Notulen Wijkberaad 28 november 2013

Concept – Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark op 28 november 2013 in ’t Klokhuis

 

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Gilles Hooft Graafland, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Marianne Hoogerbrugge (politie Haaglanden), Martin Hoogendijk (politie Haaglanden), Marie-Christine Goedmakers (verslag), Bert Bos, Marjan Teesing, Oscar de Savornin Lohman, Ruud Klein, Tieke Dedel, Betty Aardewerk, Derk Hazekamp, Eva Drijver, Ank Beekman, Frits Hoorweg, David Struik, mevrouw R.E.van M. Broekman, mevrouw J.H.R. Gunning, Noor Mulder, Annette ter Kuile, Paul Casparie, Tine Heijstraten, mevrouw Bussink, Hans Bussink, Auke Bloembergen

 

Afwezig met bericht: Folef Hooft Graafland (secretaris), Tim Dike, Guus Nieuwenhuys

 

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom.

 

1b. Mededelingen

 • Ruud Klein is uitgeroepen tot Haagse held, samen met drie anderen. Hij heeft deze titel ontvangen namens het Klokhuis, waarvan hij het boegbeeld en de voorzitter is.
 • Het Energie café van 29 november is verzet naar 7 maart 2014, in de Vredeskapel. De belangrijkste spreker had afgezegd.
 • Vandaag is de wijkkrant verschenen. Eva deelt mee dat hij vanwege problemen met de bezorging morgen wordt verspreid. De krant is extra dik: 16 in plaats van 12 pagina’s.

 

1c. Agenda

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.

 

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 12 september 2013

Blz. 1 onder 1c.(v.a. 8e regel): Marianne Hoogerbrugge meldt dat het om het kruispunt bij het Nassauplein gaat, gezien vanaf de Bankastraat (aan het begin van de Burg. Patijnlaan). Het is hier op zich niet gevaarlijk, maar wel voor fietsers die wanneer ze rechtdoor moeten in plaats van eerst rechtsaf en dan linksaf te gaan, gewoon rechtdoor rijden.

Blz. 1 onder 1c.(onder de helft): mevrouw Bussink weet hoe het kan dat men op de hoek Scheveningseweg – Ary van der Spuyweg nu linksaf slaan wel toegestaan is. Het heeft te maken met de verwachte verkeersdrukte, die uitbleef.

Blz. 1 onder 1c.(onder de helft): Gerard Spierenburg deelt mee dat de gemeente (in plaats van de politie) toezegde iets te doen aan het kruis op het kruispunt Javastraat – Balistraat. Dit is inmiddels gebeurd.

Blz. 3 onder Scheveningse bos. Het betreft afvalbakken bij de speeltuin, tegenover de Engelse kerk.

Het verslag wordt vastgesteld, met bovenstaande wijzigingen.

 

3. Terugblik op de activiteiten van het bestuur in 2013

Omdat er bij een aantal mensen behoefte aan blijkt te bestaan, geeft Arnout een overzicht van de belangrijkste zaken waarmee het bestuur zich heeft beziggehouden.

–      Tieke Dedel heeft ingesproken bij het Bestemmingsplan Utrechtsebaan.

–      Het bestuur heeft de bijeenkomst op 18 september met betrekking tot de Javastraat voorbereid.

Gilles Hooft Graafland was erbij aanwezig en constateert dat de wethouder goed op de hoogte was. Er waren vooral ondernemers bij de bijeenkomst. Auke Bloembergen deelt mee dat hij van een latere bijeenkomst, die in de Anna Paulownastraat plaatsvond, tekeningen heeft meegenomen.

–      Het idee om de Malakkastraat een halve stoeptegel breder te maken wordt doorgevoerd. Ook komen er meer bomen.

–      Er wordt momenteel gezocht naar een nieuw bestuurslid, afkomstig uit Willemspark. Eva Drijver meldt dat in de wijkkrant een oproep is geplaatst.

–      Folef Hooft Graafland probeert winkeliers en andere ondernemers in de Bankastraat een vereniging te laten vormen, vergelijkbaar met die in de Frederikstraat. Tot nu toe heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.

–      In de volgende vergadering van het bestuur zou de stadsdeeldirecteur, Marc Prins langskomen. Hij is echter verhinderd, aldus Gerard Spierenburg, vanwege te drukke werkzaamheden.

 

4. Afscheid bestuurslid Annette ter Kuile

Arnout bedankt Annette voor de belangrijke bijdrage die zij de afgelopen vier jaar aan het bestuur heeft geleverd. Ze heeft zich enthousiast en actief beziggehouden met het onderwerp duurzaamheid en met de wijkkrant. Ze bracht management- en bestuurservaring mee, én ze komt uit het Willemspark. Ze vormde zo een waardevolle aanvulling op het bestuur.

 

5. Aankondiging politiek café in februari of maart 2014

Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het lijkt een goed idee om vóór die tijd vertegenwoordigers van de politieke partijen uit te nodigen om hun partijprogramma’s toe te lichten en vragen te beantwoorden. Arnout heeft Ferry Mingelen gevraagd om de bijeenkomst te leiden, maar nog geen reactie gekregen. In overleg met hem zou de datum vastgesteld kunnen worden. De voorkeur gaat uit naar de tweede helft van februari. Tine Heijstraten biedt aan om Ferry nogmaals te benaderen. Als hij niet kan zou Jan Schinkelshoek een optie kunnen zijn.

Het is zinvol om vooraf een aantal kwesties te formuleren die zeker besproken zouden moeten worden. Frits Hoorweg inventariseert ze via de website.

 

6. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep Ruimtelijke Ordening. David Struik meldt dat er een vergunning is afgegeven voor een nieuw muurgedicht. Ook is er voor ongeveer 6 particuliere bomen een kapvergunning afgegeven. De geleidelijke ‘verharding’ van tuinen speelt hierin een rol. Bert Bos heeft bezwaar aangetekend tegen de boomkap-aanvragen. Er worden wel erg snel vergunningen afgegeven. Gerard Spierenburg constateert dat er soms geen andere keuze is dan kappen. Hij roept op om ongevraagd bomen kappen te melden. Als de doorsnee van een boom meer is dan 40 cm., moet er een kapvergunning voor worden aangevraagd. Bert zal met hem in contact treden over zijn bezwaren.

Mevrouw Broekman uit het Prinsevinkenpark constateert dat daar geen sprake is van nieuwe aanplant van bomen. Gerard kan haar toezeggen dat er nieuwe bomen komen.

In 2015 wordt het nieuwe bestemmingsplan verwacht, aldus Tieke Dedel.

 

Werkgroep verkeer. David deelt mee dat Guus Nieuwenhuys een mail aan het bestuur heeft gestuurd met ongeveer de volgende strekking. De vervuiling is in het hele centrum van Den Haag hoog, en vooral in de Javastraat. Dit is een onderwerp dat in het politiek café aan de orde kan komen. Ank Beekman vult aan: dit onderwerp staat ook als optie op de website.

Gilles Hooft Graafland deelt mee dat hij tijdens de bijeenkomst op 18 september bij de gemeente heeft aangedrongen op het plaatsen van een wit kruis op het kruispunt Javastraat – Surinamestraat. Men lijkt echter wonderen te verwachten van de herinrichting van Javastraat en Javabrug. Tevens is verzocht om een voetgangersoversteekplaats bij de avondwinkel in de Javastraat en een wit kruis op het kruispunt Surinamestraat – Laan Copes. De verzoeken worden overwogen en de gemeente zegt toe iedereen op de hoogte te houden.

In 2015 wordt de Schelpkade van de Kerkstraat tot de Javastraat tweerichtingsverkeer. Andere maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren worden nog overwogen. Het bestuur zal er aandacht aan besteden, evenals aan de vraag van mevrouw Broekman, waarom er geen vrachtverkeer door de Hubertustunnel mag rijden.

 

Werkgroep Openbare ruimte. Derk Hazekamp deelt mee dat mevrouw Beuk uit Duinoord met de gemeente een bijeenkomst wil beleggen over het beleid t.a.v. de bomen in de stad. Deze staat gepland voor begin volgend jaar.

Bert Bos vraagt naar de ruimte die de groentekar in de Bankastraat voor zijn uitstalling mag gebruiken. Gerard Spierenburg heeft de vergunning nog niet kunnen achterhalen bij Handhaving. De heer Bussink stelt voor een streep te trekken tot waar de uitstalling mag komen. Men vreest dat dit niet veel zal helpen.

 

Werkgroep Duurzaamheid. Marjan Teesing heeft geen mededelingen.

 

Werkgroep Zorg en Welzijn. Ruud Klein gaat samen met Betty Aardewerk bekijken of aan het Schakelpunt wat meer body gegeven kan worden. Ze denken aan het kanaliseren van het aanbod naar bewoners met zorgbehoeften. Betty maakt duidelijk dat zij niet de voorzitter is van het Schakelpunt, zoals per abuis is vermeld in een interview.

 

Stichting Archipel Poëzie. Gilles Hooft Graafland meldt dat er in 2014 subsidie is toegekend voor vier nieuwe gedichten. Ze komen o.a. op de hoek Javastraat – Alexanderveld en in de Atjehstraat boven het reisbureau. Dit jaar nog komt er een Engels gedicht op de hoek van de Alexanderstraat.

