Notulen Wijkberaad 19 november 2015

Verslag vergadering wijkberaad donderdag 19 november 2015,

20.00 uur, in ’t Klokhuis

Aanwezig:
Arnout Offers (voorzitter), Tine Heijstraten, Tieke Dedel, Maud Siegmund, Marjan Teesing, Bert Bos, Ruud Klein, Else Ponsen, Ab van Kammen, Nel Klamer, Betty Aardewerk, Derk Hazekamp, Karin Hoogsteder, Katja Beekman, Ank Beekman, Frits Hoorweg, Tim Dike, Arie Gerla, John Dingian, David Struik, Ciska Scheidel, Henk Fonhof, Jacqueline de Vreese, Bert Huisman, Victoria Mendes de Leon, Hendrik van Oostenbrugge, Dorien de Jong, Erika Verhulst, Hannie Verhoog-Poiesz, Marian en Hans Bussink, Dymph van der Laan (verslag).

Vaste vertegenwoordiger gemeente: Gerard Spierenburg

Namens Projectgroep Herinrichting Javastraat: Richard van Hillo, Ilse van den Berk, Sandra Slagboom en Jaco Gerritsen (aannemer)

Afwezig met kennisgeving:

Renée van Eybergen, Gilles Hooft Graafland, Marie-Louise de Ridder, Agaath Reuchlin, Niek Sickenga (gemeente Den Haag/project Javastraat), Frans Bruins, Marianne Hoogerbrugge en Hans Plat (Politie Haaglanden/wijkagenten).

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

Opening

Op verzoek zet voorzitter Offers uiteen hoe de samenstelling van het bestuur van de wijkbewonersorganisatie eruitziet

Arnout Offers, voorzitter.

Tieke Dedel: ruimtelijke ordening, i.h.b. naleving van het bestemmingsplan, door gemeente en bewoners; bij het a.s. vertrek van Tieke neemt David Struik r.o.-zaken over.

Ruud Klein, penningmeester.

Karin Hoogsteder: neemt het contact met de werkgroepen van Auke Bloembergen over.

Katja Beekman, secretaris met speciale aandacht voor Willemspark.

David Struik, zojuist toegetreden bestuurslid, ruimtelijke ordening.

Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld, met de aantekening dat nadere informatie over Laan Copes bij het desbetreffende agendapunt door Tim Dike zal worden gegeven.

Het punt geluidsoverlast Frederikstraat kan in de rondvraag aan de orde komen.

 1. Vaststelling verslag wijkberaad d.d. 1 oktober 2015

tekstueel en naar aanleiding van:

pag. 1, punt 2, eerste streepje:

Er is nog zeer weinig belangstelling voor het gratis juridisch advies. Graag in de verschillende wijkmedia nog eens onder de aandacht brengen.

pag. 3, tweede alinea:

Jacqueline de Vreese vraagt, bij het naderende afscheid van Tieke Dedel, nogmaals aandacht voor de selectieprocedure voor nieuwe bestuursleden. Kan er niet een kandidatenvoordracht komen met een algemene stemming?

Betty Aardewerk stelt voor langs twee sporen te werken: het bestuur gaat zelf op zoek naar nieuwe kandidaten, maar vraagt tegelijkertijd de wijk om met suggesties en/of kandidaten te komen. Op basis daarvan zou het vervolgens een beslissing kunnen nemen.

De voorzitter antwoordt dat binnen het bestuur de selectie onderwerp van bespreking is geweest. Het voorstel is inderdaad om zelf uit te kijken maar ook mensen via de wijkmedia of anderszins op te roepen. Uit die ‘oogst’ maakt het bestuur dan vervolgens een keuze.

Overigens doet de situatie zich nog niet voor bij het vertrek van Tieke Dedel. Het bestuur wil eerst bekijken of het mogelijk is met één lid minder te functioneren.

pag. 3, punt 6:

De voorzitter stelt vast dat het verheugend is dat mede naar aanleiding van de opmerkingen van Agaath Reuchlin en andere bewoners van het Javalaantje recent een schouw heeft plaatsgevonden waarbij gemeente, politie en wijkbewonersorganisatie gezamenlijk de wensen die er zoal waren, hebben kunnen bespreken. Inmiddels heeft de gemeente een en ander voortvarend ter hand genomen. Er zijn nog wel wat zaken die wat meer tijd vergen (park, lantaarnpalen) maar er gebeurt tenminste iets. Dank en hulde aan de gemeente en de bewoners!

De schouw Nassauplein is aanstaande. Gerard Spierenburg zal duidelijk aangeven wanneer die kan plaatsvinden.

Via mail benadrukt de afwezige Frans Bruins het belang van deze schouw, waarbij hij voorstelt ook mee te nemen dat rond de bomen lage afscheidingen worden geplaatst ter bescherming.

pag. 4, vijfde alinea, wijziging:

(vgl. inzameling voor bomen op de Riouwstraat)

pag. 5, Fietsenstallingen (per mail toegezonden vóór vergadering)

Marianne Hoogerbrugge vraagt ook de Willemsparkschool te betrekken bij..

pag. 6: Werkgroep Verkeer, wijziging:

(boven 30 km blijft het groen)

pag. 7: Mededelingen van de politie (per mail toegezonden vóór vergadering)

Nachtbraken op Archipelschoolplein.

Met inachtneming van de wijzigingen worden de notulen vastgesteld.

2a.      Aankondiging bouwkundig spreekuur (Mark Alexandria)

Mark Alexandria heeft voor de vergadering laten weten dat hij vanwege privéverplichtingen niet aanwezig kan zijn.

Agendapunt wordt in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld.

 1. Toelichting project herinrichting Javastraat

Namens de gemeente zijn Richard van Hillo (projectmanager gemeentelijk ingenieursbureau), Ilse van den Berk, projectassistente en Sandra Slagboom (projectcommunicatie) aanwezig. Namens de aannemer Jacco Gerritsen (omgevingsmanager).

Het project gaat, ijs en weder dienende, 18 januari van start. Er zijn verschillende fasen gepland: Nassaulaan tot Surinamestraat (I), Surinamestraat tot Frederikstraat (II), Mallemolen/Javalaantje (III), Frederikstraat tot Koninginnegracht (IV). Als alles meezit is het project medio juni 2016 afgerond. Daarna zijn de smalle delen van de Laan van Meerdervoort aan de beurt (duur ca half jaar).

Er wordt naar gestreefd de bereikbaarheid van de verschillende straten optimaal te houden.

Er is een informatieavond gepland (nader bericht volgt), er wordt een bouwapp ontwikkeld (voor de meest actuele informatie) en de Nieuwsbrieven zullen regelmatig blijven verschijnen. Daarnaast zal iedere woensdag tussen 14.00 en 15.00 uur een inloopspreekuur worden gepland.

Niek Sickenga is de omgevingsmanager van de gemeente voor dit project (06 13910249); info.javastraat@denhaag.nl. Hij controleert de kwaliteit, voortgang, bereikbaarheid en de afspraken met de aannemer. Met vragen, opmerkingen, klachten en/of suggesties kan men bij hem terecht. Stephan de Lepper is de toezichthouder namens de gemeente. Hij opereert samen met Sickenga.

Vanuit de vergadering wordt er bij de gemeente met klem op aangedrongen de juiste voorzieningen te treffen (tijdige alertering, duidelijke bebording omleidingen, verkeersregelaars op lastige plaatsen, duidelijke zichtlijn voor autoverkeer ook ’s nachts en aandacht voor het informeren van de wijkagenten.

Maar bovenal: te pogen zoveel mogelijk verkeer uit het zuiden af te leiden richting Telderstracé.

Zorg is er voorts over de doorgang voor hulpdiensten (het verkeer staat vaak volledig vast) en voor de (on)mogelijkheden voor de huisvuilophaaldienst.

De heer Van Hillo zegt toe om, samen met de verschillende vaste contactpersonen bij de genoemde diensten, alles in het werk te stellen dit project goed te laten verlopen.

Naar aanleiding van:

Op een vraag van Bert Bos naar de herinrichting Bankastraat antwoordt de gemeente dat die naar verwachting niet eerder dan in 2018 zal plaatsvinden; in 2017 moet eerst nog het riool Raamweg worden vervangen.

De nieuwe verlichting in de Javastraat wordt als onvoldoende ervaren, de trottoirs zijn te donker (’sfeerverlichting’).

De losliggende tegels in de Javastraat (net om de hoek bij het Nassauplein) worden meegenomen in de schouw (maar kunnen nu al gemeld worden bij 14070).

De voorzitter dankt gemeente en aannemer voor hun aanwezigheid en uitleg.

 1. De werkgroepen doen verslag van hun activiteiten

Werkgroep Openbare Ruimte

De schouw Javalaantje is al aan de orde geweest. De schouw Nassauplein is aanstaande. Zodra Gerrit vd Hut terug is van vakantie wordt een datum gepland (die duidelijk gecommuniceerd zal worden, o.a. via de site/Nieuwsbrief).

Op dinsdag 1 december vindt tussen 17.00 en 20.00 uur in het Bel Air Hotel een inloopbijeenkomst Internationaal Park plaats.

Derk Hazekamp vraagt om daar zo enigszins mogelijk bij aanwezig te zijn.

Er zijn plannen en tekeningen en een ontwerpteam van de gemeente is aanwezig om een en ander toe te lichten.

Gedachte achter het Internationaal Park: één doorlopend park maken van de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij en het Westbroekpark. Een 6 meter breed betonpad van 5 kilometer lang zou het hele gebied moeten verbinden en ontsluiten. In het ambitiedocument (174 pp.) wordt duidelijk wat dat zou kunnen betekenen(voor elck wat wils in de meest letterlijke zin).

Tot 2020 (fase 1) is 6 miljoen beschikbaar, daarna (fase 2 tot 2030) is er vooralsnog geen geld. Iedereen is uitgenodigd in te tekenen op de ‘bruidslijst’.

Hoewel pogingen tot behoud en goed beheer van dit groene gebied moeten worden toegejuicht evenals een veilige oversteek over de Teldersweg (bij voorkeur over de weg heen en landschappelijk ingepast) is het toch zaak goed zicht te houden op de ontwikkelingen om te voorkomen dat het karakter van dit gebied teveel wordt aangetast. Dus: komt allen.

Overigens (n.a.v. een opmerking van David Struik): er is indertijd al een plan namens de wijk ingediend; zien wat daarvan terug komt in de plannen.

Met betrekking tot de beplanting van de Bankafontein: ook dat wacht op terugkeer van Gerrit vd Hut. Bert Bos meldt dat de direct aanwonenden geen bezwaar hebben tegen een proef.

Het vernielde hek van de Archipeltuin is hersteld. Woensdag 16 december vindt weer een gezamenlijke opruimdag plaats.

Op 21 november de laatste Natuurwerkdag. Zie site voor details.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Alleen lopende zaken.

Werkgroep Verkeer

Vrijdag 13 november heeft een zitting bij de Raad van State plaatsgevonden rond het beroep dat Tim Dike en Guus Nieuwenhuys hebben ingesteld tegen de status van de Laan Copes van Cattenburch en de Burg. Patijnlaan. Nu: hoofdverkeersweg maar zonder doorgaand verkeer. Dat is onduidelijk en leidt tot verwarring.

De hoop is dat de beide wegen tot verkeersstraten zullen ‘degraderen’ met als consequentie: minder verkeer en minder vervuiling. Uitspraak over 6 weken.

Op 25 november vindt overleg over knelpunten plaats; o.a. over verbetering kruispunt Scheveningseweg/Teldersweg.

Stichting ArchipelPoëzie

Onthulling 10e muurgedicht geslaagd. Elfde in wording. Twee aanbieders van muren inmiddels waaronder de HSV aan de Nassaulaan. Toestemming gemeente is er al. HSV ook prima aan te sluiten bij educatieve aspiraties Stichting.

Marjan Bussink wijst op de prachtige muur van Laan Copes van Cattenburch 133. De nieuwe eigenaar, een Engelsman, is misschien wel te porren voor deelname.

Werkgroep Duurzaamheid

Applaus voor de resultaten van deze werkgroep: 459 nieuwe zonnepanelen in de wijk; gezamenlijke besparing CO2: 60 ton!

