Wijkberaad 20.2.2024 | een kort verslag

Bestuur

De samenstelling wijzigt met het aantreden van secretaris Arthur Overlack als opvolger van Kaarina Zimmer en de toevoeging van Tjebbe Ypma als portefeuillehouder Zorg en Welzijn.

Politie

Wijkagent Robert Kat geeft een overzicht van gemelde incidenten en adviseert om autosleutels met afstandsbediening niet dicht bij de voordeur te bewaren, i.v.m. uitlezen codes door criminelen.
Door BOA Nikki van Horne wordt uitleg gegeven over het nieuwe rapportage systeem waar de burgers hun klachten of meldingen kunnen doorgeven: www.meldingen.denhaag.nl

Bronovo

De Stichting “Houd Bronovo Open” richt zich op de instandhouding van de lokale functie van Bronovo als Netwerk-ziekenhuis voor eerste-lijns-, para-medische- en planbare zorg. Dit zou beter aansluiten op de demografische ontwikkelingen en tevens de financiële problematiek van het HMC kunnen verlichten. Geconcludeerd wordt dat het bestuur van het HMC alleen gedwongen kan worden van haar plannen tot sluiting van Bronovo af te zien door voldoende gewicht in te brengen van de zijde van de bewoners van omringende wijken. Het wijkberaad stemt in met het steunen van de initiatieven van de Stichting.

Werkgroepen

Ruimtelijke ordening
Het pand aan Bankaplein 3 is in gebruik genomen door het kinderdagverblijf Kindergarden. De gevreesde overlast door extra verkeer en geluidshinder blijkt mee te vallen.
Over de nieuwbouw aan de Burg.Patijnlaan (Politiebureau) en de rijschool aan de Riouwstraat is geen nieuws.
Door bewonersorganisatie Bezuidenhout is een instrument ontwikkeld waarmee een Leefbaarheids Effect Rapportage kan worden opgesteld bij voorgenomen veranderingen van de omgeving. Het wijkberaad stemt in met het steunen van de B.O. Bezuidenhout om de gemeente te bewegen een dergelijk instrument in gebruik te nemen.
Overige werkgroepen
Voor informatie over de stand van zaken van de overige werkgroepen kan men zich wenden tot de betreffende protefeuillehouders (zie de Wijkwijzer (in de Wijkkrant, red.).

Arthur Overlack,
Secretaris bewonersorganisatie

Het volgende Wijkberaad is op 21 mei 2024