Agenda Wijkberaad 16 juni 2016

Wijkberaad bewonersorganisatie Archipel & Willemspark op  donderdag 16 juni 2016, aanvang: 20.00 uur in ‘t Klokhuis, Celebesstraat 4, Den Haag (bovenzaal). Wij roepen u op daarbij aanwezig te zijn, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Op de agenda staan de nodige zaken die voor allen in onze wijk van belang zijn!

Agenda wijkberaad

 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda     
 1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 17 maart 2016
 1. Mededelingen van het bestuur:
 • stand van zaken invulling vacature bestuur
 1. De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten

– Openbare ruimte, o.a. update uitbreidingsplannen Madurodam

– Verkeer, o.a. doorgaand verkeer door de wijk omleiden naar Telderstracé

– Duurzaamheid

– Ruimtelijke ordening

– Wijkfeest

 1. Gemeente en politie zijn aanwezig voor uw suggesties, opmerkingen en klachten:
 • Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge)
 • Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg
 1. Rondvraag en sluiting

We hopen dat deze opsomming u kan verleiden naar het wijkberaad te komen. Uw actieve belangstelling en bemoeienis wordt zeer op prijs gesteld! Graag tot ziens op donderdag 16 juni.

 Arnout Offers, voorzitter
De volgende wijkberaadvergaderingen in 2016 worden gehouden op : 15/9 en 17/11.

NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 17 maart 2016 in ‘t Klokhuis

 

voorzitter:                   Mr. Arnout Offers

notulist:                        Mr. Aashna Bhikhari

 

aanwezig:                     W.F. Hooft Graafland, G. Spierenburg (Gem DH), D. Hazekamp, C. Scheidel,

 1. Bos, I. van Milligen, O de Savornin Lohman, R. Lubach, C. Padmos, E. Struick,
 2. Ponsen, K. Hoogsteder, M. van der Loeff, M. Bussink, H. Bussink, L. Punt,
 3. Verberk, R. Klein, M. Mizee, A. de Waal, S. de Jager, A. Poorter, A. Beekman,
 4. de Vijlder, A. Gerla, T. Dedel, E. Verhulst, I. Hylkema, B. Aardewerk,
 5. Hoogerbrugge, H. Fonhof, M. Weimar, P.P. Tobi, B. Huisman , T. Dike,
 6. van Moorsel, M. Siegmund, N. Klamer, C. Janssen van Raay, D. Struik,
 7. Beekman

verhinderd:                F. Bruins, D. van der Laan, R. van Eybergen, Y. Henny, J. de Vreese, M.-L. de Ridder,

 1. Heijstraten, M. Rogier (CDA)

 

 1. Opening, mededelingen, vaststelling agenda

 

 • De voorzitter opent de vergadering: er zijn geen
 • De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. Geen overige
 • De ingekomen vragen van F. Bruins worden beantwoord bij punt 3,

 

 1. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 21 januari 2016

 

 • Verzoek van E. Ponsen: Graag de marges in de zijlijn verruimen en meer tekst per pagina. Een compacter geheel kan ook makkelijker uitgeprint worden. Notulist zal hierop
 • Huisman mist de rondvraag. De secretaris en notulist zullen hier ook op letten.
 • Voor het overige worden de notulen goedgekeurd en akkoord bevonden, met dank aan A.

 

 1. Mededelingen van het bestuur

 

 • Aftreden Arnout Offers / vacature in het bestuur
  1. Offers heeft de rol van voorzitter vier jaren vervuld en kiest er thans om hem moverende redenen voor om niet nog een termijn aan te blijven, maar zijn functie neer te leggen. Hij benadrukt dat het bestuur zelf zoekt naar geschikte bestuursleden, maar ook eenieder oproept om een waardige opvolger aan te dragen. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar een kandidaat met een juridische achtergrond. Tot 1 mei heeft men de gelegenheid om kandidaten aan te dragen. Het bestuur zal daarna contact met betrokkene(n) opnemen en maakt uiteindelijk zelf een keuze uit geschikte kandidaten. De oproep om met suggesties voor bestuursleden te komen is eveneens geplaatst op/in alle

 

 • Financieel jaarverslag en activiteitenverslag 2015

Penningmeester R. Klein licht de stukken, houdende de balans en het winst- en verliesoverzicht 2015 toe. Het winst- en verliesoverzicht is opgedeeld per subsidie om de Gemeente als verstrekker inzicht te geven in de besteding.