 

Website. Frits Hoorweg wijst er op dat Josephine de Vijlder werkt aan het up tot date houden van de wijkwijzer. Hij verzoekt wijzigingen te melden.

 

Scheveningse bos. Bert Huisman is niet aanwezig. Mevrouw Broekman meldt dat er sprake is van kleine incidenten.

 

Bosje van Repelaer. Gilles Hooft Graafland constateert dat jongelui overlast veroorzaken in de buurt van de flat. Hij stelt voor de banken die daar staan te verplaatsen naar kant van de Koningskade. Tine Heijstraten geeft aan dat er vaak rotzooi ligt, die de flatbewoners opruimen. Mensen worden bang, o.a. vanwege verbaal geweld. De flatbewoners klagen niet, merkt Marianne Hoogerbrugge op. Ze kan dan niets doen.

Tine meldt dat een ondernemer een aantal bomen heeft laten kappen zonder vergunning. Hij krijgt een proces aan zijn broek, aldus Gerard Spierenburg.

Gerard heeft aangeboden een afsluitbaar hek te plaatsen. Dit is afgewezen. Hij stelt voor dat er een plan gemaakt wordt, dat voldoende draagvlak heeft. Het bestuur zal hier aandacht aan besteden.

 

Auke Bloembergen stelt voor een nieuwe werkgroep ‘Cultuur’ op te richten. Aanleiding is de brief die hij van theater Pepijn heeft gekregen: “Met Pepijn de wijken in”. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem aanmelden via auke@flowermountains.nl of auke@archipelwillemspark.nl.

 

7.   Politie:

 • Martin Hoogendijk is vanavond aanwezig om zich als wijkagent te oriënteren op wat er leeft in de wijken.
 • De camera in de Laan Copes van Cattenburch werkt weer. Hij registreert, twee kanten op, de snelheid van het verkeer.
 • Het aantal auto inbraken blijft gelijk. In het Zeeheldenkwartier is een duidelijke stijging in de woninginbraken waar te nemen.
 • In oktober zijn in de Javastraat en de Laan Copes twee keer per dag acties geweest, waarbij o.a. over de stoep rijdende fietsers zijn bekeurd. Er staat nog een actie gepland voor controle op fietsers die rijden zonder licht. Het zijn helaas geen structurele oplossingen maar toch is het prettig dat er wat gebeurt.
 • Marianne heeft haar leidinggevenden gewezen op de structurele problemen in de wijk.

      Gemeente:

 • Niet-elektrische auto’s mogen ook op (oplaad-)plaatsen van elektrische auto’s staan. De heer Bussink wijst erop dat een ‘verzoek tot vrijhouden’ geen verplichting is, dus er wordt niet geverbaliseerd.
 • De kwestie van de voetbalkooi is voorgelegd aan zeven bewoners uit de omgeving van het Scheveningse bos. Ze wonen met name aan het Van Stolkpark. De twee mensen die reageerden vonden het prima, aldus Gerard Spierenburg. Het gaat om het in de lengte egaliseren van de grond (een duinpan), het plaatsen van doelpalen en van een hek langs de weg. Mevrouw Broekman vindt het zonde van de duinpan en geeft aan dat er een alternatief is: een ruimte naast de speeltuin en de skatebaan. Marianne Hoogerbrugge wijst er op dat jongeren daar niet zullen komen, het ligt niet op hun route. Er is niets voor de oudere jeugd in de wijk. Na enig discussiëren wordt besloten dat door o.a. Bert, Auke, mevrouw Broekman en Derk een afspraak met Marianne zal worden gemaakt om een nieuw plan te maken, waarbij ook de jongeren om wie het gaat zullen worden betrokken.
 • Gerard heeft de Surinamestraat opgevoerd in de activiteitenplanning. Het gaat vooral om het plein dat opgeknapt moet worden. De voormalige Egyptische ambassade staat al lang leeg en verloedert, aldus Gilles Hooft Graafland. Het is een rijksmonument. De gemeente kan niet veel doen zolang de eigenaar, de Egyptische Staat, niet op verzoeken reageert. Misschien kan de Couperusvereniging ingeschakeld worden? Het bestuur zal zich hierover buigen, in het gesprek met de heer Prins.
 • Gerrit van der Hut is niet meer werkzaam in deze wijk. Jan van Ankum is zijn opvolger.
 • Tieke vraagt naar de speelplaats van de Atjehschool. Hij ziet er vreselijk uit. Het betreft hier echter geen gemeentegrond, de school is er zelf verantwoordelijk voor. Marianne Hoogerbrugge zegt toe er langs te zullen gaan.
 • Marie-Christine vraagt naar de reactie van de gemeente op de mogelijkheden van een zgn. blackspotmirror zoals die in Amsterdam bij m.n. stoplichten wordt gebruikt om het ontbreken van een dode hoekspiegel op vrachtwagens te compenseren. De afdeling die zich ermee bezig houdt binnen de gemeente is zal zich er niet in verdiepen, meldt Gerard. Het beleid is het aantal spiegels te verminderen.

 

8. Rondvraag en sluiting

 • Gilles vraagt of het walking dinner volgend jaar weer doorgaat. Eva antwoordt bevestigend.
 • Gilles meldt dat hij op 30 november naar Plein 1813 gaat vanwege de aankomst van koning Willem I. Er is daar een publiekstent vanaf 11 uur geopend.
 • Gilles wijst op parkeerproblemen in de Surinamestraat, vanwege het gratis parkeren na 17 uur en in het weekend. Voorgesteld wordt het eventuele nieuwe gemeentelijke beleid af te wachten.
 • Kan er geen speciale bewonersorganisatie voor de Balistraat worden opgericht, vraagt de heer Bussink. Men wil geen parkeerplaatsen in een ‘visgraat’-vorm, want dan is het niet meer mogelijk om tegen het verkeer in te rijden.
 • Marianne wijst op een gevaarlijke situatie: fietsers die door het parkje bij de Bonistraat rijden. Betty Aardewerk stelt voor hier hekjes te plaatsen.
 • Noor Mulder vraagt of de containers niet wat dichter bij elkaar achter de struiken kunnen worden gezet. Gerard neemt het mee.
 • Mevrouw Broekman wijst op de acaciabomen in de Riouwstraat. Bij de Bonistraat zijn ze bijna dood. Onderhoud ervan is dringend gewenst.
 • Ank Beekman meldt: Josephine de Vijlder is het nieuwe redactielid van de website.
 • Betty Aardewerk vraagt wat er gebeurt met de fietsen die al meer dan een half jaar bij de AH staan geparkeerd. Gerard geeft aan dat de loodsen vol zijn. Er moet ook nog worden gedefinieerd wat precies een ‘wrak’ is, voordat het weggehaald kan worden.
 • Paul Casparie vraagt zich af wat er is gebeurd met zijn stukje voor de wijkkrant. Hij had geschreven over een geslaagd bewonersfeest in de Borneoflat afgelopen augustus. Hij heeft er niets meer van gehoord. Dit is niet zoals het behoort te gaan, excuses zijn op zijn plaats.
 • Bert Bos meldt dat de Vredeskapel twee jaar geen huur hoeft te betalen. Er zijn ongeveer 25 mensen nodig om de exploitatie rond te krijgen. Op 14 december is er een klassiek concert. Deze vinden eenmaal per anderhalve maand plaats. Op 18 januari, om 11 uur is er een vrijwilligersdag in de kapel. Hij roept eenieder op hieraan mee te doen.

   

  Arnout sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

   

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag ? 2014, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

 

Concept – Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 12 september 2013 in ’t Klokhuis

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Marianne Hoogerbrugge (politie Haaglanden), Mevrouw Mulder, Gerrit v.d. Hut (gemeente Den Haag), H.C. Nieuwenhuis, Bert Huisman, Tieke Dedel, Auke Bloembergen, Tine Heijstraten, Christiaan Storm de Grave, Hugo Huyssen van Kattendijke, Oscar de Savornin Lohman, Annette ter Kuile, Marjan Teesing, Bert Bos, Ruud Klein, Folef Hooft Graafland (secretaris), Marie-Christine Goedmakers (verslag), David Struik, Tim Dike, Guus Nieuwenhuys, de heer H.C.van der Wijck, mevrouw Bussink, Hans Bussink, Arjen Lakerveld (VVD gemeenteraadslid)

Afwezig met bericht: Eva Drijver, Elly Bloot, Wim Abels, Ank Beekman, Bart Wijnberg, Gilles Hooft Graafland, Joost van Iersel, Hans Plat (politie), Karin Hoogsteder, Erica Verhulst

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom. Hij is verheugd (ook) nieuwe gezichten te zien. In het bijzonder wordt Arjen Lakerveld, gemeenteraadslid voor de VVD, verwelkomd.

 

1b. Agenda

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen, met een extra agendapunt n.a.v. publicaties in de Telegraaf.

 

1c. Verkeerssituatie Bankastraat

Op 10 september heeft een artikel (en inmiddels gisteren ook een column) in de Telegraaf gestaan met betrekking tot de situatie rond de Bankastraat. Men vindt de toonzetting nogal negatief.

