Notulen Wijkberaad 1 december 2011

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 1 december 2011 in ‘t Klokhuis
Aanwezig:, Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Hr D. Hazekamp, Mw A. ter Kuile, Hr W.F. Hooft Graafland, Mw E. Drijver, Mw E. van der Ven (Boog), Hr T. Dike, Hr R. de Korte, Hr A. Landheer, Hr G. Spierenburg (gemeente Den Haag), Hr G. v.d. Hut (gemeente Den Haag), Mw B. ardewerk, Hr P. Munnikes (verslag), Mw M. Hoogerbrugge (Politie Haaglanden), Hr G. Nieuwenhuys, Mw E. Verhulst, Mw. C.C. Dedel -van Walbeek, Hr C. Storm de Grave, Mw I. Hylkema, Hr R. de Jong, Hr G. Hooft Graafland, Hr J.E. Thedinga, Mw E. Ponsen, Mw N. Mulder, Hr P. Gasparie.

Bericht van verhindering: Hr W. Taekema, Mw. M. van der Zalm, Hr B. Bos, Hr B. Huisman,Hr M.C. van der Hoog

1A. Opening
Tieke Dedel zit vanavond de vergadering voor en zij opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

1B. Mededelingen
· Alex Philipse, oud bestuurslid (secretaris en later voorzitter) is overleden.
· Rupert van Heijningen zal volgend jaar een lezing geven over de schilder Han van Meegeren. Nu gepland na het verschijnen van de volgende editie van de wijkkrant. Nu gepland in de eerste week van maart 2012.
· Op de A&W website staat een ‘Enquête Veiligheidsplan Den Haag’ welke ingevuld kan worden.
· Nieuwjaarsreceptie zal zijn op 8 januari 2012.

1C. Agenda
Elsbeth v.d Ven (Stichting BOOG) is vanavond aanwezig in verband met ouderenzorg.Haar inbreng zal behandeld worden direct na de bespreking van het verslag van het vorig wijkberaad.

2.  Bespreking verslag wijkberaad op 29 september 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.  Activiteiten de Stichting BOOG in de Archipelbuurt
Elsbeth v.d Ven doet verslag.De stichting BOOG heeft in het verleden onderzoek gedaan naar eenzaamheid onder ouderen.
Daaruit bleek dat een aantal van hen prijs stelde op meer aanspraak / contacten. Daarom heeft de stichting BOOG in februari – maart 2012 een vijftal bijeenkomsten georganiseerd voor ouderen.Op de eerste bijeenkomst maakt men kennis met elkaar. De vervolgbijeenkomsten zullen in beginsel als onderwerp zingeving hebben. In de december uitgave van de wijkkrant wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed; artikel op pagina 11.
Zonodig kan er samengewerkt worden met de werkgroep ouderenzorg (Betty Aardewerk en Else Ponsen)

4.  Subsidiebeleid van de gemeente betreffende bewonersorganisaties
De vergadervoorzitter resumeert nog eens de wijziging in het gemeentelijke subsidiebeleid.

Hoofdpunten:
De vaste subsidie wordt teruggeschroefd en per project of activiteit moet nu een subsidieaanvraag ingediend worden.
‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ beginsel.

Zie ook verslagen van eerder wijkberaad waarin deze materie uitgebreid aan de orde is geweest.

5.  Werkgroepen
5A  Werkgroep Verkeer
Christiaan Storm de Grave heeft de dossiers van Willem van Gijn overgedragen gekregen en is zich momenteel aan het inwerken.
Auke Bloembergen meldt dat de aanpak van de Bankastraat is uitgesteld, maar vooralsnog niet afgesteld is.

5B  Werkgroep Snelverkeer
Tim Dike licht de ontwikkelingen rond de ‘westelijke ring’ toe.
De gemeente Den Haag is nu in de verkenningsfase en wil hierover over vijf jaar een beslissing nemen.
Bewoners aan de Sportlaan zijn niet zo enthousiast meer over de duplex-tunnel, omdat het vrachtverkeer daar niet doorheen mag en dus bovengronds zal blijven rijden. Overigens is slechts 2% vrachtverkeer en het is voornamelijk bestemmingsverkeer. Zij zullen proberen aan te sturen op een andere oplossing.
Om zeker te stellen dat de duplex-tunnel variant blijft meelopen stelt Tim voor hier samen te werken met de bewonersverenigingen Benoordenhout, Scheveningen-Noord en Statenkwartier. Hiervoor vraagt en krijgt Tim toestemming.
Recent is op de hoek van de Balistraat en Laan Copes van Cattenburch een matrixbord voor bewegwijzering geplaatst. Enno Thedinga merkt op dat het bord ongelukkig geplaatst is en automobilisten soms te vroeg afslaan en de Balistraat inrijden. De gemeente zal hier samen met de wegbeheerder bezien of er een verbetering mogelijk is.

5C  Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Tim Dike doet verslag
Nieuwbouw aan het Prinsevinkenpark start begin 2012.
Het oude hotel Beau Séjour op de Bankahoogte wordt ontwikkeld tot appartementencomplex.
Woningen in de Sumatrastraat (De Sumatrahof) zijn in de verkoop.
De Willemsparkschool achter de Frederikstraat heeft vergunning om te (ver)bouwen. De gevel aan de Frederikstraat moet gesloopt worden om toegang te verlenen tot het achterterrein, maar moet en zal vervolgens daarna weer in de oude stijl opgebouwd worden.

5D  Werkgroep Zorg en Welzijn
Else Ponsen doet verslag.
Het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt is op 6 oktober 2011 weer geopend.
Ook enkele ouderen van buiten de wijk komen naar het Schakelpunt. Er zijn momenteel voldoende vrijwilligers om de activiteiten gaande te houden. Eén keer per week is er een lunch.
Else bedankt de bewonersorganisatie voor de bijdrage aan de bloemen die de (her)opening hebben opgefleurd.

5E  Werkgroep Duurzaamheid
Annette ter Kuile doet verslag.
De werkgroep bestaat nu uit 9 enthousiaste mensen. Momenteel is de focus op energiebesparing.
De radiatorfolieactie is geprolongeerd tot 10 december. Contact: Marjan Bloem. Zie de wijkkrant van december 2011, pag. 7.
Het is ook mogelijk een infrarood scan van uw huis te laten maken om vast te stellen waar de energie weglekt en zo gerichte besparingsmaatregelen te nemen.
Contact: Marjan Teesing, e-mail: duurzaamheid@archipelwillemspark.nl

De werkgroep heeft een eigen sectie op de A&W website met veel nuttige informatie en initiatieven.

5F  Werkgroep Openbare Ruimte
Derk Hazekamp en Gerrit v.d.Hut (gemeente Den Haag) doen verslag.

5F1 Renovatie van het Nassauplein
De renovatie zal binnenkort beginnen. Inrichtingsplan met als hoofdpunten (zie ook het uitgebreide artikel op de voorpagina van de december editie van de wijkkrant):
Symmetrisch opgestelde bomen (soort Zelkova) aan weerszijden van het middendeel. Bestaande bomen zullen zo nodig worden verplant om de symmetrie te realiseren. Er zullen twee oude kastanjes blijven staan; ieder aan het uiteinde van het plein.
In het midden zal een promenade van schelpklei komen.
De bestaande zitbanken blijven gehandhaafd en zullen geschilderd worden.
Fietsbeugels worden verplaatst.
Overige beplanting zal waar nodig aangepast worden.
Tijdens de renovatie zal bekabeling aangelegd worden voor de toekomstige klassieke lantaarns. De moderne lantaarns zullen vervangen worden door klassieke, die ook overal elders in de wijk staan. Wel gefaseerd in verband met de kosten.

Folef Hooft Graafland vraagt nogmaals aandacht voor een parkeerhaven bij de containers. De gemeente zal er naar kijken.

5F2 Bomen in de Atjehstraat
Acht (8) bomen zullen worden geplant vóór eind maart 2012. De bomen worden als clusters geplant.