Per subsidiepost geeft de penningmeester een korte toelichting: de post ‘subsidie derden’ ziet op het project ‘Classic cars’ dat plaatsvond in de Frederikstraat; de post ‘Kas’ heeft betrekking op de opgebouwde rente.

Resumerend stelt de penningmeester dat over het jaar 2015 een verlies is geleden ad € 131,72. Dit tekort is toe te schrijven aan de egalisatiereserve.

Aansluitend licht de penningmeester de balans 2015 toe.

 

De penningmeester benadrukt dat de overzichten zijn gecontroleerd door de Kascommissie (bestaande uit D. Hazekamp en W.F. Hooft Graafland).

 1. Beekman heeft het activiteitenverslag opgesteld om – zowel richting Gemeente als naar de wijkbewoners – inzicht te geven wat de vele vrijwilligers van de werkgroepen in het afgelopen jaar concreet hebben gedaan voor de wijk. Mochten er nog vragen/aanvullingen zijn, dan worden die z.s.m. door haar ingewacht. Het stuk zal mét de notulen van het wijkberaad worden geplaatst op de website.

 

 • Structuur en werkwijze bewonersorganisatie A&W
 1. Beekman: Dit document is opgesteld om inzicht te geven hoe de wijkorganisatie is georganiseerd. Zo kunnen (nieuwe) bewoners zien wat er zo al wordt gedaan voor de wijk en door wie. Dit stuk wordt ook op de website geplaatst en zal wanneer nodig worden geüpdatet.

 

 1. Verslag diverse werkgroepen

 

Werkgroep Openbare ruimte, o.a. plannen Madurodam voor uitbreiding

 

 • Struik: Madurodam heeft het plan om uit te breiden, richting de achterkant, richting de Scheveningse bosjes. De bewoners zijn hier allerminst verheugd over, gezien het verlies aan ‘groen’. Dringend advies van de Gemeente aan Madurodam om in gesprek te gaan met de bewoners. Het plan voor deze uitbreiding heeft nogal wat losgemaakt in de wijk. Dus: een team van bewoners en belanghebbende partijen zijn in sessies in gesprek Madurodam. Vanuit Archipel & Willemspark nemen deel: Derk Hazekamp en David Struik (werkgroep OR), Arnout Offers en Rupert van Heiningen (jurist en betrokken bij de vorige uitbreidingsplannen van jaren geleden).

Centrale vraag: wat zijn de alternatieven voor de uitbreiding? Kan er op een andere manier uitgebreid worden in plaats van het ‘inpikken van groen’? Madurodam staat hier niet onwelwillend tegenover en onderzoekt verschillende varianten. Zodra Madurodam een plan opgesteld heeft zal zij een openbare voorlichting voor de buurt organiseren.

 

P.P. Tobi: Wat zal de invulling van de uitbreiding zijn? Waarom is er behoefte aan uitbreiding van een specifiek formaat? D. Struik: Er zijn plannen om een interactief attractiepark aan te leggen. Vanuit

 1. Mizee: Wanneer wordt de uitvoering voorzien. D. Struik: Die zal, naar verwachting, gefaseerd en langdurig zijn.
 2. Bos: Het standpunt van de bewoners moet duidelijk zijn, geen landje pik! Men moet van de achterkant (ter hoogte van de Ver-Huëllweg) afblijven! D. Struik: Vooralsnog komt Madurodam met een plan.
 3. Blom: Madurodam wil uitbreiden en werkt toe naar de acceptatie van bewoners. Maar moet Madurodam niet ergens anders heen? D. Struik: Wij doen nadrukkelijk niet aan co-creatie, maar geven gewoon feedback. Madurodam komt het maar uitleggen. En met het pressiemiddel van vertrek moet wel voorzichtigheid worden betracht, daar het een blokkade voor de dialoog kan vormen.

Bert Bos voegt toe dat je dan ook niet weet wat er dan komt op zulke dure grond.

 1. Blom: uitbreiding van de parkeerplaats? D. Struik: Daar zijn geen concrete plannen voor.

 

 • Hazekamp: Wethouder Revis heeft de plannen voor de aanleg van het omstreden internationaal park ingetrokken omdat zijn voorstellen niet op ‘voldoende draagvlak’ in de stad kunnen rekenen. Hij gaat nu eerst uitgebreid met bewoners en betrokkenen praten om te kijken of er een nieuw plan kan worden gemaakt.

 

 • Hazekamp: Er staat op de website van de gemeente een brochure met richtlijnen ten aanzien van boomspiegels, met duidelijke informatie over hoe te handelen, ook voor de gezondheid van de boom. De brochure zal door C. Padmos ook op de website worden geplaatst.

 

Verkeer, o.a. werkzaamheden Javastraat

 • Dike: Fase 2 is bijna afgerond – in het weekend wordt het stuk tot de Surinamestraat geasfalteerd. Fase 3 staat in de steigers, er is regulier overleg met de aannemer. De overlast is beperkt en de werkzaamheden vlotten boven verwachting: de aannemer werkt aardig door en is zeer benaderbaar. Nu al lijkt het erop dat de parkeerhavens in de Javastraat bezwaarlijk smal zijn. Vrachtwagens kunnen er niet of nauwelijks parkeren zonder de doorgang (van auto’s of fietser) te belemmeren.

Het streven vanuit de werkgroep verkeer blijft onverminderd om zo min mogelijk verkeer door de wijken te laten rijden. De Haagse Stadspartij zet stevig in op het creëren van stadsleefgebieden.

 1. Dike blijft nadrukkelijk de Gemeente ervan doordringen dat het verkeer veel eerder af moet buigen (bijvoorbeeld bij de Beeklaan) richting Telderstracé. Er zouden permanente verwijzingsborden kunnen staan, die de verwijzing zoals nu zouden kunnen aangeven.

 

 • Bos: De werkzaamheden in de Laan van Meerdervoort zullen aansluitend aanvangen.

De hoge Bankstraat gaat open van oktober t/m december. Na 1 januari 2017 volgt het opbreken van de brede en smalle Bankastraat. Alles nadrukkelijk in overleg met de winkeliers. Gekeken wordt nog naar de parkeerruimte en de vluchtstrook bij de Laan Copes. Er komen “oude” lantarenpalen.

Er is een nieuw plan: fietssuggestiestroken. De AH truck krijgt een nieuwe laad- en losplek en hoeft dan niet meer achteruit de Sumatrastraat in, wat gevaarlijk was. Maar bij die nieuwe plek zal de truck wel over de nieuwe fietssuggestiestroken moeten rijden, dus voorzichtigheid blijft geboden.

 1. Dedel: Hoe wordt het verkeer omgeleid naar de A. Jacobsweg? B. Bos: Er is nu een verwijzingsbord aan het einde van de Riouwstraat voor de omleiding via de Koninginnegracht.

 

Wijkfeest 2016

 1. Bos: Vanwege een eigen drukke agenda stapt hij uit de wijkfeestcommissie. Hij draagt zijn taken over aan E. Verhulst.
 2. Verhulst: Het wijkfeest staat gepland op 3 september (NB: nieuwe datum!) 2016.

Er zal een buurtmaaltijd geserveerd worden waarvoor koks uit de wijk gezamenlijk de maaltijd verzorgen. Er komt een programma voor jong en oud. De wijkfeestcommissie doet een oproep om musici/voordrachtskunstenaars aan te bevelen voor een open podium. Ook vrijwilligers, mensen die willen koken en sponsoren zijn van harte welkom. Ideeën kunnen naar: wijkfeest@archipelwillemspark.nl

Voorzitter uit zijn dank naar E. Verhulst voor haar inspanningen en die van de werkgroep

 1. Ponsen: Zodra meer bekend is, dat graag aan haar melden ivm publicatie in de wijkkrant (juni as).

 

Duurzaamheid

 1. Jansen van Raaij doet verslag van het evenement energie vierdaagse. De website van de werkgroep www.groenebuurt.nl is inmiddels een kenniscentrum voor in de wijk geworden op het gebied van duurzaamheid, met informatie en tips over duurzaamheidsmaatregelen in- en rondom het huis.

Het gaat hard: bij de zonnepanelenactie van A&W met drie andere wijken zijn in totaal 1000 panelen geplaatst.

Ook op het wijkfeest zal het onderwerp duurzaamheid belicht worden, d.m.v. een aparte stand.

 

Ruimtelijke ordening

 1. Dike: allereerst een oproep voor leden tbv deze werkgroep!

Vervolgens doet hij verslag van een aantal vergunningen waar de werkgroep bezwaar tegen heeft gemaakt. Het toenemend aantal splitsingen in panden aan de Laan van Copes heeft de aandacht van de werkgroep die er met name ook op toeziet dat er niet te kleine wooneenheden ontstaan.

 

Mevrouw de Waal (?) vraagt hoe het zit met betaald parkeren op de Mallemolen t.h.v. de Javastraat? Buren waren in de veronderstelling dat zij daar onbetaald konden parkeren maar werden toch bekeurd.

 1. Hoogerbrugge: de buren kunnen hun beklag hierover doen bij de politie.

 

ArchipelPoëzie

 1. Hazekamp: omstreeks 21 mei as wordt het 11e muurgedicht in het kader van Archipel Poëzie Tip van de sluier: dit gedicht is opgesteld in het teken van vrede en recht.

 

Zorg & Welzijn

 1. Ponsen: Kondigt aan dat het 25-jarig bestaan van het Schakelpunt feestelijk zal worden

 

 1. Behandeling door gemeente en politie van suggesties, opmerkingen en klachten

 

 1. Struick geeft aan dat er bij de Sumatrastraat velerlei punten voor verbetering vatbaar zijn als men kijkt naar de straatverlichting en de bestrating, de verkeerssituatie bij het Sumatrahof, de overlast door fietsen en bestemming pand 215A.

Ter illustratie begint zij de opsomming vanaf het begin van de Sumatrastraat (zijde Koninginnegracht) en doet zij suggesties voor oplossingen/verbeteringen/actie vanuit de Gemeente: het inefficiënt en gevaarlijk parkeren van auto’s , het hobbelige kruispunt thv Balistraat, de vele zwerffietsen, lantaarns – lantaarns geven onvoldoende licht, hoe kan men de Sumatrahof in- en uitrijden met zo’n onmogelijk smalle poort, gevaarlijke stellages.

Verder vraagt zij aandacht voor nr. 215A: wat komt in dit pand en op de muur? Het is geen gezicht, doet afbreuk aan het beeld. D. Hazekamp: wellicht kan er contact komen met de eigenaar over plaatsing van een gedicht

Tenslotte het verzoek om AH-truck in het weekend door de Bankastraat te laten aanrijden.

 1. Spierenburg stelt voor om samen met deskundigen van de gemeente een schouw te houden (lopend langs de route Sumatrastraat, Soendastraat, hoek Borneostraat) om te kijken wat de gemeente kan betekenen voor de bewoners. Ook neemt hij contact op de medewerkers van de openbare verlichting.

 

Bert Bos raadt aan om klachten inzake de openbare ruimte vooral te melden: via telefoonnr. 14070 (kan ook op www.denhaag.nl bij melding openbare ruimte of via de app “Meldingen Den Haag”).

 

Mededelingen van de politie (M. Hoogerbrugge):

 • Wijst op de mogelijkheid een WhatsApp groep voor de wijk of een buurt. Zij licht nog het eea toe over de functionaliteit van zo’n WhatsApp groep en toont wat onderliggende folders. Geïnteresseerden zijn van harte welkom voor een nadere toelichting of folders. Zij benadrukt dat zo’n groep alleen voor bewoners is, de politie is geen deelnemer van deze groep. Als er zo’n WhatsApp-groep wordt opgericht, graag bij haar melden. Bij onraad: bel altijd de politie op 112!

 

 • Vanaf januari jl. zijn er meldingen gedaan van slechts drie auto-inbraken. Er wordt nog altijd door de politie ingezet op het voorkomen van auto-inbraken. Vorige week was er een actie. Ruim 250 auto’s zijn gecontroleerd, waarvan 16 niet waren afgesloten. In 10 auto’s waren waardevolle zaken

Oproep aan de bewoners om zich bewust te zijn van het eigen gedrag.

 

 • Tobi: hoe zit het met het verstrekken van de borden buurtpreventie?
 1. Hoogerbrugge: er kan een bord worden opgehangen, maar dan moet er wel daadwerkelijk sprake zijn van de waarborging van de buurtveiligheid. Bijvoorbeeld door zo’n WhatsApp-groep.

 

 • Spierenburg wijst nog eens op de BIT (buurt interventie team)-groep. Indien men zo’n team wil vormen, graag melden bij de gemeente.

 

 • Bos: er vindt op 31/3 as vanaf 17.30 uur een borrel van de ondernemersorganisatie AWOC plaats in de Brasserie Archipel. Daar zal M. Hoogerbrugge een presentatie houden mbt de veiligheid.

 

Mededelingen van de gemeente (G. Spierenburg):

 • Melding overlast hondenpoep: graag melden aan de gemeente. Er is een soort stofzuiger om dit probleem te verhelpen. Hier is ook extra subsidie voor beschikbaar

 

 • Namens F. Bruins: overlast van parkeerde fietsen op straat en tegen bomen
 1. Spierenburg: er is een bomenspecialist, die zich zal buigen over deze problematiek en zal bekijken of er hekjes worden gezet rondom de bomen. Fietsen vast te ketenen?
 • Namens F. Bruins: wijkschouw op het Nassauplein. G. Spierenburg: er zal worden onderzocht of er onrechtmatig grond in bezit is genomen. Betreft hoek Nassauplein, Burg.

 

 • Dike: er wordt gebouwd op de Schelpkade in het stuk met tweerichtingsverkeer, waarbij geparkeerd wordt tegen de rijrichting in. Geen handhaving?

 

 • Dike: aan de kop van de Riouwstraat bij de Koninginnegracht is niet gebouwd volgens de regels: de gevellijn van de lantaarnpalen loopt niet zoals deze zou moeten. Als er een vrachtauto langsrijdt, kan die de oren van de lantaarnpalen worden meegenomen. De weg is ook veel te smal geworden voor passerend verkeer. I. van Milligen: de weg loopt gevaarlijk schuin is en is veel te smal bij de Italiaan. M. Siegmund: nieuwe beplanting bij de rails (zijde voetpad)?
 1. Spierenburg: Gemeente zal hier actie op ondernemen. En er zal een schouw plaatsvinden.

 

 • Dedel en T. Dike: concept plan Orac’s? G. Spierenburg: dit komt nog officieel vanuit de gemeente.

 

 • Gerla: Einde zomer ’15 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden mbt het bestemmingsplan. Er was hem gevraagd om vragen te stellen. Deze vragen zouden onderdeel vormen van een onderzoek. Het onderzoek zou ter tafel komen. Hij zou dat rapport graag willen zien en antwoord willen op zijn vragen.
 1. Spierenburg: gaat dit navragen bij de gemeente.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Hazekamp: stalling van fietsen. Heeft men een lege garagebox? Oproep om dit aan te geven. Er wordt subsidie verstrekt aan bewoners, die hun ruimte hier ter beschikking willen stellen.

 

 1. Hazekamp: er is een onderhoudsmiddag van de Archipeltuin op 23-3 as te 15:00 uur.

 

 1. Mizee: bomen langs de Scheveningseweg? B. Bos: De rails worden verbreed en dan zullen er bomen verdwijnen. Er zijn momenteel wel plannen om de bomen te redden. T. Dike: er was een politieke discussie over de bestelling van de brede trams. Maar de order is geplaatst.

 

 1. Struick: Hoe zit het met mensen die uit de witte poorten (Sumatrastraat) komen en tegen het verkeer inrijden? Zijn dit bewoners, werknemers? Is dit nodig? Politie graag
 2. van Milligen: Bussen rijden te hard door de Bankastraat. De VVD schrijft de HTM-directie hierover.
 3. Hooft Graafland: Walking Dinner zal zaterdag as plaatsvinden; er wordt een grote opkomst

 

 1. Bussink: Er is een daling in de inbraakcijfers door de komst van het grote bord?
 2. Hoogerbrugge: Er zijn geen bijna geen meldingen van inbraak.
 3. Bussink: Graag aandacht van de politie voor verkeerssituatie op de Laan Copes van Cattenburgh, ook vanuit de Balistraat: is net een wild west situatie, met name in de ochtend gevaarlijke situaties.
 4. Hoogerbrugge: zal haar collega’s ook vragen om hierop alert te

 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor diens aanwezigheid.

 

Het volgende wijkberaad is op donderdag 16 juni 2016 om 20.00 uur in ’t Klokhuis. Actiepunten:

 • aandragen kandidaten voor vacature bestuur (tot 1 mei a.s.) : iedere bewoner
 • aanvullingen activiteitenverslag : alle aanwezigen (z.s.m. aan K. Beekman)
 • informatiefolder Gemeente over boomspiegels op A&W-website: C. Padmos
 • vrijwilligers wijkfeest: iedere bewoner
 • informatie over programma wijkfeest: z.s.m. van werkgroep naar wijkkrant
 • nieuwe leden werkgroep verkeer en ruimtelijke ordening: iedere bewoner
 • gemeente/G. Spierenburg:
  • schouw Surinamestraat
  • hekjes rond bomen i.v.m. fietsen?
  • onrechtmatig grondbezit Nassauplein?
  • schouw Koninginnegracht
  • plan ORAC’s
  • reactie naar/beantwoording van de heer Gerla