Er wordt besloten hier een extra agendapunt aan te wijden. Auke Bloembergen vraagt zich af of er niets gedaan kan worden om verdere ongelukken te voorkomen. De politie heeft echter geconstateerd dat de situatie op zich niet onveilig is. Het kruispunt met de laan Copes van Cattenburch is vooral voor fietsers gevaarlijk: het is lastig over te steken. Een inventarisatie levert drie gebeurtenissen op:

1. Een dodelijk ongeluk met een fietser op het kruispunt met de laan Copes.

2. Een vrachtwagen die achteruit bij slagerij Matla is binnengereden.

3. Iemand op de fiets is omgevallen en tegen een auto aangekomen, ter hoogte van de Patijnlaan.

Aangedragen oplossingen zijn o.a.: Albert Heijn niet meer bevoorraden door grote vrachtwagens, een 30 km. zone creëren.

Tim Dike voegt een vierde punt toe aan de inventarisatie: ’s morgens vanaf 7.30 en ’s middags vanaf 15.30 staat het kruispunt Bankastraat – Laan Copes van Cattenburch helemaal vol. Het feit dat de Javastraat steeds meer verstopt raakt, is een belangrijke oorzaak hiervan.

De politie zegt toe op genoemde tijdstippen extra te zullen controleren.

De heer van der Wijck stelt dat het probleem is dat er niet gehandhaafd wordt. Mevrouw Bussink geeft aan dat de camera’s op de laan Copes niet meer werken en dat, vooral heel grote, auto’s tegen het verkeer in de Balistraat inrijden. Ook wordt opgemerkt: op de hoek Scheveningseweg – Ary van der Spuyweg was linksaf slaan eerst verboden. Nu niet meer. Hoe kan dat?

Tine Heijstraten geeft aan dat ook het kruispunt Javastraat – Balistraat in de spits altijd vol staat. Het witte kruis is inmiddels aardig vervaagd. De politie zegt toe hier iets aan te doen. Tevens geeft Marianne Hoogerbrugge aan dat de politie niet meer kan doen dan speldenprikken geven. Het verkeer wordt steeds drukker en verbetering daarvan is voorlopig niet te verwachten. De groep de Mos heeft hier in de gemeenteraad ook al op gewezen.

Tim vraagt of de politie zich er bij de gemeente sterk voor kan maken dat er meer actie wordt ondernomen. Marianne neemt dit mee. De heer Nieuwenhuis voegt toe dat de gemeente meer zou kunnen doen aan de situatie.

Arnout sluit de discussie met de conclusie dat er sprake is van een probleem, dat we er zelf ook aan bijdragen, maar dat dit niet wegneemt dat er nodig wat aan gedaan moet worden.

 

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 20 juni 2013

N.a.v. blz. 3, punt 7: Bert Bos vraagt waar de voetbalkooi precies komt. Gerrit van der Hut licht toe: aan het eind van de Bankastraat aan de overkant van de Aletta Jacobsstraat is in het bos een soort kuil: een grasveldje naast de weg. Er komt een hek langs de weg en er komen (hufterproof) bankjes. Bert is bang voor overlast, n.a.v. de ervaringen met het veldje achter de school in de Atjehstraat. Gerard Spierenburg merkt op dat er in de wijk weinig voorzieningen zijn voor de oudere jeugd en dat aangenomen werd dat men er hier geen last van zou hebben.

N.a.v. blz. 2 onderaan: Folef merkt op dat de groentekar op de Bankastraat prachtig is geworden, maar veel ruimte in beslag neemt. Hij vraagt zich af wat hieraan gedaan kan worden. Gerrit zal navragen of de afdeling Handhaving al actie heeft ondernomen. Hij komt hier de volgende keer op terug.

 

3. Plannen voor herinrichting Javastraat

Arnout deelt mee dat op 18 september een voorlichtingsbijeenkomst is in het stadhuis. Er zal een film vertoond worden waarin de verbetering van de verkeersafwikkeling middels een simulatie wordt verhelderd. Op de vraag van Hans Bussink of er een Youtube versie van gemaakt kan worden wordt ontkennend geantwoord.

Volgens Tieke Dedel zullen op 18 september vooral de consequenties voor het Willemspark van alle werkzaamheden worden toegelicht. Deze zijn vrij groot. Na de Bosbrug komt volgend jaar de Dr. Kuyperdam aan de beurt. Verder is er sprake van uitbreiding van de Randstadrail en herinrichting van de Javastraat. Hierdoor ontstaat veel overlast. Mogelijke schadeloosstelling voor ondernemers komt ook aan bod op 18 september, evenals de gevolgen voor de luchtkwaliteit. De wethouder zal vragen beantwoorden.

Omdat er maar maximaal 100 mensen in de zaal kunnen, zijn vooral bewoners van het Willemspark uitgenodigd voor de bijeenkomst.

Mevrouw Bussink zegt dat de brug bij de Laan Copes er ook slecht aan toe schijnt te zijn. Kan hier niet op geanticipeerd worden? En op de verkeerstechnische consequenties? Hans Bussink zal tijdens de bijeenkomst zijn voorkeur voor het Telders-tracé naar voren brengen, zegt hij.

 

4. Voortgang herinrichting Bankastraat

Derk Hazekamp deelt mee dat André Vos, projectleider bij de dienst Stedelijke ontwikkeling, mailt dat men bezig is de puntjes op de i te zetten t.a.v. de kruising Bankastraat – Laan Copes van Cattenburch. Deze week worden weer verkeersmetingen gedaan. De vorige waren niet zo representatief omdat ze in de vakantieperiode plaatsvonden. Uiterlijk begin oktober zullen de plannen worden vrijgegeven voor inspraak.

Gerard voegt hieraan toe dat de drie bomen die worden weggehaald elders zullen worden teruggeplaatst. Volgens de ontwerper, Fokke Ypma, zal het met de herinrichting helemaal goed komen. Guus Nieuwenhuys verwijst naar een e-mail met commentaar van de fietsersbond op het plein bij de Weimarstraat. Er is een analogie met het Bankaplein. Is de gemeente hiervan op de hoogte? Gerard Spierenburg zal dit navragen bij André Vos.

 

5. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep verkeer. Guus Nieuwenhuys deelt mee dat inmiddels met de PvdA, CDA, D66, en kort met de VVD is gesproken. Een vervolggesprek met de VVD moet nog worden gepland. Kernpunten zijn luchtverontreiniging en leefklimaat. Wellicht kunnen deze terugkomen in de verkiezingsprogramma’s.

Er zijn voorstellen gedaan om de verdeling van het verkeer over Den Haag te verbeteren. De Malie-kant wordt onevenredig belast stelt hij, door vijf toevoerroutes naar de stad. De Rotterdamsebaan maakt deel uit van het probleem. En 5 x wachten voor hetzelfde stoplicht. Op de website van de wijk zijn drie zienswijzen voor een oplossing uitgewerkt. Aanleg van een tunnel maakt daar ook deel van uit.

 

Werkgroep Openbare ruimte. Op de Burgemeester Patijnlaan wordt het trottoir opgeknapt. Er wordt ook graffiti verwijderd in de wijk door de gemeente.

Er volgen diverse vragen over bomen in de wijk.

Bert Bos vraagt of er op de hoge Bankastraat bomen geplaatst kunnen worden. Gerrit van der Hut betwijfelt het, i.v.m. ruimtegebrek, maar zal het voorleggen aan Fokke Ypma.

Christiaan Storm de Grave vraagt naar de bomen in de Riouwstraat. Ze zien er niet goed uit. Gerrit deelt mee dat het een soort acacia’s betreft, die niet erg vol wordt. Waar nodig zullen ze worden gesnoeid.

Bert vraagt wat er van de boom aan het Prinsevinkenpark (t.o. nr. 42) is geworden. Er is een schadeclaim ingediend door een chauffeur die er tegenaan is gereden, zegt Gerrit. De zaak loopt nog.

Tim Dike: de boom in de Surinamestraat (t.o. nr. 32) lijkt gevaarlijk.

Bij de Kerkstraat op de Schelpkade staat een dode boom, op het Nassauplein en in de Bankastraat staan enkele nieuw geplante dode bomen.

Gerrit: voor alles boven 10 cm hoog moet een kapvergunning worden aangevraagd, dus het zal even duren voor deze bomen weg zijn.

De heer Van der Wijck vraagt hoe het ervoor staat met het plan om bomen in de Malakkastraat te planten. Gerrit deelt mee dat er 17 nieuwe bomen staan geprojecteerd. De heer Van der Wijck stelt voor om de stoep met een halve tegel te versmallen, om inparkeren te vergemakkelijken. Hij heeft hiervoor een opzet gemaakt. Er wordt overigens nog een inspraakavond voor de Malakkastraat georganiseerd, meldt Auke Bloembergen.

 

 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Tim Dike deelt mee dat de Willemspark school zorgvuldig wordt gesloopt.

David Struik meldt dat één aannemer (WEBA) van de werkzaamheden in de wijk failliet is. Voor de hoge Bankastraat en de Sophialaan is hij inmiddels vervangen door een andere. Ook voor het Prinsevinkenpark is een nieuwe aannemer, maar daarover is nog geen overeenstemming met de bewoners. Volgens de projectontwikkelaar kan over drie weken opnieuw gestart worden.