Nieuwe plannen in de maak: de Duurzame Dwaze Dagen.

Werkgroep Cultuur

Open Podium plaatsgevonden in de Zalen. Op 12 december muziek in de Berlagezaal aan de Raamweg (op deze manier wordt ook geprobeerd een connectie te leggen tussen Benoordenhout en Archipel).

Koninklijke Schouwburg biedt rondleiding achter de coulissen aan speciaal voor de wijk voorafgaand aan de opvoering van Eline Vere op 12/12. Omdat op die dag de meeste kaarten al vergeven zijn, tracht Bert Bos nog een extra voorstelling met rondleiding op een andere dag te realiseren.

Werkgroep Wijkfeest

Wijkfeest vindt plaats op 10 september 2016.

Media in de wijk

Site: geen bijzonderheden

Wijkkrant: Dymph van der Laan verlaat de redactie eind dit jaar. Twee nieuwe redactieleden draaien inmiddels mee: Sonja van Proosdij en Nyree van der Laan.

Het in de vorige wijkkrant toegezegde artikel over fietsenstallingen is niet doorgegaan vanwege het niet tot stand kunnen komen van contact tussen werkgroep- en redactielid. Volgt zsm.

Else Ponsen kondigt een ‘smeuïge’ eindejaarskrant aan.

Werkgroep Zorg en Welzijn

Volgens Else Ponsen zou het Schakelpunt volgend jaar 25 jaar bestaan. Ze zoekt het na en komt erop terug.

 1. Mededelingen van gemeente en politie

Politie (per mail toegezonden vóór vergadering):

Mbt snelheidsmetingen op het hoge gedeelte Bankastraat (toegelicht door Bert Bos):

Contact geweest tussen gemeente (Jan Jaap Koops) en politie. Meetpunten zijn zo gekozen omdat er met allerlei factoren rekening gehouden moet worden. Meting wordt goed uitgevoerd en blijft onveranderd.

Conclusie: er wordt te hard gereden als men uitgaat van een 30 km-zone. Bij uitgaan van 50 km-zone wordt er alleen bij excessen te hard gereden.

Onderzocht wordt (door Koops) of er een verkeersbesluit voor een 30 km-zone is. Politie rapporteert tzt terug.

Volgens Bos wordt er door de politie ten onrechte vanuit gegaan dat bij de heinrichting van de Bankastraat opnieuw een 50 km-zone wordt ingevoerd.

Stakingen politie zijn voorbij.

De parkeerplekken op het Nassauplein zijn opnieuw onder de aandacht van de wegbeheerder gebracht.

Gemeente

Het concept-wijkplan 2016 – 2019 (Haagse Kracht) zit momenteel in de besluitvormingsfase. Vanaf half januari is een uitnodiging te verwachten voor bespreking van de concrete invulling voor het jaar 2016.

Bij de schouw Frederikstraat wordt ook de wortelopgroei aangepakt.

Op een vraag van Tim Dike antwoordt Spierenburg dat er een concept-plaatsingsplan voor de ORAC’s is. Archipel&Willemspark pas in 2018 aan de beurt (start Willemspark). Plan moet nog volledig de inspraak in. Bewoners zullen allemaal uitgenodigd worden.

Bert Huisman vraagt om herplaatsing van het afscheidingsheggetje tussen fietspad en voetpad bij de Scheveningse Bosjes. Situatie nu gevaarlijk, met name voor kinderen. Spierenburg vraagt om contact op te nemen met Fanja Rekkens van stadsdeel Scheveningen.

 1. Rondvraag en sluiting

Victoria Mendes de Leon vraagt of er ook snelheidsbeperkende maatregelen worden overwogen voor het smalle gedeelte Bankastraat. Gerard Spierenburg meldt dat die inderdaad zijn voorzien bij de herinrichting in 2018.

Betty Aardewerk heeft twee opmerkingen:

Allereerst: Andrew van Esch (wijkbewoner) heeft (mede) het initiatief genomen om een Kerstviering te organiseren met expats en refugees. Bert Bos zal de Ondernemersvereniging hiervoor trachten te interesseren, gezien het hoge aantal expats in de wijk.

In het Statenkwartier is een welkomstcomité i.o. voor de 50 vluchtelingengezinnen met verblijfsvergunning voor 5 jaar die over circa een jaar aan de Oude Scheveningseweg gehuisvest zullen worden. Betty stelt voor dat onze wijk aansluit bij dit initiatief. Marion Petit van het bestuur van de bewonersorganisatie Statenkwartier verwelkomt dit initiatief. Het bestuur van A&W zegt toe te willen bekijken of aansluiting op enigerlei wijze mogelijk is. Betty Aardewerk houdt contact met beide partijen.

Lof voor het hekje om de plantsoenen in de Surinamestraat (Else Ponsen).

Else Ponsen meldt dat de wijkkrant i.o.m. de website meer aandacht aan de werkgroepen wil gaan besteden door middel van aangeven van doel en samenstelling.

Graag medewerking als dat aan de orde is.

Betty Aardewerk is op zoek naar het kunstwerk De Korenaar dat voor de school aan het Prinsenvinkenpark stond. Waar is dat gebleven? Bert Huisman suggereert Gerard de Greef (Eisenhowerlaan) te bellen.

Bert Bos bevestigt dat de Vredeskapel verkocht is aan een projectontwikkelaar die er appartementen in wil maken. David Struik zal namens de bewonersorganisatie scherp in de gaten houden of de status van rijksmonument geen gevaar loopt en de bepalingen van het bestemmingsplan gehandhaafd blijven.

Er is medio februari een bedankborrel voor de ca 50 vrijwilligers bij Bas ter Haar.

Jammer dat dit pand als cultureel centrum voor de buurt verloren is gegaan.

Maud Siegmund informeert naar de situatie op de Dr. Alletta Jacobsweg. Daarover is tijdens de vorige vergadering al afgesproken dat de gemeente maatregelen gaat nemen, o.a. t.a.v. de verlichting. Ook de boomwortels (Betty Aardewerk) over het fietspad vergen aandacht.

Geen zorg over weggehaalde bomen (Hanny Verhoog), er komen er nog heel veel (ca 100) aan; dit jaar de eerste daarvan.

De kapvergunning voor de robinia’s (binnenplaats Burg. Patijnlaan) is geweigerd (Henk Fonhof).

Een borrel van de VVD in Brasserie Archipel op vrijdag 20 november. Iedereen is van harte welkom.

De voorzitter sluit rond 22.00 uur de vergadering na woorden van waardering voor de notuliste (dank!) die deze avond haar werkzaamheden beëindigt.

Opvolg(st)er gezocht!

De volgende vergadering van het wijkberaad vindt plaats op donderdag

21 januari 2016 om 20.00 uur in ’t Klokhuis.

—————————

Verslag vergadering wijkberaad donderdag 1 oktober 2015, 20.00 uur,

in ’t Klokhuis

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Folef Hooft Graafland, Frans Bruins, Charles Wanters, Mieke Brouwers (Middin), Edwin vd Berg (Middin), Auke Bloembergen, Elly Bloot, Chris van Oordt, Hannie Verhoog-Poiesz, Agaath Schinkelshoek-Reuchlin, Marian en Hans Bussink, Arjan Hamburger, Marjan Teesing, Hans Kramer, Josephine de Vijlder, Henk Fonhof, Jacqueline Dekker-de Vreese, Isabel van Milligen (VVD), Sonja Veringa, Annemargriet Vaartjes, Tine Heijstraten, Katja Beekman, Bert Bos, Karin Hoogsteder, Else Ponsen, Stef Dijkman, Akke Dijkman-Rekers, Roel vd Wal, Marian van Heel Loeff, Tieke Dedel, Ank Beekman, Frits Hoorweg, Derk Hazekamp, Marjolijn Bos, Arie Gerla, Yolanda Henny, Kiddy Broekman, Christien Modderman, Ad Quaedvlieg, Dymph van der Laan (verslag).

Vaste vertegenwoordiger gemeente: Gerard Spierenburg

Vaste vertegenwoordigers Politie Haaglanden: Marianne Hoogerbrugge en Hans Plat

Afwezig met kennisgeving:

Debby Bornebroek (gemeente), Ruud Klein, Renée Eybergen, John Dingjan (Staedion), Ernst van der Putten, Gilles Hooft Graafland, Marie-Louise de Ridder, Bart Wijnberg, Marijke Oerlemans, Ciska Scheidel (VVD), Guus Nieuwenhuys, Bert Huisman, Tim Dike, Isabel Hylkema

 1. Opening, vaststelling agenda

De grote opkomst is verheugend, constateert de voorzitter.

Hij dankt de vergadering hartelijk voor de (rode!) bloemen die hij na zijn fietsongeluk mocht ontvangen.

De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

 1. Mededelingen
 • Nieuwe service: Iedere laatste dinsdag van de maand houdt een vertegenwoordiger van het kantoor Scheer en Sanders (Nassauplein) een juridisch spreekuur in ’t Klokhuis. Eerste consult is gratis.
 • De bewonersorganisatie heeft tegen de uitbouwen op de zijdakvlakken van Riouwstraat 89 beroep ingesteld bij de rechtbank. Deze uitbouwen zijn strijdig met het net vastgestelde bestemmingsplan. De gemeente heeft weliswaar toestemming gegeven maar aantoonbaar op onterechte gronden. Bewonersorganisatie treedt in dezen zelf op.
 • De bewonersorganisatie heeft ook bezwaar gemaakt tegen de verbouwing van het pand op de hoek Balistraat/Laan Copes. Het bestemmingsplan verzet zich tegen splitsing in meerdere wooneenheden per verdieping. Volgens Hans Bussink zouden hier 11 kamers worden gemaakt voor de verhuur. Hij gaat dit nader onderzoeken.
 • Er is een conferentie `Ruimte voor de Stad’ georganiseerd waar Ruud Klein en David Struik bij aanwezig zijn geweest. Omdat beiden vanavond niet aanwezig zijn wordt dit punt naar de volgende vergadering verschoven.
 • Mieke Brouwers en Edwin vd Berg van Middin doen een oproep voor vrijwilligers. Middin is een opvanghuis in de Soendastraat voor oudere mensen met een verstandelijke beperking. De bedoeling is dat er een moestuin wordt aangelegd samen met de bewoners. In de wijkkrant is er al aandacht aan besteed; de site zal het ook doen. Belangstellenden wordt verzocht een afspraak te maken met Mieke Brouwers: 06 10716803.
 1. Vaststellen verslag wijkberaad d.d. 18 juni 2015

Pag. 2: punt 4/wgr RO:

Katja Beekman meldt dat er toch sprake is van overlast bij de bouw in de Frederikstraat. Ze gaat op zoek naar het aanspreekpunt.

Pag. 5: punt 5/gemeente:

..naar de lantaarns op de Hoge Bankastraat. Daar moet staan: naar de lantaarns nà de Hoge Banka (Dr. Aletta Jacobsweg). Daar is het donker en voelt het onveilig.

De keuze voor het type lantaarnpaal voor de Hoge Banka is al vastgelegd bij de vaststelling van de plannen voor renovatie van Hoge en Lage Banka.

Naar aanleiding van dit punt worden verschillende lantaarnpaalwensen gedeponeerd: Javalaantje (Agaath Reuchlin), Nassauplein (Frans Bruins).

De voorzitter roept naar aanleiding hiervan iedereen met wensen op dit terrein (meer palen, meer lichtsterkte etc.) op zich bij de werkgroep openbare ruimte (Derk Hazekamp) te melden. Als dat aan de orde is, graag nummer van de betreffende lantaarnpaal vermelden.

Defecten en/of vernielingen kunnen ook altijd via de gemeentelijke app. worden gesignaleerd. Die app. werkt voortreffelijk naar ieders mening.

 

 1. Evaluatie parkeerregeling Centrum

In 2010 is de parkeerregeling Centrum vastgesteld. Vraag die enige tijd geleden voorlag was of er na 5 jaar aanpassingen nodig zouden zijn. Niemand heeft zich tot op heden gemeld met uitzondering van bewoners van de Surinamestraat (Karin Hoogsteder en Gilles Hooft Graafland) die het betaald parkeren in Surinamestraat en Paramaribostraat graag uitgebreid zouden willen zien van 17.00 tot 24.00 uur vanwege de overlast van met name horecaklandizie uit de Javastraat. Wordt ingebracht bij de (afwezige) Debby Bornebroek (gemeente).

