Voorlichtingsbijeenkomst Fietspaden Javastraat 18/9

Aan de bewoners van de Archipelbuurt & Willemspark.
UITNODIGING tot het bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst op:
Woensdag 18 september 2013 om 19.00 uur (zaal open vanaf 18.45 uur)
in het Stadhuis, Haagse Lobby 10e etage, Spui 70, den Haag (entree via Bibliotheek)Onderwerp: fietspaden in twee richtingen Javastraat smalle gedeelte.

Agenda (toegevoegd op 17 september 2013, FH)

Voorlichtingsbijeenkomst 18 september 2013 om 19 uur over het plan van de gemeente tot herinrichting van Javastraat en Javabrug ten behoeve van de aanleg van een fietspad richting Kijkduin.

1. Introductie

2. Uiteenzetting wethouder Smit over de gevolgen voor

– Doorstroming van het autoverkeer (film met verkeersimulaties)

– Ontsluiting van het Willemspark

– Parkeren

Compenserende maatregelen voor ontsluiting en parkeren

Tijdpad werkzaamheden

– Mauritskade (Dr. Kuyperdam)

– Randstadrail en Javabrug

– Javastraat

Informatieverstrekking/publicaties over tijdpad en bereikbaarheid

Compensatieregeling voor omzetderving en andere schade van ondernemers

3. Vragen over deze onderwerpen algemeen *

4. Gevolgen voor de luchtkwaliteit, toelichting wethouder

5. Vragen over luchtkwaliteit

6. Afsluiting algemeen gedeelte

*Na afloop van het algemene gedeelte kan iedereen vragen die betrekking hebben op

zijn eigen specifieke situatie, stellen aan de aanwezige ambtenaren.
Einde bijeenkomst

______________

In de Javastraat mag op dit moment maar in 1 richting worden gefietst. De gemeente is van plan om het fietsers ook mogelijk te maken om de andere richting in te rijden. Voor de aanleg van fietsvoorzieningen in beide richtingen wordt het aantal rijstroken voor het autoverkeer tot de Balistraat teruggebracht van 2 naar 1. Om ervoor te zorgen dat auto’s kunnen doorrijden en er geen extra files ontstaan, past de gemeente het kruispunt met de Javastraat, Koninginnegracht en Raamweg aan.

Op initiatief van de gemeente is een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark, Bewonersorganisatie de Groene Eland, Vereniging Ondernemers Frederikstraat, de Fietsersbond, Rover en bewoners en ondernemers van beide smalle delen.

Zij brachten advies uit aan de gemeente die daar met haar brief van 1 mei jl. op heeft gereageerd. U kunt op de website van de gemeente http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Klankbordgroep-smalle-delen-Laan-van-Meerdervoort-en-Javastraat.htm, de uitgangspunten voor het schetsontwerp en het commentaar van de gemeente op het advies van de klankbordgroep bekijken. U kunt ook bij bestuurlijke stukken zoeken via: RIS 258290

In het derde kwartaal van 2013 zal het concept voorontwerp voor inspraak worden vrijgegeven. Onderdeel van deze inspraak is een inloopbijeenkomst waar belanghebbenden het concept voorontwerp in kunnen zien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. Na de inspraak wordt het voorontwerp vastgesteld en volgt de uitwerking naar een definitief ontwerp. Uitvoering van de Javastraat staat voorlopig gepland voor 2015 en het smalle deel van de Laan van Meerdervoort wordt uitgevoerd in 2016. De uitvoering van het kruispunt Javastraat, Koninginnegracht en Raamweg is onderdeel van het project Lijn 9 Koninginnegracht. Uitvoering daarvoor staat gepland in het tweede kwartaal van 2014.

De gemeente heeft op ons verzoek een bijeenkomst georganiseerd waar de uitwerking en de gevolgen van de plannen met een film worden toegelicht. Wethouder van Verkeer Peter Smit zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Hij zal bijgestaan worden door ambtenaren van de afdeling Verkeer, het ingenieursbureau en de afdeling verkeersmanagement.
De plannen zijn één van de meest ingrijpende in onze buurt van de afgelopen jaren.
Wij roepen U op aanwezig te zijn.

Let op! er kunnen maximaal 100 mensen in de zaal. Als u aangesloten bent bij een belangenorganisatie of VvE raden wij aan dat een vertegenwoordiging van deze organisatie de bijeenkomst bijwoont.

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Aanleg-fietsroute-Javastraat-Laan-van-Meerdervoort.htm

Het bestuur van de Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark. Augustus 2013
27 augustus 2013, FH