 

Werkgroep Duurzaamheid. Marjan Teesing deelt mee dat het laatste energiecafé weer een succes was. Www.zonatlas.nl is een nieuwe website waarop te zien is welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen en hoeveel er per dak op kunnen. De website wordt nog verder uitgebreid, o.a. met applicaties met leveranciers en informatie over hoeveel je kunt besparen. Er is op dit moment geen subsidie voor zonnepanelen meer, maar die komt misschien wel weer. Aan het wijkoverstijgende plan voor de afvalzuiveringsinstallatie in de wijk Houtrust wordt nog gewerkt. Het volgende energiecafé is op 29 november in de Vredeskapel.

 

Werkgroep Zorg en Welzijn. Ruud Klein meldt dat de bijeenkomsten die voor mensen met geheugenproblemen in het Schakelpunt worden georganiseerd, behalve op woensdagochtend nu ook op woensdagmiddag plaatsvinden.

 

Wijkkrant. Geen mededelingen.

 

Stichting Archipel Poëzie. Op 7 september is op de muur aan het begin van het Javalaantje een nieuw gedicht onthuld door de voorzitter van de J.C. Bloemstichting, samen met Arnout Offers. Het is een verrijking van de buurt, aldus Arnout.

 

Website. Folef Hooft Graafland deelt mee dat er nu 772 mensen zijn geabonneerd op de digitale nieuwsbrief. Hij heeft op het (goed bezochte) straatfeest in de Celebesstraat nog gefolderd. Hij pleit voor mond tot mond reclame.

 

Scheveningse bos. Bert Huisman is heel blij met de nieuwe banken. Ze worden echter ondergraven door honden, wat doodzonde is. Gerrit zegt toe dit door te geven aan Fanja Rekkers, zij is de verantwoordelijke voor het Scheveningse bos bij de gemeente. Bert Bos meldt dat de afvalbakken bij de Engelse kerk te klein zijn. Ze zijn onlangs nog geleegd, maar alweer vol.

 

Bosje van Repelaer. Tine Heijstraten merkt op dat er meer wordt gesurveilleerd. Nu de vakanties zijn afgelopen wordt men weer actiever, met scooters, druggebruik en aanstootgevend gedrag. Als er bijvoorbeeld alcohol- verbodsborden worden geplaatst, kan daarop door de politie geverbaliseerd worden, merkt Marianne Hoogerbrugge op. En men moet wel betrapt worden. De vraag is hoe. Met camera’s? Spotlights?

 

7. Gemeente:

• De jeu de boules baan aan het Burgemeester De Monchyplein wordt opgeknapt.

Politie:

• Hans Plat heeft Henk Kentgens opgevolgd.

• Er is de laatste maand een lichte stijging van het aantal auto-inbraken waar te nemen. Er is nog niets bekend over mogelijke daders. Het aantal woninginbraken is niet toegenomen.

 

8. Rondvraag en sluiting

• Mevrouw Mulder vraagt of er een vergunning is voor de steigers in de Celebesstraat. Ze blokkeren de doorgang. Gerrit vraagt dit na.

• Auke Bloembergen deelt mee dat wegens vernieuwing van de digitale muurkrant twee platte beeld- schermen beschikbaar zijn voor een goed doel. Wie een suggestie heeft wordt verzocht zich te melden.

• Bert Bos wijst op de financiële situatie van de Vredeskapel. De PGG stoot 8 kerken af om 7 tot 8 miljoen euro te kunnen genereren. Eigen inkomsten zijn essentieel voor de kapel, de ruimte wordt redelijk goed verhuurd. Op 19 september vindt een gesprek met Ruud Klein en de investeringsmaatschappij plaats.

• Folef heeft geconstateerd dat het postkantoor op de Nassaulaan weer in gebruik is. David meldt: er zit een nieuwe huurder in, een bureau dat inentingen verzorgt voor expats.

• Marie-Christine vraagt of de gemeente bekend is met de spiegels die in Amsterdam bij stoplichten worden gebruikt als aanvulling op / in plaats van de dode hoekspiegel van vrachtwagens (zgn.‘blackspotmirrors’). Gerard gaat dit uitzoeken.

 

Arnout sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

 

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 28 november, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

 

Concept – Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 20 juni 2013 in ’t Klokhuis

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Oscar de Savornin Lohman, Ruud Klein, Annette ter Kuile, Tieke Dedel, Bert Huisman, David Struik, Tim Dike, Folef Hooft Graafland (secretaris), Marie-Christine Goedmakers (verslag), Annette ter Kuile, Noor Mulder, Auke Bloembergen, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Marianne Hoogerbrugge (politie Haaglanden), Ank Beekman, Frits Hoorweg, de heer J. Feenstra, Dhr. R. de Jong, Derk Hazekamp, Tine Heijstraten, Christiaan Storm de Grave, Auke van der Kooi, Marjan Teesing, Guus Nieuwenhuys, André Vos (dienst Stedelijke ontwikkeling gemeente Den Haag)

Afwezig met bericht:

Karin Hoogsteder (belangenver. Surinamestraat), Elly Bloot, Erika Verhulst, Bert Bos, Wim Abels.

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom, en in het bijzonder Marianne Hoogerbrugge. Zij is terug van zwangerschapsverlof en bevallen van een gezonde zoon.

1b. Mededelingen

Arnout deelt mee dat hij samen met Gilles Hooft Graafland op bezoek is geweest bij Peter Smit, de Haagse wethouder van verkeer. Ze hebben in het bijzonder gesproken over de situatie in en rond de Javastraat. De doorstroming van het verkeer zal verbeteren, verwacht de wethouder. Ook de mogelijkheid om het verkeer via de Schelpkade naar de dr. Kuiperstraat te leiden werd besproken. Het was een positief en constructief gesprek, vond Arnout. Er zijn echter ook kritische geluiden richting de gemeente, deels gebaseerd op ervaringen met het Verkeerscirculatieplan (VCP). Ank Beekman vraagt zich af of we niet te meegaand zijn, Christiaan Storm de Grave vraagt of de Laan Copes niet wordt vergeten. Folef Hooft Graafland vraagt of de parkeerproblematiek aan de orde is gekomen. Er ligt nu een voorstel om in september een informatiebijeenkomst te houden, bijvoorbeeld in de Vredeskapel.

Max van der Hoog is afgelopen maandag onverwacht overleden. Hij was een trouwe bezoeker van het wijkberaad. We zullen hem missen.

1c. Agenda

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 26 maart 2013

Blz. 3, n.a.v. het bosje van Repelaer: Tine Heijstraten heeft geconstateerd dat er behoorlijk wordt geblowd. Ze hoopt dat de politie er iets aan kan doen.

3. Dodelijk verkeersongeval Bankastraat

Op de hoek van de Bankastraat – Laan Copes van Cattenburch heeft een vrachtwagen bij het rechtsaf slaan een fietser aangereden. De politie constateert dat het gebeurde tragisch en noodlottig is, maar niets zegt over de verkeerssituatie op de kruising. Het voorstel van de heer Feenstra om de verkeerslichten zo in te stellen dat fietsers meer tijd krijgen levert teveel vertraging van de verkeersstroom op, aldus André Vos. De oorzaak is vermoedelijk de dode hoek van de vrachtwagen.

4. Herinrichting Bankastraat

André Vos, projectleider bij de dienst Stedelijke ontwikkeling, geeft een toelichting op de herinrichting van de Bankastraat. Het uitgangspunt was: zo efficiënt en doelmatig mogelijk en in samenwerking met zoveel mogelijk andere afdelingen en betrokkenen (bewoners en winkeliers).

De Bankastraat is een ‘sterroute’ voor fietsers van en naar het centrum. Er is gekozen voor tweerichtingsverkeer en fietsstroken (1,75 m. breed) waar de weg breed genoeg is; op de smalle stukken komen stroken rood asfalt. De aansluiting op de meeste zijstraten wordt een soort woonerfconstructie, met een hobbel in de zijstraat. Uitzondering vormt de Sumatrastraat, daar komen alleen haaientanden.

Op het Bankaplein komt meer ruimte in het midden, met meer groen. Rondom het plein komen bredere trottoirs met daarop de lantaarns; de fontein blijft aangelicht. Voor fietsers komt een rode asfaltstrook. Verkeer op de rotonde heeft voorrang.

De bushalte in de hoge Bankastraat wordt rechtgetrokken. Dit levert een parkeerplaats op. Er verdwijnen drie parkeerplaatsen op het Bankaplein, één in het middendeel van de Bankastraat en vier in het gedeelte tussen het Nassauplein en de Sumatrastraat.

Oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn mogelijk en kunnen bij de gemeente worden aangevraagd.

In totaal zullen 7 nieuwe bomen worden geplant, langs het brede deel van de Bankastraat.

Bij het verlichtingsplan is veiligheid belangrijker dan esthetiek. De detailuitwerking van e.e.a. gebeurt door de dienst Stadsbeheer, na goedkeuring van de plannen door b&w.

Er zullen nog afspraken worden gemaakt met de winkeliers over tijdstippen voor laden en lossen.

De kruising met de laan Copes van Cattenburch vormt een apart probleem met veel haken en ogen en zal helemaal opnieuw worden berekend.

Vervolg: er gaat een bestuurlijk stuk naar het college van b&w. Dit wordt ofwel op 16 juli, ofwel op 3 september vrijgegeven voor inspraak. Waarschijnlijk worden in september alle meningen verzameld en eventuele aanpassingen verwerkt, waarna de dienst Stadsbeheer 6-9 maanden nodig heeft voor de uitwerking. Naar verwachting worden de plannen in de tweede helft van 2014 uitgevoerd. Andere werkzaamheden, zoals het vervangen van de riolering in de hoge Bankastraat, worden dan meteen meegenomen.

Auke Bloembergen verwoordt de mening van veel aanwezigen wanneer hij zegt blij te zijn met de fietsstroken en de toename van groen. De voorzitter dankt André Vos voor zijn duidelijke inleiding.

5. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep verkeer. Guus Nieuwenhuys heeft samen met Tim Dike en Willem Hoekstra (Benoordenhout) alle politieke partijen uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de gemeentelijke aanpak. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

1. De participatie in écht grote projecten (m.u.v. de tramtunnel) laat te wensen over. Vaak is er sprake van verdraaide informatie.

2. Het verkeersbeleid lijkt wel roulette: het wordt willekeurig aangepast. Er werd bijvoorbeeld in november 2011 een beleidsdocument goedgekeurd, dat in februari 2012 op een significant punt alweer wordt gewijzigd.

3. De ergernis in de wijk over de verkeersbelasting en de gevolgen daarvan. NO2 en vooral fijnstof vormen een probleem. De werkgroep heeft alternatieven voorgesteld voor een betere verdeling van het verkeer over de stad. Nu komt 70% van de verkeerstoevoer van de kant van het Malieveld.

Het bestemmingsplan voor de Rotterdamse baan ligt nu ter inzage. Er moet nog een nieuwe Milieu Effectrapportage (MER) komen. Naar verwachting zal de Rotterdamse baan een toename van verkeer naar de wijk betekenen. Tim legt n.a.v. een vraag van Folef over de aantoonbaarheid van deze verwachting, uit dat het kruispunt op de Zuid Hollandlaan bij het Provinciehuis zal gaan vastlopen en dat er meer verkeer uit de Koningstunnel zal komen.

Tieke benadrukt de noodzaak om in dit stadium protest aan te tekenen tegen de plannen. De kosten die dit met zich meebrengt mogen geen belemmering vormen. Tim zal een concept opstellen en overleg plegen met Tieke.

In de wijk wordt momenteel NO2 (stikstofdioxide) gemeten samen met Milieudefensie (dus geen fijnstof, zoals in eerdere berichten; noot MC). Fijnstof kan momenteel niet gemeten worden. De resultaten zijn nog niet definitief maar lijken dramatisch. De hoogste metingen zijn op de laan Copes rond de 40 deeltjes, op de Raamweg 50 en in de Javastraat 68 deeltjes (= µg/m³). De norm ligt op maximaal 20-25 (Europese norm: max. 40 µg/m³).

In oktober zal fijnstof gemeten kunnen worden, met een zogenoemde ‘snuffelfiets’. Er wordt onder schoolkinderen nog gezocht naar vrijwilligers die bepaalde routes door de wijk willen gaan rijden.

Er zal een rapportage worden opgesteld die begrijpelijk duidelijk maakt wat precies de situatie is. Milieudefensie spreekt al over ‘genocide’.

Tieke vraagt naar de gevolgen van de verlegging van de trambaan op de Koninginnegracht in combinatie met 30 cm. bredere tramstellen. Volgens de gemeente is de enige consequentie dat er een stuk van het, vrij brede, trottoir afgaat.

Ank vraagt naar de vrachtwagens die bij Albert Heijn uitladen: wie houdt zich daarmee bezig? De heer Feenstra stelt voor: laat ze in de Bankastraat lossen. AH zal met het transportbedrijf betere afspraken moeten maken. In de praktijk blijkt dit echter lastig en de politie heeft weinig sanctiemogelijkheden. Alleen achteruit rijden tegen de rijrichting is strafbaar.

Werkgroep Openbare ruimte. De groentekar in de Bankastraat wordt uitgebaat en heeft aan twee kanten een uitstalling van ongeveer 2 meter. Gerard Spierenburg deelt mee dat het handhavingsteam er binnenkort langs gaat om er op te wijzen dat de uitstalling voldoende ruimte (>1,20 m.) tot de gevel moet overlaten voor voetgangers. Hij zal ook de afspraken die zijn opgenomen in de verleende vergunning raadplegen.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Tieke meldt dat de Beheersverordening Willemspark is vastgesteld, met daarin de aanpassingen vanuit de wijk.

Tim deelt mee dat het zwembad aan de Mauritskade mooi wordt. En dat de verbouwing van de Willemsparkschool is begonnen. Verder uit hij zijn zorg: Laan Copes nr. 54 is geheel gestript. Er is een vergunning verleend voor 11 appartementen. Het is zeer de vraag of deze aan de voorschriften voor minimum afmetingen en brandveiligheid zullen voldoen. Bovendien kan het een precedent scheppen: meer van dit soort vergunningen zijn onwenselijk. Het bestuur en bewoners wordt gevraagd hier alert op te zijn.

Werkgroep Duurzaamheid. Annette ter Kuile en Marjan Teesing melden dat het laatste energiecafé goed is bezocht. Eén van de onderwerpen was de plaatsing van zonnepanelen. En vier wijken gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar groene stroom en biogas. Er is subsidie voor toegezegd door Fonds 1818.

6 september is er weer een energiecafé, dan wordt het zonnepanelenplan gelanceerd.

David Struik vraagt naar de mogelijkheid van groene daken. De Willemsparkschool zou er zich goed toe lenen. Helaas geeft de gemeente er geen subsidie voor zegt Tim. Ook niet voor zonnepanelen. Marije Bierenbroodspot heeft niets voor elkaar kunnen krijgen. Misschien lukt het de nieuwe eigenaar, de Haagse schoolvereniging.

Werkgroep Zorg en Welzijn. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

Stichting Archipel Poëzie. Er komen twee nieuwe gedichten: op 5 juli op hotel Mozaic, op de hoek van de laan Copes en de Bankastraat. Het volgende gedicht komt bij het Schakelpunt, net om de hoek.

Wijkkrant. Hij is net uit en wordt binnenkort bezorgd.

Website. Frits Hoorweg vraagt of degenen die een (leuk) bericht met foto op de website willen plaatsen dit in Word en jpg willen aanleveren en niet als pdf bestand.

Scheveningse bos. Bert Huisman meldt dat het goed gaat. Er is wel al een bank gesloopt.

Bosje van Repelaer. Zie onder punt 2.

7. Gemeente:

• Er is een klacht binnengekomen over vervuiling van de speeltuin in de Timorstraat. Deze zal worden schoongemaakt.

• Het plan voor herinrichting van de Malakkastraat is gereed en ligt ter inzage. Andere straten (Celebesstraat, Riouwstraat) volgen nog. Het gaat om vervanging van waterleiding en riool, nieuwe stoepranden, fietsbeugels, nieuwe trottoirtegels e.d.

• Conform de wens van de wijk komt er een voetbalkooi voor de jeugd, aan het eind van de Bankastraat, in de ‘leeuwenkuil’.

Politie

• Fietsen tegen de rijrichting blijft voorlopig een probleem in de Javastraat. Er zijn waarschuwingsborden neergezet en er komt een actie van de politie om nog strenger te handhaven

• De politie is aan het peilen of er behoefte is aan buurtpreventie: d.w.z. kijken naar de leefbaarheid en veiligheid door buurtbewoners. Vrijwilligers maken daartoe 1x per maand een rondje door de wijk. Inmiddels hebben vier mensen interesse getoond. Er wordt nu gezocht naar iemand die als contactpersoon wil fungeren, wanneer er voldoende belangstelling is. Er kan subsidie voor beschikbaar worden gesteld. Het bestuur zal zich hierover buigen.

8. Rondvraag en sluiting

• Christiaan wijst erop dat de bomen in de Riouwstraat slecht groeien. De gemeente zal hier naar kijken.

• Tine wijst op een boom aan de kleine Javastraat die er slecht aan toe is. Ook die wordt meegenomen.

• Mevrouw Mulder vraagt aandacht voor de Timorstraat: na het verwijderen van een boom is veel rommel achtergebleven. Ook bij de glasbakken is de situatie niet naar behoren. Hieraan zal door de gemeente aandacht worden besteed.

• David Struik vraagt of het plantsoen in de Surinamestraat opgeschoond kan worden. Er ligt veel zwerfafval. Ook aan deze situatie zal aandacht worden besteed.

Arnout sluit om 22.15 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 12 september, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis.

Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 28 maart 2013 in ’t Klokhuis

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Oscar de Savornin Lohman, de heer A. van Kammen, Ruud Klein, de heer M. E. van der Hoog, Eva Drijver, Bianca Baltus (Zo Kinderopvang), Bert Huisman, Tieke Dedel, David Struik, Tim Dike, Bert Bos, Folef Hooft Graafland (secretaris), Marie-Christine Goedmakers (verslag), Annette van der Kuik, Noor Mulder, de heer E. Pelsman, Hans Bussink, Auke Bloembergen, de heer H.C. Nieuwenhuis, Duco Uphof (Abert Heijn), Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) Ank Beekman, Frits Hoorweg, Gerrit van der Hut (gemeente Den Haag), Marie-Louise de Ridder, Betty Aardewerk, de heer Wijnbergen  

Afwezig met bericht:

Marijke Oerlemans-van Oudenaarde, Else Ponsen, Tine Heijstraten, Christiaan Storm de Grave

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom.

1b. Mededelingen

Arnout deelt mee dat Marc Prins is aangetreden als nieuwe stadsdeeldirecteur. Hij is de opvolger van Gert Jan Bunck.

1c. Agenda

Op verzoek van Bert Bos wordt de stand van zaken rond de Vredeskapel toegevoegd.

2. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 17 januari 2013

Blz. 1. Adriaan van der Lely moet zijn Arend-Jaap van der Lely.

Na verwerking van deze aanpassing wordt het verslag goedgekeurd.

 

In vervolg op punt 2 van het verslag: Toelichting sluiting Vredeskapel, citeert Bert Bos (Arend-Jaap van der Lely is afwezig) de mail van Ite van Dijk, van de intitiatiefgroep Vredeskapel.

Arend-Jaap en hij hebben op 27 maart gesproken met de PGG (Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage), de eigenaar van de kapel. De PGG is nog niet bezig met de verkoop van het pand. Er zijn nieuwe gebruikersovereenkomsten gesloten tussen de wijkgemeente en de huurders/gebruikers, die tot uiterlijk 1 juni 2014 dienen te lopen. Men volgt met interesse de initiatieven voor een nieuwe toekomst. Het al geplande groot onderhoud zal in het programma van de PGG worden opgenomen. Er wordt een bouwplan voor de splitsing van wijkgebouw en kapel ontwikkeld.

Op 4 april is om 20.00 uur een vergadering van de initiatiefgroep Vredeskapel.

Op 6 april is er vanaf 15.00 uur open huis. Bob Feenstra zal er spreken over de historie van de Vredeskapel.

Op 4 mei is er een herdenkingsbijeenkomst voor WOII.

Er zijn inmiddels al veel ideeën binnengekomen voor een nieuwe bestemming van de kapel.

 

3. Beheersverordening Willemspark I

Tieke Dedel doet verslag van de gemeentelijke informatiebijeenkomst over de nieuwe Beheersverordening voor het gebied rond Plein 1813, waar zij, Tim en David naartoe zijn geweest. Het gaat om een aanpassing van het Bestemmingsplan van de gemeente uit 1980, die vóór 1 juli 2013 klaar moet zijn. Uitgangspunt is: wat mocht blijft mogen, er mag niet méér mogen. Er mag bijvoorbeeld niet nog meer bebouwing komen.

Mensen die ideeën hebben voor de schriftelijke zienswijze die zal worden opgesteld, wordt verzocht zich te melden. Tim Dike reikt een A-4’tje met uitleg van het verschijnsel ‘Beheersverordening’ uit.

N.a.v. een vraag van Betty Aardewerk over het gebruik van plein 1813 als opslagplaats van bouwmateriaal, wordt voorgesteld om een lijst te maken van overlastgevende zaken, ten behoeve van de Gemeente.

 

4. Herinrichting Bankastraat

Derk Hazekamp rapporteert uit een e-mail van André Vos van de Gemeente: in juni wordt het ontwerp vrijgegeven voor inspraak. Het geldt voor zowel de hoge als de lage Bankastraat. Duco Uphof (Albert Heijn hoek Bankastraat) is tevreden over de huidige situatie. Hij wordt door Hans Bussink gewezen op het risico van achteruit rijdende trailers en belooft er aandacht aan te zullen besteden.

Waarschijnlijk zal de herinrichting in 2014 van start gaan. Er zal worden gestreefd naar het combineren van verschillende werkzaamheden.

 

Binnenkort zal in de Malakkastraat worden gewerkt, meldt Gerrit van der Hut. Er wordt met de bewoners overlegd over 15-20 nieuwe bomen, de breedte van het trottoir e.d. Zodra het tijdstip van aanvang bekend is krijgen de betrokkenen schriftelijk bericht.

 

Er ontstaat enige commotie over het gemeentebeleid na een mededeling over de voorgenomen sluiting van de Mauritsbrug (over de Hooigracht, op de dr. Kuiperstraat), i.v.m. de slechte staat ervan, en over de gevaarlijke toestand (vooral voor fietsers) op de Javabrug, waar iets aan zal moeten gebeuren. Hans Bussink wijst op de situatie op de laan Copes van Cattenburgh.

Gerard Spierenburg stelt voor dat de verantwoordelijke ambtenaar een toelichting komt geven.

De voorzitter besluit de discussie met erop te wijzen dat de gemeente van goede wil is en er niet op uit om de burgers te hinderen. Soms zullen we onaangename situaties helaas moeten accepteren.

 

5. De Muurkrant Archipel&Willemspark

Op in totaal drie plaatsen kan weer worden gestart met de digitale muurkrant. Auke Bloembergen meldt dat er vier mensen nodig zijn om de muurkrant draaiend te houden. Momenteel zijn Isabelle Hylkema en hij beschikbaar (inzet samen 1,2). Freek Rademaker blijkt zich ook te hebben aangemeld, dus er is nog behoefte aan minstens één (1,8) persoon, die vanuit huis drie kwartier per maand wil besteden aan de redactie van de muurkrant.

Belangstellenden wordt verzocht zich te melden bij Auke.

 

6. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep verkeer.Tim Dike meldt dat er in samenwerking met Milieudefensie 5 meetpunten voor fijnstof zijn opgehangen, o.a. in de driehoek Laan Copes – Raamweg – Javastraat en op de Burg. Patijnlaan (het Couperusduin betaalt de kosten van één van de meetpunten).

Er zijn nu drie buisjes gevuld, maar nog geen meetresultaten bekend.

Betty Aardewerk wijst op de vergadering van D66 op 3 april in het Stadhuis, waarin gesproken zal worden over nieuwe metingen i.v.m. het verkeerscirculatieplan, bij aftakkingen van de Rotterdamsebaan.

Bert Bos meldt dat er inmiddels in de Bankastraat een zogenoemd 40 km. bord hangt. De plaats is niet zo gelukkig, deze zal gewijzigd worden.

 

Werkgroep Openbare ruimte.Derk Hazekamp deelt mee dat de bussen ten behoeve van de Willemsparkschool sinds kort rijden vanaf de Sofialaan, in plaats van de Nassaulaan.

De groentekar in de Bankastraat is opgeknapt. Het wachten is nu op een nieuwe exploitant.

Gerrit van der Hut wordt gevraagd naar de glasbakken: kan het daar vaker worden opgeruimd? Het blijft een punt van aandacht voor de gemeentereiniging om dit minstens eenmaal per week te controleren, hoewel de buurtgenoten natuurlijk zelf ook verantwoordelijk zijn.

Een positief geluid: het beeld De Wachter, van Tajiri, staat weer op het Nassauplein. En: de hoge Bankastraat is blij met de glasbakken.

 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Het sloop- en veiligheidsplan van de Willemsparkschool is nog niet goedgekeurd door de gemeente. Er is meer asbest aangetroffen dan verwacht.

De heer van Kammen deelt mee dat er een succes is behaald in Willemspark II: er zal niet worden gebouwd op het parkeerterrein achter Cantaloupenburg en Frederikstraat. Woonlindes heeft het terrein verkocht aan een schilderes die er haar atelier gaat vestigen.

David Struik heeft twee mededelingen:

Het voormalig postkantoor op Nassauplein 11 zoekt een nieuwe huurder. Julie Ann Tollenaar is contactpersoon namens de eigenaar (jatollenaar@paradijsvogeladvies.nl) en zoekt mensen met leuke initiatieven die tijdelijk (ongeveer een half jaar) een goedkope/gratis ruimte zoeken.

Het zwembad aan de Mauritskade: binnenkort wordt de bouw hervat. De ornamenten zijn terecht, moeten deels (spanten en panelen) opnieuw worden geproduceerd vanwege houtrot, en zullen worden herplaatst.

 

Werkgroep Duurzaamheid. Annette ter Kuile vertelt over het laatste energiecafé. Er gaat een onderzoek naar gebruik van biogas (hergebruik van afval) starten in Houtrust. De werkgroep heeft steun toegezegd, in de vorm van bijvoorbeeld een energiecafé en/of publicatie in de wijkkrant en op de website.

7 juni is er weer een energiecafé.

 

Werkgroep Zorg en Welzijn. Betty Aardewerk en Ruud Klein zijn tevreden over de wijze waarop het Schakelpunt functioneert. Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen.

 

Stichting Archipel Poëzie. Derk Hazekamp deelt mee dat op 13 april een gedicht onthuld zal worden, op de hoek Laan Copes van Cattenburgh – Surinamestraat. Iedereen is welkom vanaf 15.30 uur.

 

Wijkkrant. Eva Drijver deelt mee dat op11 april de nieuwe wijkkrant verschijnt, o.a. met artikelen over de Beheersverordening en het zwembad. Annette ter Kuile vraagt of er nog iemand adverteerders zou willen werven. Nu doen zij en Bert Bos dat. Brasserie Archipel heeft inmiddels een toezegging gedaan en Duco Uphof vertelt dat Albert Heijn advertentieruimte heeft gehuurd.

 

Website. Frits Hoorweg heeft goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: Josephine de Vijlder heeft zich aangesloten bij de werkgroep. Het slechte nieuws is een computervirus, maar daaraan wordt gewerkt. Ank Beekman deelt mee dat er voor de website voldoende adverteerders zijn.