Chris van Oordt (Nassauplein) wijst op het ‘wildwest-safari-parkeren’ op het Nassauplein. Zou het niet mogelijk zijn om op de Nassaulaan ruimte te maken door het betaald parkeren daar te beperken tot 17.00 uur (nu 24.00 uur). Zal ook worden ingebracht bij mevr. Bornebroek.

Else Ponsen wijst op evt. parkeermogelijkheden in de Sophialaan/Plein 1813. Wordt ook ter kennis van de gemeente gebracht.

Van Oordt en Bruins wijzen op het parkeren op het tussenstukje van het Nassauplein. Parkeren in deze smalle doorgang is verboden maar in de praktijk gebeurt het voortdurend. Graag aandacht van de politie!

Dat geldt ook het parkeren op de kruisen. Marianne Hoogerbrugge meldt dat zij n.a.v. bespreking van dit punt in een vorige vergadering al contact heeft gehad met de wegbeheerder. Ze gaat er opnieuw achteraan.

Kortom: antwoord aan mevr. Bornebroek: huidige parkeerregeling handhaven met inachtneming van bovenstaande op- en aanmerkingen en wensen.

 1. Samenstelling bestuur

Na bijna acht jaar zal Auke Bloembergen het bestuur gaan verlaten. Voorzitter Offers vindt dat buitengewoon jammer en prijst hem voor de diensten die hij het bestuur en de wijk heeft bewezen. De rust die hij met zich meebracht bij de besluitvorming is als zeer aangenaam ervaren. Op enig moment zal er uiteraard gepast afscheid van Auke worden genomen. Applaus voor Auke!

Auke Bloembergen wordt opgevolgd door David Struik. Struik is architect en heeft als zodanig de voor vele dossiers benodigde kennis van ruimtelijke-ordeningszaken. Struik moet deze avond helaas verstek laten gaan vanwege plezierige familieomstandigheden.

Zowel Bert Bos als Jacqueline Dekker-de Vreese zetten kanttekeningen bij de benoemingsprocedure die zij als weinig democratisch kenschetsen. De voorzitter wijst op de stichtingsstatus van de bewonersorganisatie. In een stichting kiest het bestuur bij coöptatie nieuwe leden. Bos vraagt de voorzitter evenwel om een herbezinning op dit punt.

Else Ponsen heeft geen moeite met de gang van zaken: al sinds jaar en dag ziet zij op deze wijze kwalitatief goede besturen ontstaan.

 1. Verslag van de verschillende werkgroepen

 

Werkgroep Openbare Ruimte

 

Prairietuin

Aan de orde is (opnieuw) het voorstel tot de herinrichting van de beplanting rondom de fontein op het Bankaplein. Derk Hazekamp en Marjolijn Bos presenteren dit plan voor ‘naturalistische beplanting in het openbaar groen’. Patrick Janssen van Natuurstijl.nl is er de geestelijk vader van.

Bij dit type beplanting (ook wel als ‘prairiebeplanting’ aangeduid) is er sprake van voor- en nadelen.

De voordelen:

 • het is een langlevende vaste-plantengemeenschap
 • het is een stabiel systeem dat vrijwel geen onkruid toelaat
 • het is ziekte-, droogte-, warmte-, vorst- en strooizoutbestendig
 • het is milieu-en onderhoudsvriendelijk en daardoor op de lange duur goedkoper
 • het oogt representatief en laat een afwisselend beeld zien
 • het biedt mogelijkheden voor seizoens- en natuurbeleving
 • het heeft een verkoelend effect (ivm Urban Heat Islands)
 • het heeft ecologische waarde vanwege biodiversiteit

Nadelen:

 • er is relatief weinig lentebloei (indien geen bolgewassen)
 • er is geen wintergroen (maar wel winterstructuur)
 • voor onderhoud en beheer is plantenkennis vereist.

In de discussie naar aanleiding van dit punt komen twee tegenovergestelde standpunten naar voren: de voorstanders die deze aanpak een kans willen geven en de tegenstanders die zich afvragen waarom er aanpassingen nodig zijn; het is toch prima zoals het is.

Agaath Reuchlin vraagt zich bovendien af waar de prioriteiten liggen: het Javalaantje schreeuwt om achterstallig groenonderhoud; is dat niet harder nodig dan het verfraaien van iets dat al mooi (genoeg) is? Derk Hazekamp vindt dat ‘verloedering’ elders inderdaad meer prioriteit zou moeten hebben dan het verder verfraaien van iets dat al mooi is.

Voorzitter Offers benadrukt dat het plein een openbare ruimte is. Het is niet aan de wijk om te bepalen wat er gebeurt. De wijk kan voorstellen doen; de gemeente beslist.

Derk Hazekamp vertelt dat er al overleg met de gemeente is geweest (Gerrit vd Hut) en dat die bereid is gebleken naar een voorstel te kijken.

Gerard Spierenburg wijst erop dat deze aanpak wel moet passen binnen het onderhoudsplan van stadsdeel Centrum. Is daarbinnen voldoende financiële ruimte?

Verschillende deelaspecten komen vervolgens aan de orde waaronder de vraag naar de verhouding tussen hoogte beplanting en hoogte fontein, de termijn waarop deze beplanting onderhoudsvrij kan zijn; de vraag hoe de verhouding van het Bankaplein tov het plein 1813 is of zou moeten zijn en de vraag of het mogelijk zou zijn bankjes te plaatsen op het Bankaplein.

Bert Bos kondigt aan de bewoners van het Bankaplein zelf te zullen benaderen: wat vinden zij? Tieke Dedel benadrukt nogmaals dat het plein een openbare ruimte is en daarmee tot de gehele wijk behoort.

De voorzitter besluit de discussie met vast te stellen dat binnen het bestuur tot nu toe geen bezwaar bestaat tegen de huidige beplanting, dat die ervaren wordt als keurig maar voor sommigen niet zo interessant misschien – dat is een kwestie van smaak – , dat het plan dat Marjolijn Bos heeft gepresenteerd met de gemeente besproken zal worden onder het eerder vermelde beding van status (gemeente bepaalt) en financiële ruimte.

Auke tekent hierbij aan dat hij er een voorstander van is het plan een kans te geven en hij schat in dat meer dan de helft van de aanwezigen het daarmee eens is. Financiering t.z.t.zou wel eens op minder problemen kunnen stuiten dan verwacht (vgl. inzameling voor bomen op de Javastraat).

Naar aanleiding van het achterstallig groenonderhoud in het Javalaantje wordt afgesproken dat Gerard Spierenburg samen met Derk Hazekamp twee schouwen houdt: op het Javalaantje en op het Nassauplein en zo mogelijk later ook op de Burg. Patijnlaan. Misschien zijn er financiële mogelijkheden in de context van de herinrichting van de Javastraat. Bij deze schouwen zullen professionals aanwezig zijn (de wegbeheerder, de groenbeheerder en zo mogelijk de politie). Wie van de bewoners – behalve degenen die zich hiervoor ter plekke opgeven – daarbij aanwezig wil zijn wordt verzocht zich bij Gerard Spierenburg te melden. Schouw zal tijdens werkdagen en zo mogelijk overdag plaatsvinden.

Madurodam

Joris van Dijk, de nieuwe directeur van Madurodam, heeft informeel en formeel te kennen gegeven dat hij Madurodam zou willen uitbreiden. Er zouden meer interactieve educatieactiviteiten moeten kunnen gaan plaatsvinden. De (Nederlandse) bezoekersaantallen zijn namelijk enigszins aan het teruglopen. Het is nog geen concreet plan maar een voornemen.

Gemeentelijke uitgangspunten die daarbij gehanteerd zouden worden: groen moet groen blijven, de kwaliteit van de woonomgeving mag niet worden aangetast, extra verkeer mag geen overlast veroorzaken en omwonenden moeten bij de planvorming betrokken worden.

De vergadering is het erover eens: de Scheveningse Bosjes mogen niet worden aangetast. Er zijn nog genoeg andere uitbreidingsmogelijkheden voor Madurodam, m.n. op eigen grond. Bert Bos pleit ervoor de hakken in het zand te zetten, gezien eerdere ervaringen met uitbreiding van Madurodam. Derk Hazekamp is het met Bos eens dat er een ferm standpunt ingenomen moet worden maar wil wel blijven praten. Zo hoor je tenminste wat er gebeurt. Er is inmiddels contact met de bewoners van het Van Stolkpark die in dezen medestander zijn.

Oud-voorzitter van de bewonersvereniging Van Stolkpark pleit ervoor het haalbare na te streven. Eerdere uitbreidingen gingen gewoon door. Laten we focussen op faciliteiten voor verkeersvoorzieningen, waardoor de druk op de wijk minder wordt.

De aanwezigen hebben er vertrouwen in dat de onderhandelingen hierover bij Derk Hazekamp in goede handen zijn.

Fietsenstallingen

Teveel fietsen en te weinig stallingsmogelijkheden. Ter tafel een oproep van Elly Bloot om stallingsmogelijkheden (bij particulieren, bij organisaties enz.) op te sporen en zo mogelijk beter te benutten. Ook aanleg van voorzieningen zou overwogen kunnen worden. Voor het verwerven van grond en opstallen is subsidie mogelijk die kan oplopen van 400 tot 40.000 euro per plek. Verzoek aan de wijkkrant en de website om hieraan aandacht te besteden.

Katja Beekman vraagt naar de mogelijkheid van de aanleg van een afgedekte openbare stalling in een zijstraat van de Frederikstraat. Daar is mogelijk een geschikte ruimte. Gerard Spierenburg en Derk gaan er samen over praten.

Overigens: wie plannen heeft, zou gebruik kunnen maken van een nonprofit-organisatie die al veel ervaring heeft met deze materie en informatie graag ter beschikking stelt.

Marianne Hoogerbrugge vraagt ook het Willemspark te betrekken bij de gesprekken; daar is men ook actief op dit terrein.

Tegen het lek steken van fietsbanden is helaas weinig te doen. Sinds een paar weken is er in de omgeving Fredrikstraat/Prinses Mariestraat een onverlaat actief die het met name gemunt heeft op fietsen die niet bij een nietje staan. Camera’s in de openbare ruimte ophangen gaat niet zomaar; eigen camera’s op de voordeur hebben doorgaans een te beperkte actieradius. De politie is extra actief.

Gerard Spierenburg wijst erop dat ‘het weesfietsenproject’ nog eens extra aandacht zou kunnen krijgen in het actieplan Haagse Kracht als iedereen daarvoor nogmaals aandacht vraagt bij marc.prins@denhaag.nl..

Folef Hooft Graafland vraagt de politie nog eens aandacht te besteden aan de weesfietsen in de doorgang Celebesstraat/Riouwstraat.

Bewonersgroep Balistraat

In de Balistraat is een bewonersgroep opgericht om een aantal zaken te kanaliseren. Met name wil de groep graag vat krijgen op een aantal zaken die deze omgeving betreffen en die soms uit de lucht lijken te komen vallen.

Katja Beekman wijst op de gemeentelijke nieuwsbrief waarin veel informatie over op handen zijnde plannen te vinden is. Auke wijst op aansluiting bij de klankbordgroep Javastraat die op veel punten actief is. Als de bewonersgroep wil aansluiten volstaat een mailtje naar het bestuur van de bewonersorganisatie.

De ingang bij de gemeente voor de Javastraat is info.javastraat@denhaag.nl.

Werkgroep Verkeer

Bert Bos vraagt aandacht voor het handhaven van de 30km-limiet op de Hoge Bankastraat. Er wordt daar heel vaak veel harder gereden. Het feit dat het alerteringsbord niet goed werkt (boven 50 km blijft het groen) helpt daarbij natuurlijk niet echt. Gerard Spierenburg en Marianne Hoogerbrugge gaan samen na hoe dit foutje z.s.m. te herstellen is. Marianne Hoogerbrugge suggereert om daarnaast snelheidsmetingen te verrichten op gezette tijden.

Ook graag aandacht voor de hoge snelheden op de Riouwstraat, met name

’s ochtends en vooral van grote vrachtwagens. Door de omleggingen fietsen er extra veel kinderen. Marianne Hoogerbrugge gaat het in de gaten houden.

Werkgroep Openbare Ruimte

Graag aandacht voor het snoeien van de bomen op de Riouwstraat (vorig jaar al toegezegd). Gerard Spierenburg gaat er nogmaals achterheen.

Is het een idee om (lage) hekjes om de bomen te plaatsen (Bruins)?

Stichting ArchipelPoëzie

Zaterdag 10 oktober onthulling van het 10e muurgedicht (‘Laat’ van Leo Nolens), net over de grenzen van de wijk (Kanonstraat). Iedereen is van harte uitgenodigd.

Werkgroep Duurzaamheid

Applaus voor de werkgroep Duurzaamheid die haar doelstellingen (75000KW) heeft gehaald. Dat betekent een besparing van 40 ton CO2. Tot en met 31/10 is er nog subsidie per paneel van het Klimaatfonds. Dus wees er snel bij.

De volgende besparingsacties zullen ledlampen en tochtstrips betreffen.

Werkgroep Cultuur

Enige malheur in de werkgroep Cultuur: een van de werkgroepleden is verhuisd naar een andere wijk, er is een langdurig zieke en een werkgroeplid heeft zich teruggetrokken. Er zijn wel activiteiten verricht: de aanleg van een emaillijst voor in cultuur geïnteresseerden (meer dan 100 adressen inmiddels) en ondersteunen van een voorstelling van het NT (Summer ’96) in de Kerkstraat. Een aantal andere activiteiten is onderweg.

Oproep aan eenieder die de werkgroep zou willen versterken.

Katja Beekman pleit ervoor het Willemspark niet te veronachtzamen. De flyer voor de emaillijst is bijv. niet in Willemspark verspreid. De voorzitter voegt hieraan toe dat als de werkgroep beter voeling houdt met het bestuur (m.n. met Katja Beekman) van haar contacten gebruik gemaakt kan worden bij het (beter) bereiken van Willemsparkbewoners.

Katja vraagt ook nadrukkelijk om de inhoud van de nieuwsbrief “cultuur” via een link te koppelen aan de website.

Daarbij maakt zij, ondersteund door Frits Hoorweg, de meer principiële opmerking dat deze activiteiten niet van de wijk losgezongen moeten worden.

Media in de wijk

Frits Hoorweg (website) kondigt aan dat Josephine de Vijlder interviews wil gaan maken met de werkgroepen. Graag medewerking verlenen!

Wijkkrant

Twee redactieleden stappen (binnenkort) op. Graag een oproep voor nieuwe redactieleden. De oproep in de krant heeft al een aantal kandidaten opgeleverd.

Dymph van der Laan meldt dat vrijwel alle aanwezigen in het vorige wijkberaad het vragenlijstje hebben ingevuld. Conclusie: de koers van de krant wordt ondersteund in dat gezelschap. Er zijn bovendien een paar heel nuttige suggesties gedaan die voor een deel al zijn opgevolgd in het laatst verschenen nummer.

 1. Mededelingen van politie en gemeente

Politie

Tussen 20/8 en 5/9 veel inbraken in ‘jonge’ BMW’s waarvan het alarmsysteem klasse III met decoders onklaar werd gemaakt. Dus: let op uw spullen en laat niks achter.

Van 2 tot 8 november is er een preventieweek Auto-inbraken.

Nachtbraken in de Archipeltuin: bij overlast meteen 0900-8844 bellen en in spoedgevallen 112.

De stakingen van de politie leiden tot beperking van inzet. De zgn prio 1’s (gewonden, schietpartijen) worden wel onmiddellijk opgevolgd. Lagere prioriteiten niet altijd. Meldingen worden wel altijd geregistreerd en bekeken op vervolgactie.

Inbraak in de Malakkastraat: ja, maar aantal inbraken heel erg laag momenteel.

15/10 11e korpsloop in de Scheveningse Bosjes. Opbrengst naar St. Nicolette (kinderen met een handicap).

Gemeente

Verschillende vragen (ook in de rondvraag) naar de ORAC’s. Er zijn (voorlopige) tekeningen. Er volgt (datum nog niet bekend) een informatieavond voor de wijk. Uitgangspunt: niemand hoeft meer dan 70 m met een vuilniszak te lopen.

 1. Rondvraag

Naar aanleiding van een vraag naar hoe te handelen bij overlast van (bijv.) overhangend groen of andere narigheid die door de gemeente verholpen kan worden: bel 14070 en vraag een meldingsnummer. Bij een melding waarop niet binnen drie dagen actie volgt, melding herhalen. Dan wordt die ter kennisname van Gerard Spierenburg gebracht.

Politie zal aandacht besteden aan veiligheid ingangen Couperusduincomplex.

Hans en Marian Bussink zijn blij met de verkeersluwe Laan Copes. Vragen wel opnieuw aandacht voor het verkeerd inrijden van de Balistraat door vrachtauto’s. Politie gaat er weer achteraan.

Bert Bos kondigt een wijkfeest aan in september 2016.

Ten aanzien van de Vredeskapel merkt hij op dat het bestuur van de VK momenteel afwacht. Het heeft door de bekende oorzaken weinig omhanden.

Tine Heijstraten vraagt aandacht van de politie voor de veiligheid van de fietsers in de Balistraat. Het is daar erg gevaarlijk geworden met het rijden in twee richtingen van allerlei soorten verkeer.

De voorzitter sluit tegen half elf de vergadering.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 19 november 2015,

20.00 uur, in ‘t Klokhuis

—————————-


Verslag vergadering wijkberaad donderdag 18 juni 2015, 20.00 uur, in
’t Klokhuis

Aanwezig:

Tieke Dedel, voorzitter, Marie-Louise de Ridder, Marjan Teesing, Karin Hoogsteder, Ruud Klein, Roel v.d. Wal, Henk Fonhof, Ada Schaper, Janko Bies, Ab van Kammen, Frits Hoorweg, Tim Dike, E. Pelsman, Auke Bloembergen, Oscar de Savornin Lohman, Derk Hazekamp, Katja Beekman, Ciska Scheidel, Hans en Marian Bussink, Dymph van der Laan (tevens verslag).

 

Vaste vertegenwoordiger van de gemeente: Gerard Spierenburg

Vaste vertegenwoordiger Politie Haaglanden: Hans Plat (wijkagent)

Afwezig met bericht:

Guus Nieuwenhuys, Bert Bos, Ank Beekman, David Struik, Else Ponsen en Tine Heijstraten.

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda

Tieke Dedel zit de vergadering voor omdat voorzitter Arnout Offers een fietsongeluk heeft gehad. De vergadering spreekt de beste wensen voor een voorspoedig herstel uit en zal deze wensen, op voorstel van Ada Schaper, onderstrepen met een bos bloemen.

Mieke Brouwers (Middin) is niet aanwezig. Daardoor is het niet mogelijk aandacht te vragen voor het programma Groen Verbindt!, een initiatief van het Oranjefonds.

De voorzitter roept allen op aanwezig te zijn bij de bijeenkomst Haagse Kracht op donderdag

25 juni vanaf 19.00 uur in het Klokhuis. De gemeente (zie ook agendapunt 5) zal daar met deskundigen op verschillende gebieden aanwezig zijn om wensen en verlangens van buurtbewoners voor de wijk in de periode 2016 -2019 in ontvangst te nemen.

De huidige parkeerregeling wordt momenteel geëvalueerd. Wederom door het team van Debbie Bornebroek die dat ook al in 2010 deed. Tijdens de volgende vergadering van het wijkberaad

(17 september a.s.) zal de gemeente aanwezig zijn om toelichting te geven (of te vragen) bij ingediende wensen en verlangens. De voorzitter vraagt de aanwezigen zich goed te realiseren dat de huidige parkeerregeling tot stand gekomen is op uitdrukkelijk en indringend verzoek van de wijk en daar bij beantwoording van vragen rekening mee te houden.

Op 29 juni a.s. vindt een bijeenkomst plaats over Parkvisie (Internationale Park, Scheveningse Bosjes en Westbroekpark). De bijeenkomst vindt plaats op Badhuisstraat 175 om 20.00 uur. In ieder geval zullen Karin Hoogsteder namens het bestuur en Derk Hazekamp namens de werkgroep Openbare Ruimte aanwezig zijn. Overige belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.

 1. Vaststellen verslag wijkberaad d.d. 19 maart 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt op een vraag van Ab van der Kammen meegedeeld dat het optreden van de ‘ wijkcabaretier’ Van der Heyden, zeer geslaagd was. Zie ook verslag in de wijkkrant.

 1. Presentatie plan voor de inrichting van het Bankaplein

 

Marjolein Bos is met vakantie. Dit agendapunt wordt daarom verschoven naar de eerstvolgende vergadering. Derk Hazekamp geeft achtergrondinformatie over de bedoeling van dit plan (duurzaam, onderhoudsvrije prairiebeplanting, het hele jaar bloeiend). Hij zal bij de gemeente informeren of Patrick Janssen, de gemeentelijke expert op dit terrein, de volgende keer ook aanwezig kan zijn als Marjolein het plan nader toelicht.

Tieke Dedel geeft op een vraag uit de vergadering aan dat bij de uiteindelijke inrichting twee randvoorwaarden zullen worden gehanteerd: de blijvende zichtbaarheid van de fontein en de instandhouding van de fin-de-siècle uitstraling van de plek.

 1. Verslag van de verschillende werkgroepen

Werkgroep Verkeer

De Mauritskade is twee maanden eerder open gegaan dan gepland. Tevredenheid over de prestaties van deze aannemer. Maar er moet nog wel het een en ander in orde komen. Hopelijk loopt dat even voorspoedig.

Er zijn twee gesprekken met de wethouder geweest. Deze gesprekken verliepen uitermate plezierig. Guus Nieuwenhuys en Tim Dike hebben gesproken over het plan dat beiden vorige vergadering hebben ingebracht (over luchtvervuiling, leefklimaat en bereikbaarheid), over acties om het verkeer naar de Javastraat te beperken en over de (mogelijke) aanleg van een rotonde bij het Vredespaleis. In september/oktober volgt een gemeentelijke nota.

Het tweede gesprek waar Arnout, Tieke, Tim en Wim Borsboom (vz Winkeliersvereniging Frederikstraat) aanwezig waren ging vooral over de Javastraat en de problemen van de ondernemers als de werkzaamheden, zoals gepland in oktober zouden beginnen. Gepleit is voor uitstel tot na het hoogseizoen. Dit heeft geleid tot vervolgactie.

Het verleggen van de trambanen wordt losgekoppeld van de herinrichting van de Javastraat. De bruggen zijn het eerst aan de beurt (die moeten vóór half november klaar zijn), daarna start de herinrichting van beide straten. Men begint vanaf het Nassauplein (Javastraat 4 weken, Laan Copes 8 weken). Die werkzaamheden starten na 1 januari 2016. Gedurende de gehele periode zal de Schelpkade met het oog op de ontsluiting van de wijk tweerichtingverkeer hebben en zal vanuit de Frederikstraat rechtsaf de Mauritskade kunnen worden opgereden.

In verband met de werkzaamheden aan de bruggen rijdt lijn 9 vanaf 1 september niet. Er komt een bus.

Ciska Scheidel informeert naar de 30km-grens in de Bankastraat. Er blijkt onduidelijkheid over de plaatsen waar een gebod danwel een advies geldt en soms worden zelfs tegenstrijdige aanwijzingen gegeven. De VVD heeft daar vragen over gesteld in de gemeenteraad. Ciska zal de antwoorden die worden gegeven, doorzenden aan de bewonersorganisatie.

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Tieke Dedel heeft de bewonersorganisatie vertegenwoordigd tijdens de hoorzittingen van twee bouwplannen (dakkapellen aan zijkant Frederikstraat 70 en Riouwstraat 89). Er is nog geen advies of beslissing op bezwaar. En intussen bouwt men verder, zo vreest ze.

Tim Dike vertelt dat de school in de Frederikstraat de bewoners net heeft uitgenodigd om eens te komen kijken. Het ziet er perfect uit. De bouwactiviteiten in de straat gaan overigens verder: er komt een voorziening voor naschoolse opvang (in het ‘gat’) en aan de overkant start de verbouwing van het leegstaande pand van Defensie (nr 63-67). Katja Beekman heeft er alle vertrouwen in dat ook deze activiteiten weinig overlast zullen geven. De bouw wordt uitstekend begeleid.

Hans en Marian Bussink haken hierop in met hun wat mindere ervaringen met de verbouwing van een hofje in de Sumatrastraat. Het bouwverkeer rijdt zich volgens hen regelmatig vast op de kruising Balistraat/Sumatrastraat, al staat de route voor het bouwverkeer volgens Gerard Spierenburg goed aangegeven. Een verbodsbord (zo al haalbaar) zal dan ook niet echt helpen, meent de vergadering.

Er is weer een bouwplan ingediend voor het hoekje Paramaribostraat achter Surinamestraat 9. De omwonenden zijn opnieuw in het geweer gekomen en ook de bewonersorganisatie heeft een brief gestuurd. De gevraagde bebouwing is onwenselijk.

De belangenvereniging Koninginnegracht heeft beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan en om een voorlopige voorziening gevraagd. Men vindt de trambaan te dicht bij de bewoning komen en betreurt het verlies van parkeerplaatsen. 14 Dagen na 9 juni volgt de uitspraak. Als er een schorsing volgt, levert dat dan problemen voor de HTM op? Dike is ervan overtuigd dat de verbouwing aan de bruggen doorgaat.

De familie Bussink vraagt aandacht voor het onveilige oversteken op de Laan Copes. De witte strepen (‘surrogaatzebra’s’) zorgen voor verwarring. De gedachte is dat deze strepen nog beter kunnen worden weggehaald dan daar gelaten. Spierenburg adviseert dit soort zaken de 25e aan de orde te stellen.

Derk Hazekamp vraagt Gerard Spierenburg om de groenbeheerder de wijk, vooral het Nassauplein, nog eens goed te laten nalopen. Sommige plantvakken doen het slecht en zien er treurig uit.

Het gaat goed met de Archipeltuin: school, ouders en buurtbewoners helpen samen om er iets moois van te maken. Wie wil helpen: een mailtje naar de school en een uitnodiging volgt.

Het Haags Milieucentrum (HMC) heeft de actie Steenbreek ingevoerd: een steen eruit, een plant erin. HMC zorgt voor de planten. Teveel bestrate achtertuinen leiden tot teveel opwarming in de stad en bovendien wordt de waterafvoer belemmerd. Op de website meer informatie.

Marion van Reeuwijk heeft een actie gestart voor koelere huizen. Wie kan meer informatie geven?

De politie (en i.h.b. Vincent v.d. Steen, die piketdiensten draait in het weekend) zal erop toezien dat opengepikte vuilniszakken – en het bijbehorende vuilnis – worden gesignaleerd (en hun eigenaren zo mogelijk beboet). Gerard Spierenburg zal het probleem ook intern binnen de gemeente aan de orde stellen. Hopelijk verbetert de situatie. Wie het betreft moet 0900 8844 blijven bellen en zich niet laten afschepen.

Stichting ArchipelPoëzie

Het negende muurgedicht is onthuld (Nieuwe Schoolstraat 52, gedicht van Hélène Gelèns). De onthulling van het tiende (na de zomer) zal extra worden gevierd. Hoe, blijft nog even geheim. Naar aanleiding van een vraag van Ab van der Kammen geeft Derk een toelichting op de keuze van de gedichten. Op de website van ArchipelPoëzie zal daarover binnenkort ook een toelichting te vinden zijn.

Het onderhoud van de muurgedichten – vraag van Roel v.d. Wal – vindt plaats uit daartoe gereserveerde gelden. Een en ander gebeurt altijd in overleg met de eigenaar van de muur die naar eigen goeddunken kan beschikken. Tot nog toe is het nog niet aan de orde geweest.

Tim Dike meldt dat de HSV ook graag een gedicht op de muur wil. Eerder niet, nu wel.

En HSV wil ook zonnepanelen. Marjan noteert.

Auke Bloembergen roept eenieder op naar de tentoonstelling Op ‘ t Duin in het Haags Historisch Museum te gaan: gedichten en duingezichten.

Werkgroep Duurzaamheid

Zeer succesvol: 25 huizen hier en 25 huizen in het Statenkwartier inmiddels van zonnepanelen voorzien, hetgeen tot een korting van 10% leidt. Via het Klimaatfonds wordt nog meer reductie gezocht. Ook de BTW biedt mogelijkheden. Inmiddels is 25 ton CO2 bespaard.

Verschillende VVE’s bezien de mogelijkheden.

Marjan verwijst voor meer informatie naar de website groenebuurt.net. In het najaar is het volgende Energiecafé gepland

Werkgroep Cultuur

Marie-Louise de Ridder meldt dat in september een wijnproeverij plaatsvindt in het Koetshuis (Balistraat). Gaat gepaard met een expositie van buurtkunstenaars.

Er is voorts een workshop voor kinderen gepland waarna expositie van de kindertekeningen.

Daarnaast is een tweetalige folder in voorbereiding die a) wijkbewoners moet attenderen op de activiteiten van de werkgroep en de mogelijkheid daaraan deel te nemen en b) de werkgroep de mogelijkheid biedt activiteiten gericht(er) onder de aandacht te brengen. Dit naast de gebruikelijke kanalen website en wijkkrant.

Media in de wijk

Dymph van der Laan deelt een vragenformulier rond met de vraag dit z.s.m., maar uiterlijk op

1 augustus, te retourneren. Vragenformulier bestaat uit een achttal vragen die de redactie van de wijkkrant een indruk moeten geven van de ontvangst van de krant. Formulier nu uitgezet onder deelnemers wijkberaad; als daartoe aanleiding is wordt een breder lezersonderzoek overwogen.

Frits Hoorweg meldt desgevraagd dat de indruk bestaat dat de Nieuwsbrief heel goed gelezen wordt, maar dat de achterliggende site minder intensief wordt bezocht. Katja Beekman vraagt of de mogelijkheid van RSS-feeds (gerichte attendering) al eens overwogen is. En automatische doorzetting naar de muurkrant, vraagt Auke. Frits zal het intern bespreken.

Op een vraag van Ciska Scheidel antwoordt Frits dat de berichten op de site niet tot in de eeuwigheid worden bewaard. Na verloop van tijd vindt een opschoning plaats.

 

De muurkrant kan ook op veel instemming rekenen. Kan de bijeenkomst van 25/6 erop?!

Werkgroep Zorg en Welzijn

Zie onder 5./politie.

 1. Mededelingen van politie en gemeente

Politie

Geen bijzonderheden, volgens wijkagent Hans Plat.

De alerteringsborden zijn goed ontvangen. Erg veel positieve reacties.

De inbraakattendering was een actie van studenten van de Politieacademie. In gevallen waarin daartoe aanleiding was hebben die een berichtje voor de ‘ nalatigen’ achtergelaten. Ze zijn niet de huizen zelf binnengegaan.

De heer Pelsman vraagt aandacht voor de oudere die niet in staat is zelf aangifte doen op het politiebureau in de Jan Hendrikstraat. Dat is een lastig probleem, want de bereikbaarheid met openbaar vervoer is slecht. Ruud Klein ziet de Wijkbus als een mogelijke oplossing. Hiervoor wordt een kleine bijdrage per kwartaal gevraagd. Naar aanleiding van de bespreking van dit punt meldt Gerard Spierenburg dat onze wijk het hoogste percentage ouderen van heel Den Haag heeft en geeft Ruud Klein aan dat die groep in deze buurt erg gesteld is op eigen oplossingen. Extra publiciteit zou zijns inziens niet zoveel effect hebben.

Gemeente

Het voorgaande is nu typisch zo’n zaak die 25/6 aan de orde gesteld zou kunnen worden, zegt Spierenburg. Dan komen gemeentelijke experts aan vier tafels om te praten over tal van onderwerpen die de wijk betreffen. De gemeente wil weten wat de wijk wil (gebiedsvisie). En het kan best zo zijn dat de wijk niet om directe assistentie van de gemeente verlegen zit maar bijvoorbeeld geld wil om de problemen zelf aan te pakken. Dat kan ook. Spierenburg heeft al vrij veel aandachtspunten verzameld, niet alleen als het gaat om het percentage ouderen, ook het percentage expats (40%) is een aandachtspunt , bijvoorbeeld als het gaat om de sociale cohesie (relatief korte verblijfsduur van deze groep).

Dus nogmaals: komt allen, is zijn oproep.

Marjan Teesing informeert naar de lantaarns op de Hoge Banka. Ze zullen vervangen worden bij de herinrichting. Bewoners kunnen dan ook het type kiezen. De lantaarns moeten wel goed licht geven. Maar meldt het ook op 25/6 (aan ir. Van Eggen)!

Hetzelfde geldt voor de spiegel die Ada Schaper graag ziet bij de uitgang van de Surinamestraat naar de Laan Copes. De nieuwe wegbeheerder ziet misschien meer mogelijkheden dan de vorige.

Tim Dike heeft al eens naar de tekeningen gekeken waarop de voorgenomen plaatsing van de ORAC’s. Wat opvalt is de dichte opeenhoping aan het begin van de Javastraat en bij de Surinamestraat terwijl de rest van dit tracé minder bedeeld is. Er zal bij de gesprekken met de wijkbewoners waarschijnlijk nog heel wat discussie ontstaan, vermoedt hij. Zeker omdat hier ook veel restaurants gevestigd zijn. Om ‘wild storten’ te voorkomen zou een pasjessysteem te overwegen zijn.

Tieke Dedel dringt er – hoe het ook zij – bij de gemeente op aan reële inspraakmogelijkheden te bieden. Het mag niet zo zijn dat de zaak al beklonken is voor wijkbewoners zich erover hebben kunnen uitspreken.

 1. Rondvraag en sluiting

Verzoek van Henk Fonhof om in de eerstvolgende wijkkrant het nieuwe adres van Staedion te vermelden.

De wijkbus wordt momenteel gesubsidieerd, daarom geen verzoeken meer om bijdragen van wijkbewoners. Daarnaast komen gelden uit abonnementen van gebruikers en brengt de reclame op de auto geld in het laatje, meldt Ruud Klein op een vraag van Ada Schaper.

Hans Bussink wijst op het succesvolle Struinen door Haagse tuinen. Over twee jaar vindt weer een dergelijk evenement plaats. Wie dan mee wil doen of wie meer informatie wil kan de site bezoeken.

Tenslotte vraagt hij aandacht voor de vervagende gele (parkeerverbods-) band in de Surinamestraat. Gerard Spierenburg zal er aandacht aan besteden.

Voorzitter Dedel sluit om 21.45 uur de vergadering.

De volgende vergadering van het wijkberaad vindt plaats op donderdag 17 september,

20.00 uur, in ’t Klokhuis.
———————————————————

Verslag vergadering wijkberaad donderdag 19 maart 2015, 20.00 uur,

’t Klokhuis

Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Leo Hofman, Lex Kraft van Ermel, Marjan Teesing, Tine Heijstraten, Betty Aardewerk, Henk Fonhof, Auke Bloembergen, Gilles Hooft Graafland, Janko Bies, Tieke Dedel, Ank Beekman, Frits Hoorweg, Ruud Klein, Tim Dike, Guus Nieuwenhuys, Bert Bos, Derk Hazekamp, Karin Hoogsteder, Katja Beekman, Isabelle van Milligen, Bart Wijnberg, Hans Kramer, Enno Thedinga, Ab van Kammen, Jaap Westbroek, Roel van der Wal, Wybe Taekema, Dymph van der Laan (tevens verslag).

Vaste vertegenwoordiger van de gemeente: Gerard Spierenburg

Vaste vertegenwoordiger Politie Haaglanden: Marianne Hoogerbrugge (wijkagente)

Afwezig met bericht:

Marjan en Hans Bussink, Agaath Reuchlin, Else Ponsen-Breugem, Marie-Louise de Ridder en Ciska Scheidel.

 

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

Er zijn geen speciale mededelingen. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

 • Notulen vergadering wijkberaad dd 22 januari 2015

 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

 • Stand van zaken Mauritskade, Javastraat en milieuaspecten (presentatie door Tim Dike en Guus Nieuwenhuys)

 

Luchtvervuiling, leefklimaat en bereikbaarheid zijn onlosmakelijk verbonden. De problematiek rond de herinrichting van de Mauritskade en de Javastraat kan dan ook niet anders dan in deze verbonden context benaderd worden, is de centrale boodschap in de notitie ‘Beleid voor bereikbaarheid gekoppeld met beleid voor luchtkwaliteit en leefklimaat‘ die Tim Dike en Guus Nieuwenhuys vanavond presenteren. Met name de luchtvervuiling baart grote zorgen. Daarmee is het bijzonder slecht gesteld in Javastraat e.o.. Tim en Guus lichten toe wat daarvan de oorzaken zijn: de voortdurende stagnatie van het (veel te drukke) autoverkeer op wegen in onze wijk die daar niet voor bedoeld zijn (o.m. als gevolg van invoering van het VerkeersCirculatiePlan) en een zeer onevenwichtige verdeling van ontsluitingswegen over de stad (zie website Archipel en Willemspark voor notitie en een gedetailleerd overzicht). ‘Alles zet elkaar vast’, zegt Guus. En met de komst van de Rotterdamse Baan zal het alleen nog maar erger worden.

Hij doet verslag van de vele beraden met politici, ambtenaren en pers die sinds begin dit jaar hebben plaatsgevonden. Die hebben in ieder geval tot gevolg gehad dat de zaak op de politieke agenda staat.

De discussie in de vergadering spitst zich vervolgens toe op de vraag welke strategie het best kan worden gevolgd: in een uiterste poging proberen de Rotterdamse Baan nog tegen te houden of zoeken naar oplossingen die de schade zoveel mogelijk beperken.

De vergadering is van mening dat de laatste strategie het meest reëel is en de beste kansen biedt. De Rotterdamse Baan (hoewel nog niet aanbesteed en misschien zelfs op basis van een onjuiste Maatschappelijke Kosten-Baten-Analyse (MKBA) geaccordeerd) moet als een voldongen feit worden beschouwd. Dike en Nieuwenhuys schetsen in hun beleidsnotitie twee met elkaar verweven sets van maatregelen die de schadelijke gevolgen zoveel mogelijk beperken: het consequent herinvoeren van de autoluwe stadsleefgebieden (voornemen uit de notitie ‘ Verkeersbeleid tot 2010’ waar tot op heden nog niet veel van terecht is gekomen) en een evenwichtiger verdeling van het autoverkeer tussen het stadswegennet en het hoofdwegennet. Die is te realiseren door de aanleg van drie ongelijkvloerse in- en uitritten rond het Erasmusplein. Moerweg, Neherkade en Erasmusweg kunnen daardoor goed aangesloten worden op het stedelijk hoofdwegennet in zuidwest-Den Haag. Dat betekent concreet een tweelaagstunnel onder de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk.

De vergadering ondersteunt deze zienswijze van harte.

De vergadering spreekt daarnaast grote waardering uit voor de inzet van beiden. Niet alleen investeren ze heel veel tijd en energie in overleg; zij verzamelen ook heel veel informatie waarmee de discussies in verschillende gremia (ook van anderen, waaronder bestuursleden) stevig onderbouwd kunnen worden gevoerd.

Marjan Teesing oppert in dit kader een ludieke actie: waarom niet over de Javastraat witte lakens gespannen zodat voor iedereen concreet zichtbaar wordt hoeveel roet in de lucht zweeft?

Naar aanleiding van een laatste opmerking van Tim Dike over de onduidelijkheid welke MKBA nu is gebruikt in de Rotterdamse Baan-procedure wordt hij geattendeerd op de mogelijkheid de betreffende stukken op te vragen bij de gemeente met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Gilles Hooft Graafland vraagt naar aanleiding van de presentatie of het bestuur de aanschaf van een microfoon wil overwegen. Dat zou de verstaanbaarheid ook achter in de zaal sterk verbeteren.

De planning van de gemeente wat de herinrichting van de Javastraat betreft is nog steeds gericht op start in september a.s.. Mogelijk wordt vertraging opgelopen (o.a. door noodzakelijke aanpassingen trambaan Kneuterdijk).

Geprobeerd wordt uitstel van de herinrichting te bewerkstelligen om bijvoorbeeld eerst een proefopstelling met de ene rijstrook te maken. Of eerst de Bankastraat aan te pakken en pas daarna de Javastraat. Er lijkt weinig kans op.

Naar aanleiding van dit agendapunt wordt gevraagd de veranderde rijrichting Denneweg te handhaven. Het bevalt goed. Dat is aan de orde geweest in het overleg, zegt Dike, maar de gemeente voelt er niks voor omdat zij hierdoor stagnatie op de Mauritskade vreest.

Tine Heijstraten attendeert de vergadering op bevoorradingsverkeer dat bij voortduring tegen de rijrichting in rijdt. De politie zal dit bekijken.

De herinrichting van de Bankastraat is tot nader order uitgesteld.

 • De werkgroepen doen verslag van hun activiteiten

 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Op de bouwaanvragen voor de Burg. Van Karnebeeklaan en de hoek Laan Copes/Nassauplein is positief beslist, vlak voor de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan. Het overleg met de eigenaresse en de architect voor dit laatste pand is bemoedigend. De verwachting is dat het uiterlijk van het pand van de verbouwing zal opknappen. Er zijn 17 appartementen voor kortdurend verblijf gepland.

De Willemsparkschool gaat in mei weer open. De oorspronkelijke bebouwing zal terugkeren.

In de Atjehstraat is het gelukt tegen te houden dat de zijvlakken van een dakschild volgebouwd werden met dakkapellen.

Het bouwplan Paramaribostraat is ‘definitief en grondig afgeblazen’ door welstands- en monumentencommissie. De architect heeft zich teruggetrokken.

Op een vraag van Derk Hazekamp antwoordt Tieke Dedel dat het bestemmingsplan zich niet verzet tegen de bebouwing van een braakliggend terrein tussen Atjehstraat en Sumatrastraat.

Werkgroep Openbare Ruimte

Op 1 april om 9.00 wordt de groene buurttuin geopend. Ieder wordt gevraagd deze plek mede in de gaten te houden. Op een vraag uit de vergadering hoe de verantwoordelijkheid voor deze tuin is geregeld antwoordt Derk dat de speeltoestellen de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn en het groen die van de school. De school maakt een plan om dat groen met alle klassen te onderhouden. Een en ander is geregeld in een convenant tussen gemeente, school en buurtbewoners.

Derk maakt voorts melding van de organisatie van een ‘boomavond’. De gemeente geeft op zo’n avond uitleg over haar bomenbeleid: wanneer en wat wordt er geplant en waar, wanneer en wat wordt er gekapt en waar enz. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de bewonersorganisatie van Duinoord en afwisselend hier en daar gehouden. Wij zijn nu aan de beurt. Uitnodigingen volgen.

Tieke Dedel vraagt naar de beplanting om de fontein op het Bankaplein. Waarom zijn er nog geen bloeiende viooltjes zoals op Plein 1813? Bert Bos antwoordt dat er een plan ligt voor een nieuw soort begroeiing met grasachtige soorten die zo’n driekwart jaar bloeien. Dat is eerder in het wijkberaad aan de orde geweest en zo besloten, o.m. in overleg met de direct omwonenden. Tieke betreurt deze gang van zaken in hoge mate en vindt Gilles Hooft Graafland aan haar zijde die ook niks ziet in wild gras. Dat ziet er op den duur heel slordig uit, zeker als het onderhoud te wensen overlaat. Besloten wordt te accorderen dat een jaar proefgedraaid wordt met wild gras en daarna te evalueren welke begroeiing de voorkeur verdient en op grond daarvan maatregelen te nemen. Op een desbetreffende vraagt antwoordt Gerard Spierenburg dat niet op grond van bezuinigingsmaatregelen voor wild gras is gekozen. Kennelijk was het een wens van de bewoners.

Werkgroep Cultuur

Bert Bos meldt dat cabaretier Arno vd Heyden zaterdag 21 maart met hem door de wijk loopt om te filmen en te fotograferen en indrukken op te doen voor een voorstelling in Pepijn op 15 april a.s.. Voor deze voorstelling zouden zich minimaal 50 Archipellers moeten inschrijven om uit de kosten te komen. Bos roept iedereen op hiertoe bij te dragen. Posters zijn in middels verspreid en flyers in de bus volgen.

Werkgroep Duurzaamheid

De vorig jaar begonnen zonnepanelenactie is een succes. Er is inmiddels 12344 kilo CO2 bespaard en de aanschaf van zonnepanelen vertoont een stijgende lijn. Er is een discussie op gang aan het komen over zonnepanelen op daken van VVE’s (waaronder Couperusduin) en de gemeente geeft cursussen aan VVE’s over zonnepanelen waarvoor veel wijkbewoners zich inschrijven. Solar Green Point (verantwoordelijk voor 1000 zonnepanelen op de Caballerofabriek) gaat ook 200 panelen op de Bataaf plaatsen voor mensen die wel zonne-energie willen betrekken maar niet zelf over een dak beschikken.

In het verlengde van dit punt wordt aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is meer (bij voorkeur oude) lantaarnpalen te plaatsen aan de rechterzijde van de weg die loopt van de hoge Banka naar Madurodam. Het is daar heel erg donker. Gerard Spierenburg neemt dat op met de betrokkenen bij de gemeente.

Werkgroep Zorg en Welzijn

Ruud Klein meldt dat de gemeente in ‘t Klokhuis een servicepunt voor ouderen wil inrichten. ’t Klokhuis is bezig met een plan voor uitwerking. Betty Aardewerk vult hierop aan dat de gemeente haar heeft gevraagd een punt in te richten in het Schakelpunt en dat te doen in overleg met en in afstemming op ’t Klokhuis.

De media in de wijk

Frits Hoorweg memoreert dat de redacties van de verschillende wijkmedia elkaar recent hebben ontmoet en concrete afspraken hebben gemaakt om tot betere samenwerking te komen.

De Engelstalige wijkwijzer is onlangs geheel bijgewerkt. In het algemeen wordt gevraagd alert te zijn op wijzigingen en die aan de redacties door te geven.

Stichting ArchipelPoëzie

Zaterdag 28 maart wordt het achtste muurgedicht onthuld op de hoek Bankastraat/Atjehstraat. De keuze is ditmaal gevallen op Dromen van Constantijn Huygens. Het negende muurgedicht is voorzien voor 13/6, het tiende voor na de zomer.

ArchipelPoëzie werkt in een Educatieproject nauw samen met het Haags Dichtersgilde. Tijdens de bijeenkomst van 28 maart zal een ‘jong aanstormend dichterstalent’ van het gilde een gedicht voorlezen.

Op een vraag of we langzamerhand niet alle muren benut hebben, antwoordt Derk dat de werkgroep inderdaad ‘de grenzen van de Archipel aan het verkennen is’ .

Gilles Hooft Graafland meldt nog dat de oud-ambassadeur van Peru, die in de Riouwstraat woont, de burgemeester van Lima op bezoek had. Die werd zo enthousiast van dit initiatief dat hij het voor Lima heeft overgenomen.

 • Mededelingen van politie en gemeente

 

Politie

Goede resultaten met inbraakpreventie, mede door de alertering. Niet bekend is hoeveel wijkbewoners aangesloten zijn op het Burgernet, wel bekend is dat ook dit middel goed werkt. Marianne Teesing complimenteert de politie met de aanwezigheid van zonnepanelen op de alerteringsborden.

Gemeente

Gerard Spierenburg meldt dat onze wijk binnenkort Oracs krijgt: ondergrondse containers voor restafval. Aan de omwonenden zullen de plannen eerst worden voorgelegd. Bewoners die het betreft kunnen beroep instellen tegen deze voornemens en dat blijkt in de praktijk vaak te gebeuren. Er kan sprake zijn van stankoverlast. Laat onverlet dat plaatsing van deze ondergrondse containers in het algemeen de reinheid ten goede komt

 

 • Rondvraag

 

Henk Fonhof vraagt of de vergadering zich realiseert dat de gemeente Den Haag op grond van de nieuwe woningwet jaarlijks 1500 woningen mag bouwen. Is dat noodzakelijk? De voorzitter acht deze zaak hier niet aan de orde en adviseert betrokkene zich tot de gemeente te wenden.

Jaap Westbroek attendeert op de aanpassing van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die dit jaar is ingevoerd. Die verplicht tot aanpassing van de woonomgeving van gehandicapten om te bevorderen dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Westbroek ziet gebeuren dat hierbij weinig rekening gehouden wordt met het karakter van de wijk: de kosten laag houden lijkt de boventoon te voeren. Bovendien lijkt er slechts sprake te zijn van een marginale toetsing door de bouwinspectie omdat het hier om tijdelijke voorzieningen gaat. In de werkelijkheid zijn het vaak semipermanente voorzieningen. De VVE’s hebben wettelijk weinig mogelijkheden om hierbij corrigerend op te treden. Hij is al in gesprek met de ambtenaren die voor de uitvoering van de WMO verantwoordelijk zijn maar vraagt de vergadering en in het bijzonder het bestuur steun bij zijn streven om bij de gemeente te bevorderen dat bij WMO-aanvragen een architect of stedebouwkundige mede beoordeelt of de gevraagde voorzieningen worden uitgevoerd in overeenstemming met het karakter van de wijk. De voorzitter zegt toe het voorstel van Westbroek te zullen bestuderen en te bezien in welke vorm steun kan worden verleend.

Gerard Spierenburg adviseert klachten te deponeren bij de welstandscommissie maar zeker ook bij het bureau Monumentenzorg (Henk Ambachtsheer). Klachten zonodig te herhalen!

Auke Bloembergen roept iedereen die zich nog niet heeft aangemeld voor het Walking Dinner, op zich onverwijld op de reservelijst te laten zetten. Bij vrijvallende plaatsen levert dat gratis deelname op.

Isabel van Milligen informeert naar de toegezegde snoei van de acacia’s in de Riouwstraat. Gerard Spierenburg gaat erachter aan. Moet gebeuren voor 1 april, zoals toegezegd.

 

De voorzitter sluit rond tienen de vergadering met dank aan alle aanwezigen voor hun inbreng.

De volgende vergadering van het wijkberaad vindt plaats op donderdag 18 juni 2015, 20.00 uur, ‘t Klokhuis

———————————————————–

Verslag wijkberaad Archipel&Willemspark op 22 januari 2015 in ’t Klokhuis

 Aanwezig:

Arnout Offers (voorzitter), Henk Fonhof, Renée van Eybergen, Marian Bussink, Hans Bussink (later), Maud Schwab, Tim Dike, Guus Nieuwenhuys, Jacqueline Dekker-de Vreese, Janko Bies, Betty Aardewerk, Ruud Klein, E. Pelsman, Frits Hoorweg, Ank Beekman, Tieke Dedel, Oscar de Savornin Lohman, Arie Gerla, Derk Hazekamp, Auke Bloembergen, Leo Hofman (Groep de Mos), Tia Quaedvlieg, Robert van Moorsel, Karin Hoogsteder, Hans Kramer, Ciska Scheidel (VVD), Carolien Calkhoven, Joost Lodder, Christiaan Storm de Grave.

Namens de gemeente Den Haag tbv punt 3 Herinrichting Javastraat: Jenco de Groot, Leo Soons, Richard van Hillo en Ilse van de Berk

Vaste vertegenwoordiger van de gemeente: Gerard Spierenburg in gezelschap van Gerrit v.d. Hut (t.b.v. punt bomen Plein 1813)

Vaste vertegenwoordiger Politie Haaglanden: Marianne Hoogerbrugge (wijkagente)

Afwezig met bericht:

David Struik, A. van Kammen, Gilles Hooft Graafland, Marie-Louise de Ridder, Tine Heijstraten, Else Ponsen, Katja Beekman.

 

1a. Opening/vaststelling agenda

In verband met overige verplichtingen van de vaste vertegenwoordiger van de gemeente, Gerard Spierenburg, wordt punt 5 na punt 3 aan de orde gesteld.

1b. Mededelingen

Er is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Aan vrijwel alle wensen van de wijk is tegemoetgekomen. De voorzitter van de bewonersorganisatie en voorzitter en leden van de commissie Ruimtelijke Ordening hebben zich niet voor niets tijdenlang ingespannen. Maar, zo verzucht de voorzitter, zekerheid bestaat niet, het is zaak alert te zijn en te blijven (zie ook punt 4: verslag van de werkgroep RO).

De nieuwjaarsreceptie op 4 januari jl. was zeer geslaagd. ‘Gezellig en plezierig, een afspiegeling van de sfeer in onze wijk’ (Arnout Offers). De Ereprijs ging naar de vrijwilligers van de Wijkbus voor wie dit een volkomen verrassing was.

 1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 27 november 2014

Drie kleine wijzigingen:

Pag. 2/punt 3:   ‘de Graaf’ moet zijn ‘de Graaff’.

Pag. 5: Media in de wijk: ‘Denis Pelzman’ is ‘Deniz Pelsman’.

Pag. 5: Laatste zin: ‘Maud Schwab zal..doorgeven’ laten vervallen.

Voor het overige wordt het verslag conform voorstel vastgesteld.

 1. Herinrichting Javastraat (toelichting op ontwerp en uitvoering)

Van de zijde van de gemeente Den Haag zijn aanwezig: Jenco de Groot (opdrachtgever namens de gemeente) , Leo Soons (projectmanager), Richard van Hillo (techniek van ontwerp en uitvoering) en Ilse van de Berk, assistente van het projectteam en ‘gezicht’ achter emailadres en Nieuwsbrief.

Waar staan we?

Het door BenW aan de gemeenteraad voorgelegde plan voor de herinrichting van de Javastraat (en de Laan van Meerdervoort) is aangenomen en de bijbehorende financiële kaders zijn vastgelegd. Dat heeft geresulteerd in een voorlopig ontwerp dat op een enkel punt na is uitgewerkt. Er is goed overleg geweest met de klankbordgroep Javastraat. Daarnaast zijn bedrijven inmiddels door de gemeente geïnformeerd over wat er staat te gebeuren.

Voor bewoners en overige belanghebbenden en belangstellenden is een inloopavond gepland op 11/2. Via de Nieuwsbrief zullen de direct belanghebbenden hiervoor worden uitgenodigd. De Nieuwsbrief is ook te vinden op de website van de gemeente www.denhaag.nl .

(http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/In-twee-richtingen-fietsen-over-Javastraat-en-Laan-van-Meerdervoort.htm .

 

Ook in de Posthoorn verschijnt een oproep. Op www.archipelwillemspark.nl zal ook een oproep worden geplaatst.

 

Er wordt op gewezen dat de Nieuwsbrief niet overal terecht komt (o.a. niet in de Balistraat en de Surinamestraat). De projectassistente gaat dit na en zal het verspreidingsgebied ruim nemen.

Ter tafel een tweetal tekeningen aan de hand waarvan het project wordt toegelicht.

Er wordt naar gestreefd het project in september 2015 van start te laten gaan. Tijdstip en plek van de start van het totale project worden sterk bepaald door de wens dit project te kunnen combineren met werkzaamheden die toch al noodzakelijk zijn rondom Javabrug en Koninginnegracht. Met name voor het tramverkeer heeft dit grote voordelen (1 ipv 2 keer openbreken). Ook de Mauritskade is naar verwachting tegen september weer open.

Voorbereidende werkzaamheden

De oude riolering moet worden vervangen. Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van enige bodemverontreiniging (overigens zonder dat er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid). De verontreiniging bevindt zich in de diepere lagen (4 meter) waardoor grondwater zal opwellen en er dus bemaling nodig zal zijn. Dit project nu tegelijkertijd uitvoeren voorkomt dat te zijner tijd de straat weer opengebroken zou moeten worden.

Note: De totale sanering is geen project of onderdeel van de herinrichting. De gemeente zal bij het vervangen van de riolering wel rekening moeten houden met de vervuilde grond en grondwater.

Om zoveel mogelijk grondoppervlak te sparen zal van gevel tot gevel hangende verlichting worden aangebracht. Onderzoek vindt plaats welke gevels daarvoor geschikt zijn (o.a. ook met het oog op de monumentenstatus van een aantal van deze panden). De bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Ook zal Stedin de gasleidingen vervangen voorafgaand aan het project.

 

Inloopavond

Tijdens de inloopavond zal het team het project toelichten en met name ingaan op een aantal voor bewoners belangrijke zaken:

 • nieuwe kruising Frederikstraat (wens gemeente: terugbrengen tot 1 rijstrook en verkeerslichten weg; incl. de verschillende opties om het fietsverkeer af te wikkelen).
 • de inrichting van de kruising Schelpkade/Nassauplein (2 richtingen, rechtdoor en rechtsaf, aanpassing van de verkeerslichten);
 • het ‘dwarsprofiel van de maatvoering’: dwz de aanpassing van de breedte van de trottoirs en het bepalen van laad- en losruimten.

De projectmanager benadrukt dat pas na de inloopavond definitieve keuzes zullen worden gemaakt.

Vragen en antwoorden (A. Plan zelf; B. Uitvoering)

 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN MBT PLAN ZELF

Afwikkelen verkeersstromen: verkeerslichten Frederikstraat

Het voorstel om de verkeerslichten bij de Frederikstraat te laten vervallen oogst weinig waardering. Gewezen wordt op het feit dat dagelijks zo’n 1200 auto’s ( en nu zelfs 1350 vanwege de afsluiting Mauritskade) deze straat uitrijden en dat er binnenkort een school opent, met een te verwachten toename van auto- en fietsverkeer. Dat maakt in de ogen van de aanwezigen het handhaven van de verkeerslichten noodzakelijk.

De gemeente geeft aan dat er heel weinig ruimte is om de fietsers op te vangen. Met moeite is er in de plannen 2.40 meter getekend.

Er worden tussenoplossingen voorgesteld: een voetgangersoversteeklicht, of de lichten op rood net voorbij het Nassauplein , gekoppeld aan de overige verkeerslichten (om ‘autoluwten’ te creëren waardoor het verkeer uit de Frederikstraat kan wegvloeien).

De gemeente geeft aan begrip te hebben voor de bezwaren maar vooralsnog geen echte alternatieven te zien.

Afwikkelen verkeersstromen : voorkomen sluipverkeer

Bij verschillende bewoners leeft de angst voor het ontstaan van sluiproutes (bijv. in de Surinamestraat). Gevraagd wordt door gepaste maatregelen dit zoveel mogelijk te ontmoedigen (half kruis ipv heel kruis, hobbel in het trottoir).

Afwikkelen verkeersstromen: bepaalde tijdelijke maatregelen mbt rijrichtingen definitief maken

De tijdelijke maatregelen mbt de rijrichtingen Prinses Mariestraat/Mauritskade en Dennenweg zouden wat de bewoners betreft definitieve mogen worden. Ze bevallen prima. De gemeente noteert het.

Veiligheid: Breedte en afwerking trottoirs/laad- en loszones

Bewoners vragen zich af of de trottoirs breed genoeg zullen zijn en de afscheiding tussen fietspad en rijbaan zodanig is vormgegeven dat er geen gevaar ontstaat (schuin afgeplatte banden en geen rechte randen). Je moet het trottoir op kunnen bij gevaar.

De gemeente antwoordt dat de trottoirs een aanvaardbare breedte hebben , vergelijkbaar met die van de Laan Copes en dat er sprake zal zijn van afgeplatte banden. Men kan zonder gevaar het trottoir op.

Bij het tekenen van de laad- en loszones is ook rekening gehouden met de wensen van de hulpdiensten. De gezamenlijke breedte van rijbaan en fietsstrook bedraagt 5 meter. De gemiddelde breedte van een vrachtwagen is 2,5 meter, dus er is ruimte om een personenauto te passeren. Datzelfde geldt voor de vuilniswagens. Men kan daarlangs.

 1. VRAGEN MBT DE UITVOERING

Toegankelijkheid/bereikbaarheid

Om de hinder voor bewoners zoveel mogelijk te beperken zal het hele traject worden gesegmenteerd (Nassauplein-Frederikstraat en Frederikstraat tot Raambrug/Raamweg).

Verkeer wordt binnen de wijk toe- en afgeleid naar de dichtstbijzijnde kruispunten. De omleidingsroutes zullen zo worden ingericht dat het niet-buurtgebonden verkeer zo ver mogelijk uit de buurt wordt gehouden (geleid richting Telderstracé).

Binnen de wijk geldt het uitgangspunt ‘1 dicht, 2 open’, dus bijv. Javastraat en Laan Copes zullen niet tegelijkertijd afgesloten zijn.

Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat de werkzaamheden aan de riolering de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het onderhanden gedeelte tot het minimum zullen beperken. De hele breedte van de weg is nodig. Op die gedeelten waar men aan het werk is absoluut geen verkeer mogelijk.

Met de winkeliers is afgesproken dat tussen 15/11 en Oud en Nieuw de Javastraat niet afgesloten zou zijn. De gemeente erkent deze afspraak maar zou toch een manier willen vinden om deze periode te blijven gebruiken in een poging om met andere projecten in lijn te blijven.

De gemeente geeft voorts grif toe dat het technisch logischer zou zijn het project uit te voeren vanaf de kant Nassauplein, maar ziet hiervan af vanwege de mogelijkheid gebruik te maken van een andere afsluiting op de Javabrug, d.w.z. nu éénmaal ipv tweemaal het tramverkeer te hoeven ontregelen. Overigens is de definitieve keuze nog niet gemaakt.

Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan die zijstraten die alleen maar een uitgang naar de Javastraat hebben (zoals de Mallemolen en de hofjes aan het Javalaantje).

Ook zal nadrukkelijk met veranderende parkeerdruk rekening worden gehouden en zullen daartoe geëigende maatregelen worden getroffen.

De Surinamestraat zou het op prijs stellen als er voor de duur van dit project ’s avonds betaald parkeren (tot een maximum van bijv. 2 uur) zou kunnen worden ingevoerd. De gemeente bekijkt dit met de afdeling Parkeren.

Duur van het totale traject

Acht maanden (september 2015 – april 2016). De keuze is nog niet gemaakt of er ook buiten de normale werktijden werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Over het algemeen zijn de ervaringen met doorwerken niet van dien aard dat er veel (extra) efficiency te verwachten is; er moet bovendien rekening gehouden worden met ARBO-bepalingen en last but not least met de overlast voor bewoners. Op een vraag of er rekening gehouden moet worden met tegenvallers/vertraging in verband met de aan te treffen vervuiling is het antwoord nee. De aard van de vervuiling is bekend.

Tot slot

Projectmanager Soons roept alle aanwezigen met nadruk op aanwezig te zijn op de inloopavond en daar òf via de projectsite òf aan hem rechtstreeks alles te melden wat maar vermeldenswaard wordt geacht. U kunt ook een email sturen naar info.javastraat@denhaag.nl .

Voorzitter Offers bedankt de aanwezige vertegenwoordigers van het project hartelijk voor de tijd en de moeite die ze hebben genomen om de vergadering uitgebreid te informeren en roept alle aanwezigen op 11/2 in de agenda’s te zetten.

 1. Mededelingen van de gemeente en de politie

Gemeente: Gerard Spierenburg in gezelschap van Gerrit van de Hut (bomen).

N.a.v. een signalering van Derk Hazekamp over een aangevraagde kapvergunning: in de tuinen achter de panden Plein 1813 nrs 2, 4 en 5 zijn zware metalen gemeten. Eigenaar het Rijk wil de panden verkopen en moet de grond dus schoon opleveren. Afgraven zou het kappen van 24 bomen tot gevolg hebben. Is er geen andere oplossing? Volgens Gerrit v.d. Hut gaat het zelfs om 80 bomen. In goed overleg is er een alternatieve oplossing gevonden (10 cm grond opbrengen) waardoor de bomen gespaard kunnen blijven. Oproep van Van de Hut en Spierenburg: let op bomenkap! Meld het. Het gaat soms wat al te gemakkelijk.

Alle kastanjes worden 2x per jaar bekeken. Zieke (en daardoor risicovolle) bomen worden gerooid. Kastanjes in ‘belangrijke rijen’(bijv. Burg. Patijnlaan) worden altijd vervangen; op andere plekken kan ook vervanging door een andere boomsoort mogelijk zijn. Maar vervangen wordt er altijd.

De ‘social sofa’ wordt binnenkort ‘opgevijzeld’ om hem weer waterpas te krijgen (en daarmee watervrij).

Het lijkt erop dat de herinrichting van de Bankastraat wel eens wat (veel) langer kan gaan duren dan gepland (medio januari). Gemeente maakt enigszins omtrekkende bewegingen op dat punt. ‘Zeker de eerste tijd niet’, schat Gerard Spierenburg in, ‘maar ik laat het weten zodra ik iets meer weet’. De invoering van de 30km gaat in ieder geval wel door.

Er is extra geld beschikbaar gekomen voor het weghalen van de weesfietsen. Ze kunnen daardoor sneller gestickerd en afgevoerd worden.

Aandacht gevraagd voor het feit dat er in toenemende mate illegaal afval langs de straatkant verschijnt. Graag melden bij de gemeente (14 070) of rechtstreeks bij Gerard. Overtreders wacht een forse boete van 700 à 800 euro. Men is er fel op om dit soort praktijken de kop in te drukken.

De acacia’s in de Riouwstraat die ‘gestipt’zijn, zijn echt dood. Die worden vervangen. De overige worden vóór het voorjaar gesnoeid.

Politie: Marianne Hoogervorst, wijkagente

Bureau Karnebeek verhuist naar Jan Hendrikstraat. Marianne en collega Hans Plat blijven onverminderd onze wijkagenten maar opereren nu vanuit de stad.

Naar aanleiding van een vraag van een bewoner legt Marianne uit dat het tegenwoordig politiebeleid is om – vanuit een preventieoptiek – na een inbraak een bord te plaatsen bij de PD of daar in de buurt waarin omwonenden gevraagd wordt extra alert te zijn en verdachte bewegingen te melden. Ervaring leert dat ‘buurthuizen’ vaak vrij snel daarna slachtoffer zijn.

Het dubbelparkeren in de Balistraat neemt weer toe. Bewoners vragen om waarschuwingsbriefjes die onder de voorruit kunnen worden gestoken. Marianne legt uit dat de politie hier echt een lik-op-stukbeleid van bekeuren voert; waarschuwingen zouden daarin niet passen. Ze gaat de collega’s opnieuw attenderen op de situatie ter plekke. En zal meenemen dat in de Sumatrastraat de invalidenparkeerplaatsen vaak door niet-invaliden in gebruik worden genomen.

Marian Bussink vraagt aandacht voor het bezetten van de invalidenparkeerplaatsen bij AH door niet-invaliden. Dat is ergerlijk. De wijkagente zal het in de gaten houden.

 

 1. De werkgroepen doen verslag van hun activiteiten

Werkgroep Verkeer

Werkgroep is zeer tevreden over het overleg met de gemeente tijdens de uitvoering van het project Mauritskade. Er zijn overigens heel veel grotere en kleinere projecten onderhanden die allemaal naast elkaar lopen en elkaar beïnvloeden.

De vraag is waarom de gemeente het project Javastraat zo naar voren wil halen. Opknippen in onderdelen (eerst 2 bruggen en klein stukje Javastraat) en daarna het grote werk starten in januari/februari 2016 kan toch ook? Geen overlast voor de winkeliers in de drukke tijd rondom de feestdagen en de mogelijkheid om te starten vanaf het Nassauplein. Tim Dike heeft een en ander in het bestuurlijk overleg met de wethouder al aan de orde gesteld en de politiek gevraagd hieraan ook aandacht te willen schenken door vragen te stellen. Leo Hofman van Groep de Mos zal ondersteunen evenals de VVD (Ciska Scheidel).

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Nieuwe bestemmingslan vastgesteld zoals voorzitter Offers al aangaf. Een van de dingen die nu bewaard (kunnen) blijven omdat dakopbouwen onmogelijk worden: het fraaie silhouet van de schilddaken in de Atjehstraat. Maar alertheid blijft geboden.

 • Die ochtend hebben Tieke Dedel, Robert van Moorsel en Annemarie Dumoulin (Belangenvereniging Surinamestraat) overleg gevoerd met een vertegenwoordiger van de gemeente over een beginselaanvraag om in de Paramaribostraat achter de Surinamestraat een 5 verdiepingen hoog flatgebouw te ontwikkelen dat het aanzicht van de buurt ernstig zou aantasten.Ze hebben informatie en tips gekregen om de welstandscommissie hiervan ook te overtuigen. Het ziet ernaar uit dat die afwijzend zal beschikken. De afdeling Monumentenzorg en de wethouder hebben ook al laten weten tegen het plan te zijn.
 • Ook het plan om in een monumentaal pand in de Burg. Van Karnebeeklaan 12 appartementen te maken heeft de volle aandacht van de werkgroep RO.
 • Datzelfde geldt een pand (vroeger twee panden) op de hoek Laan Copes/Nassauplein. De eigenaresse wil hier 17 appartementen realiseren long stay/short stay. Overleg van Tim, David en Tieke hierover is gaande.

Werkgroep Openbare Ruimte

 • Derk Hazekamp denkt na over een vervolg op de voorlichtingsavonden over het beleid openbare beplanting.
 • De Groene buurttuin (in de Atjehstraat) gaat over ongeveer 3 maanden van start.

Werkgroepen Cultuur, Duurzaamheid

Geen vertegenwoordigers aanwezig.

Werkgroep Zorg en Welzijn

Betty Aardewerk doet verslag van de ontwikkelingen. Door de hele stad zijn er servicepunten zorg en welzijn, maar niet in de Archipel, terwijl er een oververtegenwoordiging van 75plussers en 80plussers is. Bewoners van deze wijk zijn aangewezen op het stadhuis of het servicepunt in Scheveningen, terwijl zo’n voorziening bereikbaar moet zijn binnen een straal van 1500 meter.

Het probleem lijkt erin te zitten dat de gemeente geen geschikt gebouw aanwezig acht en de bewoners daarom doorverwijst naar het Benoordenhout. Maar waarom zou het Schakelpunt of het Klokhuis dat niet kunnen zijn? Betty vraagt de bewonersorganisatie met klem op kortst mogelijke termijn actie richting de gemeente te ondernemen door middel van een brief. Zij zelf zal ook de politiek benaderen via de kanalen die haar ter beschikking staan (D66); ook de Groep de Mos zegt medewerking toe, evenals de VVD.

Media in de wijk

De Wijkkrant zal voortaan in kleur verschijnen als de advertentie-inkomsten dat toelaten. De steunkleur blijft groen (rood voor speciale edities).

In het komende nummer wil de wijkkrant aandacht besteden aan de verschillende media die wijkbewoners ten dienste staan (krant, site met nieuwsbrief, muurkrant). Frits Hoorweg en Auke Bloembergen zeggen medewerking toe.

De website wordt geactualiseerd. Verzoek aan alle commissies om samenstelling te controleren en bij namen foto’s aan te leveren.

Bosje van Repelaer

Voorgesteld (en aangenomen) wordt dit punt als vast agendapunt af te voeren. Situatie lijkt zich te stabiliseren. Bank weghalen heeft veel overlast weggenomen.

 1. Rondvraag en sluiting

Henk Fonhof vraagt of de matrixborden maximumsnelheid op de Burg. Patijnlaan aan beide zijden kunnen worden geplaatst. Er zijn geen vaste plaatsen, de borden rouleren. Eventueel contact opnemen met de heer Spierenburg.

Onbekend is of het Schakelpunt weer stembureau is. De gemeente moet daar uitsluitsel over kunnen geven.

Er zijn via de wijkkrant geen reacties binnengekomen op het besluit van het bestuur om het aan de bezorgers van de wijkkrant over te laten hoe zij met ja/nee- en nee/nee-stickers op brievenbussen willen omgaan.

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.

Het volgende wijkberaad zal plaatsvinden op donderdag 19 maart 2015, aanvang 20.00 uur in ‘t Klokhuis

17 maart 2015, FH