6   Wijkkrant
Eva Drijver doet verslag.
De editie december 2011 is gereed voor distributie en kan ook afgehaald worden op diverse locaties.
Het aangrenzende Buurtschap 2005 (Denneweg en omgeving) had aanvankelijk willen deelnemen aan de buurtkrant door middel van een inlegvel. In verband met de kosten hebben zij daar van afgezien en gekozen voor een eigen nieuwsbrief.
Betty Aardewerk heeft geprobeerd nog advertenties te werven van winkeliers in de Frederikstraat; alleen zonder succes.
Gilles Hooft Graafland raadt aan de voorzitter van de winkeliersvereniging in de Frederikstraat nog eens te benaderen. Annette ter Kuile zal dit doen.

7.  Website
Ank Beekman doet verslag.
De nieuwe website is gelanceerd op 7 november 2011.
Een groep van vrijwilligers bestaande uit Jaap Drijver, Linda Fairwether Nash, Deniz Pelsman, en ook Ank zelf, heeft hier lange tijd aan gewerkt. De vergadervoorzitter complimenteert het team met de vernieuwde website en bedankt hen voor hun inspanning in deze.
Ank roept de werkgroepen op frequenter bijdragen over hun activiteiten bijr de website aan te leveren.

Auke Bloembergen meldt dat de muurkrant in Albert Heijn eigenlijk niet past binnen het concept dat AH voor ogen heeft. Desalniettemin zal de muurkrant op 7 december toch weer aangesloten worden en deze zal gesitueerd zijn naast deuitgang bij het bord met annonces.

8.  Wijkfeest in 2012
Betty Aardewerk doet verslag.
Het wijkfeestcomité bestaat nu uit 14 peronen. Nieuwe leden zijn niet meer nodig.
Datum van het feest: 22 september 2012.
Voor de dag van wijkfeest zelf zijn nog wel vrijwilligers welkom.

Hoofdpunten voor de opzet:
Voor Archipel en Willemspark rondom het Bankaplein, tijd 17.00 –24.00 uur, aanvangsborrel met muziek door buurtgenoten, maaltijd, ’s avonds feest met een professionele band. In beginsel is het feest voor volwassenen, maar er zal ook een klein kinderprogramma aan het begin zijn.
Hoewel het wijkfeest pas in september 2012 zal plaats vinden, is het wenselijk i.v.m. de nieuwe regels zo snel mogelijk subsidie aan te vragen.

9.  Project Muurgedichten
Gilles Hooft Graafland doet verslag.
De onthulling van het eerste gedicht in de Surinamestraat is uitgesteld, omdat er problemen waren met de ondergrond. De muur is onlangs opnieuw geschilderd. Het streven is nu maart 2012. Het volgende muurgedicht zal in het Engels zijn in verband met het internationale karakter van de wijk.
Voor volgende muurgedichten moeten overigens nog wel fondsen geworven worden.

10. Gemeente en Politie
10A Gemeente
Enno Thedinga vraagt (wederom) aandacht voor de slechte conditie van het trottoir ter plaatse van Café Banka. Er zit daar een grote kuil in het trottoir. De gemeente zal er naar kijken en adequate maatregelen nemen.
Gerrit v.d Hut (gemeente Den Haag) laat weten dat het schelpenpad in het Bosje van Repelaer zal worden opgehoogd.

10B Politie
Marianne Hoogerbrugge (wijkagente Politie Haaglanden) doet verslag.
De korpsen Haaglanden en Hollands Midden worden samengevoegd.
Verder speelt momenteel in de politiek een discussie over het vormen van een landelijke politie.
Of en zo ja, wanneer dat zijn beslag zal krijgen is nog niet duidelijk.
Vooralsnog is sluiting van het wijkbureau Karnbeek niet voorzien. (Zie artikel op pagina 3 van de wijkkrant, december 2011). Het is niet ondenkbaar dat op termijn toch een sluiting wordt overwogen.
De wijkagenten zullen dan waarschijnlijk opereren vanuit het bureau Jan Hendrikstraat.
Het aantal wijkagenten zal overigens hetzelfde blijven.
Wel lijkt het nu het goede moment bij de burgemeester/ korpsbeheerder en de korpschef aandacht te vragen voor de wenselijkheid het wijkbureau Karnebeek te handhaven.

Er is ingekomen bericht van Marianne van der Zalm over het bosje van Repelaer.
Nog steeds zijn er regelmatig (blowende) jongeren die soms een enorme rotzooi achterlaten. Voor wat betreft het honden uitlaatveldje naast het Bosje van Repelaer; in de poort van het flatgebouw er tegenover houden zich ’s nachts regelmatig blowende jongeren op.
Marianne Hoogerbrugge merkt op dat dit soort zaken beter rechtstreeks aan het wijkbureau gemeld kunnen worden. De politie zal er aandacht aan besteden.

11. Rondvraag
Noor Mulder (Huurdersvereniging Couperusduin) vraagt aandacht voor de Jeu de Boulesbaan bij de Alexanderflat die er wat verwaarloosd bij ligt. De gemeente zal er naar kijken en de zonodig de vereiste actie ondernemen.
Rochus de Jong brengt drie punten in namens de Vereniging Bewonersbelangen Surinamestraat.
Bomen tegenover huisnummers 9 en 16 leveren risico op. Gaarne inspectie door deskundigen.
Zou een spiegel bij de uitgang van de Surinamestraat naar Laan Copes van Cattenburch de kans op botsingen verminderen?
Zou het niet logischer zijn wanneer op vrijdag de straatveeg auto zijn werk doet nadat de vuilnisauto het huisvuil heeft opgehaald en niet andersom.
De gemeente zal hier aandacht aan besteden.

12 Sluiting
De vergadervoorzitter sluit de vergadering tegen 22.00 uur.

Volgend wijkberaad op donderdag 26 januari 2012 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

 

 

Verslag wijkberaad 29 september 2011
Aanwezig: Hr W. Taekema, Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Hr D. Hazekamp, Hr G. Spierenburg (gemeente Den Haag), Hr D. Nijzink, (gemeente Den Haag), Mw B. Aardewerk, Hr P. Munnikes (verslag), Mw M. Hoogerbrugge (Politie Haaglanden), Hr G. Nieuwenhuys, Mw E. Verhulst, Hr B. Bos, Mw. C.C. Dedel-Walbeek, Hr W. van Gijn, Hr C. Storm de Grave, Hr W. Boer, Mw M. Teesing, Mw A. van der Maas, Hr R. de Jong, Hr A. Kokosky Deforchaux (Stichting Tong Tong), Mw. S. Boom (Stichting Tong Tong), Mw S.J. de Ruijter (Manager AH Sumatrastraat)

Bericht van verhindering: Hr R. Klein, Mw A. ter Kuile, Hr F. Hooft Graafland, Mw E. Drijver, Mw E. Ponsen, Mw E. Blitz, Mw E. van der Ven (Boog), Hr N. van der Meer (Steinmetz de Compaan), Hr T. Dike, Mw. M. van der Zalm.

1A. Opening
De voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

1B. Mededelingen
De voorzitter introduceert de heer Arnaud Kokosky Deforchaux en mevrouw Siem Boom, beide van de Stichting Tong Tong. (Zie punt 3 van dit verslag)
Er is een ingekomen e-mail van Peer Westerink over een Sinterklaas feest in de buurt. (Zie punt 5 van dit verslag)

1C. Agenda
Omdat de twee aanwezige gasten van de Stichting Tong Tong deze avond nog weer terug naar Amsterdam gaan, wordt dat agendapunt direct na de bespreking van het verslag van het voorgaande wijkberaad behandeld.

2.  Bespreking verslag wijkberaad op 10 juni 2011
Punt 7G  moet zijn: Eva Drijver heeft geen nieuwe adverteerders geworven.om het exploitatietekort weg te werken..
Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3.  Activiteiten in de Archipelbuurt in samenwerking met de Stichting Tong Tong.
Twee vertegenwoordigers van de stichting, die volgend jaar van 17 mei tot 28 mei de oosterse Tong Tong Fair op het Malieveld organiseert, zijn aanwezig. Het voorstel is om in dezelfde periode in de buurt thema-activiteiten te organiseren. Bijv. weven/batikken in de Balistraat, dans in de Sumatrastraat. Naar analogie van “Dichters aan huis” kunnen bewoners hun woning hiervoor openstellen. Het voorstel wordt welwillend door de aanwezigen ontvangen.
Begin 2012 is meer duidelijk welke mogelijkheden en middelen de stichting Tong Tong hiervoor beschikbaar heeft en zij zal dan contact opnemen met het secretariaat om verdere uitwerking aan het idee te geven. Dick Nijzink (gemeente Den Haag) geeft aan dit soort initiatieven te steunen.