 

Scheveningse bos. Bert Huisman benadrukt het belang van deze werkgroep, die soms wordt vergeten, maar al bestaat sinds 1995. Hij vertelt dat er ongeveer 20 nieuwe banken in het bos komen.

 

Bosje van Repelaer. Geen mededelingen.

 

7. Gemeente en politie

Helaas is de vertegenwoordiger van de politie, Henk Kentgens, niet aanwezig.

·         Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) meldt na telefonisch contact met Marcel van Es dat de Mauritsbrug van Denneweg naar Frederikstraat na de zomer van 2013 wordt aangepakt. Als de Bosbrug klaar is in 2014 worden de volgende bruggen aan de Koningskade/Koninginnegracht afgesloten.

·         Gerrit van der Hut deelt mee dat volgend jaar meer bollen in de middenberm van de Surinamestraat worden geplant.

Overigens gaat het verspreiden van de zaadbommen helaas niet door, o.a. vanwege de kou, vertelt Bert Bos. Gerrit meldt verder dat zodra de vorst afgelopen is de bomen in de Bankastraat zullen worden geplant en de trottoirs aangepast zodat er minstens 1,20 m., de toegestane minimumloopruimte, overblijft, bijvoorbeeld bij terrassen.

·         Tim Dike heeft een suggestie voor verkeersregelaars van de gemeente: de aandacht verplaatsen van de Schouwburgstraat naar de kruising Javastraat – Frederikstraat, waar het verkeer regelmatig vastloopt.

·         Momenteel is het verboden op de kruising Burg. Kolfschotenlaan linksaf te slaan richting burg. Patijnlaan. De heer Pelsman vraagt namens de bewoners van het Monchyplein of dit verkeerstechnisch mogelijk is. Volgens Gerrit van der Hut niet, want er is een (weliswaar lage) middennaald en het is te dicht bij het stoplicht.

·         Noor Mulder vraagt wat er gedaan kan worden aan het afschermen van de containers op de Burg. Patijnlaan. Gerrit zegt toe meer struiken te zullen laten plaatsen.

·         Marie-Louise de Ridder: het talud bij de Haagse beek is verworden tot hondenuitlaatstrook. Is daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door stekelige planten? Gerrit zal de kale stukken laten beplanten.

·         De heer Wijnbergen: de veegwagen komt tegenwoordig vóór de vuilniswagen. Dit is niet de bedoeling.

Ook het tijdstip waarop het afval wordt buitengezet, o.a. wegens overlast van meeuwen, is belangrijk. Er zal een bericht over de richttijd in de wijkkrant worden geplaatst.

 

8. Rondvraag en sluiting

·      Bianca Baltus, van Zo Kinderopvang, vraagt naar de planning van de activiteiten op Koninginnedag. Het Oranjecommitee organiseert een uitgebreid programma. Een overzicht daarvan komt o.a. in de wijkkrant.

·      De heer van der Hoog deelt mee dat hij moeite heeft met de wijze van handhaving door de wijkagent.

·      De heer van Kammen vraagt of de begintijd van de vergadering van het wijkberaad voortaan vermeld kan worden in de wijkkrant.

·      Marie-Louise de Ridder vestigt de aandacht op een mogelijk uilennest bij de Timorstraat.

·      Annette ter Kuile: er is de laatste tijd meer sprake van diefstal. Ze zou dit graag onder de aandacht van de politie hebben gebracht.

·      Folef Hooft Graafland en Bert Bos memoreren het succes van het ‘walking dinner’. Er hebben 99 mensen aan deelgenomen.

·      Hans Bussink sluit zich aan bij de opmerking van de heer van der Hoog. Hij constateert ‘nul’ verbetering in de handhaving op de laan Copes van Cattenburgh. Ook hij had dit graag onder de aandacht van de politie gebracht.

 

Arnout Offers sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.

 

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 20 juni, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

 

Concept – Verslag wijkberaad Archipel & Willemspark 17 januari 2013 in ’t Klokhuis

Aanwezig:
Arnout Offers (voorzitter), Marie-Christine Goedmakers (verslag), Gratia Prisse. Arend Jaap v.d. Lely. Bert Bos, Marjan Teesing, Oscar de Savornin Lohman, Karin Hoogsteder, Tine Heijstraten, David Struik, Eva Drijver, Ank Beekman, Ruud Klein, Lenie Punt, Wijnand Punt, Wim Abels, Tieke Dedel, Frits Hoorweg, Christiaan Storm de Grave, Bart Wijnberg, Gilles Hooft Graafland, Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag), Folef Hooft Graafland, Jan Bussink, Ada Schaper, Paul Casparie, Henk Kentgens (politie Haaglanden)

Afwezig met bericht:

Peter Munnikes, Guus Nieuwenhuis, Tim Dike

1a. Opening

Arnout Offers opent de vergadering en heet allen welkom.

1b. Mededelingen

Roeland de Korte is uit de werkgroep Verkeer gestapt. Hij was jarenlang een gewaardeerd lid.

1c. Agenda

De voorliggende agenda zal ongewijzigd worden gevolgd.

2. Toelichting sluiting Vredeskapel door A.J. van der Lely

Adriaan van der Lely licht de situatie rond voorgenomen sluiting en het verdere traject toe. Hij is lid van de kerkenraad van de Vredeskapel en de Duinzichtkerk en tevens belanghebbende vanuit de wijkgemeente.

De voorgenomen sluiting van de Vredeskapel heeft vooral te maken met het teruglopende bezoekersaantal en het daaruit voortvloeiende begrotingstekort. De koepelorganisatie van de protestantse kerken in Den Haag, die eigenaar is van de kapel, heeft nu besloten tot de sluiting ervan.

Die zal gefaseerd plaatsvinden. Tot half juni 2013 blijft alles nog bij het oude. Daarna wordt het aantal erediensten teruggebracht naar één per maand, tot half juni 2014. Dan volgt definitieve sluiting.

De Stichting Protestantse kerken Archipel en Benoordenhout verzorgt het beheer en onderhoud van het gebouw. Ook de Duinzichtkerk valt onder deze stichting, maar deze blijft bestaan.

Het contract van de stichting met de koepelorganisatie is ontbonden. De koepel is voornemens het kerkgebouw, een rijksmonument, te verkopen. De naastgelegen panden zijn overigens geen eigendom van de koepel, maar van de stichting.

De wijkgemeente wil zoeken naar alternatieve financieringsbronnen voor exploitatie van het gebouw, zodat het niet verkocht hoeft te worden. Ze hebben daarvoor de tijd tot juni 2014. Als het mee zit kan deze termijn nog met twee jaar worden verlengd, conform een clausule in het bestemmingsplan van de gemeente Den Haag.

De wijkgemeente onderzoekt de komende maanden of een toekomst als kerk na juni 2014 mogelijk is. Maar men wil tevens bekijken of er alternatieven mogelijk zijn, meer gericht op een maatschappelijke functie. Draagvlak in de wijk is daarvoor erg belangrijk, vooral wanneer men een beroep op de gemeente Den Haag wil doen voor financiering. Het wijkberaad wordt verzocht te participeren in en ideeën te genereren voor de werkgroep die zich hierop richt.

Gilles Hooft Graafland en Bert Bos hebben zich inmiddels al over het vraagstuk gebogen. Bert zal gaan deelnemen aan de werkgroep, Gilles zal als adviseur op de achtergrond beschikbaar zijn. Daarnaast zal op de website van de wijk een oproep worden geplaatst om ideeën te melden bij A.J van der Lely, Malakkastraat 63, of ajenarine@hotmail.com.

3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 6 december 2012

Blz. 1. Onder Bericht van verhindering moet Bart Wijnberg worden vermeld. Aanvulling op de mededelingen: Freek Rademaker heeft zich aangemeld als reserve notulist.

Blz. 2. Toevoeging vierde regel van onderen: In verband met de aanleg van een nieuwe trambaan van lijn 9 zullen 88 bomen worden gekapt.

Blz. 4. Derde regel van onderen: 2012 moet zijn 2013.

Na verwerking van deze aanpassingen wordt het verslag goedgekeurd.

4. Afronding Klankbordgroep Javastraat

Christiaan Storm de Grave doet verslag van de laatste ontwikkelingen. Vorige week donderdag is een definitief advies gestuurd naar mevrouw Adriani van de gemeente. Het wachten is nu op een reactie van B&W. Deze wordt eind januari verwacht. Gilles Hooft Graafland heeft de gemeente verzocht het voorlopige ontwerp daarna te publiceren. Waarschijnlijk in mei of juni. Daarna is er (weer) ruimte voor inspraak. Er is door de heren Nieuwenhuis en Dike een brief met bezwaren gestuurd aan het bestuur van de BO. Christiaan Storm de Grave neemt de behandeling op zich.

5. Herinrichting Bankastraat

Bert Bos rapporteert namens de werkgroep Bankastraat (Derk Hazekamp, Marie-Louise de Ridder, Erica Verhulst en Bert Bos), wegens afwezigheid van Derk Hazekamp. Het is belangrijk om te benadrukken dat het denken over de herinrichting nog erg prematuur en voorlopig is. De gemeente (projectleider André Vos) is ermee bezig en laat een inventarisatie van mogelijkheden uitvoeren door het Ingenieursbureau Den Haag. De gedachten lopen uiteen van niets doen tot zaken als het opheffen van parkeren in (een deel van) de smalle Bankastraat, al dan niet vrijliggende fietspaden, wel of niet eenrichtingsverkeer in het smalle/hoge deel, wel of niet de bus handhaven etc. De gemeente is nu eerst aan het overleggen met o.a. HTM en brandweer welke opties bespreekbaar zouden kunnen zijn.

Voorlopig gebeurt er dus niets (er is ook nauwelijks geld beschikbaar), alleen, vanaf april, asfalteren in het deel Laan Copes -> Bankaplein. Er komt fluisterasfalt. Het Werk-met-werk principe wordt gehanteerd: als er al gelijk zaken (zoals leidingen leggen) kunnen worden aangepakt die wellicht later op de planning staan, wordt dat zoveel mogelijk gecombineerd.

Overigens is het plaatsen van lantaarnpalen en bomen wel op de gemeentebegroting opgevoerd.

6. Activiteiten van de werkgroepen

Werkgroep verkeer. Christiaan Storm de Grave heeft geen ontwikkelingen te melden.

Werkgroep Openbare ruimte. Gerard Spierenburg heeft een mail gestuurd met de volgende tekst.

De Willemsparkschool zal vanaf 21 januari 2013 tot ongeveer 2014 gebruik gaan maken van bussen om de kinderen, naar de tijdelijke locatie aan de Rooseboomstraat 10 (Mariahoeve) te vervoeren. Besloten is dit vanaf het Nassauplein te laten geschieden. Dagelijks gaan er 160 kinderen met 3 bussen mee. De kinderen worden door ongeveer 150 ouders naar deze tijdelijke buslocatie gebracht. De bussen staan aan de rechterkant van het Nassauplein, richting Laan Copes van Cattenburch. In de schoolvakanties wordt er geen gebruik gemaakt van de bussen.

Tijdstippen van de bussen zijn: maandag/dinsdag/donderdag en vrijdag van 8.05 tot 8.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur. Op woensdag van 8.05 tot 8.30 uur en van 12.45 tot 13.15 uur.

Ook is er afgesproken, dat de fietsen rechts van de bus tegen de halve muur met het hek mogen worden geplaatst en aan de overkant van het plein tegen de blinde muur, vooraan bij de Javastraat. Er worden borden geplaatst aan de overkant van het snackhuisje (aan de huizenkant).

Uiteraard zal dit toch wel enige overlast veroorzaken. Na enkele weken zal een evaluatie plaatsvinden over de mogelijke overlast. Geprobeerd zal worden de overlast tot een minimum te beperken.

Indien dit acceptabel blijkt te zijn wordt deze tijdelijke maatregel na 10 weken door een officieel besluit bekrachtigd. Met eventuele klachten kunt u terecht bij de heer G. van der Hut telefoon 06-53532668.

N.a.v. vragen aan de gemeente wordt het volgende meegedeeld.

 • De verlichting van het beeld De Wachter, van Tajiri op het Nassauplein wordt vervangen.
 • De plastic, glas- en kledingcontainers op Nassauplein zouden worden verplaatst en de glascontainers zouden ondergronds gaan. Dit is inmiddels gebeurd. Het bord (tijdelijk parkeren om vuil te storten) dat is geplaatst is nog niet voor iedereen duidelijk, maar zal wel wennen.
 • Verhoging lichtopbrengst spots Bankaplein fontein. De spotjes bleken te zwak en worden vervangen.
 • Situatie t.a.v. de groentekar bij Matla: 3 maanden geleden heeft de eigenaar een vergunning voor een nieuwe kar aangevraagd. De gemeente heeft het uitgeven hiervan aangehouden. Arnout Offers zal nagaan wat er precies aan de hand  is.
 • De vervanging van de riolering van de Celebesstraat en de Malakkastraat staat voor dit jaar gepland.

Er zijn zaadbommen (combinatie van zaden van bloemen en planten) gemaakt en verspreid door Isabelle en Marjolijn. We stellen voor (aan de gemeente) dat dit in eerste instantie gebeurt op het driehoekje hoge Bankastraat/Kerkhoflaan en aan de “zuidkant” van de Burg. Patijnlaan. Aan Gerard Spierenburg wordt gevraagd of hij wil zorgen dat de gemeente deze locaties ontziet.

Tenslotte wijst Bert Bos nog op de aanwezige flyers met de oproep voor De Tijd Is Gekomen! op 6 maart, in het Spuitheater. Men zoekt vrijwilligers voor het maken van een ‘levende digitale klok’, om zo te laten zien wie het theaterpubliek is. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Derk Hazekamp, of op www.spuigenoten.nl/de-tijd-is-gekomen.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening. David Struik geeft een update over de verhuizing van de Willemspark school. Dit weekend vindt de verhuizing plaats. Daarna begint de verbouwing.

N.a.v. een vraag van Betty Aardewerk over de locatie van ornamenten van het zwembad aan de Mauritskade meldt David dat de gemeente geen actie onderneemt. Naar verwachting zal binnenkort worden gestart met de bouw van het Sportcentrum. Het is wel nog steeds punt van aandacht, evenals het vinden van de ontwerper van het zwembad: Thijs Drenth.

Werkgroep Duurzaamheid. Marjan Teesing doet verslag. Het tweede energiecafé, op 7 december was een succes. Er is subsidie aangevraagd en gekregen voor het maken van een soort energiewijzer: een overzicht van het rendement van de verschillende mogelijkheden tot energiebesparing.

Op 8 maart wordt het eerste van de vier voor dit jaar geplande energiecafés georganiseerd. De onderwerpen zijn: een duurzame daktuin en vloerisolatie.

Werkgroep Zorg en Welzijn. Lenie Punt meldt dat op woensdag 27 februari wordt gestart met een nieuwe wekelijkse inloopmiddag bij het Schakelpunt, bestemd voor de doelgroep die tussen wal en schip dreigde te vallen door de bezuinigingen: de groep mensen waarvan het geheugen wat minder aan het worden is.

Stichting Archipel Poëzie. Bij monde van Gilles Hooft Graafland wordt gemeld dat in maart zal worden gestart met het aanbrengen van poëzie op twee muren.

Daarnaast vestigt hij de aandacht op de Stichting Plein 1813. Deze zoekt vrijwilligers voor diverse activiteiten rondom het (ongeveer) 200 jarig bestaan van het Koninkrijk, vanaf 30 november 2013. Er komen diverse feestelijkheden, ook in Scheveningen (rondom de aankomst van Koning Willem I). Afgesproken wordt dat dit in de wijkkrant (van april) en op de website wordt gezet.

Wijkkrant. Eva Drijver deelt mee dat er gewerkt wordt aan verschillende artikelen. Er zijn minder adverteerders dan vorig jaar. Annette ter Kuile zal een aanpak voor het werven van nieuwe adverteerders bedenken. Trudy Hollander zal worden gevraagd om een overzicht van de huidige adverteerders. Trudy’s aanstelling is overigens tot het einde van 2013 verlengd.

Website. Frits Hoorweg meldt: volgende week vindt een overleg plaats tussen de wijkkrant en de website.

7. Gemeente en politie

Henk Kentgens van de politie is inmiddels ook aangeschoven. Zijn aanwezigheid wordt gewaardeerd. Hij meldt dat het bosje van Repelaer de aandacht heeft van de politie. Overdag lijkt het meest sprake van vandalisme. Er zijn enkele daders getraceerd, jongeren afkomstig van het Edith Stein college.

Hij deelt mee dat zijn collega Marianne Hoogerbrugge terug is van zwangerschapsverlof.

Tieke Dedel vraagt of de politie aandacht besteedt aan de auto’s die op de straathoeken staan geparkeerd. Henk bevestigt dit: er wordt bekeurd.

De heer Bussink vraagt of het bekend is dat er auto’s tegen het verkeer in de Balistraat uitrijden en wat er aan gedaan kan worden. Het zijn vaak de bewoners van de straat zelf. Henk neemt het mee.

Gerard Spierenburg (gemeente Den Haag) meldt dat de bloembakken in de Javastraat zijn geplaatst, tegen de overlast van fietsers op de stoep. En er zal een zebrapad komen op de hoek Burgemeester Patijnlaan / Burgemeester van Karnebeeklaan. En: de schade door de oud- en nieuwviering was in de wijk bijzonder gering.

8. Rondvraag en sluiting

 • Frits Hoorweg wijst op het artikel over de Stichting Louis Couperus in de Volkskrant. De ontwikkelingen rondom het pand van de Egyptische ambassade in de Surinamestraat 20 zijn vooral interessant.
 • Paul Casparie vraagt aandacht voor de gevaarlijke situatie voor fietsers op de Javabrug en vraagt of hier iets aan gedaan kan worden. Het wordt meegenomen in de herinrichting van de Javastraat.
 • Ada Schaper (Paramaribostraat 7) vraagt of de werkgroep Verkeer zich kan buigen over de hoek Surinamestraat / Laan Copes. Vanuit de Surinamestraat kun je niet goed zien of er verkeer aankomt. Ze stelt voor om een spiegel te plaatsen op de Laan Copes ter hoogte van nummer 60. Gerard Spierenburg zal een afspraak maken om met haar samen de situatie te bekijken.
 • Bert Bos wijst nog eens op de aanwezige flyers van De Tijd is gekomen!

Arnout Offers sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn aanwezigheid.

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 28 maart, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis.