Hoofdpunten wijkberaad Archipel & Willemspark 26 sept

  • Bestuurswissel. Nico Westpalm van Hoorn werd tot nieuwe voorzitter benoemd, van de vorige voorzitter Wouter Buwalda werd afscheid genomen.
  • Sander Pronk van de gemeente Den Haag kondigt de publicatie van de wijkagenda aan (Zie: wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl).
  • Er zijn de -zeer voorlopige plannen- m.b.t. nieuwbouw op het terrein van het politiebureau toe. Daarover elders in deze wijkkrant meer.
  • Over het verdwijnen van de manege in de Riouwstraat en wat daarvoor in de plaats komt, bestaan zorgen. Willem Vader ligt toe dat er nog geen plannen liggen. De omwonenden en de bewonersorganisatie houden de zaak in de gaten.
  • Vertegenwoordigers van de gemeente presenteren de planprocedure voor de aanleg van de zgn. sterfietsroute Den Haag Centrum-Scheveningen. O.a. verbeterde kruisingen voor fietsers Javastraat-Nassauplein en Nassauplein-Laan Copes. Ook komt er een voorstel om de doorgaande weg Kerkhoflaan-Dr. Aletta Jacobsweg af te sluiten en te vergroenen. Verkeer van en naar de Kerkhoflaan slaat dan af op het kruispunt Kerkhoflaan-Bankastraat. Omwonenden maken zich zorgen en vragen zich af waarom dat nodig is. De gemeente zegt toe opnieuw met de wijk in overleg te gaan als de plannen verder zijn uitgewerkt en daarbij ook de uitgangspunten te bespreken.
  • Tegen het verlenen van een vergunning voor de vestiging van een kinderdagverblijf aan het Bankaplein 3 hebben omwonenden met hun advocaat en de BO bezwaar aangetekend. De gemeente heeft ten onrechte geen oog voor de zeer onveilige verkeersituatie die ontstaat wanneer ca 80 ouders rond het spitsuur hun kroost komen afzetten op een drukke doorgaande weg ter hoogte van de bushalte. De gemeente veronderstelt ook ten onrechte dat alle ouders met de fiets komen. Eind oktober komen de bezwaren aan de orde op een hoorzitting.
  • Jelle de Boer van de initiatiefgroep energie transitie presenteert de stand van zaken. De initiatiefgroep is op zoek naar subsidie voor een onderzoek naar warmtebronnen en voor een project om de buurt meer te betrekken.
  • Betty Aardewerk roept namens de werkgroep Zorg en Welzijn op om nu al na te denken over een toekomst waarin de betaalde zorg minder zal worden en we meer op elkaar als familie en buren zijn aangewezen.
  • Agnès Philipse laat weten dat in 2025 de Hubertustunnel en het Hubertusviaduct (deels) afgesloten worden i.v.m. groot onderhoud (vervangen veiligheidssystemen en betonrot). Op het viaduct zullen steeds twee rijstroken openblijven, maar overlast op de andere doorgaande wegen, Laan Copes en Javastraat zal onvermijdelijk zijn. De gemeente plant een uitvoerige voorlichtingsavond over het waarom en de te nemen maatregelen voor de hele wijk.

Volgend wijkberaad 28 november a.s.