4.  Herbenoeming bestuursleden
De voorzitter deelt mede, dat drie leden van het zittende bestuur reglementair zijn herbenoemd voor een tweede termijn van 4 jaar. Het betreft de voorzitter zelf, Auke Bloembergen (lid), en Ruud Klein (penningmeester). Geen van de aanwezigen maakt bezwaar.

5.  Sinterklaasfeest
Peer Westerink heeft per e-mail laten weten, dat er dit jaar op 23 november een Sinterklaastoer in de buurt georganiseerd wordt. Er worden nog vrijwilligers gezocht voor de muziek en de rol van zwarte piet. Opgeven via het secretariaat van A&W.

6.  Wijkfeest in 2012
Bert Bos doet verslag
Redenen voor afgelasting 2011: zie A&W website en punt 4 van verslag van het wijkberaad d.d. 10-06-2011. Het bestaande wijkfeestcomité is uitgebreid met 5 vrijwilligers.
Het feest is gedoopt: BANKAPLEINFESTIJN. Hoofdpunten voor de opzet:
Voor Archipel en Willemspark, eerste helft september 2012, rondom het Bankaplein, tijd 17.00 –24.00 uur, aanvangsborrel met muziek door buurtgenoten, maaltijd, des avonds feest met een professionele band. In beginsel is het feest voor volwassenen, maar er zal ook een klein kinderprogramma aan het begin zijn.
Het wijkfeestcomité zal bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen. Dick Nijzink(gemeente Den Haag) laat weten, dat een gemotiveerde aanvraag goede kans maakt gehonoreerd te worden.
Omdat Bert de enige man is in het wijkfeestcomité (8 x vrouw en 1x man), zou nog een mannelijke vrijwilliger welkom zijn.

Betty Aardewerk benadrukt dat de samenwerking tussen het reeds bestaande wijkfeestcomité en de nieuw toegetreden vrijwilligers zeer goed is.

7   Verbouwing Albert Heijn – Sumatrastraat
Sasja de Ruijter (Manager AH Sumatrastraat) informeert de aanwezigen.

 • De winkel wordt uitgebreid met 200 m2 vloeroppervlak.
 • Op 27 oktober 2011 om 17.00 uur sluit de winkel voor 13 dagen.
 • De periode voorafgaand aan de sluiting zal het assortiment verse producten uitdunnen om te voorkomen dat er spullen overblijven die dan weggegooid moeten worden.
 • Op 9 november om 12.00 uur feestelijke opening van de vernieuwde winkel.
 • Er wordt op korte termijn huis aan huis een meertalige informatiebrief verspreid.
 • In de verbouwingsperiode kan gebruik gemaakt worden van Albert.nl en de kosten daarvan worden vergoed door Albert Heijn.
 • Voor verdere informatie zie de website van A&W.
 • Op 13 oktober 2011 is weer een overleg tussen AH en Auke Bloembergen om te praten over de inrichting van de openbare ruimte voor de winkel, o.a. de fietsenstalling, container en afhandeling verpakkingsafval.

Betty Aardewerk zal het op zich nemen samen met Else Ponsen iets te organiseren voor de oudere bewoners van de Borneoflat, zodat die gedurende deze periode toch van boodschappen voorzien worden.

8. Werkgroepen

8A  Werkgroep Verkeer
Willem van Gijn vertelt, dat hij niet meer voldoende tijd heeft om dit te blijven doen. Hij heeft een opvolger bereid gevonden; de heer Christiaan Storm de Grave, die vanavond ook aanwezig is en wordt geïntroduceerd. Voorlopig zal Willem nog wel opvolging geven aan de renovatie van de Bankastraat. De gemeente had toegezegd juist eind september met een uitgewerkt plan te komen, waar vol spanning naar wordt uitgekeken.
De voorzitter bedankt Willem in het bijzonder voor zijn deelname aan de klankbordgroep, waarmee voorkomen is, dat er een tramtunnel zal komen langs de Koninginnegracht en voor zijn bemoeienis met het burgerinitiatief voor de renovatie van de Bankastraat.

8B   Werkgroep Openbare Ruimte
Derk Hazekamp doet verslag.

8B1 Renovatie van het Nassauplein
Er is een door de gemeente uitgewerkt inrichtingsplan met als hoofdpunten:

 • Symmetrisch opgestelde bomen aan weerszijden van het middendeel. Bestaande bomen zullen zonodig worden verplant om de symmetrie te realiseren. De laatste kastanjes zullen verwijderd moeten worden, omdat ze aan het eind van hun levenscyclus zijn.
 • In het midden zal een promenade van schelpklei komen.
 • Overige beplanting zal waar nodig aangepast worden.
 • De moderne lantaarns zullen vervangen worden door klassieke, die ook overal elders in de wijk staan. Wel gefaseerd in verband met de kosten.

Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) maakt de kanttekening, dat het ontwerp nog wel goedgekeurd moet worden door de ACOR (Ambtelijke Commissie Openbare Ruimte).

8B2 Bankenroute
Betty Aardewerk heeft samen met Nenne van der Meer (Steinmetz de Compaan) een rondgang gemaakt door de buurt om een inventarisatie te maken van mogelijke plaatsen voor banken.
Betty is van mening, dat er eigenlijk geen behoefte is aan extra bankjes, omdat er ook muurtjes zijn om op te zitten en er her en der ook particuliere bankjes zijn waarvan even gebruik gemaakt kan worden.

8B3 Bomen in de Atjehstraat
Ook hiervoor is een door de gemeente uitgewerkt inrichtingsplan.
De bomen worden als clusters geplant. Er moet nog een keuze gemaakt worden voor de soort.

8C Werkgroep Zorg en Welzijn
Het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt zal weer open gaan op 6 oktober 2011 om 10.00 AM.
Betty Aardewerk vraagt aan de Stichting A&W een kleine bijdrage om de ingang die dag te kunnen versieren. De voorzitter zegt dat in beginsel toe.

8D Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Niemand van de werkgroep is aanwezig. Geen mededelingen.

8E Werkgroep Duurzaamheid
Marjan Teesing doet verslag.
Er is werkontbijt geweest met vergelijkbare andere werkgroepen uit Den Haag.
Op de laatste Open Monumenten Dag was er de actie: Ken uw Woning. Bewoners konden vooraf een formulier invullen en dan en op maat gesneden advies krijgen over het verduurzamen van hun (monumentale) woning.
Op 2 oktober 2011 is de energiebeurs in het atrium van het stadhuis.
De werkgroep heeft een eigen sectie op de A&W website met veel nuttige informatie en initiatieven. Zie ook de wijkkrant van september, waarin verschillende artikelen van de werkgroep staan.

8F Werkgroep Snelverkeer
De voorzitter laat weten, dat vorige week in de gemeenteraad de nota mobiliteit zonder wijzigingen is aangenomen. Jammer genoeg is de zienswijze zoals ingebracht door A&W geheel genegeerd.

8G Wijkkrant
Betty Aardewerk heeft een aantal winkeliers in de Frederikstraat geworven voor advertenties.
Else Ponsen heeft een aantal winkeliers in de Javastraat geworven voor advertenties.

8J  Website
De nieuwe website is bijna klaar en de verwachting is, dat die nog dit jaar gelanceerd zal worden.

9.  Politie en Gemeente
9A Politie
Marianne Hoogerbrugge (Politie Haaglanden) doet verslag.
Naar aanleiding van de klachten van overlast bij de Archipelschool (Zie punt 7B3 van het verslag van het wijkberaad d.d. 10-06-2011) heeft de politie op vrijdagavond, zaterdagavond en -nacht gericht gesurveilleerd. Overigens niets bijzonders aangetroffen.
Zij vestigt de aandacht op “Burgernet” en deelt informatiekaartjes uit. Hiermee kunt u behulpzaam zijn bij de opsporing van bijv. dader(s), een voertuig of een vermist kind.
Aanmelden op: www.denhaag.nl/veilig of www.burgernet.nl of via telefoon 070.4243394.

