van Repelaer is ‘geknipt en geschoren’.

– Op de Patijnlaan is een vrouw met scootmobiel in de sloot terecht gekomen door gladheid. Er is een intern onderzoek gestart naar  verbetering van het strooibeleid van de gemeente. Verschillende wijkbewoners beamen dat het plaatselijk ontzettend glad is geweest. Gerard nodigt uit zelf ook lokaal te vegen en te strooien.

– De boombeplanting in de Atjehstraat is nog niet met bewoners besproken. Planten is vertraagd door de vorst, gemeente is met een inhaalslag bezig.

-Via de mail heeft Maaike Nuij aan Ank Beekman gemeld dat de Zeestraat over een maand weer open gaat voor fietsers (eind februari). De verbinding Parkstraat/Kneuterdijk blijft nog zeker 1,5 jaar voor fietsers afgesloten.

BBOZ (Stichting Buurtbeheer en – ontwikkeling Zeeheldenkwartier): Henk Daalmeijer geeft toelichting over het werk van BBOZ in de openbare ruimte van A&W.

Henk schetst hoe de BBOZ in 1996 is ontstaan vanuit het Franse ‘Regie de Quartier’. Het verricht aanvullende beheers- of serviceverlenende diensten bv. strooien daar waar de gemeente geen maatwerk kan verrichten of schoon houden van de ruimtes om papier- en glasbakken. Het werk wordt verricht door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In Archipel&Willemspark verzorgt BBOZ o.a. aanvoer vuil vanuit Mallemolen naar de bakken, schoonmaakactie Cantaloupenburg, schoon houden rondom glas-/papierbakken van Nassauplein en Patijnlaan, hondenpoep opruimen (route Monchyplein/ Ln Copes/ Bankaplein/ Bankastraat/Alexanderhof/Delistraat /achterkant kerkhof/Koninginnegracht). Aandachtspunt blijft om goed uit te zoeken wie de rotzooi veroorzaakt en of dit niet te voorkomen is.

Gerard voegt toe dat het altijd belangrijk is óók de gemeente van de klacht op de hoogte te stellen (T 14 070). Daarnaast kan BBOZ gebeld worden (361 5990). Ook kan men voor een éénmalige actie naar BBOZ, bijvoorbeeld extra schoonvegen voor een straatfeest.

4. Inventarisatie verkiezingsbijeenkomst  8 februari 2010 in ’t Klokhuis

Wybe vertelt dat de voorzitters van de raadsfracties van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, D66 en Haagse Stadspartij zijn uitgenodigd om in de wijk mee te discussiëren over een aantal onderwerpen die voor onze wijk van belang zijn o.a. diverse verkeerszaken, ouderenzorg, relatie gemeente & inwoners. Het programma is nog niet rond, dus onderwerpen kunnen nog worden ingediend. Max de Bok (parlementair redacteur en oud-voorzitter van Nieuwspoort) zal de discussie in goede banen leiden.

5. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

– Willem van Gijn (wg verkeer) heeft  namens A&W op 21 januari ingesproken op  de openbare vergadering van commissie VML (Verkeer, Milieu en Leefomgeving). Zie www.denhaag.nl/mijnraad volledige agenda. Samen met organisaties als Rover, AVN, vrienden van Den Haag, Haags Milieu Centrum, is er grote zorg uitgesproken over het plan voor een tramtunnel onder de Koninginnegracht. Wethouder Smit heeft gezegd dat alles nog wordt uitgezocht, er is nog geen besluit. Voor het zomerreces wordt een brede studie gepresenteerd, pas daarna volgt een uitgebreide schets en de besluitvorming. Auke spreekt zijn zorg uit dat het Rijk dit als oplossing gaat zien voor de problemen die zijn ontstaan na het invoeren van het VCP. Het blijft zaak goed vinger aan de pols te houden. Willem vertelt verder dat belijning op de Bankastraat wat vertraagd is vanwege het weer. Het groot onderhoud aan de Bankastraat is helaas doorgeschoven naar 2011. Er wordt een projectgroep opgericht voor herinrichting.

Er moet nog naar budget gezocht worden, daarover is mailcontact met Dide Labots.

– Wybe meldt positieve reacties op voorstel tot instellenvan een werkgroep ‘Snel Verkeer’

– Willem is bezig met een nieuw initiatief Javastraat.  Fietsafhandeling op de Javabrug loopt niet goed. Verder is er bezwaar gemaakt tegen de parkeervergunningen die zijn afgegeven t.b.v. het Paraat Peloton. Het bezwaar is ontvankelijk verklaard, binnenkort is de hoorzitting.

– Tim Dike (wg Ruimtelijke Ordening) heeft bezwaar ingediend tegen bouwplan bij Frederikstraat. Enno Thedinga en Tim zijn met fietsenmaker Chris Steenstraten bij de gemeente langs geweest. Er is geen vergunning voor de huidige bebouwing, maar het bestemmingsplan laat 100% bebouwing toe. Als er geld is, kan Chris de achterzijde geheel overkappen.

– Auke vertelt dat Martijn van Faassen de wg Openbare Ruimte nieuwe leven wil inblazen. Wie wil meedoen?

– Ank vertelt dat op de website alles te vinden is over de laatste ontwikkelingen rondom de NWH, Koninginnegracht etc. De nieuwsbrief heeft inmiddels ruim 250 abonnees. Naar de website kijken per maand 3000 mensen.

– De digitale muurkrant krijgt de standaard lay-out van de gemeente met behoud van de fontein. Goed voor het gebruiksgemak, ook kunnen er dan filmpjes op, aldus Auke.

– De winterfotowedstrijd website/muurkrant is gewonnen door Auke vd Kooi met een foto van een door de zon verlichte Olympus op het Monchyplein.

– Linda Nash (website international) en Jaap Drijver (webmaster Nl) zijn onderscheiden met de ErePrijs 2009 van de bewonersorganisatie.

– Annemieke Leidekker (Vredeskapel en wg welzijn)) vertelt over nieuwe gespreksrondes over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn, over de ontwikkelingen in het ouderenwerk. Op 2 februari aanvang 19.00 uur is er in de Julianakerk met wethouder van Alphen een bijeenkomst. Het is van groot belang dat ook de bewonersorganisatie daar vertegenwoordigd is!

6. Rondvraag en sluiting

– Tim heeft voor de kerst via T 14 070 een gevaarlijk gat in de straat gemeld tegenover nr. 60 in de Surinamestraat. Wanneer gaat er iets aan gebeuren? Gerard gaat er achteraan.

– Enno Thedinga spreekt zijn ongenoegen uit over buren die met 3 personen 6 auto’s en een grote kar zonder bekeuring kunnen parkeren in de Balistraat, terwijl zijn eigen bezoekers met 10 minuten te lang parkeren al beboet worden.

– Betty Aardewerk wil graag dat de wijk zich actief inzet tegen de ontwikkelingen rondom Het Schakelpunt.  Onderwerp staat bij de verkiezingsavond d.d. 8 februari op de agenda.

– Ruud Klein vult aan: de bibliotheek uit Het Schakelpunt wordt overgeplaatst naar ’t Klokhuis. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de gym voor ouderen.

Marianne: De bebording van de 30 km zone van het Prinsevinkenpark is niet goed. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Om 22.25 uur sluit  voorzitter Wybe Taekema het wijkberaad en nodigt eenieder uit om wat te drinken en na te praten.

Verkiezingsavond op maandag 8 februari 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

Volgende wijkberaad op 25 maart 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis


Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 21 januari 2010 in =t Klokhuis

Aanwezig: de dames Aardewerk, Leidekker (Vredeskapel), Verhulst, Hoogerbrugge (politie), Beekman, Punt, Janse (politie), Ter Kuile, Arendse (verslag); de heren Landheer, Dike, Boer, Van Tetterode, Punt, Bloembergen, Huisman, Spierenburg (BSD), Klein, Hooft Graafland, Taekema, Gieskes (BBOZ), Daalmeijer (BBOZ), van Gijn, Thedinga, Degens, Nieuwenhuys.

Afwezig met berichtgeving: de dames Ten Hoope, Vd Zalm, Nuij (BSD); de heren Lakens, Abels, Nieuwenhuis.

Welkom door voorzitter Wybe Taekema, gevolgd door een milieupresentatie.

Wat heeft de Kopenhagen Klimaat-top met Archipel&Willemspark te maken?
Inleiding door Graham Degens.

Graham heeft jarenlang gewerkt voor de olie-industrie en zet zich nu in voor een CO2 neutrale toekomst. De klimaattop in Kopenhagen heeft geleid tot het inzicht dat de klimaatverandering één van de grootste uitdagingen is van deze tijd. Er is een sterke politieke wens om dit aan te pakken, maar er zijn geen harde afspraken gemaakt.

CO2 uitstoot is het gevolg van keuzes die we maken, dit geldt ook voor andere milieuzaken. Graham stelt voor om lokaal, als gemeenschap, onze milieu-voetafdruk te verminderen. Bijv. door 2-4 keer per maand samen te komen en te starten met projecten die het milieu sparen. Het doel is niet alleen het milieu, maar ook het versterken van het gemeenschapsgevoel. Wat vinden de bewoners?

Auke Bloembergen was aanwezig was bij een lezing van Wubbo Ockels. Wubbo pleit voor zonne-energie investeringen. Auke heeft ervaren dat de procedures van de gemeente te zwaar zijn. Een werkgroep waarin je gezamenlijk de aanvraag doet en elkaar ondersteunt lijkt hem een goed idee.  Graham heeft ook contact met het Haags Milieucentrum.

Afspraak: bewoners met passie voor dit onderwerp zich kunnen melden bij het secretariaat van A&W. Bij genoeg belangstelling is zal er een vervolgbijeenkomst worden belegd.

1. Mededelingen, vaststelling agenda. Voorzitter Wybe Taekema meldt: er zijn geen mededelingen, aan de agenda wordt  ’tramtunnel Koninginnegracht’ bij punt 5 toegevoegd.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19 november 2009

4.1 Gerard Spierenburg (gemeente BSD, vervanger van Maaike Nuij) meldt dat de enquête onder bewoners van Het Schakelpunt over maaltijdvoorzieningen slechts 2 reacties heeft opgeleverd. Het wijkberaad vraagt met nadruk hier meer onderzoek naar te doen.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Politie: Jorien Janse licht implementatie SMS-Alert in Archipel&Willemspark toe.

In afwachting van burgernet (zie www.burgernet.nl ) wordt in onze wijk gestart met SMS-Alert. Jorien licht toe dat bewoners uit de wijk zich aan kunnen melden via de website www.politie.nl/haaglanden/sms-alert . De politie stuurt u dan een sms-bericht als er in de wijk een inbreker actief is, een kind wordt vermist, bij babbeltrucs, zakkenrollers e.d. U kunt dan tips en andere bruikbare informatie doorgeven aan de politie. Verwachting is dat 30% van de bewoners mee gaat doet. Jorien vraagt bekendmaking via wijkkrant, website en muurkrant. Gilles Hooft Graafland stelt voor om ook informatiefolders uit te delen op 8 februari a.s., de verkiezingsavond. Desgewenst is een speciale informatie avond voor bewoners mogelijk.

Gemeente: Gerard Spierenburg (dienst stadsbeheer = DSB).

– De speelplaats in de Atjehstraat is klaar.

– Is er jongerenoverlast in de Cantaloup? Wijkagent Marianne Hoogerbrugge is er al langs geweest en heeft niets geconstateerd.

– De bewoners van de Surinamestraat worden op de hoogte gesteld dat ze een type bloembak kunnen kiezen.

– Het Bosje van Repelaer is ‘geknipt en geschoren’.

– Op de Patijnlaan is een vrouw met scootmobiel in de sloot terecht gekomen door gladheid. Er is een intern onderzoek gestart naar  verbetering van het strooibeleid van de gemeente. Verschillende wijkbewoners beamen dat het plaatselijk ontzettend glad is geweest. Gerard nodigt uit zelf ook lokaal te vegen en te strooien.

– De boombeplanting in de Atjehstraat is nog niet met bewoners besproken. Planten is vertraagd door de vorst, gemeente is met een inhaalslag bezig.

-Via de mail heeft Maaike Nuij aan Ank Beekman gemeld dat de Zeestraat over een maand weer open gaat voor fietsers (eind februari). De verbinding Parkstraat/Kneuterdijk blijft nog zeker 1,5 jaar voor fietsers afgesloten.

BBOZ (Stichting Buurtbeheer en – ontwikkeling Zeeheldenkwartier): Henk Daalmeijer geeft toelichting over het werk van BBOZ in de openbare ruimte van A&W.

Henk schetst hoe de BBOZ in 1996 is ontstaan vanuit het Franse ‘Regie de Quartier’. Het verricht aanvullende beheers- of serviceverlenende diensten bv. strooien daar waar de gemeente geen maatwerk kan verrichten of schoon houden van de ruimtes om papier- en glasbakken. Het werk wordt verricht door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

In Archipel&Willemspark verzorgt BBOZ o.a. aanvoer vuil vanuit Mallemolen naar de bakken, schoonmaakactie Cantaloupenburg, schoon houden rondom glas-/papierbakken van Nassauplein en Patijnlaan, hondenpoep opruimen (route Monchyplein/ Ln Copes/ Bankaplein/ Bankastraat/Alexanderhof/Delistraat /achterkant kerkhof/Koninginnegracht). Aandachtspunt blijft om goed uit te zoeken wie de rotzooi veroorzaakt en of dit niet te voorkomen is.

Gerard voegt toe dat het altijd belangrijk is óók de gemeente van de klacht op de hoogte te stellen (T 14 070). Daarnaast kan BBOZ gebeld worden (361 5990). Ook kan men voor een éénmalige actie naar BBOZ, bijvoorbeeld extra schoonvegen voor een straatfeest.

4. Inventarisatie verkiezingsbijeenkomst  8 februari 2010 in ’t Klokhuis

Wybe vertelt dat de voorzitters van de raadsfracties van VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, SP, D66 en Haagse Stadspartij zijn uitgenodigd om in de wijk mee te discussiëren over een aantal onderwerpen die voor onze wijk van belang zijn o.a. diverse verkeerszaken, ouderenzorg, relatie gemeente & inwoners. Het programma is nog niet rond, dus onderwerpen kunnen nog worden ingediend. Max de Bok (parlementair redacteur en oud-voorzitter van Nieuwspoort) zal de discussie in goede banen leiden.

5. Overig nieuws uit bestuur, werkgroepen en belangenorganisaties

– Willem van Gijn (wg verkeer) heeft  namens A&W op 21 januari ingesproken op  de openbare vergadering van commissie VML (Verkeer, Milieu en Leefomgeving). Zie www.denhaag.nl/mijnraad volledige agenda. Samen met organisaties als Rover, AVN, vrienden van Den Haag, Haags Milieu Centrum, is er grote zorg uitgesproken over het plan voor een tramtunnel onder de Koninginnegracht. Wethouder Smit heeft gezegd dat alles nog wordt uitgezocht, er is nog geen besluit. Voor het zomerreces wordt een brede studie gepresenteerd, pas daarna volgt een uitgebreide schets en de besluitvorming. Auke spreekt zijn zorg uit dat het Rijk dit als oplossing gaat zien voor de problemen die zijn ontstaan na het invoeren van het VCP. Het blijft zaak goed vinger aan de pols te houden. Willem vertelt verder dat belijning op de Bankastraat wat vertraagd is vanwege het weer. Het groot onderhoud aan de Bankastraat is helaas doorgeschoven naar 2011. Er wordt een projectgroep opgericht voor herinrichting.

Er moet nog naar budget gezocht worden, daarover is mailcontact met Dide Labots.

– Wybe meldt positieve reacties op voorstel tot instellenvan een werkgroep ‘Snel Verkeer’

– Willem is bezig met een nieuw initiatief Javastraat.  Fietsafhandeling op de Javabrug loopt niet goed. Verder is er bezwaar gemaakt tegen de parkeervergunningen die zijn afgegeven t.b.v. het Paraat Peloton. Het bezwaar is ontvankelijk verklaard, binnenkort is de hoorzitting.

– Tim Dike (wg Ruimtelijke Ordening) heeft bezwaar ingediend tegen bouwplan bij Frederikstraat. Enno Thedinga en Tim zijn met fietsenmaker Chris Steenstraten bij de gemeente langs geweest. Er is geen vergunning voor de huidige bebouwing, maar het bestemmingsplan laat 100% bebouwing toe. Als er geld is, kan Chris de achterzijde geheel overkappen.

– Auke vertelt dat Martijn van Faassen de wg Openbare Ruimte nieuwe leven wil inblazen. Wie wil meedoen?

– Ank vertelt dat op de website alles te vinden is over de laatste ontwikkelingen rondom de NWH, Koninginnegracht etc. De nieuwsbrief heeft inmiddels ruim 250 abonnees. Naar de website kijken per maand 3000 mensen.

– De digitale muurkrant krijgt de standaard lay-out van de gemeente met behoud van de fontein. Goed voor het gebruiksgemak, ook kunnen er dan filmpjes op, aldus Auke.

– De winterfotowedstrijd website/muurkrant is gewonnen door Auke vd Kooi met een foto van een door de zon verlichte Olympus op het Monchyplein.

– Linda Nash (website international) en Jaap Drijver (webmaster Nl) zijn onderscheiden met de ErePrijs 2009 van de bewonersorganisatie.

– Annemieke Leidekker (Vredeskapel en wg welzijn)) vertelt over nieuwe gespreksrondes over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn, over de ontwikkelingen in het ouderenwerk. Op 2 februari aanvang 19.00 uur is er in de Julianakerk met wethouder van Alphen een bijeenkomst. Het is van groot belang dat ook de bewonersorganisatie daar vertegenwoordigd is!

6. Rondvraag en sluiting

– Tim heeft voor de kerst via T 14 070 een gevaarlijk gat in de straat gemeld tegenover nr. 60 in de Surinamestraat. Wanneer gaat er iets aan gebeuren? Gerard gaat er achteraan.

– Enno Thedinga spreekt zijn ongenoegen uit over buren die met 3 personen 6 auto’s en een grote kar zonder bekeuring kunnen parkeren in de Balistraat, terwijl zijn eigen bezoekers met 10 minuten te lang parkeren al beboet worden.

– Betty Aardewerk wil graag dat de wijk zich actief inzet tegen de ontwikkelingen rondom Het Schakelpunt.  Onderwerp staat bij de verkiezingsavond d.d. 8 februari op de agenda.

– Ruud Klein vult aan: de bibliotheek uit Het Schakelpunt wordt overgeplaatst naar ’t Klokhuis. Er wordt gezocht naar een oplossing voor de gym voor ouderen.

Marianne: De bebording van de 30 km zone van het Prinsevinkenpark is niet goed. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Om 22.25 uur sluit  voorzitter Wybe Taekema het wijkberaad en nodigt eenieder uit om wat te drinken en na te praten.

Verkiezingsavond op maandag 8 februari 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

Volgende wijkberaad op 25 maart 2010 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis