Toekomst Bronovo

Het is alweer ruim drie jaar geleden dat het private Haaglanden Medisch Centrum– eigenaar van de ziekenhuizen Westeinde, St. Antoniushove en Bronovo – berichtte dat de zorg via HMC in de toekomst geconcentreerd wordt in de eerste twee genoemde ziekenhuizen en dat Bronovo in 2024 wordt gesloten. Het terrein zou mogelijk worden verkocht ten behoeve van (luxe) woningbouw. Hoewel er wel begrip was voor de noodzaak om de kosten in de zorg in bedwang te houden, steeg een luid protest op, ook uit onze buurt waar immers veel bewoners gebruik van Bronovo maken: enorme kapitaalvernietiging na recente kostbare investeringen in Bronovo, juist de nogal vergrijzende wijken in de buurt van Bronovo hebben behoefte aan zorg dichtbij, en de onbereikbaarheid van het Westeinde waren enkele van de tegenargumenten van actiegroepen en wijkorganisaties. Ook was moeilijk verklaarbaar dat de gemeente in ons deel van Den Haag een voor internationale organisaties en hun medewerkers aansprekende “Internationale Zone” in het leven aan het roepen was waar vervolgens dan de zorg uit verdween.

Inmiddels zijn er allerlei discussies geweest en op basis daarvan heeft HMC recent een nieuw huisvestingsplan het licht laten zien. Het plan sluit aan bij ontwikkelingen in de zorg en houdt in de ogen van de Raad van Bestuur rekening met een regio die groeit en vergrijst. In het plan staat hoe het HMC de positie van haar drie locaties ziet: Uitgangspunt blijft dat HMC op termijn toewerkt naar twee hoofdlocaties: HMC Antoniushove en HMC Westeinde. Hoog complexe zorg én acute zorg worden op het HMC Westeinde geconcentreerd. Deze zorg vraagt om hooggespecialiseerd personeel dat 24/7 beschikbaar moet zijn; te denken valt hierbij aan hersenbloedingen en hartinfarcten. De zorg voor kanker wordt geconcentreerd in HMC Antoniushove. Daar wordt de expertise op dit terrein gebundeld, wil men innovatieve zorg bieden, efficiënt werken en maximale kwaliteit kunnen leveren.

Ook HMC Bronovo is onderdeel van het huisvestingsplan. Tot 2030 blijft Bronovo, net als nu, open als weekziekenhuis met alle huidige klinische, poliklinische en diagnostische faciliteiten ten behoeve van planbare zorg als orthopedie. Het betreft behandelingen en operaties die geen spoedeisend karakter hebben. Samen met bewoners en zorgpartners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties, zijn plannen ontwikkeld voor de realisatie van een vernieuwend zorgaanbod, passend bij de wensen van patiënten. Hierin is ruimte voor zorg van medisch specialist tot huisarts. De zorgbehoefte van (kwetsbare) ouderen en patiënten met chronische aandoeningen krijgt in deze zorgfunctie en het nieuwe zorgaanbod speciale aandacht. In 2022 wordt gestart met de uitvoering van de
ontwikkelde plannen. Omdat locatie HMC Bronovo tot 2030 de functie als weekziekenhuis behoudt met alle huidige klinische, poliklinische en diagnostische faciliteiten, kan de uitvoering van het nieuwe, innovatieve zorgconcept daar plaatsvinden.

Ook na 2030 blijft Bronovo beschikbaar voor bewoners uit omliggende wijken. Patiënten kunnen dus nog jaren in Bronovo terecht bij hun vertrouwde arts, bijvoorbeeld voor een zwangerschapscontrole, om bloed te prikken, voor onderzoek of operatie aan knie of heup. Voor de periode na 2030 en de wijze waarop de zorg dan voor de wijken wordt georganiseerd en gehuisvest, wordt in bouwfase 1 een plan
opgesteld. Het doel is dat aan het einde van bouwfase 1 de poliklinische en diagnostische activiteiten in HMC Bronovo een definitieve bestemming krijgen.

Het huisvestingsplan is een voorgenomen besluit van de raad van bestuur van HMC. Het ligt ter advies voor bij verschillende vertegenwoordigers van medewerkers en patiënten. Tegelijkertijd gaat HMC in gesprek met de zorgverzekeraars en banken om de financiering rond te krijgen. Na goedkeuring van de raad van toezicht in juli a.s., neemt de raad van bestuur een definitief besluit over het plan.
Het tussenresultaat laat zien dat de inspanningen van de verschillende maatschappelijke organisaties niet voor niets zijn geweest en er in ieder geval ‘uitstel’ is tot 2030. De vraag die nu aan de orde is, is welk profiel Bronovo zal krijgen na dat jaar en of en op welke wijze de innovatieve concepten waar men het over heeft, een plaats binnen Bronovo krijgen en daadwerkelijk inspelen op de wensen en verwachtingen van de buurtbewoners.

We houden u periodiek en zo goed mogelijk op de hoogte.

Jaap Jan Brouwer
Namens de Werkgroep Zorg van de Bewonersorganisatie Archipel&Willemspark