Verder ter informatie: 5 oktober aanstaande is de jaarlijkse politiekorpsloop in de Scheveningse bosjes.

9B Gemeente
Op de expat-sectie van de gemeentelijke website zal een instructie komen over hoe om te gaan met de GFT afvalcontainers.

10.  Rondvraag en Sluiting
Dick Nijzink (gemeente Den Haag) geeft aan, dat er een vast budget per jaar is voor subsidies; wie het eerst komt wie het eerst maalt. Dus niet te lang wachten voor bijv. het Bankapleinfestijn, dat pas in september 2012 zal plaatsvinden

De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.00 uur.

Volgend wijkberaad is op donderdag 1 december 2011 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis


Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 16 juni 2011 in ‘t Klokhuis

Aanwezig: Hr W. Taekema, Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Mw E. Drijver, Hr D. Hazekamp, Hr W.F. Hooft Graafland, Hr G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Mw B. Aardewerk, Hr J.E. Thedinga, Hr B. Huisman, Hr P. Munnikes (Verslag), Mw M. van der Zalm-Waterreus, Hr R. Klein, Hr M.C. van der Hoog, Hr H. Kentgens (Politie Haaglanden), Hr T. Dike, Hr A. Landheer, Mw. N. Mulder, Hr H.O. Lakens, Mw A. Vaartjes, Mw A. Polderman, Hr G. Nieuwenhuys, Mw E. Verhulst, Mw L. Gelling, Mw I. Hylkema, Mw L Westenberg, (Bewonerscommissie Alexanderflat) Hr F. Verbeek (Bewonerscommissie Alexanderflat), Hr M. Kaptein.

Bericht van verhindering: Mw E. Blitz, Mw E. v.d Ven (Stichting BOOG), Hr B. Bos, Hr. W. J. Abels, Mw. C.C. Dedel-Walbeek, Hr H. van Bemmelen, Mw H. Hoogenraad (Duinzichtkerk)

1A. Opening

De voorzitter Wybe Taekema opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

1B. Mededelingen

Punt 3 van de agenda voor dit wijkberaad: dhr. M.P.F. van den Berge van Stichting Plein 1813 is verhinderd en zal volgende keer iets vertellen over de plannen voor de viering van 200 jaar onafhankelijkheid en koninkrijk in Den Haag.

1C. Agenda

Omdat het onderwerp Stichting Plein 1813 deze vergadering vervalt zal als punt 3 de mogelijke zendmast op de Alexanderflat behandeld worden.

2. Bespreking verslag wijkberaad op 31 maart 2011

Bankenroute- Ingevoegd punt 8.

Toevoegen: Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) geeft aan dat bewoners toestemming moeten geven voor het plaatsen van banken. Werkgroep openbare ruimte zal een voorstel indienen.

Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Zendmast(en) op de Alexanderflat

Lia Westenberg doet verslag.

Staedion (eigenaar van de Alexanderflat) is voornemens om providers van mobiele telefonie (een) zendmast(en) op het gebouw te laten plaatsen. Dit mag alleen nadat de meerderheid (50% +1) van de bewoners hier toestemming voor heeft gegeven en dat wordt middels een lopende enquête uitgezocht door KPMG in opdracht van Staedion. Het lijkt er overigens op dat de enquête zo is opgezet, dat de kans dat het voorstel zal worden afgestemd geminimaliseerd is. Dit tot ongenoegen van de aanwezige leden van de bewonerscommissie; zij ervaren dit als manipulatie. Liever willen de leden van de bewonerscommissie geen mast in verband met (vermeend) gezondheidsrisico.

De voorzitter Wybe Taekema zegt dat het bestuur besloten heeft in deze geen actie te ondernemen en merkt op dat masten natuurlijk ook wel in het belang van mobiele telefoongebruikers zijn. Dit wordt erkend maar men ziet ze toch liever niet op woongebouwen. Het is dus aan de bewonerscommissie zich in te spannen dat de uitkomst van de enquête een zo zuiver mogelijk beeld van voor en tegenstanders geeft. Verder merkt de voorzitter op dat het anderen (dan wier gebouw het betreft) geen bezwaar kunnen maken. Betty Aardewerk stelt voor er aandacht aan te besteden in de wijkkrant.

4. Afgelasting wijkfeest (was gepland op18 juni 2011)

Isabelle Hylkema, Luce Gelling, Annette Polderman en Erika Verhulst van het wijkfeestcomité zijn aanwezig. Luce Gelling doet verslag.

Afgelasting heeft verschillende oorzaken:

Geplande datum is slechts drie maanden na het Koninginnedagfeest.

Feest was groot opgezet.

Winkeliers hadden beperkt belangstelling om zo snel alweer mee te werken en een financiële bijdrage te leveren. Afsluiting van Bankastraat werd niet overal goed ontvangen.

Ook buurtbewoners waren beperkt enthousiast en een aantal heeft zich teruggetrokken van aanvankelijk toegezegde activiteiten.

Het wijkfeestcomité denkt dat het beter is om in september, te beginnen in 2012, een feest op beperkter schaal rondom het Bankaplein met een wijkmaaltijd, muziek en theater te organiseren.

Het huidige wijkfeestcomité zal dat op zich nemen; vrijwilligers zijn nog altijd welkom. Hoewel het feest dit jaar dus niet door zal gaan is er toch veel waardering voor het wijkfeestcomité en dat wordt beloond met applaus.

5. Bezuinigingsvoorstellen van de gemeente.

Ruud Klein licht toe.

De gemeente zal de huidige basis subsidie aan de bewonersorganisatie op termijn terugbrengen tot 10 à 15% van wat het nu is. (Nu is het Euro 11.000,- / jaar.excl. administratieve ondersteuning). Voor 2012 zal het gunstiger zijn; reductie tot 60 à 70%. Maar voor 2013 zal de volledige reductie wel doorgevoerd worden.

Het blijft wel mogelijk als wijk meer dan de gereduceerde subsidie te krijgen maar daarvoor moeten dan gericht plannen en projecten worden voorgedragen aan de gemeente.

Noot:

Inmiddels heeft wethouder Engelshoven het voorgelegde raadsvoorstel aangepast n.a.v. de vele bezwaren uit de wijken. Voor de basis subsidie voor 2012 wordt 15% van de totaal beschikbare subsidie 2012 beschikbaar gesteld. De subsidie voor administratieve ondersteuning blijft voor 2012 ongewijzigd, maar wordt de jaren daarna in stappen afgebouwd. Per saldo vermindert de totale subsidie voor onze wijk in 2012 met € 4.000,- tot € 23.616,-.

Voor het overige meent de huidige wethouder Engelshoven aanwijzingen te hebben dat niet alle bewonersorganisaties werkelijk representatief voor de buurt zijn. Daarom heeft zij een voorkeur voor de vorm van de wijkorganisaties. De bewonersorganisatie A&W heeft een stichtingsvorm waarbij de bestuursleden voor 4 jaar benoemd worden, met de mogelijkheid om voor één termijn herbenoemd te worden. Zij geeft de voorkeur aan de verenigingsvorm (n.b. deze voorkeur is inmiddels ingetrokken) met een maximale benoemingstermijn van 6 jaar zonder de mogelijkheid herverkozen te worden.

6. Project Muurgedichten

Derk Hazekamp doet verslag. De onthulling van het eerste gedicht in de Surinamestraat is wederom vertraagd, omdat de problemen met de ondergrond nog niet zijn opgelost. Het streven is nu eind september 2011.Het gedicht zal van Rutger Kopland zijn.

De stichting Archipel Poëzie is inmiddels opgericht en de ANBI status is aangevraagd.

7. Werkgroepen

7A Werkgroep Verkeer

Er is niemand van de werkgroep aanwezig. Wel heeft Auke Bloembergen contact met mevrouw Rutgers, wonend aan de Mallemolen, inzake het fietspad in de Javastraat dat tegen de huidige rijrichting zou moeten komen. Wanneer is nog niet bekend.

7B Werkgroep Openbare Ruimte

Derk Hazekamp doet verslag.

7B1. Renovatie van het Nassauplein

Er is een Nassauplein werkgroep opgericht met daarin bewoners, de gemeente, de Nederlands-Duitse kamer van koophandel en de werkgroep openbare ruimte van A&W om de renovatie te begeleiden.

Het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag gaat een oud plan uit 2008 actualiseren dat dan in verband met budgettaire beperkingen gefaseerd uitgevoerd zal worden. Het plan zal na de zomer gepresenteerd worden. Laad- en loszone voor de afval containers wordt in het ontwerp meegenomen.

7B2 Bomen in de buurt

Derk Hazekamp zal een rondgang maken met Gerrit van der Hut, gemeentelijke groenbeheerder, om te bepalen waar de bomen zullen komen.

7B3 Overlast jeugd bij de Archipelschool

Mark Kaptein, bewoner van de Sumatratstraat, geeft aan dat er nog steeds veel overlast is met name ‘s avonds na 22.00 uur van hangjongeren die alcohol en/ of drugs gebruiken. Hij heeft een ‘rondje in de wijk’ gemaakt en het blijkt dat meer mensen er last van hebben. Hij spreekt overigens zijn waardering uit voor de politie, maar die kan ook niet altijd snel genoeg reageren. Er wordt dus gezocht naar mogelijkheden om dit probleem alsnog op te lossen. Bijv. een hek, om het terrein na 22.00 uur af te sluiten. Tevens is Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) samen met de politie op zoek naar een alternatieve plek waar jongeren kunnen samenkomen zonder overlast te veroorzaken.

Verder is het aan te raden een melddossier bij te gaan houden om daarmee de overlast te documenteren. Mark Kaptein zal een gedetailleerde brief naar de gemeente sturen om één en ander nog eens toe te lichten.

7B4 Bankenroute

Betty Aardewerk heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke plaatsen voor banken.

De werkgroep zal met een gericht voorstel naar de gemeente gaan. Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) benadrukt dat bewoners voor wier huis een bank geplaatst wordt toestemming gegeven moeten hebben

7C Werkgroep Zorg en Welzijn

Het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt zal weer open gaan. Zie hiervoor het uitgebreide artikel in de wijkkrant.

7D Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Er zijn bezwaren ingediend tegen het ontwikkelingsplan van het LTO complex (Prinsenvinkenpark).

Het is nog onduidelijk of deze tot vertraging zullen leiden of niet.

Er staat een overwoekerd beeld in de tuin van het LTO complex dat toebehoort aan de Stichting voor Metaalnijverheid. Betty Aardewerk vindt dat het behouden zou moeten worden voor de buurt na uitvoering van de nieuwbouw. Enno Thedinga neemt het op zich om dit in detail uit te zoeken.

De nieuwbouwplannen van de basisschool aan de Frederikstraat zijn gereed. Ze zijn nu in de vergunningsfase maar verwachten nog dit jaar te kunnen beginnen met de nieuwbouw. De gehele bestaande voorgevel zal worden verwijderd maar die zal later teruggeplaatst worden.

De werkgroep, vergezeld van Auke Bloembergen, heeft een gesprek gehad met de manager van de AH aan de Sumatrastraat om zich op de hoogte te stellen van de voortgang van de verbouwing / uitbreiding. Het binnenontwerp is geheel afgerond en zal zo ook uitgevoerd worden. Er komt een “groen” grasdak. In samenwerking met het gemeentelijk ingenieursbureau wordt ook een herinrichtingsplan van de buitenruimte (betere fietsenstalling en afhandeling verpakkingsafval) gemaakt. De werkgroep zal daar bij betrokken blijven. Muurkrant zal een andere plek krijgen.

7E Werkgroep Duurzaamheid

Er is niemand van de werkgroep aanwezig, maar Ank Beekman vertelt dat de werkgroep haar beklag heeft gedaan, dat zij zo moeilijk op de website te vinden is. Dit ligt aan de verouderde website en dat zal in de toekomst beter zijn als de website in een nieuw jasje is gestoken.

7F Werkgroep Bosje van Repelaer

Marianne van der Zalm vertelt dat de genomen maatregelen niet meer helpen en de overlast (hangjongeren die rotzooi achterlaten) is teruggekeerd. Henk Kentgens (politie) is hier niet van op de hoogte. Zowel politie als gemeente geven aan dat problemen van geval tot geval gemeld moeten worden om een dossier op te bouwen, omdat zij anders niets kunnen doen.

7G Wijkkrant

Eva Drijver heeft geen nieuwe adverteerders geworven. De extra inkomsten zijn wel nodig om het exploitatietekort weg te werken.

Betty Aardewerk zal nog proberen winkeliers in de Frederikstraat te werven voor advertenties.

7H Website

De website wordt gerestyled . Eén en ander wordt gedaan met behulp van vrijwilligers en kost dus (nog steeds) even tijd.

7J Huurdersvereniging Couperusduin

Noor Mulder vertelt dat de beplanting om de glascontainers aan het gezicht te onttrekken inmiddels geplaatst is en dat het een hele verbetering is. Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) laat weten dat de aangevraagde fietsbeugels besteld zijn en geplaatst zullen worden zodra ze geleverd zijn.

8. Politie en Gemeente

8A Politie

Geen bijzonderheden

8B Gemeente

Betty Aardewerk vraagt aandacht voor de zaailingen in het bruggetje in de Bonistraat. Ze moeten verwijderd worden anders zullen ze op den duur het metselwerk beschadigen.

9. Rondvraag en Sluiting

Op 21 juni is er een openbare bijeenkomst met als thema ‘Groen denken en groen doen’.

Locatie : Nieuwe Kerk aan het Spui.

In een eerder wijkberaad is het gebruik van de groene GFT afvalbakken aan de orde geweest en gevraagd of de gemeente iets kan doen om expats te informeren over het correcte gebruik hiervan. Auke Bloembergen is in gesprek met de gemeente om dit onderwerp af te ronden.

De voorzitter sluit de vergadering om ± 22.00 uur.

Volgend wijkberaad op donderdag 29 september 2011 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

__________________________________________________________

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 31 maart 2011 in ‘t Klokhuis

Aanwezig:  Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Mw E. Drijver, Hr D. Hazekamp, Hr W.F. Hooft Graafland, Mw. C.C. Dedel-Walbeek, Hr G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Mw B. Aardewerk, Hr J.E. Thedinga, Hr B. Huisman, Hr P. Munnikes (Verslag), Hr A. van Kammen,

Mw M. Hoogenbrugge (Politie Haaglanden), Mw E. Ponsen, Hr T. Dike, Mw E. Blitz,

Mw E. v.d Ven (Stichting BOOG), Hr A. Landheer, Hr. W.J Abels, Mw G. A. Hollander, Mw. N. Mulder, Mw E. Verhulst, Mw L. Gelling, Mw  I. Hylkema, Mw M. Teesing, Hr N. van der Meer (Ouderen centrum Soendastraat)

Bericht van verhindering: Hr W. Taekema, Mw M. van der Zalm, Hr R. Klein, Hr M.C. van der Hoog, Mw R. Campbell

1A. Opening

Omdat Wybe Taekema verhinderd is, zal Tieke Dedel vandaag de vergadering voorzitten en zij opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

1B. Mededelingen

De voorzitter informeert de aanwezigen dat Henk van der Leeden, architect en sinds kort lid van de werkgroep ruimtelijke ordening, recent onverwacht overleden is. Zij herdenkt hem als groot kenner van de wijk, die destijds zeer heeft bijgedragen aan het herstel van de fontein op het Bankaplein. Hij zal zeer worden gemist.

1C. Agenda

Punt 8, bankenroute, zal worden behandeld direct na punt 2.

De actielijst uit de vorige vergadering wordt niet apart behandeld. Alle punten zullen aan de orde komen bij de overige agendapunten.

2. Bespreking verslag wijkberaad op 27 januari 2011

Punt 6E, blad 3 bovenaan:   met correspondenten à moet zijn à ook met correspondenten

Toegevoegd bij rondvraag:       Else Ponsen laat weten dat Rupert van Heijningen een lezing kan geven over de schilder Han van Meegeren, als daar belangstelling voor is.

Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

Bankenroute  – Ingevoegd punt 8

Nenne van der Meer, werkzaam bij het ouderencentrum in de Soendastraat, komt met het idee van ‘bankenroutes’ in de wijk. Dit betreft wandelroutes, die ouderen waarschijnlijk zullen volgen,  bijvoorbeeld van een ouderencentrum / bejaardentehuis naar een winkelstraat. Soms is de afstand te lang om in één keer wandelend te overbruggen. Een zitbank dient dan als rustpunt, zodat de wandeling in etappes kan worden gemaakt.

De stichting BOOG, opbouwwerk Den Haag, aanwezig in de persoon van Elsbeth v.d. Ven, zegt dat de gemeente positief is over dit idee en bereid is zich hiervoor in te zetten. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) bevestigt dit. Hij geeft aan dat bewoners toestemming moeten geven voor het plaatsen van banken.

Er wordt besloten dat als eerste stap de werkgroep openbare ruimte samen met Nenne v.d. Meer de mogelijke routes en te plaatsen banken zal inventariseren. Daarna komen de vervolgstappen.

Werkgroep openbare ruimte zal een voorstel indienen.

3. Bezuinigingsvoorstellen van de gemeente.

De gemeente is voornemens de huidige subsidie aan de bewonersorganisatie terug te brengen tot één tiende van wat het nu is. (Nu is het Euro 11.000,- / jaar.)

Ook wordt de bijdrage voor administratieve ondersteuning  geschrapt. Ondersteuning kan wel worden gesubsidieerd als onderdeel van een activiteit.

Het bestuur probeert wel de gemeente en politiek te beïnvloeden en half april wordt bij de raadscommissie ingesproken. Maar het is wel duidelijk dat de subsidie gereduceerd wordt.

Eveline Blitz denkt dat de gemeente zo de ‘hindermacht’ van de bewonersorganisaties probeert te verkleinen en/of te breken.

Betty Aardewerk heeft een andere visie. De huidige wethouder Engelshoven meent aanwijzingen te hebben dat niet alle bewonersorganisaties werkelijk representatief voor de wijk zijn en wil daarom ook initiatieven die niet via deze organisaties lopen de mogelijkheid geven in aanmerking te komen voor subsidies. Het zal dus wel mogelijk zijn als wijk meer dan de gereduceerde subsidie te krijgen maar daarvoor moeten dan gericht plannen en projecten worden voorgedragen aan de gemeente.

Hoewel het bestuur vooralsnog probeert het tij in deze te keren, is zij toch ook bezig de gedachten te laten gaan over andere inkomstenbronnen.

4. Wijkfeest

Het wijkfeest zal zijn op 18 juni 2011.

Isabel Hylkema, Luce Gelling en Erika Verhulst van de feestcommissie zijn aanwezig. Luce Gelling doet verslag.

Vergunning en subsidie zijn aangevraagd en toegekend. Organisatie vordert gestaag.

Het thema is: ‘Banka Breeduit’. Het programma zal een aantal van vorige wijkfeesten bekende punten bevatten en tevens een aantal nieuwe elementen.

Openingsactie is nog niet uitgekristalliseerd. Verder o.a. circusachtige activiteit op de brede Bankastraat, Billitonstraat wordt “kinderstraat”, tangogroep, touwtrekken van straten tegen elkaar, ’tussen kunst en kitsch’, wijkmaaltijd op het Bankaplein en daar afsluiten met een muziekband.

Bewoners van het Willemspark worden er expliciet bij uitgenodigd.

Ank Beekman doet  de suggestie met buurthuis Cantaloup contact op te nemen. Zij zijn succesvol met toneel voor kinderen en kunnen er misschien ook bij betrokken worden. Zie ook                          www.archipelbuurt.nl/pages/wijkfeest.html

5. Project Muurgedichten

Derk Hazekamp doet verslag. De onthulling van het eerste gedicht was vooralsnog voorzien op 13 mei 2011 maar zal misschien verlaat worden, omdat de ondergrond toch nog niet geschikt is voor het aanbrengen van het gedicht. Inmiddels is wel bekend dat het een gedicht zal zijn van Rutger Kopland.

Er wordt een stichting opgericht die verantwoordelijk is voor dit project. Deze krijgt een ANBI status.

Er is een lijst gemaakt van 35 locaties in de wijk die ook in aanmerking zouden kunnen komen om een gedicht aan te brengen.

6. Werkgroepen

6A Werkgroep Verkeer

Er is niemand van de werkgroep aanwezig, dus geen mededelingen.

6B Werkgroep Openbare Ruimte

Derk Hazekamp doet verslag.

6B1.       Renovatie van het Nassauplein

Juist de morgen voorafgaand aan het wijkberaad heeft wethouder Sander Dekker een bezoek gebracht aan het Nassauplein. Volgende is voorzien.

1. Grootschalige herinrichting is niet mogelijk vanwege gemeentelijke bezuinigingen en de structuur van het plein blijft zoals die is.

2. Beplanting wordt verbeterd. De werkgroep zal binnenkort hierover met Gerrit van der Hut, gemeentelijke groenbeheerder, afspraken maken.

3. Lage hekjes langs de perken worden gerepareerd.

4. Containers voor het monument ter nagedachtenis van de in WO II gevallen PTT medewerkers worden verplaatst naar de locatie waar de glas- en papiercontainers staan. 5. Er komen geen andere lantaarns.

De bewoners van het Nassauplein hadden onafhankelijk van de werkgroep een eigen petitie aan de gemeente opgesteld (mede ondertekend door verschillende ambassades aan het plein) om verloedering van het plein tegen te gaan. Derk Hazekamp zal contact met deze groep onderhouden om gezamenlijk op te trekken en te vermijden dat er langs elkaar heen gewerkt wordt.

6B2        Bomen in de buurt

In verband met budgettaire beperking kunnen er niet meer dan twintig bomen geplant worden. Dit voorjaar (binnenkort dus) maakt Derk Hazekamp een rondgang met Gerrit van der Hut, gemeentelijke groenbeheerder, om te bepalen waar de bomen zullen komen.

6B3        Glascontainers Burgemeester Patijnlaan

Hoewel de situatie iets verbeterd is blijven de glasbakken een bron van ergernis. De gemeente staat open voor alternatieve locaties, maar die zijn wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet een vrachtauto nabij kunnen komen om te legen.

Noor Mulder (Couperusduin) dringt nogmaals (zie eerdere verslagen van het wijkberaad) aan op het onttrekken aan het gezicht vanuit Couperusduin door middel van beplanting. Tijdens de vergadering wordt een afspraak gemaakt tussen de gemeente en Noor Mulder; de gemeente zal langskomen om ter plekke te zien of het mogelijk om beplanting aan te brengen.

6C Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep heeft vorderingen gemaakt om het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt weer nieuw leven in te blazen. Binnenkort is er weer een vergadering met Florence over dit onderwerp en de verwachting is dat vanaf mei/juni ruimte voor vijf dagdelen beschikbaar zal komen. Het is de bedoeling dat dan ouderen uit de hele wijk, en niet alleen de Borneoflat, verwelkomd worden.

6D Werkgroep Ruimtelijke Ordening

In verband met het wegvallen van Henk van der Leeden zoekt de werkgroep een nieuw lid. Tim Dike heeft van de projectontwikkelaar van het LTO complex (Prinsenvinkenpark) gehoord dat deze in mei aanstaande, ondanks bezwaren, toch denkt te kunnen beginnen met de uitvoering.

De omwonenden zijn door de HSV geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van de school aan de Frederikstraat. Ze zijn nu in de vergunningsfase maar verwachten nog dit jaar te kunnen beginnen met de nieuwbouw.

6E Werkgroep Duurzaamheid

Marjan Teesing doet verslag.

Een eerste artikel over deze werkgroep heeft in de wijkkrant en op de website gestaan.

Op het buurtfeest zal de werkgroep aanwezig zijn met een kraam.

Er zijn inmiddels contacten gelegd met een vergelijkbare groep in de Vogelwijk, die inmiddels al ervaring heeft. Ook de gemeente is positief over dit initiatief.

6F Werkgroep Bosje van Repelaer

Marianne van der Zalm heeft per e-mail voorafgaand aan het wijkberaad laten weten dat de getroffen maatregelen (ijzeren brommerwerende hekken plaatsen) een gunstig effect heeft.

Verder wordt er door handhavers in burger gelet op naleving van regels voor honden en zonodig bekeurd.  Dit beleid van handhavers in burger wordt door de hondenbezitters niet op prijs gesteld.

6G Werkgroep Scheveningse Bosjes

Bert Huisman rapporteert.

Er is een handtekeningenlijst waarop een aantal direct belanghebbenden getekend heeft. Deze lijst zal aan de gemeente gegeven worden om aandacht te vragen voor de voortdurende overlast die veroorzaakt wordt, doordat de Scheveningse Bosjes gebruikt worden als homo-ontmoetingsplaats.

De lijst gaat ook rond gedurende het wijkberaad en een aantal aanwezigen tekent.

De bemoeienis van een PVV raadslid met dit onderwerp (zie verslag van het vorige wijkberaad) heeft nog geen resultaat gehad.

Overigens merkt Enno Thedinga op dat hij –overdag regelmatig met zijn hond in de Scheveningse Bosjes wandelend – niets van de door Bert Huisman geschetste problemen ervaart.

6H Wijkkrant

Eva Drijver probeert nog meer adverteerders te werven om extra inkomsten te genereren.

Betty Aardewerk vraagt aan Gerard Spierenburg of de wijkkrant subsidiabel is. Antwoord: Ja.

6I Website

Ank Beekman vertelt dat de website gerestyled wordt en er wordt meer ruimte voor adverteerders gemaakt. Momenteel is er een wachtlijst voor adverteerders. Een en ander wordt gedaan met behulp van vrijwilligers en kost dus even tijd.

7. Politie en Gemeente

7A Politie

Marianne Hoogerbrugge (wijkagente Politie Haaglanden) vertelt dat het bureau Karnebeek (voorlopig) niet gesloten zal worden. In afwachting van de recent aangekondigde vorming van een landelijke politieorganisatie zijn lopende reorganisaties stopgezet. Hoe het daarna zal zijn is overigens nog niet duidelijk.

Vermoedelijk blijft het huidige bureau aan de Patijnlaan bestaan; ook na de nieuwbouw in de buurt van het ADO stadion. Of als kantoorruimte ten behoeve van de politie of als politiebureau.

7B Gemeente

Zebrastrepen op rijwielpad Laan Copes van Cattenburch.

De mankerende zebrastrepen op rijwielpad (zie verslag vorig wijkberaad) zullen worden aangebracht.

Op het Burgemeester de Monchyplein zijn afvalbakken met klep geplaatst. Er zullen meer afvalbakken voor hondenpoep worden geplaatst in de wijk.

Folef Hooft Graafland oppert het idee om bij de vuilcontainers op het Nassauplein één perkeerplaats te reserveren voor laden en lossen. Gerard neemt deze suggestie mee.

Rosemary Campbell heeft per mail gevraagd wanneer de bergen zand en stenen voor Riouwstraat 49 en 53 worden weggehaald. Gerard Spierenburg zal dit onderzoeken.

8. Rondvraag  en sluiting

Folef Hooft Graafland wijst op de Broem-cursus (opfrissen rijvaardigheid, zie wijkberaad 27/1), die op 30 mei in ’t Klokhuis wordt gegeven (zie verder de wijkkrant).

Betty Aardewerk meldt dat in de Vogelwijk belangstelling bestaat voor snelheidsmeters, zoals geplaatst op de hoge Bankastraat.

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 10.15 uur.

Volgend wijkberaad op donderdag 16 juni 2011 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis

_________________________________________________________

Verslag wijkberaad  Archipel & Willemspark 27 januari 2011 in ‘t Klokhuis

Aanwezig:  Mw A. Beekman, Hr A. Bloembergen, Mw E. Drijver, Hr D. Hazekamp, Hr G. Hooft Graafland, Hr W.F. Hooft Graafland, Mw. C.C. Dedel-Walbeek, Hr M.C. van der Hoog,  Hr R. Klein, Mw A. ter Kuile, Hr G. Spierenburg (Gemeente Den Haag), Mw B. Aardewerk, Hr J.E. Thedinga, Hr G. Nieuwenhuys, Hr B. Huisman, Hr W. Taekema, Hr P. Munnikes (verslag), Mw H. Hoogenraad, Hr A. van Kammen, Mw M. Hoogerbrugge (Politie Haaglanden), Mw E. Ponsen, Hr H. van der Leeden, Mw  P. van Till, Hr. B. Bentinck, Hr  W. Boer,  Hr R. de Jong, Hr T. Dike.

Bericht van verhindering: Mw M. van der Zalm

1. Opening, mededelingen, agenda ongewijzigd vastgesteld

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, heet allen welkom en verzoekt de aanwezigen de presentielijst te tekenen.

2. Bespreking verslag wijkberaad op 25 november 2010

Punt 5, pagina 1 onderaan:          maand moet zijn 5dagen.

Punt 10B, pagina 3:                        Hendrik Spierenburg moet zijn Gerard Spierenburg

Voor het overige wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

3. Nieuwe bestuursleden

Wybe Taekema introduceert Tieke Dedel en Folef Hooft Graafland.

Tieke Dedel volgt Gilles Hooft Graafland op als vice-voorzitter van het bestuur.

Folef Hooft Graafland volgt Ank Beekman op als secretaris van het bestuur.

Beide vertellen iets over hun historie, band met de wijk en spreken de wens uit in hun functies een zinvolle bijdrage aan de wijk te kunnen leveren.

4. Wijkfeest

Het wijkfeest zal zijn op 18 juni 2011.

Er is geen lid van de feestcommissie aanwezig. Bij monde van Auke Bloembergen laat zij weten dat er al druk aan de voorbereidingen gewerkt wordt. Bij het volgende wijkberaad zal (iemand van) de commissie present zijn. Vrijwilligers zijn nog steeds welkom.

Zie ook: www.archipelbuurt.nl/pages/wijkfeest.html

5. Project Muurgedichten

Het eerste gedicht zal worden aangebracht in de Surinamestraat op een muur die eigendom is van de Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854.

Pauline van Till vraagt of dit niet de aangewezen plaats is om een gedicht van Couperus aan te brengen gezien de directe nabijheid van het borstbeeld en woonhuis van Couperus en het vlakbij gelegen Couperusmuseum.

Gilles Hooft Graafland laat weten dat het dichtwerk van Couperus is afgewezen bij gebrek aan poëtische kwaliteit. Er is nog geen keuze gemaakt voor het gedicht dat er wel gaat komen.

Op 13 mei 2011 is vooralsnog de officiële onthulling voorzien.

In verband met het internationale karakter van de buurt zal het tweede gedicht waarschijnlijk een niet Nederlands gedicht zijn.

6. Werkgroepen

6A Werkgroep Verkeer

Nadat aanvankelijk de 25 oude kastanjebomen langs de Koninginnegracht gespaard zouden blijven bij het vernieuwen van het tramspoor, lijkt het nu dat de gemeente in verband met bezuinigingen daar misschien toch niet aan mee wil werken. De gemeenteraad neemt op donderdag 10 februari 2011 een besluit over het Tramtracé Koninginnegracht.

Zie voor details: www.archipelbuurt.nl/pages/VerkeerVCP.html#kastanjesbedreigd

Momenteel zijn er twee varianten voor het nieuwe tramtracé in studie.  De ontwikkelingen in deze worden nauw gevolgd door de leden van de werkgroep.

Het college van B&W heeft het verzoek de kosten die voor de wijk verbonden zijn aan mediation aangaande bezwaren tegen het VCP op zich te nemen afgewezen. Het bestuur heeft nu besloten dit traject verder te staken.

Door Guus Nieuwenhuys en Tim Dike is een zienswijze op ontwerp Nota Haagse Mobiliteit geformuleerd en deze is naar voren gebracht bij de gemeente.

Zie voor details: www.archipelbuurt.nl/pages/documents/101224ZienswijzeHNMenPlanMERHNM.doc

en  www.archipelbuurt.nl/pages/documents/101223FinaleZienswijzeenSamenvatting.doc

6B Werkgroep Openbare Ruimte

Derk Hazekamp doet verslag. De werkgroep is momenteel actief met de volgende zaken:

Bomen / groen in de Atjehstraat.

Renovatie van het Nassauplein (o.a. de nieuwe glas- en papiercontainers)

Graffitiregeling. De belangstelling is overigens nog steeds niet groot.

In verband met punt 1 & 2 zal Derk in week 5 met de gemeente een overleg hebben.

Ook zal hij contact opnemen met Willem van Gijn om te inventariseren wat de stand van zaken is betreffende de herinrichting van de brede Bankastraat.

Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag) vermeldt dat:

In de periode van 21 maart tot 21 april er op het Nassauplein wat graafwerk verricht zal worden in verband met kabels.

Door de vorst zijn veel lantaarns aan de Koninginnegracht in het ongerede geraakt. Er wordt aan herstel gewerkt.

Ank Beekman merkt op dat de glascontainers aan de Burg. Patijnlaan nog steeds oorzaak zijn van allerlei rondzwervend vuil en glas. Dit wordt bevestigd door Marianne Hoogerbrugge (Politie Haaglanden). Er wordt gesuggereerd de containers naar de overzijde van de Patijnlaan (aan de politiebureauzijde) te plaatsen. Dit is om verschillende redenen niet mogelijk. In overleg met de gemeente zal verder gezocht worden naar een oplossing.

De muur van de Joodse begraafplaats langs de Timorstraat is in tegenstelling tot eerdere berichten (zie punt 5, verslag wijkberaad d.d. 25-11-2010) nu wel door de gemeente toegelaten tot de graffitiregeling.

Folef Hooft Graafland vraagt of er meer afvalbakken – met deksel – in de buurt geplaatst kunnen worden voor het deponeren van hondenuitwerpselen. De gemeente zal hier naar kijken.

6C Werkgroep Zorg en Welzijn

De werkgroep is uitgebreid en bestaat nu uit drie personen: Betty Aardewerk, Ruud Klein en Else Ponsen. De werkgroep zal zich blijven beijveren het ouderenontmoetingspunt Het Schakelpunt weer nieuw leven in te blazen. De koffiebijeenkomsten in Borneoflat nr.5 zijn nog steeds een succes.

6D Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Tim Dike en Henk van der Leeden doen verslag.

Prinsevinkenpark ontwikkeling (oude LTO gebouw) verloopt gestaag. Er is behoorlijke belangstelling voor de te bouwen woningen. Wel loopt er nog een bezwaarschrift, dat tot vertraging van de uitvoering van het plan zou kunnen leiden.

Sumatrahof is inmiddels in de verkoop. Verder geen bijzonderheden.

Voor de nieuwbouw van de HSV basisschool aan de Frederikstraat is een bouwvergunning aangevraagd. Er is een verdiepte gymzaal (ca. 3 meter in de grond) gepland.

Het geplande appartementencomplex aan / achter de Frederikstraat, op de plaats van het oude antiekbedrijf van Van Leeuwen, heeft meer voeten in de aarde. De bouwvergunning is afgegeven. Eerder heeft de gemeente al de bestemming van het terrein veranderd van bedrijfsterrein  in woningbouw. Dit in het kader van structuurvisie 2020, die verdichting van bebouwing beoogt. De bestemmingsplanwijziging is een gepasseerd station en kan niet meer aangevochten worden. De heer Van Kammen, aan wiens tuin de nieuwbouw zal grenzen, vraagt zich af of alle technische aspecten wel goed beoordeeld zijn bij het verlenen van de vergunning. Zo is er ontgraving van 5 meter voorzien tot op de erfgrens. Waar moet de damwand geplaatst worden? In de tuinen van de aangrenzende panden? Verder vraagt hij zich af of er gedacht is aan de juiste bemaling en het risico van verzakking van panden grenzend aan het nieuwbouwterrein. Auke Bloembergen meent zich te herinneren dat in het verleden een voor de buurt van toepassing zijnd convenant aangaande de vereisten aan bemaling met de gemeente is gesloten en raadt de heer Van Kammen aan contact op te nemen met Mr. Rupert van Heijningen die destijds betrokken is geweest bij de opstelling van het convenant.

6E Wijkkrant

Half februari zal de nieuwe editie uitkomen. De wijkkrant werkt tegenwoordig ook met correspondenten.

6F Website

Ank Beekman vermeldt dat de website niet meer in alle opzichten voldoet en zoekt vrijwilligers met verstand van webdesign te helpen om de website aan te passen.

6G Werkgroep Scheveningse Bosjes

Een PVV raadslid heeft Bert Huisman ontvangen op het stadhuis om te informeren naar de stand van zaken aangaande overlast die ontstaat doordat de Scheveningse Bosjes gebruikt worden als homo-ontmoetingsplaats. Hij zal proberen om er vanuit zijn positie als gemeenteraadslid iets aan te doen, omdat naar zijn oordeel er de afgelopen 20 jaar niet veel vooruitgang geboekt is.

7. Politie

Marianne Hoogerbrugge (Wijkagente Politie Haaglanden) vertelt dat als gevolg van de bezuinigingen het bureau Karnebeek mogelijkerwijs gesloten zal worden. De wijk zal dan vallen onder een ander bureau; bijv. Jan Hendrikstraat of Scheveningen. Zij zal bepleiten dat Archipel & Willemspark onder één bureau blijven vallen. Een aantal aanwezigen wil graag dat er aangiftemogelijkheid aan het hoofdbureau aan de Patijnlaan blijft. Er wordt afgesproken dat Marianne contact op zal nemen met Folef Hooft Graafland wanneer één en ander niet de gewenste kant uit dreigt te gaan.

De bewonersorganisatie zal dan een brief sturen om haar wensen kracht bij te zetten.

Belangrijk punt: de totale personele sterkte aan wijkagenten verandert niet.

8. Gemeente

Pauline van Till vraagt of het mogelijk is een kruis op de rijbaan van de Patijnlaan aan te brengen ter plaatse van de Burg. Kolfschotenlaan.

Dit om te voorkomen dat de uitrit vanuit de Burg. Kolfschotenlaan geblokkeerd raakt wanneer er een file voor het stoplicht staat. De gemeente zal dit onderzoeken.

Tim Dike merkt op dat er iets merkwaardigs is met het zebrapad over de Laan Copes ter hoogte van Hotel MOZAIC. De zebrastrepen zijn aan één kant wel op het fietspad aangebracht maar aan de andere kant niet. De gemeente zal hier naar kijken.

Pauline van Till heeft in het verleden gevraagd of op het Monchyplein afvalbakken  met een klep geplaatst kunnen worden. Gerard Spierenburg (Gemeente Den Haag)

bevestigt dat die binnenkort geplaatst zullen worden.

9. Rondvraag  en sluiting

Gilles Hooft Graafland informeert de aanwezigen dat de Vereniging ’t Klokhuis op 21 april aanstaande een busreis naar de bollen organiseert. Daar zal ook aandacht aan worden besteed in de wijkkrant.

Enno Thedinga complimenteert de gemeente met het opruimen van vuurwerkafval na de jaarwisseling.

Folef Hooft Graafland attendeert op de “broem” cursus die dit najaar gegeven zal worden. Dit is een rijvaardigheidscursus speciaal voor 50 plussers. Euro 15,- voor één dag. Ook daar zal aandacht aan worden besteed in de wijkkrant. Tevens zal de mogelijkheid worden onderzocht, vooruit lopend op de cursus in het najaar, reeds nu een cursus ter opfrissing van theoriekennis te organiseren.

De voorzitter sluit om ca. 22.00 uur de vergadering.

Volgend wijkberaad op donderdag 31 maart 2011 aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis